Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t."

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp afvalwatersanering woonboten Programma / Programmanummer Groen & Recreatie / 9730 Portefeuillehouder J. van der Meer Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 december 2007 Samenvatting Op 15 december 2004 (raadsvoorstel 263/2004) heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel voor de aanpak van de niet gerioleerde panden binnen de gemeente. Wegens de technische en juridische complexiteit zijn de 43 woonboten en -schepen indertijd buiten dit besluit gehouden. Uw raad heeft ons college indertijd opdracht gegegeven voor de woonboten en -schepen een oplossing tot stand te brengen en hierover een voorstel aan de raad te formuleren. Inmiddels is in overleg met bewoners en Rijkswaterstaat een oplossing bedacht. Deels worden de boten aangesloten op drukriool, deels worden minizuiveringen aan boord aangelegd. Ons college stelt uw raad voor ook bij de woonboten uit te gaan van het principe van de verbrede zorgplicht voor afvalwater, wat betekent dat de kosten voor aanleg van drukriolering en mini- zuiveringen aan boord voor rekening komen van de gemeente. Voorstel om te besluiten 1. De kosten ( ,-) voor aanleg van drukriolering en aanschaf en installatie van minizuiveringen voor bestaande woonboten met een geldende ligplaatsvergunning komen voor rekening van de gemeente. 2. De kosten voor de aanleg van drukriolering en aanschaf en installatie van minizuiveringen voor woonboten dekken uit de restanten van kredieten voor milieumaatregelen ( ,- uit I000176/I000177, ,- uit I en ,- uit I000891). 3. Bijgevoegde begrotingswijziging (BW-00491) vaststellen. 4. Het eigendom van minizuiveringen voor woonboten berust bij de gemeente. Het beheer en onderhoud van de minizuiveringen en opvoerpompjes berust bij de eigenaren. Opgesteld door, telefoonnummer, Martijn Apswoude, 2815, raadsvoorstel afvalwatersanering woonboten.doc

2 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 15 december 2004 (raadsvoorstel 263/2004) heeft uw raad ingestemd met een voorstel voor de aanpak van de niet gerioleerde panden binnen de gemeente. Wegens de technische en juridische complexiteit zijn de 43 woonboten en -schepen (zie bijlage 4) indertijd buiten dit besluit gehouden. Uw raad heeft ons college indertijd opdracht gegegeven voor de woonboten en -schepen een oplossing tot stand te brengen en hierover een voorstel aan de raad te formuleren. Inmiddels is in overleg met bewoners een oplossing bedacht. Deels worden de boten aangesloten op drukriool, deels worden minizuiveringen aan boord aangelegd. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Wet Milieubeheer : zorgplicht afvalwater Op grond van de Wet Milieubeheer heeft iedere gemeente de zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater. Met het raadsbesluit van 15 december 2004 heeft uw raad besloten om voor panden aan de wal uit te gaan van het principe van de verbrede zorgplicht. Dit betekent dat de gemeente de kosten voor aanleg van riolering in openbaar terrein en aanlegkosten voor minizuiveringen voor haar rekening neemt. Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) Voor bestaande lozingen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater geldt op grond van dit besluit een lozingsverbod als riolering in de buurt aanwezig is. Indien geen riolering wordt aangelegd, omdat deze bijvoorbeeld te ver ligt, moet het afvalwater geloosd worden via een individuele behandeling van afvalwater (minizuivering). Verordening rioolrecht 2007 Woonboten en -schepen die worden aangesloten op de riolering dienen in ieder geval rioolrecht te betalen. Artikel 1 lid a van de Verordening rioolrecht 2007 biedt ook de mogelijkheid om rioolrecht in rekening te brengen als niet op de riolering is aangesloten, maar geloosd wordt op gemeentewater (Waalhaven, t Meertje, Lindenberghaven). Haven- en kadeverordening 2007 : Het voorstel richt zich op bestaande woonschepen en -boten als genoemd in artikel 1.1 lid i van de concept Haven- en kadeverordening 2007 in het bezit van een geldige ligplaatsvergunning (Rijkswaterstaat) danwel beoogde ligplaatsvergunning (gemeente). Aan het feit dat de schepen/boten zijn opgenomen in het project voor afvalwatersanering kunnen overigens geen rechten ontleend worden voor een ligplaatsvergunning. Artikel 5.8 van de conceptverordening verplicht de woonschepen aan te sluiten op de riolering, tenzij dit niet wenselijk of technisch mogelijk is. Hiermee wordt de mogelijkheid tot het hebben van een individuele behandeling van afvalwater open gelaten. 1.2 Relatie met programma Dit voorstel is een uitwerking van het programma Groen en Recreatie (9730). Het geeft invulling aan de hoofddoelstellingen 3 en 4 van het programma: H3: Wij richten ons rioolstelsel planmatig in en beheren en handhaven het. raadsvoorstel afvalwatersanering woonboten.doc

3 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 H4. Wij houden de waterpartijen en vijvers schoon voor de volksgezondheid en natuurwaarden. De stedelijke waterkwaliteit (inclusief grondwater) wordt verbeterd. De maatregelen voor sanering van de afvalwaterlozingen behoren tot de zogenaamde milieumaatregelen uit het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Het restant van deze maatregelen is opgenomen in het huidige GRP ( ). 2 Doelstelling Met het voorstel worden de verantwoordelijkheden en kostendekking geregeld om de vervuiling van oppervlaktewater door lozingen van afvalwater vanuit de woonboten te beëindigen (door aanleg van drukriolering), dan wel tot een wettelijk aanvaardbaar niveau terug te brengen (door aanleg van minizuiveringen). 3 Argumenten 1. De kosten voor aanleg van drukriolering en aanschaf en installatie van minizuiveringen voor de woonboten komen voor rekening van de gemeente: Dit vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel. Ook de aanleg van drukriolering en minizuiveringen van panden op de wal is door de gemeente bekostigd. 2. De kosten voor de aanleg van drukriolering en aanschaf en installatie van minizuiveringen voor woonboten dekken uit de restanten van kredieten voor milieumaatregelen: Uit deze kredieten is ook de aanleg van drukriolering en minizuiveringen betaald. Uit de restanten kunnen ook de voorzieningen voor de woonboten bekostigd worden. 3. Het eigendom van minizuiveringen voor woonboten berust bij de gemeente. Het beheer en onderhoud van de minizuiveringen voor woonboten berust bij de eigenaren /bewoners van woonboten: Om de kosten voor aanleg van de minizuiveringen te mogen dekken via het rioolrecht dienen de minizuiveringen in eigendom of beheer/onderhoud te zijn van de gemeente. Wettelijk blijft de lozer altijd primair verantwoordelijk voor de lozing. Daar doet het principe van de brede gemeentelijke zorgplicht niets aan af. Bij deze verantwoordelijkheid past het beheer en onderhoud van een minizuivering beter dan het eigendom. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik en onderhoud aan de voorzieningen. 4 Risico s De verantwoordelijkheden over het eigendom, beheer en onderhoud van voorzieningen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en eigenaren. In de overeenkomst wordt o.a. opgenomen dat bij definitieve verhuizing van een woonboot buiten de gemeente Nijmegen de eigenaar de minizuivering aan de gemeente moet teruggeven, dan wel de minizuivering tegen betaling van de gemeente kan overnemen met aftrek met het dan afgeschreven deel van de investering. In de overeenkomst is ook opgenomen dat de eigenaar van de woonboot zorgt voor een goed beheer en onderhoud van de minizuivering. Bijlage 1 bevat een modelovereenkomst. 5 Financiën Kostenverhaal

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 De kosten voor de aanleg van drukriolering en minizuiveringen worden verhaald via het rioolrecht. De gemeente mag de kapitaalslasten van leningen voor dit doel ten laste brengen van het rioolrecht. Daarbij is het wel nodig dat de gemeente eigendom of het beheer/onderhoud van de minizuivering behoudt. Kostendekking Uit de budgetten voor het aansluiten van landpercelen zuid en noord (I en I000177) is nog een restant beschikbaar van totaal ,-. Voor het aansluiten van woonboten aan de Oostkanaaldijk staat op I nog een bedrag open van ,-. Het resterende benodigde bedrag van ,- wordt onttrokken uit de budgettaire ruimte in het investeringskrediet ( ,-) voor milieumaatregelen oud (I000891) dat op 5 december 2006 door uw college is vrijgegeven (B&W-voorstel ). Bijlage 2 bevat een overzicht van de kosten voor de gemeente voor de aanleg van drukriolering/minizuiveringen en de eenmalige en vaste lasten voor eigenaren. Bijlage 3 bevat de begrotingswijziging. 6 Communicatie In april 2007 heeft een algemene informatieavond plaatsgevonden voor alle eigenaren/bewoners in mei gevolgd door een aparte bijeenkomst voor de eigenaren/bewoners van de woonboten van t Meertje/Ooijsesluispad. In augustus is een schriftelijke peiling uitgevoerd met de vraag in hoeverre betrokkenen zich in het plan konden vinden. Bij ruim 75% van de woonboten heeft de eigenaar hierop gereageerd; allen positief. Iedere woonboot is anders. Uitvoering van de maatregelen is daarom maatwerk en zal in nauw overleg met de bewoners plaatsvinden 7 Uitvoering en evaluatie De uitvoering van de maatregelen zal volgens het gemeentelijk aanbestedingsregelement aan marktpartijen worden uitbesteed. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage(n): 1. een modelovereenkomst voor eigendom, beheer en onderhoud van minizuiveringen 2. kostenoverzicht: investeringskosten gemeente en jaarlijkse lasten eigenaren 3. begrotingswijziging BW lijst (woon)schepen en -boten

5 Overeenkomst De ondergetekenden De gemeente Nijmegen, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mr. Th.C. de Graaf, krachtens mandaat rechtsgeldig vertegenwoordigd door het hoofd Beleidsadvies Openbare Ruimte, verder te noemen de gemeente. En De wederpartij ( heer en mevrouw (neem bij echtgenoten beiden), wonende eigenaar van woonboot, ligplaats in het bezit van een geldige ligplaatsvergunning verleend door de gemeente Nijmegen of Rijkswaterstaat met nummer ) overwegende 1. dat de gemeente op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht heeft voor de inzameling en het transport van afvalwater dat vrijkomt binnen haar grondgebied. 2. dat er binnen de gemeente Nijmegen nog een aantal panden en woonboten niet op de riolering zijn aangesloten. 3. Dat het voor een aantal panden en woonboten niet mogelijk is om op de riolering te worden aangesloten gelet op een fysieke barrière, de grote afstand tot het bestaande riool dan wel aansluiting op het riool relatief gezien kostbaar is. Dan wel dat aansluiting technisch niet haalbaar of wenselijk is zoals aangegeven in de Haven- en kadeverordening. 4. Dat de raad van de gemeente Nijmegen bij besluiten van 15 december 2004 en.2007 heeft besloten in welke gevallen de gemeente ook zorg wil dragen voor de aanleg van individuele voorzieningen of drukriolering bij woningen en woonboten. 5. Dat de raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten om het eigendom, het beheer en het onderhoud van het IBA-systeem over te dragen aan de eigenaar van het pand/perceel voor zover het IBA-systeem in de grond wordt aangelegd. Indien het IBA-systeem/opvoerpomp in de woonboot wordt geplaatst, blijft de eigendom bij de gemeente maar komt het beheer en onderhoud voor rekening van de lozer/eigenaar. 6. Dat de gemeente alleen de kosten voor haar rekening neemt die zien op aanschaf en aanleg van het IBA-systeem/opvoerpomp. 7. De lozer draagt zelf zorg voor de aanpassingen die nodig zijn voor aansluiting van het eigen rioleringsysteem ter afvoer van het huishoudelijk afvalwater op het IBA-systeem/afvoerpomp en de daarbij behorende kosten. Komen als volgt overeen

6 Artikel 1 begripsomschrijvingen 1. woonboot/schip; zie hiervoor de definitie in de geldende Haven-en Kadeverordening. 2. ligplaatsvergunning; een geldige vergunning om een ligplaats te hebben die is afgeven door de gemeente Nijmegen of Rijkswaterstaat. 3. IBA-systeem; Individuele Behandeling van Afvalwatersysteem/minizuiveringen. 4. opvoerpomp; systeem dat huishoudelijk afvalwater 5. eigenaar; (kadastraal)l eigenaar van het perceel dan wel de woonboot, 6. lozer; degene die het afvalwater loost. 7. huishoudelijk afvalwater; afvalwater uit particuliere huishoudens dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden. 8. beheer; onder beheer wordt o.a. verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor gebruik, onderhoud en controle. 9. onderhoud; onder onderhoud wordt verstaan, herstel van het oorspronkelijk functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd. Artikel 2 IBA-systeem geplaatst in een woonboot 1. De gemeente draagt zorg voor de aanschaf en de aanleg van drukriolering tot aan de woonboten en de aanschaf en de installatie van het IBAsysteem/afvoerpomp in de woonboot. Onder installatie worden alleen de werkzaamheden verstaan die nodig zijn voor het plaatsen/inbouwen van het IBAsysteem in de woonboot. 2. De wederpartij verleent bij deze toestemming tot plaatsing van het IBAsysteem in zijn woonboot. 3. De wederpartij draagt zorg voor de aansluiting van het eigen rioleringsysteem ter afvoer van huishoudelijk afvalwater op het IBA-systeem/afvoerpomp. De kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij. 4. Het IBA-systeem geplaatst in de woonboot blijft eigendom van de gemeente Nijmegen. 5. De wederpartij draagt zorg voor het goed en zorgvuldig onderhoud en het beheer van het IBA-systeem/afvoerpomp en neemt de kosten die hiermee gemoeid zijn voor zijn rekening. De wederpartij neemt tevens de kosten voor zijn rekening die voorvloeien uit het gebruik van het IBA-systeem/afvoerpomp en het in gebruik houden, zoals bijvoorbeeld het verbruik van stroom, de toevoeging van de benodigde chemicaliën etc.. 6. De wederpartij sluit een onderhoudscontract af Artikel 3 Aanschaf en aanleg 1. De gemeente bestelt het betreffende systeem bij de leverancier/het bedrijf die zij daarvoor uitkiest. 2. Het IBA-systeem wordt aangelegd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf die door de gemeente wordt aangewezen. 3. De gemeente bepaalt hoe en waar het IBA-systeem/afvoerpomp en de eventuele drukriolering worden aangelegd. Artikel 4 Aansprakelijkheid

7 1. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit de aanleg dan wel het gebruik van het IBA-systeem. Artikel 5 Verhuizing woonboot buiten gemeentegrenzen 1. Indien de wederpartij binnen 10 jaar na tekening van deze overeenkomst met de woonboot ligplaats kiest buiten de gemeentegrenzen dient het IBA-systeem te worden teruggegeven aan de gemeente. De wederpartij kan ook het IBA-systeem van de gemeente overnemen tegen betaling van een bedrag dat overeenkomt met de restwaarde gebaseerd op een lineaire afschrijving over 10 jaar. De kosten van demontage zijn voor de eigenaar van de woonboot Artikel 6 Kettingbeding De wederpartij verplicht zich om de verplichtingen genoemd in deze overeenkomst op te leggen aan zijn rechtsopvolger. Indien de wederpartij dit nalaat is hij de gemeente een boete verschuldigd ter hoogte van de het bedrag als genoemd in artikel 7

8 bijlage 2 raadsvoorstel afvalwatersanering woonboten.xls KOSTENOVERZICHT GEMEENTE: Aanleg drukriolering 1 en minizuiveringen Cluster 't Meertje & Ooijse Sluispad: minizuiveringen 14 st , ,00 Cluster Waalkade & Lindenberghaven: drukriolering 2 2 st ,00 minizuiveringen 3 st , ,00 Cluster Waalhaven: drukriolering 2 2 st ,00 minizuiveringen 3 14 st , ,00 Cluster Oostkanaaldijk: drukriolering 8 st , , st. uitvoeringskosten ,00 voorbereiding en toezicht 10,00% ,00 onvoorzien 10,00% ,00 + Totale kosten gemeente excl. BTW ,00 1 drukriolering inclusief pompunit aan boord, electra en huiddoorvoer 2 wegens grote pieklozingen is een minizuivering aan boord hier niet mogelijk 3 voor de woonboten aan de noordzijde is drukriolering alternatief KOSTENOVERZICHT BEWONERS/EIGENAREN: richtbedragen eenmalige en jaarlijkse lasten drukriolering minizuivering Eenmalige kosten: Aansluitkosten 1 350,00 350,00 verzamelleidingen binnen de boot pm pm Jaarlijkse lasten (extra): Rioolrecht 2 165,00 165,00 Onderhoud 115,00 105,00 Verontreinigingsheffing 3 104,00-1 op grond van de Aansluitvoorwaarden gemeentelijk rioolnet; tarief o.b.v. WOZ-waarde van EUR ,-; EUR 2,37 per EUR 2500 WOZ (tarief 2007) 3 voor meerpersoonshuishoudens: bij aansluiting op riolering, tarief 2007 waterschap Rivierenland: EUR 170,- let op: woonboten betalen nu reeds verontreinigingsheffing aan RWS

9 Aanleveren begrotingswijziging Steller Martijn van Apswoude BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Afvalwatersan. woonb BW AfvalwatersLet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie EM Eenmalig Document soort WYZ-EM I AA D D ,00 BW Afvalwatersanering woonbo I AA D C ,00 BW Afvalwatersanering woonbo I AA D C ,00 BW Afvalwatersanering woonbo I AA D C ,00 BW Afvalwatersanering woonbo I AA D C ,00 BW Afvalwatersanering woonbo Pagina 1 van 2

10 Bijlage 4 behorend bij raadsvoorstel 'Afvalwatersanering woonboten' AANWEZIGE (WOON)SCHEPEN MET (BEOOGDE) LIGPLAATSVERGUNNING naam adres woonboot SATELITÉ Waalkade 63 BON VIVANT Vluchthaven 1B ORCA Waalhaven 1F MERLIJN 2 t Meertje 10 MISHA Ooyse Sluispad 7 WAALKIEK t Meertje 1 MEANDER t Meertje 2 JODOCUS 2 t Meertje 3 LISA t Meertje 4 ANNIE t Meertje 5 CHRYSANT t Meertje 11 JULIANA t Meertje 7 DE FOREL t Meertje 9 IRIS t Meertje 11 MON REVE Ooyse Sluispad 1 AQUA VIVA Ooyse Sluispad 3 SPES Ooyse Sluispad 5 ZEESTER Postbus 390 THEODORUS IMPALA Waalhaven 1U THALASSA Waalhaven 1F PAMPERO Waalhaven 1H JOHANNA Waalhaven 1J LA PASSERELLE Waalhaven 1B LA PASSERELLE Waalhaven 1B STELLA MARIS Waalhaven 1V DORA Waalhaven 2K SLAMAT 2 Waalhaven 1G PAX Waalhaven 1I DANKBAARHEID Waalhaven 1K IRIS Waalhaven 1D JONATHAN Waalhaven 2A JAN 1 Oostkanaaldijk 321 A JUDITH Oostkanaaldijk 321 PROGRES Oostkanaaldijk 315 BONGAARDS Oostkanaaldijk 317 CORRIE-S JAQUELINE Oostkanaaldijk 317 RIAN Oostkanaaldijk 317 RECHT DOOR ZEE Oostkanaaldijk 317 WOONSCHIP Oostkanaaldijk 317 DOLFIJN Oostkanaaldijk 319 ORCA Oostkanaaldijk 309

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen Verzelfstandigingsconvenant gemeente Haarlem- Spaarnelanden N.V. inzake Service Bedrijf Haarlem Portefeuille C. van Velzen Auteur C.O. Scheepsma Telefoon 5114604

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie