Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Nijmegen gerealiseerd. We zijn voornemens om het oorspronkelijke plan uit te breiden met 4 projecten: 1. Verplaatsen van de Stadswinkel naar de Marienbeurs. 2. Verplaatsen van het restaurant in het Stadhuis van -1 naar de begane grond 3. Het aanpassen van het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond 4. Het aanpassen van de Burgerzaal Wij vragen aan de Raad hiervoor een krediet. Voor de gemeentebegroting heeft dit geen positieve of negatieve financiële effecten omdat de lasten die voortvloeien uit dit krediet gedekt gaan worden door de toekomstige huuropbrengsten uit vrijkomende dienstgebouwen. Ter besluitvorming door het college Aan de Raad voor te stellen: 1. Een krediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar te stellen en vrij te geven. 2. De budgettair neutrale effecten in de begroting te verwerken. 3. De begrotingswijziging BW vast te stellen. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. PI05, Henry Wetenkamp, 3315 Datum ambtelijk voorstel 12 juni 2015 Registratienummer Steller Henry Wetenkamp Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 7 juli 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.17 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel Collegevoorstel

3 Collegevoorstel

4 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juli 2015 / 106/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Krediet Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur en Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 juli 2015 Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Nijmegen gerealiseerd. We zijn voornemens om het oorspronkelijke plan uit te breiden met 4 projecten: 1. Verplaatsen van de Stadswinkel naar de Marienbeurs. 2. Verplaatsen van het restaurant in het Stadhuis van -1 naar de begane grond 3. Het aanpassen van het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond 4. Het aanpassen van de Burgerzaal Wij vragen aan Uw Raad hiervoor een krediet. Voor de gemeentebegroting heeft dit geen positieve of negatieve financiële effecten omdat de lasten die voortvloeien uit dit krediet gedekt gaan worden door de toekomstige huur opbrengsten uit vrijkomende dienstgebouwen. Voorstel om te besluiten 1. Een krediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar te stellen en vrij te geven. 2. De budgettair neutrale effecten in de begroting te verwerken. 3. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Henry Wetenkamp, 3315, Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015

5 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Verplaatsing stadswinkel Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan gerealiseerd. Hierbij gaan we van 5 naar 2 dienstgebouwen voor de ambtelijke organisatie. De 3 gebouwen die daardoor leeg komen worden verhuurd. De gebouwen die resteren zijn het Stadhuis en de Marienbeurs. Door het vertrek van het UWV en de afdeling Werk van de Mariënbeurs naar de Nieuwe Dukenburgseweg komt onder andere de publiekszone in de Marienbeurs vrij. Dit biedt de kans om de resterende publieksfuncties zoals Stadswinkel, Bedrijvenloket, Duurzaamheidsloket, Inkomen, loket Europa en Vergunningen op één plaats te organiseren. Door de Stadswinkel en de medewerkers van Publiekszaken te verplaatsen naar de Marienbeurs komt heel Elckerlyc aan die zijde vrij. Daardoor is dit pand makkelijker te verhuren en hoeft er geen facilitaire dienstverlening meer plaats te vinden. Dit is kostenbesparend. Verplaatsing restaurant Stadhuis We zijn voornemens het restaurant in het Stadhuis te verplaatsen van -1 naar de begane grond. Via de centrale hal wordt deze ook toegankelijk voor de bezoekers van het Stadhuis. Hier kunnen medewerkers maar ook bezoekers even wachten op een afspraak, werken, ontmoeten, overleggen, eten en drinken. Het restaurant wordt een inspirerende omgeving om samen te werken aan de toekomst van onze stad. Aanpassen vergadercentrum irt Politieke avond De afgelopen jaren is gebleken dat het vergadercentrum in relatie tot de politieke avond kwalitatieve aanpassingen behoeft. Er is overleg geweest met de griffie over de noodzakelijke aanpassingen. Daarbij gaat het hoofdzakelijk over de bewegwijzering, de ontvangst, de drankenuitgifte, de benaming van de kamers, de kamer waar de inspraakronde gehouden wordt, van buiten zichtbaar maken wat er in een kamer gebeurt en betere stoeltjes in alle kamers. Aanpassen functionaliteit Burgerzaal Het klimaat in de Burgerzaal is zodanig dat voor overleggen deze locatie zoveel als mogelijk gemeden wordt. Dit wordt veroorzaakt door de temperatuur, de akoestiek en de tocht. Daarnaast is door de beperkte opstellingsmogelijkheden van tafels en stoelen deze zaal niet gewild. Binnen de organisatie is behoefte aan een zaal waar bijeenkomsten of forumdiscussies georganiseerd kunnen worden met ongeveer 150 personen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Het vaststellen van een krediet en het daarmee wijzigen van de begroting en is budgetrecht van Uw Raad. 1.2 Relatie met programma De financiering van kredieten vindt plaats via het programma Bestuur en Middelen. 2 Doelstelling De doelstelling van dee projecten wordt toegelicht bij de inleiding en onder argumenten 3 Argumenten Verplaatsing stadswinkel De concentratie van de publieksfuncties in de Mariënbeurs biedt kansen voor de publieke dienstverlening. Daarnaast wordt er een besparing op de bedrijfsvoering gerealiseerd doordat de facilitaire-ondersteuning zich dan concentreert in 2 dienstgebouwen. Verder heeft zich een geïnteresseerde gemeld voor de begane grond van Elckerlyc waar nu de Stadswinkel gevestigd is. Publiekszaken geeft zelf de voorkeur aan huisvesting in de Mariënbeurs omdat ze daarmee een kwalitatieve slag kunnen slaan naar een moderne en flexibele dienstverlener. Bovendien Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 komen dan alle medewerkers van Publiekszaken, net als alle andere collega s van de gemeente, te werken in het nieuwe concept en bij elkaar waardoor een betere bedrijfsvoering mogelijk is. Verplaatsing restaurant Stadhuis Bezoekers moeten niet langer ongemakkelijk in de hal te hoeven wachten voor een afspraak maar moeten tot dat moment in het restaurant iets kunnen drinken en werken als ze dat willen. De multifunctionele inrichting van het restaurant moet de medewerkers van de gemeente Nijmegen uitnodigen om daar te gaan werken, overleggen en ontmoeten. Verder kan door het vestigen van het restaurant op de begane grond de ontvangst tijdens de politieke avond geprofessionaliseerd worden. Niet langer ontvangst in de hal met catering vanaf tafels en een scherm met de agenda maar een ruimte die uitnodigt met betere digitale presentatie van de agenda en andere onderwerpen. Met andere woorden het wordt een plek waar de burger en het bedrijfsleven de gemeente Nijmegen kan ontmoeten en waar ze samen kunnen werken aan de toekomst van onze stad (Stadsvisie).De bedoeling is dat de catering in handen komt van een lokale horecaondernemer die samen met bijvoorbeeld Plurijn (Blixem) het restaurant exploiteert vanuit een nieuw cateringconcept. Aanpassen vergadercentrum irt de Politieke avond Het faciliteren van de Politieke avond kan geprofessionaliseerd worden door de bewegwijzering bij de entrees van het Stadhuis te verbeteren. Bijvoorbeeld door een (digitale) zuil te plaatsen met een omschrijving van wat er te doen is en een verwijzing naar de plaats waar de ontvangst gevestigd is. Wanneer het restaurant op de begane grond wordt gevestigd, kan de ontvangst daarheen verplaatst worden. Verder kunnen rondlopende gastvrouwen bezoekers van de politieke avond ontvangen en de weg wijzen. Ook kan de drankenuitgifte dan naar het restaurant verplaatst worden. De inspraakronde wordt momenteel in de van Limburg zalen gehouden. Deze zaal is niet geschikt wanneer er veel bezoekers zijn. Er is geen goede opstelling mogelijk. Daarom wordt voorgesteld de inspraakronde te verplaatsen naar vergaderkamer b0.01, b0.02 en b0.03. Daarvoor is de wand tussen vergaderkamer b0.01 en b0.02 inmiddels flexibel gemaakt.. Tussen kamer b0.02 en b0.03 is al een flexibele wand aanwezig. Daardoor kunnen de kamers b0.01, b0.02 en b0.03 samengevoegd worden tot één grote kamer voor de inspraakronde, waardoor een goede opstelling wel mogelijk is. Tussen deze kamers en het te realiseren restaurant komen brede openslaande deuren die opengezet kunnen worden. De van Limburgzalen kunnen vervolgens gesplitst worden in 2 kamers tbv de kamerronde. Waardoor het aantal beschikbare kamers gelijk blijft. Tot voor kort kon men van buiten de kamer niet zien wat er gebeurt en of er plaats is. Door een raam te maken in de deur is dit probleem opgelost.. De bezoekers van de kamerronde zaten hoofdzakelijk op klapstoeltjes. Deze stoeltjes zijn inmiddels vervangen door nieuwe stoelen die er beter uitzien en beter zitten. Aanpassen functionaliteit Burgerzaal De Burgerzaal is geschikt te maken voor bijeenkomsten en forumdiscussies met 150 personen door er een uitschuifbare theateropstelling in te maken. Hierdoor kan de stoeltjes die zich momenteel aan de zijkant bevinden verwijderd worden. Deze tribune kan zo geplaatst worden zonder dat de gobelins in zijn geheel zichtbaar blijven. Door te kiezen voor flexibele inrichtingselementen is elke gewenste zaalopstelling mogelijk. Wel vraagt een zaalvulling van 150 personen een aanpassing van de luchtbehandeling, maar dat moest toch al vanwege de continu bries en het brommende geluid dat veroorzaakt wordt door het inblazen van lucht in de zaal. Dit veroorzaakt ook het akoestisch probleem.. Eerder was men in de veronderstelling dat er voor de gobelins in deze zaal een koel klimaat met een lichte bries nodig was, niets blijkt minder waar. De gobelins hebben een constante temperatuur Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 nodig tussen de 20 en 22 graden Celsius, een luchtvochtigheid van ongeveer 50% en geen bries. De luchtvochtigheid en temperatuur zijn eenvoudig aan te passen. 4 Klimaat Bij het aanpassen van het gebouwen maken we gebruik van duurzame materialen.. 5 Risico s De verhuurbaarheid en de huurprijs vormen een risico voor de dekking van de kapitaallasten. Wanneer er onvoldoende meters verhuurd worden kan er onder dekking op de kapitaallasten ontstaan, zo ook wanneer er lagere huurprijzen afgesproken worden. 6 Financiën Het krediet van 2,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan het bestaande krediet Vastgoed. De lasten die voortvloeien uit het beschikbaar stellen van het krediet, de rente en afschrijvingslasten, worden volledig gedekt door de huuropbrengsten en zijn daarmee voor de gemeentebegroting budgettair neutraal. 7 Participatie en Communicatie De gewenste aanpassingen aan de panden zijn met de toekomstige gebruikers afgestemd. Er wordt een informatiemoment met uw Raad georganiseerd waarbij de architecten de plannen inhoudelijk toelichten 8 Uitvoering en evaluatie Bij de reguliere verantwoordingsmomenten zal over de voortgang van de aanpassingen aan het pand bij de investeringsparagraaf verantwoording worden afgelegd. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Rvs Kredietaanvraag Strat Huisvesting juni 2015

8 Aanleveren begrotingswijziging Steller Henry Wetenkamp BW BW Krediet Strat. HV pl Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Krediet Strat. HV pl Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet ,00 0, , , ,00 Totaal credit ,00 0, , , ,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie EM Eenmalig MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. Document soort WYZ-EM WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV K AA D D ,00 uitbreiding krediet strat.hv 0712 D D D C ,00 uitbreiding krediet strat.hv I AA D D ,00 uitbreiding krediet strat.hv K AA D C ,00 uitbreiding krediet strat.hv S D D , , ,00 uitbreiding krediet strat.hv S D D , , ,00 uitbreiding krediet strat.hv S D C , , ,00 uitbreiding krediet strat.hv D D D , , ,00 uitbreiding krediet strat.hv D D C , , ,00 uitbreiding krediet strat.hv Pagina 1 van 1

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk 10.081761 Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 13/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp afvalwatersanering woonboten Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie