Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie"

Transcriptie

1 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 62/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Portefeuillehouder P. Lucassen Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 07 april 2009 Samenvatting Op basis van een wettelijke verplichting verleent de gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland Zuid. Voorgesteld wordt om deze kosten, die tot op heden volledig voor rekening van de gemeente Nijmegen zijn genomen per door te berekenen aan de Regiopolitie en aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Voorstel om te besluiten 1) De kosten voor de archiefinspectie met ingang van 1 januari 2010 door te berekenen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. 2) De kosten voor de archiefinspectie met ingang van 1 januari 2010 door te berekenen aan de Regiopolitie Gelderland-Zuid 3) De kosten voor de archiefinspectie voor de Gemeenschappelijke Regeling IBO waarvan gemeente Wijchen gemeente van vestiging is, door te berekenen aan gemeente Wijchen. 4) De hoogte van de bijdragen (peildatum ) vast te stellen op: WNO-Breed Regiopolitie GR Hulpverlening en Veiligheid GR GGD Regio Nijmegen Stadsregio GR MARN GR IBO Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden.. 5) Bijgevoegde begrotingswijziging BW vast te stellen. De extra inkomsten zullen worden ingezet ter invulling van een bezuiniging. Ravo doorberek kosten archiefinsp.doc

2 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op basis van een wettelijke verplichting verleent de gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Dit voorstel geeft inzicht in de grondslagen waarop deze diensten worden verleend en de kosten die eventueel kunnen worden doorberekend aan de GR s. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de fasering van de invoering van deze doorberekening 1.1 Wettelijk- of beleidskader Grondslag wettelijke taak Volgens de Archiefwet 1995 moet de archiefzorg voor het openbaar lichaam van de GR worden geregeld zoals dit voor andere overheidsorganen in de wet is voorgeschreven. Als de GR zelf niets regelt, gelden, volgens de wet, de regelingen van de gemeente waar het openbaar lichaam is gevestigd. Voor de Regiopolitie is de archiefzorg bij wet en uitvoeringsvoorschrift geregeld: artikel 45 lid van de Politiewet 1993 geeft aan dat de archiefbewaarplaats van de gemeente waarvan de burgemeester korpsbeheerder is, mede bestemd is voor de bewaring van de archiefbescheiden van de politieregio. Grondslag doorberekening Is de doorberekening gerechtvaardigd? Of worden de kosten wellicht al in een andere constructie (Gemeentefonds) verrekend? Ook hier weer een tweedeling tussen de GR s en de Regiopolitie. Voor de GR s wordt de vraag beantwoord in de Bijlagen Handelingen Tweede Kamer , nr. 7, pag. 27. Tijdens de behandeling van de ontwerp Archiefwet 1995 werden vragen gesteld over de kosten van de archiefzorg en van het toezicht op het beheer (archiefinspectie) van de archiefbescheiden van een bij een GR ingesteld lichaam of orgaan. Minister d Ancona meende dat daarover geen bepaling in de Archiefwet diende te worden opgenomen; zij was van mening dat hierover een voorziening moet worden getroffen door partijen die een GR aangaan. Een keuze ligt niet op de weg van de wetgever. Dit betekent dat de wetgever het aan de partijen overlaat om een eventuele doorberekening te regelen en dat hierin niet reeds op een andere wijze is voorzien. Voor de Regiopolitie is de mogelijkheid tot doorberekening expliciet opgenomen in het Besluit beheer regionale politiekorpsen 1. Artikel 18, lid 3 geeft namelijk aan dat de kosten van bewaring van archiefbescheiden van de regio in een archiefbewaarplaats en de kosten van het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de regio, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, ten laste komen van de regio. Kortom de kosten van het beheer van de archieven van de Regiopolitie bij het RAN en de kosten van archiefinspectie kunnen aan de Regiopolitie in rekening worden gebracht. 1 KB van 28 maart 1994 Stb. 224, gewijzigd bij KB van 15 december 1995, Stb. 671.

3 1.2 Relatie met programma Het verrichten van inspectiewerkzaamheden op grond van een wettelijke verplichting maakt als deelproduct Wettelijk verplichte publiekrechtelijke taak (60874) deel uit van het product Borging Publiek Geheugen (1PG ). Dit product maakt deel uit van het programma Facilitaire Diensten (9630). 2 Doelstelling Ons college heeft besloten dat werkzaamheden ten behoeve van derden in het kader van Gemeenschappelijke Regelingen, in rekening gebracht worden. Dit geldt ondermeer voor de archiefinspecties die de gemeente Nijmegen uitvoert bij de Gemeenschappelijke Regelingen. Met dit voorstel beslist de raad over het in rekening brengen van de kosten voor de archiefinspecties aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Tot op heden kwamen de kosten volledig voor rekening van de gemeente Nijmegen. Voorstel is om m.i.v de kosten ( , -) door te berekenen. 3 Argumenten Taken en aanvullende taken De meeste kosten voor gemeente Nijmegen die ten laste van de GR s kunnen worden gebracht zijn op dit moment de kosten voor de archiefinspectie (sec) en de eventuele (facultatieve) diensten die verder nog van het RAN worden afgenomen. In een cyclus van 3 jaar wordt, zowel in de gemeente Nijmegen, in de regiogemeenten en in de GR s, een organisatie aan één integrale en vijf monitorinspecties onderworpen. Daarnaast verricht de inspectie nog de volgende werkzaamheden: afgeven machtiging tot vernietiging (jaarlijks) incidentinspecties (incidenteel) kaderstellende en beleidsmatige initiatieven (incidenteel) begeleiding archiefbewerking door externe bureaus (incidenteel) overplaatsing archiefdelen van dynamisch naar semi-statisch (incidenteel) beoordeling meldingen ex art. 19 Archiefverordening (incidenteel) beoordelen archiefruimten als check voordat de keuring door de Provinciale Archiefinspectie plaatsvindt (incidenteel) Welke kosten doorberekenen In principe kunnen alle kosten worden doorberekend. Bij de regiogemeenten is destijds een berekening gemaakt, waarbij alle kosten voor beheer, beschikbaarstelling en inspectie worden meegenomen in een bedrag per m1 archiefbescheiden, die door het RAN worden beheerd. Bij GR s en bij de Regiopolitie is dit niet zinvol omdat de hoeveelheid archieven die zijn overgebracht op dit moment verwaarloosbaar is. De begrote jaarlijkse kosten en de daarbij behorende bedragen die doorberekend kunnen worden, zijn in de bijlage uitgewerkt. De overige (incidentele) werkzaamheden kunnen op basis van nacalculatie worden doorberekend. 4 Klimaat Het voorstel levert geen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Nijmegen, maar heeft hier ook geen negatieve invloeden op.

4 5 Risico s Mochten GR s besluiten hun archieven bij andere archiefdiensten onder te brengen, zal dat voor gemeente Nijmegen daadwerkelijk leiden tot minder inspecties. Hiermee kan het aantal inspectie-uren verlaagd worden. De gemeente Nijmegen is deelnemer in een aantal GR s. Ons college gaat ervan uit dat de GR s de (doorberekende) kosten van archiefinspectie intern opvangen. Indien dit niet mogelijk is, zal het in rekening brengen van de kosten van archiefinspectie kunnen leiden tot maximaal ,- extra kosten voor de gemeente Nijmegen. 6 Financiën Op de bijlage zijn de kosten, die in rekening gebracht worden, berekend. De bruto opbrengst van de doorbelasting is Dit zal middels begrotingswijziging BW worden geregeld. Deze extra bijdrage van zal ingezet worden ter invulling van een bezuiniging. De hoogte van de bijdragen (peildatum ) is vast te stellen op: WNO-Breed Regiopolitie GR Hulpverlening en Veiligheid GR GGD Regio Nijmegen Stadsregio GR MARN GR IBO Communicatie De Regiopolitie en de GR s zijn over het voornemen van het college per (bijgevoegde) brief geïnformeerd. Na besluitvorming door de Raad worden de besturen formeel per (aangetekende) brief op de hoogte gesteld. 8 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming worden de besturen formeel geïnformeerd en worden de resultaten verwerkt in de begroting College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

5 Bijlage(n): Berekening inkomsten doorbelasting kosten Gr s voor kosten inspectie Brieven aan Regiopolitie Gelderland-Zuid, Dagelijks bestuur WNO, gemeente Wijchen, GGD Nijmegen, MARN, Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid en Stadsregio. Begrotingswijziging

6 Berekening inkomsten doorbelasting kosten GR's voor kosten inspectie Werkzaamheden en hun frequentie Integrale inspectie 1 maal per 3 jaar Monitor inspectie 5 maal per 3 jaar Afgeven machtiging tot 3 maal per 3 jaar vernietiging Analyse uren inspectietaken gebaseerd op gemiddelden Omvang organisatie Integrale inspectie Monitor inspectie VVV machtiging Grote GR Middelgrote GR Kleine GR Totaal uren gebaseerd op omvang organisatie Omvang organisatie gem uren per organisatie aantal organisaties gem. uren per jaar Grote GR Regiopolitie, Breed Middelgrote GR GGD, H&V, Stadsregio Kleine GR MARN, IBO* 610 *IBO = Instutuut Bijzondere Onderzoek. Een GR met Wijchen als centrumgemeente De uren worden voor 25% op schaal 7 en voor 75% op schaal 11 ingevuld uren uurloon totaal Schaal 7 152,5 62, ,00 Schaal ,5 94, , ,00 Door te berekenen per jaar Afgerond Grote GR , ,00 Middelgrote GR 6.622, ,00 Kleine GR 5.418, ,00 Opbrengsten per jaar Breed ,00 Regiopolitie ,00 H&V 6.500,00 GGD 6.500,00 Stadsregio 6.500,00 MARN 5.500,00 IBO 5.500, ,00

7 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan de korpsbeheerder van de Regiopolitie Gelderland-Zuid Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regelingen Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Wijchen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geachte <invullen>, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met <bedrag invullen>. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Voorgesteld wordt om deze kosten, die tot op heden volledig voor rekening van gemeente Nijmegen zijn genomen per door te berekenen aan de Regiopolitie en aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, bijlage covo Cncpt vooraankondiging.doc

8 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven Postbus GE Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht bestuur, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met ,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief BREED.doc

9 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wijchen Postbus HA Wijchen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht college, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie voor de GR Instituut Bijzonder Onderzoek met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met 5.500,- Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief gemeente wijchen IBO.doc

10 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Nijmegen Postbus GE Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht bestuur, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met 6.500,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief GR GGd Nijmegen.doc

11 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Postbus GE Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht bestuur, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met 6.500,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief GR H&V.doc

12 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MARN Postbus BA Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht bestuur, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met 5.500,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief MARN.doc

13 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan de korpsbeheerder van de Regiopolitie Gelderland-Zuid, Mr. Th. C. de Graaf Posbus HL Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geachte heer de Graaf, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met ,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief regiopolitie.doc

14 Directie Inwoners Regionaal Archief Nijmegen Openingstijden: di t/m vr uur donderdag van uur Aan het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Postbus GB Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L300/ Contactpersoon Ron van Wamel Doorberekening kosten archiefinspectie Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht bestuur, Op basis van een wettelijke verplichting verleent gemeente Nijmegen diensten op het gebied van archiefinspectie en -beheer aan een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR s) en de Regiopolitie Gelderland-Zuid. De kosten van deze dienstverlening zijn tot op heden niet doorberekend. Ons college is voornemens de Raad voor te stellen deze kosten met ingang van het begrotingsjaar 2010 aan uw organisatie in rekening te brengen. De kosten van onze dienstverlening is op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaren berekend en heeft betrekking op de diensten integrale inspectie, monitoring inspectie en de werkzaamheden die verbonden zijn aan het afgeven van machtigingen tot vernietiging aan uw organisatie. Op basis van deze berekeningen stellen wij de Raad voor uw organisatie met ingang van 2010 jaarlijks te belasten met 6.500,-. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de grondslagen van de begroting m.b.t. baten zoals deze jaarlijks door de Raad vastgesteld worden. Dit bedrag heeft betrekking op voorgenoemde diensten. De overige diensten die u van de archiefinspectie afneemt zullen op basis van nacalculatie worden berekend. Zodra de Raad hierover heeft besloten zullen wij u nader berichten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, brief Stadsregio.doc

15 Aanleveren begrotingswijziging Steller Jan Beens BW BW Doorb. kosten RAN Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Doorb. kosten RAN Verrekeningen debet 0, , , , ,00 Verrekeningen credit 0, , , , ,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0, , , , ,00 Totaal credit 0, , , , ,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS S D C , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D D 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN Pagina 1 van 1

16 Aanleveren begrotingswijziging Steller Jan Beens BW BW Doorb. kosten RAN Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Doorb. kosten RAN Verrekeningen debet 0, , , , ,00 Verrekeningen credit 0, , , , ,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0, , , , ,00 Totaal credit 0, , , , ,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS WYZ-MS S D D , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C , , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 6.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN S D C 5.500, , , ,00 Bijdrage inspecties RAN Pagina 1 van 1

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 246/2005 Onderwerp Subsidie schoolbegeleiding voor de periode augustus tot en met december 2005 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Onderwerp Begrotingswijziging ivm dekking kosten FPU Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging.

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en aan het Klappijenpad te Berg en Dal Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer BW-00899 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Besluitronde 4 april Van: Het college van B&W van 13 maart 2012 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer gedateerd :

Voorstel om te besluiten Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer gedateerd : Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 5/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Straatnaamgeving (terrein Neerbosscheweg-Rosa de Limastraat) Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer BW-01221 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Met ons collegebesluit van 12

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling.

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp bouwleges Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer 01536 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het programma Stedelijke Ontwikkeling, waar de taken voor vergunningverlening,

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Geluidssaneringsprojecten Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Gemeente Nijmegen voert al bijna 30 jaar

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011 atum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011 Onderwerp Asbestsanering Waagh Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006.

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. 2006. Nr. : 06.0072. Dnst. : ID Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. Sinds 1995 zijn er met de (voormalige) gemeenten Zoeterwoude, Rijnsburg, Warmond en Leiderdorp

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout

Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 253/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 21 november 2007 Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen

Nadere informatie

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen.

Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intrekking van de aanwijzing van het voorkeursrecht op percelen in de Grift Noord te Nijmegen. Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In verband

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Erkenning archeologisch depot. BW-nummer Openbaar Onderwerp Erkenning archeologisch depot Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Met de komst van de Wet op de archeologische

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang 2016

Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen

Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Van: Doel: Toelichting: College van B&W d.d. 31 maart Besluitvorming 1.

Nadere informatie

Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg

Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg Openbaar Onderwerp Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties BW-nummer BW-01517 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie