Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer jongeren. Hierdoor is er behoefte aan jongerenaccommodaties in zowel Oosterhout als Lent. In de perspectiefnota 2014 is hiervoor gereserveerd met de voorkeur dit te realiseren in een bestaande accommodatie. In februari heeft een bewonersavond plaatsgevonden waarbij aan bewoners gevraagd is wat zij belangrijk vinden voor een jongerenaccommodatie en welke locaties zij daarvoor geschikt vinden. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de wijkraden en is er door Tandem in Lent een enquête gehouden onder jongeren. Op basis van deze input stellen wij voor om in Oosterhout de huidige jongerenaccommodatie in de Klif uit te breiden. Voor Lent stellen we voor om aan voorzieningenhart De Ster (waar nu een tijdelijke voorziening gehuisvest is) een jongerenaccommodatie te bouwen. Ter besluitvorming door het college 1. Voor de realisatie van uitbreiding en inrichting van jongerenaccommodaties in Nijmegen-Noord, het bij de perspectiefnota 2014 door de Raad beschikbare krediet K voor 2014 voor een bedrag van vrij te geven. 2. Begrotingswijziging BW vast te stellen BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Roy Breuer Datum ambtelijk voorstel 6 november 2014 Registratienummer Steller R.Breuer Paraaf akkoord Datum X Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad Besluit B&W d.d. 9 december 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.12 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 1 Probleemstelling Een groeiend aantal jongeren in het stadsdeel Nijmegen-Noord heeft behoefte aan een ontmoetingsplaats. De bestaande ontmoetingsplaatsen in Noord (De Klif in Oosterhout en een tijdelijke accommodatie in De Ster in Lent) voldoen niet langer aan de huidige en toekomstige vraag. Beide accommodaties worden zeer goed bezocht. Met de Perspectiefnota 2014 is er voor beschikbaar gesteld voor een jongerenaccommodatie in Nijmegen-Noord. Hierbij heeft de gemeenteraad aangegeven een voorkeur te hebben voor vestiging in een bestaande accommodatie. Wij stellen voor om hiervan de verbouwing van de accommodatie Ons Rijk in de Klif en aanbouw van een jongerenaccommodatie aan De Ster te financieren. In De Klif wordt inpandig 105 m2 vloeroppervlakte vrij gemaakt voor een (multifunctionele) jongerenaccommodatie. De aanbouw bij De Ster is gericht op een multifunctionele ruimte van 100m2 vloeroppervlakte. 2 Juridische aspecten Op beide locaties is het bestemmingsplan conform deze bestemming maatschappelijk vastgoed. Voor de aanbouw in/aan De Ster is het verkrijgen van een omgevingsvergunning vereist. 3 Doelstelling Het doel is het uiterlijk in 2015 bieden van ontmoetingsplaatsen voor het groeiend aantal jongeren in het stadsdeel Nijmegen-Noord die aan de huidige en toekomstige behoefte voldoet. 4 Argumenten - Twee lokale jongerenaccommodaties (in plaats van 1 centrale accommodatie) sluit beter aan op de lokale behoefte, het beleid rond jongerenwerk en het beleid rondom jongerencentra. Vanuit het jongerenwerk, de wijkraden en de deelnemers van een bijeenkomst in februari 2014 waarin betrokken wijkbewoners input hebben geleverd, is aangegeven dat er vooral behoefte is aan lokale jongerencentra voor Oosterhout en Lent. Het beleid rondom jongerenwerk is gericht op verbinding met andere activiteiten in de wijk. Jongeren, ouders of bewoners zouden invloed moeten hebben in de programmering en hiervoor geactiveerd dienen te worden. De inschatting is dat een dergelijk beleid effectief is als dit lokaal is opgezet. Dit betekent dat een ontmoetingsplek voor jongeren dichtbij locaties waar andere activiteiten mogelijk zijn, belangrijk is. Ook worden (op grond van gemeentelijke beleid) maatschappelijke voorzieningen steeds meer op wijkniveau en gecombineerd ingericht. Het onderbrengen van de jongerenaccommodaties in een multifunctioneel centrum zoals de Ster en de Klif past goed binnen dit beleid. - Het aanbouwen van een jongerenaccommodatie aan de Ster (Lent) voldoet aan de ruimtevraag en behoefte van jongeren. Het aantal jongeren in Lent groeit en blijft voorlopig groeien. Dit levert de behoefte aan een jongerenaccommodatie op. In eerste instantie is bij de bouw van de Ster in een jongerenaccommodatie voorzien, wat uiteindelijk is opgeheven door te weinig aanloop. Op dit moment is die situatie veranderd er is een tijdelijke ontmoetingseruimte voor jongeren in De Ster gevestigd omdat er een (snel) groeiend aantal jongeren een plaats zoekt in de wijk om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. De tijdelijke accommodatie is echter te klein voor de huidige behoefte.

3 Vervolgvel 2 In februari is met een aantal wijkbewoners gekeken naar wat zij belangrijk vinden bij de keuze van de locatie van een jongerenaccommodatie. De belangrijkste criteria (ruimte om buiten te zijn, herrie mogen maken, verschillende activiteiten kunnen doen, centraal in de wijk, en het moet hún ruimte zijn, geen kille, steriele ruimte) vallen samen met wat De Ster kan bieden. Tandem heeft met een enquête onder Lentse jongeren onderzocht wat zij de beste locatie vonden voor een structurele jongerenaccommodatie. Met een ruime meerderheid (67%) kiezen zij voor een aanbouw bij de Ster als geschikte locatie. - Uitbreiding van jongerenaccommodatie in De Klif (Oosterhout) voldoet aan de ruimtevraag en behoefte van jongeren. De Klif in Oosterhout is al een drukbezochte jongerenaccommodatie wat uit haar voegen groeit. In Oosterhout was op basis van informatie van bewoners, jongeren, het jongerenwerk en de wijkraad uitbreiding van de huidige ruimte in De Klif een voor de hand liggende oplossing. Dit betekent dat de voorkeur bij De Klif uitgaat naar een inpandige verbouwing van de huidige accommodatie. - De Ster en De Klif voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden Gelet op gemeentelijk beleid, de behoefte van jongeren en het financiële plaatje vinden wij de Ster en de Klif goed passende locaties voor een jongerenaccommodatie. In Lent is, mede op voorspraak van een aantal bewoners, ook sprake geweest van het onderbrengen van een jongerenaccommodatie in het gebouw van voetbalclub DVOL. Dit zou een mooie combinatie met sport kunnen zijn. Echter overschrijdt de benodigde bouw bij DVOL het geraamde budget met Bovendien heeft een locatie bij DVOL niet de voorkeur van de jongeren. De voorkeur voor De Ster is in een informatiebijeenkomst met de wijkraad en bewoners van Lent besproken. Hieruit is geen weerstand gebleken. Ook past De Ster het beste op de criteria die wij samen met de bewoners in februari hebben opgesteld: grote invloed van jongeren, centraal in de wijk, binnen het bestemmingsplan en door de combinatie met de andere voorzieningen onder één dak is het beheersbaar en veilig. In Oosterhout staat men tevens vanuit de wijkraad en de jongeren positief om De Klif als accommodatie voor jongeren uit te breiden. 5 Financiën Voor de realisatie van jongerencentra in Nijmegen-Noord worden voorzieningenhart De Ster en voorzieningenhart de Klif verbouwd. Via de bijgevoegde begrotingswijziging BW wordt het door de Raad bij de perspectiefnota 2014 beschikbare krediet vrijgegeven en overgeheveld van K naar investeringsnummer I002673, waarmee de twee jongerencentra in Noord kunnen worden gerealiseerd. De verbouwingswerkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden in het eerste halfjaar van Exploitatiekosten Als gevolg van de verbouwingswerkzaamheden van De Klif en De Ster worden hogere exploitatiekosten doorberekend vanuit VSA van in totaal per jaar. De hogere exploitatiekosten worden bekostigd uit het programma Zorg en Welzijn (1051), product Jeugd.

4 Vervolgvel 3 Voor de Klif komt het bedrag neer op , voor De Ster op Met de Stadsbegroting 2016 worden de exploitatielasten technisch in de begroting verwerkt. 6 Participatie en Communicatie Over de locaties in Nijmegen-Noord is veel contact onderhouden met de inwoners. Zoals aangegeven heeft in februari 2014 een bewonersavond plaatsgevonden waarbij aan bewoners, professionals en wijkraden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een jongerenaccommodatie en welke locaties zij daarvoor logisch vinden. Tandem heeft hierna onder jongeren onderzocht en besproken wat zij belangrijk vinden in een nieuwe jongerenaccommodatie. Daarnaast is er op 3 november 2014 in Lent nog een aparte informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners van de wijk om de optie van aanbouw De Ster voor te leggen. Deze aanbouw is door de aanwezigen bij de bijeenkomst als positief ontvangen. In Oosterhout was er vanuit de wijkraad geen behoefte aan een uitgebreide informatiebijeenkomst, omdat daar een bestaande, al geaccepteerde en succesvolle voorziening inpandig wordt uitgebreid. Uitkomst van de bijeenkomsten en gesprekken is dat De Klif en De Ster als locaties passend zijn en positief ontvangen worden. Omwonenden van De Ster worden na het besluit per brief op de hoogte gesteld in verband met de benodigde omgevingsvergunning. De jongeren worden nauw betrokken bij de inrichting en programmering van de nieuwe accommodaties 7 Uitvoering en evaluatie Het opdrachtgeverschap voor deze beide opdrachten is gezamenlijk en ligt ambtelijk bij MO. Hier zal procesregie en procesbewaking plaatsvinden. Het opdrachtnemerschap willen wij toekennen aan VSA, waarbij jongeren en betrokken bewoners actief en direct betrokken zullen worden. Het investeringsbudget ad is gemaximeerd. De portefeuillehouder zal tussentijds op de hoogte gehouden worden over de voortgang, zoals het definitieve inrichtingsprogramma wat samen met de jongeren in de wijk wordt opgesteld. 8 Risico De gebruikelijke risico s rondom aanbestedingen zijn van toepassing op dit voorstel. Dit risico wordt klein geacht. Bijlage: Brief aan de raad

5 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 9 december 2014 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Roy Breuer Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen-Noord Datum uw brief Direct telefoonnummer Geachte leden van de raad, Gezien de groei van het aantal jongeren in Nijmegen-Noord is er grote behoefte aan volwaardige en permanente jongerenaccommodaties in dit stadsdeel. Met de Perspectiefnota 2014 heeft u hiervoor beschikbaar gesteld. Hierbij heeft u aangegeven een voorkeur te hebben voor vestiging in een bestaande accommodatie. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken. Contacten met de wijk Afgelopen jaar zijn wij met de wijkraden, bewoners en jongeren van Nijmegen-Noord in gesprek gegaan over het realiseren van een jongerenaccommodatie. Aan hen is gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een jongerenvoorziening en welke locaties zij hiervoor als geschikt zien. Met bewoners en wijkraden is onder andere een bewonersavond georganiseerd in het Citadelcollege. Onder jongeren zijn door Tandem gesprekken en een enquête gehouden. Als belangrijkste conclusie kwam naar voren dat er behoefte is aan jongerenaccommodaties in nabijheid van beide kernen Oosterhout en Lent. Criteria Als uitkomst van deze contacten met de wijk is een lijst van criteria samengesteld. Deze heeft als leidraad gediend voor het vinden van een geschikte locatie: - jongeren moeten betrokken worden om zich thuis te voelen in de accommodatie. - Het moet een permanente voorziening worden. - De voorziening dient een eigen ingang te hebben, goed te bereiken zijn en centraal in de wijk liggen. - De voorziening dient beheersbaar en veilig te zijn. - De accommodatie moet multifunctioneel te gebruiken zijn en bij bestaande voorzieningen worden ingericht. - Uiteraard dient de accommodatie binnen het bestemmingsplan en het budget te passen. bijlage cvs raadsbrief jongerenacc Noordiening Nijmegen- Noord

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 Oosterhout Voor Oosterhout kwam duidelijk naar voren dat de huidige jongerenaccommodatie in De Klif zeer geschikt is. De huidige ruimte groeit echter uit haar voegen. Er was tussen betrokkenen, wijkraad, het jongerenwerk en ons dan ook snel overeenstemming over een inpandige uitbreiding van de huidige ruimte als geschikte optie. Lent In Lent zijn een aantal locaties de revue gepasseerd. De meest geschikte locatie zien wij in een aanbouw bij De Ster. Hier is momenteel een tijdelijke jongerenaccommodatie gevestigd maar dit biedt niet de inrichting en mogelijkheden die de jongeren graag zien. Met een aanbouw bij De Ster wordt voldaan aan de meeste criteria: jongeren zien dit graag en zijn betrokken bij het proces; er kan een permanente voorziening komen, centraal in de wijk met een eigen ingang, aangesloten bij bestaande voorzieningen, beheersbaar en veilig en binnen de juridische en financiële kaders. Een accommodatie in het souterrain van DVOL is door bewoners en wijkraad ook genoemd als geschikte locatie. Deze optie voldoet echter niet aan belangrijke criteria: jongeren hebben aangegeven dat zij een voorziening bij De Ster meer geschikt vinden. Het beheer gezamenlijk met een voetbalvereniging is complex. Bovendien is de optie bij DVOL niet binnen het gestelde budget te realiseren. In verband met de diverse genoemde locaties in Lent is voor de locatiekeuze begin november een extra informatieavond belegd. Bij deze avond waren omwonenden, wijkraad en betrokkenen bij de Ster uitgenodigd. De overwegingen voor de keuze voor een aanbouw bij De Ster zijn toegelicht en door de aanwezigen positief ontvangen. Dit geeft ons een extra overtuiging dat een aanbouw bij De Ster geschikt is als voorziening om te realiseren. Realisatie De verwachting is dat de jongerenvoorzieningen wordt gerealiseerd in de eerste helft van Hierbij moet worden aangetekend dat realisatie van de aanbouw in Lent afhankelijk is van de duur van de vergunningprocedure (komen er wel of geen bezwaren). Participatie Samen met de jongeren uit Nijmegen-Noord wordt een programma van eisen opgesteld dat leidend is voor het ontwerp en de inrichting van de jongerenvoorzieningen (uiteraard passend binnen het beschikbare budget en ons beleid). Aansluitend worden omwonenden en andere betrokkenen (onder andere de wijkraad) door de gemeente én de jongeren zelf geïnformeerd. Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg bijlage cvs raadsbrief jongerenacc Noordiening Nijmegen- Noord

7 Aanleveren begrotingswijziging Steller Roy Breuer BW BW Jongerenacc. Nijmege Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode Omschrijving Jongerenacc. Nijmege Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV K AA D D ,00 vrijgeven krediet I AA D D ,00 inzet krediet Pagina 1 van 1

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afd. Veiligheid en Handhaving, team Beleid, Ondersteuning en Projecten bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Veiligheid en Handhaving Regnr B&W dd 27-11-2012 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige Stad in het Groen DT dd OR dd

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie