De keuze is aan u. Oktober Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella"

Transcriptie

1 Oktober 2013 De keuze is aan u Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks op uw ipad.

2 Voorwoord Opella is een van de deelnemers aan het Experiment Regel Arme Instellingen (ERAI). De deelname sluit goed aan bij de ontwikkeling die Opella in 2008 in gang heeft gezet onder de titel De keuze is aan u. Die titel vat samen waar het allemaal om draait: de burger die ondersteuning en zorg vraagt moet zelf kunnen kiezen voor goede, betrouwbare en betaalbare ondersteuning en zorg. We ontwikkelen ons daarmee van klassieke instelling naar zorgdienstverlener voor burgers. In het begin dit jaar vastgestelde meerjaren ondernemingsplan Bijzonder en ook zo gewoon, Opella op weg naar 2020 hebben we onze visie en hoofddoelen daarop verder toegesneden. Om De keuze is aan u te verwezenlijken richten we ons vanaf het begin in dit complexe veranderingstraject op twee hoofdsporen: cultuur en structuur. Cultuur We zijn er van overtuigd dat niet zozeer de wetten en regels ons zouden kunnen belemmeren, maar vooral de manier waarop wij zelf omgaan met klanten en hun vraag. Opella wil optimaal gericht zijn op de vraag van de klant en alles in het werk stellen om hem of haar van dienst te zijn. Al het andere is bijzaak. Iedere wet of regel moet dienstbaar zijn aan het verlenen van goede zorg en diensten. We zijn dus bij onszelf begonnen in 2008 en hebben ons vooral gericht op onze eigen manier van werken en dus ook ons gedrag. De verschillende sporen van deze aanpak hebben er toe geleid dat we steeds beter in staat zijn goed naar klanten te luisteren en goed op hun vragen in te gaan. Structuur Tegelijkertijd startten we een aanpak in onze werkstructuren. Daarbij liepen we steeds meer aan tegen belemmerende wetten en (interne) regels. De deelname 2

3 aan ERAI geeft ons de mogelijkheden onze aanpak te versterken. Opella heeft er dan ook voor gekozen met ERAI een maximaal aantal wetten en regels aan te pakken. Daarmee beperken we regels sterk of schaffen ze af. We doen dat functioneel volgens het principe pas toe of leg uit. Onderweg ERAI ging in januari 2012 van start, waarna zowel landelijk als bij aanbieders zoals Opella de inhoudelijke voorbereidingen ter hand werden genomen. Uiteraard gingen we daarbij ook verder met de door ons al jaren daarvoor ingezette aanpak. In 2013 ging ERAI volledig in praktijk. We zijn in oktober 2013 heel goed op weg. In deze tussenevaluatie beschrijven we de afspraken met de staatssecretaris zoals verwoord in de zogenaamde bevestigingsbrief. We beschrijven kortweg resultaten en onze plannen voor We hebben al veel bereikt in de afgelopen jaren en in het jaar 2014 zal Opella ERAI in zijn volledige omvang tot succes brengen. Daarna wordt het 2015 en zullen nieuwe wetten het (zorg)landschap gaan domineren. De conceptwetten zoals we die nu kennen, bieden ons alle mogelijkheden om op de ingeslagen weg richting 2020 verder te gaan. Daarmee zal onze aanpak ERAI ook in 2015 verder bijdragen aan het goed ondersteunen van- en zorg voor burgers. We bieden goede kwaliteit en zijn dus ook efficiënt en effectief. Is dat bijzonder? Opella vindt dat gewoon, zoals het hoort. Graag bespreken we zowel binnen als buiten Opella deze evaluatie. Namens 3500 (vrijwillige) medewerkers die dit allemaal mogelijk maken, Kars Hazelaar Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting De behaalde resultaten Plannen voor 2014 Zelf indiceren Kwaliteit De wens van de klant centraal: klantvolgende bekostiging Bekostiging en declaraties: meer doen met hetzelfde geld Planning is realisatie Moderne medezeggenschap Interne en externe communicatie Bijlage - Voorstel aanpassen indiceren binnen experiment regelarme instellingen Huidige knelpunten in AWBZ indicatieproces Hoe kan het anders? Voor en nadelen voorstel Haalbaarheid voorstel binnen experiment regelarm 4

5 1 Samenvatting Opella is vanaf 1 januari 2013 officieel een regelarme organisatie. Centraal in het regelarm werken staat dat klanten kunnen kiezen, vanaf het eerste contact met Opella. De mate waarin aan de vraag kan worden voldaan wordt onder andere beïnvloed door de portemonnee van de klant. Die portemonnee is enerzijds gevuld met geïndiceerde middelen, anderzijds met private middelen als de klant dat wil. Op het moment dat de klant zorg of diensten wenst van Opella, vertalen we de vraag van de klant naar één of meerdere arrangementen die helder en transparant worden vastgelegd in een offerte. De offerte is een eenvoudig hulpmiddel waarmee we diverse zaken inzichtelijk maken: de vraag van de klant, het antwoord ( = de daadwerkelijke te leverde dienst), de financiering (AWBZ, WMO, particulier, etc.), de wederzijds rechten en plichten en de prijs. Er zijn geen verrassingen. Na wederzijds ondertekening gaat deze offerte over in een overeenkomst, die we vervolgens uitvoeren. De uitvoering is altijd maatwerk, waarbij de klant en de professionele medewerker samen optrekken. Op passende momenten evalueren we met de klant en stellen we waar nodig bij. Het resultaat is dat de klant krijgt wat hij/ zij wil en dat de financiële middelen die worden ingezet, zowel aan de klant als aan anderen worden verantwoord. In de voorbereidingen heeft Opella de werking van regels nader onderzocht. Conclusie was dat het afschaffen of vereenvoudigen van extern en interne regels de klant, medewerker en de organisatie doeltreffender, efficiënter en waarschijnlijk ook goedkoper maken. De behaalde resultaten Zelf indiceren Opella heeft tot en met juli 2013 zo n 1300 indicaties, ongeveer 185 per maand, aangevraagd. Opvallend is dat binnen de indicatieaanvraag maar 38 indicaties per maand worden aangevraagd in het kader van regelarm werken ( de module ERAI ). Met andere woorden: de overige indicaties zouden ook door Opella zelf zijn aangevraagd als we geen regelarme organisatie zouden zijn. Dit lage resultaat heeft te maken met de knelpunten rondom het systeem van het CIZ waar Opella met het indiceren mee te maken krijgt (zie verderop in deze rapportage). Vanuit de eerste 7 maanden is ook niet te spreken van een administratieve verlichting. De eerstverantwoordelijk verzorgenden van Opella ervaren wel een administratieve verlichting. Die is echter het gevolg van een interne vernieuwing van werkzaamheden en niet van de verlichting die de aanpak met het CIZ geeft. lees meer 5

6 Kwaliteit Kern van de bereikte resultaten van het overboord zetten van regels is de kwaliteitsverbetering: veel informatie is of wordt beschikbaar op de werkvloer en dat tegen duidelijk lagere kosten. Meten van klanttevredenheid: Opella maakt hierbij gebruik van de website De resultaten tot oktober 2013 vormen de nulmeting. In oktober 2013 nodigen we alle klanten van Opella persoonlijk uit om hun beoordeling te plaatsen. Deze uitnodiging wordt daarna regelmatig herhaald. Intern is er een werkwijze afgesproken om in te spelen op de beoordelingen van klanten. Als onderdeel van het zorgplan is er in Fundum (de geautomatiseerde administratieve inrichting van het klantproces) een tevredenheidmeting opgenomen. Vanaf oktober 2013 wordt er voor ieder zorgplanoverleg geëvalueerd met de klant en wordt hier een beoordeling aan gegeven. Zorginhoudelijke indicatoren, zoals medicatie en decubitus, zijn ingebouwd in Fundum en hoeven dus niet meer handmatig te worden bijgehouden. Daarmee kan op elk moment een overzicht worden gegeven en worden administratieve lasten beperkt. Handboek: werkprocessen rondom de klant zijn met inhoudsdeskundigen opnieuw beschreven. Het aantal documenten in het handboek is gereduceerd met 75 procent. Door het beschrijven van de werkprocessen rondom de klant zijn de verantwoordelijkheden duidelijk belegd. Dit voorkomt minutieuze interne regelgeving. Interne audits: momenteel vinden interne audits plaats op het gebied van medicatieveiligheid. In het najaar starten de interne audits over alle werkprocessen rondom de klant. Door het digitaliseren van formulieren wordt er veel efficiënter gewerkt door de verzorgenden. Het digitaliseren van 1 formulier levert al een tijdswinst opleveren van 400 uur op jaarbasis voor geheel Opella. lees meer 6

7 De wens van de klant centraal: klantvolgende bekostiging Alle klanten van Opella krijgen een duidelijk en voor hen passend aanbod aan zorg en/of diensten, ongeacht de vraag en de daarmee samenhangende financieringsstromen. Op basis van de vraag of vragen die een klant heeft, wordt een offerte opgesteld. In de offerte is de klantvraag omschreven en ook het aanbod en de financiering. Het kan daarbij gaan om AWBZ-zorg, WMO-gefinancierde zorg, zorgverzekering of private zorg. Alles in één duidelijke offerte. Bovenstaande werkwijze staat bekend als de klantvolgende bekostiging. In totaal zijn er tot nu toe ongeveer 180 offertes aangeboden aan klanten van Opella: 70 voor de thuiszorg en 110 voor revalidatie & herstel. De offertes zijn een succes. In de telefonische enquête geven klanten aan tevreden te zijn over de offerte en de zorg die Opella levert. De offertes worden door de klanten gezien als transparant en helder. Klanten zeggen op de hoogte te zijn van de eventuele eigen bijdrage. Ook geven zij aan keuzes te mogen maken. Aanbiedingen aan klanten via de offertes vindt plaats binnen twee werkdagen. Opella indiceert voor de gemeente Ede de WMO-aanvragen in Bennekom voor alle klanten die zich aanmelden via het Opella servicepunt. Opella gebruikt hiervoor de principes van het keukentafelgesprek en heeft een bestand gemaakt om de WMO-diensten te indiceren. In totaal zijn er op dit moment 50 offertes aangeboden aan de klanten. De eerste resultaten zijn dat klanten erg tevreden zijn over de werkwijze. Opella kan met deze pilot integraal een aanbod doen van WMO- en AWBZ-diensten. Klanten hoeven maar naar één loket te bellen en kunnen daar al hun vragen kwijt. Ook kunnen klanten binnen twee werkdagen de eerste hulp al krijgen. De gemeente Ede gaat alle klanten telefonisch benaderen voor een evaluatie. lees meer 7

8 Bekostiging en declaratie: meer doen met hetzelfde geld Voor het jaar 2013 is Opella met beide zorgkantoren (Menzis en Agis Achmea) een lumpsumfinanciering overeengekomen. Opella heeft hiermee vrijheid om te kunnen uitwisselen tussen diverse vormen van zorg zonder dat dit effect heeft op de financiering. De financiering is gebaseerd op de aantallen van de herschikking 2012 vermenigvuldigd met de prijzen 2013 (volgens inkoopprocedure van de beide zorgkantoren). Opella had en heeft de ambitie om de doelmatigheid van de beschik- bare middelen te vergroten. Meer doen met hetzelfde geld. Aantal geholpen klanten 2012 versus Stijging t/m augustus t/m augustus aantallen % Menzis ,1 Agis ,3 Totaal ,3 Het budget voor deze klantengroep is in ,7% hoger dan in De stijging van het budget is volledig toe te schrijven aan prijseffecten: stijging van de NZa-tarieven (inflatiecorrectie) en een hogere gunning door zorgkantoren. De lumpsum-afspraken voor 2013 met beide zorgkantoren zijn gebaseerd op hetzelfde productievolume (de Q ) als in 2012; slechts de prijseffecten van 2013 (de P ) hebben tot een ander budget geleid. In 2013 heeft als gevolg van de stijging van het aantal klanten dus geen toename van het budget plaatsgevonden. CAK Binnen het experiment biedt Opella aan de klanten aan om de eigen bijdrage aan het CAK te berekenen. Opella doet dit door middel van de rekenmethode van het CAK. Gemeente Ede Ook met de gemeente Ede is, als expriment, vanaf april 2013, een lumpsumfinanciering overeengekomen voor de WMO-activiteiten in Bennekom. De lumpsumafspraak werkt naar tevredenheid van Opella en de gemeente. De evaluatie van het project vindt plaats in lees meer Moderne medezeggeschap Er is binnen Opella een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en de bestuurssecretaris. Deze werkgroep draagt zorg voor het opstellen van een samenhangende visie voor de intramuraal geleverde zorg en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt daarbij is de individuele zeggenschap van klant en medewerker. Er wordt daarbij ook een visie en aanpak geformuleerd voor klanten en medewerkers in de zorg aan huis. lees meer 8

9 Plannen voor 2014 Indicatie Opella stelt een andere werkwijze voor in het kader van indiceren voor de duur van het experiment (zie bijlage van deze evaluatie). De voorgestelde indicatiemethode geeft een administratieve verlichting die zal leiden tot meer rendement vanuit het experiment regelarm. Hiervoor wil Opella afspraken maken met VWS en het CIZ. Kwaliteit Het medewerkertevredenheidonderzoek wordt in het najaar 2013 uitgevoerd. Opella is aan het eind van 2013 gereed om te starten met de eigen aanpak om kwaliteit te meten bij klanten en medewerkers. Vanaf 2014 kan Opella op ieder gewenst moment de zorginhoudelijke indicatoren genereren. Als uitgangspunt wordt het Toetskader Normen Verantwoorde zorg genomen. Hierdoor ontstaat er per 2014 een systeem waarbij op elk gewenst moment en op alle niveaus in de organisatie resultaten van metingen gegenereerd kunnen worden. Hierdoor kan er continu gestuurd worden op kwaliteit van zorg waarbij aan de basis ook alle nood- zakelijke informatie beschikbaar is. Ook kan er vanaf 2014 continu gestuurd worden op klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. De wens van de klant centraal: klantvolgende bekostiging Opella zal klantvolgende bekostiging zowel intramuraal als in de thuiszorg volledig doorzetten. Aanpassingen in Fundum worden op dit moment doorgevoerd om dat mogelijk te maken. Bekostiging en declaraties: meer doen met hetzelfde geld Voor het jaar 2014 wordt - grofweg - dezelfde aanpak gevolgd. De prijzen worden bepaald via de inkoopprocedures van de zorgkantoren. De volumes zijn in de basis gelijk aan de volumes van de lumpsumafspraak Voor zowel prijzen als volumes geldt dat de effecten van het regeringsbeleid op de regionale contracteer- ruimte van de zorgkantoren, verdisconteerd worden. Binnen Opella krijgen alle teams een eigen vast budget met de vraag daarbinnen meer klanten te helpen. Met Menzis en Achmea wordt gesproken over een veel eenvoudiger manier van declareren. Dat brengt de kosten omlaag en biedt weer meer ruimte voor zorg. 9

10 Opella wenst de lumpsumafspraken met de gemeente Ede ook voort te zetten. Opella wil in 2014 de interne dubbele verantwoording in het kader van de AO/IC volledig in Fundum onderbrengen. Daarmee worden kosten bespaard. Planning is realisatie Bij de uitwerking van het gedeelte planning is realisatie is er besloten om een stap verder te gaan gaan dan oorspronkelijk bedacht. In de kern betekent dit dat de feitelijke dagelijkse registratie door medewerkers direct de realisatie is. De planning wordt daarmee alleen als intern sturingsinstrument door de medewerkers gebruikt. De nieuwe werkwijze wordt volledig ondersteund door Fundum. De medewerkers krijgen hiertoe de beschikking over een tablet waarop zij hun volledige registratie kunnen invoeren (zowel klantregistratie, als eigen registratie zoals vergadertijd of reiskilometers). In september en oktober 2013 vindt de volledige voorbereiding in Fundum plaats. In de maand november en december wordt in 2 thuiszorgteams een pilot gedraaid waarna eind 2013 een evaluatie en besluitvorming over invoering in heel Opella binnen 2014 plaatsvindt. Deze evaluatie vindt op de volgende onderdelen plaats: Gebruik Beheer Veiligheid Klanttevredenheid Business Case (kosten/opbrengsten) Modern zeggeschap Iedere klant en medewerker van Opella kan binnen afgesproken kaders zijn/haar keuzes daadwerkelijk realiseren. In de thuiszorg, op wijkniveau, functioneert een adequate vorm van [mede]zeggenschap zowel voor klanten als medewerkers. In iedere kleinschalige beschermde woonvorm zijn woonraden actief. Voor verzorgingshuizen die nog niet zijn overgegaan naar de nieuwe situatie geldt een overgangsafspraak. [Mede]zeggenschap sluit goed aan bij het zelforganiserend werken van Opellamedewerkers. De werkwijze zoals die einde 2014 is bereikt, wordt geborgd. De basis voor bovenstaande samenvatting zijn de onderstaande uitgebreidere evaluaties per onderdeel. 10

11 2 Zelf indiceren Uit de bevestigingsbrief van het ministerie van VWS aan Opella: U heeft aangegeven dat u zelf wilt vaststellen welke zorg- en ondersteuningsbehoefte een (toekomstige) cliënt van u heeft. Tijdens het experiment spreekt u met de (toekomstige) klant een zorgarrangement of zorgbehandelplan af. Om de cliënt snel een aanbod te kunnen doen heeft u aangegeven gebruik te maken van een mogelijkheid van het geven van een indicatie-advies aan het CIZ á la de indicatiemelding 80+. De mogelijkheid van de indicatiestelling 80+ dient dus te worden opgerekt, in die zin dat de melding niet meer leeftijdsgebonden is en ook voor extramurale zorgverlening in natura kan worden gehanteerd. Behaalde resultaten Opella heeft tot en met juli 2013 ongeveer 185 indicaties per maand aangevraagd. Opvallend is dat binnen de indicatieaanvraag maar 38 indicaties per maand worden aangevraagd in het kader van regelarm werken ( de module ERAI ). Met andere woorden: de overige indicaties zouden ook door Opella zelf zijn aangevraagd als we geen regelarme organistie zouden zijn. Dit lage resultaat heeft te maken met de knelpunten waar Opella met het indiceren mee te maken krijgt (zie verderop in deze rapportage). Vanuit de eerste 7 maanden is ook niet te spreken van een administratieve verlichting. De eerstverantwoordelijk verzorgenden van Opella ervaren wel een administratieve verlichting. Die is echter het gevolg van een interne verschuiving van werkzaamheden. In het experiment wordt verwacht dat er per maand ongeveer 125 klanten onder de nieuwe indicatiemethoden vallen. 11

12 Plannen voor 2014 Opella stelt een andere werkwijze voor in het kader van indiceren voor de duur van het experiment (zie bijlage van deze evaluatie). De voorgestelde indicatiemethode geeft een administratieve verlichting die zal leiden tot meer rendement vanuit het experiment regelarm. Hiervoor wil Opella afspraken maken met VWS en het CIZ. Situatie voor de start van het experiment Tot 31 januari 2012 heeft Opella indicatieaanvragen gedaan via diverse aanvraagprocedures: reguliere aanvraag; SIP(standaard-indicatie-protocol); HIT(herindicatie-taakmandaat); Spoedaanvraag; 80+. In het aanvraagproces werd gewerkt met de aanmeldfunctionaliteit van het CIZ. Vanuit de gevolgde procedure werd door het CIZ een indicatie afgegeven. Deze procedure zag er als volgt uit: Een klant kan zelf AWBZ-zorg aanvragen. Maar de klant kan het ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals een thuiszorginstelling of bijvoorbeeld de huisarts. Heeft de klant in een spoedsituatie acuut zorg nodig? Dan moet de professionele zorgverlener de spoedaanvraag indienen. Als de klant 80 jaar of ouder is en verblijf in een instelling is onvermijdelijk geworden, dan kan de klant rechtstreeks contact opnemen met de instelling van keuze. De instelling kan zelf besluiten of de klant voor AWBZzorg in aanmerking komt. De instelling doet hierover een zogenaamde indicatiemelding aan het CIZ. Om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over de persoonlijke situatie, zoals de gezondheid en de woonomstandigheden. Het AWBZ-aanvraagformulier stelt de klant al veel vragen, maar het is mogelijk dat het CIZ nog meer wil weten. Dan belt het CIZ of maakt het CIZ een afspraak om bij de klant op bezoek te komen. Als de klant dat goed vindt, vraagt het CIZ soms ook informatie aan de huisarts of de specialist. Het CIZ gaat met de ondertekende aanvraag aan de slag. Uiterlijk binnen zes weken, maar meestal eerder, ontvangt de klant van het CIZ een brief met het indicatiebesluit. We komen bij mensen thuis, die een aanvraag hebben gedaan of een herindicatie nodig hebben. Mensen voelen zich serieus genomen en gehoord. We zijn gericht op mogelijkheden in plaats van op problemen. Dankzij korte lijnen kan de zorg direct worden ingezet. Bovenstaandeprocedure was een administratieve last: er werd voortdurend informatie over klanten heen en weer gespeeld tussen diverse partijen: de klant, Opella, het CIZ, de huisarts, enzovoort. Opella kent de klant goed en weet welke zorgvraag er leeft bij de klant. Hierdoor kan Opella zonder al het navragen bij externe instanties goed beargumenteren welke zorg een klant nodig heeft. 12

13 Via ERAI modules indiceren Vanaf 1 januari 2013 heeft Opella de bevoegdheid verkregen om via de ERAI (Experiment Regelarme Instellingen) modules van het CIZ indicaties af te geven. Opella heeft met het CIZ afgesproken om, vanaf 1 januari 2013, de regeling 80+, (die al in gebruik was bij het CIZ) om te zetten naar het ook indiceren voor de klanten die jonger zijn dan 80 jaar. Dit heeft een belangrijk voordeel: de klant en Opella weten direct welke indicatie geldt. Daarnaast kan de Opella in overleg met de klant zelf de geldigheidsduur bepalen. Opella stelt per 1 september 2013 voor alle intra- en extramurale klanten de indicatie. Binnen Opella zijn procedures herschreven en taken verlegd. De indicatie wordt gesteld in samenwerking tussen een eerstverantwoordelijk verzorgende en een medewerker van het Opella servicepunt. De eerstverantwoordelijk verzorgende levert de inhoudelijke kennis aan; de medewerker van het Servicepunt regelt de indicatie. Als de indicatie via de ERAI module wordt gesteld, biedt Opella binnen twee dagen een offerte aan de klant. Gesignaleerde problemen Opella is gebonden aan de methodiek en voorgeschreven werkwijze van het CIZ. De processen en procedures die het CIZ heeft ontwikkeld, maakt de in de kern goede methodiek onnodig bureaucratisch. De werkwijze is omslachtig, tijdrovend en kennisintensief. Het volgen van de ERAI procedure is omslachtiger dan sommige oude procedures. Het meenemen van functies uit een eerdere indicatie is bij ERAI ingewikkelder of niet altijd mogelijk. Dit betekent dat zodra een klant met een ERAI indicatie naar een andere instelling moet (bijvoorbeeld vanuit thuiszorg naar ziekenhuis) het label ERAI tot knelpunten leidt. Normaal kunnen indicaties omgezet worden naar andere instellingen of door een andere instelling op een bestaande geldige indicatieaanvraag worden gestapeld. Bijvoorbeeld voor tijdelijke wondverzorging na ontslag uit het ziekenhuis. Bij ERAI kan dit niet. Een ander knelpunt betreft het overzetten van een ERAI indicatie naar een andere zorgaanbieder. Of het omzetten van een instellingsvreemde indicatie naar een instellingseigen indicatie. Om deze reden wordt binnen Opella niet altijd gekozen voor de ERAI procedure. Sterker nog, bestaande ERAI indicaties worden omgezet naar een reguliere indicatie door een nieuwe indicatie aan te vragen, voordat iemand vanuit Opella naar een andere instelling gaat. Dit leidt tot inefficiënt werken. Bovenstaande indicatieknelpunten gelden voor AWBZ-geïndiceerde zorg. Onze klanten hebben echter ook te maken met: WMO-geïndiceerde zorg, huidige indicatiestelling door de gemeente ZVW-geïndiceerde zorg van hulpmiddelen, indicatiestelling door zorgverzekeraar MSVT-geïndiceerde zorg voor verpleegkundige handeling in de 1e lijn, indicatiestelling door medisch specialist. Deze verschillende loketten maken de toegang tot zorg niet eenvoudig en onduidelijk voor klanten. 13

14 3 Kwaliteit Uit de bevestigingsbrief van het ministerie van VWS aan Opella: Opella is sinds 2006 HKZ-gecertificeerd. U stelt dat in de praktijk deze methodiek professionals belemmert in het realiseren van kwaliteit en hen onvoldoende steunt. In het kader van het experiment zal Opella daarom kiezen voor een andere systematiek die beter aansluit op werkprocessen op de werkvloer en die medewerkers wel goed ondersteunt. Dit kwaliteitssysteem is geïncorpeerd in Fundum (ICT-systeem voor de hele organisatie). Gedurende de looptijd van het experiment stopt Opella met de aanlevering van de zorginhoudelijke indicatoren en de CQ-scores. Zorginhoudelijke kwaliteits-gegevens zullen niet meer tijdens een meetweek worden gemeten, maar kunnen op ieder gewenst moment uit Fundum worden gehaald. Opella zal in de loop van 2013 stoppen met HKZ-certificeren. Behaalde resultaten Kern van de bereikte resultaten van het overboord zetten van regels is de kwaliteitsverbetering: veel informatie is of wordt beschikbaar op de werkvloer en dat tegen duidelijk lagere kosten. Meten van klanttevredenheid: Opella maakt hierbij gebruik van de website De resultaten tot oktober 2013 vormen de nulmeting. Opella wordt met de nulmeting door klanten beoordeeld met een 7.4. In oktober 2013 nodigen we alle klanten van Opella persoonlijk uit om hun beoordeling te plaatsen. Deze uitnodiging wordt daarna regelmatig herhaald. Intern is er een werkwijze afgesproken om in te spelen op de beoordelingen van klanten. 14

15 Als onderdeel van het zorgplan is er in Fundum (de administratieve inrichting van het klantproces) een tevredenheidmeting opgenomen. Vanaf oktober 2013 wordt er voor ieder zorgplanoverleg geëvalueerd met de klant en wordt hier een beoordeling aan gegeven. Hiervan zijn nog geen concrete resultaten bekend. Zorginhoudelijke indicatoren, zoals medicatie en decubitus, zijn ingebouwd in Fundum en hoeven dus niet meer handmatig te worden bijgehouden. Daarmee kan op elk moment een overzicht worden gegeven en worden administratieve lasten beperkt. Handboek: werkprocessen rondom de klant zijn met inhoudsdeskundigen opnieuw beschreven. Het aantal documenten in het handboek is gereduceerd met 75 procent. Door het beschrijven van de werkprocessen rondom de klant zijn de verantwoordelijkheden duidelijk belegd. Dit voorkomt minutieuze interne regelgeving. Interne audits: momenteel vinden interne audits plaats op het gebied van medicatieveiligheid. In het najaar starten de interne audits over alle werkprocessen rondom de klant. Door het digitaliseren van formulieren wordt er veel efficiënter gewerkt door de verzorgenden. Het digitaliseren van 1 formulier levert al een tijdswinst opleveren van 400 uur op jaarbasis voor geheel Opella. Plannen voor 2014 Het medewerkertevredenheidonderzoek wordt in het najaar 2013 uitgevoerd. Opella is aan het eind van 2013 gereed om te starten met de eigen aanpak om kwaliteit te meten bij klanten en medewerkers. Vanaf 2014 kan Opella op ieder gewenst moment de zorginhoudelijke indicatoren genereren. Als uitgangspunt wordt het Toetskader Normen Verantwoorde zorg genomen. Hierdoor ontstaat er per 2014 een systeem waarbij op elk gewenst moment en op alle niveaus in de organisatie resultaten van metingen gegenereerd kunnen worden. Hierdoor kan er continu gestuurd worden op kwaliteit van zorg waarbij aan de basis ook alle noodzakelijke informatie beschikbaar is. Ook kan er vanaf 2014 continu gestuurd worden op klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. 15

16 Situatie voor de start van het experiment Opella was tot eind 2012 HKZ-gecertificeerd. Er was een kwaliteitshandboek met stroomschema s op negen voorgedefinieerde onderwerpen. Er waren 421 normen waaraan Opella moest voldoen met de daarbij behorende 900 documenten. Opella werd ieder najaar bezocht door een aantal externe auditoren die toetsten of er nog volgens de, in de HKZ certificaat genoemde, normen gewerkt werd. Deze externe auditoren keken vooral naar het proces en niet naar de inhoudelijk zorg- en dienstverlening. Wanneer de processen binnen Opella als voldoende werden beoordeeld door de externe auditoren, kreeg Opella een jaar verlenging van het HKZ-certificaat. Kosten hiervoor waren 8000 euro op jaarbasis. De klanttevredenheid werd beoordeeld door een extern geaccrediteerd bedrijf, dat de meting uitvoerde onder klanten van Opella. Kosten hiervoor waren euro op jaarbasis. De lijst van vragen was voor-gedefinieerd en eventuele aanvullingen op de vragenlijst waren erg kostbaar. De resultaten van de tevredenheidscores kwamen pas na enkele maanden in het bezit van Opella. Hierdoor kon er niet of nauwelijks gestuurd worden op eventuele klachten. De organisatie van het uitvoeren van de tevredenheidonderzoeken was erg tijdrovend. Eén keer per twee jaar was een tevredenheidonderzoek vanuit de HKZcertificering vereist. De zorginhoudelijke indicatoren werden jaarlijks gemeten door de eerstverantwoordelijk verzorgenden. Zij moesten handmatig een scorelijst invullen. Die scorelijst werd dan in een systeem ingeklopt door een aantal medewerkers. Dit was een tijdrovende klus en de uitslagen werden niet gekoppeld aan het zorgplan van de individuele klant. Uitslagen van de metingen waren pas na een half jaar bekend. Eventuele verbeteracties hadden dan geen zin meer, de klantpopulatie was vaak al veranderd. Toen ik net bij Opella kwam, moest ik steeds vragen hoe dingen werkten, omdat het zo ingewikkeld was. Ik vind het heel goed dat we regelarm werken. Als je alle vernieuwingen bij elkaar optelt, heb je meer tijd voor de klant. 16

17 4 De wens van de klant centraal: klantvolgende bekostiging Uit de bevestigingsbrief van het ministerie van VWS aan Opella: Het doel van het project Regelarm is om klanten van Opella in vrijheid te kunnen laten kiezen en professionals de ruimte te geven zich primair te richten op de vraag van de klant. Opella wil hierbij: 1. Heldere en transparante afspraken maken met cliënten en de financiële gevolgen inzichtelijk vastleggen in een offerte. Het gaat daarbij niet alleen om het deel van de kosten dat vanuit de voorziening of verzekering kan worden betaald (AWBZ, WMO, Zvw), maar ook de eigen bijdrage die daarvoor is verschuldigd en een mogelijke restpost die voor de klant komt; 2. De aanbieding snel kunnen doen door zelf relevante informatie te verzamelen en te delen met de cliënt; 3. Cliënt en professionals mee keuzevrijheid geven, die leidt tot het concreet invullen van afspraken waarbij geldt planning is realisatie. Behaalde resultaten Alle klanten van Opella krijgen een duidelijk en voor hen passend aanbod aan zorg en/of diensten, ongeacht de vraag en de daarmee samenhangende financieringsstromen. Op basis van de vraag of vragen die een klant heeft, wordt een offerte opgesteld. In de offerte is de klantvraag omschreven en ook het aanbod en de financiering. Het kan daarbij gaan om AWBZ-zorg, WMO-gefinancierde zorg, zorgverzekering of private zorg. Alles in één duidelijke offerte. Bovenstaande werkwijze staat bekend als de klantvolgende bekostiging. Binnen Opella zijn twee pilots afgerond volgens deze werkwijze: één binnen een thuiszorgteam en één binnen een team revalidatie & herstel. In totaal zijn er tot nu toe ongeveer 180 offertes aangeboden aan klanten van Opella: 70 voor de thuiszorg en 110 voor revalidatie & herstel. De offertes zijn een succes. In de telefonische enquête geven klanten aan tevreden te zijn over de offerte en de zorg die Opella levert. De offertes worden door de klanten gezien als transparant en helder. Klanten zeggen op de hoogte te zijn van de eventuele eigen bijdrage. Ook geven zij aan keuzes te mogen maken. Het cijfer dat klanten Opella geven voor werkwijze rondom de offertes is een 8. Intern heeft klantvolgende bekostiging geleid tot een duidelijk intakeproces met een heldere taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de eerstverantwoordelijk verzorgenden en het Servicepunt. Aanbiedingen aan klanten via de offertes vindt plaats binnen twee werkdagen. 17

18 Opella indiceert voor de gemeente Ede de WMO-aanvragen in Bennekom voor alle klanten die zich aanmelden via het Opella servicepunt. Opella gebruikt hiervoor de principes van het keukentafelgesprek en heeft een bestand gemaakt om de WMO-diensten te indiceren. In totaal zijn er op dit moment 50 offertes aangeboden aan de klanten. De eerste resultaten zijn dat klanten erg tevreden zijn over de werkwijze. Opella kan met deze pilot integraal een aanbod doen van WMO- en AWBZ-diensten. Klanten hoeven maar naar 1 loket te bellen en kunnen daar al hun vragen kwijt. Ook kunnen klanten binnen twee werkdagen de eerste hulp al krijgen. De gemeente Ede gaat alle klanten telefonisch benaderen voor een evaluatie. In het bedrijfsleven was een heldere offerte al heel gebruikelijk. Nu ook binnen de zorg. De klant ziet in de offerte van Opella in één oogopslag welke zorg en ondersteuning hij krijgt, hoe het wordt bekostigd en of hij een eigen bijdrage betaalt. Situatie voor de start van het experiment De klant kreeg zorg op basis van de CIZ-indicatie. Het indicatiebesluit was leidend voor de zorg en niet de wens van de klant. Afspraken met de klant werden gemaakt in relatie tot het indicatiebesluit. Er was weinig keuzemogelijkheid voor de klant. De klant kreeg van Opella een dienstverleningovereenkomst met een daarbij behorend arrangement. Omvang: 24 pagina s. Het indiceren voor de WMO-diensten lag buiten het bereik van Opella. Opella kreeg via het WMO-loket van de gemeente Ede een indicatiebesluit voor hulp bij het huishouden. Het Servicepunt transporteerde de WMO-indicatie naar het team waar de klant de hulp kreeg. Opella nam dan contact op met de klant en binnen twee weken werd de hulp dan ingezet. Plannen voor 2014 Opella wil klantvolgende bekostiging zowel intramuraal als in de thuiszorg uitrollen. Aanpassingen in Fundum worden op dit moment doorgevoerd om dat mogelijk te maken. 18

19 5 Bekostiging en declaraties: meer doen met hetzelfde geld Uit de bevestigingsbrief van het ministerie van VWS aan Opella: Opella wil heldere afspraken maken met de zorgkantoren Menzis en Achmea over de bijdrage vanuit de AWBZ om de door de cliënten van Opella de gewenste dienstverlening te kunnen realiseren. Resultaat van de onderhandeling is dat er een integrale lumpsumafspraak komt uit de AWBZ zorg. Met elk zorgkantoor wordt daarnaast afspraken gemaakt over een zogenoemde bandbreedte over deze lumpsum. Deze bandbreedte wordt gehanteerd om de effecten van mogelijke onder- of overproductie te compenseren. Behaalde resultaten Voor het jaar 2013 is Opella met beide zorgkantoren (Menzis en Agis Achmea) een lumpsumfinanciering overeengekomen. Opella krijgt hiermee vrijheid om te kunnen uitwisselen tussen diverse vormen van zorg zonder dat dit effect heeft op de financiering. De financiering is gebaseerd op de aantallen van de herschikking 2012 vermenigvuldigd met de prijzen 2013 (volgens inkoopprocedure van de beide zorgkantoren). U wilt stoppen met de dubbele controle op de geleverde productie. De offerte, met arrangement, en het zorgplan (beide ondertekend door de cliënt) worden opgenomen in Fundum. Eindbeeld is dat de accountant de controle volledig kan uitvoeren op basis van informatie uit Fundum. U neemt deel aan de pilot met Vecoso, zodat de huidige rechtstreekse aanlevering van de extramurale zorg aan het CAK kan komen te vervallen. Opella had en heeft de ambitie om de doelmatigheid van de beschik- bare middelen te vergroten. Meer doen met hetzelfde geld. 19

20 Aantal geholpen klanten 2012 versus Stijging t/m augustus t/m augustus aantallen % Menzis ,1 Agis ,3 Totaal ,3 Het budget voor deze klantengroep is in ,7% hoger dan in De stijging van het budget is volledig toe te schrijven aan prijseffecten: stijging van de NZa-tarieven (inflatiecorrectie) en een hogere gunning door zorgkantoren. De lumpsum-afspraken voor 2013 met beide zorgkantoren zijn gebaseerd op hetzelfde productievolume (de Q ) als in 2012; slechts de prijseffecten van 2013 (de P ) hebben tot een ander budget geleid. In 2013 heeft als gevolg van de stijging van het aantal klanten dus geen toename van het budget plaatsgevonden. Plannen voor 2014 Voor het jaar 2014 wordt - grofweg - dezelfde aanpak gevolg. De prijzen worden bepaald via de inkoopprocedures van de zorgkantoren. De volumes zijn in de basis gelijk aan de volumes van de lumpsumafspraak Voor zowel prijzen als volumes geldt dat de effecten van het regeringsbeleid op de regionale contracteerruimte van de zorgkantoren, verdisconteerd worden. Binnen Opella krijgen alle teams een eigen vast budget met de vraag daarbinnen meer klanten te helpen. Met Menzis en Achmea Binnen het experiment biedt Opella aan de klanten aan om de eigen bijdrage aan het CAK te berekenen. Opella doet dit door middel van de rekenmethode van het CAK. Gemeente Ede Ook met de gemeente Ede is, als expriment, vanaf april 2013, een lumpsumfinanciering overeengekomen voor de WMO-activiteiten in Bennekom. De lumpsumafspraak werkt naar tevredenheid van Opella en de gemeente. De evaluatie van het project vindt plaats in wordt gesproken over een veel eenvoudiger manier van declareren. Dat brengt de kosten omlaag en biedt weer meer ruimte voor zorg. Opella wenst de lumpsumafspraken met de gemeente Ede ook voort te zetten. Opella wil in 2014 de interne dubbele verantwoording in het kader van de AO/IC volledig in Fundum onderbrengen. Daarmee worden kosten bespaard. 20

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

2NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Thuiszorg Diensten Centrale t.a.v. de heer mr. R. Oehlers Postbus 113 8330AC STEENWIJK

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Pantein t.a.v. mevrouw Jacqueline Joppe Industrielaan 1 5405 AA UDEN 2 Directie

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Pilot ZZP ers in de thuiszorg

Pilot ZZP ers in de thuiszorg Pilot ZZP ers in de thuiszorg Voorlichtingsbijeenkomst AWBZ inkoopbeleid 2014 Hoe het begon Inkoopbeleid 2014 Spelregels Inkoopproces Tijdslijnen Contact 2 1. Hoe het begon Titel - aanpassen Pilot ZZP'ers

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 509 Palliatieve zorg Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Inhoudsopgave 1. Menselijke maat 2 2. Doelstellingen gehaald? 3 3. Kop-, midden- en staartgroep 4 4. Aandachtspunten vanuit

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. T.a.v. mevrouw M. Tasche, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) Van administratieve lastenverlichting naar een andere kijk op zorg

Tussenevaluatie. Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) Van administratieve lastenverlichting naar een andere kijk op zorg Tussenevaluatie Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) Van administratieve lastenverlichting naar een andere kijk op zorg Versie 3 Datum 2 mei 2014 Status Concept 1 2 Inhoud Samenvatting Bladwijzer niet

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier

Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier Notitie: Van aanmeldformulier naar vraagdossier Inleiding De werkgroep vraagverheldering heeft zich het eerste half jaar gericht op de opdracht om eenduidigheid in proces, inhoud, en dossiervorming aangaande

Nadere informatie

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011

Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl. Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 Signaalrapport Meldpunt Consumentendezorg.nl Onderwerp: Indicatiestelling en CIZ Periode: oktober 2010 november 2011 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 3500 BM Utrecht

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 516 Besluit van 24 oktober 2011, houdende wijziging van het Zorgindicatiebesluit in verband met beperking van de werkzaamheden door het CIZ 0

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST

ZORG MET VERBLIJF THUIS - ZORGLEVERINGSOVEREENKOMST De Stichting Brentano Amstelveen, gevestigd aan de Populierenlaan 21 te 1185 SE Amstelveen, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door FWM van Rijn, lid Raad van Bestuur, hierna te noemen

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

CIZ info eerder vanwege nieuwe Beleidsregels

CIZ info eerder vanwege nieuwe Beleidsregels Nummer 52 20 december 2012 In deze nieuwsbrief > CIZ info eerder vanwege Beleidsregels > Overzicht effecten Beleidsregels > Zorgaanbieders aan de slag met ERAI > Keurmerk voor CIZ >Vernieuwde bureaustandaar

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009

Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch. herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Uitvoering Motie Aanpak bureaucratie, wachttijden thuiszorg en telefonisch herindiceren. Informatieronde Gemeenteraad, 8 oktober 2009 Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen Opdracht

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Transfer met Vertrouwen

Transfer met Vertrouwen Transfer met Vertrouwen WASLIJSTEN VOL MET WENSEN Ik wens dat de cliënten het verschil merken (verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening). Klant centraal, niet de indicatie Juiste zorg op het

Nadere informatie

Zorgrijk & Regelarm. VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten. Stichting Prisma, Nicole Esser

Zorgrijk & Regelarm. VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten. Stichting Prisma, Nicole Esser Zorgrijk & Regelarm VGN praktijknetwerk vermindering administratieve lasten Stichting Prisma, Nicole Esser Inhoud Visie Zorgrijk Regelarm Aanpak Resultaten: 1. Zorgrijk 2. Regelarm Toekomst 2 Zorgrijk

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld

Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld Zorg voor kwetsbare ouderen ontrafeld ZZP en gepast gebruik Op wiens maat? Dr. Kor Grit grit@bmg.eur.nl Waarom onderzoek naar ZZP s? De fascinatie van de onderzoeker (On)mogelijkheden versterking positie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee?

Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Op weg naar een Integraal PGB Gaat u mee? Programma Waarom een pilot i-pgb? Wat is een i-pgb? Hoe werkt het? Wat hebt u eraan? Waaruit bestaat de pilot i-pgb? Kunt u deelnemen? Hoe kunt u deelnemen? Waarom

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie