Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar"

Transcriptie

1 REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat ontvangen. Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar bij de overeenkomst van zorg- en dienstverlening Reinaerde Postbus GJ Utrecht tel Reinaerde, juni 2010 REINAERDE Dat is mensenwerk Aangesloten bij:

2 Waarom een overeenkomst van zorg- en dienstverlening? U heeft van Reinaerde een overeenkomst Wat onderteken ik? In de overeenkomst van zorg- en dienstverlening staan alle afspraken zijn voor het ondersteuningsplan en dat een aantal financiële zaken is geregeld. Bijzondere voorwaarden betreffen ontvangen, namens de Raad van Bestuur Als uw kind 16 jaar of ouder is, en in staat is de gevolgen van zijn/haar van zorg en dienstverlening voor beschreven die u met Reinaerde heeft met name betalingsvoorwaarden. handelen te overzien, dan tekent hij/zij ondertekening gekregen met de daarbij gemaakt over de verschillende vormen Deze zijn van toepassing als er sprake is zelf de overeenkomst. horende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn voor alle van dienstverlening aan uw kind. Er wordt onderscheid gemaakt in een overeenkomst voor zorg in natura (ZIN) van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden en -indien van Wanneer ondertekenen? Uw besluit om voor uw kind gebruik te cliënten van toepassing; de bijzondere en een overeenkomst voor een toepassing- de bijzondere voorwaarden maken van de diensten van Reinaerde voorwaarden alleen voor cliënten Persoonsgebonden budget (PGB). goed leest. Met de ondertekening wordt bekrachtigd door het tekenen van met een persoonsgebonden budget In de algemene voorwaarden wordt van de overeenkomst gaat u akkoord de overeenkomst. Het is van belang dat dan wel particuliere financiering. beschreven wat u van de dienstverlening met de algemene en eventueel de overeenkomst vóór aanvang van de Een schriftelijke overeenkomst wordt mag verwachten. Het gaat hierbij bijzondere voorwaarden. Het is niet dienstverlening wordt getekend of zo gesloten wanneer het tussen partijen van bijvoorbeeld om de verplichting van mogelijk individuele wijzigingen in de spoedig mogelijk daarna. belang is om rechten en plichten vast te leggen. In een schriftelijke overeenkomst zijn de afspraken helder beschreven. Reinaerde: om een ondersteuningsplan te maken en dat met u te bespreken; algemene en bijzondere voorwaarden aan te brengen. Deze zijn voor alle cliënten van toepassing. Wat is een zorgarrangement? De afspraken over de te verlenen en af te Zo kunnen ze goed worden nageleefd en gecontroleerd. Het ondertekenen van deze overeenkomst van zorg- en om goed en op tijd informatie aan u te verstrekken; om te zorgen voor een commissie waar Wie ondertekent? De overeenkomst wordt aangegaan nemen zorg worden vastgelegd in het zorgarrangement. Het gaat hier om het type zorg, bijvoorbeeld dagbesteding, en dienstverlening geeft alle betrokken u met uw klachten terecht kunt. tussen u als wettelijk vertegenwoordiger de omvang daarvan, bijvoorbeeld negen partijen zekerheid en bescherming. Er zijn ook zaken in geregeld die we van van het kind en Reinaerde. Voor dagdelen. Deze afspraken verschillen u mogen verwachten, namelijk dat u ons Reinaerde tekent de manager van de per cliënt en zijn afgeleid van het informeert over zaken die van belang locatie waar u dienstverlening gaat indicatiebesluit. Voor cliënten die 2 Toelichting voor ouders en verzorgers Toelichting voor ouders en verzorgers 3

3 24-uurszorg ontvangen wordt geen apart zorgarrangement gemaakt. Het zorgarrangement maakt deel uit van de overeenkomst en staat op pagina 3. Wat is een ondersteuningsplan? Reinaerde stelt op grond van het zorgarrangement en binnen de kaders van de zorg die door Reinaerde wordt geleverd met iedere cliënt een ondersteuningsplan op. Van uw kant wordt daarbij een actieve betrokkenheid verwacht. Samen met u wordt beschreven op welke wijze Reinaerde ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan uw kind geeft om bepaalde doelen te realiseren. Deze doelen komen voort uit vragen van uw kant en de interpretatie daarvan door medewerkers van Reinaerde. Het dienstverleningsproces wordt daarmee inzichtelijk, navolgbaar en controleerbaar. Elke twee jaar wordt het ondersteuningsplan opnieuw met u vastgesteld. Tussentijds worden evaluatieafspraken gemaakt. Nadat er over het plan overeenstemming is bereikt tussen u en Reinaerde ondertekent u het plan voor akkoord. Als uw kind tussen de 12 en 16 jaar is en begrijpt wat er in het ondersteuningsplan wordt overeengekomen dan ondertekenen zowel u als uw kind het ondersteuningsplan. Is uw kind 16 jaar of ouder en begrijpt hij/zij wat er in het ondersteuningsplan wordt overeengekomen dan tekent alleen uw kind. Voor nieuwe cliënten wordt een binnen zes weken een ondersteuningsplan gemaakt op grond van de op dat moment beschikbare informatie. Uiterlijk zes maanden na aanvang van de dienstverlening wordt dit omgezet in een definitief ondersteuningsplan. Dat ondersteuningsplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en bijgesteld. Toelichting bij de algemene voorwaarden Wat wordt bedoeld met zwaarwegende redenen om de overeenkomst van zorg- en dienstverlening op te zeggen? In de overeenkomst van zorg- en dienstverlening wordt een aantal zwaarwegende redenen genoemd op grond waarvan Reinaerde de dienstverlening kan opzeggen. Dit zal Reinaerde niet zomaar doen. Het mag duidelijk zijn dat Reinaerde goede zorg wil en moet leveren die gericht is op een langdurige relatie met u en uw kind. Het kan echter voorkomen dat een relatie niet in alle redelijkheid kan worden voortgezet, ook vanwege redenen van uw kant. Er moet dan sprake zijn van een ernstig verstoorde relatie tussen u/uw kind en Reinaerde en wel zodanig dat het Reinaerde onmogelijk wordt gemaakt om nog diensten te verlenen. Als Reinaerde de overeenkomst wil beëindigen, wordt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Reinaerde laat dit tijdig aan uw weten. De overeenkomst van met een cliënt met een Persoongebonden Budget kan ook eindigen als de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor wordt ingetrokken. Wanneer de toekenningsbeschikking wordt gewijzigd, eindigt de overeenkomst niet als u aan de betalingsverplichtingen kunt blijven voldoen. U dient Reinaerde hierover zo spoedig mogelijk te informeren. Waarom moet ik zelf de indicatie verlengen? Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van Reinaerde heeft uw kind een geldige indicatie van een 4 Toelichting voor ouders en verzorgers Toelichting voor ouders en verzorgers 5

4 indicatieorgaan nodig. Zonder indicatie Neemt u voor vragen contact op met de de dienstverlening beter op een andere Als u geen algemene informatie wilt mag Reinaerde geen diensten verlenen. manager van uw locatie. locatie kan worden geboden. Ook ontvangen, dan kunt u dat doorgeven Een indicatie kunt u zien als een soort Indien gewenst kan het Loket van kunnen interne veranderingen binnen aan de manager die uw zorg en verwijsbrief voor de dienstverlening. Reinaerde ( tel ) u Reinaerde er toe leiden dat het beter is ondersteuning coördineert. Daarmee wordt de betaling van de geleverde dienstverlening zeker gesteld. Als de zorgvraag van uw kind verandert of de geldigheid van de indicatie gaat vervallen is een nieuwe indicatie nodig. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent voor de indicatie adviseren wij u een aanvraag te doen in nauw overleg met ondersteunen bij de aanvraag. Kan Reinaerde besluiten de zorgverlening op een andere locatie aan te bieden dan oorspronkelijk was afgesproken? Soms kan de situatie van uw kind zo dat uw kind naar een andere locatie gaat. In beide situaties wordt daarover tijdig met u overlegd. Samen met u wordt dan naar de meest passende oplossing gezocht. Welke informatie kan ik van Reinaerde verwachten? Kan Reinaerde mij verplichten alle informatie te geven? Het is voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk dat Reinaerde beschikt over de informatie die daarvoor noodzakelijk is. Zo kan Reinaerde. Reinaerde kan u wegwijs veranderen dat Reinaerde de benodigde Reinaerde u verzoeken om bepaalde maken bij de aanvraag, informatie geven dienstverlening niet kan bieden op de Reinaerde geeft u algemene informatie medische informatie ter beschikking te over de aard en omvang van de oorspronkelijke locatie. Dit kan te maken over de ontwikkelingen binnen de stellen. Veelal gebeurt dit in de vorm van zorgvraag en helpen de indicatie goed te hebben met de behuizing, de zorgverlening van Reinaerde en een vragenlijst bij het intakegesprek. onderbouwen. beschikbare hulpmiddelen of de specifieke informatie die in uw situatie Medewerkers van Reinaerde hebben Een indicatie kunt u aanvragen bij het deskundigheid van het personeel. Er zal van belang is. U ontvangt van Reinaerde geheimhoudingsplicht. Zij geven deze CIZ (Centraal Indicatie orgaan voor de worden geprobeerd een passende regelmatig het magazine Uiteraerd en informatie alleen door aan medewerkers Zorg, zie Sommige oplossing te vinden. Soms staan de informatie over de locatie waar uw kind die bij de begeleiding van uw kind indicaties worden aangevraagd bij inspanningen die Reinaerde daarvoor zorg of ondersteuning ontvangt. Er is ook betrokken zijn. bureau jeugdzorg of bij de gemeente in moet leveren niet in verhouding tot de informatie specifiek voor cliënten het kader van de WMO, de Wet dienstverlening die andere cliënten nodig beschikbaar op de website van maatschappelijke ondersteuning. hebben. Reinaerde kan dan besluiten dat Reinaerde, 6 Toelichting voor ouders en verzorgers Toelichting voor ouders en verzorgers 7

5 Als ik het dossier van mijn kind wil inzien, waar moet ik dan zijn? Kunnen anderen het dossier van mijn kind inzien? collectieve wijze afgedekt door middel van een reguliere aansprakelijkheidsver- dagactiviteiten of dagbehandeling. Voor de perioden dat deze cliënt niet voor zekering. Overigens kunnen cliënten zorgverlening in de locatie aanwezig is, Het cliëntendossier bestaat binnen Het dossier is in principe alleen toegan- onder de 14 jaar niet zelf aansprakelijk moet hij/zij een eigen aansprakelijk- Reinaerde uit verschillende deeldossiers. kelijk voor diegenen die direct bij de worden gesteld voor hun daden. Die heidsverzekering af te sluiten. Deze zijn te vinden op woon- en/of zorg betrokken zijn. Zij hebben de aansprakelijkheid ligt bij degene die het Cliënten met Ambulante Begeleiding dagbestedingslocatie van uw kind en bij gegevens nodig om verantwoord zorg en ouderlijke gezag of voogdij uitoefent. zijn niet via Reinaerde verzekerd, maar de verschillende functionarissen die uw ondersteuning te kunnen verlenen. Onder de collectieve aansprakelijkheids- dienen hun eigen aansprakelijkheids- kind begeleiden of behandelen. Dit zijn Soms is het noodzakelijk dat anderen het verzekering zijn onder andere verzekerd: verzekering af te sluiten. bijvoorbeeld de gedragskundige en dossier inzien. Een secretaresse moet het Inwonende cliënten. Deze verzekering indien aan de orde de arts of logopedist. kunnen bewerken; een auditor moet het is eveneens van kracht tijdens bezoek, Omdat ieder geval van aansprakelijkheid- Zij geven inzage in hun dossiers als u kunnen controleren. Voor opleidings- logeren, proef- of weekendverlof en stelling afzonderlijk moet worden daarom vraagt. Op de locatie kunt u zich doeleinden is het soms wenselijk een vakantie. bekeken is het in een dergelijk geval wenden tot de manager en/of de casus te bespreken. Dit zal zoveel Cliënten die niet wonen, maar wel raadzaam contact op te nemen met de begeleider C. U kunt met één van hen mogelijk geanonimiseerd gebeuren. zorgverlening krijgen bij Reinaerde zijn medewerker Verzekeringen van de een afspraak maken om het gewenste deeldossier in te zien. Indien gewenst kunt u tegen betaling van de kosten een kopie krijgen van (een Waarom moet zowel Reinaerde als de cliënt een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? gedurende de tijd dat zij voor de zorgverlening aanwezig zijn op de locatie verzekerd. Zodra zij de locatie verlaten, eindigt de dekking. De Financiële Administratie (tel ). De persoonlijke eigendommen van inwonende cliënten zijn meeverzekerd deel van) het dossier van uw kind. dekking is wel van kracht gedurende de via de brand-/opstalverzekering die Als zorgverlener heeft Reinaerde cliënten tijd dat een deeltijdcliënt onder Reinaerde heeft afgesloten. Het betreft verzekerd tegen wettelijke aansprakelijk- begeleiding van een medewerker van een normale dekking voor een gemiddel- heid. Reinaerde heeft de individuele Reinaerde met een motorvoertuig de inboedel. Indien uw kind meer dan aansprakelijkheid van cliënten op wordt opgehaald en vervoerd naar een gemiddeld waarde aan persoonlijk 8 Toelichting voor ouders en verzorgers Toelichting voor ouders en verzorgers 9

6 eigendommen bezit, dan dient u hiervoor zelf een aanvullende verzekering af te sluiten. Waarom een eigen bijdrage? De kosten voor de dienstverlening die Reinaerde biedt worden vergoed door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ vergoedt niet alles zoals zaken die nodig zijn voor persoonlijke verzorging of bepaalde hulpmiddelen. Deze moet u geheel of gedeeltelijk zelf betalen. De manager van de locatie kan u vertellen wat dat voor uw kind betekent. Pas als u kind 18 jaar wordt is hij/zij ook een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de zorg die uw kind ontvangt. Meer informatie over de wettelijke eigen bijdrage vindt u op of u kunt het gratis informatienummer bellen Welke eisen kunnen worden gesteld wanneer zorg in de privé-woning wordt verleend? Reinaerde is vanuit de ARBO Wet verplicht om medewerkers goede arbeidsomstandigheden te bieden. Dit voorkomt onnodig ziekteverzuim. Zo kunnen bepaalde hulpmiddelen nodig zijn om uw kind te tillen. U begrijpt dat wat er nodig is geheel afhankelijk is van de zorg die het kind nodig heeft en de omstandigheden binnen de privéwoning. Kan Reinaerde de Algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen? De Algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van de overeenkomst voor zorg- en dienstverlening zijn onder andere gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. In de loop van de tijd zullen er wijzigingen in deze wet- en regelgeving optreden. Reinaerde is dan gehouden zijn interne regelgeving daar op aan te passen en bijvoorbeeld de algemene voorwaarden te wijzigen. U wordt tijdig van de aangepaste voorwaarden op de hoogte gebracht. 10 Toelichting voor ouders en verzorgers Toelichting voor ouders en verzorgers 11

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee

Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee Basisvoorwaarden Zorgverlening De Haardstee februari 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf I. ALGEMEEN 01. Zorgverlening in een contractuele relatie

Nadere informatie

Overeenkomst van Zorg- & Dienstverlening

Overeenkomst van Zorg- & Dienstverlening Overeenkomst van Zorg- & Dienstverlening Contractpartijen 1. Cliënt Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode en plaats: Indien het postadres afwijkt van het woonadres graag ook het postadres invullen: Postadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6 Uitvoeringsregels Wmo Wijdemeren 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Procedure... 3 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening.... 6 4. Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie