Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies."

Transcriptie

1 Opgaven SEH Proefexamen 1 Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies. I II Als de cliënt onvoldoende informatie geeft, kan de adviseur op grond van zijn zorgplicht besluiten desondanks een advies te verstrekken. De adviseur hoeft het door hem opgestelde klantprofiel niet door de cliënt te laten ondertekenen. a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. d. Geen van beide is juist. Vraag 2 Bij beleggen in een (eigen) woning is sprake van risico. Is dit risico, normaal gesproken, vergelijkbaar met het beleggen in een dagelijks opvraagbare spaarrekening? a. Nee, dit risico is groter. b. Nee, dit risico is kleiner. c. Ja, dit risico is vergelijkbaar. Vraag 3 Hieronder staan twee beweringen over hypotheekadvies. I II De adviseur moet altijd een afweging maken tussen de belangen van zijn cliënt en die van de geldgever. De adviseur moet altijd bij derden informatie inwinnen over de financiële positie van de cliënt. Welke bewering is juist? Slechts één alternatief is juist. a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. d. Geen van beide is juist. Vraag 4 Andrea (42 jaar) werkt reeds 21 jaar bij haar werkgever. Zij verdient een salaris van EUR ,- bruto per jaar. De medewerkers van het bedrijf waar zij werkt, vallen onder een CAO die voorziet in een pensioenregeling. Het betreft in het geval van Andrea een eindloonregeling met een opbouwpercentage van 1,5%. De opnameleeftijd in de pensioenregeling is 25 jaar. De AOWfranchise bedraagt thans EUR ,-. Hoeveel bedraagt de tijdsevenredige aanspraak op pensioen van Andrea? Vul het juiste bedrag in.

2 Vraag 5 Een cliënt heeft een oorspronkelijke hypothecaire lening van EUR ,- en wil hiervan een bedrag van EUR ,- vervroegd aflossen. De geldgever heeft de Gedragscode Hypothecaire Financieringen onderschreven en hanteert NIET een van de Gedragscode afwijkend percentage. De geldgever brengt de cliënt kosten voor deze vervroegde aflossing in rekening. Welke conclusie kan hieruit worden getrokken? a. De hypothecaire lening is een spaarhypotheek. b. Er is sprake van een lening met Nationale Hypotheek Garantie. c. De marktrente is hoger dan de lopende overeengekomen rente. d. De cliënt heeft dit jaar al eerder een deel van de lening vervroegd afgelost. Vraag 6 Wat is niet juist met betrekking tot een notariële akte? a. De akte blijft steeds bewaard. b. De inhoud van de akte is juist en waarheidsgetrouw. c. De akte is opgesteld door een onpartijdige deskundige. d. De grosse van deze akte levert een executoriale titel op. Vraag 7 Een geldgever toetst de aanvrager van een hypothecaire lening bij Bureau Krediet Registratie (BKR). De betreffende persoon komt in de registratie voor met een hypothecaire lening. Wat kan hiervan de reden zijn? a. De aanvrager heeft in het verleden een hypothecaire lening afgelost. b. De aanvrager heeft elders ook een hypothecaire lening aangevraagd. c. De aanvrager heeft een al hypothecaire lening bij de toetsende geldgever. d. De aanvrager heeft een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op zijn lopende hypotheek Vraag 8 Vul aan: Bij de vaststelling van het maximaal te financieren bedrag wordt in een woonquotesysteem in eerste instantie a. een percentage genomen van het bruto-inkomen. b. het netto-inkomen verminderd met de kosten voor levensonderhoud. c. de inkomsten uit vermogen opgeteld bij het relevante inkomen. d. het bruto-inkomen verminderd met bijzondere vaste lasten. SEH Proefexamen 1 2

3 Vraag 9 De heer Gerrits (36 jaar, alleenstaand) heeft enige jaren geleden een eigen woning gekocht met behulp van een spaarhypotheek met een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). De hoofdsom van de lening is gelijk aan de verzekerde som en bedraagt EUR ,-. De heer Gerrits heeft een nieuwe woning op het oog. Hij moet, om de woning te kunnen kopen, in totaal EUR ,- lenen. De heer Gerrits is ervan overtuigd dat hij later zijn financiering kan aflossen met de opbrengst van zijn woning en wil daarom een zo laag mogelijke maandlast. De KEW wil hij laten doorlopen. Welk van de onderstaande producten kan de heer Gerrits het beste kiezen? a. Annuïteiten hypotheek. b. Lineaire hypotheek. c. Spaarhypotheek met een spaarrekening eigen woning (SEW). d. Effectenhypotheek met een beleggingsrecht eigen woning (BEW). Vraag 10 Eigenwoningbezitters hebben meer dan huurders te maken met soms sterk fluctuerende woonlasten. Hoe kan dit fluctueren het best worden bestreden? a. Door een variabele rente overeen te komen. b. Door een lange rentevaste periode overeen te komen. c. Door een lange looptijd overeen te komen. d. Door een spaarhypotheek af te sluiten. Vraag 11 De heer Willems is eigenaar van een onroerende zaak maar is niet als zodanig ingeschreven in het register. Op welke manier kan hij de eigendom hebben verkregen? a. Door een schenking b. Door toe-eigening c. Als legaat d. Als erfgenaam Vraag 12 Een koper van een nieuwbouwwoning sluit op 20 januari op het betreffende pand een opstalverzekering. De koop van de woning vond plaats op 12 januari, de overdracht bij de notaris is per 5 maart. Het pand is glas- en waterdicht op 14 juli van hetzelfde jaar. De woning wordt op 3 december ook in datzelfde jaar opgeleverd. Vanaf welke datum loopt de verzekeraar van de opstalverzekering daadwerkelijk risico? a. 12 januari b. 5 maart c. 14 juli d. 3 december SEH Proefexamen 1 3

4 Vraag 13 De vraagzijde van de hypotheekmarkt kan worden gesegmenteerd in drie groepen: starters, doorstromers en omzetters. Wat geldt NIET voor de omzetters en wel voor de doorstromers en de starters? a. Er wordt een woning gekocht. b. De woning blijft onderpand. c. De woning wordt verkocht. d. De woning wordt verhuurd. Vraag 14 De heer Fijen heeft op 1 februari 2008 een hypothecaire lening afgesloten waarbij een rentedrempelconstructie met een bandbreedte van 1,5% wordt toegepast. Op 1 februari 2008 bedraagt de rente 5,3%. Daarna vinden de volgende rentewijzigingen plaats: 1 februari 2009 : 6,7%, 1 februari 2011 : 7,8%, 1 februari 2012 : 6,7% Hoeveel bedraagt de door de heer Fijen verschuldigde hypotheekrente na 1 februari 2012? Vul het juiste percentage in. Vraag 15 Stel, bij een bank is sprake van een mismatch, waarbij de uitgezette hypothecaire leningen een kortere rentelooptijd hebben dan de aangetrokken middelen. De marktrente op zowel korte als lange looptijden stijgt met evenveel procentpunten. Wat is hiervan het gevolg? Vul aan: De rentemarge voor de bank... Slechts één alternatief is juist. a. daalt. b. stijgt. c. blijft alleen gedurende de rentestijging gelijk. d. blijft ook na de rentestijging gelijk. Vraag 16 Een geldnemer lost zijn lening vervroegd af. De actuele rente is lager dan de contractrente en de geldgever brengt de geldnemer een boeterente in rekening. De geldgever bepaalt de jaarlijkse rentederving. Hoe berekent hij hieruit de boeterente? Vul aan: Hij maakt de jaarlijkse rentederving contant tegen Slechts één alternatief is juist. a. de oude rente en over de nieuwe rentevaste periode. b. de oude rente en over de resterende rentevaste periode. c. het renteverschil en over de nieuwe rentevaste periode. d. het renteverschil en over de resterende rentevaste periode SEH Proefexamen 1 4

5 Vraag 17 Vul aan: Elke schuldeiser kan Slechts één alternatief is juist. a. (i) met, (ii) zonder inschakeling van de rechter beslag laten leggen op b. (i) het volledige, (ii) een deel van het loon van de schuldenaar. Vraag 18 Vul aan: Het recht van de hypotheekhouder om de verhuur van het onderpand afhankelijk te stellen van zijn toestemming, komt hem toe op grond van a. een gerechtelijk vonnis. b. de algemene voorwaarden. c. de hypotheekakte. d. de wet. Vraag 19 De heer Schiffer heeft een nieuwe woning gekocht. De koopprijs bedraagt EUR ,-k.k. De getaxeerde executiewaarde is EUR ,-. De oude woning van de heer Schiffer staat te koop. De vraagprijs bedraagt EUR ,-. De getaxeerde vrijeverkoopwaarde en executiewaarde bedragen respectievelijk EUR ,- en EUR ,-. Op de woning rust een hypotheek. De restanthoofdsom van de hypothecaire lening bedraagt EUR ,-. Hoeveel zal de heer Schiffer maximaal aan overbruggingskrediet kunnen krijgen? Vul het juiste bedrag in. Vraag 20 Thea van Vloten bezit een NIET hypothecair belaste woning en wil uit haar huis aanvullend inkomen voor zichzelf halen. Zij sluit daartoe een rekening-courant (RC) onder een bankhypotheek af, waarvoor haar bank een kredietlimiet van 80% van de executiewaarde hanteert. De bankhypotheek wordt gesteld op de vrije verkoopwaarde van het onderpand. Op basis van een recente taxatie bedraagt de executiewaarde 90% van de vrijeverkoopwaarde. Welk percentage van het vermogen in de woning kan Thea via haar RC maximaal liquide maken? Vul het juiste percentage in. Uitkomst is een rond getal.. SEH Proefexamen 1 5

6 Vraag 21 De heer Van Eik (40 jaar) heeft in 2007 een eigen woning gekocht en heeft toen een aflossingsvrije lening gesloten van EUR ,-. De rente is 6,5% voor 25 jaar vast. De woning heeft een WOZwaarde van EUR ,-. Omdat hij heeft vernomen dat een andere bank voor een aflossingsvrije lening van EUR ,- een leningrente van 5,9% hanteert voor 20 jaar vast, vraagt hij zich af of oversluiten voordelig is. De volgende gegevens heeft hij opgevraagd: Boeterente bij zijn huidige bank: EUR 8.750,- Afsluitprovisie nieuwe bank: EUR 1.580,- Kosten nieuwe hypotheekakte: EUR 860, Totale kosten oversluiten EUR De heer Van Eik heeft een belastingvoordeel van 42% en zal de oversluitkosten uit eigen middelen betalen. Wat is het netto-voordeel gedurende de restantlooptijd, rekening houdend met de oversluitkosten? Vul het juiste bedrag in. Vraag 22 Hieronder volgen twee beweringen over inkomstenbelasting. Bepaal de juistheid van elke bewering. a. Een alleenverdiener krijgt de algemene heffingskorting van zijn partner rechtstreeks uitbetaald. (i) juist (ii) onjuist b. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. (i) juist (ii) onjuist Vraag 23 Kees komt in 2012 te overlijden. Zijn vrouw Petra blijft achter met hun dochter Katie, die inmiddels zelfstandig woont. Kees blijkt een testament te hebben opgemaakt waarin hij zijn vrouw Petra als enig erfgenaam heeft benoemd. Wat is juist ten aanzien van de situatie van Katie? a. Zij blijft gewoon erfgenaam, ondanks de inhoud van het testament. b. Zij kan een beroep doen op haar legitieme portie. c. Zij hoeft NIETS te doen. Een dergelijk testament is nietig. d. Zij kan de onterving vernietigen en aldus haar positie van erfgenaam herstellen. Vraag 24 De heer Jens verhuurt zijn tweede woning zo goed als permanent. Wat is hiervan het fiscale gevolg? a. De eigenwoningregeling wordt opgeschort en de huuropbrengst is onbelast. b. De woning wordt in box 3 in de heffing betrokken door de waarde te stellen op grond van waarde economisch verkeer. c. De woning en de huurinkomsten worden belast in box 3. d. De eigenwoningregeling blijft in stand en de huuropbrengst is gedeeltelijk belast. SEH Proefexamen 1 6

7 Vraag 25 Huub Thijse koopt een klein verbouwd appartement voor EUR ,- v.o.n. De verkopende partij heeft voor de verkoop een makelaar ingeschakeld aan wie EUR 1.000,- moet worden betaald. Bij de notaris bedragen de kosten voor de overdracht EUR 2.000,-. Huub is bij de notaris EUR 1.000,- kwijt voor het vestigen van een hypotheek op de woning. Hoeveel overdrachtsbelasting ontvangt de belastingdienst als gevolg van deze transactie? Vul het juiste bedrag in. Vraag 26 Jaap heeft in maart 2012 een woning geërfd. Hij houdt de woning voorlopig aan als tweede woning. De woning heeft een WOZ-waarde van EUR ,-. Met welk bedrag verhoogt de waarde van de woning de rendementsgrondslag over 2012? Vul het juiste bedrag in. Vraag 27 Mevrouw Van Rijn heeft een eigen woning. De lening, die enige jaren geleden is gebruikt voor de aankoop van de woning, bedroeg EUR ,-. De lening is een spaarhypotheek met een rente van 6,1% per jaar en een maandelijkse premie van EUR 175,-. De WOZ-waarde van de woning bedraagt EUR ,-. Mevrouw Van Rijn valt met en zonder de eigen woning met de top van haar inkomen in het 52%-tarief van box 1 van de inkomstenbelasting. Hoeveel bedragen de nettolasten in 2012 van deze hypothecaire lening? Vul het juiste bedrag in, maak hiervoor gebruik van de bijlage. Vraag 28 De weduwe De Vries is op 89-jarige leeftijd overleden. Zij laat drie kinderen, Alex, Bert en Cor na. Daan, het vierde kind, is vorig jaar overleden. Daan liet destijds zijn vrouw Edith en zijn zoon Fred na. De weduwe De Vries heeft GEEN testament gemaakt. Hoe wordt de nalatenschap over de erfgenamen verdeeld? a. Alex, Bert en Cor voor ieder een derde deel. b. Alex, Bert, Cor en Fred voor ieder een vierde deel. c. Alex, Bert, Cor en Edith voor ieder een vierde deel. d. Alex, Bert, Cor, Edith en Fred voor ieder een vijfde deel. SEH Proefexamen 1 7

8 Vraag 29 Frank heeft een tweede woning in Zelhem. Hoewel hij er zo goed als wekelijks gebruik van maakt, verhuurt hij de woning in de zomervakantie voor de periode van een maand. Hij ontvangt van de huurder een bedrag van EUR 1.500,-. Hoe kan de huuropbrengst mogelijk in de belastingheffing worden betrokken? a. Als deel van de rendementsgrondslag in box 3. b. Als inkomsten uit sparen en beleggen in box 3. c. Als inkomsten uit werk en woning in box 1. d. Deels als inkomsten uit werk en woning in box 1. Vraag 30 Op welke van de onderstaande rechten kan GEEN hypotheek worden gevestigd? Vul de juiste antwoorden in, twee alternatieven zijn juist. a. een opstalrecht b. een pandrecht c. een appartementsrecht d. een lidmaatschapsrecht e. een erfpachtsrecht Vraag 31 Hieronder volgen twee beweringen over bijzonder beheer van NHG-leningen. Bepaal de juistheid van elke bewering. a. De geldgever moet het WEW binnen dertig dagen inlichten nadat de geldnemer zes maandelijkse termijnen verschuldigd is gebleven. b. Een lening onder NHG mag bij non-betaling onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van het WEW worden opgeëist. Vraag 32 Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot borgtocht. Bepaal de juistheid van elke bewering. a. Voor het stellen van borgtocht is een notariële akte verplicht. b. De borg kan op elk moment door de schuldeiser worden aangesproken. SEH Proefexamen 1 8

9 Vraag 33 Alexander Janssen koopt een woning met behulp van een hypothecaire lening. In de hypotheekakte is het beding ter voorkoming van het wegneemrecht opgenomen. Wat houdt dit beding in? a. De hypotheekgever mag latere veranderingen of toevoegingen aan de woning wegnemen, mits de woning in de oude toestand wordt teruggebracht of mits er met het oog op een eventuele waardevermindering zekerheid wordt gesteld. b. De hypotheekgever mag de woning niet of niet zonder toestemming van de hypotheekhouder veranderen. c. De hypotheekgever mag geen latere veranderingen of toevoegingen aan de woning wegnemen. d. De hypotheekgever mag de woning niet met een tweede hypotheek bezwaren zonder toestemming van de eerste hypotheekhouder. Vraag 34 Nassim Vergaal (35) heeft een klein nieuwbouwappartement in Amsterdam gekocht en wil dit financieren met een hypothecaire lening onder NHG. Hij wil een offerte voor een spaarhypotheek met een looptijd van 30 jaar en een rente van 5% die voor 10 jaar vast staat. Zijn brutoloon over 2012 bedraagt EUR ,-. Nassim ontvangt van zijn ex-echtgenote jaarlijks EUR 5.000,- aan alimentatie voor zichzelf, en EUR 3.000,- voor hun 7-jarige dochter. Beide bedragen zijn in een gerechtelijk vonnis vastgelegd en lopen door totdat hun dochter meerderjarig is. Welke bedrag kan Nassim op grond van bovenstaande gegevens maximaal financieren onder NHG? Vul het juiste bedrag in. Rond af op hele euro s. Vraag 35 De heer Michelin heeft bij zijn bank een hypothecaire lening afgesloten voor de verbouwing van zijn huis. De bank is bereid de lening te verstrekken maar eist wel een tweede bankhypotheek. Wat betekent dat? a. De heer Michelin moet uitsluitend naar de notaris voor de akte van geldlening. b. De eerste bankhypotheek is onvoldoende hoog. c. De eerste bankhypotheek wordt automatisch doorgehaald in het register. d. De heer Michelin moet uitsluitend een onderhandse akte van geldlening ondertekenen. Vraag 36 Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot hypotheekproducten waarbij de aflossing aan het einde van de looptijd geschiedt met een uitkering uit een meeverbonden levensverzekering (kapitaalverzekering eigen woning). Bepaal de juistheid van elke bewering. a. Op een beleggingshypotheek met een beleggingsverzekering op universal-lifebasis is het zogenoemde hoog/laag criterium niet van toepassing. b. De rekenrente van 3% is op beleggingsverzekeringen niet van toepassing. SEH Proefexamen 1 9

10 Vraag 37 In de financiering van de oude dag worden drie lagen, ook wel kolommen of pijlers genoemd, onderscheiden. Vul aan: Een pensioenvoorziening via de werkgever behoort in termen van toekomstvoorzieningen tot de a eerste laag. b tweede laag. c derde laag. Vraag 38 Welk soort verzekering is een inboedelverzekering? a. Risicoverzekering b. Sommenverzekering c. Brandverzekering d. Hypothecair-belangverzekering Vraag 39 Esther en Mark (beiden 40 jaar oud) drijven samen een onderneming als ontwerpers. Zij doen dat vanuit huis in een speciaal daarvoor ingericht kantoorvertrek. De woning, die het gezamenlijk eigendom is van Esther en Mark, is gefinancierd met een beleggingshypotheek. Een paar jaar geleden is daarvoor een offensieve beleggingsmix afgesproken. Mark is na gaan denken over zijn pensioen en is hierover met de bank in gesprek. In dit gesprek wordt tevens de stand van zaken voor wat betreft de beleggingshypotheek geëvalueerd. De beleggingsresultaten in de hypotheek zijn lager dan het verwachte rendement op een offensieve portefeuille. Er is scheefgroei opgetreden, omdat het percentage aandelen van 60% tot 30% is afgenomen. Waarop is de kans groter als de portefeuille meer defensief wordt ingevuld? Vul het juiste antwoord in, twee alternatieven zijn juist. a. Dat het rendement lager is en het risico hoger. b. Dat de eindwaarde lager komt te liggen. c. Dat het behaalde resultaat ver van het beleggingsdoel verwijderd ligt. d. Dat de standaarddeviatie van de portefeuille stijgt Vraag 40 Wat is een belangrijk gevolg van het opnemen van de zogenoemde weduweverklaring in de levensverzekeringspolis? a. De langstlevende verplicht zich de uitkering van de polis te gebruiken ter aflossing van de hypotheekschuld. b. Het erfdeel van de langstlevende wordt groter. c. De bank kan als pandhouder beschikken over de uitkering uit de polis. d. De nalatenschap wordt groter. SEH Proefexamen 1 10

11 Vraag 41 De heer Michel heeft als gevolg van lekkage waterschade aan zijn woning. Hij is hier voor verzekerd voor een verzekerde som van EUR ,-. De verzekeraar is echter bereid EUR ,- te vergoeden terwijl de schade EUR ,- bedraagt. Hoeveel bedroeg de relevante waarde van de woning van de heer Michel? Vul het juiste bedrag in. Vraag 42 Wat is een verschil tussen een dagelijks opvraagbare spaarrekening en beleggen in een (eigen) woning? Vul aan: Bij beleggen in een dagelijks opvraagbare spaarrekening is normaliter sprake van een a. (i) grotere, (ii) kleinere flexibiliteit b. (i) hoger, (ii) lager risico Vraag 43 Een beleggingsadviseur moet aan zijn zorgplicht voldoen. Wat betekent deze zorgplicht? Vul het beste alternatief in. a. De adviseur moet het belang van zijn klant zo goed mogelijk dienen. b. De adviseur moet het belang van de klant zien te verenigen met het belang van de instelling waarvoor hij werkt. c. De adviseur moet ervoor zorgen dat alle adviezen schriftelijk worden vastgelegd. d. De adviseur moet ervoor zorgen dat de klant hem voldoende informatie verschaft. Vraag 44 Kees Vos, beleggingsadviseur, legt aan zijn klant Maria Klaassen uit waarom het nodig is om een inventarisatiegesprek te voeren. Wat is het belangrijkste argument om in een klantsituatie naar voren te brengen? Vul het beste alternatief in. a. Een inventarisatiegesprek is wettelijk verplicht. b. Een goede inventarisatie zorgt ervoor dat in het belang van de klant kan worden geadviseerd. c. Een goede inventarisatie verkleint de kans op geschillen in de toekomst. d. Het inventarisatiegesprek is nodig om wederzijds vertrouwen tussen klant en adviseur te creëren. SEH Proefexamen 1 11

12 Vraag 45 Vincent Groen heeft als adviseur een aantal klanten overgenomen van een vertrokken collega. Hij constateert dat bij één van deze klanten de beleggingsportefeuille niet conform het risicoprofiel van de klant is samengesteld. Het aandelenbelang is veel te groot. Omdat die aandelen de laatste tijd een negatief rendement hebben gehad, is het rendement op de totale portefeuille slecht geweest. Wat is in deze situatie de meest correcte handelwijze? Vul het beste alternatief in. a. Contact opnemen met de klant en hem adviseren om aanpassingen in de portefeuille aan te brengen. b. Voorlopig geen actie ondernemen en pas als de aandelenkoersen hersteld zijn de klant benaderen. c. Opnieuw het risicoprofiel van de klant opstellen en toewerken naar een profiel dat bij de portefeuille past. d. Geen actie ondernemen omdat de afwijking de verantwoordelijkheid van de klant zelf is. Vraag 46 John Heemskerk voert een inventarisatiegesprek met Karel Zwier die over zijn beleggingen geadviseerd wil worden. Zwier weigert echter informatie te verschaffen over zijn financiële positie. Mag John met Zwier een adviesrelatie aangaan? a. Ja, hij kan wel een beleggingsadvies formuleren omdat informatie over de financiële positie niet essentieel is. b. Ja, hij kan wel een beleggingsadvies geven, maar dit zal wegens de ontbrekende informatie een advies voor een defensieve portefeuille zijn. c. Nee, wanneer deze informatie ontbreekt mag geen advies gegeven worden. Eventueel kan een andere vorm van dienstverlening worden aanbevolen. d. Nee, in eerste instantie niet. Pas nadat John een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven kan hij wel adviseren. Vraag 47 In een cliëntdossier van een te adviseren klant is ten behoeve van het cliëntprofiel informatie over de volgende onderwerpen opgenomen: 1 Beleggingsdoelstelling en beleggingshorizon. 2 De beleggingskennis en -ervaring. 3 De risicobereidheid van de klant. Is deze informatie compleet of ontbreekt er nog informatie? a. Deze informatie is compleet. b. De risicotolerantie ontbreekt. c. De financiële positie ontbreekt. d. De termijn waarop belegd moet worden ontbreekt. SEH Proefexamen 1 12

13 Vraag 48 Hieronder volgen twee beweringen over het cliëntprofiel en het risicoprofiel. Bepaal de juistheid van elke bewering. a. Het cliëntprofiel kan pas worden opgesteld als het risicoprofiel van de klant is vastgesteld. b. Het risicoprofiel dat van toepassing is op een bepaalde klant, kan wijzigen door veranderingen in het cliëntprofiel. Vraag 49 Klanten worden op grond van een inventarisatiegesprek ingedeeld in risicoprofielen. Wat is het nut van een dergelijke indeling? a. Het risicoprofiel stelt de adviseur in staat om door middel van een juiste timing financiële instrumenten te selecteren. b. Door middel van het risicoprofiel wordt bepaald welke verdeling over de beleggingscategorieën het meest passend bij de klant is. c. Het risicoprofiel helpt om het risico van de portefeuille te minimaliseren. Vraag 50 Jeroen Westrate is een beleggende klant. De volgende gegevens zijn van hem bekend: I. Beleggingsdoel: inkomen bij vervroegde pensionering op zijn 61e. Weststrate is nu 55. II. Weststrate is accountant en heeft al 20 jaar actief belegd. III. Weststrate accepteert slechts een beleggingsverlies van 5% in enig jaar. IV. Weststrate heeft een relatief hoog inkomen en nauwelijks andere financiële verplichtingen. Welke van deze eigenschappen wijzen in de richting van een defensief profiel? a. Uitsluitend I b. Uitsluitend I en II c. Uitsluitend I en III d. Uitsluitend I en IV Vraag 51 Wat geeft de standaarddeviatie van het rendement van een financieel instrument weer? a. Hoe groot het maximale verlies op het financiële instrument is. b. Binnen welke grenzen het rendement van het instrument gegarandeerd ligt. c. Hoe groot de afwijkingen van het verwachte rendement kunnen zijn. d. Hoe hoog het rendement van het instrument maximaal kan zijn. SEH Proefexamen 1 13

14 Vraag 52 Wat is juist met betrekking tot de normale verdeling in het verband van de risicokenmerken van een beleggingsportefeuille? a. Volgens een normale verdeling is de kans op een bovengemiddeld rendement groter dan de kans op een benedengemiddeld rendement b. Kleine afwijkingen van het verwachte rendement zijn waarschijnlijker dan grote afwijkingen van het verwachte rendement. c. Grote afwijkingen van het verwachte rendement zijn waarschijnlijker dan kleine afwijkingen van het verwachte rendement. Vraag 53 De heer en mevrouw de Jong hebben een beleggingsportefeuille van EUR ,-. Het verwachte rendement op deze portefeuille is 6,2% op jaarbasis. Aan de portefeuille zal de komende vijf jaar geen geld onttrokken worden. Wat is de verwachte waarde van deze portefeuille na vijf jaar? Vul het juiste bedrag in, slechts één alternatief is juist. a. EUR b. EUR c. EUR d. EUR Vraag 54 Wat wordt, bij beleggingen, verstaan onder diversificatie? a. Het regelmatig wisselen van de portefeuillesamenstelling in de loop van de tijd. b. Het spreiden van het te beleggen vermogen over verschillende financiële instrumenten. c. Het dekken van beleggingsrisico s door het gebruik van derivaten. d. Het analyseren van beleggingsadviezen van verschillende adviseurs. Vraag 55 Hoogconjunctuur wordt door een aantal verschijnselen gekenmerkt. Welke van de volgende verschijnselen behoort daar NIET toe? a. Stijgende prijzen. b. Een stijgende bezettingsgraad in het bedrijfsleven. c. Toenemende werkloosheid. d. Groei van de bestedingen. SEH Proefexamen 1 14

15 Vraag 56 Emiel Ruitenberg bespreekt met zijn klant Frits de Lange de invulling van de beleggingsportefeuille. Emiel stelt voor om in het aandelengedeelte van de portefeuille een goede spreiding aan te brengen, maar Frits ziet daarvan de noodzaak niet in. Bovendien betekent het kopen van verschillende soorten aandelen dat de transactiekosten hoog zijn. Emiel legt uit wanneer spreiding wel en wanneer spreiding geen voordelen oplevert. Welke van onderstaande beweringen over de voor- en nadelen van spreiding is ONJUIST? a. Door spreiding aan te brengen wordt vooral het systematisch risico van de portefeuille gereduceerd. b. Spreiding is vooral zinvol wanneer de instrumenten die in de portefeuille worden opgenomen zwak of negatief gecorreleerd zijn. c. Het aanbrengen van spreiding verhoogt niet zozeer de rendementsverwachting van de portefeuille, maar verlaagt de risicograad. d. De standaarddeviatie van een gespreide portefeuille is kleiner dan die van een niet gespreide portefeuille. Vraag 57 Hieronder volgen twee beweringen over de relatie tussen risicoprofiel en assetmix. a. Bij een defensief risicoprofiel hoort een assetmix die voor minstens de helft uit liquiditeiten bestaat. b. Naarmate het risicoprofiel offensiever is, is de weging van de zakelijke waarden in de assetmix hoger. Vraag 58 Gegeven is een beleggingsportefeuille waarin voor 60% aandelen en voor 40% obligaties zijn opgenomen. Vervolgens wordt een gedeelte van de belegging in aandelen vervangen door een belegging in vastgoed. De vastgoedbelegging heeft dezelfde rendementsverwachting als de aandelenbelegging en de correlatiecoëfficiënt tussen de rendementen van aandelen en vastgoed bedraagt 0. Vul aan: Door de verandering in de portefeuille zal de rendementsverwachting van de portefeuille a. dalen b. gelijkblijven c. stijgen en de risicograad van de portefeuille zal : a. dalen. b. gelijkblijven. c. stijgen. SEH Proefexamen 1 15

16 Vraag 59 De heer Kroes is een onervaren belegger en wil zijn aandelenbelegging voor de helft in aandelen ING en voor de andere helft in aandelen Fortis onderbrengen. Hij bespreekt dit met zijn adviseur, Ronald Vaneveld. Ronald raadt dit af en gebruikt daarvoor een aantal argumenten. Welke van de genoemde argumenten is ONJUIST? a. Deze diversificatie heeft weinig zin omdat de genoemde aandelen waarschijnlijk onderling een negatieve correlatie hebben. b. Spreiding in een portefeuille aanbrengen is vooral zinvol wanneer de bedrijven waarin belegd wordt tot verschillende sectoren behoren. c. Het aanbrengen van diversificatie is risicobeperkend, maar om werkelijke risicoreductie te krijgen moet het te beleggen vermogen over meer dan twee instrumenten verdeeld worden. d. Waarschijnlijk vertonen de rendementen van twee gekozen aandelen een sterke onderlinge samenhang, waardoor spreiding over deze twee fondsen niet zinvol is. Vraag 60 Wat wordt verstaan onder scheefgroei in een beleggingsportefeuille? a. Een situatie waarin het gerealiseerde rendement langdurig afwijkt van het verwachte rendement. b. Een verandering van de feitelijke gewichten van de verschillende beleggingscategorieën ten opzichte van de gewenste gewichten. c. Een verandering in het risicoprofiel door wijziging van de omstandigheden van de belegger. d. Een verandering in de macro-economische vooruitzichten op grond waarvan de portefeuille moet worden aangepast. Vraag 61 De heer en mevrouw Koomen hebben 10 jaar geleden een effectenhypotheek afgesloten met een looptijd van 25 jaar. In het beleggingsdepot is een aantal beleggingsfondsen opgenomen. De heer Koomen was eigenaar van een bedrijf dat failliet is gegaan. Nu is hij weer in loondienst. Mevrouw Koomen is afgekeurd en werkt niet meer. Hierdoor heeft zij tijd over die zij onder andere besteedt aan het volgen van financiële markten. Ook is zij lid geworden van een beleggingsclub. In welke richting zal het profiel van het echtpaar Koomen veranderen? Op grond van het beleggingsdoel en beleggingshorizon: a. Offensiever b. Defensiever Op grond van de financiële positie: a. Offensiever b. Defensiever Op grond van de kennis en ervaring: a. Offensiever b. Defensiever SEH Proefexamen 1 16

17 Vraag 62 De beleggingsportefeuille van Leo Voute bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten. De directe opbrengsten van een beleggingscategorie zijn steeds binnen dezelfde categorie herbelegd. De rendementen per categorie zijn zeer verschillend geweest: op aandelen negatief, op obligaties boven verwachting en op liquiditeiten volgens verwachting. De adviseur van Leo constateert dat er scheefgroei in de portefeuille is opgetreden die de afgesproken bandbreedte overtreft. Wat is het juiste advies? Vul aan: Aandelen moeten worden a. bijgekocht b. verkocht en obligaties moeten worden a. bijgekocht b. verkocht Vraag 63 Hieronder volgen twee beweringen in het kader van het verbintenissenrecht. Bepaal de juistheid van elke bewering. a. Verbintenissen kunnen alleen uit een overeenkomst voortvloeien. b. Het hypotheekrecht maakt deel uit van het privaatrecht. Vraag 64 Op welke wijze kan eigendom van registergoederen NIET worden verkregen? a. Schenking. b. Toe-eigening. c. Legaat. d. Testament. Vraag 65 Wat is juist met betrekking tot een maatschap? a. Deze heeft dezelfde structuur als een firma waarbij alle maten volledig aansprakelijk zijn met hun privévermogen. b. Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven. c. Dit is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, waarbij één maat risicodrager is. d. Dit is net als een besloten vennootschap een rechtspersoon en is als zodanig géén inkomstenbelasting verschuldigd. SEH Proefexamen 1 17

18 Vraag 66 De heer Derksen heeft een arbeidsinkomen van EUR ,-. Hij woont in een eigen woning met een WOZ-waarde van EUR ,- die hij 10 jaar geleden heeft gefinancierd met een spaarhypotheek met een hoofdsom van EUR ,-. De hypotheekrente die hij dit jaar betaalt, bedraagt 5,1%. De heer Derksen heeft tijdig een voorlopige teruggaaf aangevraagd in verband met de belastbare inkomsten uit de eigen woning. Welk bedrag in hele euro's ontvangt hij maandelijks van de belastingdienst, indien hij op grond van bovenstaande gegevens om voorlopige teruggaaf verzoekt? Vul het juiste bedrag in. Maak hiervoor gebruik van de bijlage. Rond af op hele euro s. Vraag 67 Iemand heeft een nieuwe woning gekocht, maar woont nog niet op het nieuwe adres. De oude woning staat te koop. Hij heeft beide panden voor een deel hypothecair gefinancierd. Vul aan: De hypotheekrente in verband met de a. (i) oude én de nieuwe woning (ii) uitsluitend de oude woning (iii) uitsluitend de nieuwe woning is fiscaal aftrekbaar en het eigenwoningforfait van de b. (i) oude én de nieuwe woning (ii) uitsluitend de oude woning (iii) uitsluitend de nieuwe woning wordt op nul gezet. Vraag 68 De heer Van Traa heeft in 2006 een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2010verkoopt hij zijn woning, gaat in een huurhuis wonen en lost de hypothecaire lening af. De gemengde verzekering gaat van box 1 naar box 3. In 2012 koopt de heer Van Traa opnieuw een woning. Hij sluit hiervoor een levenhypotheek af, waarbij de gemengde verzekering van box 3 weer naar box 1 verhuist. Welke gevolgen heeft de koop van de nieuwe woning voor de in 2010 verlaagde KEW-vrijstelling en de rente? Vul aan: De verlaagde KEW-vrijstelling a. blijft van toepassing b. wordt weer ongedaan gemaakt c. wordt verlaagd met de waarde van de verzekering en de rente is a. nog volledig fiscaal aftrekbaar maar wel met inachtneming van de 30-jaarsperiode. b. niet meer volledig fiscaal aftrekbaar. SEH Proefexamen 1 18

19 Vraag 69 Klaas trekt in bij Germa. Germa heeft een eigen woning en Klaas heeft zijn woning juist met een mooie overwaarde van de hand kunnen doen. Klaas wordt geen mede-eigenaar van de woning van Germa. Heeft de eigenwoningreserve van Klaas invloed op de eigenwoninglening van Germa? a. Nee, de eigenwoningreserve van Klaas heeft geen invloed. b. Ja, de maximale eigenwoninglening van Germa wordt groter. c. Ja, de maximale eigenwoninglening van Germa wordt kleiner. d. Ja, de eigenwoninglening van Germa mag drie jaar lang niet verhoogd worden Vraag 70 Hieronder volgen twee beweringen over rente-inkomsten. I Rente op een spaarrekening behoort tot de inkomsten in box 3. II Wanneer de inkomsten uit sparen en beleggen boven het heffingvrije vermogen komen, is vermogensrendementsheffing verschuldigd. a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. d. Geen van beide is juist. Vraag 71 Een projectontwikkelaar heeft een aantal woningen in Zoetermeer laten bouwen. De woningen worden verkocht via een makelaarskantoor in dezelfde plaats en zullen vrij op naam (v.o.n.) worden aangeboden. De koper betrekt de grond rechtstreeks van de gemeente. Vul aan: De projectontwikkelaar dient in dit geval a. (i) wel (ii) geen rekening te houden met de te betalen overdrachtsbelasting en de koper dient. b. (i) wel (ii) geen rekening te houden met de notariskosten voor de hypotheekakte. Vraag 72 Liesbeth koopt op 1 maart een klein appartement in Zaandam voor EUR ,-k.k. De verschuldigde overdrachtsbelasting voldoet Liesbeth via de rekening van de notaris. Door omstandigheden ziet Liesbeth zich gedwongen het appartement een maand later alweer in de verkoop te doen. In april verkoopt Liesbeth het appartement voor EUR ,-k.k. door aan de heer Christiaans. Hoeveel overdrachtsbelasting is de heer Christiaans in beginsel verschuldigd? Vul het juiste bedrag in.. SEH Proefexamen 1 19

20 Vraag 73 Op 1 april heeft de heer Paulusma een woning gekocht van de heer Franken. De woning passeert op 1 juli van dat jaar. De heer Franken heeft als eigenaar van de woning in de maand januari voor het hele jaar de onroerende-zaakbelasting voldaan. De heer Franken stelt voor dat hij bij de gemeente de twee teveel betaalde kwartalen terug zal vorderen. De gemeente kan dan de heer Paulusma een aanslag toesturen voor dezelfde twee kwartalen. Waarom zal de gemeente NIET op het verzoek van de heer Franken ingaan? a. Omdat alleen de heer Franken voor het hele jaar belastingplichtig is. b. Omdat de heer Paulusma voor het hele jaar belastingplichtig is. c. Omdat de gegevens van de heer Paulusma bij de gemeente nog niet bekend zijn. d. Omdat zowel de heer Franken als de heer Paulusma terzake belastingplichtig zijn Vraag 74 Een kredietverstrekker beoordeelt een aanvraag volgens het netto besteedbaar inkomen. Welke van onderstaande elementen kan voor hem een netto bijtelpost vormen? a. voorlopige teruggaaf b. premie zorgverzekeringen c. bijtelling leaseauto d. betaalde alimentatie voor de kinderen Vraag 75 Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland biedt een voorziening voor Nederlands ingezetenen van wie de partner overlijdt. De zogenoemde Algemene Nabestaanden Wet (ANW) keert onder andere een nabestaandenuitkering uit. Wie kunnen geen aanspraak maken op deze nabestaandenuitkering? Vul de juiste antwoorden in, twee alternatieven zijn juist. a. Een nabestaande die op 15 januari 1950 geboren is. b. Een nabestaande, die zwanger is van de overleden kostwinner. c. Een nabestaande, met een tweeling van 14 jaar. d. De ex-partner van de overledene, die hun drie kinderen verzorgt (resp. 12, 15 en 19 jaren oud) en recht had op een partneralimentatie. e. Een nabestaande, die 35% arbeidsongeschikt is op moment van overlijden van de kostwinner. Vraag 76 Michel (48 jaar) en zijn vrouw Gerda (45 jaar) vertrekken voor drie jaar naar het buitenland. Hieronder volgen twee beweringen over de AOW in dit verband. I II Michel en Gerda kunnen de premiebetaling voor de AOW niet vrijwillig voortzetten zolang ze in het buitenland wonen. Michel en Gerda kunnen de korting op de AOW wegens verblijf in het buitenland achteraf nooit meer inhalen. a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn juist. d. Geen van beide is juist. SEH Proefexamen 1 20

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2)

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) 1. Wat is een kenmerk van een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Fiona (32 jaar) verkoopt op 1 maart 2015 haar eigen woning. Ze houdt een restschuld over van 20.000,00. Tot wanneer is de rente over deze restschuld uiterlijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen

Wft Hypothecair Krediet oefenexamen Wft Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot het recht van erfdienstbaarheid? A. Erfdienstbaarheid kan alleen ontstaat vanuit een wettelijke regeling. B. Het recht van erfdienstbaarheid

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen

PE Plus Hypothecair Krediet oefenexamen PE Plus Hypothecair Krediet Kennis Vraag 1 Marloes heeft sinds medio 2013 een eigenwoningschuld bij haar vader. Doordat ze het annuïtaire aflossingsschema verkeerd heeft geïnterpreteerd, heeft ze op 31

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Sparen Kennis- en Ervaringstoets hypotheken. Om een hypotheekofferte aan te kunnen vragen dient u onderstaande tekst te lezen, de toets te maken en uw gegevens in te vullen. Hierna dient u dit document naar ons

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie