NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

2 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze transactie. Op 8 februari wordt door beide partijen het koopcontract getekend. Op 12 maart van datzelfde jaar passeren de koopakte en hypotheekakte bij de notaris. De hypotheekakte wordt op 13 maart ingeschreven in het kadaster. Op welke datum is sprake van een koopovereenkomst? A Op 8 februari. B. Op 12 maart. C. Op 13 maart. 2. Bij een appartementsrecht is sprake van een mede eigendomsrecht op... (1)... en een exclusief gebruiksrecht op... (2)... Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? N.B. Er is in dit geval GEEN sprake van een erfpachtrecht. (1) (2) A. het gehele gebouw het appartement. B. de grond het gebouw. C. het gehele gebouw en de grond het appartement. 3. De koper van een huis stort GEEN waarborgsom, maar laat een bankgarantie stellen. Welke zekerheid biedt zo n bankgarantie? A. De bank verklaart dat de koper de woning zal afnemen. B. De bank verklaart dat als de koper in gebreke blijft, zij de afgesproken waarborgsom zal storten. C. De bank verklaart aan de verkoper dat zij de betaling van de koopsom garandeert. 4. Hans en Anneke zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, waarbij GEEN sprake is van gemeenschappelijk vermogen. Anneke koopt een woning. Hans sluit voor de financiering hiervan een hypothecaire lening bij zijn bank. De woning wordt op naam van Anneke in de registers ingeschreven. Wie is in dit geval hypotheekgever en wie kredietnemer? Hypotheekgever Kredietnemer A. Hans Hans. B. Anneke Hans. C. Hans Anneke. NIBE-SVV,

3 5. Als een hypotheekgever een lening die gedekt wordt door een bankhypotheek, tussentijds wil verhogen tot de hoofdsom van inschrijving, A. wordt de op te nemen lening NIET ingeschreven in de openbare registers. B. moet hij de notaris inschakelen voor het maken van een nieuwe hypotheekakte. C. moet in alle gevallen een nieuw taxatierapport worden opgemaakt. 6. Een klant verklaart op eerste verzoek van de bank hypotheek te zullen geven. Dit is een A. positieve hypotheekverklaring. B. negatieve hypotheekverklaring. C. hypothecaire volmacht voor de bank. 7. De heer Petrus laat op een stuk grond een huis voor zichzelf bouwen en gaat zijn huidige, met hypotheek belaste woning verkopen. De volgende gegevens zijn bekend: Kostprijs kavel bouwgrond EUR ,. Aanneemsom te bouwen woning inclusief kosten EUR ,. Verwachte opbrengst huidige woning EUR ,. Lopende hypothecaire lening van EUR ,. Van de netto opbrengst van de woning wil hij EUR , gebruiken voor verhuiskosten en inrichting. Hoe groot moeten de nieuwe hypothecaire lening en het overbruggingskrediet zijn? Hypothecaire lening Overbruggingskrediet A. EUR , EUR ,. B. EUR , EUR ,. C. EUR , EUR ,. 8. De heer Mattheus heeft in 2014 een bruto maandinkomen van EUR 3.000,. Hij heeft recht op 8% vakantietoeslag en heeft een vaste eindejaarsuitkering van EUR 2.000,. Voor de financiering van zijn auto heeft hij een huurkoopovereenkomst gesloten, waarvoor hij maandelijks een termijnbedrag van EUR 250, betaalt. De heer Mattheus vraagt een hypothecaire lening onder NHG aan met een looptijd van 30 jaar en een rente van 6% voor tien jaar vast. Wat kan de heer Mattheus op basis van deze gegevens maximaal lenen met NHG? N.B.: Maak gebruik van de bijlage en rond af op hele euro's. A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. NIBE-SVV,

4 9. Hieronder volgen twee beweringen over distributie. I. De intermediair, of tussenpersoon, verstrekt hypothecaire leningen. II. Een makelaar, via wie na aankoop van een woning meteen een hypothecaire lening kan worden gesloten, doet aan cross-selling. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 10. Welke van de onderstaande beweringen over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is JUIST? A. De 15- en 20-jaarsvrijstellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld. B. Een belastingplichtige kan meerdere keren volledig van de 20- jaarsvrijstelling gebruik maken. C. De fiscale vrijstelling is gemaximeerd tot de restant hoofdsom van de betreffende lening. 11. Welke van de onderstaande beweringen over de levenslange kapitaalverzekering bij overlijden is JUIST? A. De verzekering betaalt levenslang een periodieke uitkering uit aan de begunstigde. B. De verzekering vervalt als de verzekerde vóór de overeengekomen datum overlijdt. C. De verzekering komt NIET tot uitkering bij leven van de verzekerde op de in de polis genoemde einddatum. 12. Wat is normaal gesproken het gevolg als bij een spaarhypotheek (KEW of SEW) de door de geldnemer te betalen rente tussentijds stijgt? A. De verzekeraar/bank kan door de hogere rente met minder premie/inleg toe. B. Door de hogere rente zal het spaarsaldo hoger worden dan het verzekerd kapitaal. C. De stijging van de rentelast wordt volledig door de daling van de premielast gecompenseerd. 13. Wat houdt bij de inkomstenbelasting het begrip progressief tarief in? A. De belastingheffing is geïndividualiseerd. B. Er is sprake van één tarief voor alle inkomstencategorieën. C. Naarmate het inkomen stijgt, stijgt ook de belastingdruk. NIBE-SVV,

5 14. Mevrouw Lucassen (alleenstaand, 31 jaar) heeft in 2014 een belastbaar loon van EUR ,. Zij heeft op 1 januari 2014 een woning gekocht voor EUR , kosten koper. De bank verstrekt een hypothecaire lening van EUR ,. De WOZ waarde van de woning is EUR ,, de executiewaarde is EUR ,. Mevrouw Lucassen betaalt in 2014 de volgende kosten: overdrachtsbelasting 2%; transportkosten EUR 1.200, ; erfpachtcanon EUR 600, ; taxatiekosten t.b.v. financiering EUR 300, ; afsluitkosten 1%; hypotheekkosten EUR 900, ; rente EUR 8.400,. Hoeveel bedraagt het inkomen uit werk en woning van mevrouw Lucassen over 2014? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 15. Welke kosten zal een koper die een nieuwbouwwoning vrij op naam (v.o.n.) koopt zeker NIET hoeven te betalen? A. De kosten NHG. B. De notariskosten transportakte. C. De afsluitprovisie. 16. Hieronder volgen twee beweringen over de acceptatie van hypotheekaanvragen. I. Lopende financiële verplichtingen zijn een factor bij de bepaling van de maximale verstrekking. II. Een subsidieregeling kan van belang zijn bij acceptatie van een aanvraag. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 17. Op basis waarvan wordt de verzekerde som van een opstalverzekering vastgesteld? A. De koopprijs. B. De WOZ-waarde. C. De herbouwwaarde. 18. Welke van de onderstaande regels maakt onderdeel uit van de Gedragscode hypothecaire financieringen? A. In de offerte moet de nominale rente worden vermeld. B. Financiers mogen tijdens de looptijd het rentetarief NIET wijzigen. C. De consument mag de lening tussentijds slechts gedeeltelijk aflossen. NIBE-SVV,

6 19. Na het passeren van de hypotheekakte laat de notaris de geldnemer, in geval van nieuwbouw, de depotakte ondertekenen. Wat voor soort akte is de depotakte? A. Een onderhandse akte. B. Een authentieke akte. C. Een akte van levering. 20. Wat houdt een in de hypotheekakte opgenomen huurbeding in? A. De huurpenningen worden krachtens de akte verpand aan de hypotheeknemer. B. Het huurcontract wordt ontbonden voordat de woning executoriaal wordt verkocht. C. De woning mag zonder toestemming van de hypotheekhouder NIET worden verhuurd. 21. Aan de hand van welk stuk uit het hypotheekdossier kan de hypotheeknemer nagaan wat de rangorde is van een hypotheek? A. De minute. B. Het kadastrale uittreksel. C. Het hypothecair uittreksel. 22. In welk geval stelt het WEW een overlijdensrisicoverzekering verplicht? A. Als de lening groter is dan 80% van de waarde van de woning. B. Als de lening kleiner is dan 80% van de waarde van de woning. C. Als de lening kleiner is dan 80% van de uitstaande schuld. 23. Van wie is, bij een gedwongen onderhandse verkoop, de toestemming nodig? A. Van de notaris. B. Van de echtgeno(o)t(e). C. Van de president van de rechtbank. 24. Bij een vaste hypotheek vindt doorhaling van de inschrijving plaats, als de A. looptijd is verstreken. B. hypothecaire lening volledig is afgelost. C. woning onderhands wordt verkocht. NIBE-SVV,

7 Antwoorden 1. A 2. C 3. B 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B 9. B 10. C 11. C 12. A 13. C 14. C 15. B 16. C 17. C 18. A 19. A 20. C 21. C 22. C 23. C 24. B U dient 17 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

8 Feedback 1. A. Dit antwoord is juist. Na ondertekening van het koopcontract is er sprake van een koopovereenkomst. Passeren vindt plaats na de koopovereenkomst. Bij de inschrijving vindt in dit geval vestiging van de hypotheek plaats. 2. A. Dit antwoord is onjuist. Het gaat niet alleen om het gebouw. Het exclusief gebruiksrecht heeft geen betrekking op het hele gebouw. Mede-eigendom van het geheel, exclusief gebruik van het appartement. 3. A. Dit antwoord is onjuist. De bank kan dat niet verklaren. Hiervoor dient de garantie. Dit kan de bank niet verklaren. 4. A. Dit antwoord is onjuist. Hans is geen eigenaar en kan dus geen hypotheek geven. Anneke geeft als eigenaar hypotheek, Hans sluit het krediet af. Hans is geen eigenaar en kan dus geen hypotheek geven. 5. A. Dit antwoord is juist. De lening valt immers onder de bestaande inschrijving van de bankhypotheek. Nee, bij een bankhypotheek hoeft dit niet. Een taxatierapport zou nodig kunnen zijn maar zeker niet altijd 6. A. Dit antwoord is juist. Dit is het rechtstreekse gevolg van een positieve hypotheekverklaring. Dit is juist een verklaring waarbij de klant belooft geen hypotheek te zullen geven. Voor een volmacht is een verklaring niet genoeg. 7. A. Dit antwoord is onjuist. Er is ook nog een effect van de verhuiskosten. Er is minder overbruggingskrediet nodig door de verhuiskosten. De berekening is als volgt: Lening: / = EUR ,-. Overbrugging: / / = EUR ,-. 8. A. Dit antwoord is onjuist. De eindejaarsuitkering moet ook nog worden meegenomen. De berekening is als volgt: Inkomen: x 12 = x 1,08 = = EUR ,-. Voor financiering beschikbaar bij 6%: x 29,5% = : 12 = 1004,92 - /- 250 = EUR 754,92. Maximale lening: 754,92 x 166,7916 = EUR ,-. De autofinanciering moet ook nog worden meegenomen. NIBE-SVV,

9 9. A. Dit antwoord is onjuist. De intermediair bemiddelt alleen. De makelaar die ook bemiddelt in hypotheken doek aan cross-selling. De intermediair bemiddelt alleen. De makelaar die ook bemiddelt in hypotheken doek aan cross-selling. De intermediair bemiddelt alleen. De makelaar die ook bemiddelt in hypotheken doek aan cross-selling. 10. A. Dit antwoord is onjuist. Dit is juist niet mogelijk. Dit kan maar één keer in iemands leven. De maximumvrijstelling wordt bepaald door restant-hoofdsom en het wettelijk maximum. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Een kapitaalverzekering geeft geen periodieke uitkering. De verzekering is levenslang. De verzekering komt pas tot uitkering bij overlijden. 12. A. Dit antwoord is juist. Daarom gaat de inleg/premie omlaag. Het spaarsaldo wordt niet hoger dan het verzekerd kapitaal. De premielast stijgt niet. 13. A. Dit antwoord is onjuist. Dat heeft niets met het progressief tarief te maken. Er zijn juist verschillende tarieven. Het tarief stijgt (in stappen) mee met het inkomen. 14. A. Dit antwoord is onjuist. De transportkosten moeten niet in aftrek worden gebracht. Het eigenwoningforfait moet ook worden meegenomen. De berekening is als volgt: / / / / / = EUR ,- 15. A. Dit antwoord is onjuist. Deze kosten is hij mogelijk verschuldigd. Deze kosten worden door de verkoper betaald. Deze kosten is hij zeer waarschijnlijk verschuldigd. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Lopende verplichtingen zijn van invloed op de maximale verstrekking. Een subsidieregeling kan de doorslag geven bij de acceptatie. Lopende verplichtingen zijn van invloed op de maximale verstrekking. Een subsidieregeling kan de doorslag geven bij de acceptatie. NIBE-SVV,

10 Lopende verplichtingen zijn van invloed op de maximale verstrekking. Een subsidieregeling kan de doorslag geven bij de acceptatie. 17. A. Dit antwoord is onjuist. De koopprijs houdt maar deels verband met de kosten voor herbouw. De WOZ-waarde is meestal hoger dan de kosten voor herbouw. De herbouwwaarde is waar het bij een opstalverzekering om gaat. 18. A. Dit antwoord is juist. Dit is een verplichting uit de GHF. Dat mag wel, na afloop van een rentevaste periode. Hij mag ook geheel aflossen; in sommige gevallen zijn dan kosten verschuldigd. 19. A. Dit antwoord is juist. De depotakte is een onderhandse akte. Er hoeft geen notaris aan te pas te komen. De depotakte heeft niets met de levering te maken. 20. A. Dit antwoord is onjuist. Dit is geen onderdeel van het huurbeding. Dat is niet de inhoud van het huurbeding. Het gaat om de toestemming vooraf door de hypotheekhouder. 21. A. Dit antwoord is onjuist. De minute geeft geen informatie over andere hypotheekhouders. In het kadastrale uittreksel kun je niet de rangorde van hypotheekhouders terugvinden. De rangorde blijkt uit het hypothecair uittreksel. 22. A. Dit antwoord is onjuist. De termijn is langer. De geldnemer krijgt meer tijd. Pas na zeven maanden kan worden overgegaan tot gedwongen verkoop. 23. A. Dit antwoord is onjuist. De notaris geeft geen toestemming. De echtgenoot kan hierop geen invloed uitoefenen. De president geeft hiervoor toestemming. 24. A. Dit antwoord is onjuist. Dan zou de hypotheek ook zonder betaling vervallen. Na volledige aflossing kan doorhaling plaatsvinden. Dan moet natuurlijk wel eerst worden afgelost, bijvoorbeeld uit de opbrengst. NIBE-SVV,

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

Begrippenlijst. Courtage Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie

Begrippenlijst. Courtage Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie Begrippenlijst Administratiekosten De kosten die een geldverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheekaanvraag. Dit bedrag is aftrekbaar bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek: Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper.

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper. A Aflossingsvrije hypotheek U leent geld waarbij u, in principe, geen aflossingsverplichting heeft. U betaalt rente over de lening gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van wat u maximaal kunt

Nadere informatie

Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies.

Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies. Opgaven SEH Proefexamen 1 Vraag 1 Hieronder staan twee beweringen over het klantprofiel in het kader van hypotheekadvies. I II Als de cliënt onvoldoende informatie geeft, kan de adviseur op grond van zijn

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie