NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de woningmarkt. 2. Wat is JUIST met betrekking tot de keuze tussen huren en kopen? A. Alleen een huurder heeft te maken met het lastenrisico. B. Ondanks het vermogensrisico zal een eigenaar in de regel bezit vormen. C. Een huurder die een woning wil kopen krijgt te maken met het volgorderisico. 3. Hieronder worden vier waardebegrippen genoemd. Welk van deze begrippen met betrekking tot dezelfde woning zal in een markt met dalende huizenprijzen de laagste waarde vertegenwoordigen? A. De marktwaarde. B. De herbouwwaarde. C. De WOZ-waarde. 4. Bij een geldgever heeft het overgrote deel van de uitgezette hypothecaire leningen een korte rentevaste periode. Het merendeel van de aangetrokken middelen kent een dagelijks aanpasbare rente. De algemene verwachting is dat de hypotheekrente, die thans erg laag is, de komende jaren sterk zal stijgen. De winst van de geldgever over de komende jaren zal hierdoor, als gevolg van een toenemende vraag naar hypothecaire leningen met een... (1)... rentevaste periode,... (2)... worden beïnvloed. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. lange negatief B. korte negatief C. korte positief 5. Van een hypothecaire lening zijn de volgende gegevens bekend: rente 6,8% (hele looptijd); looptijd 25 jaar; hoofdsom EUR , ; betaling jaarlijks achteraf. Hoeveel bedraagt, ter vergelijking, de totale brutolast van de lening uitgaande van I. annuïtaire aflossing; II. aflossingsvrije hypotheek? I II A. EUR , EUR ,. B. EUR , EUR ,. C. EUR , EUR ,. 6. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot hypotheekproducten. I. Bij een annuïteitenhypotheek wordt over de gehele looptijd evenveel aan aflossing betaald als bij een vergelijkbare spaarhypotheek aan spaarpremie. II. Bij een lineaire hypotheek wordt over de gehele looptijd minder rente betaald dan bij een vergelijkbare annuïteitenhypotheek. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. NIBE-SVV,

3 7. Stel, de hypotheekrente daalt de laatste 10 jaar met 0,5% per jaar. Op 1 juni 2004 bedroeg de hypotheekrente 10,5% per 1 juni 2014 derhalve 5,5%. Voor welke renteconstructie had iemand die op 1 juni 2004 een aflossingsvrije hypotheek afsloot, indien hij nu terugkijkt, het beste kunnen kiezen? A. Variabele rente. B. Rentedrempelconstructie (bandbreedte 2%). C. Rentemiddelingsconstructie met 10%-aanpassing. 8. Een geldnemer heeft een hypothecaire lening afgesloten met een zogenoemde rentedrempel van 2,0%. Bij aanvang van de looptijd bedroeg de hypotheekrente 8,0%. Nadien is de hypotheekrente jaarlijks gewijzigd in respectievelijk 5,8%, 5,2% en 7,3%. Thans, weer een jaar lager, bedraagt de hypotheekrente 4,9%. Welk rentepercentage betaalt de geldnemer nu? A. 6,0%. B. 6,2%. C. 6,9%. 9. Twee geldgevers, X en Y, hebben elk een hypotheek gevestigd op het woonhuis van A. A voldoet NIET meer aan zijn betalingsverplichtingen en zijn woonhuis wordt gedwongen verkocht. De opbrengst is EUR ,. De vordering van X op grond van de hypothecaire lening bedraagt EUR ,, de vorderingen van Y EUR , op grond van een hypothecaire lening en EUR , op grond van een autofinanciering. Uit de opbrengst wordt Y volledig voldaan terwijl X met een ongedekte vordering van EUR , blijft zitten. N.B. De kosten worden in deze vraag buiten beschouwing gelaten. Wat valt uit het bovenstaande met zekerheid af te leiden? A. X had een eerste vaste hypotheek. B. Y had een eerste bankhypotheek. C. X had een tweede bankhypotheek. 10. Iemand koopt, met behulp van een hypothecaire lening met bouwdepot, een woning waarvan de bouw nog moet beginnen. Het betreft hier een volledige financiering, zonder inbreng van eigen middelen. Wat is in dit geval JUIST? A. Direct na het passeren van de hypotheekakte wordt de koopprijs van de grond in depot gestort. B. Direct na het passeren van de hypotheekakte wordt het gehele bedrag van de lening in depot gestort. C. Direct na het passeren van de hypotheekakte wordt het gehele bedrag van de lening, na aftrek van de prijs voor de grond, in depot gestort. NIBE-SVV,

4 11. De heer Pieters heeft een woning gekocht. Hij financiert de woning met behulp van een voor hem maximaal haalbare lening onder NHG. De lening kent een rente van 6,0% per jaar, een looptijd van 30 jaar en een rentevaste periode van 10 jaar. De heer Pieters heeft nog een autolening lopen met een oorspronkelijke hoofdsom van EUR 5.000,. Deze hoofdsom is inmiddels door aflossingen verminderd tot EUR ,. Hij betaalt voor de autolening maandelijks EUR 239,82. Hoeveel had de heer Pieters meer kunnen lenen indien hij GEEN autolening had gehad? Maak bij de beantwoording gebruik van de bijlage. A. EUR , B. EUR ,. C. EUR ,. 12. Wat is JUIST met betrekking tot de NHG-voorwaarden? A. Een overlijdensrisicoverzekering is in sommige gevallen verplicht. B. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is NIET toegestaan. C. De toetsing vindt altijd plaats door het Waarborgfonds Eigen Woningen. 13. Herman en Bea zijn gehuwd en werken allebei. Zij willen een woning kopen, gefinancierd met een lening met NHG. Zij zijn in dit verband benieuwd hoeveel zij, gegeven de hypotheekrente, maximaal kunnen lenen. Daartoe moet eerst de maximale financieringslast worden berekend. Hoe wordt de maximale financieringslast op jaarbasis berekend? A. Het hoogste inkomen x het financieringslastpercentage van het hoogste inkomen. B. Het hoogste inkomen x het financieringslastpercentage van het gezamenlijke inkomen. C. Het gezamenlijke inkomen x het financieringslastpercentage van het (verhoogde) hoogste inkomen. 14. De inkomsten uit de eigen woning A. zijn altijd negatief. B. kunnen ook positief zijn. C. moeten worden afgetrokken van het inkomen uit werk en woning. 15. De heer en mevrouw Peereboom willen een bestaande woning kopen. De woning gaat EUR , k.k. kosten. De heer Peereboom heeft van een hypotheekadviseur een offerte ontvangen voor een hypothecaire lening met NHG. De lening heeft een looptijd van 30 jaar en een 10 jaar vaste rente van 6,0% per jaar. De heer Peereboom is 50 jaar en alleenverdiener. Hoeveel moet het relevante inkomen van de heer Peereboom in het kader van de NHG minimaal bedragen, rekening houdend met de maximaal onder NHG toegestane kosten (6%), om deze woning met NHG volledig te kunnen financieren? N.B. Maak gebruik van de gegevens in de bijlage. A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. NIBE-SVV,

5 16. Zowel het appartementsrecht als het hypotheekrecht zijn A. onroerende zaken. B. registergoederen. C. accessoire rechten. 17. Zakelijke zekerheidsrechten kenmerken zich door het feit dat zij A. NIET zelfstandig kunnen bestaan. B. voortdurend kunnen worden uitgeoefend. C. een voorrangsrecht op het gehele vermogen bewerkstelligen. 18. De koper van een woning die spijt krijgt van de koop, A. kan altijd een beroep doen op de ontbindende voorwaarde inzake financiering. B. kan in elk geval tegen betaling van 10% van de koopsom van de koop af. C. kan ook korte tijd na het tekenen van de koopakte de koop nog boetevrij ontbinden. 19. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot de positieve hypotheekverklaring. I. Een positieve hypotheekverklaring houdt in dat de cliënt de geldgever belooft zich te onthouden van het bezwaren van zijn registergoed met hypotheek. II. Een positieve hypotheekverklaring kan in combinatie met een negatieve hypotheekverklaring worden afgelegd. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 20. Waardoor gaat een hypotheek in elk geval automatisch teniet? A. Door een openbare gedwongen verkoop. B. Door vrijwillige onderhandse verkoop. C. Door het verstrijken van de looptijd. 21. In welke situatie is het eigenwoningforfait zeker NIET van toepassing? A. De woning wordt permanent verhuurd. B. De woning wordt tijdelijk verhuurd. C. De woning staat op in erfpacht uitgegeven grond. NIBE-SVV,

6 22. De heer Bakker bezit reeds enige jaren een vakantiewoning met een WOZ waarde van EUR ,. Gewoonlijk verhuurt hij de woning 13 weken per jaar voor EUR 500, per week. De woning is vrij van financieringslasten. Met welk bedrag beïnvloedt deze woning in beginsel de heffingsgrondslag in het kader van de inkomstenbelasting? A. EUR 5.200,. B. EUR 5.655,. C. EUR 6.500,. 23. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot hypotheeklasten van een eigen woning. I. Bij een spaarhypotheek blijven, bij gelijkblijvende hypotheekrente, de brutolasten per jaar gelijk. II. Bij een spaarhypotheek waren, bij gelijkblijvende hypotheekrente, de nettolasten over het eerste jaar in de regel altijd wat lager dan in de daaropvolgende jaren. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 24. Hoe worden de nettolasten van een hypothecaire lening op een eigen woning berekend? A. Brutolasten minus het belastingvoordeel. B. Netto betaalde rente plus eigenwoningforfait. C. Netto betaalde rente plus eigenwoningforfait plus eventuele aflossing. 25. Harry heeft tijdelijk twee eigen woningen. Deze situatie kan nog twee jaar voortduren als Harry een huurder vindt voor zijn te koop staande woning. De verhuur heeft tot gevolg dat de woning voor de inkomstenbelasting in box 3 belandt. Wat gebeurt er wanneer de huur een jaar later wordt beëindigd? A. De woning keert permanent terug in box 1. B. De woning keert voor de resterende twee jaar terug in box 1. C. De woning blijft belast in box De heer Stam heeft in 2011 een spaarhypotheek gesloten met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 6% voor 3 jaar vast. In het eerste jaar heeft hij EUR , premie ingelegd, in de jaren daarna telkens EUR 1.500,. In 2014 wordt de hypotheekrente vastgesteld op 7%. De polis is aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Wat is het beste advies in dit kader? A. Het verzekerd kapitaal verlagen. B. De looptijd van de verzekering verkorten. C. De spaarhypotheek ongewijzigd voortzetten. NIBE-SVV,

7 27. Welke van de onderstaande beweringen over de erfrenteverzekering is JUIST? A. Een erfrenteverzekering is een risicoverzekering. B. De premiebetaling eindigt bij overlijden van de begunstigde. C. De periodieke uitkering loopt door tot het overlijden van de verzekerde. 28. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot levensverzekeringen. I. Een verzekering die slechts uitkeert bij overlijden, is eigenlijk GEEN verzekering omdat er GEEN sprake is van een onzeker voorval. II. Een verzekering die op de einddatum uitkeert, zowel bij leven als bij overlijden, is een gemengde verzekering. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. Geen van beide is juist. 29. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot verzekeringen. I. Bij schadeverzekeringen is het indemniteitsbeginsel van toepassing. II. Bij sommenverzekeringen wordt, na het zich voordoen van het onzekere voorval, de vastgestelde schade altijd ineens uitgekeerd. Wat is JUIST? A. Alleen I is juist. B. Alleen II is juist. C. I en II zijn juist. 30. De heer Aalders, 25 jaar oud en ongehuwd, heeft op zijn eigen leven op 1 januari 2003 een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgesloten. Hij beoogt hiermee in het jaar 2023 een belastingvrije uitkering te ontvangen om hiermee zijn hypotheekschuld te kunnen aflossen. Hij betaalt 20 jaar lang jaarlijks een gelijkblijvende premie. Op 15 januari 2023 keert de verzekering aan de heer Aalders een bedrag van EUR , uit, terwijl hij aan premies in de loop der jaren slechts EUR , heeft betaald. Stel dat zijn vrijstelling op het moment van uitkeren EUR , bedraagt en het inkomen van de heer Aalders in 2023 deels in het 52% tarief valt. Hoeveel belasting moet de heer Aalders dan betalen over de uitkering? A. EUR 4.189,. B. EUR 4.500,. C. EUR 4.841,. NIBE-SVV,

8 31. Mevrouw Dekker heeft een tijdelijke verzekering van gelijkmatig dalend kapitaal bij overlijden afgesloten. Het aanvangskapitaal bedraagt EUR , en de duur van de verzekering is 30 jaar met een premiebetaling gedurende 25 jaar. Hoeveel keert de verzekeraar uit, indien mevrouw Dekker in het tiende jaar van de looptijd overlijdt? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 32. De heer Berendse heeft een bestaande woning kosten koper gekocht voor EUR ,. Uit het taxatierapport blijkt dat de executiewaarde van de woning EUR , bedraagt, de marktwaarde EUR , en de herbouwwaarde EUR ,. De hypothecaire geldgever is bereid een lening te verstrekken met een verstrekkingsnorm van 80%. In verband met de koop en de financiering van de woning worden de volgende kosten gemaakt. Transportkosten EUR 2.400, Overdrachtsbelasting 2% Kosten hypotheekakte EUR 1.200, Taxatiekosten (t.b.v. de financiering) EUR 700, Hoeveel eigen geld moet de heer Berendse inbrengen? A. EUR ,. B. EUR ,. C. EUR ,. 33. In welk geval is een cliënt in de regel bereidstellingsprovisie verschuldigd? A. Indien de rente daalt vóór het passeren van de hypotheekakte. B. Indien de rente stijgt vóór het passeren van de hypotheekakte. C. Indien de akte NIET binnen de in de offerte genoemde termijn wordt gepasseerd. 34. Geldgever A heeft een hypothecaire lening (spaarhypotheek) verstrekt op een woning van geldnemer B. Van B is bekend dat hij de hypotheeklasten slechts met moeite kan opbrengen. Wel bezit B elders in het land een verhuurde woning, waaruit hij enige (huur)inkomsten geniet. Welke extra zekerheid zou A van B kunnen verkrijgen? A. Garantstelling. B. Bijpandstelling. C. Mede-onderzetting. NIBE-SVV,

9 35. Wat is JUIST in geval van faillissement van de hypothecaire geldnemer? A. De geldgever kan pas 14 dagen na de uitspraak de lening opeisen. B. De geldgever zal het onderpand binnen redelijke termijn openbaar verkopen. C. Het onderpand mag in GEEN geval door de geldgever onderhands verkocht worden. 36. De crediteuren X en Y hebben beiden een vordering op Z. In tegenstelling tot de vordering van Y is de vordering van X zeker gesteld. Z heeft op zijn woning ten behoeve van X hypotheek gevestigd. Z voldoet tegenover beide crediteuren NIET aan zijn betalingsverplichtingen. Om toch betaling te verkrijgen, staat aan beide crediteuren een aantal middelen ten dienste. Bij de toepassing van welk middel doet zich een belangrijk verschil voor tussen X en Y? A. Loonbeslag. C. Betalingsregeling. D. Vrijwillige looninhouding. NIBE-SVV,

10 Antwoorden Woningfinanciering 2 Antwoorden Woningfinanciering 2 1. C 2. B 3. B 4. A 5. B 6. B 7. A 8. C 9. B 10. C 11. C 12. A 13. C 14. B 15. B 16. B 17. A 18. C 19. B 20. A 21. A 22. A 23. C 24. A 25. B 26. B 27. A 28. B 29. A 30. C 31. C 32. B 33. C 34. B 35. B 36. A U bent geslaagd als u ten minste 26 vragen juist hebt beantwoord. NIBE-SVV,

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!!

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!! Doel van de cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!! Opzet cursus Leren en herhalen (strakke planning) Ideale modus: 1 dag voorbereiden 1 dag aanwezig nalezen behandelde stof Op de dag belangrijke onderwerpen Valkuilen

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie