Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij."

Transcriptie

1 Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd in het koopcontract. Afbetalen van de hypotheek Meestal gebeurt dat in maandelijkse termijnen, samen met de rentebetalingen. Ook afbetalingen per kwartaal, per halfjaar of per jaar komen voor. De rente is dan iets hoger. Afkoopwaarde De opgebouwde waarde van een levensverzekering of spaarpolis welke wordt uitgekeerd bij beëindiging. Aflossingsvrije hypotheek Tijdens de looptijd van de hypotheek hoeft niet te worden afgelost in contanten of via een polis. Afsluitkosten Alle kosten die u maakt voor het afsluiten van een hypotheek. Zoals notaris-, taxatie-, administratie- en afsluitkosten van de geldgever. Afsluitprovisie Door de bank in rekening gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Aftrekpost Het totale bedrag dat u in mindering kan brengen op uw bruto inkomen. De rente van de hypotheek in geval van aankoop en de kosten zoals genoemd onder afsluitkosten. Akte van levering De notarisakte van de overdracht van het onroerend goed. Annuïteiten hypotheek Rente en aflossing vormen samen een vast maandbedrag. U lost langzamerhand meer af, terwijl het renteaandeel daalt. De nettomaandlast stijgt. Appartementsrecht U koopt exclusief gebruiksrecht van een deel van het gebouw. U krijgt bevoegdheid tot het gebruik van een bepaald appartement en gemeenschappelijke ruimten. Bouwhypotheek Hiervan is sprake als het om een nieuwbouwwoning gaat. We spreken ook wel van een depotlening, hypotheek met bouwdepot of een hypotheek met depotstorting. Een bouwhypotheek kan ook verstrekt worden, wanneer een bestaande woning verbouwd wordt. Borgstelling Hierbij verklaart een ander persoon dan de geldnemer, bijvoorbeeld een familielid, dat hij bereid is m.b.t. (een deel van) de lening borg te staan.

2 Canon De vergoeding voor erfpacht. Courtage Bemiddelloon voor de makelaar. Meestal een percentage van de koopsom. Dalrente Indien na ondertekening van de offerte de rente omlaag gaat voordat de hypotheekakte wordt gepasseerd, past de geldgever de rente aan. Effectieve rente Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan. Eigendomsakte Na de koop van een huis krijgt u van de notaris een eigendomsakte. Dit is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Eigendomsoverdracht Op het moment van ondertekening van de koopakte is de eigendom van de woning nog niet op de koper overgegaan. Dit gebeurt pas als, enkele weken later, de transportakte is ondertekend en deze in de daarvoor bestemde registers is ingeschreven. Erfdienstbaarheid De eigenaar van een onroerend goed moet het anderen toestaan om bijvoorbeeld over terrein te lopen. Een erfdienstbaarheid hoort bij het huis en is geregistreerd bij het kadaster. Erfpacht of eigendom In sommige gevallen is de grond niet het eigendom van de huiseigenaar, maar is de grond gepacht. De grond heeft dus een andere eigenaar maar mag tegen vergoeding voor een lange periode gebruikt worden. Executiewaarde Dit is de vermoedelijke opbrengst van de woning op een publieke veiling bij een gedwongen verkoop. Expiratiedatum Een datum waarop een contract of een onderdeel daarvan afloopt, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevaste periode. Extra aflossing Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag. Daarboven is een boeteclausule van toepassing. Financieringskosten Het totaal van alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de afsluitprovisie.

3 Herbouwwaarde Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen, wanneer deze bijvoorbeeld door brand verloren zou gaan. Deze waarde is vooral van belang bij het afsluiten van een verzekering voor de woning. Hypotheek Het recht om een vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst van een registergoed dat aan een ander toebehoort. Hypotheekaktekosten De kosten die door de notaris worden berekend voor het passeren van de akte, vermeerderd met de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Hypotheeknemer Dit is de geldgever. Ook wel hypotheekhouder genoemd. Instaprente/ oriëntatierente De hypotheek kan binnen een periode van twee jaar één keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt. Kadaster Vastlegging van eigendom van alle roerende zaken. Ook wel hypotheekkantoor genoemd. Belast met indeling van percelen(bebouwing met grond eromheen). Koop-/ aannemingsovereenkomst Zo wordt een koopakte genoemd bij een nieuwbouwwoning. Deze heeft betrekking op een nog te bouwen of af te bouwen huis. Deze akte bevat twee elementen: De koopovereenkomst Hierin verkoopt de verkoper een stuk bouwgrond aan de koper. Aannemingsovereenkomst Hierin geeft de koper opdracht aan de aannemer om op de bouwgrond te bouwen. In de overeenkomst worden de prijs van de bouwgrond en de bouwkosten (meestal in termijnen) genoemd. Koopakte Koopovereenkomst van de woning, meestal opgesteld door een makelaar of een notaris. Koopopdracht De aspirant koper geeft een makelaar een koopopdracht. De makelaar gaat op zoek naar een woning en onderhandelt met de verkoper over de prijs. Kosten koper (k.k.) De overdrachtsbelasting en de notariële kosten zijn voor de koper, plus de afsluitprovisie en eventuele makelaarskosten. Alles bij elkaar bedragen de k.k. ongeveer 10 procent van de koopsom. Levenhypotheek Pas na de looptijd van de hypotheek lost u de lening af. Tot die tijd betaalt u rente over

4 de hypotheek plus een premie voor een levensverzekering waarmee de aflossing wordt opgebouwd. Lineaire hypotheek Ieder jaar lost u hetzelfde bedrag af, het rente bedrag daalt. De netto maandlast wordt dus steeds lager. Makelaar Een makelaar helpt onder andere bij het verkopen van uw huis en/of helpt bij het zoeken naar een nieuwe woning. Hij kan de woning taxeren en voor u onderhandelen. Meeneemregeling Regeling voor als u uw oude woning al heeft verkocht, maar nog geen nieuwe woning heeft gekocht. Binnen de termijn van een meeneemregeling kan de oude hypotheek worden opgenomen in de nieuwe, zodat u geen hypotheek tegen ongunstiger voorwaarden hoeft af te sluiten. Nationale Hypotheek Garantie Met een garantieregeling wordt gegarandeerd dat de geldgever zijn geld altijd terugkrijgt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich voor de koper garant tegenover de geldgever. Netto werkelijke rente De werkelijke kostprijs van een hypotheek. Nominale rente De rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten. Notaris Zonder tussenkomst van de notaris kan de formele overdracht van een huis niet geregeld worden. De koper bepaalt welke notaris wordt ingeschakeld. Omzetbelasting Bij een nieuw te bouwen woning moet er omzetbelasting worden betaald (BTW). Ontbindende voorwaarden In een koopovereenkomst wordt opgenomen dat deze zonder kosten kan worden ontbonden als u de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie of de woonvergunning e.d. niet rond kunt krijgen. Opzegtermijn Aan het einde van iedere rentevaste periode en bij verkoop kan een hypotheek worden opgezegd. Hierbij moet gewoonlijk een zekere termijn in acht worden genomen. Opstal Het woonhuis. Overbruggingskrediet Als iemand een woning wil kopen en hij zijn oude woning nog niet verkocht heeft kan hij de nieuwe woning niet financieren. Het overbruggingskrediet dekt dan het bedrag dat de oude woning gaat opleveren.

5 Overdrachtsbelasting 6% belasting over de koopsom bij aankoop van een woning. Door een tijdelijke maatregel van de overheid is dit nu verlaagd naar 2%. Oversluiten Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Overwaarde Men spreekt van een overwaarde als de verkoop- of marktwaarde van een huis hoger is dan de restantschuld van de hypotheek die erop rust. Passeren Het tekenen van de transportakte in het bijzijn van de notaris. Daarna is het de taak van de notaris om de akte te laten inschrijven in de openbare registers. Rentevaste periode De periode waarvoor de rente constant blijft. De meeste geldgevers laten de cliënt de keuze uit verschillende perioden. Restanthoofdsom Dit is het deel van de lening dat nog niet afgelost is. Verder mag de geldgever achterstallige rente en gemaakte kosten achterhouden uit de opbrengst van de verkoop. Roerende zaken Verplaatsbare zaken, in tegenstelling tot een onroerende zaak. Spaarhypotheek Een vooraf afgesproken en gegarandeerd eindbedrag wordt uitgekeerd na verloop van de looptijd. Deze aflossing wordt sparend opgebouwd en is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Taxatierapport Een zo objectief mogelijke waardebepaling, opgesteld door een onpartijdige deskundige. Meestal dus door een (onafhankelijke) makelaar. Tophypotheek De tophypotheek biedt mogelijkheid tot lenen boven de executiewaarde. Transportkosten Kosten die de notaris berekent voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van inschrijving van die akte in de openbare registers. Tweede hypotheek Een hypotheeklening, naast de eerste, bijvoorbeeld om het huis te verbouwen. Voorlopig koopcontract Een misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract dan is de koop wel degelijk definitief. Het voorlopige zit in het feit dat het contract niet bestemd is om als een transportakte te worden ingeschreven.

6 Vrij op naam (v.o.n.) Notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting zijn bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster zijn niet inbegrepen. Vrije verkoopwaarde De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht. Waarborgsom Om te zorgen dat de koper zijn verplichting nakomt om de woning af te nemen en te betalen moet hij een waarborgsom betalen. Ook wordt er tegenwoordig wel gebruik gemaakt van een bankgarantie. Winstdeling Is van toepassing bij een conventionele vorm van levens verzekering. Waardoor een hogere uitkering op de einddatum door het jaarlijks bijschrijven van een percentage van de maatschappijwinst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 WONING AANKOPEN NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-24 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 O:\OPGEHAALDE MODELLEN\BROCHURE WONING AANKOPEN.DOC VERSIE 010911 WONING AANKOPEN ALLROUND KANTOOR

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS

EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS EEN HUIS KOPEN OP EEN VEILING OP EEN VEILING GAAT HET ANDERS Gaat u op zoek naar een geschikt koophuis, dan denkt u vast en zeker niet in de eerste plaats aan een huizenveiling. Eerder zult u afgaan op

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan

Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Voorwaarden Hypotheek Krediet Plan Per 1 maart 2015 G 03.2.52 Inleiding U hebt geld geleend van Delta Lloyd om een woning te kopen of te verbouwen. Hiervoor hebt u een Hypotheek Krediet Plan afgesloten.

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek

Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Voorwaarden Delta Lloyd Hypotheek Per 1 september 2014 G 03.2.40--0714 Inleiding U leent geld van Delta Lloyd Levensverzekering om een woning te kopen of te verbouwen. Of u betaalt met de hypotheeklening

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie