Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's"

Transcriptie

1 Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U

2 Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort Achtergrond van de berekeningen Financiële positie Uw financiële situatie bij lang leven Beleggen Renterisico Overlijden van de heer A. Maatwerk Overlijden van mevrouw B. Maatwerk-Advies Arbeidsongeschiktheid van de heer A. Maatwerk Arbeidsongeschiktheid van mevrouw B. Maatwerk-Advies Werkloosheid Hypotheek en belastingen...13 Bijlage I: Financiële gegevens december

3 1. Dit rapport in het kort Bij de keuze voor een hypotheek is niet alleen de hypotheekvorm en de rentevastperiode van belang. Minstens zo belangrijk is de hoogte van de aflossing van de hypotheek, de overlijdensrisicodekking en de bescherming tegen het financiële risico van arbeidsongeschiktheid. In dit rapport vindt u een analyse van uw financiële positie, waarbij we kijken naar de volgende scenario s: lang leven ; overlijden van de heer A. Maatwerk; overlijden van mevrouw B. Maatwerk-Advies; arbeidsongeschiktheid van de heer A. Maatwerk; arbeidsongeschiktheid van mevrouw B. Maatwerk-Advies; werkloosheid van de heer A. Maatwerk; werkloosheid van mevrouw B. Maatwerk-Advies. Lang leven toont uw financiële situatie tijdens en na de looptijd van de hypotheek. Hiermee kan bekeken worden in hoeverre u de hypotheek bij pensionering dient af te lossen. Eveneens bekijken we uw situatie als er calamiteiten optreden: hoe is de financiële situatie bij overlijden van één van de partners, en wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid. U vindt hieronder een toelichting op de berekeningswijze. 2. Achtergrond van de berekeningen Met dit rapport willen we u inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie. We kijken naar de toekomst en doen een voorspelling over de ontwikkeling van uw inkomens- en vermogenspositie. We doen daarbij een aantal aannames. Onze berekeningen zijn daarom een indicatie van een mogelijke ontwikkeling van uw financiële positie. U kunt aan de berekeningen dan ook geen rechten ontlenen. Veel factoren kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van uw financiële situatie. In onze berekeningen gaan we uit van de gegevens zoals u die hebt aangeleverd. Een aantal gegevens is eenduidig, zoals het saldo op een girorekening. Andere gegevens zijn lastiger: de exacte waarde van een woning kan pas bij verkoop worden vastgesteld. Toch voeren we in de planning een waarde op, waarvan we verwachten dat deze overeenkomt met de verkoopwaarde. Daarnaast veronderstellen we dat de huidige fiscale en sociale wetgeving van kracht blijft. Houdt u er echter rekening mee dat wijzigingen ongetwijfeld zullen plaatsvinden. Ook doen we aannames over de hypotheekrente en beleggingsrendementen. Ten slotte gaan we in de planning uit van bepaalde gebeurtenissen in uw leven. Studies van uw kinderen bijvoorbeeld of andere grote uitgaven. Een onverwachte financiële tegenvaller, zoals een gedwongen ontslag, kan uw planning echter danig verstoren. Dit alles leidt tot een afname van de betrouwbaarheid en de realiteit van de berekeningen. Toch is het verstandig een plan op te stellen en te laten berekenen wat de consequenties van beslissingen zijn in de toekomst: u krijgt inzicht in uw huidige situatie (een inkomens- en uitgavenoverzicht en een vermogensopstelling); u krijgt inzicht in de effecten van uw huidige spaar- en beleggingspatroon; u krijgt inzicht in de mate waarin de door u gestelde financiële doelen verwezenlijkt kunnen worden; met deze inzichten kunt u de juiste financiële beslissingen nemen. 31 december

4 3. Financiële positie Bij het beoordelen van uw financiële situatie hebben we het besteedbaar inkomen als uitgangspunt genomen. Het besteedbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met inkomstenbelasting en specifieke uitgaven zoals woonlasten. Kortom, het besteedbaar inkomen vertegenwoordigt het bedrag waarvan u de boodschappen doet, kleding koopt, op vakantie gaat, enzovoort. Het is als het ware uw levensstijl. In 2009 komt uw besteedbaar inkomen op het volgende bedrag uit: de heer A. Maatwerk 43 mevrouw B. Maatwerk-Advies 40 Bruto inkomen de heer A. Maatwerk Bruto inkomen mevrouw B. Maatwerk-Advies Onbelaste inkomsten 0 af: Inkomstenbelasting (van u beiden) af: zoals woonlasten af: Extra sparen of beleggen 0 Besteedbaar inkomen in Uw vermogen in 2009 ziet er als volgt uit: de heer A. Maatwerk 43 mevrouw B. Maatwerk-Advies 40 Totaal vermogen Beschikbaar vermogen 0 Vervolgens hebben we getoetst of dit besteedbare inkomen in de toekomst op het gewenste niveau blijft: kunt u uw huidige levensstijl blijven voortzetten? Wanneer uw besteedbaar inkomen in volgende jaren lager wordt dan uw huidige besteedbaar inkomen, dan gebruiken we uw spaar- en beleggingstegoeden om het inkomen aan te vullen. Op het moment dat deze tegoeden op zijn, dan ziet u een daling van uw besteedbaar inkomen. Wanneer uw inkomen hoger wordt, dan worden bedragen toegevoegd aan uw spaar- en beleggingstegoeden. Ten aanzien van een daling van uw inkomen geldt wel een bandbreedte: wanneer uw inkomen enigszins terugloopt, dan veronderstellen we dat u niet meteen uw spaartegoeden aanspreekt. Zo mag uw inkomen met maximaal 10% dalen, voordat bedragen onttrokken worden aan uw spaar- en beleggingstegoeden. Het minimaal gewenste inkomen komt daarmee op ,-. We verwachten dus dat u een dergelijke daling opvangt door minder uit te geven. Overigens leidt een stijging van uw besteedbaar inkomen in de praktijk niet direct tot sparen, maar tot enige extra uitgaven. In uw situatie veronderstellen we dat er pas gespaard wordt op het moment dat het inkomen met meer dan 10% stijgt, dus meer gaat bedragen dan ,-. Overlijden en arbeidsongeschiktheid In dit rapport komt eveneens uw financiële situatie bij overlijden en arbeidsongeschiktheid aan de orde. Het besteedbaar inkomen mag bij overlijden dalen tot ,- (10% minder). De verwachting is dat de nabestaande zo voldoende inkomen heeft om op het gewenste niveau door te leven. In geval van arbeidsongeschiktheid mag het inkomen niet dalen. We verwachten dat bij overlijden en arbeidsongeschiktheid een hoger inkomen niet leidt tot meer consumptie, maar dat een hoger inkomen direct gespaard gaat worden. 31 december

5 4. Uw financiële situatie bij lang leven In de onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van uw besteedbaar inkomen bij lang leven : hoe staat u er financieel voor op de lange termijn? Houdt u er wel rekening mee dat het hier om geprognosticeerde bedragen gaat en dat de getoonde bedragen in werkelijkheid af gaan wijken. Uw inkomen kan daarmee hoger of lager worden Besteedbaar inkomen Tekorten Besteedbaar inkomen Bron: scenario Huidig de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk-Advies Bruto inkomsten Onbelaste inkomsten af: Inkomstenbelasting af: Totaal specifieke uitgaven Inkomen - uitgaven Gewenst besteedbaar inkomen Storting / onttrekking vermogen Besteedbaar inkomen Tekort besteedbaar inkomen Beschikbaar vermogen Deze cijfers betreffen een beknopt financieel overzicht. In de bijlage treft u een uitgebreid financieel overzicht aan. 31 december

6 5. Beleggen Hoe meer rendement u wenst te behalen hoe meer risico u loopt. Uw beleggingen zijn niet alleen afhankelijk van het risico dat u wilt lopen, maar ook van het risico dat u kan lopen. Rendement is de opbrengst op een belegging. Bij beleggingen kunt u denken aan aandelen, obligaties of zelfs een spaarrekening. Als u dit jaar honderd euro spaart op een spaarrekening en u ontvangt vier euro rente, dan is uw rendement vier procent. Koopt u een aandeel voor vijftig euro dat na een jaar zestig euro waard is, dan maakt u een rendement van twintig procent. 31 december

7 6. Renterisico Mede door de keuze van de rentevast periode wordt de maandlast van uw hypotheek bepaald. In de regel geldt dat de rente hoger is naarmate u de rente langer vastzet. Immers met een langere rentevast periode koopt u zekerheid. De zekerheid dat uw maandelijkse hypotheeklast gedurende de gekozen rentevast periode niet zal stijgen. Bij een variabele rente daarentegen kan de maandlast telkens wijzigen. Als de rente stijgt betaalt u meer. Als de rente daalt betaalt u minder. U heeft dus geen zekerheid over de hoogte van uw maandlasten. Bij een korte rentevast periode van bijvoorbeeld drie jaar, staat de rente voor drie jaar vast en moet er na drie jaar een nieuwe rentevast periode worden afgesproken. Indien de rente op dat moment fors hoger is zal de maandlast van uw hypotheek ook fors toenemen. 31 december

8 7. Overlijden van de heer A. Maatwerk In de onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van uw besteedbaar inkomen wanneer de heer A. Maatwerk per 31 december van dit jaar zou komen te overlijden: hoe staat mevrouw B. Maatwerk-Advies er in deze situatie financieel voor? Besteedbaar inkomen Tekorten Besteedbaar inkomen Bron: scenario HuiOVc de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk-Advies Bruto inkomsten Onbelaste inkomsten af: Inkomstenbelasting af: Totaal specifieke uitgaven Inkomen - uitgaven Gewenst besteedbaar inkomen Storting / onttrekking vermogen Besteedbaar inkomen Tekort besteedbaar inkomen Beschikbaar vermogen Deze cijfers betreffen een beknopt financieel overzicht. In de bijlage treft u een uitgebreid financieel overzicht aan. 31 december

9 8. Overlijden van mevrouw B. Maatwerk-Advies In de onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van uw besteedbaar inkomen wanneer mevrouw B. Maatwerk-Advies per 31 december van dit jaar zou komen te overlijden: hoe staat de heer A. Maatwerk er in deze situatie financieel voor? Besteedbaar inkomen Tekorten Besteedbaar inkomen Bron: scenario HuiOVp de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk-Advies Bruto inkomsten Onbelaste inkomsten af: Inkomstenbelasting af: Totaal specifieke uitgaven Inkomen - uitgaven Gewenst besteedbaar inkomen Storting / onttrekking vermogen Besteedbaar inkomen Tekort besteedbaar inkomen Beschikbaar vermogen Deze cijfers betreffen een beknopt financieel overzicht. In de bijlage treft u een uitgebreid financieel overzicht aan. 31 december

10 9. Arbeidsongeschiktheid van de heer A. Maatwerk In de onderstaande grafieken ziet u wat de financiële gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid van de heer A. Maatwerk per 31 december van dit jaar. Het uitgangspunt is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid Besteedbaar inkomen Tekorten Besteedbaar inkomen Bron: scenario HuiAOc de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk-Advies Bruto inkomsten Onbelaste inkomsten af: Inkomstenbelasting af: Totaal specifieke uitgaven Inkomen - uitgaven Gewenst besteedbaar inkomen Storting / onttrekking vermogen Besteedbaar inkomen Tekort besteedbaar inkomen Beschikbaar vermogen Deze cijfers betreffen een beknopt financieel overzicht. In de bijlage treft u een uitgebreid financieel overzicht aan. 31 december

11 10. Arbeidsongeschiktheid van mevrouw B. Maatwerk-Advies In de onderstaande grafieken ziet u wat de financiële gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid van mevrouw B. Maatwerk-Advies per 31 december van dit jaar. Het uitgangspunt is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid Besteedbaar inkomen Tekorten Besteedbaar inkomen Bron: scenario HuiAOp de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk-Advies Bruto inkomsten Onbelaste inkomsten af: Inkomstenbelasting af: Totaal specifieke uitgaven Inkomen - uitgaven Gewenst besteedbaar inkomen Storting / onttrekking vermogen Besteedbaar inkomen Tekort besteedbaar inkomen Beschikbaar vermogen Deze cijfers betreffen een beknopt financieel overzicht. In de bijlage treft u een uitgebreid financieel overzicht aan. 31 december

12 11. Werkloosheid Wanneer u buiten uw schuld werkloos raakt, dan komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Voor elk jaar arbeidsverleden krijgt u één maand WW. De uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. U dient er wel rekening mee te houden dat na 12 maanden in principe elke baan in heel Nederland geaccepteerd dient te worden. Stel, u bent afdelingsmanager en woont en werkt in Limburg maar raakt werkloos. Wanneer het u niet lukt ander werk te vinden bent u na 12 maanden verplicht elke baan te accepteren die u wordt aangeboden, ongeacht functie of standplaats. Een WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon en vervolgens 70% van het laatstverdiende loon. Daarbij geldt dat u over het loon boven ,- geen uitkering ontvangt. Zo is een WW-uitkering nooit hoger dan ,- per jaar dat geldt dus ook voor de bovengenoemde afdelingsmanager. Hieronder ziet u de bruto WW-bedragen die voor u gelden: de heer A. Maatwerk mevrouw B. Maatwerk- Advies Loon per jaar , ,- Loon per maand (inclusief vakantiegeld) 2.833, ,- WW-uitkering maand één en twee 2.125, ,- WW-uitkering vervolg 1.983,- 933,- Na afloop van de WW-uitkering heeft u recht op een uitkering die aanvult tot het sociaal minimum. Dit is ongeveer ,- bruto per jaar. Uw vermogen en inkomsten van uw partner komen weer in mindering op deze uitkering. Bent u 50 jaar of ouder, dan gelden iets soepeler regels. 31 december

13 12. Hypotheek en belastingen Renteaftrek Een hypotheek kan niet los gezien worden van fiscale zaken. Zo betaalt u overdrachtsbelasting bij de aankoop van een reeds bestaande woning en BTW bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Daarentegen betaalt de huizenbezitter minder inkomstenbelasting dan een huurder de zogenoemde hypotheekrenteaftrek. Sinds 2001 is de hypotheekrente nog maar voor 30 jaar aftrekbaar. Daarna vervalt het belastingvoordeel en stijgt de maandlast van de hypotheek. 31 december

14 Bijlage I: Financiële gegevens Financiële gegevens Algemene gegevens Persoonsgegevens cliënt Naam A. Maatwerk Geboortedatum Geslacht Man Persoonsgegevens partner Naam B. Maatwerk-Advies Geboortedatum Geslacht Vrouw Relatiegegevens Samenlevingsvorm Gehuwd Gehuwd Gegevens kinderen Kind Theo Geboortedatum Kind Thea Geboortedatum Inkomsten cliënt Dienstbetrekking Dienstbetrekking A. Maatwerk Loondoorbetaling bij ziekte jaar 1 100% Loondoorbetaling bij ziekte jaar 2 70% Pensioengevend salaris WIA aanvullingsverz via wg Nee Bruto jaarsalaris Autobijtelling (niet de cataloguswaarde) 0 Pensioen UPO Pensioen A. Maatwerk Gekoppeld aan 1. Dienstbetrekking A. Maatwerk OP bedrag OP Waardevast vóór pd OP Waardevast na pd NP vóór pd TotPensioenBedrag 70% NP vóór pd NaPensioenBedrag 70% NP vóór pd WezenpensioenTotLeeftijd 21 NP vóór pd WezenpensioenTotLeeftijdBedrag 14% NP vóór pd Waardevast vóór pd NP vóór pd Waardevast na pd NP na pd TotPensioenBedrag 70% NP na pd NaPensioenBedrag 70% NP na pd WezenpensioenTotLeeftijd 21 NP na pd WezenpensioenTotLeeftijdBedrag 14% NP na pd Waardevast vóór pd NP na pd Waardevast na pd AO Waardevast vóór pd OP_FactorA tot = 22 jaar 0 maanden waarde = 400 Verzekeringen cliënt Lijfrenteverzekering Lijfrente polis Ingangsdatum Einddatum Premie pj premievrij Rendement 5 Semicollectief Nee Premievrijstelling bij AO Nee Overlijdensdekking 90% Duur nabestaandenlijfrente Levenslang Duur lijfrente Levenslang Overgang op langstlevende december

15 Rekenrente lijfrente 5 Tussentijdse waarde Op datum Eindwaarde Inkomsten partner Dienstbetrekking Dienstbetrekking B. Maatwerk-Advies Loondoorbetaling bij ziekte jaar 1 100% Loondoorbetaling bij ziekte jaar 2 70% Pensioengevend salaris WIA aanvullingsverz via wg Nee Bruto jaarsalaris Pensioen UPO Pensioen B. Maatwerk-Advies Gekoppeld aan 1. Dienstbetrekking B. Maatwerk-Advies OP bedrag OP Waardevast vóór pd OP Waardevast na pd NP vóór pd TotPensioenBedrag 70% NP vóór pd NaPensioenBedrag 70% NP vóór pd WezenpensioenTotLeeftijd 21 NP vóór pd WezenpensioenTotLeeftijdBedrag 14% NP vóór pd Waardevast vóór pd NP vóór pd Waardevast na pd NP na pd TotPensioenBedrag 70% NP na pd NaPensioenBedrag 70% NP na pd WezenpensioenTotLeeftijd 21 NP na pd WezenpensioenTotLeeftijdBedrag 14% NP na pd Waardevast vóór pd NP na pd Waardevast na pd AO Waardevast vóór pd OP_FactorA tot = 25 jaar 0 maanden waarde = 150 Vermogensrekeningen Spaar en beleggingstegoeden Aanvangssaldo 0 Rendement 3% Onroerende zaken Woning Woning In gebruik als Hoofdverblijf WOZ waarde Vrije verk.waarde Aflossingsvrije hypotheek Aflossingsvrije hypotheek ,- Einddatum Renteaftrek tot Bedrag Fiscaal kader hypotheek Box 1 Rente 5,4% Spaarhypotheek Spaarhypotheek ,- Fiscaal kader hypotheek Box 1 Ingangsdatum hypotheek Einddatum hypotheek Renteaftrek tot Bedrag Fiscaal kader polis Box 1 KEW Ingangsdatum polis Einddatum polis Einddatum premie Eindwaarde Premie pj Premievrijstelling bij AO Nee Overlijdensdekking Vast Vaste OD cliënt Vaste OD partner Op het leven van Beiden Rente 5,4% 31 december

16 Uitgaven Schadeverzekeringen (niet fiscaal aftrekbaar) 800 Uitvaartverzekering (niet fiscaal aftrekbaar) 300 Eneco (niet fiscaal aftrekbaar) UPC (niet fiscaal aftrekbaar) 480 Bijdrage Ver. van Eigenaren (niet fiscaal aftrekbaar) Contributie (sport)verenigingen (niet fiscaal aftrekbaar) 600 Motorrijtuigenbelasting (niet fiscaal aftrekbaar) 480 Gemeentelijke belastingen (niet fiscaal aftrekbaar) 600 Premie Zorgverzekering (niet fiscaal aftrekbaar) december

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Geld & Gezin Altena Voorwaarden Hypotheekadvies Versie januari 2010 1 Het Advies De wet eist onder meer van de adviseur

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstenwijzer Algemeen Versie juni 2009 1 Het Advies De wet eist

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie