Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeergids Academie Marketing & International Management"

Transcriptie

1 Afstudeergids Academie Marketing & International Management , 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade 75 M.H. Tromplaan AM Deventer 7513 AB Enschede Secretariaat Stage & Afstuderen (D) Secretariaat Afstuderen (E) Kamer B3.54, Deventer Kamer H1.12, Enschede Tel. +31 (0) Tel. +31 (0) E mail: E mail:

2

3 Saxion Academie Marketing & International Management Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen Algemeen Toelatingseisen en vrijstellingen Toelatingseisen Vrijstelling CE afstudeeropdracht Belasting Studiepunten Duur Deadlines Complicaties tijdens afstuderen Relatie tot het bedrijf Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Verzekering Toegang tot faciliteiten Veiligheid De afstudeeropdracht in fasen De oriëntatiefase Stap 1: De student oriënteert zich op het afstuderen Stap 2: De student zoekt een afstudeeropdracht Stap 3: Solliciteren bij (mogelijk) afstudeerbedrijf Stap 4: De student stelt vast of met afstuderen begonnen mag worden Stap 5: De student dient een voorstel voor een afstudeeropdracht in De voorbereidingsfase De student stelt een plan van aanpak op en dient deze in De uitvoeringsfase Begeleiding vanuit de opleiding Begeleiding vanuit het bedrijf De toetsingsfase Toelaatbaarheid en herkansingsmogelijkheden Deadlines en toetsmomenten Aantal exemplaren Vertrouwelijk werk Auteursrechten Bedrijfspresentatie De presentatie en verdediging Beoordeling Evaluaties Samenvatting taken Afstudeerder Bijlage I Hobeon Toetsingskader eindwerkstuk HBO Bachelor Bijlage II Formele eisen scriptie Afstudeergids versie 23 januari

4 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede 2 Afstudeergids versie 23 januari 2012

5 Saxion Academie Marketing & International Management 1 Inleiding Het doel van deze afstudeergids is het verstrekken van informatie over de eisen die de opleiding stelt ten aanzien van het onderwerp van de afstudeeropdracht, de vorm, de procedure en de beoordelingscriteria. Elke eindexamenkandidaat moet een afstudeeropdracht vervullen in de vorm van een onderzoek, dat resulteert in een adviesrapport. De afstudeeropdracht wordt in principe door een externe organisatie verstrekt. In de afstudeeropdracht dient de student er blijk van te geven dat hij in staat is de theorie aan de praktijk te toetsen en over voldoende kennis te beschikken om het geheel goed te onderbouwen en te verdedigen. De afstudeergids is de leidraad voor de afstudeerfase voor studenten, docenten en de bij het afstuderen betrokken bedrijven en beschrijft de inhoud en organisatie van de afstudeerfase van de opleidingen Commerciële Economie (CE), International Business and Languages (IBL), International Business Management Studies (IBMS) en de deeltijdopleiding Economie Compact (EC) van de Academie Marketing & International Management van Saxion. In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen gepresenteerd die bij het afstuderen behaald moeten worden. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 algemene informatie verstrekt over onder andere de toelatingseisen, duur en studiepunten voor de afstudeerperiode. Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende fases van de afstudeeropdracht. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de procedures rond toestemming en goedkeuring, de eisen te stellen aan de opdracht en de toetsing opgenomen. Op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op vind je veel aanvullende informatie en alle benodigde formulieren waar in dit document naar wordt verwezen. Afstudeergids versie 23 januari

6 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede 2 Doelstellingen Afstuderen wordt gezien als de ultieme proeve van bekwaamheid. De student laat tijdens de afstudeerfase zien dat hij zelfstandig de kennis en vaardigheden die hij in de voorgaande leerjaren heeft verworven, op verschillende vakgebieden integraal kan toepassen in de context van een relevante beroepssituatie. Deze vaardigheden en kennis moeten worden getoond bij de uitvoering van de geformuleerde opdracht. Op basis van een onderzoek levert de student een concreet en haalbaar beroepsproduct op dat moet voldoen aan landelijk opgestelde criteria (Bijlage I). Voorbeelden van beroepsproducten voor de opleidingen Commerciële Economie en de deeltijdopleiding Economie Compact zijn: een marketingbeleidsplan een communicatieplan een accountplan een salesplan een businessplan een ondernemingsplan een CRM campagne een exportbeleidsplan Voorbeelden van beroepsproducten voor de opleiding International Business and Languages zijn: een exportbeleidsplan een marketingbeleidsplan een communicatieplan een salesplan Voorbeelden van beroepsproducten voor de opleiding International Business Management Studies zijn: een exportbeleidsplan een marketingbeleidsplan een organisatie adviesrapport een inkoopplan een logistieke planning een kwaliteitsplan een businessplan een CRM campagne een communicatieplan een salesplan 4 Afstudeergids versie 23 januari 2012

7 Saxion Academie Marketing & International Management 3 Algemeen 3.1 Toelatingseisen en vrijstellingen Toelatingseisen De eisen waaraan een student moet voldoen, alvorens te beginnen aan de afstudeeropdracht (de zogenaamde afstudeerdrempel), staan vermeld in artikel 15 van de Onderwijs en Examen Regeling Vrijstelling CE afstudeeropdracht Studenten die na hun IBL opleiding ook een CE diploma willen behalen, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling voor wat betreft de CE afstudeeropdracht. De IBL afstudeeropdracht zal dan uiteraard over een commercieel onderwerp moeten gaan en tevens moeten voldoen aan de normen die gelden voor een CEafstudeeropdracht. Studenten die hierin geïnteresseerd zijn dienen contact op te nemen met de opleidingscoördinator van de opleiding Commerciële Economie, te weten Edwin ten Dam (Enschede). 3.2 Belasting Studiepunten Indien men voor de afstudeeropdracht een voldoende eindcijfer heeft behaald dan worden 28/30 ECTS toegekend Duur De afstudeerfase beslaat het laatste semester (20 weken) van de opleiding en tijdens die periode verricht de student activiteiten die hem in staat stellen de afstudeerdoelen c.q. competenties te behalen. Het 8 ste semester is dus in het geheel gereserveerd voor het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het schrijven van de scriptie in het kader van de afstudeeropdracht. De oriënterende werkzaamheden dien je daarvoor te verrichten (zie voor meer informatie het hoofdstuk 4, De afstudeeropdracht in fasen ) Deadlines 1. Studenten die aan de voorbereidingsfase willen beginnen dienen drie weken vóór aanvang van het afstuderen de formulieren Inschrijving Afstudeerder en Beoordeling voorstel Afstudeeropdracht in te dienen bij het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of Secretariaat Afstuderen (Enschede). 2. Drie weken na de officiële start van het afstuderen dient de student het Plan van Aanpak in te dienen bij de eerste begeleider. 3. Wanneer de student een conceptverslag indient en dit vervolgens beoordeeld wordt met een toelaatbaar, kan de student drie weken na deze beoordeling presenteren en verdedigen. 3.3 Complicaties tijdens afstuderen In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden moet de student contact opnemen met het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of Secretariaat Afstuderen (Enschede). Bij inhoudelijke complicaties in de uitwerking of voortgang van de afstudeeropdracht dient behalve de eerste begeleider ook het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of Secretariaat Afstuderen (Enschede) in kennis gesteld te worden; in overleg met de eerste begeleider zal dan een advies worden geformuleerd over verdere voortzetting van het afstuderen. Een student die eenmaal toegewezen is aan een bepaalde begeleider blijft onder toezicht staan van die begeleider, ook bij uitloop. Slechts wanneer een student aan een nieuwe opdracht(gever) begint wordt er in overleg met de afstudeercoördinator(en) een nieuwe eerste en tweede begeleider toegewezen. Afstudeergids versie 23 januari

8 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede 3.4 Relatie tot het bedrijf Samenwerkingsovereenkomst De opleiding adviseert haar studenten om een overeenkomst met het bedrijf af te sluiten. In deze overeenkomst kunnen zaken als vertrouwelijkheid en vergoedingen worden geregeld. Op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op vind je een voorbeeld model voor de afstudeerovereenkomst. Afstudeerders dienen zich te gedragen volgens de in het bedrijf geldende huisregels. Hieronder vallen werktijden, verlofregelingen, ziekmeldingregeling, etc Vergoeding De opleiding stelt de doelstellingen van de afstudeerperiode (zie hoofdstuk 2) op de eerste plaats. Het verdienen van geld tijdens het afstuderen komt op de tweede plaats. De vergoeding is principieel een zaak voor het bedrijf en de student. De opleiding bemiddelt daarin niet. Het is gebruikelijk dat minstens de gemaakte kosten (bijvoorbeeld reis en verblijfskosten) worden vergoed door het bedrijf. Daarnaast kan bijvoorbeeld een vergoeding worden vastgesteld op basis van de geleverde prestatie. Een reiskosten, onkosten en kilometervergoeding tellen voor de belastingdienst niet als loon. Betaalt de opdrachtgever een hogere vergoeding, (maar minder dan het minimumloon) dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Overheidsinstellingen hanteren als richtprijs de adviesvergoeding van 13,60 per gewerkte dag; in het bedrijfsleven worden doorgaans iets hogere stage en afstudeervergoedingen gehanteerd. Bij een fictieve dienstbetrekking (dus zonder arbeidsovereenkomst) is de afstudeerder alleen verzekerd voor de Wajong, WIA en de Ziektewet. Omdat er geen arbeidsovereenkomst is, hoeft de werkgevers geen WIA, Wajong en Ziektewet premies af te dragen Verzekering Afstudeerders vallen onder de Wet Flex en Zekerheid. Dit betekent dat de opdrachtgever aansprakelijk is wanneer de afstudeerder tijdens de uitvoering van zijn afstudeeropdracht gewond raakt. Saxion heeft ten behoeve van hun studenten een W.A. en een ongevallenverzekering afgesloten. Een ziektekostenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering particulieren moeten door de student zelf worden afgesloten. Voor een afstudeerperiode in het buitenland is het aan te raden een aanvullende verzekering op de aanwezige verzekeringen af te sluiten via een verzekeringspaspoort internationale studenten. De student kan hierover contact opnemen met het International Office van Saxion Deventer: ; Enschede: ) Toegang tot faciliteiten De studenten kunnen vrij beschikken over de soft en hardwarefaciliteiten die aanwezig zijn binnen Saxion. Briefpapier en enveloppen van de school mogen niet gebruikt worden. Bij de repro aangeleverd materiaal dient zelf contant afgerekend te worden. Alle kosten die gepaard gaan met het vervullen van de afstudeeropdracht (zoals kosten van een marktonderzoek, typen en vermenigvuldigen van de afstudeeropdracht of het verslag) zijn voor rekening van de student(en) c.q. bedrijf. Daarnaast verwacht de opleiding dat de student gebruik mag maken van de faciliteiten van het bedrijf zoals onder meer werkplekken en computerfaciliteiten Veiligheid Een afstudeerder moet zich voortdurend realiseren dat veilig werken voor hem van het grootste belang is. Hij moet zich strikt houden aan de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Indien een opdracht of deel van de werkzaamheden onveilig lijkt te zijn of indien naar het inzicht van de student de nodige veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen, is hij gerechtigd hierover bezwaren kenbaar te maken en de opleiding te waarschuwen. Het afstudeerbedrijf moet zich tegenover de student houden aan de regels van de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Flex en Zekerheid; de Arbeidstijdenwet en de Wet gelijke behandeling. 6 Afstudeergids versie 23 januari 2012

9 Saxion Academie Marketing & International Management 4 De afstudeeropdracht in fasen De onderwijseenheid Afstudeeropdracht bestaat uit vier fasen: oriëntatie voorbereiding uitvoering toetsing 4.1 De oriëntatiefase In de oriëntatiefase oriënteert de student zich op het afstuderen, zoekt hij een afstudeerbedrijf en een afstudeeropdracht, dient hij een onderzoeksvoorstel in en schrijft hij een plan van aanpak. De oriëntatiefase vindt zoveel mogelijk plaats voorafgaand aan het 8 ste semester. De oriëntatiefase bestaat uit vijf stappen die hierna worden toegelicht Stap 1: De student oriënteert zich op het afstuderen Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst geven de afstudeercoördinatoren informatie over het afstuderen en de wijze waarop de studenten zich daarop kunnen voorbereiden. Het spreekt voor zich dat vóór het daadwerkelijke zoeken van een bedrijf/opdracht, het voor studenten duidelijk moet zijn welk type afstudeerbedrijf en welke soort opdracht goed aansluit op het eigen ontwikkelingstraject/interesses. Algemene eisen aan de afstudeerplaats de opdracht moet gerelateerd zijn aan de opleiding; de organisatie biedt de mogelijkheid om te werken aan taken/problemen die representatief zijn voor het beroep waarvoor de student wordt opgeleid 1 ; er moet gekwalificeerde begeleiding voor de student zijn, dat wil zeggen dat de bedrijfsbegeleider moet functioneren op HBO niveau of hoger en verstand en/of ervaring moet hebben met het beroep 1 ; er moet tijdens het afstuderen ruimte gecreëerd worden voor begeleiding en reflectie (bijvoorbeeld doordat de student regelmatig kan overleggen met de opdrachtgever) 1 ; de bedrijfsbegeleider mag geen vriend of familielid van de student zijn 1. Het is in principe niet toegestaan om een opdracht uit te voeren bij een bedrijf waarmee de student een persoonlijke relatie heeft. Dit in verband met mogelijke verstrengeling van belangen en problemen met de beoordeling. Het uitvoeren van een afstudeeropdracht in een eigen familiebedrijf komt alleen dan in aanmerking wanneer de student naast de begeleiding vanuit de opleiding een externe (bedrijfs)begeleider heeft vanuit het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap (SKIO). Deze begeleider vanuit SKIO heeft alleen adviesrecht en geen invloed op het eindcijfer. Het is in principe niet toegestaan om af te studeren in het bedrijf waar de student stage heeft gelopen. De ervaring leert dat het voor studenten in dat geval moeilijk is om objectief te blijven en de positie als onafhankelijk extern adviseur te behouden. In voorkomende gevallen kan van deze regel worden afgeweken maar alleen na beoordeling van de examencommissie. Hiervoor dient de student een aanvraag in te dienen bij de examencommissie via een bij de afstudeercoördinatoren verkrijgbaar formulier. Het ontwikkelen van een ondernemingsplan voor een eigen bedrijf als afstudeeropdracht is alleen toegestaan wanneer de student naast de begeleiding vanuit de opleiding een (bedrijfs)begeleider heeft vanuit het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap. Daarnaast zijn er strenge aanvullende eisen voor de toetsing van een dergelijk ondernemingsplan. Een medewerker van een bank zal gevraagd worden naar het potentieel van het ondernemingsplan. De bereidheid van de bank om te investeren in het plan zal zwaar meewegen in de beoordeling. 1 Bron: Hogeschool Rotterdam (2010), Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management, lid m, versie augustus Afstudeergids versie 23 januari

10 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede Stap 2: De student zoekt een afstudeeropdracht Er zijn niet voldoende door school aangedragen afstudeeropdrachten om iedereen te kunnen bedienen. Studenten moeten daarom meestal zelf op zoek naar een geschikte opdracht. De academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen vinden van een afstudeeropdracht. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte opdracht. Vacatures De school ontvangt regelmatig aanbiedingen van organisaties voor concrete afstudeeropdrachten. Zulke opdrachten worden door het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) en/of Secretariaat Afstuderen (Enschede) geregistreerd en opgeslagen, waar ze door studenten kunnen worden ingezien. Daarnaast kan de student op Centuri (zie https://centuriweb.saxion.nl) opdrachten inzien. Een student die belangstelling heeft voor één van deze opdrachten, neemt zelf contact op met het bedrijf. Hij houdt het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of Secretariaat Afstuderen (Enschede) op de hoogte van zijn vorderingen. Lijst van afstudeerbedrijven Het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) en het Secretariaat Afstuderen (Enschede) beschikken over een lijst met gegevens van bedrijven en organisaties waar eerdere studenten zijn afgestudeerd. Afstuderen in het buitenland Studenten die in het buitenland willen afstuderen, kunnen ter oriëntatie contact op nemen met de contactpersonen Internationalisering van onze Academie, mevrouw drs. Romy Smeding (Deventer; of mevrouw Monique Perik (Enschede; Afstuderen binnen een lectoraat Een student kan ook een afstudeeropdracht uitvoeren voor een van de lectoraten verbonden aan de Academie Marketing & International Management. Kijk voor meer informatie over of mogelijke afstudeeropdrachten binnen het lectoraat Identiteitsmarketing op of neem contact op met mevrouw dr.ir. Lisanne Bouten Kijk voor meer informatie over het lectoraat Internationale Handel voor het MKB op of neem contact op met mevrouw drs. Louise van Weerden Stap 3: Solliciteren bij (mogelijk) afstudeerbedrijf De student solliciteert rechtstreeks bij het bedrijf. De student schrijft hiervoor een sollicitatiebrief, maakt een CV en voert sollicitatiegesprekken. Ook informeert hij het bedrijf over aard, inhoud en organisatie van het afstuderen. Het is belangrijk dat de student op tijd begint met het zoeken naar een mogelijk afstudeerbedrijf. Een half jaar voor aanvang van het afstuderen is aan te raden. Het bedrijf moet aangeven wat de aanleiding van het onderzoek is. In overleg met de student wordt een voorlopige centrale onderzoeksvraag en doelstelling geformuleerd. Op voorhand moeten eventuele randvoorwaarden (zoals beschikbare tijd en financiële middelen) duidelijk geformuleerd worden Stap 4: De student stelt vast of met afstuderen begonnen mag worden Studenten hebben toegang tot het afstuderen als is voldaan aan de afstudeerdrempel (zie hiervoor artikel 15 Onderwijs en Examenreglement). Wanneer de student voldoet aan deze afstudeerdrempel dient hij het formulier Inschrijving Afstudeerder (te vinden op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op samen met een schriftelijk bewijs dat de benodigde studiepunten zijn behaald in bij het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede). 8 Afstudeergids versie 23 januari 2012

11 Saxion Academie Marketing & International Management Stap 5: De student dient een voorstel voor een afstudeeropdracht in Voordat de student aan de daadwerkelijke afstudeeropdracht kan beginnen moet een afstudeervoorstel worden ingediend en goedgekeurd. Deze goedkeuring betreft zowel de goedkeuring van het bedrijf als de eerste inhoudelijke goedkeuring van de opdracht door de afstudeercommissie. Algemene eisen aan de opdracht De opdracht vloeit voort uit een reële behoefte van de organisatie en is daarmee relevant voor de opdrachtgever 2 ; moet uitmonden in een professioneel advies en is daarmee betekenisvol voor de opdrachtgever 2 ; moet inhoudelijk gerelateerd zijn aan het beroepsprofiel, d.w.z. er moet een directe relatie zijn met de kennisdomeinen van de betreffende opleiding 2, 3 ; heeft actualiteitswaarde, het gaat om een bedrijfsprobleem dat actueel is 2,3 ; moet gezien omvang en complexiteit haalbaar zijn in de beschikbare tijd van 20 weken 2,3 ; vereist een hoge mate van zelfstandigheid van de student 4 ; is voldoende complex (bachelorniveau) 4 ; is eenduidig gedefinieerd en geformuleerd, bevat een heldere vraagstelling en is scherp afgebakend 5 ; maakt gebruik van relevante onderzoeksresultaten en inzichten van anderen 6 ; moet de mogelijkheid bieden te komen tot een systematische analyse; er mag derhalve geen sprake zijn van louter een beschrijving of inventarisatie van het probleem 7 ; biedt een leerproces dat leidt tot het aanleren van nieuwe en verbetering van al aanwezige beroepsspecifieke competenties 8 ; vereist integraal denken; de student verbindt de opgedane kennis uit de opleiding en uit de praktijk met elkaar om het probleem te kunnen analyseren 8. Aanvullende voorwaarden afstudeeropdracht voor tweetallen Het wordt aangeraden om een opdracht zelfstandig uit te voeren. Een opdracht die uitgevoerd wordt door een tweetal studenten moet gezien omvang en complexiteit groter zijn dan een opdracht die uitgevoerd wordt door een individuele student. Binnen het Plan van Aanpak dat opgesteld wordt door het tweetal moet zeer duidelijk worden aangegeven waarvoor elke student verantwoordelijk is. De individuele toetsing van het eindproduct zal hieraan gekoppeld worden. Het is daarom mogelijk dat beide studenten een verschillend eindoordeel ontvangen of zelfs dat één van beiden niet slaagt. Voorbeelden van mogelijke opdrachten die door een tweetal kunnen worden uitgevoerd zijn opdrachten waar een grote hoeveelheid data verzameld dient te worden in verschillende landen of opdrachten waarbij voor verschillende, duidelijk te onderscheiden markten een salesplan moet worden opgezet. Aanvullende voorwaarden afstudeeropdracht opleiding Commerciële Economie en Economie Compact Het onderwerp moet betrekking hebben op een commercieel probleem en een praktisch (bedrijfs)probleem betreffen. Daarnaast is het raadzaam als het onderwerp aansluit bij de door de student gekozen afstudeerrichting. Aanvullende voorwaarden afstudeeropdracht opleiding International Business Languages Gegeven het deskundigheidsprofiel IBL en het daaruit afgeleide opleidingsprofiel dient het onderwerp van de afstudeeropdracht een internationaal karakter te hebben en betrekking hebben op een praktisch bedrijfsprobleem op één van de volgende terreinen: Exportmanagement Internationaal inkoop, verkoop en accountmanagement 2 Bron: Hobéon Groep (datum onbekend), Hobéon Toetsingskader eindwerkstuk HBO Bachelor. Den Haag: Hobéon Groep 3 Bron: Kempen, P. & Keizer, J. (2007), Competent afstuderen en stagelopen: een advieskundige benadering. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 4 Bron: Bulthuis, P. (2011), Handleiding HBO niveau: Handleiding voor het onderzoeken, realiseren en verantwoorden van het HBO niveau, Saxion Afdeling Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg, Dienst Onderwijs & Student, versie 1.0, mei. 5 Bron: Losse, M.A. (2009), Onderzoeksvaardigheden voor docenten, Den Haag: Boom uitgevers. 6 Bron: De Jong, A., Gommans, E., v. d. Heuvel, C., van Herwaarde, H. & Marieke Schuurmans (2007), De ene bachelor is de andere niet: Over afstuderen binnen een faculteit gezondheidszorg, Onderwijs en Gezondheidszorg, Volume 30, Number 2, N.B. Onderzoeksvaardigheden die in ieder geval aanbod moeten komen zijn het raadplegen van schriftelijke bronnen (vakliteratuur, publicaties, e.d.), het opzetten van toegepast onderzoek, het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens, het overzichtelijk presenteren van de resultaten en het trekken van goed onderbouwde conclusies die als basis dienen voor een advies. 7 Bron: Avans Hogeschool (2009), Afstudeerwijzer Bachelor of Business Administration, Opleiding Management, Economie & Recht (MER) & Opleiding Personeelsmanagement (PM), versie Bron: Hogeschool Rotterdam (2010), Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management, lid m, versie augustus Afstudeergids versie 23 januari

12 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede Internationaal communicatiemanagement Uiteraard dient het onderwerp aan te sluiten bij de door de student gekozen afstudeerrichting. Aanvullende voorwaarden afstudeeropdracht opleiding International Business & Management Studies Gegeven het deskundigheidsprofiel IBMS en het daaruit afgeleide opleidingsprofiel dient het onderwerp van de afstudeeropdracht een internationaal karakter te hebben en betrekking hebben op een praktisch bedrijfsprobleem. Procedure 1. De student dient uiterlijk drie weken voor aanvang van het afstuderen een afstudeervoorstel in d.m.v. het formulier Beoordeling Voorstel Afstudeeropdracht (zie de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op waarop hij informatie verstrekt over het bedrijf en de aard en inhoud van de opdracht. Dit volledig ingevulde formulier levert hij in bij het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede). 2. De afstudeercommissie beoordeelt het voorstel op basis van de doelstelling en centrale onderzoeksvraag en stelt een eerste en tweede begeleider aan. 3. Bij goedkeuring ontvangt de student het voorstel getekend en voorzien van de namen van de afstudeerbegeleiders retour. Bij afkeuring krijgt de student een toelichting waarna hij een aangepast, dan wel nieuw voorstel indient bij de afstudeercommissie. 4. Het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede) stuurt het bedrijf een formele bevestiging. 5. De student maakt zo snel mogelijk een afspraak met de eerste begeleider en bedrijfsbegeleider. De student regelt zelf de verdere details, zoals beloning, werkplek, huisvesting, en dergelijke met het afstudeerbedrijf. Zie voor advies op dit gebied hoofdstuk De voorbereidingsfase De student stelt een plan van aanpak op en dient deze in Het Plan van Aanpak moet op alle punten voldoen aan de door de Academie vastgestelde instructie die te vinden is op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op Procedure 1. De student levert uiterlijk drie weken na aanvang van de afstudeeropdracht een Plan van Aanpak samen met het Formulier Voorblad Plan van Aanpak Afstuderen (zie de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op in bij de eerste begeleider. 2. De eerste en tweede begeleider beoordelen in overleg en na contact met de bedrijfsbegeleider het Plan van Aanpak. 3. Bij goedkeuring van het Plan van Aanpak door de begeleiders stuurt de student het Plan van Aanpak en het ingevulde formulier Voorblad Plan van Aanpak Afstuderen naar het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede). Hij kan formeel beginnen met het uitvoeren van de afstudeeropdracht. 4. Bij afkeuring van het Plan van Aanpak heeft de student de mogelijkheid om binnen twee weken na afkeuring van het plan een herziene versie in te leveren. 5. Indien doel en probleemstelling afwijken van de aanvraag (zie stap 1) overlegt de eerste begeleider met de afstudeercoördinatoren over de te volgen handelwijze. Nota Bene: Het Plan van Aanpak is een drempeltoets, dat wil zeggen dat formeel pas met de uitvoeringsfase mag worden begonnen als het Plan van Aanpak is goedgekeurd. 4.3 De uitvoeringsfase Deze fase betreft het feitelijk uitvoeren van de afstudeeropdracht conform het Plan van Aanpak dat door de eerste begeleider en het bedrijf is goedgekeurd. 10 Afstudeergids versie 23 januari 2012

13 Saxion Academie Marketing & International Management De student maakt duidelijke afspraken met de eerste begeleider over bedrijfsbezoeken, tussentijdse reflecties en coachgesprekken. Hoewel in deze fase in veel gevallen aanwezigheid bij de opdrachtgever bevorderlijk is voor de kwaliteit van de afstudeeropdracht is aanwezigheid op het bedrijf geen dwingende regel. Wanneer de opdracht dit vereist kan een afstudeeropdracht ook deels buiten het bedrijf/organisatie geschieden. Hierin onderscheidt afstuderen zich van een stage. Uiteindelijk telt enkel het resultaat. De uitvoeringsfase resulteert uiteindelijk in een verslag, conform de eisen van de opleiding (zie Bijlage II). Het verslag wordt in eerste instantie in conceptvorm, in tweevoud ingeleverd bij de eerste begeleider Begeleiding vanuit de opleiding De student wordt begeleid door de eerste begeleider en een bedrijfsbegeleider. Toewijzing van begeleiders vindt plaats op basis van drie criteria genoteerd in volgorde van belangrijkheid: 1) expertise van de docent; 2) beschikbaarheid van de docent; 3) voorkeur van de student voor een bepaalde docent. De eerste begeleider: fungeert als eerste aanspreekpunt tijdens het afstuderen over inhoudelijke zaken; bewaakt het niveau van het afstuderen; zorgt voor een goede afstemming tussen de school en het afstudeerbedrijf; beoordeelt het Plan van Aanpak samen met de tweede begeleider; beoordeelt het afstudeerwerk samen met de tweede begeleider; is voorzitter bij de verdediging; begeleidt student totdat het afstuderen is afgerond. De eerste begeleider draagt zorg voor inhoudelijke en methodische begeleiding. Een belangrijke taak van de eerste begeleider is om het proces te bewaken en te begeleiden. De eerste begeleider bezoekt ook het bedrijf voor het bespreken van de voortgang van het afstudeerproject. Naast de inhoudelijke en procesmatige begeleiding door de afstudeerbegeleider is het mogelijk in overleg met de begeleiders hulp van docenten uit andere disciplines binnen de Academie te vragen. De tweede begeleider heeft een rol bij de beoordeling van het Plan van Aanpak, (concept)verslagen en bij de verdediging. De student heeft recht op begeleiding gedurende vijf maanden. In de door Saxion vastgestelde zomervakantie vindt in principe geen begeleiding vanuit de opleiding plaats. Een student die een begeleider heeft toegewezen gekregen is verplicht om aan het eind van de vijf maanden zijn afstudeeropdracht te presenteren. In geval van herexamen voor de afstudeeropdracht kan een student verzoeken gedurende de periode tot aan de herkansing gebruik te mogen maken van begeleiding. Afspraken over de begeleiding (hoe vaak, wanneer) tijdens het traject worden tijdens het eerste gesprek gemaakt. Van de student wordt verwacht dat hij regelmatig (minimaal éénmaal per maand) zijn bedrijfsbegeleider en eerste begeleider op de hoogte brengt over de opzet en uitvoering van de afstudeeropdracht. Dit kan in de vorm van een zijn, maar de voorkeur wordt gegeven aan persoonlijk danwel telefonisch overleg. De student is primair verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bedrijf en de begeleider en neemt het initiatief tijdens het begeleidingsproces. Uit ervaring is gebleken dat het van het allergrootste belang is om gedurende het traject steeds terug te keren naar het Plan van Aanpak en ervoor te zorgen dat de door de student aan het eind aangedragen aanbevelingen ook een daadwerkelijk antwoord geven op het door de onderneming geformuleerde doel van het onderzoek Begeleiding vanuit het bedrijf Voor het bedrijf betekent afstuderen dat er op basis van het onderwerp daar waar nodig inhoudelijke ondersteuning en begeleiding plaatsvindt. De belasting die deze begeleiding voor het bedrijf met zich meebrengt zal verschillen; als richtlijn wordt een gemiddelde belasting van 1à 1 ½ uur per week gehanteerd. Afstudeergids versie 23 januari

14 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede Door het bedrijf wordt een bedrijfsbegeleider aangewezen. Deze begeleider begeleidt op inhoud. In principe dient deze begeleider op minimaal HBO niveau te functioneren. Als dit niet zo is en de opdracht is wel interessant, dan moet een passende oplossing worden gevonden. Ook is het nuttig als hij/zij een zeker draagvlak heeft binnen de organisatie en een gedegen kennis heeft van de afstudeerorganisatie. Ten aanzien van de begeleiding is de praktijkcoach gemotiveerd en bereid om gevraagd en ongevraagd feedback te geven, en hij heeft affiniteit met het leerproces van de student. De bedrijfsbegeleider mag geen vriend of familielid van de student zijn. Het bedrijf moet een duidelijk belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Het bedrijf moet ermee akkoord gaan dat normaliter de resultaten na een half jaar beschikbaar zullen komen. Het is in belang van alle partijen dat de opdrachtomschrijving in een vroeg stadium in detail wordt doorgesproken, zodat het duidelijk is wat de opleiding, student en het bedrijf verwachten. Dit om teleurstelling voor één van de partijen te voorkomen. Daarnaast moet het voor de student mogelijk zijn om de gekozen methodes van onderzoek ook uit te voeren. Hier zien wij voor het bedrijf, in het bijzonder de begeleiders, een voorwaardenscheppende rol. De bedrijfsbegeleider wordt uitgenodigd voor de afstudeerzitting. Aan het eind van de verdediging krijgt de bedrijfsbegeleider de gelegenheid enkele vragen te stellen aan de student. De bedrijfsbegeleider heeft de volgende rollen en taken bij het afstuderen 9 : fungeert als dagelijkse leiding voor de student; verzorgt de introductie van de student binnen de organisatie; regelt afspraken / opent deuren voor de student; staat budget toe, bijvoorbeeld voor marktonderzoek; adviseert; geeft een oordeel over het resultaat dat als advies wordt meegenomen bij de eindbeoordeling van de scriptie. 4.4 De toetsingsfase Toelaatbaarheid en herkansingsmogelijkheden De toetsingsfase kan alleen dan starten indien het verslag door de eerste én de tweede begeleider als toelaatbaar is beoordeeld. De begeleiders kunnen een verslag als niet toelaatbaar beoordelen op: a. Vormtechnische gronden: structuur, taalgebruik (stijl en spelling), notenapparaat, systeem van referenties, kortom die aspecten die niet wezenlijk afbreuk doen aan de kwaliteit van de inhoud van het verslag (zie ook bijlage II). b. Methodisch/inhoudelijke gronden: de gekozen methodiek is onvolledig beschreven, niet juist toegepast, niet onderbouwd, onjuiste analyses, inhoudelijke omissies, ontbrekende onderdelen onvoldoende diepgang, beperkte kwaliteit van conclusies, aanbevelingen of adviezen (zie ook bijlage I). De opdracht wordt te allen tijde als niet toelaatbaar beoordeeld als de financiële onderbouwing ontbreekt. Afwijzing op vormtechnische gronden: Indien het concept afstudeerverslag wordt afgekeurd op vormtechnische gronden dan dient de student een week voor de geplande datum van presentatie en verdediging een herzien concept afstudeerverslag in te dienen. Afwijzing op methodisch/inhoudelijke gronden: Indien het concept afstudeerverslag wordt afgekeurd op methodisch/inhoudelijke gronden dan wordt de geplande datum van presentatie en verdediging met vier lesweken uitgesteld. Het gaat hier expliciet om lesweken, door Saxion vastgestelde vakantieperiodes tellen daarbij niet mee. Voor MIM Deventer zijn deze data vastgelegd (zie de G schijf; G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION). 9 Bron: Kempen, P. & Keizer, J. (2006). Competent afstuderen en stagelopen: een advieskundige benadering. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 12 Afstudeergids versie 23 januari 2012

15 Saxion Academie Marketing & International Management Wanneer het concept afstudeerverslag binnen vier weken voor het door Saxion vastgestelde officiële begin van de zomervakantie wordt afgekeurd dient de student zich in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. De herkansing zal dan zeer waarschijnlijk plaats vinden in het nieuwe studiejaar. Dit kan studievertraging tot gevolg hebben en de student moet zich realiseren dat de meerkosten voor vertraging voor zijn/haar rekening komen Deadlines en toetsmomenten Toetsing van het werk van studenten die afstuderen bij MIM Deventer kan op vier momenten van het jaar plaatsvinden. De precieze data worden tijdig door het Secretariaat Stage en Afstuderen (D) aan alle betrokkenen bekend gemaakt en zijn te vinden op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION). Toetsing van het werk van studenten die afstuderen bij MIM Enschede kan op elk moment van het jaar plaatsvinden. De lesweek waarin de toetsing plaats vindt, wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak. De precieze datum voor de toetsing wordt bij goedkeuring van het concept afstudeerverslag in overleg met de eerste, tweede en bedrijfsbegeleider vastgesteld Aantal exemplaren De student levert een geprinte versie van het goedgekeurde verslag in bij het bedrijf en een digitale versie bij het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede). Naast de scriptie levert de student bij het Secretariaat Stage en Afstuderen (Deventer) of het Secretariaat Afstuderen (Enschede) in: o een losse, digitale samenvatting van de scriptie; o het ingevulde formulier Toestemmingsformulier voor publicatie ; o het formulier Eigen werk verklaring ; o het Evaluatieformulier (zie de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en voor de formulieren) Vertrouwelijk werk Er zijn afstudeeropdrachten die in opdracht van bedrijven of instellingen worden gemaakt en waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens die niet ter kennis van derden mogen komen. Ook in dat geval levert de student een digitale versie in, samen met een schriftelijke geheimhoudingsverklaring. Het formulier voor geheimhoudingsverklaring is te vinden in op de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en op Op het titelblad van de afstudeerscriptie dient duidelijk zichtbaar de zin "EMBARGO. Niet voor publicatie beschikbaar" toegevoegd te zijn. Er komt dan geen exemplaar van de afstudeeropdracht in de bibliotheek en HBO kennisbank en de school garandeert, zoveel mogelijk, dat ook niemand anders dan de examinatoren kennis kunnen nemen van de inhoud van de afstudeeropdracht. Wel kunnen (externe) instanties, die de kwaliteit van de opleiding moeten beoordelen, de onder embargo verschenen scripties in willen zien. De leden van deze commissie zijn gehouden aan een geheimhouding Auteursrechten Het auteursrecht van een afstudeerverslag rust in principe bij de student. Bij verslagen die het resultaat zijn van een onderzoek uitgevoerd bij een bedrijf, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken te maken over bij wie het auteursrecht berust 10. Als Saxion c.q. MIM openbaar wil publiceren, dan dient de student daarvoor schriftelijke toestemming te verlenen Bedrijfspresentatie Het is inherent aan de opdracht, dat er ook gepresenteerd wordt in het bedrijf. De afstudeerbegeleider is hierbij zo mogelijk aanwezig. 10 Bron: Afstudeergids versie 23 januari

16 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede De presentatie en verdediging De presentatie en de aansluitende verdediging vormen de laatste onderwijsactiviteit. Presentatie en verdediging zijn in formele zin een mondeling examen en vinden in principe plaats bij de opleiding. In samenspraak met de eerste en tweede begeleider kan besloten worden de presentatie en verdediging plaats te laten vinden bij het bedrijf. De beoordelingssessie begint met een korte presentatie (maximaal 20 minuten). Deze presentatie is openbaar. Van de kandidaten wordt met betrekking tot de presentatie verwacht dat zij de volgende zaken kunnen aangeven: de uitgewerkte centrale onderzoeksvraag; de methode van onderzoek; de oplossing voor het onderzochte probleem; een onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. Elke student afzonderlijk verdedigt daarna individueel het verslag. Door de afstudeerbegeleider en de tweede begeleider zullen vragen gesteld worden naar aanleiding van het verslag. De bedrijfsbegeleider wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Per student zal deze verdediging maximaal 30 minuten duren. In een aantal gevallen is bij de presentatie en verdediging een externe deskundige aanwezig of treedt de bedrijfsbegeleider op als externe deskundige. De externe deskundige is iemand vanuit de praktijk die door kennis en ervaring in staat is tot het stellen van kritische vragen tijdens de verdediging. Daarnaast is de externe deskundige in staat het verslag op zijn juiste waarde te schatten en te beoordelen of de student met de afstudeeropdracht heeft laten zien dat hij HBO niveau heeft gerealiseerd. De externe deskundige heeft adviesrecht betreffende de beoordeling. De verdediging dient om te toetsen of de kandidaten goed in staat zijn de in de opleiding opgedane kennis te gebruiken in de praktijk. Vragen kunnen betrekking hebben op de presentatie, de inhoud van het verslag en recente ontwikkelingen welke het onderzoeksterrein of zijn omgeving betreffen (het product, de branche, overheidsbeleid, internationale ontwikkelingen etc.). De vragen die tijdens de verdediging over het verslag worden gesteld zijn afgeleid van de competenties behorende tot de opleiding waarbinnen de student afstudeert en het Hobeon model (zie Bijlage I). Verantwoording en onderbouwing van gemaakte keuzes en resultaat, en overtuigingskracht zijn belangrijke aspecten tijdens de verdediging. De verdediging is, in tegenstelling tot de presentatie niet openbaar. Het betreft een examen dat beoordeeld wordt. Alles wat daarbij niet functioneel is, kan mogelijk een negatief effect hebben op het eindoordeel Beoordeling Het cijfer voor de afstudeeropdracht en de afstudeeropdrachtverdediging wordt in gezamenlijk overleg tussen de examinatoren bepaald in het bijzijn van de deskundige of opdrachtgever. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het gemiddelde van de door de examinatoren toegekende cijfers worden genomen. De beoordeling wordt uitgedrukt in een (afgerond) cijfer. Verslag, presentatie en verdediging zijn ondeelbaar en worden gezamenlijk beoordeeld. De beoordeling vindt op de volgende wijze plaats: 1. Na presentatie en verdediging vindt de eindbeoordeling plaats in de vorm van een cijfer aan de hand van het Beoordelingsformulier Afstuderen (zie de G schijf (G:\MIMLesstud\1. AFSTUDEREN GRADUATION) en 2. De opleiding (vertegenwoordigd door de eerste en tweede begeleider) is eindverantwoordelijk voor de beoordeling en stelt dus het eindcijfer vast; 3. De bedrijfsbegeleider heeft adviesrecht; 4. De eindbeoordeling is niet openbaar. Alle aanwezigen hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de totstandkoming van de beoordeling; 5. De eerste begeleider deelt de student(en) de waardering voor de verschillende deelaspecten (verslag, presentatie en verdediging) EN het eindcijfer mee. 14 Afstudeergids versie 23 januari 2012

17 Saxion Academie Marketing & International Management Evaluaties Na afloop van de afstudeerperiode zal het bedrijf, de studenten en de afstudeerbegeleiders gevraagd worden een evaluatieformulier in te vullen. De informatie uit deze evaluaties wordt gebruikt om het functioneren van zowel afstudeerbegeleiders als de organisatie van afstuderen te verbeteren. 4.5 Samenvatting taken Afstudeerder Een student heeft de volgende taken: Oriëntatie (vindt plaats ruim voor aanvang van het 8 ste semester) afstudeerplek verwerven. Voorbereiding (vindt plaats voor aanvang van het 8 ste semester) inleveren cijferlijst en formulier Inschrijving Afstudeerder bij Secretariaat (Stage &) Afstuderen; een afstudeervoorstel formuleren dat voldoet aan de eisen van de opleiding; inleveren formulier Beoordeling voorstel Afstudeeropdracht bij Secretariaat (Stage &) Afstuderen. Start afstuderen (vindt plaats de eerste drie weken van het 8 ste semester) opstellen eerste versie van Plan van Aanpak (PvA) dat voldoet aan de eisen van de opleiding; een afspraak maken met de eerste begeleider en bedrijfsbegeleider voor een gezamenlijk gesprek over PvA; Plan van Aanpak naar aanleiding van dit gesprek eventueel aanpassen en voorleggen aan eerste en tweede begeleider en bedrijfsbegeleider ter goedkeuring; bij goedkeuring PvA, een kopie van het PvA samen met formulier Voorblad Plan van Aanpak Afstuderen inleveren bij Secretariaat (Stage &) Afstuderen. Uitvoering afstuderen (vindt plaats in het 8 ste semester) afstudeeropdracht uitvoeren conform de eisen van de opleiding; initiatief nemen voor de communicatie met allen die bij het afstudeerproces zijn betrokken; minimaal eenmaal per maand voortgang rapporteren aan de eerste begeleider en in dit kader relevante (tussen)resultaten voorleggen aan de eerste begeleider en bedrijfsbegeleider; spreekt de afstudeerbegeleider tijdens het proces minimaal vijf keer persoonlijk (incl. bijeenkomst over PvA en presentatie/verdediging); concept afstudeerverslag schrijven en indienen bij eerste en tweede begeleider en bedrijfsbegeleider. Afronding afstuderen (vindt plaats 20 weken na aanvang van het afstuderen) eindverslag indienen bij eerste en tweede begeleider en bedrijfsbegeleider; één digitaal exemplaar van het eindverslag samen met een digitale samenvatting, het formulier Toestemming voor publicatie, het formulier Eigenwerkverklaring en het formulier Evaluatieformulier inleveren bij Secretariaat (Stage &) Afstuderen; afstudeeropdracht presenteren en verdedigen; aanvragen diploma; bijwonen diploma uitreiking. Afstudeergids versie 23 januari

18 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede Bijlage I Hobeon Toetsingskader eindwerkstuk HBO Bachelor Ten geleide Onder onderzoek wordt hier verstaan een planmatig opgezette reeks onderling samenhangende explorerende en analyserende (studie)activiteiten gericht op de oplossing van een van tevoren gedefinieerd probleem dan wel gericht op het verklaren van een van te voren gedefinieerd fenomeen. Als in het hiernavolgende ten behoeve van de leesbaarheid uitsluitend gesproken wordt over een probleem, dan moet daar uitdrukkelijk ook het verklaren van een fenomeen onder worden begrepen. Algemeen Het onderwerp het object van het onderzoek refereert aan een probleem. De oplossing van dat probleem vereist van de student algemene en beroepspecifieke competenties op HBO niveau. Ergo: 1. Probleem o complex meerdere facetten en/of diepgang en/of breedte o relevant beroeps(domein)gerelateerd o substantieel belangwekkend, betekenisvol o actueel aansluitend bij huidige realiteit binnen de beroepspraktijk. Specifiek 2. Probleemstelling o strategische, professionele, maatschappelijke context: waarom is het gedefinieerde probleem een probleem probleemeigenaar reikwijdte urgentie o analytisch beschreven: ontleding in deelproblemen en/of facetten o vertaald naar een centrale onderzoeksvraag. 3. Doelstelling o het beoogde effect van de onderzoeksuitkomst. 4. Centrale onderzoeksvraag o rechtstreeks afgeleid van de probleemanalyse o gedifferentieerd in deelvragen o helder afgebakend en specifiek: kernbegrippen uit probleemstelling geoperationaliseerd 11 o toetsbaar o haalbaar binnen de vastgestelde tijdsperiode. 5. Onderzoeksopzet o onderzoeksopzet is logisch o onderzoeksplanning is realistisch o bij de oplossingsstrategie is gebruik gemaakt van actuele theorieën en/of theoretische modellen mogelijke theorieën en/of theoretisch modellen zijn op relevantie en bruikbaarheid beoordeeld en ten opzichte van elkaar afgewogen de keuze voor een of meer oplossingsstrategieën is gemotiveerd. 6. Onderzoeksmethode o gebruik van helder afgebakende, gespecificeerde hypothese(n) 10 o mogelijke onderzoeksinstrumenten zijn op bruikbaarheid beoordeeld en ten opzichte van elkaar afgewogen en de keuze voor een of meer onderzoeksinstrumenten is gemotiveerd o gebruik van een duidelijk analysekader o gebruik van standaardanalyse o correcte dataverwerking o correcte weergave van resultaten 11 Ter vermijding van post hoc redeneringen. 16 Afstudeergids versie 23 januari 2012

19 Saxion Academie Marketing & International Management o o o transparant gebruik van informatiebronnen afwezigheid van cirkelredeneringen onderzoeksmethode is reproduceerbaar. 7. Onderzoeksuitkomst 12 o antwoord op de onderzoeksvraag o (indien van toepassing) meetbaar o bruikbaar, toepasbaar o valide: niet ruimer dan de onderzoeksresultaten toelaten o reproduceerbaar. o NB: een onderzoeksuitkomst kan ook negatief zijn. In dat geval geldt: antwoord op de onderzoeksvraag valide reproduceerbaar. 8. Informatiebronnen o gebruikte literatuur omvat actuele artikelen uit (internationale) vaktijdschriften en boeken o gebruikte literatuur is in relatie tot de probleemstelling relevant en van voldoende niveau. Criteria m.b.t. de rapportage 9. Format is zakelijk, helder en inzichtelijk, bijvoorbeeld als volgt: o ten geleide: opleidingsfunctie van het onderzoek: de eigen leerdoelen o voorwoord bedrijfscontext 13 waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden acknowledgement o inhoudsopgave o samenvatting: probleemstelling en belangrijkste onderzoeksuitkomst in t kort o inleiding context probleemstelling uitgangspunten (hypothesen) van waaruit het onderzoek is gestart verantwoording gekozen aanpak + eigen verwachtingen o onderzoeksvraag/presentatie centrale vraag en deelvragen o onderzoek onderzoeksopzet en planning oplossingsstrategie, keuzen, methoden, instrumenten o uitkomst: oplossingen, adviezen, aanbevelingen (+ condities waaronder e.e.a. realiseerbaar is) o nawoord waardering van opdrachtgever over kwaliteit/bruikbaarheid van de onderzoeksuitkomst retrospectie met eigen oordeel over:. onderzoeksaanpak, planning en uitkomst. onafhankelijkheid van het onderzoek. gerealiseerde leerdoelen. begeleiding/ondersteuning door (stage)bedrijf. begeleiding/ondersteuning door opleiding. 10. Informatie is volledig, zakelijk, correct en verifieerbaar: o geen redundante informatie (zie ook onder Volume ) o consistent begrippenapparaat o bronverwijzing is transparant en eenduidig specifiek en, daardoor, traceerbaar consistent o bibliografie is functioneel - relatie met de in het onderzoek gebruikte informatie is aantoonbaar 12 Resultaten: oplossingen, adviezen, aanbevelingen, (nieuwe) toepassingen en/of zie het Ten Geleide (nieuwe) inzichten en verklaringen. 13 In plaats van bedrijf kan worden gelezen: instelling, organisatie, instituut e.d. Afstudeergids versie 23 januari

20 Saxion Academie Marketing & International Management, locaties Deventer en Enschede o bijlagen zijn functioneel ter verificatie ter illustratie. 11. Lay out is functioneel o ondersteunt opbouw van het rapport o ondersteunt toegankelijkheid/leesbaarheid van het rapport o zakelijk o consistent. 12. Taalgebruik is correct en zakelijk. 13. Spelling is correct en dus consistent. 18 Afstudeergids versie 23 januari 2012

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie