Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl"

Transcriptie

1 Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde

2 Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te krijgen voor het lopen van een stage. Deze stage dient een onderzoek naar een praktijkprobleem in een organisatie te omvatten. Het is de bedoeling dat in de stage de kennis en methoden worden toegepast die in de studie aan de orde zijn geweest. Dit instructiedocument beschrijft allereerst de criteria die gelden voor het verkrijgen van studiepunten voor de stage. Vervolgens wordt het proces voor het verkrijgen van studiepunten verduidelijkt. Daarna komen tips en aandachtspunten voor het vinden van een stageplaats aan bod en wordt er inzicht gegeven in de eisen die worden gesteld aan het stagevoorstel en het stageverslag. Ten slotte gaat het document in op de begeleiding en de wijze van beoordeling. 1. De stageregeling Bedrijfskunde 2. Het proces 3. Het vinden van een stageplaats 3.1 Het zoeken van een stageplaats 3.2 Stageplaats criteria 3.3 Aandachtspunten voor afstemming student - organisatie 3.4 Aandachtpunten voor afstemming student - opleiding 3.5 Stagevergoeding 4. De stageopdracht 4.1 Voorwaarden om studiepunten te ontvangen 4.2 Combinatie bachelor- of master thesis 4.3 Inhoud van het stagevoorstel 5. Begeleiding 5.1 Begeleider van de opleiding 5.2 Begeleider bij de organisatie 6. Eindbeoordeling 2

3 1. De stageregeling Bedrijfskunde Een van de leerdoelen van de bachelor Bedrijfskunde is om op een gestructureerde manier problemen in organisaties te analyseren en aan te pakken middels wetenschappelijk technieken en inzichten en op deze praktische interventies wetenschappelijk te reflecteren. Aansluitend bij dit doel van de bachelor, heeft de opleiding het curriculum zo ingericht dat er in het derde studiejaar de mogelijkheid is om stage te lopen. In semester 3.2 is er namelijk 18 ECTS aan keuzeruimte beschikbaar en daarvan kunnen 12 ECTS worden ingevuld door het lopen van een stage (er blijft dus altijd één keuzevak van 6 ECTS uit de keuzeruimte over). Daarvoor dient de stage minimaal 12 ECTS ofwel 336 uur, circa 9 weken fulltime, te behelzen. Uiteraard kan de stage ook parttime worden uitgevoerd zolang de totale omvang minimaal 336 uren is (12 ECTS). Is de stage groter dan 12 ECTS, dan worden de extra ECTS gezien als extra-curriculair en ook als zodanig vermeld op je diploma. Master studenten kunnen ook gebruik maken van de stageregeling. Eveneens kunnen zij voor hun afstudeerstage met 12 ECTS (of 18 ECTS bij een stage van 504 uur) beloond worden. Echter, deze 12/18 ECTS zijn voor master studenten extra-curriculair en gelden niet als vervanging voor electives (keuzevakken). De inhoud van de stage moet een combinatie van de volgende leerdoelen bevatten, waarbij het belang van elk aspect verschillend mag zijn: a. Toepassing van Bedrijfskundige kennis en inzichten: De student benadert en verheldert een probleem met bedrijfskundige kennis en inzichten en formuleert, voert uit en evalueert mogelijke oplossingen of interventies. Het toepassen van verworven inzichten staat hier centraal; b. Toepassing van methodische vaardigheden: De student benadert een bepaald probleem op een systematische (methodische) wijze en oriënteert zich bij de organisatie op het verzamelen en analyseren van relevante informatie; c. Verdere ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden: De student functioneert in een professionele werkomgeving, pakt samen met anderen een probleem aan en levert een bijdrage aan de oplossing ervan. Hij of zij functioneert in een interdisciplinair samenwerkingsverband. De student verslaat in heldere en correcte taal de problematiek, de oplossingen c.q. verklaringen, de uitvoering en de bevindingen; d. Oriëntatie op het toekomstige beroepsveld: De stage is een oriëntatie op de afronding van de studie en het toekomstige beroepsveld. De voorwaarden voor de toekenning van ECTS zijn als volgt: - De minimale omvang van de stageopdracht is 336 uur (of circa 9 weken fulltime); - Het stagevoorstel behelst een combinatie van bovengenoemde leerdoelen; - Het stagevoorstel moet worden geregistreerd bij het Expertisecentrum Managementwetenschappen Stage; - De opdrachtgever stemt in met begeleiding en beoordeling van de stagiair en geeft goedkeuring aan het stagevoorstel; - Het stagevoorstel moet worden goedgekeurd door een begeleider van de opleiding; - De stage moet worden goedgekeurd door de examencommissie. 3

4 2. Het proces De procedure voor toekenning van ECTS, zie je in het schema hieronder. De diverse stappen binnen deze procedure worden in het vervolg van dit document toegelicht. Let op: zorg ervoor dat je op tijd begint met het schrijven van je stagevoorstel! Wanneer je al begonnen bent met de stage voordat het stagevoorstel door de Examencommissie is goedgekeurd, loop je het risico dat er geen ECTS worden toegekend voor de stage. Houd hier rekening mee! 1. Zoeken Stageplaats Via Expertisecentrum, Integrand, AIESEC of zelfstandig Rekening houden me t de criteria voor stageplaats Aandachtspunten afstemming student - organisatie Denk aan eventuele stagevergoeding 2. Stageopdracht Rekening houden met voorwaarden om studiepunten te ontvangen Schrijven stagevoorstel a.d.h.v. richtlijnen Afstemming met opdrachtgever 3. Eerste versie stagevoorstel Indienen bij het Expertisecentrum Toewijzing stagebegeleider Bedrijfskunde 4.Definitief stagevoorstel Indienen bij Expertisecentrum Beoordelen door Examencommissie 5. Aan de slag! Goedkeuring Examencommissie Stage bij opdrachtgever Vervaardiging producten en stageverslag 6. Eindbeoordeling Beoordeling van opdrachtgever Beoordeling van stagebegeleider Inleveren stageverslag, producten en eindbeoordeling bij het Expertisecentrum (digitaal) 4

5 3. Het vinden van een stageplaats 3.1 Het zoeken van een stageplaats Er zijn verschillende mogelijkheden om een stage te vinden, bijvoorbeeld via je eigen netwerk of dat van vrienden en familie. Ook op de campus van de Radboud Universiteit zijn er verschillende instanties waar je terecht kunt voor ondersteuning bij het vinden van een stageplaats. Deze organisaties zijn: Voor stageplaatsen in Nederland 1. Expertisecentrum Managementwetenschappen Stage Zie ook op deze website onder Links andere organisaties die je kunnen ondersteunen bij het vinden van een stage. 2. Integrand Nijmegen, Gymnasion Voor stageplaatsen buiten Nederland 3. AIESEC Nijmegen: Gymnasion Het is raadzaam tijdig te beginnen met het zoeken naar een organisatie. Voor een buitenlandse of internationale stageplaats is het verstandig om zelfs een jaar van te voren op zoek te gaan naar een stageplek. Internationale organisaties hanteren vaak een vastomlijnde procedure bij de verdeling van stageplaatsen. Voor stages binnen Nederland is het verstandig om circa een half jaar van te voren te starten met het zoeken naar een stageplaats. 3.2 Stageplaats voorwaarden De realisering van de stagedoelstellingen is in belangrijke mate afhankelijk van de stageplaats en de werkzaamheden die daar verricht kunnen worden. Houd bij het zoeken naar een stageplaats de volgende voorwaarden waaraan een stage moet voldoen in het achterhoofd: Het werkterrein is verwant aan het object van de studie bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen; De werkzaamheden zijn functioneel voor de organisatie. Het is mogelijk om een aaneengesloten periode van circa 9 weken fulltime stage te lopen, dan wel een parttime equivalent van een langere periode; De werkzaamheden zijn zo afgebakend, dat je tijdens de stageperiode in redelijkheid de stageopdracht kan afronden; De organisatie wil tijd steken om je te begeleiden en te beoordelen; De organisatie wil schriftelijke afspraken maken over wederzijdse rechten en plichten; 5

6 3.3 Aandachtspunten voor afstemming student - organisatie Bedenk bij de afstemming met de opdrachtgever aan het volgende: Een organisatie kan voor een stageplaats het beste per benaderd worden. Vermeld in de je motivatie om daar te werken en geef aan dat je na een paar dagen belt om eventueel een afspraak te maken; Prijs jezelf realistisch aan; ben in de beschrijving van de stageopdracht niet te beperkt of te breed, maar probeer een realistisch midden te vinden (neem hiervoor bij twijfel contact op met het Expertisecentrum; Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van de werkzaamheden van de organisatie, over jouw rol daarin en wat je zou willen leren in de stage; Vraag wie je precieze stagebegeleider bij de organisatie wordt en spreek met je begeleider supervisiebijeenkomsten af; Maak een tijdsplanning en bespreek deze. Streef naar een opdracht die je in de stageperiode kan afronden; Informeer naar de werktijden, de eventuele salariëring en verzekeringen. Bespreek de vergoeding van de reiskosten. Leg zoveel mogelijk de afspraken, ook over supervisie e.d., vast in een stagecontract (sommige organisaties hebben standaard stagecontracten). 3.4 Aandachtpunten voor afstemming student - opleiding Naast de afstemming met de organisatie is het ook van belang om je wensen voor jouw stage en stageopdracht af te stemmen met de opleiding Bedrijfskunde. Neem hierbij de volgende aspecten in ogenschouw: Zorg dat de stageopdracht voldoende academisch niveau en diepgang omvat. Als je hierover twijfelt, neem dan contact op met het Expertisecentrum, zodat zij jou vroegtijdig kunnen koppelen aan een begeleider binnen de opleiding die je kan ondersteunen om je stageopdracht te verdiepen; Neem contact op met het Expertisecentrum om af te stemmen of je stage voldoet aan de gestelde criteria; Wanneer je al begonnen bent met de stage voordat het stagevoorstel door de Examencommissie is goedgekeurd, loop je het risico dat er geen ECTS worden toegekend voor de stage. 3.4 Financiën Het Expertisecentrum bemiddelt niet in de toekenning van een eventuele stagevergoeding. Indien er sprake is van een geldelijke vergoeding door de organisatie, dan wordt dit apart tussen de organisatie en de student geregeld. Door het uitvoeren van een gedegen stage kun je als student van grote waarde zijn voor een organisatie. Om deze reden is het dan ook terecht om een stagevergoeding te vragen. Zelfs met een stagevergoeding ben je voor een organisatie een zeer goedkope kracht om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. Daarnaast is het wetenschappelijk niveau van de stage gegeven door de toekenning van ECTS, wat een grote meerwaarde kan betekenen voor de organisatie. 6

7 4. De stageopdracht 4.1 Voorwaarden aan de stageopdracht Voor het verkrijgen van studiepunten dient de stage te voldoen aan de criteria gesteld op p. 3 van dit document. 4.2 Combinatie met bachelor- of master thesis Het is voor de student mogelijk om de stage te combineren met het schrijven van een thesis. Stage en het schrijven van een thesis kun je op twee verschillende manieren combineren. Hierbij is overleg met je thesisbegeleider essentieel! De volgende opties zijn voor de student voorhanden: Optie 1: je doet één onderzoek (in dit gevalvoor je thesis) binnen een bedrijf. Daarnaast voer je eventueel nog andere (meeloop) werkzaamheden binnen het bedrijf uit. Deze werkzaamheden zul je zelf samen met het bedrijf vaststellen en vallen niet binnen de verantwoordelijkheid van de thesis. Als je thesis en stage in deze vorm combineert, dan ontvang je alleen de reguliere studiepunten voor je thesis en niet voor de stage (12 ECTS bachelor thesis / 18 ECTS master thesis). De thesisbegeleider is dan ook alleen verantwoordelijk voor het eindresultaat van je thesis en niet voor je stagewerkzaamheden! Optie 2: je doet twee onafhankelijke onderzoeken (zowel je thesis als onderzoeksverslag m.b.t. stage). Wanneer je deze combinatie wilt uitvoeren, kun je zowel voor je stage onderzoek (12 ECTS) als je thesis (12 of 18 ECTS) studiepunten ontvangen. Het is dan mogelijk dat je thesisbegeleider tevens je stagebegeleider wordt, of dat je een aparte stagebegeleider naast je thesisbegeleider toegewezen krijgt. Overleg in dit geval met je thesisbegeleider wat de mogelijkheden zijn! Niet iedere thesisbegeleider heeft genoeg uren beschikbaar en ervaring met het begeleiden van zowel stage als thesis. Let op, wanneer de student deze combinatie wilt dan dient de student twee aparte producten in te leveren: één voor de stage (d.w.z. stageverslag en een product voor organisatie) en; één voor de thesis (een bachelor- of masterthesis) Om ECTS toegekend te krijgen voor de stage is het noodzakelijk om je aan te melden bij het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum legt vervolgens het stagevoorstel voor aan de Examencommissie die al dan niet goedkeuring verleent. Het Expertisecentrum wordt verder niet betrokken in de procedure omtrent de thesis. 4.3 Inhoud van het stagevoorstel Na afstemming van de stageopdracht met de wensen van de organisatie en de criteria van de opleiding, dient de student in staat te zijn om een stagevoorstel te schrijven dat voorgelegd kan worden aan de examencommissie. De examencommissie gaat uit van het stagevoorstel bij de beoordeling voor toekenning van ECTS voor de stage. In het stagevoorstel dienen de volgende onderdelen te worden uitgewerkt: 1. Naam en website van de organisatie en eventueel de afdeling waar de student stage gaat lopen, 2. Naam van de stagebegeleider bij de organisatie (inclusief contactgegevens); 3. Naam van de stagebegeleider bij de opleiding Bedrijfskunde; 4. Duur van de stage (een aaneengesloten periode van 2 of 3 maanden of een parttime equivalent (geef bij deze laatste mogelijkheid de weken, dagen en aantal uren weer)); 5. Aanleiding voor de stage, de leerdoelen en een kernachtige beschrijving van de stageopdracht, inclusief doelstelling, onderzoeksvraag, methodische aanpak en de producten die zullen worden opgeleverd; 7

8 6. Een inhoudelijke omschrijving van de werkzaamheden tijdens de stage, alsmede een argumentatie waarom deze werkzaamheden aansluiten bij en relevant zijn voor de opleiding bedrijfskunde, en op welke manier ze aansluiten bij de leerdoelen; 7. Een akkoordverklaring van de stagebegeleider binnen de opleiding; 8. Een stageovereenkomst met daarin de gemaakte afspraken met de instantie, inclusief stageopdracht. Bij een combinatie van stage en thesis zal de student duidelijk moeten aangeven op welke manier de stage bijdraagt aan de thesis en wat het product van de stage en de thesis zal zijn, alsook een korte beschrijving van het verschil in product voor de stage en de thesis. 5. Begeleiding 5.1 Begeleiding van de opleiding Als je, in overleg met de organisatie waar je stage wilt gaan lopen, je eerste versie van je stagevoorstel geschreven hebt, zal het Expertisecentrum je koppelen aan een stagebegeleider binnen de opleiding. In overleg met de stagebegeleider kan het stagevoorstel, indien nodig, nog verder verscherpt worden om te voldoen aan de criteria van de stageregeling. Het is natuurlijk ook mogelijk om eerder gekoppeld te worden aan een stagebegeleider binnen de opleiding (bijvoorbeeld om een breder theoretisch kader te scheppen). Leg dit verzoek voor aan het Expertisecentrum zodat zij jou aan de juiste begeleider kunnen koppelen. Als de versie definitief is en alle partijen het erover eens (jij, de stagebegeleider van de opleiding en de stagebegeleider van de organisatie waar je stage wilt gaan lopen), dan kan je het voorstel ter goedkeuring indienen bij het Expertisecentrum. Het centrum zal je voorstel voorleggen aan de examencommissie die goedkeuring moet verlenen voor het toekennen van studiepunten. Wanneer je voorstel wordt goedgekeurd, dan kan je aan de slag. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat de begeleider binnen de organisatie waar je stage gaat lopen, de begeleiding op zich neemt. De begeleider van de opleiding is er slechts als er zich problemen voordoen en om je uiteindelijke beoordeling te geven. 5.2 Begeleider bij de organisatie Zorg ervoor dat er een begeleider wordt toegewezen binnen de organisatie waar je stage gaat lopen die hulp en ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de stage. Het is van essentieel belang om een begeleider te hebben die de weg kent binnen de organisatie en iets te zeggen heeft. Daarbij is het prettig als de begeleider voldoende tijd heeft om je vragen te beantwoorden en/of periodieke gesprekken te voeren. Dit is niet alleen van belang voor de voortgang van je stage, regelmatig contact zorgt er ook voor dat de begeleider een beter beeld krijg van je inzet en prestatie, wat weer kan leiden tot een positievere beoordeling aan het eind van de stage door de begeleider. 6. Beoordeling Aan het einde van de stage wordt de student beoordeeld door de stagebegeleider van de organisatie en de stagebegeleider van Bedrijfskunde. De stagebegeleider van Bedrijfskunde geeft de definitieve beoordeling. Voor deze beoordeling zal de student een stageverslag moeten inleveren alsook de producten van de stage en de beoordeling van de opdrachtgever. Op basis van deze documenten hebben de stagebegeleider van Bedrijfskunde en de student een eindgesprek waarna de stagebegeleider van bedrijfskunde een eindoordeel geeft. De beoordeling kan bestaan uit één van de volgende waarderingen: niet voldaan, voldoende (6), ruim voldoende (7), goed (8), zeer goed (9) en uitmuntend (10). 8

9 De producten die worden beoordeeld zijn: Stageverslag; o een inhoudelijk verslag van de stageopdracht (probleemstelling), de gehanteerde werkwijze en de resultaten. o een reflectie op de stageperiode en de leerdoelen die in de stageopdracht zijn geformuleerd. De producten die in het kader van de stage zijn gemaakt; Een beoordeling van de opdrachtgever/stagebegeleider extern. De stagebegeleider van de organisatie zal in de beoordeling vooral het accent leggen op het proces, terwijl de begeleider van bedrijfskunde in de beoordeling vooral het accent legt op de producten, waarbij de beoordeling van de opdrachtgever in de eindbeoordeling wordt meegenomen. Indien de stage onvoldoende wordt beoordeeld, wordt naar bevind van zaken een actieplan voorgesteld om de stage alsnog met een voldoende af te sluiten. De definitieve versie van het stageverslag en de bijbehorende producten dienen in drievoud te worden ingediend; één exemplaar voor de stagebegeleider bij de stage-instantie; één exemplaar voor de stagebegeleider bij de opleiding en één voor het Expertisecentrum. Het stageverslag en de producten zijn op aanvraag inzichtelijk voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen, tenzij de organisatie daar bezwaar tegen maakt. 9

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten

Stagehandleiding voor studenten Stagehandleiding voor studenten Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Stageomvang 3 3. Onderzoeksstage 4 3.1 Doelen van de onderzoeksstage 4 3.2 Criteria voor de onderzoeksstage; opdracht(en)

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. Georganiseerd door Sociale Psychologie. Michael Vliek. Info: sp-studieadviseur-fmg@uva. Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding Georganiseerd door Sociale Psychologie Michael Vliek Info: sp-studieadviseur-fmg@uva.nl Psychologische gedragsbeïnvloeding Focus / boodschap mastertrack Beroepsoriëntatie

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap College of Communication Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap Datum 26 november 2013 2. INHOUDSOPGAVE DE STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK... 6 EEN GOEDE STAGE... 8 STAGES IN SOORTEN EN MATEN... 12

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Stagehandleiding voor begeleiders

Stagehandleiding voor begeleiders Stagehandleiding voor begeleiders Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrondinformatie 3 2.1 De omvang en plaats van de stage in het curriculum 3 2.2 Regels en richtlijnen voor

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten. Studiejaar 2012-2013

Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten. Studiejaar 2012-2013 Stagehandleiding B3 Keuzeruimte voor studenten Studiejaar 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksstage of praktijkstage... 3 1.2. Stage voorkenniseisen... 3 1.3. Stage-omvang... 4 1.4.

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017

STAGE ALS KEUZEVAK. Infosessie april 2017 STAGE ALS KEUZEVAK Infosessie april 2017 INHOUD 1. Intro 2. Stage in het curriculum 3. Praktisch 4. Meer info 3 INTRO 4 WAAROM STAGE LOPEN? Kans om kennis te maken met het werkveld Werkervaring opdoen

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Stages in de watersector

Stages in de watersector Infobrochure Stages in de watersector Overzicht van stagemogelijkheden binnen de opleidingen aangeboden door de buitengewone leden van TNAV: a) HOGENT (professionele bachelor Chemie) b) Karel de Grote

Nadere informatie

Voortraject stageplaats bij gastouder

Voortraject stageplaats bij gastouder Stagevoorwaarden Inleiding. Wij bieden nu al jaren stageplaatsen aan voor stagiaires van verschillende niveaus. Vanaf 2010 mogen gastouders alleen nog maar studenten begeleiden van niveau 1 of 2. Mochten

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting

Bachelor Stage en Thesis. Medische Informatiekunde. Regels en Richtlijnen. Samenvatting Bachelor Stage en Thesis Medische Informatiekunde Regels en Richtlijnen Samenvatting Deze handleiding is een samenvatting van het document: Bachelor Stage & Thesis: Regels en Richtlijnen. De student wordt

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie