Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde Definitieve versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie"

Transcriptie

1 Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1

2 Voorwoord Voor je ligt de handleiding voor het afstuderen bij de opleidingen TBK en BTB van de academie Bedrijfskunde en Ondernemen bij Saxion voor zowel Deventer als Enschede. Deze handleiding is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de (gezamenlijke) afstudeercommissie voor TBK en BTB van Saxion en heeft tot doel de inhoudelijke, methodologische en procedurele aspecten van het afstuderen eenduidig vast te leggen en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Wij wensen je heel veel succes bij het afstuderen en hopen dat deze gids je voldoende informatie geeft. Neem bij vragen/onduidelijkheden in eerste instantie altijd contact op met de toegewezen afstudeerbegeleider of met de afstudeercoördinator van je opleiding zolang de afstudeerbegeleider nog niet is toegewezen. Heb je opmerkingen over deze handleiding dan kun je die natuurlijk aan de afstudeercommissie doen toekomen ). 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel 1: Algemene informatie over het afstuderen Zoeken naar een afstudeeropdracht Eisen aan het onderzoeksvoorstel Begeleiding vanuit het bedrijf Begeleiding vanuit de opleiding Afspraken betrokken partijen... 8 Samenwerkingsovereenkomst... 8 Bedrijfsregels... 8 Veiligheid... 8 Relatie tot bedrijf en faciliteiten... 8 Complicaties... 8 Vergoeding... 9 Deel 2: Afstudeerprocedure Onderzoeksvoorstel Onderzoeksplan Onderzoeksverslag Verdediging Afronding afstudeertraject Deel 3: Bijlagen (alleen beschikbaar via BlackBoard) 1. Competentieset van TBK Saxion, Enschede/Deventer 2. Competentieset BTB, Saxion, Enschede 3. Landelijk kader afstudeerproduct (toetsingskader NVAO) 4. Formulier onderzoeksvoorstel 5. Afstudeerovereenkomst 6. Beoordelingsformulier Onderzoeksplan 7. Beoordelingsformulier Onderzoeksverslag en Verdediging 8. Kennis en expertise van medewerkers bij de ABO 3

4 Inleiding Het uitvoeren van een afstudeeropdracht is het laatste onderdeel van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. Het afstuderen is de meesterproef waarin verworven kennis, vaardigheden en houding nog één keer in samenhang moeten worden aangetoond. De periode beslaat ongeveer een half studiejaar en tijdens die periode worden samenhangende activiteiten verricht die geïntegreerd aan kunnen tonen dat de van toepassing zijnde competenties zijn verworven. De afstudeeropdracht wordt, binnen de kwaliteitseisen van de opleiding, door een bedrijf/organisatie vanuit de praktijk verstrekt. De student is voor de communicatie over deze afstemming verantwoordelijk. Deze handleiding fungeert dan ook in eerste instantie als leidraad voor studenten bij het afstuderen maar kan zeker ook gebruikt worden in de communicatie met de bedrijfsbegeleider om het kader en de randvoorwaarden vanuit de opleiding duidelijk te maken. Deel 1 van deze handleiding gaat in op de inhoud en randvoorwaarden, de opzet en organisatie van het afstuderen. Deel 2 beschrijft de formele gang van zaken: de stappen die je moet zetten om tot afstuderen te komen. Deel 3 bevat alle relevante bijlagen. Deze zijn echter niet opgenomen in deze handleiding maar alleen beschikbaar via blackboard. 4

5 1 Algemene informatie over het afstuderen In deel 1 wordt beschreven op welke wijze je je kunt oriënteren en voorbereiden op het afstuderen. Aspecten met betrekking tot de procedure, bv. hoe je toestemming en goedkeuring krijgt, komen in deel 2 aan bod Zoeken naar een afstudeeropdracht Als je wilt beginnen met het afstuderen dien je zelf een afstudeeropdracht te verwerven. In deze fase oriënteer je je actief op mogelijke opdrachten. Een afstudeeropdracht wordt in de regel door een bedrijf (organisatie) verstrekt en wordt in principe door jou alleen uitgevoerd. In deze fase voer je actief gesprekken met één of meerdere bedrijven/organisaties. Dit is een leerzame ervaring omdat je zelfstandig een opdracht moet uitwerken in een onderzoeksvoorstel dat kan worden ingediend bij de afstudeercommissie en voldoet aan de geformuleerde eisen (zie par. 1.2.). Aanbod van opdrachten Oriëntatie kan op vele manieren, bv. door het zoeken op internet, contacten via stages en/of projecten of het informeren bij het praktijkbureau van de ABO. De academie ontvangt regelmatig aanbiedingen van concrete afstudeeropdrachten. Deze opdrachten worden beschikbaar gesteld via het Praktijkbureau. Afstuderen in het buitenland Afstuderen in het buitenland is mogelijk, maar vraagt extra inspanning, een goede voorbereiding en daarom ook een tijdige start van deze voorbereiding. Dien daarom zeer tijdig een verzoek in bij de afstudeercommissie. Het afstuderen is een complexe opdracht die voor het grootste deel zelfstandig moet worden uitgevoerd en de begeleiding verloopt, ondanks de digitale hulpmiddelen als en Skype, toch anders wanneer je in het buitenland afstudeert. Vandaar dat een zeer goede voorbereiding noodzakelijk is. Voor praktische informatie over afstuderen in het buitenland kun je je wenden tot de internationaliseringsmedewerker van de ABO, Jacques Bazen, te bereiken via webmail of telefoonnummer: Overigens gelden voor het afstuderen in het buitenland dezelfde eisen en procedures als voor afstuderen in Nederland. Afstuderen in duo s Als de opdracht voldoende groot is, kan door de afstudeercommissie worden besloten de opdracht aan twee studenten toe te kennen. Wel is het zo dat je beiden een herkenbare individuele bijdrage moet leveren aan de realisatie van de afstudeeropdracht. Concreet betekent dit dat je in ieder geval individueel het eindwerkstuk dient te verdedigen. In het reflectieverslag, dat als bijlage dient opgenomen te worden in de scriptie, leg je ook verantwoording af over jouw inbreng in het afstudeeronderzoek. Voor toekenning van een opdracht aan een duo dient tijdig een gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij de afstudeercommissie. 5

6 1.2. Eisen aan het onderzoeksvoorstel Aan het einde van een hbo-opleiding dien je als student te beschikken over de volgende algemene hbo-competenties: een probleem uit de beroepspraktijk te formuleren en dit te vertalen naar een doelstelling, hoofdvraag en een aantal onderzoeksvragen. op systematische wijze gegevens over een onderdeel van de beroepsuitoefening te verzamelen en te analyseren en de uitkomsten te vertalen naar de beroepspraktijk. in het antwoord op de hoofdvraag zichtbaar maken dat theorie in de praktijk kan worden toegepast ontwikkelingen in de samenleving, waarmee vragen en problemen van klanten en bedrijven kunnen samenhangen, te doorzien. Deze vier competenties zijn afgeleid van het landelijk kader afstudeerproduct van het toetsingskader NVAO. Dit toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. Naast bovenstaande competenties ontwikkel je tijdens de opleiding TBK en BTB opleidings-specifieke competenties (opgenomen in resp. bijlage 1 voor TBK en in bijlage 2 voor BTB). In de afstudeerperiode worden de continuïteit en ontwikkeling tot het eindniveau van zowel de algemene als opleiding specifieke competenties hbo-competenties vastgesteld. Om de genoemde competenties aan te kunnen tonen tijdens het afstuderen, worden voor de afstudeeropdracht de volgende eisen gehanteerd (zie formulier in bijlage 4): 1 De opdracht moet uitgevoerd worden in de context van een bouwtechnische c.q. technische omgeving. 2 De opdracht moet praktisch uitvoerbaar zijn binnen de context van de HBO afstudeeropdracht en dient door de aanwezigheid van een duidelijk belang met voldoende commitment gedragen te worden door het bedrijf/organisatie. 3 De opdracht gevende organisatie moet bereid zijn een bedrijfsbegeleider (op minimaal HBO niveau) in de gelegenheid te stellen de student adequaat te begeleiden. 4 De opdracht heeft een multidisciplinair karakter. Dit betekent dat in ieder geval een aantal vakgebieden in onderlinge samenhang naar voren moeten komen tijdens het afstuderen zoals: technologie, bouwkunde, management & organisatie, marketing, financiën, logistiek, procesmanagement, 5 De opdracht heeft een strategisch/tactisch of tactisch/operationeel karakter. Het vermogen om op strategisch niveau te functioneren blijkt uit de benadering van de problematiek en de oplossingsrichtingen. 6 De opdracht is dermate complex dat een gedegen (methodisch) bedrijfskundig onderzoek noodzakelijk is om een advies of antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen realiseren 7 De opdracht heeft een innovatief (vernieuwend) karakter, kan zowel betrekking hebben op producten als processen en dient te leiden tot waarde voor de klant en/of organisatie. 8 De opdracht moet zelfstandig uitvoerbaar zijn. De benodigde onderzoeksactiviteiten moeten door een student individueel kunnen worden uitgevoerd. Bovenstaande aspecten zijn leidend bij de beoordeling van het onderzoeksvoorstel (zie paragraaf 2.1). 6

7 1.3. Begeleiding vanuit het bedrijf De opdrachtgever wijst een bedrijfsbegeleider aan die jou op inhoud begeleidt. Deze begeleider heeft minimaal hbo-niveau. De bedrijfsbegeleider is je eerste aanspreekpunt in het bedrijf. Zijn voornaamste taak is je te helpen bij het formuleren van de afstudeeropdracht, je te begeleiden en te coachen bij het doorlopen van het afstudeerproces in het bedrijf. Het verdient aanbeveling regelmatig, liefst op vooraf vastgestelde momenten, overleg te plannen. Concrete taken voor je bedrijfsbegeleider zijn: - Je te helpen met de formulering van de opdracht (onderzoeksvoorstel) en het onderzoeksplan. - Je te introduceren in het bedrijf en evt. te helpen met het leggen van de eerste contacten binnen en buiten het bedrijf; - Je te stimuleren om zelfstandig en (pro)actief invulling aan het afstudeertraject te geven; - Je toegang te verschaffen tot (bedrijfs)informatie die noodzakelijk is om het afstudeertraject tot een goed einde te brengen. - Je (gevraagd en ongevraagd) te coachen bij het vervullen bij de afstudeeropdracht. - Mede beoordelen van je onderzoeksverslag en aanwezig zijn bij de verdediging Begeleiding vanuit de opleiding Je wordt begeleid door een afstudeerbegeleider. Deze begeleider wordt aangewezen door de afstudeercommissie van de ABO. Deze afstudeerbegeleider is eindverantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke begeleiding als de communicatie met het bedrijf. Naast de inhoudelijke en procesmatige begeleiding door je eigen afstudeerbegeleider is het mogelijk hulp van docenten uit andere disciplines van binnen of buiten de academie te vragen. Een overzicht van aanwezige kennis en expertise bij docenten, werkzaam bij de ABO, is te vinden in bijlage 7 op BlackBoard. De afstudeerbegeleider bezoekt minstens één keer het bedrijf. Daarnaast vindt er op een tweede moment contact met het bedrijf plaats. Het contact met het bedrijf vindt bij voorkeur zoveel mogelijk plaats in de beginfase en in het afrondende stadium van het afstudeertraject plaats. Tussentijds worden er voortgangsgesprekken met de student en afstudeerbegeleider gehouden. Tijdens de afstudeerperiode ben je zélf verantwoordelijk voor het proces. Uit ervaring is gebleken dat het van belang is om gedurende het traject steeds terug te keren naar het onderzoeksplan en ervoor te zorgen dat de door jou aangedragen conclusies en adviezen ook daadwerkelijk corresponderen met de door de onderneming aangedragen aanleiding en doel van de opdracht. De opleiding biedt conform de OER (Onderwijs- en Examenregeling) twee gelegenheden tot afstuderen in een jaar. Na de tweede gelegenheid kan de opdracht vervallen en een nieuw traject worden vastgesteld Beoordeling vanuit de opleiding Het onderzoeksplan wordt door een tweede lezer (docent niet zijnde je afstudeerbegeleider) samen met je afstudeerbegeleider en je bedrijfsbegeleider beoordeeld. Het onderzoeksplan moet voldoende zijn beoordeeld voordat de uitvoering van het onderzoek ter hand kan worden genomen. Voor de beoordeling van je onderzoeksverslag wordt een eerste examinator aangewezen die samen met de externe deskundige je onderzoeksverslag en de verdediging beoordeeld. De eerste examinator 7

8 is een docent (vaak de tweede lezer). De externe deskundige is iemand vanuit de praktijk die door kennis en ervaring in staat is tot het stellen van kritische vragen tijdens de verdediging. Daarnaast is de externe deskundige in staat het verslag op waarde te schatten en te beoordelen of je met de afstudeeropdracht hebt laten zien dat je het hbo-niveau hebt gerealiseerd. Tevens houdt de externe deskundige toezicht op de gang van zaken. De afstudeerbegeleider en bedrijfsbegeleider zijn wel aanwezig bij de verdediging en hebben voor de beoordeling een adviserende rol Afspraken betrokken partijen Voor het goed verlopen van het afstuderen dienen er tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt te worden. Hieronder is een aantal aspecten opgenomen. Samenwerkingsovereenkomst De opleiding adviseert je een overeenkomst met het bedrijf af te sluiten. In deze overeenkomst kunnen zaken als vertrouwelijkheid en vergoedingen worden geregeld. Op de grootte van de eventuele bedragen voor maandelijkse vergoedingen, reiskosten e.d. kan de opleiding geen enkele invloed uitoefenen. Een voorbeeld van een overeenkomst is opgenomen in bijlage 5 op BlackBoard. Bedrijfsregels Als je afgesproken hebt om je afstudeeropdracht in een bedrijf uit te voeren, dien je je te gedragen volgens de in het bedrijf geldende huisregels. Hieronder vallen werktijden, verlofregelingen, ziekmeldingregeling, etc. Veiligheid Als je je afstudeeropdracht in het bedrijf doet, moet je je voortdurend realiseren dat veilig werken van het grootste belang is. Houd je daarom strikt aan de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Relatie tot bedrijf en faciliteiten Van het bedrijf wordt verwacht dat er op basis van het onderwerp daar waar nodig inhoudelijke ondersteuning en begeleiding plaatsvindt op hbo-niveau. De belasting die deze begeleiding voor het bedrijf met zich meebrengt zal verschillen; als richtlijn wordt een gemiddelde belasting van 1 à 1 ½ uur per week gehanteerd. Daarnaast verwacht de opleiding dat je gebruik kunt maken van de faciliteiten van het bedrijf zoals werkplekken en computerfaciliteiten. Vertrouwelijkheid Afstudeerverslagen worden niet gepubliceerd indien deze vertrouwelijke informatie bevatten. Dit moet expliciet aangegeven worden bij de afstudeercommissie. Complicaties In geval van ziekte en andere omstandigheden dien je de opleiding hiervan in kennis te stellen. Onderbreking van het afstuderen moet je direct bij je bedrijfs- en afstudeerbegeleider melden. Bij complicaties in de uitwerking/voortgang van het project/onderzoek dient de afstudeerbegeleider in kennis gesteld te worden; in overleg met hem/haar zal dan een advies worden geformuleerd over verdere voortzetting van je afstuderen. 8

9 Vergoeding De opleiding stelt de doelstellingen van de afstudeerperiode op de eerste plaats. Het geld verdienen tijdens het afstuderen komt daarmee automatisch op de tweede plaats. Een evt. vergoeding is principieel een zaak voor het bedrijf en jou als student, waarin de opleiding niet bemiddelt. Een minimumeis is wel dat minstens de gemaakte kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten) worden vergoed door het bedrijf. Daarnaast kan bijvoorbeeld een vergoeding worden vastgesteld op basis van de geleverde prestatie. Verzekering Saxion heeft ten behoeve van haar studenten een aanvullende W.A.- en een ongevallenverzekering afgesloten. Een ziektekostenverzekering moet door jezelf worden afgesloten. Voor een eventuele afstudeerperiode in het buitenland is het aan te raden een aanvullende verzekering op de aanwezige verzekeringen af te sluiten. Je kunt hierover contact opnemen met het International Office van Saxion. Collegegeld Aangezien de afstudeerperiode onderdeel uitmaakt van de studie dien je bij Saxion te zijn ingeschreven. Voor het afstudeerjaar is dus ook collegegeld verschuldigd. 9

10 Deel 2: Afstudeerprocedure Het afstudeertraject bestaat globaal uit de volgende vier fasen: 1 Onderzoeksvoorstel 2 Onderzoeksplan 3 Onderzoeksverslag 4 Verdediging onderzoek Deel 2 van de afstudeerhandleiding gaat in op de verschillende fasen in het afstudeertraject. Per fase worden de procedurele en inhoudelijke aspecten, met verwijzing naar de bijlagen, gedetailleerd uitgewerkt. Bij de uitwerking van de onderdelen wordt van de student verwacht dat de theorie over Onderzoeksvaardigheden geleerd in de eerste drie jaar van de opleiding expliciet wordt toegepast! 2.1. Onderzoeksvoorstel a. Als de student wil starten met het afstuderen moeten het propedeusegetuigschrift en minimaal 135 studiepunten in de hoofdfase zijn behaald: afstuderen en maximaal 15 studiepunten staan nog open. Van de resultaten moet een pdf uit BISON worden gemaakt die als bijlage met het onderzoeksvoorstel moet worden ingediend. b. Op basis van de verworven afstudeeropdracht, en de theorie van onderzoeksvaardigheden, wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het formulier op BlackBoard (bijlage 4). Het ingevulde formulier wordt digitaal aangeleverd bij de Afstudeercommissie. 1 Dit format dient vergezeld te gaan van een uitdraai uit BISON (zie punt a) en het adviesformulier (zie punt b) waaruit blijkt dat de student aan de formele voorwaarden met betrekking tot het afstuderen voldoet. c. In de aanvraag kan een voorkeur aangeven worden voor een begeleider. Die keuze kan gemaakt worden uit een bepaalde groep docenten. De meest recente lijst met begeleiders vind je op BlackBoard als bijlage 8. De afstudeercommissie zal proberen de keuze zoveel mogelijk te honoreren, maar helaas zal dat niet altijd lukken. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de docent in kwestie en met de deskundigheid die vereist is om je afstudeertraject te begeleiden. De Afstudeercommissie vergadert in principe één keer per kwartiel. In de tussenliggende perioden zijn leden van de afstudeercie. in duo s gerechtigd voorstellen te beoordelen. d. De afstudeercommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de in par geformuleerde criteria en de eisen m.b.t. de studievoortgang (studiepunten). 1 Indienen kan uitsluitend via het eigen adres van de afstudeercommissie: Aanvragen die rechtstreeks naar individuele leden van de commissie worden gestuurd, worden niet behandeld. 10

11 Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen krijgt de student, op basis van de gegeven feedback, de mogelijkheid om het onderzoeksvoorstel aan te passen en opnieuw in te dienen bij de afstudeercommissie. De afstudeercommissie kan daartoe aanwijzingen geven, de student oproepen voor een mondelinge toelichting en/of in contact brengen met een inhoudelijk deskundig docent/begeleider. Als het afstudeervoorstel voldoet aan de gestelde procedurele en inhoudelijke eisen accordeert de Afstudeercommissie de afstudeeraanvraag en wijst een afstudeerbegeleider toe. Het Praktijkbureau meldt dit besluit aan de begeleider en de student. De student stuurt het onderzoeksvoorstel naar deze begeleider en maakt daarmee afspraken over het te ontwikkelen onderzoeksplan (zie. 2.2.). e. Na goedkeuring van het afstudeervoorstel en (formele) toelating tot het afstudeertraject, sluit de student een overeenkomst met het bedrijf. Een voorbeeldversie is beschikbaar op BlackBoard (bijlage 5). Een getekend (papieren) exemplaar van de overeenkomst, uiterlijk twee weken na goedkeuring van de aanvraag, dient te worden ingeleverd bij de afstudeerbegeleider. Archivering vindt plaats door het academiebureau. Verder informatie voor de opdrachtgever wordt door het Praktijkbureau verstuurd Onderzoeksplan Na goedkeuring van je onderzoeksvoorstel en het toewijzen van een afstudeerbegeleider wordt door de student een onderzoeksplan ontwikkeld. Dit onderzoeksplan wordt door de eerste examinator samen met de afstudeerbegeleider beoordeeld. Natuurlijk gebeurt dit in overleg met de bedrijfsbegeleider. Er mag pas tot uitvoering van het onderzoek worden overgegaan als het onderzoeksplan is goedgekeurd. Het onderzoeksplan moet drie weken na aanvang ter beoordeling zijn voorgelegd en zal dan binnen tien werkdagen worden beoordeeld. Dit onderzoeksplan dient de volgende onderdelen te bevatten: Een duidelijke situatieschets op basis van vooronderzoek Een helder geformuleerde te beantwoorden onderzoeksvraag op basis van de opdracht en situatieschets Duidelijke beargumenteerde keuze van het type onderzoek en uitwerking van het onderzoek ontwerp Beschrijving van hoe het literatuur/bronnenonderzoek zal worden uitgevoerd met trefwoorden, te gebruiken bronnen en zoekstrategie Beschrijving van de methode(n) voor het verzamelen van de praktijk (empirische) gegevens. Denk daarbij aan face-to-face interviews, enquêtes, metingen etc. Een beschrijving van de te gebruiken analysemethode(n) voor de verzamelde gegevens Een duidelijke structuur, opbouw en schrijfstijl Het formulier waarmee het onderzoeksplan wordt beoordeeld is als bijlage 6 in Deel 3 van deze handleiding opgenomen en te vinden op BlackBoard. 11

12 2.3. Onderzoeksverslag Concept Als het afstudeertraject zijn einde nadert, overlegt de student met de afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider of het conceptverslag ter beoordeling kan worden voorgelegd aan de eerste examinator. Dit eind -conceptverslag (moet volledig zijn) moet 20 werkdagen voorafgaand aan de week van afstudeerzitting (verdediging) worden ingediend. De eerste examinator heeft dan, in overleg met de afstudeerbegeleider, 5 werkdagen om te beoordelen of het concept examen/afstudeerwaardig is. Wordt deze kans niet gebruikt of is het oordeel negatief dan kan begin juli / maart een (herzien) concept worden ingediend en alleen bij een positief oordeel (voor half juli / maart) kan gebruik gemaakt worden van de herkansing in augustus / april. Naast een positief oordeel over het concept moeten ook alle onderdelen in het studiecontract zijn behaald alvorens de student op kan voor het examen. Een student kan voorwaardelijk op mogen voor zijn examen wanneer in de periode tussen indienen van het conceptverslag en het examen nog openstaande modulen gerepareerd moeten worden. Het concept-verslag wordt met hetzelfde formulier beoordeeld als het definitieve verslag. Zie daarvoor bijlage 6 in deel 3 van deze handleiding (BlackBoard). Definitief De definitieve versie van het verslag dient uiterlijk 10 werkdagen voor de week van de afstudeerzitting (verdediging) te worden ingediend. Het verslag moet in drievoud in hardkopie aangeleverd worden bij het Praktijkbureau (t.a.v. mw. Tanja Riesthuis/Carola Struik) en digitaal op CD of USB (één compleet document in.pdf én één compleet document als.doc. Dat betekent dus géén losse deeldocumenten. Ook moet een uitdraai uit BISON worden ingeleverd waaruit blijkt dat aan alle andere studie eenheden is voldaan. De examinatoren ontvangen het afstudeerverslag en een exemplaar van het Beoordelingsformulier via het Praktijkbureau. De bedrijfsbegeleider krijgt het verslag van de student zelf en alleen bij een positieve beoordeling door de examinatoren wordt het Beoordelingsformulier tegelijkertijd met de uitnodiging voor de verdediging naar het bedrijf opgestuurd door het praktijkbureau. De eerste examinator samen met de externe deskundige (tweede examinator) geven binnen 5 werkdagen een beoordeling met behulp van het beoordelingsformulier in bijlage 6 en informeren de student en de Afstudeercommissie over de uitslag. Bij een positief oordeel wordt door het Praktijkbureau een datum en tijdstip vastgesteld waarop het afstudeerrapport wordt verdedigd. Ook laat het Praktijkbureau de student weten wie als examinatoren waren (zijn) toegewezen. 12

13 Bij een negatief oordeel (en ook bij het niet hebben voldaan aan alle andere studie-eenheden) krijgt de student nog geen toestemming om af te studeren. De student krijgt dan de gelegenheid om het afstudeerrapport te verbeteren en overlegt daartoe met de afstudeerbegeleider om te bepalen hoeveel tijd daarvoor nodig is. Een verzoek wordt ingediend bij de Afstudeercommissie om een nieuwe datum vast te stellen waarop het verbeterde afstudeerrapport uiterlijk dient te worden ingeleverd. De student brengt verder de bedrijfsbegeleider op de hoogte van het negatieve oordeel en geeft aan dat de verdediging geen doorgang zal vinden. Ook met de bedrijfsbegeleider wordt de gewijzigde planning besproken. Het verslag wordt met het formulier in bijlage 6 in deel 3 van deze handleiding (blackboard) beoordeeld Verdediging Bij de verdediging zijn beide examinatoren, de afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider aanwezig. De verdediging vindt plaats op de opleiding. Het spreekt voor zich dat je hiervoor passend gekleed bent. De afstudeerzitting begint met een korte presentatie van maximaal 10 minuten. Daarna ga je je verslag mondeling en individueel verdedigen. Door de examinatoren zullen vragen gesteld worden naar aanleiding van het verslag. De bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider zijn hierbij uitgenodigd maar beoordelen niet mee. De verdediging duurt maximaal 40 minuten. Daarna volgt overleg om het eindcijfer te bepalen. De hele afstudeerzitting beslaat maximaal 60 minuten indien een student individueel afstudeert. De verdediging is in principe openbaar, maar de aanwezigheid van derden moet altijd eerst met de opdrachtgever overlegd worden. De examinatoren stellen het eindoordeel vast en leggen hierover met behulp van het formulier in verantwoording af aan de Afstudeercommissie af (bijlage 6). Deze eindbeoordeling is niet openbaar. Aansluitend wordt het eindcijfer meegedeeld en toegelicht. De opleiding is eindverantwoordelijk voor het eindcijfer. Alle aanwezigen hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de totstandkoming van de beoordeling. Indien de verdediging als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt het Praktijkbureau verzocht een nieuwe datum vast te stellen voor de presentatie en verdediging van het afstudeerverslag. Het eindoordeel wordt voor 60% bepaald door het cijfermatige oordeel over het definitieve afstudeerrapport, voor 30% door het cijfermatige oordeel over de verdediging en voor 10% door het cijfermatige oordeel over het proces. Al deze onderdelen moeten met een voldoende zijn beoordeeld om te slagen voor het afstuderen. Het formulier met daarin de criteria voor de beoordeling van het verslag en de verdediging is als bijlage 6 te vinden op BlackBoard. Direct na afloop van de afstudeerpresentatie wordt het bedrijf, de student, de externe deskundige en de afstudeerbegeleiders gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De informatie uit deze evaluaties 13

14 wordt gebruikt om het functioneren van afstudeerbegeleiders, examinatoren, de afstudeercommissie en het Praktijkbureau te verbeteren Afronding afstudeertraject De Afstudeercommissie informeert de Examencommissie over het eindoordeel met betrekking tot het afstudeerresultaat en verzoekt tot het opstellen van een proces verbaal. De Examencommissie stelt binnen tien werkdagen vast of het examen behaald is.. 14

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie