Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde Definitieve versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie"

Transcriptie

1 Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1

2 Voorwoord Voor je ligt de handleiding voor het afstuderen bij de opleidingen TBK en BTB van de academie Bedrijfskunde en Ondernemen bij Saxion voor zowel Deventer als Enschede. Deze handleiding is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de (gezamenlijke) afstudeercommissie voor TBK en BTB van Saxion en heeft tot doel de inhoudelijke, methodologische en procedurele aspecten van het afstuderen eenduidig vast te leggen en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Wij wensen je heel veel succes bij het afstuderen en hopen dat deze gids je voldoende informatie geeft. Neem bij vragen/onduidelijkheden in eerste instantie altijd contact op met de toegewezen afstudeerbegeleider of met de afstudeercoördinator van je opleiding zolang de afstudeerbegeleider nog niet is toegewezen. Heb je opmerkingen over deze handleiding dan kun je die natuurlijk aan de afstudeercommissie doen toekomen ). 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel 1: Algemene informatie over het afstuderen Zoeken naar een afstudeeropdracht Eisen aan het onderzoeksvoorstel Begeleiding vanuit het bedrijf Begeleiding vanuit de opleiding Afspraken betrokken partijen... 8 Samenwerkingsovereenkomst... 8 Bedrijfsregels... 8 Veiligheid... 8 Relatie tot bedrijf en faciliteiten... 8 Complicaties... 8 Vergoeding... 9 Deel 2: Afstudeerprocedure Onderzoeksvoorstel Onderzoeksplan Onderzoeksverslag Verdediging Afronding afstudeertraject Deel 3: Bijlagen (alleen beschikbaar via BlackBoard) 1. Competentieset van TBK Saxion, Enschede/Deventer 2. Competentieset BTB, Saxion, Enschede 3. Landelijk kader afstudeerproduct (toetsingskader NVAO) 4. Formulier onderzoeksvoorstel 5. Afstudeerovereenkomst 6. Beoordelingsformulier Onderzoeksplan 7. Beoordelingsformulier Onderzoeksverslag en Verdediging 8. Kennis en expertise van medewerkers bij de ABO 3

4 Inleiding Het uitvoeren van een afstudeeropdracht is het laatste onderdeel van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. Het afstuderen is de meesterproef waarin verworven kennis, vaardigheden en houding nog één keer in samenhang moeten worden aangetoond. De periode beslaat ongeveer een half studiejaar en tijdens die periode worden samenhangende activiteiten verricht die geïntegreerd aan kunnen tonen dat de van toepassing zijnde competenties zijn verworven. De afstudeeropdracht wordt, binnen de kwaliteitseisen van de opleiding, door een bedrijf/organisatie vanuit de praktijk verstrekt. De student is voor de communicatie over deze afstemming verantwoordelijk. Deze handleiding fungeert dan ook in eerste instantie als leidraad voor studenten bij het afstuderen maar kan zeker ook gebruikt worden in de communicatie met de bedrijfsbegeleider om het kader en de randvoorwaarden vanuit de opleiding duidelijk te maken. Deel 1 van deze handleiding gaat in op de inhoud en randvoorwaarden, de opzet en organisatie van het afstuderen. Deel 2 beschrijft de formele gang van zaken: de stappen die je moet zetten om tot afstuderen te komen. Deel 3 bevat alle relevante bijlagen. Deze zijn echter niet opgenomen in deze handleiding maar alleen beschikbaar via blackboard. 4

5 1 Algemene informatie over het afstuderen In deel 1 wordt beschreven op welke wijze je je kunt oriënteren en voorbereiden op het afstuderen. Aspecten met betrekking tot de procedure, bv. hoe je toestemming en goedkeuring krijgt, komen in deel 2 aan bod Zoeken naar een afstudeeropdracht Als je wilt beginnen met het afstuderen dien je zelf een afstudeeropdracht te verwerven. In deze fase oriënteer je je actief op mogelijke opdrachten. Een afstudeeropdracht wordt in de regel door een bedrijf (organisatie) verstrekt en wordt in principe door jou alleen uitgevoerd. In deze fase voer je actief gesprekken met één of meerdere bedrijven/organisaties. Dit is een leerzame ervaring omdat je zelfstandig een opdracht moet uitwerken in een onderzoeksvoorstel dat kan worden ingediend bij de afstudeercommissie en voldoet aan de geformuleerde eisen (zie par. 1.2.). Aanbod van opdrachten Oriëntatie kan op vele manieren, bv. door het zoeken op internet, contacten via stages en/of projecten of het informeren bij het praktijkbureau van de ABO. De academie ontvangt regelmatig aanbiedingen van concrete afstudeeropdrachten. Deze opdrachten worden beschikbaar gesteld via het Praktijkbureau. Afstuderen in het buitenland Afstuderen in het buitenland is mogelijk, maar vraagt extra inspanning, een goede voorbereiding en daarom ook een tijdige start van deze voorbereiding. Dien daarom zeer tijdig een verzoek in bij de afstudeercommissie. Het afstuderen is een complexe opdracht die voor het grootste deel zelfstandig moet worden uitgevoerd en de begeleiding verloopt, ondanks de digitale hulpmiddelen als en Skype, toch anders wanneer je in het buitenland afstudeert. Vandaar dat een zeer goede voorbereiding noodzakelijk is. Voor praktische informatie over afstuderen in het buitenland kun je je wenden tot de internationaliseringsmedewerker van de ABO, Jacques Bazen, te bereiken via webmail of telefoonnummer: Overigens gelden voor het afstuderen in het buitenland dezelfde eisen en procedures als voor afstuderen in Nederland. Afstuderen in duo s Als de opdracht voldoende groot is, kan door de afstudeercommissie worden besloten de opdracht aan twee studenten toe te kennen. Wel is het zo dat je beiden een herkenbare individuele bijdrage moet leveren aan de realisatie van de afstudeeropdracht. Concreet betekent dit dat je in ieder geval individueel het eindwerkstuk dient te verdedigen. In het reflectieverslag, dat als bijlage dient opgenomen te worden in de scriptie, leg je ook verantwoording af over jouw inbreng in het afstudeeronderzoek. Voor toekenning van een opdracht aan een duo dient tijdig een gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij de afstudeercommissie. 5

6 1.2. Eisen aan het onderzoeksvoorstel Aan het einde van een hbo-opleiding dien je als student te beschikken over de volgende algemene hbo-competenties: een probleem uit de beroepspraktijk te formuleren en dit te vertalen naar een doelstelling, hoofdvraag en een aantal onderzoeksvragen. op systematische wijze gegevens over een onderdeel van de beroepsuitoefening te verzamelen en te analyseren en de uitkomsten te vertalen naar de beroepspraktijk. in het antwoord op de hoofdvraag zichtbaar maken dat theorie in de praktijk kan worden toegepast ontwikkelingen in de samenleving, waarmee vragen en problemen van klanten en bedrijven kunnen samenhangen, te doorzien. Deze vier competenties zijn afgeleid van het landelijk kader afstudeerproduct van het toetsingskader NVAO. Dit toetsingskader is opgenomen in bijlage 3. Naast bovenstaande competenties ontwikkel je tijdens de opleiding TBK en BTB opleidings-specifieke competenties (opgenomen in resp. bijlage 1 voor TBK en in bijlage 2 voor BTB). In de afstudeerperiode worden de continuïteit en ontwikkeling tot het eindniveau van zowel de algemene als opleiding specifieke competenties hbo-competenties vastgesteld. Om de genoemde competenties aan te kunnen tonen tijdens het afstuderen, worden voor de afstudeeropdracht de volgende eisen gehanteerd (zie formulier in bijlage 4): 1 De opdracht moet uitgevoerd worden in de context van een bouwtechnische c.q. technische omgeving. 2 De opdracht moet praktisch uitvoerbaar zijn binnen de context van de HBO afstudeeropdracht en dient door de aanwezigheid van een duidelijk belang met voldoende commitment gedragen te worden door het bedrijf/organisatie. 3 De opdracht gevende organisatie moet bereid zijn een bedrijfsbegeleider (op minimaal HBO niveau) in de gelegenheid te stellen de student adequaat te begeleiden. 4 De opdracht heeft een multidisciplinair karakter. Dit betekent dat in ieder geval een aantal vakgebieden in onderlinge samenhang naar voren moeten komen tijdens het afstuderen zoals: technologie, bouwkunde, management & organisatie, marketing, financiën, logistiek, procesmanagement, 5 De opdracht heeft een strategisch/tactisch of tactisch/operationeel karakter. Het vermogen om op strategisch niveau te functioneren blijkt uit de benadering van de problematiek en de oplossingsrichtingen. 6 De opdracht is dermate complex dat een gedegen (methodisch) bedrijfskundig onderzoek noodzakelijk is om een advies of antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen realiseren 7 De opdracht heeft een innovatief (vernieuwend) karakter, kan zowel betrekking hebben op producten als processen en dient te leiden tot waarde voor de klant en/of organisatie. 8 De opdracht moet zelfstandig uitvoerbaar zijn. De benodigde onderzoeksactiviteiten moeten door een student individueel kunnen worden uitgevoerd. Bovenstaande aspecten zijn leidend bij de beoordeling van het onderzoeksvoorstel (zie paragraaf 2.1). 6

7 1.3. Begeleiding vanuit het bedrijf De opdrachtgever wijst een bedrijfsbegeleider aan die jou op inhoud begeleidt. Deze begeleider heeft minimaal hbo-niveau. De bedrijfsbegeleider is je eerste aanspreekpunt in het bedrijf. Zijn voornaamste taak is je te helpen bij het formuleren van de afstudeeropdracht, je te begeleiden en te coachen bij het doorlopen van het afstudeerproces in het bedrijf. Het verdient aanbeveling regelmatig, liefst op vooraf vastgestelde momenten, overleg te plannen. Concrete taken voor je bedrijfsbegeleider zijn: - Je te helpen met de formulering van de opdracht (onderzoeksvoorstel) en het onderzoeksplan. - Je te introduceren in het bedrijf en evt. te helpen met het leggen van de eerste contacten binnen en buiten het bedrijf; - Je te stimuleren om zelfstandig en (pro)actief invulling aan het afstudeertraject te geven; - Je toegang te verschaffen tot (bedrijfs)informatie die noodzakelijk is om het afstudeertraject tot een goed einde te brengen. - Je (gevraagd en ongevraagd) te coachen bij het vervullen bij de afstudeeropdracht. - Mede beoordelen van je onderzoeksverslag en aanwezig zijn bij de verdediging Begeleiding vanuit de opleiding Je wordt begeleid door een afstudeerbegeleider. Deze begeleider wordt aangewezen door de afstudeercommissie van de ABO. Deze afstudeerbegeleider is eindverantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke begeleiding als de communicatie met het bedrijf. Naast de inhoudelijke en procesmatige begeleiding door je eigen afstudeerbegeleider is het mogelijk hulp van docenten uit andere disciplines van binnen of buiten de academie te vragen. Een overzicht van aanwezige kennis en expertise bij docenten, werkzaam bij de ABO, is te vinden in bijlage 7 op BlackBoard. De afstudeerbegeleider bezoekt minstens één keer het bedrijf. Daarnaast vindt er op een tweede moment contact met het bedrijf plaats. Het contact met het bedrijf vindt bij voorkeur zoveel mogelijk plaats in de beginfase en in het afrondende stadium van het afstudeertraject plaats. Tussentijds worden er voortgangsgesprekken met de student en afstudeerbegeleider gehouden. Tijdens de afstudeerperiode ben je zélf verantwoordelijk voor het proces. Uit ervaring is gebleken dat het van belang is om gedurende het traject steeds terug te keren naar het onderzoeksplan en ervoor te zorgen dat de door jou aangedragen conclusies en adviezen ook daadwerkelijk corresponderen met de door de onderneming aangedragen aanleiding en doel van de opdracht. De opleiding biedt conform de OER (Onderwijs- en Examenregeling) twee gelegenheden tot afstuderen in een jaar. Na de tweede gelegenheid kan de opdracht vervallen en een nieuw traject worden vastgesteld Beoordeling vanuit de opleiding Het onderzoeksplan wordt door een tweede lezer (docent niet zijnde je afstudeerbegeleider) samen met je afstudeerbegeleider en je bedrijfsbegeleider beoordeeld. Het onderzoeksplan moet voldoende zijn beoordeeld voordat de uitvoering van het onderzoek ter hand kan worden genomen. Voor de beoordeling van je onderzoeksverslag wordt een eerste examinator aangewezen die samen met de externe deskundige je onderzoeksverslag en de verdediging beoordeeld. De eerste examinator 7

8 is een docent (vaak de tweede lezer). De externe deskundige is iemand vanuit de praktijk die door kennis en ervaring in staat is tot het stellen van kritische vragen tijdens de verdediging. Daarnaast is de externe deskundige in staat het verslag op waarde te schatten en te beoordelen of je met de afstudeeropdracht hebt laten zien dat je het hbo-niveau hebt gerealiseerd. Tevens houdt de externe deskundige toezicht op de gang van zaken. De afstudeerbegeleider en bedrijfsbegeleider zijn wel aanwezig bij de verdediging en hebben voor de beoordeling een adviserende rol Afspraken betrokken partijen Voor het goed verlopen van het afstuderen dienen er tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt te worden. Hieronder is een aantal aspecten opgenomen. Samenwerkingsovereenkomst De opleiding adviseert je een overeenkomst met het bedrijf af te sluiten. In deze overeenkomst kunnen zaken als vertrouwelijkheid en vergoedingen worden geregeld. Op de grootte van de eventuele bedragen voor maandelijkse vergoedingen, reiskosten e.d. kan de opleiding geen enkele invloed uitoefenen. Een voorbeeld van een overeenkomst is opgenomen in bijlage 5 op BlackBoard. Bedrijfsregels Als je afgesproken hebt om je afstudeeropdracht in een bedrijf uit te voeren, dien je je te gedragen volgens de in het bedrijf geldende huisregels. Hieronder vallen werktijden, verlofregelingen, ziekmeldingregeling, etc. Veiligheid Als je je afstudeeropdracht in het bedrijf doet, moet je je voortdurend realiseren dat veilig werken van het grootste belang is. Houd je daarom strikt aan de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Relatie tot bedrijf en faciliteiten Van het bedrijf wordt verwacht dat er op basis van het onderwerp daar waar nodig inhoudelijke ondersteuning en begeleiding plaatsvindt op hbo-niveau. De belasting die deze begeleiding voor het bedrijf met zich meebrengt zal verschillen; als richtlijn wordt een gemiddelde belasting van 1 à 1 ½ uur per week gehanteerd. Daarnaast verwacht de opleiding dat je gebruik kunt maken van de faciliteiten van het bedrijf zoals werkplekken en computerfaciliteiten. Vertrouwelijkheid Afstudeerverslagen worden niet gepubliceerd indien deze vertrouwelijke informatie bevatten. Dit moet expliciet aangegeven worden bij de afstudeercommissie. Complicaties In geval van ziekte en andere omstandigheden dien je de opleiding hiervan in kennis te stellen. Onderbreking van het afstuderen moet je direct bij je bedrijfs- en afstudeerbegeleider melden. Bij complicaties in de uitwerking/voortgang van het project/onderzoek dient de afstudeerbegeleider in kennis gesteld te worden; in overleg met hem/haar zal dan een advies worden geformuleerd over verdere voortzetting van je afstuderen. 8

9 Vergoeding De opleiding stelt de doelstellingen van de afstudeerperiode op de eerste plaats. Het geld verdienen tijdens het afstuderen komt daarmee automatisch op de tweede plaats. Een evt. vergoeding is principieel een zaak voor het bedrijf en jou als student, waarin de opleiding niet bemiddelt. Een minimumeis is wel dat minstens de gemaakte kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten) worden vergoed door het bedrijf. Daarnaast kan bijvoorbeeld een vergoeding worden vastgesteld op basis van de geleverde prestatie. Verzekering Saxion heeft ten behoeve van haar studenten een aanvullende W.A.- en een ongevallenverzekering afgesloten. Een ziektekostenverzekering moet door jezelf worden afgesloten. Voor een eventuele afstudeerperiode in het buitenland is het aan te raden een aanvullende verzekering op de aanwezige verzekeringen af te sluiten. Je kunt hierover contact opnemen met het International Office van Saxion. Collegegeld Aangezien de afstudeerperiode onderdeel uitmaakt van de studie dien je bij Saxion te zijn ingeschreven. Voor het afstudeerjaar is dus ook collegegeld verschuldigd. 9

10 Deel 2: Afstudeerprocedure Het afstudeertraject bestaat globaal uit de volgende vier fasen: 1 Onderzoeksvoorstel 2 Onderzoeksplan 3 Onderzoeksverslag 4 Verdediging onderzoek Deel 2 van de afstudeerhandleiding gaat in op de verschillende fasen in het afstudeertraject. Per fase worden de procedurele en inhoudelijke aspecten, met verwijzing naar de bijlagen, gedetailleerd uitgewerkt. Bij de uitwerking van de onderdelen wordt van de student verwacht dat de theorie over Onderzoeksvaardigheden geleerd in de eerste drie jaar van de opleiding expliciet wordt toegepast! 2.1. Onderzoeksvoorstel a. Als de student wil starten met het afstuderen moeten het propedeusegetuigschrift en minimaal 135 studiepunten in de hoofdfase zijn behaald: afstuderen en maximaal 15 studiepunten staan nog open. Van de resultaten moet een pdf uit BISON worden gemaakt die als bijlage met het onderzoeksvoorstel moet worden ingediend. b. Op basis van de verworven afstudeeropdracht, en de theorie van onderzoeksvaardigheden, wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het formulier op BlackBoard (bijlage 4). Het ingevulde formulier wordt digitaal aangeleverd bij de Afstudeercommissie. 1 Dit format dient vergezeld te gaan van een uitdraai uit BISON (zie punt a) en het adviesformulier (zie punt b) waaruit blijkt dat de student aan de formele voorwaarden met betrekking tot het afstuderen voldoet. c. In de aanvraag kan een voorkeur aangeven worden voor een begeleider. Die keuze kan gemaakt worden uit een bepaalde groep docenten. De meest recente lijst met begeleiders vind je op BlackBoard als bijlage 8. De afstudeercommissie zal proberen de keuze zoveel mogelijk te honoreren, maar helaas zal dat niet altijd lukken. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de docent in kwestie en met de deskundigheid die vereist is om je afstudeertraject te begeleiden. De Afstudeercommissie vergadert in principe één keer per kwartiel. In de tussenliggende perioden zijn leden van de afstudeercie. in duo s gerechtigd voorstellen te beoordelen. d. De afstudeercommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de in par geformuleerde criteria en de eisen m.b.t. de studievoortgang (studiepunten). 1 Indienen kan uitsluitend via het eigen adres van de afstudeercommissie: Aanvragen die rechtstreeks naar individuele leden van de commissie worden gestuurd, worden niet behandeld. 10

11 Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen krijgt de student, op basis van de gegeven feedback, de mogelijkheid om het onderzoeksvoorstel aan te passen en opnieuw in te dienen bij de afstudeercommissie. De afstudeercommissie kan daartoe aanwijzingen geven, de student oproepen voor een mondelinge toelichting en/of in contact brengen met een inhoudelijk deskundig docent/begeleider. Als het afstudeervoorstel voldoet aan de gestelde procedurele en inhoudelijke eisen accordeert de Afstudeercommissie de afstudeeraanvraag en wijst een afstudeerbegeleider toe. Het Praktijkbureau meldt dit besluit aan de begeleider en de student. De student stuurt het onderzoeksvoorstel naar deze begeleider en maakt daarmee afspraken over het te ontwikkelen onderzoeksplan (zie. 2.2.). e. Na goedkeuring van het afstudeervoorstel en (formele) toelating tot het afstudeertraject, sluit de student een overeenkomst met het bedrijf. Een voorbeeldversie is beschikbaar op BlackBoard (bijlage 5). Een getekend (papieren) exemplaar van de overeenkomst, uiterlijk twee weken na goedkeuring van de aanvraag, dient te worden ingeleverd bij de afstudeerbegeleider. Archivering vindt plaats door het academiebureau. Verder informatie voor de opdrachtgever wordt door het Praktijkbureau verstuurd Onderzoeksplan Na goedkeuring van je onderzoeksvoorstel en het toewijzen van een afstudeerbegeleider wordt door de student een onderzoeksplan ontwikkeld. Dit onderzoeksplan wordt door de eerste examinator samen met de afstudeerbegeleider beoordeeld. Natuurlijk gebeurt dit in overleg met de bedrijfsbegeleider. Er mag pas tot uitvoering van het onderzoek worden overgegaan als het onderzoeksplan is goedgekeurd. Het onderzoeksplan moet drie weken na aanvang ter beoordeling zijn voorgelegd en zal dan binnen tien werkdagen worden beoordeeld. Dit onderzoeksplan dient de volgende onderdelen te bevatten: Een duidelijke situatieschets op basis van vooronderzoek Een helder geformuleerde te beantwoorden onderzoeksvraag op basis van de opdracht en situatieschets Duidelijke beargumenteerde keuze van het type onderzoek en uitwerking van het onderzoek ontwerp Beschrijving van hoe het literatuur/bronnenonderzoek zal worden uitgevoerd met trefwoorden, te gebruiken bronnen en zoekstrategie Beschrijving van de methode(n) voor het verzamelen van de praktijk (empirische) gegevens. Denk daarbij aan face-to-face interviews, enquêtes, metingen etc. Een beschrijving van de te gebruiken analysemethode(n) voor de verzamelde gegevens Een duidelijke structuur, opbouw en schrijfstijl Het formulier waarmee het onderzoeksplan wordt beoordeeld is als bijlage 6 in Deel 3 van deze handleiding opgenomen en te vinden op BlackBoard. 11

12 2.3. Onderzoeksverslag Concept Als het afstudeertraject zijn einde nadert, overlegt de student met de afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider of het conceptverslag ter beoordeling kan worden voorgelegd aan de eerste examinator. Dit eind -conceptverslag (moet volledig zijn) moet 20 werkdagen voorafgaand aan de week van afstudeerzitting (verdediging) worden ingediend. De eerste examinator heeft dan, in overleg met de afstudeerbegeleider, 5 werkdagen om te beoordelen of het concept examen/afstudeerwaardig is. Wordt deze kans niet gebruikt of is het oordeel negatief dan kan begin juli / maart een (herzien) concept worden ingediend en alleen bij een positief oordeel (voor half juli / maart) kan gebruik gemaakt worden van de herkansing in augustus / april. Naast een positief oordeel over het concept moeten ook alle onderdelen in het studiecontract zijn behaald alvorens de student op kan voor het examen. Een student kan voorwaardelijk op mogen voor zijn examen wanneer in de periode tussen indienen van het conceptverslag en het examen nog openstaande modulen gerepareerd moeten worden. Het concept-verslag wordt met hetzelfde formulier beoordeeld als het definitieve verslag. Zie daarvoor bijlage 6 in deel 3 van deze handleiding (BlackBoard). Definitief De definitieve versie van het verslag dient uiterlijk 10 werkdagen voor de week van de afstudeerzitting (verdediging) te worden ingediend. Het verslag moet in drievoud in hardkopie aangeleverd worden bij het Praktijkbureau (t.a.v. mw. Tanja Riesthuis/Carola Struik) en digitaal op CD of USB (één compleet document in.pdf én één compleet document als.doc. Dat betekent dus géén losse deeldocumenten. Ook moet een uitdraai uit BISON worden ingeleverd waaruit blijkt dat aan alle andere studie eenheden is voldaan. De examinatoren ontvangen het afstudeerverslag en een exemplaar van het Beoordelingsformulier via het Praktijkbureau. De bedrijfsbegeleider krijgt het verslag van de student zelf en alleen bij een positieve beoordeling door de examinatoren wordt het Beoordelingsformulier tegelijkertijd met de uitnodiging voor de verdediging naar het bedrijf opgestuurd door het praktijkbureau. De eerste examinator samen met de externe deskundige (tweede examinator) geven binnen 5 werkdagen een beoordeling met behulp van het beoordelingsformulier in bijlage 6 en informeren de student en de Afstudeercommissie over de uitslag. Bij een positief oordeel wordt door het Praktijkbureau een datum en tijdstip vastgesteld waarop het afstudeerrapport wordt verdedigd. Ook laat het Praktijkbureau de student weten wie als examinatoren waren (zijn) toegewezen. 12

13 Bij een negatief oordeel (en ook bij het niet hebben voldaan aan alle andere studie-eenheden) krijgt de student nog geen toestemming om af te studeren. De student krijgt dan de gelegenheid om het afstudeerrapport te verbeteren en overlegt daartoe met de afstudeerbegeleider om te bepalen hoeveel tijd daarvoor nodig is. Een verzoek wordt ingediend bij de Afstudeercommissie om een nieuwe datum vast te stellen waarop het verbeterde afstudeerrapport uiterlijk dient te worden ingeleverd. De student brengt verder de bedrijfsbegeleider op de hoogte van het negatieve oordeel en geeft aan dat de verdediging geen doorgang zal vinden. Ook met de bedrijfsbegeleider wordt de gewijzigde planning besproken. Het verslag wordt met het formulier in bijlage 6 in deel 3 van deze handleiding (blackboard) beoordeeld Verdediging Bij de verdediging zijn beide examinatoren, de afstudeerbegeleider en de bedrijfsbegeleider aanwezig. De verdediging vindt plaats op de opleiding. Het spreekt voor zich dat je hiervoor passend gekleed bent. De afstudeerzitting begint met een korte presentatie van maximaal 10 minuten. Daarna ga je je verslag mondeling en individueel verdedigen. Door de examinatoren zullen vragen gesteld worden naar aanleiding van het verslag. De bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider zijn hierbij uitgenodigd maar beoordelen niet mee. De verdediging duurt maximaal 40 minuten. Daarna volgt overleg om het eindcijfer te bepalen. De hele afstudeerzitting beslaat maximaal 60 minuten indien een student individueel afstudeert. De verdediging is in principe openbaar, maar de aanwezigheid van derden moet altijd eerst met de opdrachtgever overlegd worden. De examinatoren stellen het eindoordeel vast en leggen hierover met behulp van het formulier in verantwoording af aan de Afstudeercommissie af (bijlage 6). Deze eindbeoordeling is niet openbaar. Aansluitend wordt het eindcijfer meegedeeld en toegelicht. De opleiding is eindverantwoordelijk voor het eindcijfer. Alle aanwezigen hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de totstandkoming van de beoordeling. Indien de verdediging als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt het Praktijkbureau verzocht een nieuwe datum vast te stellen voor de presentatie en verdediging van het afstudeerverslag. Het eindoordeel wordt voor 60% bepaald door het cijfermatige oordeel over het definitieve afstudeerrapport, voor 30% door het cijfermatige oordeel over de verdediging en voor 10% door het cijfermatige oordeel over het proces. Al deze onderdelen moeten met een voldoende zijn beoordeeld om te slagen voor het afstuderen. Het formulier met daarin de criteria voor de beoordeling van het verslag en de verdediging is als bijlage 6 te vinden op BlackBoard. Direct na afloop van de afstudeerpresentatie wordt het bedrijf, de student, de externe deskundige en de afstudeerbegeleiders gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De informatie uit deze evaluaties 13

14 wordt gebruikt om het functioneren van afstudeerbegeleiders, examinatoren, de afstudeercommissie en het Praktijkbureau te verbeteren Afronding afstudeertraject De Afstudeercommissie informeert de Examencommissie over het eindoordeel met betrekking tot het afstudeerresultaat en verzoekt tot het opstellen van een proces verbaal. De Examencommissie stelt binnen tien werkdagen vast of het examen behaald is.. 14

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool

Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding. Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool Stimuleren en beoordelen van een onderzoekende houding Forra Cornelis docent fontys paramedische hogeschool f.cornelis@fontys.nl Even voorstellen FPH Uniform afstudeertraject (25 EC) Gezamenlijk onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH"

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH Augustus 2005, 6RPVNXQQHQVFULSWLHNRVWHQGHVSXLJDWHQXLWORSHQ Als SPD student heb je er zo n 4 jaar studeren opzitten en dan begin je met je scriptie. Bij sommige opleiders gaat dan de kassa pas echt rinkelen.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Handleiding afstuderen HBO-ICT

Handleiding afstuderen HBO-ICT Handleiding afstuderen HBO-ICT Studiejaar 2016-2017 Studielast : 30 EC Datum van uitgave : september 2016 Versie : 1.1 Cursusjaar : 2016-2017 Leerroute : alle Studiejaar : jaar 4 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Wie bent u als opdrachtgever? U bent werkgever, HRM-adviseur, directeur, decaan of beleidsmedewerker

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie