Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613."

Transcriptie

1 Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goes op donderdag 9 oktober 2008 om uur in de raadszaal van het Stadskantoor. Hoogachtend, De voorzitter van de raad, drs. D.J. van der Zaag. Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Weerstandsvermogen en management. 5. Vaststelling gemeentelijkvoorkeursrecht Goese Poort. 6. Goes/Afrikajaar Sluiting.

2 Raadsvoorstel Agendapunt 3 Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Ingekomen stukken Registratienummer 08INT00614 Geachte raad, Onderstaande voor uw raad bestemde stukken zijn ontvangen. De adviezen zijn in de laatste kolom vermeld. Hoogachtend, de wnd.griffier, de voorzitter, mr. G.M. van Belzen. drs. D.J. van der Zaag. Nr. Afzender Datum en nr. Onderwerp Advies 1. Gemeente Goes Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d Bond tegen het vloeken Aanbod materialen en gastlessen t.b.v. eventuele campagne voor respect(volle taal) V.k.a. Betrekken bij discussie waarden en normen. Stukken aan cie. geven 3. Moeliker & Platteeuw Advocaten te Middelburg /05501 Bestemmingsplan Goese Schans V.k.a. 4. Bewoners Buys Ballotstraat te Goes /05531 Bestemmingsplan Riethoek Voor afdoening in handen stellen college 5. Gemeente Reimerswaal Motie inzake subsidiëring milieuorganisaties V.k.a. 6. Vogelbescherming Nederland Reactie motie gemeente Reimerswaal V.k.a. 7. Hoegen Dijkhof Advocaten & Belastingadviseurs /05650 Kopie brief namens Goese Meer B.V. inzake aansprakelijkstelling V.k.a. 8. Centrale Post Ambulancevervoer Zeeland Vergaderstukken AB-vergadering V.k.a. 9. Dhr. J.T. Castelein te Goes /05908 Reclamebelasting V.k.a.

3 Besluitenlijst raadscommissie Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie gehouden op 11 september 2008, aanvang 19:45 uur in het Stadskantoor. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 19:45 uur tot 20:15 uur C.J. Bruring W.H. van Meegen S.M. van t Westeinde en M.K. Dieleman J. de Bat, F.D. van den Berg-Felius, H.H. Bouma, P. Favier, G.R. Heerebout, S. J. Heijning, M. van Heugten-van den Burg, B.H. Jasperse, R. de Koster, A.N. van Overbeeke, J.P. Polfliet, J.C. de Pooter, A.M. Schuurbiers, G.M. van der Slikke, B.L.L. van der Velde, R. Weststrate Met de raad om tafel: Bestemmingsplan Goese Schans en Nota integratiebeleid. Er zijn twee sprekers: De heer H. Hoegen Dijkhof namens de heer P. de Visser over bestemmingsplan Goese Schans en de heer V. Zabeli, lid van de werkgroep Variant, over de nota Integratiebeleid. De heer Hoegen Dijkhof vraagt of de raad de onderstaande vragen aan het college wil voorleggen over de groene buffer tussen het Goese Meer en Goese Schans: - of de grond aan het Goese Meer (Goese Diep) reeds door de gemeente verkocht is en zo ja, voor welke prijs en tegen welke voorwaarden; - of het verstandig is om al bomen te vellen, terwijl niet zeker is dat bouwvergunningen verleend kunnen worden; - of de gemeente wil wachten op de rapportage van een onderzoek in opdracht van de heer De Visser naar flora en fauna; - of de gemeente juridisch heeft laten onderzoeken wat de gevolgen zijn als blijkt dat de bezwaren gegrond zijn en de claim van Goese Meer BV van 25 miljoen euro wordt toegewezen; - of de gemeente in dat geval claims kan verwachten van de participanten van de SOK; - waarom de inhoud van de SOK geheim wordt gehouden en welke belangen door het openbaar maken geschaad zouden worden; - of de gemeente de SOK en afgeleide overeenkomsten ter inzage wil leggen; - of het weigeren hiervan in strijd is met de Wet openbaarheid van bestuur. Tenslotte vroeg hij aandacht voor mogelijke gevolgen van verstoring van het slibdepot. Concluderend vraagt hij om het ontwerp-bestemmingsplan Goese Schans van de agenda van 18 september af te voeren en pleit hij ervoor om het bedoelde gebied ongemoeid te laten. De heren Bouma, De Bat en de voorzitter keuren het af dat via de raad vragen aan het college gesteld worden en de heer Heijning stelt de wedervraag of de claim van 25 miljoen soms ingegeven wordt door een mogelijke claim door Maatschap De Wilhelminapolder aan Goese Meer BV. De heer Zabeli vraagt de ondersteuning van de werkgroep niet stop te zetten na twee jaar en benadrukt het belang van de begeleiding van de werkgroep in het licht van de regiefunctie van de gemeente.

4 - 2 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 20:15 uur tot 21:45 uur J.C. de Pooter J.W. Scherpenzeel M.K. Dieleman en S.M. van t Westeinde H.W. Hoogerland, A.N. van Overbeeke, A. Daniëls, P. Favier, J. de Bat, W.J. Copper, S.J. Heijning, F.D. van den Berg-Felius, C.J. Bruring, H.H. Bouma, A.B. van der Reest, A.M. Huissoon-Schrijver en P.E. Romijn. Bestemmingsplan Goese Schans. De voorzitter opent de bespreking en geeft het woord aan wethouder Dieleman die enkele mededelingen heeft. De wethouder meldt dat de brief van advocaat Moeliker namens Tankopslag Midden-Zeeland is ingetrokken, dat Haringman het verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur heeft ingetrokken en dat het beroep tegen het voorbereidingsbesluit Waterstad/Goese Schans door de rechtbank niet ontvankelijk is verklaard. De heer Bouma geeft aan dat zijn fractie het een moeilijk voorstel vindt. Er zijn veel zienswijzen ingediend en het houdt veel mensen bezig. Daarom heeft zijn fractie behoefte aan meer tijd voor een zorgvuldige afweging en stelt voor de behandeling te verschuiven naar de raadsvergadering van oktober. De heer Bouma vraagt een reactie van de wethouder op de inbrengen van de deelnemers aan Met de raad om tafel van 28 augustus. Hij is van mening dat de communicatie niet goed is verlopen en wil graag weten hoe dit wordt opgepakt. Vervolgens vraagt hij een update van het eerder geboden overzicht van s, en wil hij weten wat er waar is van het verhaal in de wandelgangen dat in der tijd 50 huizen teveel in het Goese Meer gebouwd zijn. Mevrouw Huissoon sluit zich voor het grootste deel aan bij de heer Bouma. Ook zij vraagt aandacht voor de communicatie met betrokkenen. De heer Bruring geeft namens GroenLinks aan geen uitstel nodig te hebben. Zijn fractie is nog steeds blij met het voorstel om het havengebied te ontwikkelen. Hij wil daarbij wel meer ruimte voor architecten creëren. Dit kan bijvoorbeeld door de bouwhoogten nu niet in het bestemmingsplan vast te leggen, maar ruimte te laten om passende oplossingen te zoeken. Richting de bewoners van het Goese Meer zegt hij dat de geplande wijk Goese Schans ook voordelen heeft. Een punt van zorg is de afwikkeling van het bouwverkeer. Hierover is bij andere projecten veel te doen geweest en daarom vindt hij het verstandig hier vooraf goede afspraken over te maken. Zijn fractie is het eens met het collegevoorstel geen MER uit te voeren. De heer Hoogerland zegt dat de PvdA de maximale bouwhoogte van 24 meter te hoog vindt. Wat hem betreft gaat de trein te snel en wordt aan belangen van betrokkenen voorbijgegaan. Hij zou graag terug willen naar het oorspronkelijke plan Waterstad waarbij de bebouwing van de groene long nog niet in beeld was. In het huidige voorstel is in die groene long een theehuisje opgenomen. Dat hoeft voor hem niet. Ook vindt hij dat er ruimte moet blijven voor de scoutinggroep die daar gevestigd is. Tot slot geeft de heer Hoogerland aan dat er in de PvdA-fractie verschillend over dit plan gedacht wordt. De heer Heijning zegt dat de VVD op dit moment nog geen definitief standpunt inneemt. Hij geeft wel aan begrip te hebben voor de bezwaren van de bewoners van Havenzicht. Hij zegt stedenbouwkundig overtuigd te zijn van het belang van het verbinden van de Goese Meer met de stad Goes. Daarvoor kan bebouwing van de geluidswal een oplossing zijn. Wat de VVD betreft mag het theehuis uit het bestemmingsplan. De heer De Bat merkt namens het CDA op dat het project wel buiten de gemeente verkocht wordt, maar dat het erop lijkt dat de communicatie met direct omwonenden vergeten wordt. De communicatie is niet scherp geweest en dat moet beter. Wat het CDA betreft mag het theehuis eruit. Hij vraagt de wethouder welke mogelijkheden er nog zijn om het gebouw aan de Westhavendijk te verlagen. Ook hoort hij graag hoe de wethouder met het bouwverkeer wil omgaan. Wethouder van t Westeinde beantwoordt de aan haar gestelde vragen. Zij licht de situatie rond de uitplaatsing van bedrijven toe. Op dit moment onderzoekt de provincie twee locaties voor een nieuw nat bedrijventerrein: Schorebrug en de Goese Sas. Het is een wettelijke plicht om tenminste twee locaties te onderzoeken. Na de onderzoeken zal de provincie een keuze voor één van beide locaties maken.

5 - 3 - Uiteindelijk moet de betreffende gemeente het bestemmingsplan aanpassen om de werkelijke realisatie mogelijk te maken. Als één van beide gemeente hier niet aan mee wil werken, dan kan de provincie een aanwijzing geven. Op dit moment is er intensief contact met de bedrijven in het havengebied waarvan bekend is dat zij daar weg willen. Zij ontkent andermaal dat het de gemeente Goes alleen om geld te doen zou zijn. Een project van deze omvang heeft altijd s, maar bovendien is deze ontwikkeling goed voor Goes. Wat haar betreft is het een voorwaarde voor met de bouw begonnen kan worden dat de infrastructuur rond het plangebied op orde is. Tot slot geeft zij aan op dit moment nog niet van de claim van Goese Meer BV geschrokken te zijn. Zij heeft geen andere onderbouwing gezien dan de artikelen in de krant. Wethouder Dieleman beantwoordt de aan hem gestelde vragen. Allereerst gaat hij in op de opmerkingen die tijdens Met de raad om tafel op 28 augustus gemaakt zijn. De vereniging bewoners Goese Meer hebben vragen gesteld over de maximale bouwhoogte van 14 meter aan het Goese Diep. Het is niet de verwachting dat de hoogte van de woningen aan het Goese Diep hoger worden dan 10 meter over 70% van de lengte. Voorgesteld wordt om de overige 30% te bebouwen tot maximaal 12 meter. In het bestemmingsplan staat 14 meter om de architecten ruimte te geven. Hij wil in het college overleggen of dit aangepast kan worden. Ook vroeg de vereniging naar het theehuisje. Kan dit op termijn ook andere horeca worden? Nee, in het voorliggende plan er kan maar één gebouwtje komen en de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Daarbij kan in het bestemmingsplan een voorschrift worden opgenomen over de soort horecavoorziening die er komt. Evenwel is hij bereidt om met het college te bespreken of het theehuisje kan komen te vervallen. De vereniging wil, evenals de heer De Visser, inzage in de grondexploitatie (GREX). Dat wordt geweigerd omdat de GREX een vertrouwelijk document is. Indien deze informatie op straat komt te liggen, kan er niet meer onderhandeld worden vanuit een gelijke positie, omdat de uitgangspositie van de gemeente/goese Schans dan bekend is. De GREX is overigens door verschillende externe adviesbedrijven nagelopen en ook nog een keer door een externe adviseur van de provincie Zeeland voordat de provincie besloot een garantiesom af te geven aan het project. Verder zijn er vragen gesteld over de aanbesteding en dan met name het kettingbeding. De gemeente en Goese Schans CV besteden aan volgens de aanbestedingsrichtlijnen van de gemeente Goes. In de wijk Goese Diep geldt een kettingbeding dat contractueel nagekomen moet worden. De bewoners van buurtschap Havenzicht (Westhavendijk) hebben aandacht gevraagd voor de slechte communicatie. Door een vergissing zijn de bewoners Westhavendijk niet uitgenodigd bij de presentaties van het plan Waterstad in de goederenloods vorig jaar voorjaar. Dit is daarna gecorrigeerd door de bewoners uit te nodigen voor de bijeenkomst Wilhelminadorp. Daarna zijn er diverse gesprekken geweest met de bewoners over het plan en is gezocht naar een oplossing. Hierdoor is in het bestemmingsplan voorzien in een achterpad en de bouwmogelijkheid van een garage. Tijdens de sloop van de AKF heeft het aan informatie vanuit het projectbureau ontbroken. Tussen de gemeente en het projectbureau worden nu duidelijke afspraken gemaakt hoe informatieverstrekking zal plaatsvinden in het vervolg. De raad zal daarover geïnformeerd worden. De bewoners van de Westhavendijk vinden de maximale bouwhoogte van 24 meter te hoog. Dat is inderdaad hoog. Naar aanleiding van de zienswijze is hier enigszins in tegemoet gekomen. Het verlagen van de bouwhoogten op juist deze plaats betekent echter een aanzienlijk gat in de exploitatie. In reactie op de SGP/ChristenUnie fractie antwoordt de wethouder dat wat het college bestreeft uitstel niet nodig is. De stukken zijn geruime tijd in uw bezit en uitstel maakt de keuze niet makkelijker. De raad kan binnen zes weken informatie over de haalbaarheid van een aquaduct verwachten. Het stedenbouwkundige uitgangspunt voor de Goese Schans is het realiseren van een natuurlijke overgang van het Goese Meer naar de stad. De wethouder is van mening dat dit nu gerealiseerd is. De communicatie vanuit het projectbureau moet beter. Daar is intern over gesproken. De wethouder vindt het theehuisje een leuk onderdeel van het plan. Hij zou het best willen behouden, maar als een meerderheid van de raad hem verzoekt het uit het plan te halen, dan zal hij zich niet verzetten. Tot slot deelt hij mee dat Connexxion verzocht ruimte te reserveren voor twee bushaltes. In tweede termijn verzoekt het CDA op de hoogte gehouden te worden. Daarnaast zien zij eventuele wijzigingen naar aanleiding van het collegeoverleg graag tegemoet. De VVD vraagt zich af, of de hoogbouw bij de Westhavendijk niet (deels) elders in het plangebied gerealiseerd kan worden. Voor de PvdA is 24 meter niet acceptabel. Daarnaast hebben zij zorgen over de infrastructuur in en rond de nieuwe wijk. GroenLinks pleit nogmaals voor ruimte voor de architect om hetzelfde bouwvolume te realiseren door minder hoog te bouwen.

6 - 4 - D66 benadrukt dat de gemeente met alle betrokken partijen in gesprek moet blijven. De SGP/ChristenUnie vindt dat ook de gemeente steken heeft laten vallen in de communicatie. De voorzitter concludeert dat wethouder Dieleman met het college gaat overleggen over aanpassingen in het voorstel met betrekking tot: - het theehuisje; - de bouwhoogten aan het Goese Diep; - het gebouw aan de Westhavendijk. Als dit tot wijziging van het voorstel leidt, dan zal dit direct na de collegevergadering worden verstuurd. De besluitvorming zal in de debatraad van 18 september plaatsvinden. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Bestuurskamer, uur B.L.L. van der Velde G.M. van Belzen G.R. Heerebout, J.P. Polfliet, A.J.J. de Wit, B.H. Jasperse, R. Weststrate en G.M. van der Slikke. D.J. van der Zaag Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) De voorzitter heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat op de agenda staat het RIEC. De SGP/CU is van mening dat beter de pilot afgewacht kan worden. Na 2012 kan alsnog ingestapt worden. BIBOB kan nog steeds gevraagd ingezet worden, zodat er geen dringende noodzaak bestaat. De fractie wil wel weten wat de eventuele consequenties zijn van het niet meedoen. GroenLinks vindt het een rijkstaak. Verder is de vrees dat de kosten niet beheersbaar blijken te zijn. De PvdA vindt het eveneens een rijkstaak. Verder is de juridische structuur niet duidelijk. De VVD-fractie vraagt zich af of de kosten opwegen tegen het nut. Mede omdat BIBOB ook toegepast kan worden. Het CDA begrijpt dat de gemeente ook een rol te vervullen heeft bij de bestrijding van criminaliteit. In het kostenoverzicht is de bijdrage van de provincie Zeeland nog niet opgenomen. De kosten voor de gemeente Goes gaan dus nog met een derde omlaag. De fractie van het CDA kan daarom instemmen met het voorstel. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen deelt burgemeester Van der Zaag mee dat de korpsbeheerder voor 1 september 2008 bij het ministerie een subsidieaanvraag heeft ingediend. Er was dus wel degelijk haast geboden. Het is voor een belangrijk deel een rijkstaak. Daarom betaalt het rijk 50% van de kosten. De overige 50% wordt betaald door de politie, de provincie en de gemeenten. Ook de gemeente draagt verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verlenen van gemeentelijke vergunningen aan criminele organisaties. BIBOB is een alternatief. Hierbij moet wel voor het advies betaald worden. Bij het RIEC is dit niet zo. Verder verzamelt het RIEC vooraf informatie, zodat de procedure sneller verloopt dan bij een BIBOB advies. Consequenties van het niet meedoen zijn hem niet bekend. In ieder geval kun je dan geen gebruik maken van de expertise van het RIEC. Het RIEC maakt onderdeel uit van de politie. De financiering is apart geregeld. Het RIEC wordt aangestuurd door een stuurgroep. De voorzitter constateert na een rondje langs alle fracties dat alleen het CDA instemt. Het voorstel gaat daarom niet verder naar de raad.

7 - 5 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Kamer 1.29, 20:15 uur tot 21:45 uur A.P.M. Wevers J. Adriaanse M. van Heugten-van den Berg, E.M. van Waveren-van der Veen, D. van Ewijk, J.J. Bouma, J. Lukasse, S. van Schaik en A. Schuurbiers. Nota integratiebeleid. Na een uitgebreide discussie concludeert de voorzitter dat alle partijen zich kunnen vinden in de grote lijn van het voorstel. Er zijn echter nog verschillende punten waar de wethouder verzocht wordt nog eens goed naar te kijken. Dit zijn de volgende punten: - Stopzetten subsidie pas na de evaluatie. - Voor de vervolgbehandeling de reacties van RMO, Allochtonenplatform en Variant toevoegen. - Afspraken maken over de taakverdeling gemeente/variant en deze vastleggen. - Onderzoek of de activering van allochtonen vrouwen ook naar Variant verschoven kan worden. - Een verduidelijking van de urenverantwoording op pg. 12. De raadscommissie adviseert de raad het stuk nu nog niet in behandeling te nemen, maar de wethouder eerst de voorgestelde aanpassingen te laten maken. Vervolgens kan het stuk opnieuw in raadscommissie en afsluitend in de debatraad worden behandeld. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Bestuurskamer, uur B.L.L. van der Velde G.M. van Belzen G.R. Heerebout, J.P. Polfliet, A.J.J. de Wit, B.H. Jasperse, R. Weststrate, G.M. van der Slikke en R. de Koster. S.M. van t Westeinde Weerstandsvermogen en management De voorzitter heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer R. Wiskerke van de afdeling Financiën om een korte toelichting te geven. Het CDA vindt het een goed stuk en is blij dat het er nu is. Het geeft inzicht waar de gemeente staat. Hij kan zich ook vinden in de geformuleerde kaders van de raad. Er is wel een vraag over de berekeningsmethode. De VVD-fractie vindt het een goed leesbaar stuk en kan zich eveneens vinden in de geformuleerde kaders van de raad. De PvdA-fractie spreekt haar waardering uit en kan zich eveneens vinden in de kaders. D66 is tevreden met het stuk. Wel wordt gevraagd om een begrippenlijst toe te voegen. Dit maakt het lezen van het stuk eenvoudiger. Ook wordt gevraagd om uitleg over de puntentelling voor wat betreft de waardering van het profiel. GroenLinks geeft aan er lange tijd op aangedrongen te hebben. GroenLinks is daarom ook blij dat het er nu is. Het voor de Goese Schans is volgens GroenLinks te laag gewaardeerd. Verder wordt op pagina 27 het voorstel gedaan van extra formatie. Dit vindt GroenLinks geen goed idee. De SGP/CU vindt het ook een goed stuk. Ook hier vragen over de berekeningsmethodiek. Wethouder Van t Westeinde zegt dat ze blij is met de complimenten. Het heeft even geduurd, maar het is goed dat het er nu is. Na twee jaar zal het worden geëvalueerd. Er is nu nog ruimte om s af te dekken. Echter indien er nieuwe projecten bijkomen is dit snel voorbij en is wellicht aanpassing gewenst. Het is dan ook geen statisch stuk. De 5% was een starre norm. De norm is nu beter afgestemd op de werkelijke s. Zij zal kijken naar de berekeningsmethode. Vooral de top s met een lage frequentie. Zij zal ook kijken naar het van de Goese Schans. De extra formatie zal er niet komen. Ook het college vindt dit geen goed idee. Een begrippenlijst wordt toegevoegd. De heer Wiskerke beantwoordt vervolgens nog wat detailvragen.

8 - 6 - De voorzitter concludeert dat het onderwerp op de agenda van de hamerraad van 25 september 2008 geplaatst kan worden. N.B. Deze vergadering vervalt, zodat dit nu in de Hamerraad van 9 oktober 2008 behandeld zal worden. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Raadszaal, uur D. van Ewijk G.M. van Belzen A.N. van Overbeeke, M. van Heugten-van den Burg, E.M. van Waverenvan der Veen, A.P.M. Wevers, A.M. Schuurbiers, C.J.J. Bouma, J. Lukasse, C.J. Bruring en A.M. Huissoon-Schrijver. S.M. van t Westeinde Cultuurnota De voorzitter heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens de leden van de commissie het woord om hun mening naar voren te brengen over het voorstel. De heer Van Overbeeke vraagt waarom het zo lang geduurd heeft, voordat weer over dit onderwerp gesproken kon worden en waarom de nota niet is aangepast naar aanleiding van de eerdere bespreking. De voorzitter zegt dat gewacht is totdat de portefeuillehouder weer beter is. Verder zal de nota aangepast worden naar aanleiding wat eerder en vandaag besproken is. Afgesproken wordt de nota te behandelen in de debatraad van 25 oktober Verder wordt afgesproken de concept cultuurnota per hoofdstuk te behandelen, te beginnen bij hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 Podiumkunsten GroenLinks is voor een cultuurpas. Wel moet opgepast worden dat deze niet stigmatiserend is. De fusie tussen de Mythe en t Beest zal gevolgd worden. GroenLinks is voor een cultuurplein. Het Zeeland Nazomer Festival is Goes is goed, zolang de unieke locatie maar voorop staat. De SGP/CU-fractie vindt het belangrijk dat de fusie een kostenbesparing met zich mee brengt. Verder vraagt de fractie naar de verhouding tussen de Culturele Raad Goes en de Stichting Goes Promotie. De VVD-fractie vindt dat de fusie een kwaliteitsverbetering moet zijn. De fractie is ook voor een cultuurplein. Ook de muziekschool zou hierin een plek moeten krijgen. De PvdA-fractie wil dat de huurprijs van de Mythe en de Grote Kerk voor amateur-gezelschappen drastisch omlaag gaat. De PvdA-fractie vraagt hoe het staat met actiepunt 15 (minder draagkrachtige, jongeren). Bij de fusie moet gewaakt worden voor de eigen bijzondere identiteit van t Beest. De beoogde bezuiniging is van de baan. Verder is er wel een gebrek aan oefenruimte voor bandjes. Het CDA kan zich vinden in de actiepunten. De fractie vraagt zich af waar het jeugdcircus thuis hoort. Het valt nu tussen wal en schip. Geen cultuur en geen sport. Een betere afstemming met het evenementenbeleid is gewenst. De portefeuillehouder deelt mee dat het met de fusie de goede kant op gaat. Er is zeker oog voor de eigen identiteit van t Beest. De bezuiniging is inderdaad van de baan. De Culture Raad en de St. Goes Promotie zijn twee verschillende organen met eigen middelen en eigen taken en verantwoordelijkheden. De cultuurpas moet er in 2009 komen. Het is niet zo dat Goes een plek koopt voor het Zeeland Nazomer Festival. Het is wel zo dat geld gereserveerd wordt, indien in Goes een geschikte locatie gevonden wordt en er een vraag komt om mee te werken. De Mythe heeft een gereduceerd tarief. Met een eenmalige subsidie erbij wordt het huurprijsprobleem opgelost. De St. De Grote Kerk krijgt ,- onder voorwaarde dat nieuwe amateur-gezelschappen de kerk mogen gebruiken tegen de werkelijke kosten. De huurcompetent geldt dan niet. De jongerenraad van de PvdA heeft de behoefte van bandjes aan oefenruimte in kaart gebracht. Het jeugdcircus valt niet onder cultuur. Het jeugdcircus klopt nooit bij de gemeente aan. Vermoedelijk zit het financieel wel goed.

9 - 7 - Hoofdstuk 5 Letteren en media De SGP/CU-fractie vraagt om andere openingstijden voor de bibliotheek. Deze is dicht als de mensen juist vrij zijn. De andere fracties sluiten zich hierbij aan. De VVD, D66 en de PvdA zijn ook voor opening op zondagmiddag. GroenLinks geeft aan het een goed idee te vinden, indien de bibliotheek ook een plek krijgt op het cultuurplein. De portefeuillehouder zegt dat bekeken zal worden wat de kosten zijn van andere openingstijden. De raad kan dan zelf beslissen wat te doen. Verder kan de bibliotheek alleen in het gebouw van het archief. Dit heeft de gemeente verkocht en staat nu te koop voor een aanzienlijk hoger bedrag. Daarnaast is de bibliotheek eigenaar van het huidige pand en kan zelf beslissen om dit te verkopen en van de opbrengst een ander pand aan te kopen. Hoofdstuk 6 Cultureel erfgoed Afgesproken wordt dit een andere keer afzonderlijk te bespreken met de andere portefeuillehouder. Hoofdstuk 7 Randvoorwaarden / Hoofdstuk 8 Financiën De VVD vindt dat het beleid nu geformaliseerd moet worden. Verder moet de rol van de Culturele Raad versterkt worden en moet iets gedaan worden aan structurele subsidies. De PvdA-fractie sluit zich aan bij dit laatste punt. Er zijn genoeg voorbeelden hoe dit geregeld kan worden. Verder vindt de fractie dat er relatief weinig geld beschikbaar is voor cultuur. Goes is een onderwijsen sportgemeente. Het moet ook een cultuurgemeente worden. Er moet dan ook meer formatie voor cultuur komen. Verder lijkt het de fractie een goed idee om via een folder en in Samenspel aandacht te besteden aan het cultuurbeleid van de gemeente. D66 sluit zich aan bij dit laatste punt van de PvdA. Het CDA wil dat het beleid nu snel uitgevoerd gaat worden. GroenLinks is niet gelukkig met de dubbelrol van de Culturele Raad. De Culturele Raad geeft adviezen en wijst subsidie toe. Dit laatste is een taak van de gemeente. De Culturele Raad moet het college adviseren en het college moet de subsidie toewijzen. Nu verlenen beide subsidies. Dit is niet goed. Het is beter de rollen zuiver te houden. De SGP/CU-fractie vindt dat een eigen bijdrage een voorwaarde moet zijn bij subsidieverlening. De fractie vindt het spijtig dat er nog steeds geen subsidiecriteria zijn waaraan aanvragen voor subsidie getoetst kunnen worden. Verder vindt de fractie het niet logisch dat alleen incidentele subsidieaanvragen aan kwaliteitscriteria moeten voldoen. De portefeuillehouder deelt mee dat er criteria voor het subsidiëren worden opgesteld. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden. De structurele subsidie zal ook bekeken worden. Het zal vanwege overgangstermijnen wel enige tijd in beslag nemen, alvorens alles is aangepast. Publiciteit is een goed idee. Zal opgepakt worden. In alle gevallen kwaliteitscriteria opleggen is onwenselijk. Er moet ook ruimte zijn om uit te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen. Echter, indien veel subsidie verleend wordt voor een incidenteel gebeuren, is het stellen van kwaliteitscriteria op zijn plaats. De voorzitter concludeert dat het voorstel behandeld kan worden in de debatraad van 23 oktober a.s.

10 - 8 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 21:45 uur tot 22:30 uur J. de Bat J.W. Scherpenzeel M.K. Dieleman H.W. Hoogerland, A. Daniëls, W.J. Copper, S.J. Heijning, F.D. van den Berg-Felius, G.M. van der Slikke, A.B. van der Reest, en R. de Koster. Uitwerking BRINK rapportage. Op verzoek van het college heeft onderzoeksbureau BRINK een inventarisatie gemaakt van de staat van onderhoud van alle buitensport-kleedaccommodaties. Het college stelt voor om nu eenmalig in samenwerking met de verenigingen groot onderhoud te plegen aan de accommodaties. Vanaf 2010 wordt er gewerkt met een nieuw systeem van onderhoudsafspraken, waarbij alle betrokken sportverenigingen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het onderhoud. De voorzitter concludeert dat de meeste fracties met dit voorstel kunnen instemmen. De PvdA heeft bedenkingen bij de hoogte van het bedrag voor de eenmalige opknapbeurt en heeft daarom verzocht het stuk te bespreken in de debatraad van 18 september.

11 Raadsvoorstel Agendapunt 4 Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Risicomanagement Registratienummer 08INT00615 Geachte raad, Hierbij treft u het inventarisatierapport management aan. Dit rapport bevat de resultaten van een organisatiebrede nulmeting naar de s van de gemeente Goes. Begin 2008 hebben wij een start gemaakt met het opzetten van een structureel systeem van management, waardoor niet alleen invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichting vanuit het BBV maar ook tegemoet wordt gekomen aan een reeds langer bestaande wens van uw raad. Bij het onderwerp management kan een onderscheid worden gemaakt in een beleidsmatig en een uitvoerend aspect. In het duale stelsel stelt de raad het beleid vast en is het college verantwoordelijk voor de uitvoering. In de handreiking weerstandsvermogen voor raadsleden vanuit het Rijk (zie bijlage) wordt dit nader toegelicht. Binnen de gemeente Goes hebben wij de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van management nader ingevuld door het managementbeleid vast te leggen in een nieuwe paragraaf weerstandsvermogen. De uitvoering van management heeft geleid tot het bijgevoegde inventarisatierapport management. Wij stellen u voor te besluiten om: - de hernieuwde paragraaf weerstandsvermogen vast te stellen; - kennis te nemen van het inventarisatierapport management. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes, de secretaris, de burgemeester, drs. C.G.M. Maas. drs. D.J. van der Zaag.

12 Raadsbesluit Besluitnummer 4 Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Risicomanagement Registratienummer 08INT00616 De raad van de gemeente Goes; gelet op artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; b e s l u i t : - de hernieuwde paragraaf weerstandsvermogen vast te stellen; - kennis te nemen van het inventarisatierapport management. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 9 oktober de wnd.griffier, de voorzitter, mr. G.M. van Belzen. drs. D.J. van der Zaag.

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie