Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613."

Transcriptie

1 Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goes op donderdag 9 oktober 2008 om uur in de raadszaal van het Stadskantoor. Hoogachtend, De voorzitter van de raad, drs. D.J. van der Zaag. Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Weerstandsvermogen en management. 5. Vaststelling gemeentelijkvoorkeursrecht Goese Poort. 6. Goes/Afrikajaar Sluiting.

2 Raadsvoorstel Agendapunt 3 Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Ingekomen stukken Registratienummer 08INT00614 Geachte raad, Onderstaande voor uw raad bestemde stukken zijn ontvangen. De adviezen zijn in de laatste kolom vermeld. Hoogachtend, de wnd.griffier, de voorzitter, mr. G.M. van Belzen. drs. D.J. van der Zaag. Nr. Afzender Datum en nr. Onderwerp Advies 1. Gemeente Goes Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d Bond tegen het vloeken Aanbod materialen en gastlessen t.b.v. eventuele campagne voor respect(volle taal) V.k.a. Betrekken bij discussie waarden en normen. Stukken aan cie. geven 3. Moeliker & Platteeuw Advocaten te Middelburg /05501 Bestemmingsplan Goese Schans V.k.a. 4. Bewoners Buys Ballotstraat te Goes /05531 Bestemmingsplan Riethoek Voor afdoening in handen stellen college 5. Gemeente Reimerswaal Motie inzake subsidiëring milieuorganisaties V.k.a. 6. Vogelbescherming Nederland Reactie motie gemeente Reimerswaal V.k.a. 7. Hoegen Dijkhof Advocaten & Belastingadviseurs /05650 Kopie brief namens Goese Meer B.V. inzake aansprakelijkstelling V.k.a. 8. Centrale Post Ambulancevervoer Zeeland Vergaderstukken AB-vergadering V.k.a. 9. Dhr. J.T. Castelein te Goes /05908 Reclamebelasting V.k.a.

3 Besluitenlijst raadscommissie Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie gehouden op 11 september 2008, aanvang 19:45 uur in het Stadskantoor. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 19:45 uur tot 20:15 uur C.J. Bruring W.H. van Meegen S.M. van t Westeinde en M.K. Dieleman J. de Bat, F.D. van den Berg-Felius, H.H. Bouma, P. Favier, G.R. Heerebout, S. J. Heijning, M. van Heugten-van den Burg, B.H. Jasperse, R. de Koster, A.N. van Overbeeke, J.P. Polfliet, J.C. de Pooter, A.M. Schuurbiers, G.M. van der Slikke, B.L.L. van der Velde, R. Weststrate Met de raad om tafel: Bestemmingsplan Goese Schans en Nota integratiebeleid. Er zijn twee sprekers: De heer H. Hoegen Dijkhof namens de heer P. de Visser over bestemmingsplan Goese Schans en de heer V. Zabeli, lid van de werkgroep Variant, over de nota Integratiebeleid. De heer Hoegen Dijkhof vraagt of de raad de onderstaande vragen aan het college wil voorleggen over de groene buffer tussen het Goese Meer en Goese Schans: - of de grond aan het Goese Meer (Goese Diep) reeds door de gemeente verkocht is en zo ja, voor welke prijs en tegen welke voorwaarden; - of het verstandig is om al bomen te vellen, terwijl niet zeker is dat bouwvergunningen verleend kunnen worden; - of de gemeente wil wachten op de rapportage van een onderzoek in opdracht van de heer De Visser naar flora en fauna; - of de gemeente juridisch heeft laten onderzoeken wat de gevolgen zijn als blijkt dat de bezwaren gegrond zijn en de claim van Goese Meer BV van 25 miljoen euro wordt toegewezen; - of de gemeente in dat geval claims kan verwachten van de participanten van de SOK; - waarom de inhoud van de SOK geheim wordt gehouden en welke belangen door het openbaar maken geschaad zouden worden; - of de gemeente de SOK en afgeleide overeenkomsten ter inzage wil leggen; - of het weigeren hiervan in strijd is met de Wet openbaarheid van bestuur. Tenslotte vroeg hij aandacht voor mogelijke gevolgen van verstoring van het slibdepot. Concluderend vraagt hij om het ontwerp-bestemmingsplan Goese Schans van de agenda van 18 september af te voeren en pleit hij ervoor om het bedoelde gebied ongemoeid te laten. De heren Bouma, De Bat en de voorzitter keuren het af dat via de raad vragen aan het college gesteld worden en de heer Heijning stelt de wedervraag of de claim van 25 miljoen soms ingegeven wordt door een mogelijke claim door Maatschap De Wilhelminapolder aan Goese Meer BV. De heer Zabeli vraagt de ondersteuning van de werkgroep niet stop te zetten na twee jaar en benadrukt het belang van de begeleiding van de werkgroep in het licht van de regiefunctie van de gemeente.

4 - 2 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 20:15 uur tot 21:45 uur J.C. de Pooter J.W. Scherpenzeel M.K. Dieleman en S.M. van t Westeinde H.W. Hoogerland, A.N. van Overbeeke, A. Daniëls, P. Favier, J. de Bat, W.J. Copper, S.J. Heijning, F.D. van den Berg-Felius, C.J. Bruring, H.H. Bouma, A.B. van der Reest, A.M. Huissoon-Schrijver en P.E. Romijn. Bestemmingsplan Goese Schans. De voorzitter opent de bespreking en geeft het woord aan wethouder Dieleman die enkele mededelingen heeft. De wethouder meldt dat de brief van advocaat Moeliker namens Tankopslag Midden-Zeeland is ingetrokken, dat Haringman het verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur heeft ingetrokken en dat het beroep tegen het voorbereidingsbesluit Waterstad/Goese Schans door de rechtbank niet ontvankelijk is verklaard. De heer Bouma geeft aan dat zijn fractie het een moeilijk voorstel vindt. Er zijn veel zienswijzen ingediend en het houdt veel mensen bezig. Daarom heeft zijn fractie behoefte aan meer tijd voor een zorgvuldige afweging en stelt voor de behandeling te verschuiven naar de raadsvergadering van oktober. De heer Bouma vraagt een reactie van de wethouder op de inbrengen van de deelnemers aan Met de raad om tafel van 28 augustus. Hij is van mening dat de communicatie niet goed is verlopen en wil graag weten hoe dit wordt opgepakt. Vervolgens vraagt hij een update van het eerder geboden overzicht van s, en wil hij weten wat er waar is van het verhaal in de wandelgangen dat in der tijd 50 huizen teveel in het Goese Meer gebouwd zijn. Mevrouw Huissoon sluit zich voor het grootste deel aan bij de heer Bouma. Ook zij vraagt aandacht voor de communicatie met betrokkenen. De heer Bruring geeft namens GroenLinks aan geen uitstel nodig te hebben. Zijn fractie is nog steeds blij met het voorstel om het havengebied te ontwikkelen. Hij wil daarbij wel meer ruimte voor architecten creëren. Dit kan bijvoorbeeld door de bouwhoogten nu niet in het bestemmingsplan vast te leggen, maar ruimte te laten om passende oplossingen te zoeken. Richting de bewoners van het Goese Meer zegt hij dat de geplande wijk Goese Schans ook voordelen heeft. Een punt van zorg is de afwikkeling van het bouwverkeer. Hierover is bij andere projecten veel te doen geweest en daarom vindt hij het verstandig hier vooraf goede afspraken over te maken. Zijn fractie is het eens met het collegevoorstel geen MER uit te voeren. De heer Hoogerland zegt dat de PvdA de maximale bouwhoogte van 24 meter te hoog vindt. Wat hem betreft gaat de trein te snel en wordt aan belangen van betrokkenen voorbijgegaan. Hij zou graag terug willen naar het oorspronkelijke plan Waterstad waarbij de bebouwing van de groene long nog niet in beeld was. In het huidige voorstel is in die groene long een theehuisje opgenomen. Dat hoeft voor hem niet. Ook vindt hij dat er ruimte moet blijven voor de scoutinggroep die daar gevestigd is. Tot slot geeft de heer Hoogerland aan dat er in de PvdA-fractie verschillend over dit plan gedacht wordt. De heer Heijning zegt dat de VVD op dit moment nog geen definitief standpunt inneemt. Hij geeft wel aan begrip te hebben voor de bezwaren van de bewoners van Havenzicht. Hij zegt stedenbouwkundig overtuigd te zijn van het belang van het verbinden van de Goese Meer met de stad Goes. Daarvoor kan bebouwing van de geluidswal een oplossing zijn. Wat de VVD betreft mag het theehuis uit het bestemmingsplan. De heer De Bat merkt namens het CDA op dat het project wel buiten de gemeente verkocht wordt, maar dat het erop lijkt dat de communicatie met direct omwonenden vergeten wordt. De communicatie is niet scherp geweest en dat moet beter. Wat het CDA betreft mag het theehuis eruit. Hij vraagt de wethouder welke mogelijkheden er nog zijn om het gebouw aan de Westhavendijk te verlagen. Ook hoort hij graag hoe de wethouder met het bouwverkeer wil omgaan. Wethouder van t Westeinde beantwoordt de aan haar gestelde vragen. Zij licht de situatie rond de uitplaatsing van bedrijven toe. Op dit moment onderzoekt de provincie twee locaties voor een nieuw nat bedrijventerrein: Schorebrug en de Goese Sas. Het is een wettelijke plicht om tenminste twee locaties te onderzoeken. Na de onderzoeken zal de provincie een keuze voor één van beide locaties maken.

5 - 3 - Uiteindelijk moet de betreffende gemeente het bestemmingsplan aanpassen om de werkelijke realisatie mogelijk te maken. Als één van beide gemeente hier niet aan mee wil werken, dan kan de provincie een aanwijzing geven. Op dit moment is er intensief contact met de bedrijven in het havengebied waarvan bekend is dat zij daar weg willen. Zij ontkent andermaal dat het de gemeente Goes alleen om geld te doen zou zijn. Een project van deze omvang heeft altijd s, maar bovendien is deze ontwikkeling goed voor Goes. Wat haar betreft is het een voorwaarde voor met de bouw begonnen kan worden dat de infrastructuur rond het plangebied op orde is. Tot slot geeft zij aan op dit moment nog niet van de claim van Goese Meer BV geschrokken te zijn. Zij heeft geen andere onderbouwing gezien dan de artikelen in de krant. Wethouder Dieleman beantwoordt de aan hem gestelde vragen. Allereerst gaat hij in op de opmerkingen die tijdens Met de raad om tafel op 28 augustus gemaakt zijn. De vereniging bewoners Goese Meer hebben vragen gesteld over de maximale bouwhoogte van 14 meter aan het Goese Diep. Het is niet de verwachting dat de hoogte van de woningen aan het Goese Diep hoger worden dan 10 meter over 70% van de lengte. Voorgesteld wordt om de overige 30% te bebouwen tot maximaal 12 meter. In het bestemmingsplan staat 14 meter om de architecten ruimte te geven. Hij wil in het college overleggen of dit aangepast kan worden. Ook vroeg de vereniging naar het theehuisje. Kan dit op termijn ook andere horeca worden? Nee, in het voorliggende plan er kan maar één gebouwtje komen en de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Daarbij kan in het bestemmingsplan een voorschrift worden opgenomen over de soort horecavoorziening die er komt. Evenwel is hij bereidt om met het college te bespreken of het theehuisje kan komen te vervallen. De vereniging wil, evenals de heer De Visser, inzage in de grondexploitatie (GREX). Dat wordt geweigerd omdat de GREX een vertrouwelijk document is. Indien deze informatie op straat komt te liggen, kan er niet meer onderhandeld worden vanuit een gelijke positie, omdat de uitgangspositie van de gemeente/goese Schans dan bekend is. De GREX is overigens door verschillende externe adviesbedrijven nagelopen en ook nog een keer door een externe adviseur van de provincie Zeeland voordat de provincie besloot een garantiesom af te geven aan het project. Verder zijn er vragen gesteld over de aanbesteding en dan met name het kettingbeding. De gemeente en Goese Schans CV besteden aan volgens de aanbestedingsrichtlijnen van de gemeente Goes. In de wijk Goese Diep geldt een kettingbeding dat contractueel nagekomen moet worden. De bewoners van buurtschap Havenzicht (Westhavendijk) hebben aandacht gevraagd voor de slechte communicatie. Door een vergissing zijn de bewoners Westhavendijk niet uitgenodigd bij de presentaties van het plan Waterstad in de goederenloods vorig jaar voorjaar. Dit is daarna gecorrigeerd door de bewoners uit te nodigen voor de bijeenkomst Wilhelminadorp. Daarna zijn er diverse gesprekken geweest met de bewoners over het plan en is gezocht naar een oplossing. Hierdoor is in het bestemmingsplan voorzien in een achterpad en de bouwmogelijkheid van een garage. Tijdens de sloop van de AKF heeft het aan informatie vanuit het projectbureau ontbroken. Tussen de gemeente en het projectbureau worden nu duidelijke afspraken gemaakt hoe informatieverstrekking zal plaatsvinden in het vervolg. De raad zal daarover geïnformeerd worden. De bewoners van de Westhavendijk vinden de maximale bouwhoogte van 24 meter te hoog. Dat is inderdaad hoog. Naar aanleiding van de zienswijze is hier enigszins in tegemoet gekomen. Het verlagen van de bouwhoogten op juist deze plaats betekent echter een aanzienlijk gat in de exploitatie. In reactie op de SGP/ChristenUnie fractie antwoordt de wethouder dat wat het college bestreeft uitstel niet nodig is. De stukken zijn geruime tijd in uw bezit en uitstel maakt de keuze niet makkelijker. De raad kan binnen zes weken informatie over de haalbaarheid van een aquaduct verwachten. Het stedenbouwkundige uitgangspunt voor de Goese Schans is het realiseren van een natuurlijke overgang van het Goese Meer naar de stad. De wethouder is van mening dat dit nu gerealiseerd is. De communicatie vanuit het projectbureau moet beter. Daar is intern over gesproken. De wethouder vindt het theehuisje een leuk onderdeel van het plan. Hij zou het best willen behouden, maar als een meerderheid van de raad hem verzoekt het uit het plan te halen, dan zal hij zich niet verzetten. Tot slot deelt hij mee dat Connexxion verzocht ruimte te reserveren voor twee bushaltes. In tweede termijn verzoekt het CDA op de hoogte gehouden te worden. Daarnaast zien zij eventuele wijzigingen naar aanleiding van het collegeoverleg graag tegemoet. De VVD vraagt zich af, of de hoogbouw bij de Westhavendijk niet (deels) elders in het plangebied gerealiseerd kan worden. Voor de PvdA is 24 meter niet acceptabel. Daarnaast hebben zij zorgen over de infrastructuur in en rond de nieuwe wijk. GroenLinks pleit nogmaals voor ruimte voor de architect om hetzelfde bouwvolume te realiseren door minder hoog te bouwen.

6 - 4 - D66 benadrukt dat de gemeente met alle betrokken partijen in gesprek moet blijven. De SGP/ChristenUnie vindt dat ook de gemeente steken heeft laten vallen in de communicatie. De voorzitter concludeert dat wethouder Dieleman met het college gaat overleggen over aanpassingen in het voorstel met betrekking tot: - het theehuisje; - de bouwhoogten aan het Goese Diep; - het gebouw aan de Westhavendijk. Als dit tot wijziging van het voorstel leidt, dan zal dit direct na de collegevergadering worden verstuurd. De besluitvorming zal in de debatraad van 18 september plaatsvinden. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Bestuurskamer, uur B.L.L. van der Velde G.M. van Belzen G.R. Heerebout, J.P. Polfliet, A.J.J. de Wit, B.H. Jasperse, R. Weststrate en G.M. van der Slikke. D.J. van der Zaag Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) De voorzitter heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat op de agenda staat het RIEC. De SGP/CU is van mening dat beter de pilot afgewacht kan worden. Na 2012 kan alsnog ingestapt worden. BIBOB kan nog steeds gevraagd ingezet worden, zodat er geen dringende noodzaak bestaat. De fractie wil wel weten wat de eventuele consequenties zijn van het niet meedoen. GroenLinks vindt het een rijkstaak. Verder is de vrees dat de kosten niet beheersbaar blijken te zijn. De PvdA vindt het eveneens een rijkstaak. Verder is de juridische structuur niet duidelijk. De VVD-fractie vraagt zich af of de kosten opwegen tegen het nut. Mede omdat BIBOB ook toegepast kan worden. Het CDA begrijpt dat de gemeente ook een rol te vervullen heeft bij de bestrijding van criminaliteit. In het kostenoverzicht is de bijdrage van de provincie Zeeland nog niet opgenomen. De kosten voor de gemeente Goes gaan dus nog met een derde omlaag. De fractie van het CDA kan daarom instemmen met het voorstel. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen deelt burgemeester Van der Zaag mee dat de korpsbeheerder voor 1 september 2008 bij het ministerie een subsidieaanvraag heeft ingediend. Er was dus wel degelijk haast geboden. Het is voor een belangrijk deel een rijkstaak. Daarom betaalt het rijk 50% van de kosten. De overige 50% wordt betaald door de politie, de provincie en de gemeenten. Ook de gemeente draagt verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verlenen van gemeentelijke vergunningen aan criminele organisaties. BIBOB is een alternatief. Hierbij moet wel voor het advies betaald worden. Bij het RIEC is dit niet zo. Verder verzamelt het RIEC vooraf informatie, zodat de procedure sneller verloopt dan bij een BIBOB advies. Consequenties van het niet meedoen zijn hem niet bekend. In ieder geval kun je dan geen gebruik maken van de expertise van het RIEC. Het RIEC maakt onderdeel uit van de politie. De financiering is apart geregeld. Het RIEC wordt aangestuurd door een stuurgroep. De voorzitter constateert na een rondje langs alle fracties dat alleen het CDA instemt. Het voorstel gaat daarom niet verder naar de raad.

7 - 5 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Kamer 1.29, 20:15 uur tot 21:45 uur A.P.M. Wevers J. Adriaanse M. van Heugten-van den Berg, E.M. van Waveren-van der Veen, D. van Ewijk, J.J. Bouma, J. Lukasse, S. van Schaik en A. Schuurbiers. Nota integratiebeleid. Na een uitgebreide discussie concludeert de voorzitter dat alle partijen zich kunnen vinden in de grote lijn van het voorstel. Er zijn echter nog verschillende punten waar de wethouder verzocht wordt nog eens goed naar te kijken. Dit zijn de volgende punten: - Stopzetten subsidie pas na de evaluatie. - Voor de vervolgbehandeling de reacties van RMO, Allochtonenplatform en Variant toevoegen. - Afspraken maken over de taakverdeling gemeente/variant en deze vastleggen. - Onderzoek of de activering van allochtonen vrouwen ook naar Variant verschoven kan worden. - Een verduidelijking van de urenverantwoording op pg. 12. De raadscommissie adviseert de raad het stuk nu nog niet in behandeling te nemen, maar de wethouder eerst de voorgestelde aanpassingen te laten maken. Vervolgens kan het stuk opnieuw in raadscommissie en afsluitend in de debatraad worden behandeld. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Bestuurskamer, uur B.L.L. van der Velde G.M. van Belzen G.R. Heerebout, J.P. Polfliet, A.J.J. de Wit, B.H. Jasperse, R. Weststrate, G.M. van der Slikke en R. de Koster. S.M. van t Westeinde Weerstandsvermogen en management De voorzitter heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer R. Wiskerke van de afdeling Financiën om een korte toelichting te geven. Het CDA vindt het een goed stuk en is blij dat het er nu is. Het geeft inzicht waar de gemeente staat. Hij kan zich ook vinden in de geformuleerde kaders van de raad. Er is wel een vraag over de berekeningsmethode. De VVD-fractie vindt het een goed leesbaar stuk en kan zich eveneens vinden in de geformuleerde kaders van de raad. De PvdA-fractie spreekt haar waardering uit en kan zich eveneens vinden in de kaders. D66 is tevreden met het stuk. Wel wordt gevraagd om een begrippenlijst toe te voegen. Dit maakt het lezen van het stuk eenvoudiger. Ook wordt gevraagd om uitleg over de puntentelling voor wat betreft de waardering van het profiel. GroenLinks geeft aan er lange tijd op aangedrongen te hebben. GroenLinks is daarom ook blij dat het er nu is. Het voor de Goese Schans is volgens GroenLinks te laag gewaardeerd. Verder wordt op pagina 27 het voorstel gedaan van extra formatie. Dit vindt GroenLinks geen goed idee. De SGP/CU vindt het ook een goed stuk. Ook hier vragen over de berekeningsmethodiek. Wethouder Van t Westeinde zegt dat ze blij is met de complimenten. Het heeft even geduurd, maar het is goed dat het er nu is. Na twee jaar zal het worden geëvalueerd. Er is nu nog ruimte om s af te dekken. Echter indien er nieuwe projecten bijkomen is dit snel voorbij en is wellicht aanpassing gewenst. Het is dan ook geen statisch stuk. De 5% was een starre norm. De norm is nu beter afgestemd op de werkelijke s. Zij zal kijken naar de berekeningsmethode. Vooral de top s met een lage frequentie. Zij zal ook kijken naar het van de Goese Schans. De extra formatie zal er niet komen. Ook het college vindt dit geen goed idee. Een begrippenlijst wordt toegevoegd. De heer Wiskerke beantwoordt vervolgens nog wat detailvragen.

8 - 6 - De voorzitter concludeert dat het onderwerp op de agenda van de hamerraad van 25 september 2008 geplaatst kan worden. N.B. Deze vergadering vervalt, zodat dit nu in de Hamerraad van 9 oktober 2008 behandeld zal worden. Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Commissieleden: Portefeuillehouder: Onderwerp: Raadszaal, uur D. van Ewijk G.M. van Belzen A.N. van Overbeeke, M. van Heugten-van den Burg, E.M. van Waverenvan der Veen, A.P.M. Wevers, A.M. Schuurbiers, C.J.J. Bouma, J. Lukasse, C.J. Bruring en A.M. Huissoon-Schrijver. S.M. van t Westeinde Cultuurnota De voorzitter heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens de leden van de commissie het woord om hun mening naar voren te brengen over het voorstel. De heer Van Overbeeke vraagt waarom het zo lang geduurd heeft, voordat weer over dit onderwerp gesproken kon worden en waarom de nota niet is aangepast naar aanleiding van de eerdere bespreking. De voorzitter zegt dat gewacht is totdat de portefeuillehouder weer beter is. Verder zal de nota aangepast worden naar aanleiding wat eerder en vandaag besproken is. Afgesproken wordt de nota te behandelen in de debatraad van 25 oktober Verder wordt afgesproken de concept cultuurnota per hoofdstuk te behandelen, te beginnen bij hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 Podiumkunsten GroenLinks is voor een cultuurpas. Wel moet opgepast worden dat deze niet stigmatiserend is. De fusie tussen de Mythe en t Beest zal gevolgd worden. GroenLinks is voor een cultuurplein. Het Zeeland Nazomer Festival is Goes is goed, zolang de unieke locatie maar voorop staat. De SGP/CU-fractie vindt het belangrijk dat de fusie een kostenbesparing met zich mee brengt. Verder vraagt de fractie naar de verhouding tussen de Culturele Raad Goes en de Stichting Goes Promotie. De VVD-fractie vindt dat de fusie een kwaliteitsverbetering moet zijn. De fractie is ook voor een cultuurplein. Ook de muziekschool zou hierin een plek moeten krijgen. De PvdA-fractie wil dat de huurprijs van de Mythe en de Grote Kerk voor amateur-gezelschappen drastisch omlaag gaat. De PvdA-fractie vraagt hoe het staat met actiepunt 15 (minder draagkrachtige, jongeren). Bij de fusie moet gewaakt worden voor de eigen bijzondere identiteit van t Beest. De beoogde bezuiniging is van de baan. Verder is er wel een gebrek aan oefenruimte voor bandjes. Het CDA kan zich vinden in de actiepunten. De fractie vraagt zich af waar het jeugdcircus thuis hoort. Het valt nu tussen wal en schip. Geen cultuur en geen sport. Een betere afstemming met het evenementenbeleid is gewenst. De portefeuillehouder deelt mee dat het met de fusie de goede kant op gaat. Er is zeker oog voor de eigen identiteit van t Beest. De bezuiniging is inderdaad van de baan. De Culture Raad en de St. Goes Promotie zijn twee verschillende organen met eigen middelen en eigen taken en verantwoordelijkheden. De cultuurpas moet er in 2009 komen. Het is niet zo dat Goes een plek koopt voor het Zeeland Nazomer Festival. Het is wel zo dat geld gereserveerd wordt, indien in Goes een geschikte locatie gevonden wordt en er een vraag komt om mee te werken. De Mythe heeft een gereduceerd tarief. Met een eenmalige subsidie erbij wordt het huurprijsprobleem opgelost. De St. De Grote Kerk krijgt ,- onder voorwaarde dat nieuwe amateur-gezelschappen de kerk mogen gebruiken tegen de werkelijke kosten. De huurcompetent geldt dan niet. De jongerenraad van de PvdA heeft de behoefte van bandjes aan oefenruimte in kaart gebracht. Het jeugdcircus valt niet onder cultuur. Het jeugdcircus klopt nooit bij de gemeente aan. Vermoedelijk zit het financieel wel goed.

9 - 7 - Hoofdstuk 5 Letteren en media De SGP/CU-fractie vraagt om andere openingstijden voor de bibliotheek. Deze is dicht als de mensen juist vrij zijn. De andere fracties sluiten zich hierbij aan. De VVD, D66 en de PvdA zijn ook voor opening op zondagmiddag. GroenLinks geeft aan het een goed idee te vinden, indien de bibliotheek ook een plek krijgt op het cultuurplein. De portefeuillehouder zegt dat bekeken zal worden wat de kosten zijn van andere openingstijden. De raad kan dan zelf beslissen wat te doen. Verder kan de bibliotheek alleen in het gebouw van het archief. Dit heeft de gemeente verkocht en staat nu te koop voor een aanzienlijk hoger bedrag. Daarnaast is de bibliotheek eigenaar van het huidige pand en kan zelf beslissen om dit te verkopen en van de opbrengst een ander pand aan te kopen. Hoofdstuk 6 Cultureel erfgoed Afgesproken wordt dit een andere keer afzonderlijk te bespreken met de andere portefeuillehouder. Hoofdstuk 7 Randvoorwaarden / Hoofdstuk 8 Financiën De VVD vindt dat het beleid nu geformaliseerd moet worden. Verder moet de rol van de Culturele Raad versterkt worden en moet iets gedaan worden aan structurele subsidies. De PvdA-fractie sluit zich aan bij dit laatste punt. Er zijn genoeg voorbeelden hoe dit geregeld kan worden. Verder vindt de fractie dat er relatief weinig geld beschikbaar is voor cultuur. Goes is een onderwijsen sportgemeente. Het moet ook een cultuurgemeente worden. Er moet dan ook meer formatie voor cultuur komen. Verder lijkt het de fractie een goed idee om via een folder en in Samenspel aandacht te besteden aan het cultuurbeleid van de gemeente. D66 sluit zich aan bij dit laatste punt van de PvdA. Het CDA wil dat het beleid nu snel uitgevoerd gaat worden. GroenLinks is niet gelukkig met de dubbelrol van de Culturele Raad. De Culturele Raad geeft adviezen en wijst subsidie toe. Dit laatste is een taak van de gemeente. De Culturele Raad moet het college adviseren en het college moet de subsidie toewijzen. Nu verlenen beide subsidies. Dit is niet goed. Het is beter de rollen zuiver te houden. De SGP/CU-fractie vindt dat een eigen bijdrage een voorwaarde moet zijn bij subsidieverlening. De fractie vindt het spijtig dat er nog steeds geen subsidiecriteria zijn waaraan aanvragen voor subsidie getoetst kunnen worden. Verder vindt de fractie het niet logisch dat alleen incidentele subsidieaanvragen aan kwaliteitscriteria moeten voldoen. De portefeuillehouder deelt mee dat er criteria voor het subsidiëren worden opgesteld. Dat zal geen gemakkelijke opgave worden. De structurele subsidie zal ook bekeken worden. Het zal vanwege overgangstermijnen wel enige tijd in beslag nemen, alvorens alles is aangepast. Publiciteit is een goed idee. Zal opgepakt worden. In alle gevallen kwaliteitscriteria opleggen is onwenselijk. Er moet ook ruimte zijn om uit te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen. Echter, indien veel subsidie verleend wordt voor een incidenteel gebeuren, is het stellen van kwaliteitscriteria op zijn plaats. De voorzitter concludeert dat het voorstel behandeld kan worden in de debatraad van 23 oktober a.s.

10 - 8 - Raadscommissie: Voorzitter: Griffier: Portefeuillehouder: Commissieleden: Onderwerp: Raadszaal, 21:45 uur tot 22:30 uur J. de Bat J.W. Scherpenzeel M.K. Dieleman H.W. Hoogerland, A. Daniëls, W.J. Copper, S.J. Heijning, F.D. van den Berg-Felius, G.M. van der Slikke, A.B. van der Reest, en R. de Koster. Uitwerking BRINK rapportage. Op verzoek van het college heeft onderzoeksbureau BRINK een inventarisatie gemaakt van de staat van onderhoud van alle buitensport-kleedaccommodaties. Het college stelt voor om nu eenmalig in samenwerking met de verenigingen groot onderhoud te plegen aan de accommodaties. Vanaf 2010 wordt er gewerkt met een nieuw systeem van onderhoudsafspraken, waarbij alle betrokken sportverenigingen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het onderhoud. De voorzitter concludeert dat de meeste fracties met dit voorstel kunnen instemmen. De PvdA heeft bedenkingen bij de hoogte van het bedrag voor de eenmalige opknapbeurt en heeft daarom verzocht het stuk te bespreken in de debatraad van 18 september.

11 Raadsvoorstel Agendapunt 4 Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Risicomanagement Registratienummer 08INT00615 Geachte raad, Hierbij treft u het inventarisatierapport management aan. Dit rapport bevat de resultaten van een organisatiebrede nulmeting naar de s van de gemeente Goes. Begin 2008 hebben wij een start gemaakt met het opzetten van een structureel systeem van management, waardoor niet alleen invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichting vanuit het BBV maar ook tegemoet wordt gekomen aan een reeds langer bestaande wens van uw raad. Bij het onderwerp management kan een onderscheid worden gemaakt in een beleidsmatig en een uitvoerend aspect. In het duale stelsel stelt de raad het beleid vast en is het college verantwoordelijk voor de uitvoering. In de handreiking weerstandsvermogen voor raadsleden vanuit het Rijk (zie bijlage) wordt dit nader toegelicht. Binnen de gemeente Goes hebben wij de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van management nader ingevuld door het managementbeleid vast te leggen in een nieuwe paragraaf weerstandsvermogen. De uitvoering van management heeft geleid tot het bijgevoegde inventarisatierapport management. Wij stellen u voor te besluiten om: - de hernieuwde paragraaf weerstandsvermogen vast te stellen; - kennis te nemen van het inventarisatierapport management. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes, de secretaris, de burgemeester, drs. C.G.M. Maas. drs. D.J. van der Zaag.

12 Raadsbesluit Besluitnummer 4 Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Risicomanagement Registratienummer 08INT00616 De raad van de gemeente Goes; gelet op artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008; b e s l u i t : - de hernieuwde paragraaf weerstandsvermogen vast te stellen; - kennis te nemen van het inventarisatierapport management. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 9 oktober de wnd.griffier, de voorzitter, mr. G.M. van Belzen. drs. D.J. van der Zaag.

13 Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

14 Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden 1 en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad bepaalt het profiel van een gemeente en dus de hoogte van de buffer! Van gemeenten wordt beheersmatig veel gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het financiële kader is daarin niet onbelangrijk. Risico s en management staan dan ook volop in de belangstelling. Deze Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden is bedoeld als wegwijzer bij de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het weerstandsvermogen. Deze handreiking is geen handleiding of blauwdruk, maar probeert raadsleden te prikkelen en handvatten te geven voor een verdere kennisontwikkeling. Risico s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Figuur 1: s, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 1 Waar in de handreiking raadsleden staat vermeld, moet raadsleden en statenleden worden 1 gelezen.

15 Een gemeente loopt tal van s. Een deel van de s wordt afgedekt door specifieke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de Interne Controle. Naast de afgedekte s, loopt een gemeente ook altijd s die niet (kunnen) worden afgedekt. Zo kan een gemeente met een omvangrijke haven bijvoorbeeld wel een inschatting maken van de kosten die gemoeid zouden zijn met het optreden van een eventuele calamiteit, maar zou een verzekering hiertegen eenvoudig te duur worden. Een dergelijke calamiteit zou tot onvoorziene kosten kunnen leiden. Om te voorkomen dat er ingrijpende beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen. Die capaciteit wordt ook wel het weerstandscapaciteit genoemd. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet begrote kosten op te vangen: Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), artikel 11. De capaciteit waar een gemeente over beschikt, bestaat uit (stille) reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Let wel, het karakter van deze componenten is verschillend. Zo kunnen reserves slechts Figuur 2: paragraaf weerstandsvermogen is dwarsdoorsnede 2

16 eenmalig worden ingezet en kent de belastingcapaciteit een structureel karakter. Daarnaast vormen bezuinigingsmogelijkheden een capaciteit die nog gerealiseerd moet worden. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat hier om zogenaamd geoormerkt geld waarover niet vrij kan worden beschikt om elke willekeurige tegenvaller op te vangen. Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om nog niet afgedekte s op te vangen. Dit is dus een belangrijk aandachtspunt voor elke gemeente. Binnen de begroting en het jaarverslag wordt het weerstandsvermogen behandeld in een paragraaf. De paragraaf weerstandsvermogen is direct verbonden met alle programma s en de gehele bedrijfsvoering van een gemeente. Doordat zich in alle programma s s voordoen, is de paragraaf weerstandsvermogen feitelijk een dwarsdoorsnede van de programma s. Dit is grafisch weergegeven in figuur 2. Risico s binnen een gemeente Een is de kans op het optreden van een Groningen dekt softwarepakket gebeurtenis met een De gemeenteraad van Groningen heeft besloten negatief gevolg voor de om het aflopende contract met Microsoft Office betrokkenen. Een niet te verlengen, maar gebruik te maken van gemeente loopt tal van OpenOffice. Omdat men in Groningen het s die per gemeente wil uitsluiten dat later een greep in de algemene verschillen. Het is daarom reserve moet worden gedaan als men weer naar niet mogelijk een Microsoft Office terug zou willen, wordt een flink uitputtende lijst op te deel van de vrijkomende gelden aan een nieuwe stellen van de s die reserve toegevoegd. een gemeente loopt. Dit De Telegraaf (2006) betekent niet dat elke gemeente het wiel opnieuw zal moeten uitvinden. Om een beeld te schetsen van de s die gemeenten lopen, kan wel een aantal belangrijke categorieën worden genoemd. Te denken valt aan s die voortkomen uit het bedrijfsproces, de politiek of het imago, de aansprakelijkheid, de strategie, financiële samenwerking, transacties en het milieu. Zaken als verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerking), subsidierelaties, gebiedsuitbreiding, open einde regelingen, grondexploitaties en het implementeren van wet- en regelgeving zijn eveneens bekende handelingen 3

17 van een gemeente waar s aan verbonden zijn. Er zijn diverse organisaties, zoals Public Risk Management Organisation (Primo) en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) die gemeentelijke s verzamelen en analyseren. Zij bieden gemeenten informatie over het beheersen van s, kennisplatforms en cursussen. Doelstelling en uitdagingen van het beheersen van s Als een niet afgedekt zich toch voordoet, zal deze hoe dan ook door een gemeente moeten worden opgevangen. Elke gemeente staat dus voor de uitdaging om de niet afgedekte s en de aanwezige opvangcapaciteit op elkaar af te stemmen. Uitersten dienen hierbij te worden Figuur 3: Waarderingstabel (voorbeeld) vermeden. Het is geen goede zaak als een gemeente over te weinig mogelijkheden beschikt om optredende s het hoofd te bieden. Aan de andere kant kan het ook onwenselijk zijn om een te hoge (opvang)buffer aan te houden voor niet afgedekte s. Deze financiën hadden wellicht ook ingezet kunnen worden voor het ontwikkelen en realiseren van beleid. De uitdaging is om hierin een goede balans te vinden. De verhouding tussen de capaciteit en de niet afgedekte s wordt vaak weergegeven met behulp van de ratio weerstandscapaciteit (zie figuur 3). Deze ratio is een middel waarop raadsleden kunnen sturen. Wanneer de ratio minder dan 1,0 bedraagt, is een gemeente kwetsbaar. De gemeente beschikt dan niet over voldoende capaciteit om de geïdentificeerde en gewogen s af te dekken. Of 4

18 gemeenteraadsleden akkoord gaan met een Voorbeeld beheersen s WWB weerstandscapaciteit van De gemeente Beesel heeft met ingang van 2005 minder dan 1,0 - en dus de Interne Controle op de WWB uitbesteed. Het akkoord gaan met een toenemende specialisme van deze werkzaamheden in combinatie met het toenemende belang kwetsbare weerstandspositie - is afhankelijk van voor de gemeente als eigen drager maakt de toelichting die het dat uitbesteding de goedkoopste en beste college hierop geeft. Er oplossing is volgens deze gemeente. kunnen zich namelijk omstandigheden voor doen, zoals een kortstondig groot project met aanzienlijke s die niet ten volle kunnen worden afgedekt. Hierdoor kan de weerstandscapaciteit tijdelijk onder de 1,0 komen. De gemeenteraad kan deze kwetsbare positie tijdelijk accepteren om vervolgens weer te streven naar een weerstandscapaciteit die boven de 1,0 komt te liggen. Ook een weerstandscapaciteit die boven de 1,0 ligt betekent echter niet dat een gemeente voor honderd procent is ingedekt tegen alle s die zich kunnen voordoen. De ratio weerstandscapaciteit gebruik maakt van een weging van de s. Als je als gemeente pech hebt, kan het voorkomen dat je in één jaar 2 grote tegenslagen Figuur 4: Taken gemeenteraad in de jaarcyclus 5

19 krijgt te verwerken, ook al had je beide kansen ingeschat op 0,001%. Doet zich dit voor, dan kan dit ertoe leiden dat de financiële positie van een gemeente tijdelijk onder druk komt te staan. Het spreekt in dit verband echter voor zich dat hoe hoger de weerstandscapaciteit van een gemeente is, hoe meer (onvoorziene) tegenvallers er kunnen worden opgevangen. Echter, ook een grote weerstandscapaciteit is niet altijd ideaal. Wanneer de ratio hoog oploopt, bijvoorbeeld boven de 2,0, kunnen raadsleden kritische vragen stellen of de gemeente het geld wel juist inzet. Heeft de gemeente bewust veel capaciteit achter de hand of kan er misschien een deel worden ingezet voor de uitvoering van het beleid? Als de raad de ratio te hoog vindt, kan er ook voor worden gekozen om belasting terug te geven of te verlagen. De raad moet in elk geval een besluit nemen over de beschikbare capaciteit en geeft dus aan tussen welke waarden de ratio dient te fluctueren. Hiermee zet de raad de strepen in het zand! Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van raadsleden Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen bij de raad? Wanneer moet de raad in actie komen? En over welke instrumenten beschikt de raad om haar taken te vervullen? De raad heeft een kaderstellende en een controlerende taak. Raadsleden geven dus de kaders aan die richtinggevend zijn voor het beleid. Dit kan onder meer aan de hand van de ratio weerstandscapaciteit. Zo kan de raad aan het college de opdracht verstrekken om bij de uitvoering van het beleid minimaal 1,0 en maximaal 2,0 keer zoveel opvangcapaciteit te hanteren ten opzichte van de niet afgedekte s. De gemeentelijke bedrijfsvoering, en dus ook het management en het weerstandsvermogen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. Het college dient ervoor te zorgen dat de doelstellingen ten aanzien van weerstandscapaciteit worden behaald. De uitvoering van het beleid is in handen van het ambtelijk apparaat. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de gemeenteraad te informeren over haar prestaties. Op basis van deze informatie moet de raad in staat zijn om haar tweede taak te vervullen: de raad moet controleren of het college bij de uitvoering van het beleid binnen de gestelde kaders is gebleven. Wanneer de raad bijvoorbeeld heeft aangegeven dat de weerstandsratio tussen de 1,0 en 2,0 moet blijven, dan moet het college aantonen dat zij binnen deze bandbreedte heeft geacteerd. 6

20 Wanneer kan de raad sturen en controleren? De gemeenteraad heeft verschillende momenten om haar kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het weerstandsvermogen uit te oefenen: bij de behandeling van de (meerjaren-) begroting, bij de behandeling van het jaarverslag of de jaarrekening, maar ook tussentijds ofwel gedurende het jaar. De raad kan hierbij verschillende instrumenten inzetten om invloed uit te oefenen. De verschillende momenten en de instrumenten die de raad kan hanteren worden onderstaand toegelicht. De (meerjaren)begroting De (meerjaren)begroting vormt een goede gelegenheid voor de raad om kaders te stellen. Maar welke onderwerpen dienen in de begroting aan bod te komen in de paragraaf weerstandsvermogen? En op welke zaken dient de raad zich te richten? Artikel 11 van het BBV geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen in elk geval moet bevatten: Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit Een inventarisatie van de s Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de s. De kaders die de raad op dit gebied stelt, dienen richting te geven aan het beleid dat het college uit zal voeren. Raadsleden moeten hierbij goed beseffen dat het college en de ambtelijke organisatie waarschijnlijk beter op de hoogte zijn van het financiële reilen en zeilen van de gemeente en de s die de organisatie loopt bij de uitvoering van het beleid. Binnen de kaderstellende en controlerende rol dienen raadsleden zich daarom met name te richten op het proces en de wijze waarop zij informatie aangeboden krijgen. Voorbeelden van kaders die ten aanzien van de paragraaf weerstandsvermogen kunnen worden gesteld, zijn: Het vaststellen van de ratio weerstandscapaciteit. De raad wil twee maal per jaar een rapportage ontvangen van de geïdentificeerde s, genomen beheersmaatregelen en de weerstandscapaciteit. Bij het inventariseren van de s en de weerstandscapaciteit dient het ambtelijk apparaat gebruik te maken van een methodiek die is beoordeeld door een externe partij die gespecialiseerd is management. De raad kan in dit verband bijvoorbeeld een oordeel vragen van de provinciale toezichthouder. 7

Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden 1 en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Bedrijfsvoering alleen voor het college? De bedrijfsvoering is weliswaar primair een taak van het college, maar de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Risicomanagementbeleid Gemeente Medemblik IO

Risicomanagementbeleid Gemeente Medemblik IO Risicomanagementbeleid 2015-2018 Gemeente Medemblik IO-14-18168 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is Risicomanagement?... 4 1.1 Risico...4 1.2 Risicomanagement...4 1.3 Risicoprofiel...4 2. Doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10

Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10 Nota Weerstandsvermogen 2013 Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, maart 2013 doc. nr.: 13.014804 Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk indeling 1.

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Vastgesteld door B&W op: 24 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en verantwoordelijkheidsverdeling 3 2 Risicomanagement(beleid) 5 2.1 Het begrip risico 5 2.2 Het begrip risicomanagement

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

te DE Afdeling Auteur Datum

te DE Afdeling Auteur Datum Inhoud: Wijzigingsverordening Aan College van Burgemeester en Wethouders Registratiedat. Registratienr II 1 5. 0 0 0 7 5 9 0 te DE Afdeling Werk, en Zorg Relatie RAADPLEEGBAAR NA BESLUIT [ Ja Nee ] Advies

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 mei : Besluitvormend. Aan de Raad. Onderwerp Advies Accountantscommissie bij accountantsverslag 2013 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt Status Programma : 7a : Besluitvormend : alle Behandelend ambt. : Anne Jan van der Ploeg E-mail : ajvanderploeg@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) 460

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: Meent 94 Postbus 70012 info@rekenkamer.rotterdam.nl t 010 267 22 42 3000 KP Rotterdam www.rekenkamer.rotterdam.nl Gemeente Rotterdam Gemeenteraad d.t.k.v. de griffie Coolsingel 40 3011 AD ROTTERDAM ons

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 4 oktober 2016 1. 9041 Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017 1. handel de zienswijze af overeenkomstig de bijgevoegde nota. 2. stel de nota van inspraak van de concept Afvalstoffenverordening Lisse 2017 vast. 3.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/165496 1. Inleiding De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem heeft een looptijd van 5 jaar en expireert

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Nota risicomanagement. Gemeente Asten

Nota risicomanagement. Gemeente Asten Nota risicomanagement Gemeente Asten Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)...4 2.2 FINANCIËLE VERORDENING ARTIKEL 212...4 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016.

Hierbij verzoeken wij u om formeel te mogen toetreden tot de (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 11 mei 2016. Omnibuzz t.a.v. Algemeen Bestuur Postbus 99 6166 GR Geleen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad,

RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen. Aan de Raad, RAADSVOORSTEL Diemen, 31 mei 2007 Nr.: 07-43 Onderwerp: Besteding fractievergoeding in Diemen Aan de Raad, 1. Gevraagd Raadsbesluit In te stemmen met de navolgende richtlijn besteding fractievergoeding

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie