QA s bij jaarverslag ABP 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QA s bij jaarverslag ABP 2012"

Transcriptie

1 QA s bij jaarverslag ABP 2012 Boodschap verlaging 2014? Het is niet uitgesloten dat ABP de vereiste dekkingsgraad van 104,2% eind van dit jaar zal halen. Dan hoeft er geen korting plaats te vinden. Er is echter een aanzienlijke kans dat we de pensioenen in 2014 opnieuw zullen moeten verlagen. Over de omvang daarvan valt nu niets te zeggen - dat hangt af van het aan het einde van het jaar behaalde rendement en het niveau van de rente. Wat doet ABP er aan? - we beleggen goed, daar gaan we mee door - we beperken de kosten daar waar mogelijk - maar, we zijn ook afhankelijk van vele factoren zoals bijv, de ontwikkeling van de rente Pensioenzaken 1. Nieuw pensioencontract? Welke keuze maakt ABP? De keuze voor een nieuw type pensioencontract is bij ABP nog niet gemaakt. ABP werkt daar samen met de Pensioenkamer aan. De Pensioenkamer (werkgevers en werknemers uit onze sectoren) is daarbij in the lead. 2. Hoeveel bedraagt de gemiste indexatie? In 2008 was de gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs 4,73%. In 2009 was dat 2,20%, in ,16%, in ,25% en in ,7%. Over 2009 werd per 1 januari ,28% structureel geïndexeerd. Gepensioneerden, slapers en deelnemers die nog pensioen opbouwen, missen over 2008 tot en met 2012 maximaal 9% indexatie. Bij een gemiddeld ouderdomspensioen van ongeveer per jaar is circa 900 per jaar aan indexatie misgelopen. Dat is bruto circa 75 per maand. 3. Is er al nieuws omtrent het Witteveenkader? Wat vindt ABP van idee om verlaging opbouw in te ruilen voor heffing (idee van verenigde ondernemingsgraden)? ABP heeft, als een van de eersten, gewezen op de bijzonder nadelige effecten van verlaging pensioenopbouw, vooral voor jongeren. Sociale partners werken nu aan een alternatief van de regeringsplannen, waarbij de inzet is om die verlaging op zijn minst te beperken. Witte rook is er nog niet. Het idee van de verenigde ondernemingsraden bevat voors en tegens op het eerste gezicht. Voordeel kan zijn dat de aantasting materieel minder zwaar uitpakt. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk om de deur naar dit soort fiscale heffingen open te zetten. Een heffing van 0,2 kan ook stijgen immers. Al met al is het nog wat vroeg om hier uitspraken over te doen. Wij wachten eerst af met welke alternatieven sociale partners zullen komen. 4. Gaat ABP bij verlaging van de pensioenopbouw de premie verlagen? Of blijft die in het fonds? Ook dat is een keuze die sociale partners in onze sectoren moeten maken. 5. Waarom vreest ABP een nieuwe korting in 2014? De dekkingsgraad stijgt toch goed in de eerste maanden?

2 In de eerste drie maanden van 2013 is de dekkingsgraad inderdaad behoorlijk gestegen.(4%-punt). Dankzij een goed rendement en een lichte stijging van de rente. In de maanden april en mei zien we een ander beeld. Alhoewel de rendementen op beleggingen goed blijven, zakt de rente. We komen daardoor eind mei (24 mei) uit op een dekkingsgraad van 100%.Doordat we met een driemaandsgemiddelde werken werkt de huidige lage rente nog een tijdlang door. Daar waar het positieve rendement op de beleggingen de dekkingsgraad opstuwt, trekken de hogere verplichtingen (als gevolg van de lagere rente) deze weer omlaag. Per saldo leidt dit tot een geringe daling van de dekkingsgraad in april en mei. Als wij een berekening maken op basis van de gegevens van dit moment en deze doortrekken naar het eind van dit jaar, dan kunnen we niet anders dan waarschuwen dat de kans op een korting in 2014 aanzienlijk is. Maar het is ook niet uitgesloten dat we de vereiste grens van 104% aan het eind van het jaar halen. Voor de rest van 2013 hebben we een (verdere) stijging van het rendement en de rente nodig om een tweede korting in 2014 te voorkomen. (nb indien het rendement gelijk blijft betekent 0,1%-punt rentestijging, 1,7% stijging van dekkingsgraad). 6. Kan ABP niks doen om een tweede korting te voorkomen? ABP heeft beoordeeld of er mogelijkheden zijn om het financiële meerjarenbeleid van het fonds aan te passen, om daarmee de kans op en omvang van een korting te verkleinen. De conclusie daarvan is dat: a. op basis van de (economische middellange termijn) visie van het fonds er geen aanleiding is om de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid aan te passen; b. er in praktische zin geen mogelijkheden zijn om via een aanpassing van het beleggingsbeleid in het restant van 2013, de kans op, en omvang van, een eventuele korting begin 2014, met enige substantie, te verlagen. c. Het doorvoeren van korte termijn aanpassing in het financiële beleid in 2013, de vooruitzichten op verder herstel in de periode vanaf 2014 negatief kunnen beïnvloeden 7. Wat vindt ABP van het pensioenplan van de politiek jongerenorganisaties? Blij te constateren dat politiek jongerenorganisaties nadenken over de toekomst van ons pensioen en daar bij betrokken zijn. (Pensioenlab van FNV en CNV jongeren is ook een goed initiatief). Ook wij denken daar over na, want ook wij zien dat ons huidige pensioenstelsel versterking behoeft.. Het is een goede zaak dat ook de jongerenorganisaties ervoor kiezen dat mensen verplicht voor pensioen sparen. Dat zij mensen een keuze willen geven bij welke uitvoerder zij sparen past in deze tijd. Daarbij hebben wij wel wat kanttekeningen. Veel mensen ervaren keuze als een zware verantwoordelijkheid, als stress (hoeveel mensen wisselen van zorgverzekeraar bijv. niet veel) en keuze leidt er toe dat fondsen zich moeten profileren, reclame maken etc. Maar ook betekent het afbreuk van de continuïteit van een fonds. Eea werkt kostenverhogend. Als er gescheiden pensioenfondsen ontstaan voor jongeren en ouderen, waarbij risicovol resp. risicomijdend wordt belegd, dan weten we ook zeker dat de pensioenen van ouderen nooit meer geïndexeerd worden. Daarnaast wordt een groot deel van het rendement genoten wordt in de periode na pensionering. Als fondsen voor ouderen risicomijdend gaan beleggen, missen ouderen dus een groot deel van het rendement. als jongeren allemaal voor hetzelfde pensioenfonds kiezen, zul je grote verschillen zien in de benodigde (kostendekkende) premie tussen fondsen voor eenzelfde pensioenregeling. Echter, in de loop van de tijd worden de jongeren ook ouder, waardoor een autonome

3 premiestijging (door een stijging van de gemiddelde leeftijd) ontstaat. Voor een fonds als ABP is de gemiddelde leeftijd relatief stabiel. In het nieuwe plan zal er meer premiebeweging ontstaan vanwege minder stabiele deelnemersbestanden. Je kunt je afvragen of dat allemaal wenselijk is. Wij zijn van mening dat schokken op de financiële markten ook prima in het nieuwe pensioenstelsel getackeld zouden kunnen worden. Daar is deze wijziging niet voor nodig. Governance 8. Welk model prefereert ABP uit het wetsvoorstel Versterking bestuur? Er liggen nu vijf modellen op tafel. Wij bestuderen ze nauwgezet en maken naar verwachting in het najaar een keuze. 9. Hoeveel dagen zijn bestuursleden aan het werk voor ABP? En de voorzitter? Bestuursleden besteden gemiddeld twee dagen in de week aan ABP. Voor de voorzitter zijn dat gemiddeld drie dagen per week. 10. Wat verdient de directeur van ABP? euro (was in ) Vermogensbeheer 11. Hoe staat het met de Nationale Hypotheekinstelling? Op dit moment ligt er nog geen definitief plan waarover ABP zich een mening kan vormen. Zoals eerder gezegd biedt het werk van de Cie Dijkhuizen wel perspectief op een financieringsvorm waarin ABP zich zou kunnen vinden. Hoe het uiteindelijke plan er ook uitziet, voor ons is belangrijk dat er beleggingsvrijheid blijft zodat ABP zelf kan beoordelen of beleggen hierin een positieve bijdrage levert aan het doel om tegen een verantwoord risico een goed rendement te halen voor onze deelnemers. (nb. ABP heeft ongeveer 7 miljard aan NL hypotheken in portefeuille) 12. Regelmatig is ABP in het nieuws met vermeende landroof, schending mensenrechten etc. Hoe verantwoord belegt ABP eigenlijk? We verwachten van de ondernemingen waarin we beleggen, dat zij handelen in lijn met de uitgangspunten van het VN Global Compact. Wanneer we signalen ontvangen dat een van de meer dan 5000 ondernemingen waarin we beleggen die uitgangspunten schendt, zetten we alle beschikbare middelen in om daar verandering in te brengen. Wij geloven in gedragsverandering door dialoog. Niet zo lang geleden heeft u kunnen zien dat de geneesmiddelenfabrikant Hospira mede op ons verzoek is gestopt met het leveren aan Amerikaanse gevangenissen van middelen die voor de voltrekking van de doodstraf gebruikt kunnen worden. Dit soort resultaten sterken ons in de overtuiging dat het aanspreken van ondernemingen meer vruchten afwerpt dan het verkopen van de aandelen. Die stap zetten we alleen als het echt niet anders kan. Dat heeft u bijvoorbeeld kunnen zien toen we onze belangen in Walmart en Petrochina verkochten. 13. Op het moment ligt Apple onder vuur wegens belastingontwijking. Ook ABP is niet zo lang geleden in het nieuws geweest als belegger in een microfinancieringsorganisatie die aan belastingontwijking doet. Hoe kijkt ABP aan tegen belastingontwijking? We hebben een fiduciaire verplichting om met onze beleggingen een zo goed mogelijk resultaat te behalen ten behoeve van onze deelnemers. ABP (en haar uitvoerder) houdt

4 zich bij het structureren van internationale beleggingen aan lokale en internationale wet- en regelgeving, internationale belastingverdragen en voldoet aan alle relevante fiscale verplichtingen. Daarbij volgen we nauwlettend de (internationale) ontwikkelingen, waaronder de initiatieven van de OESO en het Actieplan van de EUcommissie om belastingontwijking te bestrijden. 14. Volgens Milieudefensie draagt ABP via haar belegging in Wilmar bij aan landroof. Hoe verantwoord is dat? ABP deelt de zorgen van Milieudefensie over de schadelijke effecten van onverantwoorde productie van palmolie. We hebben verschillende palmolieproducenten - waaronder Wilmar International - aangesproken over duurzaamheid. Ook met Wilmar hebben we verschillende gesprekken gevoerd. Naast dat wij van deze ondernemingen verlangen actief deel te nemen in de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), staan we er op dat zij hun duurzaamheidsbeleid ook in de praktijk brengen. Wij hebben over het onderzoek van Milieudefensie over de activiteiten van Wilmar in Oeganda dan ook om opheldering gevraagd bij de onderneming. Wilmar heeft ons laten zien hoe het opereert in Oeganda en heeft bronnen met ons gedeeld die deze aanpak staven. Wilmar spreekt de beschuldigingen van Milieudefensie over bijvoorbeeld landroof tegen. Hoewel Wilmars bedrijfspraktijk nog voor verdere verbetering vatbaar is, zoals door het beter betrekken van haar lokale en internationale stakeholders, zien wij dat onze gesprekken met Wilmar resultaat op leveren. 15. Hoeveel heeft ABP inmiddels binnengehaald met de schikkingen inzake rommelhypotheken? En hoeveel had ABP daarmee verloren? ABP heeft een aantal zeer goede schikkingen bereikt met Amerikaanse partijen als JPMorgan, Countrywide, Deutsche Bank en Goldman Sachs, die ABP een schadevergoeding hebben betaald. Als onderdeel van de schikkingsovereenkomsten is afgesproken geen mededelingen te doen over de hoogte ervan. De schade voor ABP fluctueert, aangezien de waarde van deze producten die ABP grotendeels nog in bezit heeft ook schommelt. Het boekhoudkundig verlies is reeds genomen in , dus elke schadevergoeding kan worden opgeteld bij het pensioenvermogen. De enige kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn die voor de externe advocaten, die op no cure, no pay basis werkt en die kosten worden meegenomen in het schikkingsbedrag. 16. Waarom heeft ABP überhaupt in rommelhypotheken belegd en had ABP niet beter moeten opletten? Vanwege de grote vraag naar deze beleggingen vanuit de VS en de rest van de wereld, probeerden (investment) banken zoveel mogelijk van dit soort pakketten te creëren. In de rechtszaken verwijt ABP hen dat zij daarbij zijn afgeweken van de standaarden waaraan hypotheken zouden moeten voldoen om geschikt te zijn voor opname in zo n pakket en dat beleggers zoals ABP daarover niet (juist) geïnformeerd werden. Kortom: ABP dacht pakketten te kopen, gevuld met veilige hypotheken, terwijl in werkelijkheid de kwaliteit van die hypotheken stukken minder was. Daarom heeft ABP deze rechtszaken aangespannen, waarvan er nu al vier geschikt zijn (m.a.w. ABP krijgt geld van deze banken, hoewel zij volhouden niets fout gedaan te hebben).

5 17. Wat is het rentebeleid van ABP? ABP dekt het renterisico beperkt af omdat het fonds een langetermijndoelstelling nastreeft en zich daarom niet wil vastleggen op de renteniveaus van vandaag. Het gevolg van volledige afdekking van het renterisico zou kunnen zijn dat bij een sterke toename van de inflatie ABP minder goed in staat zou zijn om de koopkracht van pensioenen op peil te houden. Aan de andere kant zou volledige afdekking er wél voor zorgen dat de schade in geval van een rentedaling wordt beperkt. De zaak heeft dus twee kanten, en ABP heeft na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen besloten tot een beperkte afdekking. (Zoals stas Klijnsma zei bij de beantwoording van Kamervragen over de renteafdekking van ABP: Er is dus zeker vooraf geen sprake van goed of fout beleid in deze. ) In het vorige en huidige strategisch beleggingsplan ( ) staat dat ABP streeft naar een strategisch rente afdekkingspercentage van 50%. Deze plannen geven tevens aan dat de mate (tempo en timing) waarin de rente afdekking, die op dit moment op circa 25% ligt, wordt uitgebreid afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen in de rentestand. 18. Had ABP niet meer rente moeten afdekken? Achteraf bezien zou ABP er inderdaad beter aan gedaan hebben om het risico op een rentedaling meer af te dekken. Sterker nog, achteraf bezien zou ABP zich dubbel hebben moeten indekken tegen een rentedaling, want dat zou pas echt veel geld hebben opgeleverd. Maar dat is een vaststelling met de kennis van nu; kennis onvoorspelbare renteontwikkeling in de afgelopen jaren, als gevolg van de financiële crisis. En als gevolg van de reactie van centrale banken en beleggers op deze crisis. Het zou mooi zijn geweest als ABP dat allemaal in 2007 zou hebben geweten, bij het kiezen van de mate waarin het fonds het renterisico zou moeten afdekken. Bij gebrek aan een glazen bol heeft ABP echter vertrouwd op een beleid, waarin verschillende factoren zorgvuldig worden meegewogen

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie