Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Jaarverslag 2009 Den Haag, maart 2010 Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Lange Voorhout EA Den Haag

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). In dit jaarverslag blikken we graag met u terug op de activiteiten die de StAG in 2009 heeft uitgevoerd met en voor de gehandicaptenbranche. Een jaar met een professionaliseringslag voor de StAG. Voor de eerste maal is een beleidsplan opgesteld. Uitvoering van StAG activiteiten vinden nu binnen een kader plaats. Het beleidsplan kent drie peilers: professionaliteit, professionalisering arbeidsomstandigheden, participatie en inzetbaarheid. Op basis van deze peilers is dit jaarverslag opgesteld. Tevens is van een procesmatig secretariaat naar een meer inhoudelijk secretariaat overgegaan. Maatregelen die nodig zijn om in te kunnen spelen op relevante arbeidsmarktvraagstukken voor de branche gehandicaptenzorg. Voor 2010 wil de StAG zich wederom inspannen om samen met de branche te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Jan Fidder, voorzitter

3 Over de StAG Doel en missie De StAG wil eraan bijdragen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken is en blijft, met een goed arbeidsklimaat en professionele en vitale medewerkers en organisaties. Zij wil daarmee voorwaarden scheppen voor een kwalitatief goede zorgverlening aan gehandicapten tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De organisatie van de StAG Het StAG bestuur bestaat uit acht leden. Vier namens de werkgeversorganisatie en vier namens de werknemersorganisaties. In 2009 vergaderde het bestuur vijf maal. Het secretariaat van de StAG is belegd bij het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP). Naast de bestuursondersteuning is het financieel beheer belegd bij het CAOP.

4 Projecten en activiteiten De projecten en activiteiten van de StAG in 2009 zijn te clusteren in drie peilers: professionaliteit, optimalisering arbeidsomstandigheden, participatie en inzetbaarheid. Professionaliteit De StAG is van mening dat professionaliteit een goede invalshoek is om de aantrekkelijkheid van de branche te versterken. In het kader van dit programma is de beroepstrotscampagne geïnitieerd en vervult de StAG de functie van brancheloket voor het aanvragen van ESF-subsidie voor scholing van werkenden. Campagne beroepstrots De campagne beroepstrots vergroot het zelfbewustzijn en de uitstraling van de professionals in de branche. In 2009 is een communicatieconcept voor de campagne ontwikkeld gericht op het versterken van beroepstrots. Op basis van dit creatieve concept is gestart met de voorbereiding en ontwikkeling van de middelen van de campagne zoals de talententest, de website/het projectweb en algemene promotiemiddelen. Alle middelen zijn gericht om het doel van de campagne te behalen: medewerkers meer bewust te maken van de aspecten in hun werk waarop ze trots mogen zijn; de aanwezige beroepstrots en het beroepsbeeld te versterken en medewerkers te stimuleren om die beroepstrots uit te dragen. Onafhankelijk van de erkenning die zij vanuit de persoonlijke omgeving of samenleving ervaren. In 2010 zal de kick off van de campagne zijn. ESF-subsidie voor scholing van werkenden In 2007 is gestart met een nieuw ESF-programmaperiode. Van 2007 tot en met 2013 biedt het Europees Sociaal Fonds nieuwe kansen voor projecten die de werking van de arbeidsmarkt bevorderen. In deze programmaperiode zijn laaggekwalificeerde werknemers (maximaal MBO-4 niveau) de doelgroep. De overheid heeft daarbij als oogmerk: werkenden zonder startkwalificatie door opscholing tot kwalificering te brengen. Instellingen voor gehandicaptenzorg kunnen ESF-subsidie aanvragen om bijvoorbeeld de werkervaring van mensen die nooit een opleiding hebben afgemaakt om te zetten in erkende diploma's; werkenden met een startkwalificatie op te scholen, eventueel via deelcertificering. Dit is van belang gezien de toenemende eisen die worden gesteld aan werkenden. ESF-subsidie is ook te gebruiken om lager opgeleide werknemers doorstroommogelijkheden te bieden binnen en buiten de branche maar zo mogelijk te behouden voor de branche. In 2009 zijn zes subsidieaanvragen ingediend bij de StAG. Deze zijn alle gehonoreerd.

5 Optimalisering arbeidsomstandigheden Bijdragen aan het veilig, gezond en vitaal werken van de medewerkers in de branche gehandicaptenzorg stond centraal in de StAG-projecten die in 2009 op het terrein van de arbeidsomstandigheden op de agenda stonden. De uitrol en de doorontwikkeling van de Arbocatalogus Profijt van Arbobeleid is dé activiteit die binnen deze peiler wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering zijn een aantal projecten geïnitieerd, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van externe subsidies. Voor het draagvlak en het toetsten van de projectresultaten is naast een extern bureau een werkgroep ingericht bestaande uit deskundigen vanuit diverse gehandicaptenzorginstellingen. Veilig werken/agressie Een praktisch, webbased document is ontwikkeld, gericht op management/ raad van bestuur, leidinggevenden en ambulante medewerkers van de gehandicaptenzorginstellingen. Met als doel het voeren van goed beleid inzake agressie en de problematiek inzake agressie en geweld in de gehandicaptenzorg te verminderen. Praktijkvoorbeelden illustreren het thema. Biologische Agentia Speerpunt binnen biologische agentia zijn de prioritaire risico s Hepatitis A / B en MRSA. Daarnaast is er algemene informatie over biologische agentia, zoals wat het is, wetgeving, (kwetsbare) doelgroepen, blootstelling etc. Praktijkvoorbeelden zijn opgenomen om herkenbaarheid te creëren en een vertaalslag te maken naar de praktijk. Fysieke belasting Het ontwikkelde instrumentarium tijdens het arboconvenant is de basis voor het arbeidsrisico fysieke belasting. Dit instrumentarium is aangevuld met: - Beeldschermwerk / RSI-preventie; - Fysieke belasting in de dagbesteding; - Handreiking tactisch tillen; - Brochure Slim ouder worden in de gehandicaptenzorg. Handreiking Bedrijfshulpverlening (BHV) In 2009 is het e-learningprogramma Niveo Zorg ontwikkeld. Met dit programma kunnen gehandicaptenzorginstellingen BHV opleidingen op maat vormgeven. Eveneens is een handreiking ontwikkeld, die bestaat uit beleidsmaatregelen op instellingsniveau en uit praktische maatregelen waarmee medewerkers de (brand)veiligheid op hun locatie kunnen verhogen. Werkdruk Er is onderzoek gedaan naar reeds ontwikkelde methoden voor de aanpak van werkdruk. Via instellingsgesprekken is meer duidelijkheid verkregen over de problemen en de eventuele ervaringen met de aanpak van een bepaalde methode. Instrumenten om knelpunten rond werkdruk te verminderen zijn opgesteld en goede praktijkvoorbeelden zijn beschreven.

6 Implementatie Voor het implementeren van de arbocatalogus is deze vernieuwd. Daarnaast is een communicatie toolkit, bestaande uit posters, een viral (cartoon animatie) e.d. ontwikkeld. De toolbox in combinatie met de vernieuwde website wordt tijdens de regiobijeenkomsten in januari 2010 gepresenteerd. Participatie en inzetbaarheid Voor het uitwerken van de peiler Participatie en inzetbaarheid is in 2009 tweemaal een projectgroep, ingesteld door het StAG bestuur, bijeengeweest. Deze groep heeft van gedachten gewisseld over werknemer 2.0 en sociale innovatie; instrumenten werkvermogen; EVC-online en verhogen deeltijdfactor. Wegens de CAO onderhandelingen heeft de projectgroep geen concrete acties ondernomen. Voorwaardenscheppende activiteiten Arbeidsmarktonderzoek Ook in 2009 heeft de StAG geparticipeerd in het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn om betrouwbare, actuele en eenduidige arbeidsmarktinformatie te verkrijgen. Met de StAG financieren de sociale partners uit de andere branches in de zorg- en welzijnssector, het ministerie van VWS, het UWV Werkbedrijf en Calibris dit onderzoeksprogramma. Producten van dit programma waren in 2009 o.a. de rapporten Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 en Regiomarge Verzuimregistratie Om zicht te hebben en te houden op het verloop van het ziekteverzuim in de branche gehandicaptenzorg en de zorgsector als geheel hebben branches in de zorgsector een overeenkomst afgesloten met Vernet. Vanuit Vernet ontvangt de StAG ieder kwartaal en kalenderjaar een verzuimrapportage dat een beeld geeft over het verzuim in de branche en in de zorgsector als geheel. Over het jaar 2009 was het ziekteverzuim in de branche 5,23. Dit is een daling van 0,01% ten opzichte van Platform Kwalificatiebeleid In 2009 heeft het StAG-bestuur besloten de financiering van het Platform Kwalificatiebeleid te beëindigen. De activiteiten van het platform leverden geen meerwaarde op voor de aansluiting tussen de branche gehandicaptenzorg en het onderwijs.

7 Verspreiding Jaarboek Werknemers in de Zorg 2009 Net als voorgaande jaren heeft de StAG het jaarboek afgenomen en verspreidt onder ondernemingsraden, directeuren en p&o functionarissen van instellingen in de gehandicaptenzorg. Projecten voortvloeiende uit de cao Voor het thema Persoolijk Budget Levensfase (PBL) heeft PGGM HR Advies onderzoek gedaan en advies gegeven over de mogelijkheden. Communicatie en PR In 2009 is een akkoord gegeven voor het opstellen van een projectplan inzake communicatie(middelen) en PR van de StAG. Daarvoor heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden. In 2010 ligt een projectplan ter bespreking voor.

8 Samenstelling Stichtingsbestuur 2009 VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - De heer drs. J. Fidder voorzitter - De heer drs. J.A P. M. Maas lid - De heer mr. drs. J.J.L. Pepers lid - De heer E.F.F. van Schijndel lid ABVAKABO FNV - De heer J.H.A.M. Kramer vice-voorzitter tot 24 november De heer W.W.M. van der Hoorn vice-voorzitter vanaf 24 november 2009 CNV Publieke Zaak - De heer L.C.H. Vincken lid FBZ - De heer B.H.G. Steehouder lid NU 91 - Mevrouw J. den Engelsman-Volmer lid

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 SBA maai

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 ''-^? ï ^' , 'v^ /^\, ^ Ü# tii: #11. ' t ^ J^ ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'" stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 14 Herdruk 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie