Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Jaarverslag 2009 Den Haag, maart 2010 Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Lange Voorhout EA Den Haag

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). In dit jaarverslag blikken we graag met u terug op de activiteiten die de StAG in 2009 heeft uitgevoerd met en voor de gehandicaptenbranche. Een jaar met een professionaliseringslag voor de StAG. Voor de eerste maal is een beleidsplan opgesteld. Uitvoering van StAG activiteiten vinden nu binnen een kader plaats. Het beleidsplan kent drie peilers: professionaliteit, professionalisering arbeidsomstandigheden, participatie en inzetbaarheid. Op basis van deze peilers is dit jaarverslag opgesteld. Tevens is van een procesmatig secretariaat naar een meer inhoudelijk secretariaat overgegaan. Maatregelen die nodig zijn om in te kunnen spelen op relevante arbeidsmarktvraagstukken voor de branche gehandicaptenzorg. Voor 2010 wil de StAG zich wederom inspannen om samen met de branche te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Jan Fidder, voorzitter

3 Over de StAG Doel en missie De StAG wil eraan bijdragen dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken is en blijft, met een goed arbeidsklimaat en professionele en vitale medewerkers en organisaties. Zij wil daarmee voorwaarden scheppen voor een kwalitatief goede zorgverlening aan gehandicapten tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De organisatie van de StAG Het StAG bestuur bestaat uit acht leden. Vier namens de werkgeversorganisatie en vier namens de werknemersorganisaties. In 2009 vergaderde het bestuur vijf maal. Het secretariaat van de StAG is belegd bij het Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP). Naast de bestuursondersteuning is het financieel beheer belegd bij het CAOP.

4 Projecten en activiteiten De projecten en activiteiten van de StAG in 2009 zijn te clusteren in drie peilers: professionaliteit, optimalisering arbeidsomstandigheden, participatie en inzetbaarheid. Professionaliteit De StAG is van mening dat professionaliteit een goede invalshoek is om de aantrekkelijkheid van de branche te versterken. In het kader van dit programma is de beroepstrotscampagne geïnitieerd en vervult de StAG de functie van brancheloket voor het aanvragen van ESF-subsidie voor scholing van werkenden. Campagne beroepstrots De campagne beroepstrots vergroot het zelfbewustzijn en de uitstraling van de professionals in de branche. In 2009 is een communicatieconcept voor de campagne ontwikkeld gericht op het versterken van beroepstrots. Op basis van dit creatieve concept is gestart met de voorbereiding en ontwikkeling van de middelen van de campagne zoals de talententest, de website/het projectweb en algemene promotiemiddelen. Alle middelen zijn gericht om het doel van de campagne te behalen: medewerkers meer bewust te maken van de aspecten in hun werk waarop ze trots mogen zijn; de aanwezige beroepstrots en het beroepsbeeld te versterken en medewerkers te stimuleren om die beroepstrots uit te dragen. Onafhankelijk van de erkenning die zij vanuit de persoonlijke omgeving of samenleving ervaren. In 2010 zal de kick off van de campagne zijn. ESF-subsidie voor scholing van werkenden In 2007 is gestart met een nieuw ESF-programmaperiode. Van 2007 tot en met 2013 biedt het Europees Sociaal Fonds nieuwe kansen voor projecten die de werking van de arbeidsmarkt bevorderen. In deze programmaperiode zijn laaggekwalificeerde werknemers (maximaal MBO-4 niveau) de doelgroep. De overheid heeft daarbij als oogmerk: werkenden zonder startkwalificatie door opscholing tot kwalificering te brengen. Instellingen voor gehandicaptenzorg kunnen ESF-subsidie aanvragen om bijvoorbeeld de werkervaring van mensen die nooit een opleiding hebben afgemaakt om te zetten in erkende diploma's; werkenden met een startkwalificatie op te scholen, eventueel via deelcertificering. Dit is van belang gezien de toenemende eisen die worden gesteld aan werkenden. ESF-subsidie is ook te gebruiken om lager opgeleide werknemers doorstroommogelijkheden te bieden binnen en buiten de branche maar zo mogelijk te behouden voor de branche. In 2009 zijn zes subsidieaanvragen ingediend bij de StAG. Deze zijn alle gehonoreerd.

5 Optimalisering arbeidsomstandigheden Bijdragen aan het veilig, gezond en vitaal werken van de medewerkers in de branche gehandicaptenzorg stond centraal in de StAG-projecten die in 2009 op het terrein van de arbeidsomstandigheden op de agenda stonden. De uitrol en de doorontwikkeling van de Arbocatalogus Profijt van Arbobeleid is dé activiteit die binnen deze peiler wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering zijn een aantal projecten geïnitieerd, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van externe subsidies. Voor het draagvlak en het toetsten van de projectresultaten is naast een extern bureau een werkgroep ingericht bestaande uit deskundigen vanuit diverse gehandicaptenzorginstellingen. Veilig werken/agressie Een praktisch, webbased document is ontwikkeld, gericht op management/ raad van bestuur, leidinggevenden en ambulante medewerkers van de gehandicaptenzorginstellingen. Met als doel het voeren van goed beleid inzake agressie en de problematiek inzake agressie en geweld in de gehandicaptenzorg te verminderen. Praktijkvoorbeelden illustreren het thema. Biologische Agentia Speerpunt binnen biologische agentia zijn de prioritaire risico s Hepatitis A / B en MRSA. Daarnaast is er algemene informatie over biologische agentia, zoals wat het is, wetgeving, (kwetsbare) doelgroepen, blootstelling etc. Praktijkvoorbeelden zijn opgenomen om herkenbaarheid te creëren en een vertaalslag te maken naar de praktijk. Fysieke belasting Het ontwikkelde instrumentarium tijdens het arboconvenant is de basis voor het arbeidsrisico fysieke belasting. Dit instrumentarium is aangevuld met: - Beeldschermwerk / RSI-preventie; - Fysieke belasting in de dagbesteding; - Handreiking tactisch tillen; - Brochure Slim ouder worden in de gehandicaptenzorg. Handreiking Bedrijfshulpverlening (BHV) In 2009 is het e-learningprogramma Niveo Zorg ontwikkeld. Met dit programma kunnen gehandicaptenzorginstellingen BHV opleidingen op maat vormgeven. Eveneens is een handreiking ontwikkeld, die bestaat uit beleidsmaatregelen op instellingsniveau en uit praktische maatregelen waarmee medewerkers de (brand)veiligheid op hun locatie kunnen verhogen. Werkdruk Er is onderzoek gedaan naar reeds ontwikkelde methoden voor de aanpak van werkdruk. Via instellingsgesprekken is meer duidelijkheid verkregen over de problemen en de eventuele ervaringen met de aanpak van een bepaalde methode. Instrumenten om knelpunten rond werkdruk te verminderen zijn opgesteld en goede praktijkvoorbeelden zijn beschreven.

6 Implementatie Voor het implementeren van de arbocatalogus is deze vernieuwd. Daarnaast is een communicatie toolkit, bestaande uit posters, een viral (cartoon animatie) e.d. ontwikkeld. De toolbox in combinatie met de vernieuwde website wordt tijdens de regiobijeenkomsten in januari 2010 gepresenteerd. Participatie en inzetbaarheid Voor het uitwerken van de peiler Participatie en inzetbaarheid is in 2009 tweemaal een projectgroep, ingesteld door het StAG bestuur, bijeengeweest. Deze groep heeft van gedachten gewisseld over werknemer 2.0 en sociale innovatie; instrumenten werkvermogen; EVC-online en verhogen deeltijdfactor. Wegens de CAO onderhandelingen heeft de projectgroep geen concrete acties ondernomen. Voorwaardenscheppende activiteiten Arbeidsmarktonderzoek Ook in 2009 heeft de StAG geparticipeerd in het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn om betrouwbare, actuele en eenduidige arbeidsmarktinformatie te verkrijgen. Met de StAG financieren de sociale partners uit de andere branches in de zorg- en welzijnssector, het ministerie van VWS, het UWV Werkbedrijf en Calibris dit onderzoeksprogramma. Producten van dit programma waren in 2009 o.a. de rapporten Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 en Regiomarge Verzuimregistratie Om zicht te hebben en te houden op het verloop van het ziekteverzuim in de branche gehandicaptenzorg en de zorgsector als geheel hebben branches in de zorgsector een overeenkomst afgesloten met Vernet. Vanuit Vernet ontvangt de StAG ieder kwartaal en kalenderjaar een verzuimrapportage dat een beeld geeft over het verzuim in de branche en in de zorgsector als geheel. Over het jaar 2009 was het ziekteverzuim in de branche 5,23. Dit is een daling van 0,01% ten opzichte van Platform Kwalificatiebeleid In 2009 heeft het StAG-bestuur besloten de financiering van het Platform Kwalificatiebeleid te beëindigen. De activiteiten van het platform leverden geen meerwaarde op voor de aansluiting tussen de branche gehandicaptenzorg en het onderwijs.

7 Verspreiding Jaarboek Werknemers in de Zorg 2009 Net als voorgaande jaren heeft de StAG het jaarboek afgenomen en verspreidt onder ondernemingsraden, directeuren en p&o functionarissen van instellingen in de gehandicaptenzorg. Projecten voortvloeiende uit de cao Voor het thema Persoolijk Budget Levensfase (PBL) heeft PGGM HR Advies onderzoek gedaan en advies gegeven over de mogelijkheden. Communicatie en PR In 2009 is een akkoord gegeven voor het opstellen van een projectplan inzake communicatie(middelen) en PR van de StAG. Daarvoor heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden. In 2010 ligt een projectplan ter bespreking voor.

8 Samenstelling Stichtingsbestuur 2009 VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - De heer drs. J. Fidder voorzitter - De heer drs. J.A P. M. Maas lid - De heer mr. drs. J.J.L. Pepers lid - De heer E.F.F. van Schijndel lid ABVAKABO FNV - De heer J.H.A.M. Kramer vice-voorzitter tot 24 november De heer W.W.M. van der Hoorn vice-voorzitter vanaf 24 november 2009 CNV Publieke Zaak - De heer L.C.H. Vincken lid FBZ - De heer B.H.G. Steehouder lid NU 91 - Mevrouw J. den Engelsman-Volmer lid

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Financieel jaarverslag 2010

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Financieel jaarverslag 2010 Financieel jaarverslag 2010 Vastgesteld door het bestuur: 28 juni 2011 Inhoudsopgave Blz. Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1. Balans en staat van baten en lasten 5 2. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlage: Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2009 26

INHOUDSOPGAVE. Bijlage: Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2009 26 Beleidsplan 2010 Dit is het beleidsplan van de Stichting Arbeidsmarktbeleid Gehandicaptenzorg (StAG) voor het jaar 2010. De beleidsagenda voor 2010 wordt sterk bepaald door de ontwikkelingen in de branche.

Nadere informatie

Werken aan een aantrekkelijke ziekenhuisbranche

Werken aan een aantrekkelijke ziekenhuisbranche Werken aan een aantrekkelijke ziekenhuisbranche Een nadere kennismaking met de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Voorwoord Tjitte Alkema, voorzitter StAZ Toegevoegde waarde StAZ Sommige meer brancheoverstijgende

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE INSTRUMENTEN ARBOCATALOGUS PROFIJT VAN ARBOBELEID

EVALUATIE NIEUWE INSTRUMENTEN ARBOCATALOGUS PROFIJT VAN ARBOBELEID EVALUATIE NIEUWE INSTRUMENTEN ARBOCATALOGUS PROFIJT VAN ARBOBELEID Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) Amersfoort, 5 oktober 2011 VOORWOORD In opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Jaarverslag 2011. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Jaarverslag 2011 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Vastgesteld door het bestuur op 7 maart 2012 Stichting A+O VVT Lange Voorhout 13 2514 EA

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Financieel jaarverslag 2012

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg. Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Vastgesteld door het bestuur: 8 juli 2013 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1. Balans en staat van baten en lasten 12 2. Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Jaarverslag 2013. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Jaarverslag 2013 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Vastgesteld door het bestuur op 7 mei Stichting A+O VVT Lange Voorhout 13 2514 EA Den Haag

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Jaarverslag 2012. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Jaarverslag 2012 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Vastgesteld door het bestuur op 3 april 2013 Stichting A+O VVT Lange Voorhout 13 2514 EA

Nadere informatie

Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels

Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels Gedragscode en follow-up inzake werving over de grens en behoud van personeel in de ziekenhuisbranche volgens ethische gedragsregels De werkgeversorganisatie NVZ vereniging van ziekenhuizen en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Servicecentrum Particuliere Beveiliging 2014 Achtergrondinformatie Beveiligingsbranche Circa 300 bedrijven vallen onder de cao Particuliere Beveiliging. In de branche zijn naar schatting 30.000 beveiligers actief, 80% daarvan is werkzaam bij

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. Financieel jaarverslag 2009

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. Financieel jaarverslag 2009 Financieel jaarverslag 2009 Vastgesteld door het bestuur: 17 juni 2010 Inhoud Blz. Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1. Balans en staat van baten en lasten 5 2. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg

Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de gehandicaptenzorg Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort

OVERDRACHTSPROTOCOL. Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort OVERDRACHTSPROTOCOL Ten behoeve van: de overdracht van activiteiten en werknemers van Stichting Christophorus naar Stichting Amerpoort Juni 2009 Voorwoord Stichting Amerpoort en Stichting Christophorus

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

StAGenda 2012-2014 Den Haag, mei 2012

StAGenda 2012-2014 Den Haag, mei 2012 StAGenda 2012-2014 Den Haag, mei 2012 Inleiding De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) zien een groot aantal ontwikkelingen in de branche op zich

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

Activiteitenverslag 2011. Van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen Activiteitenverslag 2011 Van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen Den Haag, mei 2011 Voorwoord Zijn er binnenkort nu wel of geen tekorten op de arbeidmarkt voor de branche ziekenhuizen te verwachten?

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u

Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u Duurzaam Inzetbaar in de Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST 2 Inhoudsopgave Duurzame Inzetbaarheid in de Buitendienst 4 Ondersteuning direct gericht

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

Werkplan A+O VVT 2011

Werkplan A+O VVT 2011 Werkplan A+O VVT 2011 Vastgesteld door het bestuur A+O VVT op 6 april 2011 1. Inleiding Voor u ligt het werkplan 2011 van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=50) Opleidingsbudget (N=49) 10 9 8 7 6 5 4 1 2% 96% 98% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt van werkgevers en werknemers. De mate waarin bedrijven erin slagen medewerkers

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3103 20 februari Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari, nr. G&VW/AA/2011/2023,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Dr. mr. L.F. Asscher, minister Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA 230515/01 Onderwerp Stelsel arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) VOION, KENNIS EN ADVIES 4

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

...NOG LANG NIET UITGESPEELD

...NOG LANG NIET UITGESPEELD Nieuwsbrief 14MSV3:Opmaak 1 7/9/07 12:16 PM Page 1...NOG LANG NIET UITGESPEELD De evaluatie van het Arbo(plus)convenant De highlights van het congres Gezond Uitgeven!... nog lang niet uitgespeeld Gezond

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Workshop: Van RI&E tot Preventie en meer Rendement. Vakevent Veilig Werkt Beter, 7 oktober 2015

Workshop: Van RI&E tot Preventie en meer Rendement. Vakevent Veilig Werkt Beter, 7 oktober 2015 Workshop: Van RI&E tot Preventie en meer Rendement Vakevent Veilig Werkt Beter, 7 oktober 2015 Het Nederlands Focal Point Vertegenwoordiger EU-OSHA in NL Delen arbo informatie binnen EU Wetgeving Praktische

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=192) Opleidingsbudget (N=100) 10 9 8 7 6 4 4 5 52% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten zijn

Nadere informatie

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid.

ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. ikkan het zakelijk voordeel laten zien van investeren in duurzame inzetbaarheid. 8 De 8 business cases IHC Merwede Balemans MKB SSWT/Timmerbranche Thebe thuiszorg Woningcorporatie Beter Wonen Biga groep

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Vastgesteld op 5 februari 2014 A+O VVT

Jaarplan 2014 Vastgesteld op 5 februari 2014 A+O VVT Jaarplan 2014 Vastgesteld op 5 februari 2014 A+O VVT Inhoud Inleiding 3 Maatschappelijke context...3 Doelstelling A+O VVT...4 Sectorplan VVT...4 1. Arbeidsmarktinformatie 5 2. Opleidingen 5 2.1 Opleiding

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut.

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut. Werkgeversenquête 2014 Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut 8 december 2014 1 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKGEVERSENQUÊTE... 1 1.2 BEGELEIDINGSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Jaarplan 2015 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Jaarplan 2015 Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Maatschappelijke context en transitie... 3 Belangrijke trends

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie,

Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie, Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie, Op 12 februari aanstaande starten de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen. Deze onderhandelingen zullen meer dan ooit in onze sector, in het teken

Nadere informatie

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Aanleiding Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen: 5x Beter, Werken is gezond. Thema s van de arbocatalogus. Oplossingen voor de branche

Inhoud. Even voorstellen: 5x Beter, Werken is gezond. Thema s van de arbocatalogus. Oplossingen voor de branche Jos van de Werken Inhoud Even voorstellen: 5x Beter, Werken is gezond Thema s van de arbocatalogus Oplossingen voor de branche Strategie implementatie en communicatie Vragen? Even voorstellen Gezamenlijke

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Het resultaat? Veel bereikt, samen verder!

Het resultaat? Veel bereikt, samen verder! Magazine voor werkgevers en werknemers in de meubelindustrie nummer 10, april 2007 Arboconvenant Meubelindustrie? Veel bereikt, samen verder! voor betere werkomstandigheden convenant vos Welkom bij Gewoon

Nadere informatie