CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg Geachte werkgevers,

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,"

Transcriptie

1 CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om tot een inzet voor een nieuwe Cao Ambulancezorg vanaf januari 2015 te komen. De beide werknemersorganisaties willen zich tijdens deze onderhandelingen inzetten om het werk aantrekkelijker te maken, daar hoort een goede CAO bij. Deze brief geeft een overzicht van de punten die hiertoe een bijdrage kunnen leveren. De beide werknemersorganisaties zijn van mening dat de sector, mede gelet op de zwaarte van het werk, aantrekkelijk moet zijn vooral ten opzichte van aanpalende zorgsectoren van waaruit personeel moet instromen. Op basis van het economisch beeld en de gematigde loonontwikkeling van de afgelopen periode zal materieel een inhaalslag moeten worden gemaakt. Wij zetten in op koopkrachtontwikkeling met een duidelijke verbetering van arbeidsvoorwaarden van nominaal 3% terug te zien in centen. 2,5% van deze ruimte moet worden besteed aan het verhogen en verbeteren van de primaire looncomponenten, de overige ruimte is voor afspraken over goed werken. Behalve aantrekkelijk werk zijn ook duurzaam, gezond en veilig werken belangrijke onderwerpen bij de sector ambulancezorg. Wij willen dan ook voor de werknemers afspraken maken die leiden tot een duurzame inzet van zowel oud als jong. Voor alle generaties geldt dat goede afspraken over werk, werktijden en rusttijden gemaakt moeten worden. Ook hier geldt dat op onderdelen een inhaalslag moet worden gemaakt ten opzichte van aanpalende sectoren in de zorg. Voor nieuwe werknemers die binnenkomen binnen de ambulancesector moet gelden dat afspraken worden gemaakt over een goede opleiding, inwerkperiode en een aantrekkelijk inkomen. De bestaande werkgelegenheidsgarantie moet worden voortgezet. De kern van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden is voor beide werknemersorganisaties het duurzaam en vooral kwalitatief verder ontwikkelen van de sector met een focus op aantrekkelijk werken en investeren in een persoonlijke ontwikkeling, zodat men zich in elke levensfase blijvend kan ontwikkelen. Scholing, bijscholing en training gefaciliteerd door haar werkgevers is daarbij voor werknemers essentieel voor die ontwikkeling en zal de betrokkenheid bij het werk en kwaliteitsontwikkeling vergroten. Naast de hierna genoemde voorstellen behouden wij ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen nieuwe voorstellen te doen, dan wel voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen, dan wel in te trekken. Tevens zullen wij daar waar opportuun, separaat mogelijk enkele (aanvullende) redactionele voorstellen inbrengen. Een eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van de voorstellen, kan pas als zodanig worden beschouwd als een onderhandelingsakkoord is bereikt over het geheel. Het onderhandelingsakkoord zal

2 dan aan onze leden worden voorgelegd. Na goedkeuring van de leden zal dan een bekrachtiging plaats vinden. We zien uit naar een constructieve onderhandelingsperiode. Met vriendelijke groet, Fred Seifert en Marco Dons Onderhandelaars namens Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

3 Voorstellen CAO sector Ambulancezorg 2015 Looptijd Wij stellen voor de looptijd van de nieuwe cao voor een jaar overeen te komen, vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari Beloning en vergoedingen Wij stellen voor de salarissen met ingang van 1 januari 2015 structureel met 2,5% te verhogen. Wij stellen voor dat de CAO zodanig wordt aangepast, onder meer art. 4.9, dat door toepassing van de CAO ook onregelmatigheidstoeslag wordt toegekend tijdens vakantieperioden. Dit conform de uitspraak van het Europese hof en art BW. Wij stellen voor een regeling te treffen uit hoofde van art (levensloopregeling) die in een netto garantie gaat voorzien bij het eindigen van deze regeling per Wij stellen voor art lid 4 te wijzigen zodanig dat reistijd naar en van opleidingen/ cursussen in werktijd plaats heeft. Ook wordt afgesproken dat E- learning in werktijd plaats heeft. Wij stellen voor de gemaakte reiskosten voor dienstreizen en bij bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk te verhogen naar 36 cent per kilometer en/of gemaakte OV kosten te vergoeden. Wij stellen voor de ORT te verhogen met 3% per uur en deze te indexeren. Wij stellen voor verbeteringen aan te brengen in de vergoedingen van percentages bij arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten. Dit ook zodanig dat er gelijkheid ontstaat voor werknemers in deeltijd. Wij stellen voor de maaltijdvergoeding te verhogen naar 15 euro. 2. Verbeteren salarisgebouw Wij stellen voor de salarisschalen 4 t/m 9 met 1 trede (trede 12) te verlengen. Wij zijn van mening dat dit voortvloeit uit "achterstallig onderhoud". Immers bestaat de afspraak al vele jaren om het loongebouw aan te passen. Wij zijn van mening dat het huidig loongebouw uit de pas loopt met die van andere zorgcao's. 3. Invoeren FWG

4 Wij stellen voor het FWG-systeem per 1 januari 2015 verder in te voeren zoals tijdens de afgelopen cao ( ) is overeengekomen. Er dient een landelijk in te stellen bezwarencommissie en invoeringsprocedures te worden vastgesteld. 4. Wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid Wij stellen voor de wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid zodanig in de cao in te passen dat een 3 e jaar WW-uitkering en de bestaande bovenwettelijke uitkering gehandhaafd blijft. Conform deze wetgeving wensen wij afspraken te maken inzake het huidig art Wij stellen (opnieuw) voor om tenminste 1 Wajonger per 100 werknemers aan te nemen. 5. Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Gezond, veilig en gemotiveerd werken verdient extra aandacht voor het werken in onze sector. Tot en met 67 of zelfs langer werkzaam zijn in onze sector achten wij niet haalbaar en niet realistisch. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers zich inzetten voor meer scholings- en ontwikkelingsfaciliteiten. Wij stellen voor om afspraken te maken waarin het traditionele arbeidspatroon wordt doorbroken en werknemers die zich willen omscholen, in alle fases van hun leven, daartoe in de gelegenheid te stellen. Voor alle medewerkers dienen op de persoon toegewezen scholingsbudgetten beschikbaar te zijn en dienen loopbaanafspraken, waaronder met perspectief op een tweede loopbaan, te worden gemaakt. Wij wensen nu de volgende concrete afspraken te maken: Elke werknemer krijgt een eigen budget toegewezen voor loopbaanontwikkelingsactiviteiten. Medewerkers ouder dan 55 jaar en werkzaam in de rijdende dienst worden niet langer verplicht nachtdiensten te verrichten. Het huidig art wordt aangepast door elke 2 jaar verplicht een loopbaangesprek te voeren. De controle hierop door de ondernemingsraden dient bij lid 5 van dit artikel te worden geregeld. 5. Studenten en leerlingen Jongeren moeten aan het begin van hun loopbaan meer kansen krijgen om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Daarvoor zijn stageplaatsen van groot belang. Wij willen ons hiervoor sterk maken op een wijze dat goede begeleiding gewaarborgd is. Daarom stellen wij voor 1 stageplek per 50 werknemers te creëren.

5 6. Arbeidstijden Wij stellen voor, voorafgaande aan de bij het rooster vastgestelde vrije dagen, dat aan de medewerker geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten worden opgedragen. Wij willen een beter toezicht aangaande arbeidstijden en uitvoering hiervan conform regelgeving. Er wordt immers steeds meer overgegaan tot het inzetten van langere diensten. Hierdoor ontstaat een te grote werklast. De inzetbaarheid per werkweek per werknemer dient in verhouding te staan tot de gemiddelde omvang van het arbeidscontract met een maximum van 9 uren per parate (nacht-)dienst met een gemiddelde 36-urige werkweek. In de nieuwe cao dient extra aandacht te worden besteed aan pauzes; deze dienen in acht te worden genomen conform ATW 7. Overige voorstellen -- Er is veel te bespreken op organisatieniveau. Daarom willen we dat vakbondsfaciliteiten worden verbeterd. Wij wensen de werkgeversbijdrage te verhogen. Wij stellen voor om niet-betaalde nevenwerkzaamheden toe te staan. Wij stellen voor om alleen dienstkleding te verstrekken dat voldoet aan de daartoe geldende veiligheidseisen (voorzien van een keurmerk). Wij stellen voor het Sociaal kader te actualiseren door in elk geval de duur er van zo te verlengen dat deze parallel loopt met die van de CAO en zodanig dat de werkgelegenheid dan gegarandeerd blijft. Wij stellen voor dat een adequate voorbereiding op een PAM onder normale werktijd valt waartoe uren in het rooster worden opgenomen. Wij stellen voor een bepaling in de nieuwe CAO op te nemen waarin staat dat ondernemingsraden een werkkostenregeling afspreken. Wij stellen voor het beleid bij agressie en geweld te evalueren en organisaties te sanctioneren die niet aan art. 9.9 van de lopende CAO hebben voldaan. Werkingssfeer Wij zijn voor gelijk(waardig)e arbeidsvoorwaarden en tegen oneerlijke concurrentie. Wij stellen voor de CAO Ambulance voor te leggen en algemeen verbindend te laten verklaren.

Ambtelijke Sector. CAO-voorstellen voor sector CAO Ambulancezorg vanaf Geachte werkgevers,

Ambtelijke Sector. CAO-voorstellen voor sector CAO Ambulancezorg vanaf Geachte werkgevers, Ambtelijke Sector. Postadres Postbus 3010 2700 KT Zoetermeer Bezoekadres Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer Behandeld door 29 oktober 2012 Mevr. G. van Berg Doorkiesnummer 079 353 6214 Dossier Bijlage(n)

Nadere informatie

Inzet CAO GGZ 2013 gezamenlijke werknemersorganisaties

Inzet CAO GGZ 2013 gezamenlijke werknemersorganisaties Groningen/Zoetermeer, 8 februari 2013 Geachte heer Van der Plank, De CAO Geestelijke Gezondheidszorg is geëxpireerd per 1 januari 2013. Ten behoeve van het binnenkort te openen overleg over een nieuwe

Nadere informatie

Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie,

Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie, Aan de leden van de NVZ onderhandelingsdelegatie, Op 12 februari aanstaande starten de onderhandelingen voor de cao ziekenhuizen. Deze onderhandelingen zullen meer dan ooit in onze sector, in het teken

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

Totaalpakket betreffende cao ambulancezorg 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 zoals aangeboden aan de vakbonden op 30 maart 2015.

Totaalpakket betreffende cao ambulancezorg 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 zoals aangeboden aan de vakbonden op 30 maart 2015. Totaalpakket betreffende cao ambulancezorg 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 zoals aangeboden aan de vakbonden op 30 maart 2015. Aanleiding Tijdens de afgelopen tien cao-bijeenkomsten heeft de werkgeversdelegatie

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord:

Partijen zijn het volgende overeengekomen in een principe-onderhandelaarsakkoord: Principe-onderhandelaarsakkoord CAO AMBULANCEZORG 3 november 2015 Inleiding De zorg ondergaat de laatste jaren ingrijpende veranderingen. Zorg dichtbij is een hierbij passend etiket, waarbij de eerste

Nadere informatie

Aan de voorzitter en leden van de onderhandelingsdelegatie NVZ t.a.v. mw. drs. B. J. M. Gallé Postbus GR Utrecht. Geachte mevrouw Gallé,

Aan de voorzitter en leden van de onderhandelingsdelegatie NVZ t.a.v. mw. drs. B. J. M. Gallé Postbus GR Utrecht. Geachte mevrouw Gallé, Aan de voorzitter en leden van de onderhandelingsdelegatie NVZ t.a.v. mw. drs. B. J. M. Gallé Postbus 9696 3506 GR Utrecht Behandeld door Noud Lubbers Doorkiesnummer 1 088 3681506 Dossier Bijlage(n) 4100

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat

Onderhandelingsresultaat Onderhandelingsresultaat Cao-partijen hebben op 8 juni 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de betonproductenindustrie. Looptijd (Artikel 25 cao) 1) Een looptijd van 1 april

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Aan de onderhandelaarsdelegatie van de werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland T.a.v. de voorzitter, de heer J. Fidder

Aan de onderhandelaarsdelegatie van de werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland T.a.v. de voorzitter, de heer J. Fidder Aan de onderhandelaarsdelegatie van de werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland T.a.v. de voorzitter, de heer J. Fidder Verzonden per e-mail op dinsdag 1 februari 2011; 14.00 uur. Geachte heer Fidder,

Nadere informatie

Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra. Utrecht, 12 oktober Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016.

Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra. Utrecht, 12 oktober Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016. Aan: de NVDA-leden werkzaam in Gezondheidscentra Utrecht, 12 oktober 2016 Betreft: Ledenraadpleging Cao Gezondheidscentra Kenmerk: KG/mb 2016.047 Geachte heer/mevrouw, FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering

Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering 2013-2015 De ondergetekenden, de werkgevers 1. Reclassering Nederland 2. Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering en de organisaties van medewerkers 1. Abvakabo

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Op 14 oktober 2008 hebben MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak een principe-akkoord over de nieuwe CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV INLEIDING Op 17 december 2013 heeft Rotterdam Airport BV. met de vakorganisaties CMHF en CNV Publieke zaak een onderhandelingsakkoord bereikt voor de voortzetting van de CAO

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009

Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2007-2009 Op d.d. 17 september 2007 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de sector-cao

Nadere informatie

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

AKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, gevestigd te Utrecht; als werkgeversorganisatie enerzijds

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Onderhandelingsdelegatie cao Ziekenhuizen T.a.v. mevrouw G. Galle Postbus GR Utrecht

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Onderhandelingsdelegatie cao Ziekenhuizen T.a.v. mevrouw G. Galle Postbus GR Utrecht Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Onderhandelingsdelegatie cao Ziekenhuizen T.a.v. mevrouw G. Galle Postbus 9696 3506 GR Utrecht Utrecht, 13 maart 2019 Geachte mevrouw Galle, De zorgsector heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingsbudget en afspraak over robotiseringsontwikkelingen

Ontwikkelingsbudget en afspraak over robotiseringsontwikkelingen Looptijd Salaris Resultaat Afhankelijke Uitkering Cafetariasysteem 1 juli 2018 tot en met 30 september 2019 (15 maanden) De schaalsalarissen en feitelijke salarissen zullen per 1 juli 2018 met 2% en vervolgens

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO KRAAMZORG 20 juli 2018 Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg Pagina 1 van 12 PARTIJEN: en Bo Geboortezorg, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Betere zorg, beter werk, betere cao

Betere zorg, beter werk, betere cao Betere zorg, beter werk, betere cao bijlage Voorstellen cao VVT 2012-2013 Looptijd Wij willen een nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar; van 1 maart 2012 tot 1 maart 2013. * Er moeten meer zorgwerkers

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO RENOLIT Nederland B.V.

Onderhandelingsresultaat CAO RENOLIT Nederland B.V. Onderhandelingsresultaat CAO RENOLIT Nederland B.V. Op 20 april 2018 hebben RENOLIT Nederland, FNV en CNV Vakmensen onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor RENOLIT Nederland.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus RG Utrecht. Inleiding

Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus RG Utrecht. Inleiding Aan de voorzitter van de werkgeversdelegatie van ActiZ Postbus 8258 3503 RG Utrecht AFDELING PLAATS ONS KENMERK Den Haag Coll.0073/AM/bd DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160646 12 februari 2010 E-MAIL

Nadere informatie

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Ondergetekenden, partijen bij de Cao Openbare Bibliotheken, te weten: a) Vereniging van Openbare

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO tot 1 oktober Het volgende is overeengekomen:

Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO tot 1 oktober Het volgende is overeengekomen: Aan CAO-partijen Museum cao 2018-2020 Datum 9 januari 2019 Betreft Definitief akkoord Museum cao 2018-2020 Op 12 december 2018 zijn partijen het eens geworden over de verlenging van de MuseumCAO 2016-2018

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Voorstellenpakket CAO voor het Omroeppersoneel 2009

Voorstellenpakket CAO voor het Omroeppersoneel 2009 1. Looptijd: Gezien de economische onzekerheden stellen wij voor een CAO met een looptijd van 12 maanden af te sluiten. Looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010. Een langere looptijd is bespreekbaar.

Nadere informatie

CAO Jeugdzorg 2011 2013. Onderhandelingsresultaat

CAO Jeugdzorg 2011 2013. Onderhandelingsresultaat CAO Jeugdzorg 2011 2013 Onderhandelingsresultaat De ondergetekenden, de organisatie van werkgevers en Jeugdzorg Nederland de volgende organisaties van werknemers 1. Abvakabo FNV 2. FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO APM Terminals Rotterdam, 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

Onderhandelingsresultaat CAO APM Terminals Rotterdam, 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 1 Voorbehoud vakorganisaties: 1. De vakorganisaties hebben aangegeven overleg te willen voeren met de aandeelhouder van APMTR over een zekerheidstelling voor de schadeloosstelling bij mogelijk ontslag

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO KRAAMZORG. Bo Geboortezorg, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mw. P.M.L.M.

CONCEPT ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO KRAAMZORG. Bo Geboortezorg, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mw. P.M.L.M. CONCEPT ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO KRAAMZORG PARTIJEN: Bo Geboortezorg, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mw. P.M.L.M. van Driel MBA en FNV Zorg & Welzijn, gevestigd te Zoetermeer vertegenwoordigd

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) t.a.v. de heer R. Follon Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG. JvS/RT. Geachte heer Follon,

Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) t.a.v. de heer R. Follon Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG. JvS/RT. Geachte heer Follon, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) t.a.v. de heer R. Follon Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG Metaal T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 26 37 715 www.fnvmetaal.nl

Nadere informatie

Salaristabel ziekenhuizen Per 1 juli 2018 geldt de salaris-/inpassingstabel van de cao-ziekenhuizen. Zie bijlage A en B.

Salaristabel ziekenhuizen Per 1 juli 2018 geldt de salaris-/inpassingstabel van de cao-ziekenhuizen. Zie bijlage A en B. OVERLEGRESULTAAT AZN, CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn 4 juni 2018 Gezien de ontwikkelingen die spelen in de sector ambulancezorg, zoals de arbeidsmarktkrapte binnen de acute zorg en het belang

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2012 2013 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: De MOgroep, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

CAO. collectieve arbeidsovereenkomst voor de bereide verf- en drukinktindustrie 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019

CAO. collectieve arbeidsovereenkomst voor de bereide verf- en drukinktindustrie 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019 CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de bereide verf- en drukinktindustrie 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019 Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bereide verf- en drukinkt industrie,

Nadere informatie

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: van 1 april 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging Per 1 oktober 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd

Nadere informatie

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017:

Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: BIJLAGE I Voorstellen FNV Horeca ten behoeve van de cao voor het Horeca- en aanverwante bedrijf 2017: 1. Collectieve Arbeidsovereenkomst en Algemeen Verbindend Verklaring Partijen komen een nieuwe cao

Nadere informatie

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd /

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd / Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Jumbo Supermarkten B.V. t.a.v. mevrouw G. Kuiper Postbus 8 5460 AA VEGHEL Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 6 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer..november

Nadere informatie

Aan de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) T.a.v. de heer R. Follon Postbus AA DEN HAAG

Aan de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) T.a.v. de heer R. Follon Postbus AA DEN HAAG Aan de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) T.a.v. de heer R. Follon Postbus 93002 2509 AA DEN HAAG Datum Doorkiesnummer 2 maart 2017 030-2738347 Ons kenmerk Uw kenmerk JvS/RT Onderwerp Voorstellen

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018

Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018 Onderhandelingsakkoord Crown Van Gelder cao 2018 Na meerdere gesprekken zijn Crown Van Gelder, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen (hierna: partijen) tot het volgende onderhandelingsakkoord gekomen. Het

Nadere informatie

voor een nieuwe cao ambulancezorg met looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, inclusief afspraken over vervolgstappen per 2020

voor een nieuwe cao ambulancezorg met looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, inclusief afspraken over vervolgstappen per 2020 Principeakkoord AZN en CNV Zorg & Welzijn voor een nieuwe cao ambulancezorg met looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, inclusief afspraken over vervolgstappen per 2020 6 november 2018 Gezien

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO OMO 2018 per 1 april 2018

Onderhandelaarsakkoord CAO OMO 2018 per 1 april 2018 Onderhandelaarsakkoord CAO OMO 2018 per 1 april 2018 Preambule Uitgangspunt voor de onderhandelingen vormden de volgende doelstellingen: Evenwichtige arbeidsvoorwaarden dragen bij aan goed onderwijs in

Nadere informatie

Principe Akkoord sector-cao voor de ambulancezorg

Principe Akkoord sector-cao voor de ambulancezorg Principe Akkoord sector-cao voor de ambulancezorg 1. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de ambulancezorg zijn op woensdag 11 november 2009 een principeakkoord overeengekomen over de inhoud van de

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

Telefoon: +31 (0) Website:

Telefoon: +31 (0) Website: (Netherlands) B.V. Aan: FNV Vervoer, t.a.v. de heer R. Stroo CNV Vakmensen, t.a.v. de heer T. Van Rijssel - per e-mail - Onze referentie HR/CAO/17/gb Datum 9 maart 2017 CAO (DD) 2017 voorstellen Onderwerp

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 16 november 2015

Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 16 november 2015 Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 16 november 2015 Inleiding CAO-partijen hebben in 2014 de wens uitgesproken om de CAO-gehandicaptenzorg aan te passen aan belangrijke ontwikkelingen, zoals

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

VAKGROEP PLAATS ONS KENMERK CNV Besloten Busvervoer Utrecht M /PB/sb

VAKGROEP PLAATS ONS KENMERK CNV Besloten Busvervoer Utrecht M /PB/sb POSTADRES Postbus 2525 3500 GM Utrecht BEZOEKADRES Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) De heer C. Cahn Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV DEN HAAG c.cahn@knv.nl TELEFOON 030 751

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL januari 2018

ONDERHANDELAARSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL januari 2018 ONDERHANDELAARSRESULTAAT CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL 2017-2018 22 januari 2018 De ondergetekenden, optredend namens: Omroepwerkgevers: 1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, gevestigd

Nadere informatie

Ambulancezorg Nederland, hierna te noemen de werkgeversvertegenwoordiging, enerzijds

Ambulancezorg Nederland, hierna te noemen de werkgeversvertegenwoordiging, enerzijds Advies over het verschil van mening tussen Ambulancezorg Nederland, hierna te noemen de werkgeversvertegenwoordiging, enerzijds en FNV (Zorg en Welzijn) en CNV (Zorg & Welzijn) anderzijds, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 dierhouderij 1 Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze cao vallen de sectoren: - melkveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kuikenbroederij

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao ggz 22 mei 2015

Onderhandelingsresultaat cao ggz 22 mei 2015 Onderhandelingsresultaat cao ggz 22 mei 2015 Inleiding De ggz-sector is volop in beweging. Er verandert veel in de sector door transities in de zorg. Hierbij is de arbeidsmarkt in de ggz onder druk komen

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akkoord CAO umc 2013-2015 Datum 4-9-2013 Ons kenmerk 13.6725/DK/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT voor het verlengen van de cao s Coffee and Tea en DE Diensten van Koninklijke Douwe Egberts B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT voor het verlengen van de cao s Coffee and Tea en DE Diensten van Koninklijke Douwe Egberts B.V. ONDERHANDELINGSRESULTAAT voor het verlengen van de cao s Coffee and Tea en DE Diensten van Koninklijke Douwe Egberts B.V. Op 24 november 2018 heeft de onderhandelingsdelegatie van Koninklijke Douwe Egberts

Nadere informatie

Bieding AZN, Cao Ambulance maandag 11 februari 2013 om uur

Bieding AZN, Cao Ambulance maandag 11 februari 2013 om uur Bieding AZN, Cao Ambulance 2013-2015 maandag 11 februari 2013 om 16.30 uur Ondanks het feit dat de sector Ambulancezorg te maken krijgt met een efficiencykorting van 9% en andere onzekerheden over een

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Group T.a.v. mevrouw S. Jungjohann Prinses Beatrixlaan AK Den Haag. Geachte mevrouw Jungjohann, beste Suzanne,

Nationale Nederlanden Group T.a.v. mevrouw S. Jungjohann Prinses Beatrixlaan AK Den Haag. Geachte mevrouw Jungjohann, beste Suzanne, Nationale Nederlanden Group T.a.v. mevrouw S. Jungjohann Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag Datum: 6 september 2018 Onderwerp: De Unie voorstellenbrief Geachte mevrouw Jungjohann, beste Suzanne, Voor

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 CAO communiqué Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N zijn het eens geworden over

Nadere informatie

in de hoedanigheid van werkgevers optredend als partij te ener zijde, en respectievelijk

in de hoedanigheid van werkgevers optredend als partij te ener zijde, en respectievelijk 130149/446 26 april 2013 CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 en 2013 Akkoord De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus, waaraan deelnemen Stichting Bazalt, Koepelstichting Bazalt Groep, BCO Onderwijsadvies,

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Federatie Werkgevers Techniek Looptijd: die past bij de bedrijfstak en moet leiden tot één cao voor de Metalektro en Metaal en Techniek. Participatie

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Werkgevers Technische Groothandel t.a.v. de heer W. van Meurs Postbus EC Den Haag. Utrecht, 4 april 2019

Werkgevers Technische Groothandel t.a.v. de heer W. van Meurs Postbus EC Den Haag. Utrecht, 4 april 2019 Werkgevers Technische Groothandel t.a.v. de heer W. van Meurs Postbus 92146 2508 EC Den Haag Utrecht, 4 april 2019 Betreft: Voorstellen FNV Handel cao Technische Groothandel Geachte heer Van Meurs, beste

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

CAO Gezondheidscentra. Kan-bepalingen Moet-bepalingen

CAO Gezondheidscentra. Kan-bepalingen Moet-bepalingen CAO Gezondheidscentra Kan-bepalingen Moet-bepalingen Medezeggenschap moet op basis van dialoog plaatsvinden en dus evenwaardig overleg behelzen. Wet- en regelgeving is slechts een vangnet Bert Visser bertvisser@oase-partners.nl

Nadere informatie

over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten.

over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten Verlenging CAO van de CAO 2007-2010 1 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de universiteiten enerzijds en ABVAKABO

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond.

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond. Akkoord CAO Nederlandse Universiteiten CAO 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 akkoord CAO NU 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 1 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de

Nadere informatie

Principeakkoord Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Principeakkoord Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Principeakkoord 2019 2021 Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Ondergetekenden, onderhandelaars voor de partijen bij de Cao Sociaal Werk: de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD

ONDERHANDELAARSAKKOORD ONDERHANDELAARSAKKOORD Dit onderhandelaarsakkoord zullen betrokken vakorganisaties in oktober 2012 voorleggen aan hun achterban. De volgende onderwerpen maken deel uit van het onderhandelaarsakkoord: I.

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

LOONGEBOUW CAO GLASTUINBOUW PER 1 JULI

LOONGEBOUW CAO GLASTUINBOUW PER 1 JULI LOONGEBOUW CAO GLASTUINBOUW PER 1 JULI 2016 Loongebouw B schaal B uit de cao Glastuinbouw is gedeeltelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Doorgaans betekent dit dat de jeugdtreden en de

Nadere informatie

Transponeringstabel en paginaindeling CAO VVT

Transponeringstabel en paginaindeling CAO VVT 1.1 Definities 1.1 Definities lid 17 Werkgever lid 18 Werknemer lid 1 Aanwezigheidsdienst lid 2 Arbeidsduur lid 3 Bereikbaarheidsdienst lid 4 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lid 5 Consignatiedienst lid

Nadere informatie