CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg Geachte werkgevers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,"

Transcriptie

1 CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om tot een inzet voor een nieuwe Cao Ambulancezorg vanaf januari 2015 te komen. De beide werknemersorganisaties willen zich tijdens deze onderhandelingen inzetten om het werk aantrekkelijker te maken, daar hoort een goede CAO bij. Deze brief geeft een overzicht van de punten die hiertoe een bijdrage kunnen leveren. De beide werknemersorganisaties zijn van mening dat de sector, mede gelet op de zwaarte van het werk, aantrekkelijk moet zijn vooral ten opzichte van aanpalende zorgsectoren van waaruit personeel moet instromen. Op basis van het economisch beeld en de gematigde loonontwikkeling van de afgelopen periode zal materieel een inhaalslag moeten worden gemaakt. Wij zetten in op koopkrachtontwikkeling met een duidelijke verbetering van arbeidsvoorwaarden van nominaal 3% terug te zien in centen. 2,5% van deze ruimte moet worden besteed aan het verhogen en verbeteren van de primaire looncomponenten, de overige ruimte is voor afspraken over goed werken. Behalve aantrekkelijk werk zijn ook duurzaam, gezond en veilig werken belangrijke onderwerpen bij de sector ambulancezorg. Wij willen dan ook voor de werknemers afspraken maken die leiden tot een duurzame inzet van zowel oud als jong. Voor alle generaties geldt dat goede afspraken over werk, werktijden en rusttijden gemaakt moeten worden. Ook hier geldt dat op onderdelen een inhaalslag moet worden gemaakt ten opzichte van aanpalende sectoren in de zorg. Voor nieuwe werknemers die binnenkomen binnen de ambulancesector moet gelden dat afspraken worden gemaakt over een goede opleiding, inwerkperiode en een aantrekkelijk inkomen. De bestaande werkgelegenheidsgarantie moet worden voortgezet. De kern van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden is voor beide werknemersorganisaties het duurzaam en vooral kwalitatief verder ontwikkelen van de sector met een focus op aantrekkelijk werken en investeren in een persoonlijke ontwikkeling, zodat men zich in elke levensfase blijvend kan ontwikkelen. Scholing, bijscholing en training gefaciliteerd door haar werkgevers is daarbij voor werknemers essentieel voor die ontwikkeling en zal de betrokkenheid bij het werk en kwaliteitsontwikkeling vergroten. Naast de hierna genoemde voorstellen behouden wij ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen nieuwe voorstellen te doen, dan wel voorstellen te wijzigen en/of aan te vullen, dan wel in te trekken. Tevens zullen wij daar waar opportuun, separaat mogelijk enkele (aanvullende) redactionele voorstellen inbrengen. Een eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van de voorstellen, kan pas als zodanig worden beschouwd als een onderhandelingsakkoord is bereikt over het geheel. Het onderhandelingsakkoord zal

2 dan aan onze leden worden voorgelegd. Na goedkeuring van de leden zal dan een bekrachtiging plaats vinden. We zien uit naar een constructieve onderhandelingsperiode. Met vriendelijke groet, Fred Seifert en Marco Dons Onderhandelaars namens Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

3 Voorstellen CAO sector Ambulancezorg 2015 Looptijd Wij stellen voor de looptijd van de nieuwe cao voor een jaar overeen te komen, vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari Beloning en vergoedingen Wij stellen voor de salarissen met ingang van 1 januari 2015 structureel met 2,5% te verhogen. Wij stellen voor dat de CAO zodanig wordt aangepast, onder meer art. 4.9, dat door toepassing van de CAO ook onregelmatigheidstoeslag wordt toegekend tijdens vakantieperioden. Dit conform de uitspraak van het Europese hof en art BW. Wij stellen voor een regeling te treffen uit hoofde van art (levensloopregeling) die in een netto garantie gaat voorzien bij het eindigen van deze regeling per Wij stellen voor art lid 4 te wijzigen zodanig dat reistijd naar en van opleidingen/ cursussen in werktijd plaats heeft. Ook wordt afgesproken dat E- learning in werktijd plaats heeft. Wij stellen voor de gemaakte reiskosten voor dienstreizen en bij bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk te verhogen naar 36 cent per kilometer en/of gemaakte OV kosten te vergoeden. Wij stellen voor de ORT te verhogen met 3% per uur en deze te indexeren. Wij stellen voor verbeteringen aan te brengen in de vergoedingen van percentages bij arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten. Dit ook zodanig dat er gelijkheid ontstaat voor werknemers in deeltijd. Wij stellen voor de maaltijdvergoeding te verhogen naar 15 euro. 2. Verbeteren salarisgebouw Wij stellen voor de salarisschalen 4 t/m 9 met 1 trede (trede 12) te verlengen. Wij zijn van mening dat dit voortvloeit uit "achterstallig onderhoud". Immers bestaat de afspraak al vele jaren om het loongebouw aan te passen. Wij zijn van mening dat het huidig loongebouw uit de pas loopt met die van andere zorgcao's. 3. Invoeren FWG

4 Wij stellen voor het FWG-systeem per 1 januari 2015 verder in te voeren zoals tijdens de afgelopen cao ( ) is overeengekomen. Er dient een landelijk in te stellen bezwarencommissie en invoeringsprocedures te worden vastgesteld. 4. Wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid Wij stellen voor de wetgeving rondom flexibiliteit en zekerheid zodanig in de cao in te passen dat een 3 e jaar WW-uitkering en de bestaande bovenwettelijke uitkering gehandhaafd blijft. Conform deze wetgeving wensen wij afspraken te maken inzake het huidig art Wij stellen (opnieuw) voor om tenminste 1 Wajonger per 100 werknemers aan te nemen. 5. Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Gezond, veilig en gemotiveerd werken verdient extra aandacht voor het werken in onze sector. Tot en met 67 of zelfs langer werkzaam zijn in onze sector achten wij niet haalbaar en niet realistisch. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers zich inzetten voor meer scholings- en ontwikkelingsfaciliteiten. Wij stellen voor om afspraken te maken waarin het traditionele arbeidspatroon wordt doorbroken en werknemers die zich willen omscholen, in alle fases van hun leven, daartoe in de gelegenheid te stellen. Voor alle medewerkers dienen op de persoon toegewezen scholingsbudgetten beschikbaar te zijn en dienen loopbaanafspraken, waaronder met perspectief op een tweede loopbaan, te worden gemaakt. Wij wensen nu de volgende concrete afspraken te maken: Elke werknemer krijgt een eigen budget toegewezen voor loopbaanontwikkelingsactiviteiten. Medewerkers ouder dan 55 jaar en werkzaam in de rijdende dienst worden niet langer verplicht nachtdiensten te verrichten. Het huidig art wordt aangepast door elke 2 jaar verplicht een loopbaangesprek te voeren. De controle hierop door de ondernemingsraden dient bij lid 5 van dit artikel te worden geregeld. 5. Studenten en leerlingen Jongeren moeten aan het begin van hun loopbaan meer kansen krijgen om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Daarvoor zijn stageplaatsen van groot belang. Wij willen ons hiervoor sterk maken op een wijze dat goede begeleiding gewaarborgd is. Daarom stellen wij voor 1 stageplek per 50 werknemers te creëren.

5 6. Arbeidstijden Wij stellen voor, voorafgaande aan de bij het rooster vastgestelde vrije dagen, dat aan de medewerker geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten worden opgedragen. Wij willen een beter toezicht aangaande arbeidstijden en uitvoering hiervan conform regelgeving. Er wordt immers steeds meer overgegaan tot het inzetten van langere diensten. Hierdoor ontstaat een te grote werklast. De inzetbaarheid per werkweek per werknemer dient in verhouding te staan tot de gemiddelde omvang van het arbeidscontract met een maximum van 9 uren per parate (nacht-)dienst met een gemiddelde 36-urige werkweek. In de nieuwe cao dient extra aandacht te worden besteed aan pauzes; deze dienen in acht te worden genomen conform ATW 7. Overige voorstellen -- Er is veel te bespreken op organisatieniveau. Daarom willen we dat vakbondsfaciliteiten worden verbeterd. Wij wensen de werkgeversbijdrage te verhogen. Wij stellen voor om niet-betaalde nevenwerkzaamheden toe te staan. Wij stellen voor om alleen dienstkleding te verstrekken dat voldoet aan de daartoe geldende veiligheidseisen (voorzien van een keurmerk). Wij stellen voor het Sociaal kader te actualiseren door in elk geval de duur er van zo te verlengen dat deze parallel loopt met die van de CAO en zodanig dat de werkgelegenheid dan gegarandeerd blijft. Wij stellen voor dat een adequate voorbereiding op een PAM onder normale werktijd valt waartoe uren in het rooster worden opgenomen. Wij stellen voor een bepaling in de nieuwe CAO op te nemen waarin staat dat ondernemingsraden een werkkostenregeling afspreken. Wij stellen voor het beleid bij agressie en geweld te evalueren en organisaties te sanctioneren die niet aan art. 9.9 van de lopende CAO hebben voldaan. Werkingssfeer Wij zijn voor gelijk(waardig)e arbeidsvoorwaarden en tegen oneerlijke concurrentie. Wij stellen voor de CAO Ambulance voor te leggen en algemeen verbindend te laten verklaren.

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 CAO communiqué Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N zijn het eens geworden over

Nadere informatie

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen:

Onze concrete inzet en bespreekpunten voor de CAO Afval & Milieu die afloopt per 31 mei 2009 zijn de volgende onderwerpen: Aan: De onderhandelingsdelegatie WENb ------------------------------------------------ Afval- en Milieubedrijven Postadres Postbus 3010 2700 KT Zoetermeer Bezoekadres Boerhaavelaan 1 2713 HA Zoetermeer

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

CAO Thuiszorg 2005-2006. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen

CAO Thuiszorg 2005-2006. Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen CAO Thuiszorg 2005-2006 Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT), Bunnik Reed Business Information, Maarssen Deze CAO Thuiszorg heeft een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006. De ingangsdatum

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 De ondergetekenden, de organisatie van werkgevers Jeugdzorg Nederland en de volgende organisaties van werknemers 1. Abvakabo FNV 2. CNV Publieke Zaak 3. FBZ:

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

C A O Zi e k e n h u i z e n 8 0 0-2 6 0 0 2

C A O Zi e k e n h u i z e n 8 0 0-2 6 0 0 2 C A O Ziekenhuizen 2 0 0 6-2 0 0 8 Salarisschalen per functiegroep per 1 april 2006 Salarisschalen in het kader van Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector jeugdschaal 01 schaal 01 17 jr. 490 0 b 1241

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN 1 juli 2013 31 juli 2014 NAPK FNV KIEM Ntb CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV KIEM, te Amsterdam ter andere zijde

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde (shpt # 1048141) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1

CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 CAO Nederlandse Podia 2014-2016 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) te Amsterdam, ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Parenco BV Veerweg 1 6871 AV Renkum T 0317 361 911 F 0317 317 645 info@parenco.com 1 De beloning van BHV-uren is

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Na een intensief proces van verkennen en vervolgens onder de gewaardeerde begeleiding van een verkenner/bemiddelaar onderhandelen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie