Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Koos Meindertsschool"

Transcriptie

1 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of hoofdletsel als gevolg van ongelukken in en om school komt ook in deze leeftijdsgroep voor. Veiligheidsbeleid behelst meer dan controle op de materiele stand van zaken op school. Het gaat ook om het gedrag en de samenwerking van alle betrokkenen* in de school. Het veiligheidsbeleid moet praktisch en oplossingsgericht zijn. *Betrokkenen: leerlingen, teamleden, ouders/verzorgers, overblijfbegeleiding en alle anderen die regelmatig in school aanwezig zijn. 2. Status van het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan is een onderdeel van het veiligheidsplan en zal als bijlage in dit veiligheidsplan worden opgenomen. Er moet een gebruiksvergunning van de brandweer aanwezig zijn binnen de school of binnen de organisatie Lucas Onderwijs waar de Koos Meindertsschool onderdeel van uitmaakt. Het ontruimingsplan beschrijft hoe gehandeld moet worden ingeval van calamiteiten. Dit plan is op school aanwezig. Regelmatig (zeker 2x per jaar) zal een ontruimingsoefening gehouden worden. Dit zal soms onaangekondigd gebeuren. De oefeningen worden geëvalueerd. Na elke ontruimingsoefening wordt zonodig het ontruimingsplan bijgesteld. Data en tijdstip van oefeningen worden door de directeur in het logboek brand gezet. Dit boek staat bij de EHBO map(wit met rood kruis) in de directiekast in de aula. 3. Bedrijfshulpverlening. Op de Koos Meindertsschool zijn momenteel 10 personeelsleden geschoold bedrijfshulpverlener en 3 als EHBO er. Het streven is om de BHVers gelijkelijk te verdelen over de beide gebouwen. Zij zullen onderling jaarlijks de taken verdelen. Er wordt 1 hoofdbhver aangesteld. De EHBO-ers zijn: De BHV-ers zijn: Leonie Hartendorp (Hoofd EHBO-er) Said Benchamach Marjan Pronk Hélène van Blerk Anita Meijer Irene Blom. Chantal Coelman Leonie Hartendorp (hoofd BHVer) Edwin Kooren Jolanda Rog Marjan Pronk Astrid Wijngaarden Diana Peverelli Bovenstaande medewerkers volgen jaarlijks de herhalingscursus. 4. Inspectie door derden Op de Koos Meindertsschool worden de brandblussers elk schooljaar door de brandweer, gecontroleerd. Geregeld wordt er door de BHV-ers en directeur gekeken naar de veilige situatie op school, eventuele risico dragende zaken (gordijnen, openstaande tussendeuren). Indien noodzakelijk worden maatregelen ondernomen. Dit wordt opgenomen in het BHV jaarplan, net als ontruimingsoefeningen en BHV bijeenkomsten. Dit plan wordt opgesteld en jaarlijks op actualiteit gecontroleerd. Voor het schooljaar zal Edwin Kooren dit jaarplan opstellen. 5. ARBO Door het bewaken van rusttijden voor het personeel draagt het management bij aan de veilige school. Immers, de bewaking van de werktijden voorkomt ziekteverzuim en verbeteren de arbeidsomstandigheden. De school werkt met een pestprotocol waar alle partijen zich aan houden. Partijen zijn ouders, leerlingen, leerkrachten en overig personeel. De CAO onderwijs en de richtlijnen betreffende ARBO zaken zoals deze zijn omschreven in het ARBOplan van de SCO Lucas worden nageleefd. 1

2 6. Veiligheidscoördinator en veiligheidsverslag. De veiligheidscoördinator is op de Koos Meindertsschool de directeur. Deze houdt zicht op het naleven van het veiligheidsplan. De teamleden en andere betrokkenen op de Koos Meindertsschool registreren (bijna) ongelukken en leveren dat aan bij de directeur.. Jaarlijks maken de directeur en de hoofd BHV-er een Veiligheidsjaarverslag. Inhoud van het veiligheidsverslag: De ingevulde checklists en eventueel genomen/te nemen maatregelen. Samenvatting en statistiek van de (bijna) ongevallen van dat jaar. Samenvatting en statistiek risicovolle situaties. Evaluatie ontruimingsoefeningen (minimaal 2x per jaar). Verslag van de jaarlijkse inspecties de door brandweer van blusapparaten. Verslag van de Brandweer betreffende de veiligheid in het schoolgebouw. Verslag betreffende legionella preventie en de jaarlijkse controle daar op. Een belangrijke taak van de directie en BHV-ers is het jaarlijks inventariseren van risicovolle situaties De groepsleerkrachten en onderwijsondersteuners zijn verantwoordelijk voor het melden van leerlingen en of situaties met risico s. De directeur geeft het jaarverslag ter informatie aan de MR. 7. Veiligheidscontroleurs. De hoofd BHVer is tezamen met een andere BHVer aangesteld als veiligheidscontroleurs.zij houden de inspectie van de school en het plein.zij nemen kennis van het jaarlijks opgestelde veiligheidsverslag.zij doen verslag van hun bevindingen aan de directeur. 8. Kinderen en medicijngebruik. Kinderen die medicijnen gebruiken zijn bekend bij de EHBO-ers en BHV-ers. De gebruiksaanwijzing van de medicijnen zitten in de betreffende groepsmap; ook staat hierbij vermeld waar de medicijnen te vinden zijn. Kinderen die urgente hulp nodig hebben worden in de EHBO-map genoemd en deze witte map met rood kruis staat naast de EHBO dozen in de directiekast in de aula van gebouw B. Voor het gebouw A geldt dat de map op de kast in de directiekamer te vinden is. Van de medicatie van kinderen die urgent hulp nodig kunnen hebben, wordt in de betreffende groep duidelijk zichtbaar aangegeven waar het te vinden is. Medicatie wordt buiten bereik van kinderen bewaard. 9. Inhoud en plaats van de EHBO koffers: De EHBO koffers zijn te vinden: -gebouw A : op de grote kast in de directiekamer -gebouw B : in de gele directiekast in de aula. Naast deze koffers staat een doos met plastic handschoenen die indien gewenst gebruikt kunnen worden. In de grote EHBO koffer (bij zwaarder letsel in te zetten), zitten ook nog standaard handschoenen. De school is verantwoordelijk voor het leveren van handschoenen. De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van handschoenen. 10. Meldcode huiselijk geweld. De school hanteert de wettelijk verplichte Meldcode Huiselijk Geweld. Deze meldcode is op school in te zien en wordt vermeld op onze website. 2

3 Protocol Eerste Hulp bij Ongevallen (E.H.B.O.) en BHV van de Koos Meindertsschool 1.Eigen veiligheid De eerste regel van EHBO en BHV is het letten op gevaar voor zowel slachtoffer(s), omstander(s) als de eigen veiligheid. In dit protocol wordt ingegaan op hoe te handelen bij een ongeval en welke voorzorgen getroffen moeten worden ter bescherming van de eigen gezondheid in verband met mogelijk aanwezige besmettelijke ziektes. 2.Ongeval Indien er sprake is van een ongeval dient één van de EHBO-ers/BHVers gewaarschuwd te worden. Deze bepalen of doorverwijzing naar huisarts of ziekenhuis noodzakelijk is en zullen assistentie verlenen tot de ambulance er is. Ter plekke vragen zij iemand om (indien nodig) 112 te bellen en omstanders weg te houden. Wanneer 112 gebeld wordt hebben zij de volgende informatie nodig: -Naam School -Eigen naam -Wat heb je nodig, Ambulance, Brandweer, Politie -Wat is er aan de hand -Welke hulp wordt nu door EHBO-er geboden, reanimatie, verbinden. -Wie is het slachtoffer, naam, leeftijd Na dit telefoongesprek wijst de betreffende EHBO-er/ BHV er 3 mensen aan die naar de parkeerplaats en hekken gaan om de hulpdiensten op te wachten en de weg te wijzen. Dan gaat er geen onnodige tijd verloren met zoeken. Ook moet het andere gebouw ingelicht worden. 3.Besmettelijke ziektes Bij het verlenen van eerste hulp dienen alle personeelsleden bewust om te gaan met het risico van besmettelijke ziektes. Het gaat hier met name om besmetting met HIV, en Hepatitis B. Dit krijg je door speekseloverdracht, seksuele overdracht en bloedoverdracht. In dit geval is met name bloedoverdracht belangrijk. Zeker wanneer de hulpverlener zelf kleine wondjes aan de handen heeft. Deze zijn niet altijd herkenbaar, maar vormen een risico op blijvende gezondheidsklachten. EHBO-ers en BHV ers zullen daarom bij bloedende letsels altijd handschoenen dragen. Alle andere personeelsleden vermijden ieder contact met bloedende letsels. 4.Omstanders Alle omstanders worden op afstand gehouden door het personeel en indien mogelijk naar de klaslokalen gezonden. Aanwezig personeel let erop dat andere leerlingen geen contact hebben met bloedende wonden. 5.Levensreddende handelingen Indien het redden van een leven bloedcontact noodzakelijk maakt ligt de afweging bij de BHV er of EHBO er. Iedere leerkracht zal bij het verlenen van hulp zelf een afweging maken hoe ver deze wil gaan. Indien een leerkracht er voor kiest geen levensreddende handelingen te verrichten zonder de bedoelde middelen kan dat op begrip en steun van de directie rekenen. Deze uitzondering zal alleen in uitzonderlijke situaties optreden indien een leerling bijvoorbeeld zwaar hoofdletsel heeft opgelopen en een EHBO-er/ BHV er niet tijdig gewaarschuwd kan worden. Bij het toepassen van mond op mond beademing kan de hulpverlener gebruik maken van de in de EHBO koffers aanwezige mondstukken voor beademing. 6.Leiding De leiding over de assistentie bij een ongeval wordt gelegd bij de hoofd BHV-er.Indien snel handelen vereist is, bij de eerst aanwezige BHV er of EHBO Hierbij gaat het om het coördineren van alles betreffende de situatie. Denk hierbij ook aan het opvangen van de groep van diegenen die bij de assistentie betrokken zijn. 3

4 7.Registratie Na het ongeval vult de EHBO-er/ BHV er en/of de leerkracht van de betrokken leerling een ongevallen registratieformulier volledig in. De directie wordt altijd geïnformeerd over het verloop van het incident. Het registratieformulier zit bij het veiligheidsplan als bijlage en is te kopiëren. Tevens staat naast de EHBO-dozen de witte EHBO-map met daarin de benodigde in te vullen formulieren. 8.Informatie aan ouders Uit veiligheidsoverwegingen wordt aan ouders van leerlingen altijd verzocht eventueel opgelopen besmettelijke ziektes te melden. We denken hierbij aan ziektes als Rode Hond ed, maar ook aan HIV.Na een ongeval zal de EHBO-er/BHV er en/ of de directie in contact treden met de ouders van de leerling om deze, samen met de leerkracht die aanwezig was bij het ongeval, te informeren over het ongeval. Daarbij wordt tevens geïnformeerd of er sprake kan zijn (of al is) van besmettelijke ziektes. De EHBO-er/BHV er registreert of er sprake is van een besmettelijke ziekte. 9.Kleine letsels Kleine letsels zoals bloedneus, schaafwondjes of die waarop een pleister voldoende is worden door een aanwezige leerkracht of overblijfkracht zelf behandeld. Ook daarbij kunnen uit voorzorg handschoenen gedragen te worden. Als de voorraad pleisters in een klas bijna op is, moet de leerkracht dit zelf tijdig aangeven bij degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de EHBO dozen. Voor het schooljaar is dat Astrid Wijngaarden. 10.Risico uitsluiting Het niet dragen van handschoenen of toepassen van andere middelen is voor risico van diegene die EHBO verleent. De directie kan en mag dit risico niet overnemen. Ook verzekeringen keren niets uit, bieden geen hulp als de regels niet strikt zijn nageleefd. 11. Veiligheidsmaatregelen op de Koos Meindertsschool. De kinderen Van kinderen die in hun dossier (papier en/of digitaal) de vermelding hebben dat zij kunnen weglopen, wordt door de groepsleerkracht melding gemaakt aan alle betrokkenen. Denk hierbij behalve aan collega s, ook aan stagiaires, de overblijfbegeleiding ed. Ook wordt dit goed zichtbaar vermeld in de groepsmap! Deze kinderen worden door de pleinwacht extra in de gaten gehouden. Voor oudere leerlingen die besluiten weg te lopen, is de afspraak dat het team probeert het weggaan te voorkomen. Indien dit niet lukt worden onmiddellijk de ouders in kennis gesteld, de leerling wordt zo snel mogelijk met de ouders op school verwacht voor een gesprek. Er worden dan opnieuw afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in het dossier. Kinderen halen geen hete drank in een beker of kopje voor leerkrachten; dit kan wel in een goed afgesloten thermoskan. Peuterspeelzaal Dit document wordt ook besproken met de peuterspeelzaal. Dit document is dan ook op hen van toepassing. Overblijven Overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van de school, 2Samen coördineert het overblijven in opdracht van de school. Zij beschikken zelf over voldoende BHV ers. Tijdens het overblijven is het veiligheids- en ontruimingsplan van de school geldig. Ook dienen er dan voldoende BHV-ers en EHBO-ers van de school aanwezig te zijn. Naschoolse opvang Naschoolse opvang valt onder de verantwoordelijkheid van 2Samen. 2Samen heeft een gebruiksvergunning van de brandweer aan de muur hangen. (dus mèt stempel). 2Samen heeft een eigen ontruimingsplan en EHBO-ers. De school en 2Samen geven elkaar bij elke update van hun plan een kopie. 4

5 Schoonmaak Het schoonmaak bedrijf regelt, door middel van een jaarlijkse controle, dat de kranen in de school en de gymzaal legionella vrij gehouden worden. Door het schoonmaakbedrijf wordt uitsluitend gewerkt met onschadelijke schoonmaakmiddelen. Zogenoemde gevaarlijke stoffen worden in een afgesloten ruimte bewaard. 12. Registratie van (bijna) ongevallen De registratie van (bijna) ongevallen gaat via het invullen van een registratieformulier bijna risico uit de map Veiligheidsplan of uit de Ongevallenmap die naast de EHBO-dozen staat. Het ingevulde formulier wordt aan de directeur gegeven. Voor wat betreft de risico s wordt o.a. aangegeven wie het risico signaleert (kan docent of ouder zijn), waar het gesignaleerd wordt en wat de aard is en of dit al tot een ongeluk geleid heeft. Tevens kan er een suggestie ter verbetering aangedragen worden. 13. Huisregels Huisregels worden jaarlijks met het team besproken en indien nodig bijgesteld. Ook de kinderen en de ouders zijn op de hoogte van de huisregels. Daar waar de huisregels niet toereikend zijn beslist de directeur. Algemene zaken In de schoolgids staan de afspraken vermeld rond aanmelding en melding van verzuim door leerlingen. Te laat komen in de onderbouw: De leerkracht spreekt de ouders er op aan, bij veelvuldig te laat komen spreekt de directie de ouders aan. Te laat komen in de midden- en bovenbouw: De leerkracht spreekt de ouders aan en de kinderen halen de verzuimde tijd na schooltijd in, na overleg met de ouders. Bij veelvuldig te laat komen spreekt de directie de ouders aan. Zodra er een incident is met een leerling neemt de leerkracht contact op met de ouders. Ernstige incidenten worden gemeld aan de directeur en vermeld in het digitale dossier. De ouders nemen ook direct contact op met de leerkracht als er iets aan de hand is met hun kind of in de thuissituatie. Gedrag: Als leerkrachten consequent de gedragsregels hanteren, werkt dat voor iedereen het best. Leerkrachten spreken ook kinderen van andere groepen aan op ongewenst gedrag. Wij verwachten van de ouders dat zij zich in school houden aan de regels waar het team zich ook aan houdt. Wij accepteren niet dat er tegen kinderen geschreeuwd wordt of dat kinderen geslagen worden in de school of op het plein. Betrokkenen worden hierop altijd aangesproken. Het, indien noodzakelijk, op schoot nemen van kinderen van groep 1 t/m 3 vinden wij voor de hand liggend. Zo ook het assisteren met aan/uitkleden en het toezicht houden bij het naar toilet gaan. Vanaf groep 4 staan wij hier afwijzend tegenover. Wij zijn niet langer dan noodzakelijk aanwezig bij het douchen van de kinderen. Wij houden wel toezicht bij het aan en uitkleden. Wij douchen niet samen met de kinderen. Wij stellen ons terughoudend op als het gaat om stoeien, optillen, knuffelen en zoenen met kinderen. Buiten schooltijd nemen wij geen kinderen mee naar huis. Wij laten de kinderen niet individueel buiten schooltijd naar school komen. We laten kinderen indien het niet anders kan, tot maximaal 30 minuten na schooltijd, op school blijven. Er komen geen affiches / tekeningen op school te hangen waarop mensen als minderwaardig of als lustobject worden afgebeeld. Er worden geen grappen of toespelingen gemaakt die seksueel getint of vernederend zijn voor anderen. 5

6 Intimidatie / pesten: Op school werken wij met een pestprotocol. Dit protocol is in te zien op school en staat ook op de website. Kinderen kunnen altijd met hun leerkracht een gesprek krijgen, eventueel op afspraak. De leerkracht meldt elk schooljaar aan de groep dat er vertrouwenspersonen binnen school zijn, waarvoor ze er zijn en wie dat zijn. Een individueel gesprek met kinderen zal nooit in een afgesloten ruimte zonder ramen plaatsvinden. Bij jongere kinderen gaat de vertrouwenspersoon zich voorstellen. Eventuele zorgen rond het omgaan met leerlingen, die te maken zouden kunnen hebben met seksuele intimidatie of misbruik worden gemeld aan de vertrouwenspersoon. Gedrag in de klas: In principe voert een leerling een door de leerkracht gegeven opdracht uit. Mocht een leerling het niet eens zijn met een gegeven opdracht, dan zal dat op een correcte manier aan de leerkracht duidelijk gemaakt moeten worden. Alleen dan zal de leerkracht met de leerling in gesprek gaan. Ja-maar gedrag wordt gezien als een vorm van tegenspreken en wordt niet geaccepteerd. De kinderen mogen de leerkracht aanspreken met je en met 2 woorden spreken. Er wordt door de leerkracht wel gelet op de aanspreektoon en de wijze waarop de kinderen dit doen. Leerkrachten oefenen met de leerlingen hoe vragen te stellen. Wil je in plaats van Ik moet en hoe je ja-maar gedrag kunt voorkomen. De kinderen worden bij hun voornaam aangesproken, dit doen de kinderen onderling ook. De leerlingen spreken de leerkrachten en directie aan met juf en meester gevolgd door de voornaam van de persoon. Kinderen spreken binnen en buiten de klas fatsoenlijk. Schuttingtaal, scheldwoorden etc. worden niet geaccepteerd Gedrag buiten de klas: De kinderen lopen rustig op de gang en in de aula zonder aan elkaar te trekken of duwen. Een rij kinderen lopend van de klas naar de gymzaal en terug, is stil. Op het einde van de ochtend en middag houdt de eigen leerkracht toezicht in de gang bij de klas of na de gymnastiek. De kinderen lopen alleen door de school als dit echt nodig is. Alle aanwezigen in school gedragen zich dusdanig dat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Werken buiten de groep: De groepsleerkracht bepaalt wie buiten het lokaal mag werken en waarom. De groepsleerkracht houdt hierbij toezicht. Werken buiten het lokaal is géén strafmaatregel. Kinderen die op de gang, in de aula of achter de computer werken, doen dat zodanig dat ze niemand tot last zijn. Zijn ze dat wel dan mogen zij niet meer buiten de klas werken. Leerlingen mogen overleggen over hun werk mits dit op een rustige manier gebeurt. De kinderen houden zich alleen bezig met de gegeven opdracht en blijven werken op de afgesproken plek. De groepsleerkracht is samen met de Rt er verantwoordelijk voor het schrijven en meegeven van RT briefjes voor hulp in de klas gedurende een bepaalde periode. De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de extra hulp die aan het kind gegeven wordt. Gedragsregels op toilet: Uit een groep gaat er één kind tegelijk naar het toilet. In de onderbouw kan dat 1 jongen en 1 meisje zijn. Dit is om samenscholing, vernieling en/of overlast te voorkomen. De leerkrachten spreken met de groep af op welke momenten de kinderen naar het toilet kunnen gaan. Na het toiletgebruik wassen de kinderen hun handen en ze zorgen dat de vloer en wanden droog en schoon blijven. Ongelukjes moeten de kinderen melden bij de leerkracht. Bij het expres vies maken van de toiletruimte maken de kinderen deze zelf schoon. De leerkracht houdt toezicht op het toiletgebruik. 6

7 Gedrag op de speelplaats: De kinderen mogen voetballen op een beperkt deel van de speelplaats. Als de bal over het hek gaat, mag één kind met toestemming van de leerkracht de bal halen. Komt de bal op het dak dan blijft deze liggen tot een volwassene deze van het dak haalt! Kinderen mogen onder geen beding op het dak; uit veiligheidsoverweging en omdat het dan beschadigd en gaat lekken. Afhankelijk van het spel, mogen in principe alle leerlingen meespelen. Als dat niet lukt, meldt de leerling dat bij de leerkracht. Ruw spel wordt niet toegestaan. Evenmin staan we trekken en sjorren aan elkaar of elkaars spullen toe. Kinderen die buiten zijn moeten buiten blijven. Bij het voor het eerst overtreden van de regels volgt een waarschuwing of een gesprek. Bij de tweede overtreding moet de leerling bij het hek gaan staan en mag even niet meedoen. Daarna volgt altijd een uitgebreid gesprek met de leerkracht. Overtreders worden niet naar binnen gestuurd zonder dat de leerkracht toezicht kan houden op de leerling. In de gangen: Tussendeuren worden gesloten. Alle deuren zijn van binnenuit te openen, bezoekers kunnen echter niet zomaar binnen stappen. Zij moeten aanbellen en zich melden. Alle leerkrachten en onderwijsondersteuners letten op dat de buitendeuren ook gesloten zijn. Jassen worden opgehangen in de luizenzak, welke aan het haakje met het corresponderende nummer van die zak hangt. Tassen worden ook opgehangen aan de kapstok of netjes eronder neergezet. Dit voorkomt struikelen over spullen in de gang of in de klas. Als de kinderen naar huis gaan moeten zij de luizenzak aan hun eigen haakje hangen en niet laten rondslingeren. De leerkrachten moeten de kinderen hierop aanspreken. De tassen worden op het rek of onder de kapstok geplaatst. Na schooltijd zijn alle jassen en tassen uit de school. Niet meegenomen tassen en jassen en slingerende luizenzakken worden door de leerkracht in het lokaal gezet of bij gevonden voorwerpen gelegd. Computergebruik: Er wordt op de computers rustig gewerkt volgens het vastgestelde rooster, zonder anderen te storen. De kinderen werken alleen op de computer met toestemming van de leerkracht en blijven op de afgesproken computer werken. Vrij surfen op het net is niet toegestaan, kinderen werken hoofdzakelijk met geïnstalleerde programma s. De leerkracht zal hier op toe moeten zien. Aan het einde van de ochtend worden de computers weer op het bureaublad gezet. Aan het einde van de middag wordt de computers door de laatste gebruiker op de juiste wijze afgesloten en uit gezet. De leerkracht controleert alle computers! Storingen worden door de leerlingen aan de leerkracht gemeld. De leerkracht zal in eerste instantie proberen het zelf op te lossen; lukt dit niet dan kan de leerkracht, in overleg met de ICT-er, zelf een melding maken bij ITS. Gymnastiek: De kinderen dragen goed schoeisel tijdens het gymmen. Tijdens de gymles worden geen sieraden gedragen. Nooit gymmen op sokken of zonder schoenen. Tijdens balspelen en oefeningen slingeren er geen andere sportattributen door de zaal Er worden geen oefeningen gedaan tijdens opstellen en afbreken van de toestellen De kinderen mogen alleen spelen met materialen die klaargezet zijn De kinderen gaan pas uit de kleedkamers als iedereen klaar is De leerkrachten houden toezicht in de kleedkamer 7

8 Omgaan met materialen: De kinderen kunnen alleen materiaal gebruiken als de leerkracht daar toestemming toe gegeven heeft. De kinderen halen niet zelfstandig materialen uit het magazijn. De kinderen gaan zorgvuldig om met schoolmaterialen. De gebruikte materialen worden in een goede staat op de juiste plaats teruggelegd. Als een kind moedwillig iets kapot maakt, moeten deze spullen vergoed worden of ze kunnen eventueel zelf materialen van huis meenemen. Als kinderen materialen van thuis gebruiken geschiedt dat op eigen risico. De kinderen mogen niet zelfstandig het kopieerapparaat bedienen. Handvaardigheid: Indien de kinderen techniek en handvaardigheid lessen krijgen, worden er heldere regels over het gebruik van scharen, zagen en ander gereedschap met elkaar afgesproken. Leerlingen zijn niet zonder toezicht in een lokaal met gevaarlijke apparatuur. Excursies: Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over het gewenste gedrag tijdens de excursies. De kinderen zijn beleefd, lopen op een rustige manier in een rij en zijn niet storend voor hun omgeving. Kinderen die zich niet aan de afgesproken regels kunnen of willen houden, blijven op school en worden met werk in een andere groep van de bouw geplaatst. Er dienen minimaal twee personen mee te gaan. Schoolplein: Fietsen, skaten of steppen op het schoolplein is niet toegestaan. Ruim rommel op! Afval gaat in de afvalbak in de klas. Kinderen mogen elkaar niet duwen op de speeltoestellen. De speeltoestellen worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Schoolreisje/schoolkamp: Afspraken, regels en sancties worden vooraf mondeling en zo nodig schriftelijk door de leerkracht aan de kinderen en/of ouders medegedeeld De kinderen weten wat ze moeten doen als zij hun groepje kwijtraken Leerkrachten slapen niet bij de kinderen op zaal/of in de tent De ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor het schoolkamp of het schoolreisje Het aantal begeleiders wordt afgestemd op de leeftijdsgroep en de bestemming. De ouders krijgen schriftelijke informatie over: - De duur van de trip - Datum, tijd vertrek en aankomst - Type reis of activiteiten - Hoe de begeleiding geregeld is - Kosten en wijze van betalen - Kleding, schoeisel, voedselpakket - Procedures bij calamiteiten - Strookje ter ondertekening, wordt toegevoegd en ingeleverd Vuurwerk: Vuurwerk is op school absoluut verboden Jaarlijks wordt geprobeerd in de twee hoogste groepen door de wijkagent of brandweer vuurwerkvoorlichting te houden. 8

9 Strafmaatregelen: Voor pesten geldt het pestprotocol Er volgt altijd een gesprek(je) met de leerling over de maatregel. De ouders worden z.s.m. door de leerkracht hierover ingelicht. Kinderen krijgen zinnig werk te doen, ook als zij straf hebben. Strafmaatregelen kunnen zijn: - Apart zitten - Bij de juf/meester zitten - In een andere klas vooraan zitten - Naar directie: Gesprek met leerling Gesprek met ouders en kind Schorsing (overleg met Bestuur) Verwijdering (maatregel Bestuur) 10. Tot slot Het veiligheidsplan wordt toegevoegd aan de bestaande protocollen van de Koos Meindertsschool en zal jaarlijks worden geëvalueerd. Eventuele aanpassingen en of wijzigingen worden toegevoegd. Bij wijzigingen gaat het veiligheidsplan naar de MR. Ook zal dan een nieuw exemplaar naar het bevoegd gezag worden gestuurd. Zijn er geen wijzigingen dan wordt dit als mededeling aan betrokkenen gemeld. 9

10 Bijlage 1 Signaleren van risico s Wat is de aard van het risico: Waar is het risico: Heeft het risico al tot een ongeluk geleid? Nee / Ja, namelijk: Is er een verbeterende suggestie te geven? Nee / Ja, namelijk: Wie heeft het bovenstaande risico gesignaleerd: Naam:... Leerkracht / onderwijsondersteuner / ouder / anders nl.:... Datum: Tijdstip: Welke actie is ondernomen?

11 .... Wie heeft gecontroleerd of het risico verholpen is? Naam:. Datum:... Tijdstip:.... Risico wel/niet verholpen:... Reden:..... Bijlage 2 Ongevallenmeldingsformulier Gegevens ten behoeve van de schriftelijke mededeling van een ongeval. Voor eventuele melding aan de arbeidsinspectie dient, de directeur, naast dit formulier het SCO Lucas formulier (zie SCO Lucas site) ingevuld worden. Melding bijna ongeval of ongeval op school de Koos Meindertsschool: Plaats ongeval: Naam melder:.telefoonnummer:.. Datum:. Tijdstip:.. Getroffene(n): Naam: Adres: Woonplaats & postcode:... Telefoon:.... Geb.dd.:. Geslacht: M /V Nationaliteit: Verzekering: De getroffene(n) is: Soort letsel: Plaats van het letsel: Leerkracht / leerling / ouder /onderwijsondersteuner / bezoeker/ Noodzaak ziekenhuisopname Ja / Nee / ouders... Is de ambulance / politie / brandweer geroepen? Nee / Ja nl,.. Is er sprake van langdurig verzuim Nee / ja nl. een verzuimverwachting van

12 Is er sprake van blijvend letsel: Ja / Nee Is er sprake van dodelijke afloop: Ja / Nee Was er toezicht: Zo ja, door wie: Zo nee, waarom niet: Direct voorafgaand aan het ongeval door getroffene en toezichthouder verrichte bezigheden: Betrokkene(n): Toezichthouder: Aard van het ongeval: Eventueel betrokken personen: Naam:. Geb.dd.. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders.. Reden aanwezigheid. Naam:. Geb.dd.. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders. Reden aanwezigheid Naam:. Geb.dd. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders.. Reden aanwezigheid. Eventueel betrokken arbeidsmiddelen, apparaten of stoffen:... 12

13 ... Ruimte voor eventueel noodzakelijke extra toelichting: Plaats: Datum: Handtekening aanmelder: 13

14 Bijlage 3 ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan gebouw A Koos Meindertsschool A. Kortekaasplantsoen JC Den Haag september 2013 Inleiding Inhoudsopgave 2 Ontruiming 3 Alarmering 4 Taken directeur 5 Taken leerkrachten 6 Taken bedrijfshulpverlener 7 Vluchtroutes 8 Verzamelplaatsen 9 Vluchtroute / verzamelplaats 10 Legenda 11 Plattegrond 12 Wat te doen bij brand (groepslokaal) 13 Wat te doen bij brand (gymzaal) 14 Wat te doen bij brand (IB) 15 Wat te doen bij brand (directie) 16 Inleiding/toelichting Alle leerkrachten en medewerkers van de Koos Meindersschool te Den Haag zijn op de hoogte van het ontruimingsplan van de Koos Meindersschool en kennen het hoofdstuk Wat te doen bij brand en wat te doen bij ontruimingsalarm. Een exemplaar van dit ontruimingsplan zit in iedere klassenmap van de groepsleerkrachten. Tevens hangt er naast de deur in elke ruimte op een A4 het Wat te doen bij brand. Door middel van instructie en oefening (2x per jaar), waarvan een keer per jaar aangekondigd en een keer onaangekondigd, zal het ontruimingsplan geoefend worden en zo nodig bijgesteld. Dit zal plaatsvinden in de maanden oktober/november en in april. Het gebouw bestaat uit twee afdelingen, waarvoor twee afzonderlijke ontruimingsplannen zijn opgesteld. Eén voor gebouw A gelegen aan het A. Kortekaasplantsoen en één voor gebouw B gelegen aan de C.A. van Beverenstraat 40. Ontruiming. A. Volledige ontruiming vindt plaats indien er brand is geconstateerd of als er een bommelding is binnen gekomen. B. Gedeeltelijke ontruiming vindt plaats bij alle andere dan onder A. genoemde calamiteiten. De directeur* kan alsnog na eigen bevindingen overgaan tot volledige ontruiming. * directeur/ploegleider BHV : Directeur (Irene Blom) bij afwezigheid :ma t/m do: Jolanda vr: Leonie 14

15 15

16 Alarmering. Alarmering in school geschiedt door het afgaan van het automatische alarmsignaal. Dit wordt in werking gezet door een brandglaasje in te drukken. Degene die de brand ontdekt mag meteen een glaasje indrukken. De brandglaasjes bevinden zich: - Bij het luik van het keukentje - in de kleutergang bij het magazijn - in de gymzaal tussen materialenhok en jongenskleedkamer Taken. A. Directeur/plaatsvervangend directeur. 1. Omdat de slow-up niet is doorgeschakeld naar gebouw B belt de directeur direct naar dit gebouw met de melding van ontruiming 2. heeft de algehele leiding - belt het centrale alarmnummer 112 en geeft door: De Koos Meindertsschool A. Kortekaasplantsoen JC DEN HAAG Aard van probleem 3. gaat naar de centrale plaats op het plein van de bovenbouw in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. 4. treedt op als coördinator voor de hulpdiensten. 5. vangt de hulpdiensten op en verstrekt de centrale sleutel en de plattegrond van het gebouw (zitten in de SOS - tas). Checklist directeur/ plaatsvervangend directeur. 6. politie waarschuwen 7. brandweer waarschuwen 8. ambulance waarschuwen 9. hebben de bedrijfshulpverleners zich gemeld bij de directie? Taken B. Leerkrachten. Zien er op toe dat de klas snel en ordentelijk ontruimd wordt. 10. sluiten alle ramen van de klas 11. schakelen alle elektrische apparatuur uit 12. nemen de absentielijst mee 13. indien er geen direct gevaar is, nemen de kinderen hun luizenzak mee en trekken ze hun jas buiten aan 14. sluiten de deur en lopen met de leerlingen achter elkaar de afgesproken route naar de verzamelplaats 15. groepen die buitenspelen worden door de leerkracht die naar buiten loopt gewaarschuwd 16. controleren op de verzamelplaats of de klas compleet is, zo niet dan informeren de leerkrachten de bedrijfshulpverlener, die op het schoolplein staat 17. zo ja, gaan met alle kinderen naar de parkeerplaats bij Rava 18. blijven bij de groep 19. De eerste groep die buiten op de grote speelplaats is bonkt op de deur van de gymzaal. 20. N.B de bedrijfshulpverlener draagt zijn groep over aan de leerkracht die naast hem of haar zit. - N.B. de gymleerkracht brengt de kinderen uit de gymzaal/kleedkamers naar de grote speelplaats. Hiervoor wordt de deur in de gymzaal gebruikt. Als het gaat om een groep die eigenlijk op de kleuterspeelplaats zou verzamelen, moet de leerkracht van de desbetreffende groep met de klassenlijst naar de groep op de grote speelplaats. 21. N.B. de remedial teacher brengt de kinderen naar de verzamelplaats. Daar gaan de kinderen naar hun eigen leerkracht. 16

17 22. Indien een groep verdeeld is over verschillende klassen dan blijven deze kinderen bij die klas. Indien ze langs hun luizenzak lopen pakken ze die, anders niet. Taken B. De bedrijfshulpverlener (bhv)* 23. de bhv-er draagt zijn klas over aan een leerkracht en treedt op als contactpersoon tussen de (vervangend) directeur en de verzamelplaatsen. Astrid draagt haar groep over aan Bernadet/Anita en Erik draagt zijn groep over aan Paul. 24. controleert of er nog kinderen zijn in de toiletten, speelzaal of overige ruimtes en zet een kruis op de deur van de ruimte welke gecontroleerd is ** 25. controleert of er nog ouders in school zijn en stuurt deze naar buiten. ** 26. Afspraak met de NSO: de bhv ers van de NSO controleren de ruimtes van de NOS en de grote gymzaal. 27. loopt de verzamelplaatsen langs/naar voetbalvereniging Houtwijk en laat zich informeren omtrent eventuele bijzonderheden 28. brengt verslag uit aan de directeur 29. start indien mogelijk met bluswerkzaamheden * Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Directeur Irene Blom A. Saïd B. Astrid C. ** Bedrijfshulpverlener A en C controleren samen alle ruimtes. Zij werken vanuit de kleuterbouw, via de aula naar de hoofdingang. Astrid gaat naar de grote speelplaats. Ze heeft 1 portofoon. Bedrijfshulpverlener B en Ploegleider staan met portofoon in verbinding met A/C Via de portofoon wordt doorgegeven wanneer de school leeg is en of alle klassen buiten compleet zijn. Vluchtroutes 30. De groep uit lokaal 1 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 31. De groep uit lokaal 2 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 32. Groepen die in het speellokaal zijn en de RT-er gaan door de kleuteringang naar buiten 33. De groepen uit lokaal 3 t/m 9 en de IB-er gaan via de aula door de hoofdingang naar buiten Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Lokaal 5 Lokaal 6 Lokaal 7 Lokaal 8 Lokaal 9 Marit Mieke/Greet Astrid Bernadette/Anita Juliëtte/Elise Lisanne Aad/Erik Paul Arnoud/Erik Verzamelplaatsen De groepen verzamelen zich op de afgesproken plaatsen op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Houtwijk. Directie gaat buiten op het plein van de bovenbouw staan in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. Bhv ers vangen de hulpdiensten op samen met directie. 17

18 Je controleert of alle kinderen aanwezig zijn. Als de klas niet compleet is, blijft de hele klas staan en wordt aan de bhv-er/directie gemeld wie er mist. Let op: als er een groep aan jou is overgedragen, neem je beide groepen mee. Men blijft op deze verzamelplaats totdat de directie/bhv-ers nadere instructies geeft. Vluchtroute / verzamelplaats Iedere klas heeft zijn eigen vluchtroute en verzamelplaats ( zie tekening ) Lokaal Vluchtroute Verzamelplaats 1 via buitendeur klas nr. 1 2 via buitendeur klas nr. 2 3 via hoofdingang nr. 3 4 via hoofdingang nr. 4 5 via hoofdingang nr. 5 6 via hoofdingang nr. 6 7 via hoofdingang nr. 7 8 via hoofdingang nr. 8 9 via hoofdingang nr. 9 Speellokaal via kleuteringang RT-lokaal via kleuteringang IB-lokaal via hoofdingang Gymzaal nooduitgang zaal gym * indien groepen in de gymzaal zijn en door de gymleerkracht meegenomen worden naar de grote speelplaats, loopt de groepsleerkracht met de klassenlijst naar de speelplaats. Legenda Brandslang en alarmkastje met brandglaasjes brandmelder handblusser vluchtroute verzamelplaats nooduitgang uitgang 18

19 19

20 Wat te doen bij brand (groepslokaal) sluit alle ramen van de klas schakel elektrische apparatuur uit neem de klassenlijst en absentielijst mee sluit de deur en loop rustig naar de verzamelplaats de kinderen nemen indien mogelijk hun luizenzak mee controleer op de verzamelplaats of de klas compleet is als de klas compleet is, gaat de hele klas naar de parkeerplaats bij Voetbalvereniging SV Houtwijk/Rava de leerkracht blijft bij de groep wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (ib/rt/administratie) sluit alle ramen van de klas schakel elektrische apparatuur uit (de kinderen nemen de luizenzak mee) sluit de deur en loop rustig naar de verzamelplaats draag de kinderen over aan de leerkracht op de verzamelplaats neem eventueel de groep over van de bhv wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (gymzaal) schakel elektrische apparatuur uit als het kan nemen de kinderen hun kleren mee (in de luizenzak) sluit alle ramen en deuren van de kleedkamers loop via de nooduitgang in de gymzaal rustig naar de verzamelplaats draag de groep over aan de groepsleerkracht wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (directie) sluit alle ramen van de directiekamer schakel elektrische apparatuur uit bel hulpdiensten Bevers/nso: Indien nodig: Securis waarschuw de gymleerkracht als er geen alarm afgaat overleg met de bhv ontvang de hulpdiensten overhandig sleutel en plattegrond aan de hulpdienst wacht op verdere instructie Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Irene Blom A. Saïd Benchamach B. Astrid Wijngaarden C: Erik Jansen 20

21 Ontruimingsplan gebouw B Koos Meindertsschool: gebouw B B. Kortekaasplantsoen JC Den Haag september 2013 Inleiding Inhoudsopgave 2 Ontruiming 3 Alarmering 4 Taken directeur 5 Taken leerkrachten 6 Taken bedrijfshulpverlener 7 Vluchtroutes 8 Verzamelplaatsen 9 Vluchtroute / verzamelplaats 10 Legenda 11 Plattegrond 12 Wat te doen bij brand (groepslokaal) 13 Wat te doen bij brand (gymzaal) 14 Wat te doen bij brand (IB) 15 Wat te doen bij brand (directie) 16 Inleiding/toelichting Alle leerkrachten en medewerkers van de Koos Meindersschool te Den Haag zijn op de hoogte van het ontruimingsplan van de Koos Meindersschool en kennen het hoofdstuk Wat te doen bij brand en wat te doen bij ontruimingsalarm. Een exemplaar van dit ontruimingsplan zit in iedere klassenmap van de groepsleerkrachten. Tevens hangt er naast de deur in elke ruimte op een A4 het Wat te doen bij brand. Door middel van instructie en oefening (2x per jaar), waarvan een keer per jaar aangekondigd en een keer onaangekondigd, zal het ontruimingsplan geoefend worden en zo nodig bijgesteld. Dit zal plaatsvinden in de maanden oktober/november en in april. Het gebouw bestaat uit twee afdelingen, waarvoor twee afzonderlijke ontruimingsplannen zijn opgesteld. Eén voor gebouw A gelegen aan het A. Kortekaasplantsoen en één voor gebouw B gelegen aan de C.A. van Beverenstraat 40. Ontruiming. C. Volledige ontruiming vindt plaats indien er brand is geconstateerd of als er een bommelding is binnen gekomen. D. Gedeeltelijke ontruiming vindt plaats bij alle andere dan onder A. genoemde calamiteiten. De directeur* kan alsnog na eigen bevindingen overgaan tot volledige ontruiming. * directeur/ploegleider BHV : Directeur (Irene Blom) bij afwezigheid :ma t/m do: Jolanda vr: Leonie Alarmering. Alarmering in school geschiedt door het afgaan van het automatische alarmsignaal. Dit wordt in werking gezet door een brandglaasje in te drukken. Degene die de brand ontdekt mag meteen een glaasje indrukken. 21

22 Naast iedere brandslang hangt zo n kastje met een brandglaasje. - in de aula naast groep 5A - in de kleutergang - bij de ingang van de bovenbouw - in de gymzaal tussen materialenhok en jongenskleedkamer Taken. B. Directeur/plaatsvervangend directeur. 34. Omdat de slow-oep heel slecht te horen is in de bovenbouwgang, bij de kleuters en peuterspeelzaal 2 keer langdurig op de schoolbel drukken. 35. Niet doorgeschakeld, dus bellen naar het andere gebouw 36. heeft de algehele leiding - belt het centrale alarmnummer 112 en geeft door: De Koos Meindertsschool B. Kortekaasplantsoen JC DEN HAAG Aard van probleem 37. gaat naar de centrale plaats op het plein van de bovenbouw in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. 38. treedt op als coördinator voor de hulpdiensten. 39. vangt de hulpdiensten op en verstrekt de centrale sleutel en de plattegrond van het gebouw (zitten in de SOS - tas). Checklist directeur/ plaatsvervangend directeur. 40. politie waarschuwen 41. brandweer waarschuwen 42. ambulance waarschuwen 43. hebben de bedrijfshulpverleners zich gemeld bij de directie? Taken B. Leerkrachten. Zien er op toe dat de klas snel en ordentelijk ontruimd wordt. 44. sluiten alle ramen van de klas 45. schakelen alle elektrische apparatuur uit 46. nemen de absentielijst mee 47. indien er geen direct gevaar is, nemen de kinderen hun luizenzak mee en trekken ze hun jas buiten aan 48. sluiten de deur en lopen met de leerlingen achter elkaar de afgesproken route naar de verzamelplaats 49. controleren op de verzamelplaats of de klas compleet is, zo niet dan informeren de leerkrachten de bedrijfshulpverlener die op het schoolplein staat 50. zo ja, gaan met alle kinderen naar de parkeerplaats bij Rava 51. blijven bij de groep 52. De eerste groep die buiten op de grote speelplaats is bonkt op de deur van de gymzaal. 53. N.B de bedrijfshulpverlener draagt zijn groep over aan de leerkracht die naast hem of haar zit. - N.B. de gymleerkracht brengt de kinderen uit de gymzaal/kleedkamers naar de grote speelplaats. Hiervoor wordt de deur in de gymzaal gebruikt. Als het gaat om een groep die eigenlijk op de kleuterspeelplaats zou verzamelen, moet de leerkracht van de desbetreffende groep met de klassenlijst naar de groep op de grote speelplaats. 54. N.B. de remedial teacher brengt de kinderen naar de verzamelplaats. Daar gaan de kinderen naar hun eigen leerkracht. 22

23 55. Indien een groep verdeeld is over verschillende klassen dan blijven deze kinderen bij die klas. Indien ze langs hun luizenzak lopen pakken ze die, anders niet. Taken B. De bedrijfshulpverlener (bhv)* 56. de bhv-er draagt zijn klas over aan een leerkracht en treedt op als contactpersoon tussen de (vervangend) directeur en de verzamelplaatsen. De kinderen van Leonie gaan met Ria/Anita mee en de kinderen van Edwin gaan met Vilja/Gabriëlle mee. 57. controleert of er nog kinderen zijn in de toiletten, speelzaal of overige ruimtes en zet met schoolkrijt een kruis op de deuren van de ruimtes welke gecontroleerd zijn ** 58. controleert of er nog ouders in school zijn en stuurt deze naar buiten. ** 59. Afspraak met de NSO: de bhv ers van de NSO controleren de ruimtes van de NOS en de grote gymzaal. 60. loopt de verzamelplaatsen langs/naar voetbalvereniging Houtwijk en laat zich informeren omtrent eventuele bijzonderheden 61. brengt verslag uit aan de directeur 62. start indien mogelijk met bluswerkzaamheden * Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Directeur Irene Blom A. Leonie Hartendorp B. Marjan Pronk C. Jolanda Rog D. Hélène van Blerk E. Chantal Coelman F. Edwin Kooren ** Bedrijfshulpverlener A en C (vrijdag Edwin) controleren samen alle ruimtes. Zij werken vanuit de lange gang, via de aula naar de kleuteringang. Leonie gaat tot de naschoolse opvang en daarvandaan de kleuterspeelplaats op. Jolanda (Lisanne) gaat naar de grote speelplaats. Ze hebben samen 1 portofoon. Bedrijfshulpverlener B en Ploegleider staan met portofoon in verbinding met A/C Via de portofoon wordt doorgegeven wanneer de school leeg is en of alle klassen buiten compleet zijn. Vluchtroutes 63. De groep uit lokaal 1 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 64. De groep uit lokaal 2 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 65. De groep uit lokaal 3 gaat via de kleuteruitgang naar buiten. 66. De groepen uit lokaal 4 en lokaal 5 gaan langs de IB-kamer via de kleuteruitgang naar buiten. 67. De groepen uit lokaal 6, lokaal 7 en lokaal 8 gaan door de aula, via de lange gang naar buiten. 68. Mensen uit de lokalen 9,10 en 11 gaan door de lange gang naar buiten Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Lokaal 5 Lokaal 6 Lokaal 7 Lokaal 8 Lokaal 9 Marjan Hélène Leonie Ria/Anita Anke/Ineke Marjolein/Claudia Vilja/Gabrielle Edwin/Elise PSZ; Petra en Yvonne Verzamelplaatsen 69. Ib-er gaat via de kleuteruitgang naar buiten en neemt groep 3 over. 23

24 De groepen verzamelen zich op de afgesproken plaatsen op de speelplaatsen van de school (zie plattegrond). Directie gaat buiten op het plein van de bovenbouw staan in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. Bhv ers vangen de hulpdiensten op samen met directie. Je controleert of alle kinderen aanwezig zijn. Kinderen mogen daarbij niet rennen, dus als ze niet rustig bij de groep blijven staan moeten ze gaan zitten. Als de groep compleet is, neem je de groep mee naar het parkeerterrein van Voetbalvereniging SV Houtwijk/ Rava. Daar ga je met de groep bij elkaar staan! Zover mogelijk doorlopen naar achteren. (zodat zowel Nuts als Schakel op het parkeerterrein kunnen staan.) Als de klas niet compleet is, blijft de hele klas staan op het schoolplein en wordt aan de bhv-er/directie gemeld wie er mist. Let op: als er een groep aan jou is overgedragen, neem je beide groepen mee als ze compleet zijn. Is een van de groepen niet compleet, dan blijf je met allebei de groepen op het schoolplein staan. Op het parkeerterrein van de voetbalvereniging wordt wederom gekeken of iedereen aanwezig is. Men blijft op deze verzamelplaats totdat de directie/bhv-ers nadere instructies geeft. Vluchtroute / verzamelplaats Iedere klas heeft zijn eigen vluchtroute en verzamelplaats ( zie tekening ) Lokaal Vluchtroute Verzamelplaats 1 via buitendeur klas nr. 1 2 via buitendeur klas nr. 2 3 via kleuteringang nr. 3 4 via kleuteringang nr. 4 5 via kleuteringang nr. 5 6 via hoofdingang nr. 6 7 via hoofdingang nr. 7 8 via hoofdingang nr. 8 9 via hoofdingang nr. 9 Gymzaal nooduitgang zaal gym BSO via hoofdingang * indien groepen uit lokaal 3, 4 of 5 in de gymzaal zijn en door de gymleerkracht meegenomen worden naar de grote speelplaats, loopt de groepsleerkracht met de klassenlijst naar de speelplaats. Legenda Brandslang en alarmkastje met brandglaasjes brandmelder handblusser vluchtroute verzamelplaats nooduitgang uitgang 24

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders 2017-2018 In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Koos Meindertsschool

Koos Meindertsschool Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Koos Meindertsschool. Den Haag, 25 augustus 2015. Beste ouders, verzorgers, Graag wil ik u en uw kind(eren) weer van harte welkom heten. Fijn om te zien

Nadere informatie

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Calamiteitenplan 1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Indien er een ernstig lichamelijk voorval is in de school of op het plein: wordt

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen GS Den Haag Tel:

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen GS Den Haag Tel: Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 25 2552 GS Den Haag Tel: 070-397756 Au g u s t u s 2 0 4 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos Meindertsschool voor het schooljaar

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsbeleid o.b.s. De Drift

Bijlage Veiligheidsbeleid o.b.s. De Drift Bijlage Veiligheidsbeleid o.b.s. De Drift Omschrijving Afspraken ten aanzien van veiligheid lichamelijke opvoeding en inrichting in en rond school, met als doel de veiligheid optimaliseren en adequate

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven?

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven? Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld Tel: 0348-691488 E-mail: directie@jorai.nl Leidraad overblijven website: www.jorai.nl Inleiding Het doel van deze leidraad is duidelijkheid geven over de afspraken en taken

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 -

Ontruimingsplan Sint Fransschool Emmen. Ontruimingsplan. Sint Fransschool. Harm Tiesingstraat 2. Emmen. telefoon 0591-658985. Januari 2013 - 1 - Ontruimingsplan Sint Fransschool Harm Tiesingstraat 2 Emmen telefoon 0591-658985 directie: M. Wielage Januari 2013-1 - Inhoudsopgave: Algemene gegevens blz. 3 Telefoonlijst blz. 5 Ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl au g u s t u s 2 0 1 5 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos

Nadere informatie

Koos Meindertsschool

Koos Meindertsschool Voorwoord. september 03 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de voor het schooljaar 03-04. Hierin staan veel praktische gegevens vermeld die voor u en de kinderen van belang

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord

Ontruimingsplan. Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier. In samenwerking met D n Aord Ontruimingsplan Basisschool St.-Jansschool Peuterspeelzaal Klavertje Vier In samenwerking met D n Aord Kerkstraat 37 5529 AK Casteren tel 0497-681673 info@stjancasteren.nl 2014-2015 Ontruimingsplan 1.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Calamiteitenplan

Ontruimingsplan Calamiteitenplan Schooljaar 2015-2016 Ontruimingsplan Calamiteitenplan R.K. Basisschool 'De Reiger' Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Reanimatie Bij reanimatie worden alle aanwezige BHV-ers gewaarschuwd:

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Overblijven op Bibit

Overblijven op Bibit Overblijven op Bibit Schooljaar 2017-2018 Ankie Appels (coördinator) tel: 06-29493175 Nicole Clemens (eindverantwoordelijke) tel: 013-5711055 Rekeningnummer: NL90RABO0118388002 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Schoolreglement Simon Carmiggeltschool

Schoolreglement Simon Carmiggeltschool Schoolreglement Simon Carmiggeltschool Hoofdstuk 1: algemene regels 1.01 Een kwartier voor aanvang van de lessen gaan de deuren open. 1.02 Kinderen die naar binnen komen, blijven binnen. Dus géén geloop

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken.

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken. Huishoudelijk reglement Jorisschool. 01. Speelplaats. Om ervoor te zorgen dat er op de speelplaats volop gespeeld kan worden, hebben we de volgende maatregelen getroffen: - Er zijn verschillende speel

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Overblijfbrochure voor ouders

Overblijfbrochure voor ouders Overblijfbrochure voor ouders Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte Tel: 0572-362690 Email: korenbloem@scos-salland.nl Email: overblijf@korenbloemraalte.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina

Nadere informatie

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie.

Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Overblijfreglement van de Oranje-Nassauschool (versie sept. 2016) Dit reglement is opgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. De Oranje-Nassauschool biedt aan alle kinderen de gelegenheid

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school

Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school Inleiding Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard

Nadere informatie

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8.

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8. Overblijven Uit de schoolgids De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door

Nadere informatie

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Inhoudsopgave Organisatie 3 Pleinwacht en Spelen 3 Slecht weer plan 5 Regels 6 Taken van de pleinwachtmedewerkers 6 De groep 7 Spelmateriaal 7 Communicatie naar de kinderen

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Informatie Bedrijfshulpverlening

Informatie Bedrijfshulpverlening Informatie Bedrijfshulpverlening Pagina 2 van 8 Collega s Op grond van de ARBO-wet moeten ook scholen beschikken over een BHVorganisatie (bedrijfshulpverlening). Deze organisatie is binnen de school verantwoordelijk

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Calamiteitenplan In dit plan staat de organisatie rond ont- en inruiming beschreven. Tevens hoe te handelen bij overige calamiteiten. Bhv ers van de school:

Nadere informatie