Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Koos Meindertsschool"

Transcriptie

1 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of hoofdletsel als gevolg van ongelukken in en om school komt ook in deze leeftijdsgroep voor. Veiligheidsbeleid behelst meer dan controle op de materiele stand van zaken op school. Het gaat ook om het gedrag en de samenwerking van alle betrokkenen* in de school. Het veiligheidsbeleid moet praktisch en oplossingsgericht zijn. *Betrokkenen: leerlingen, teamleden, ouders/verzorgers, overblijfbegeleiding en alle anderen die regelmatig in school aanwezig zijn. 2. Status van het ontruimingsplan. Het ontruimingsplan is een onderdeel van het veiligheidsplan en zal als bijlage in dit veiligheidsplan worden opgenomen. Er moet een gebruiksvergunning van de brandweer aanwezig zijn binnen de school of binnen de organisatie Lucas Onderwijs waar de Koos Meindertsschool onderdeel van uitmaakt. Het ontruimingsplan beschrijft hoe gehandeld moet worden ingeval van calamiteiten. Dit plan is op school aanwezig. Regelmatig (zeker 2x per jaar) zal een ontruimingsoefening gehouden worden. Dit zal soms onaangekondigd gebeuren. De oefeningen worden geëvalueerd. Na elke ontruimingsoefening wordt zonodig het ontruimingsplan bijgesteld. Data en tijdstip van oefeningen worden door de directeur in het logboek brand gezet. Dit boek staat bij de EHBO map(wit met rood kruis) in de directiekast in de aula. 3. Bedrijfshulpverlening. Op de Koos Meindertsschool zijn momenteel 10 personeelsleden geschoold bedrijfshulpverlener en 3 als EHBO er. Het streven is om de BHVers gelijkelijk te verdelen over de beide gebouwen. Zij zullen onderling jaarlijks de taken verdelen. Er wordt 1 hoofdbhver aangesteld. De EHBO-ers zijn: De BHV-ers zijn: Leonie Hartendorp (Hoofd EHBO-er) Said Benchamach Marjan Pronk Hélène van Blerk Anita Meijer Irene Blom. Chantal Coelman Leonie Hartendorp (hoofd BHVer) Edwin Kooren Jolanda Rog Marjan Pronk Astrid Wijngaarden Diana Peverelli Bovenstaande medewerkers volgen jaarlijks de herhalingscursus. 4. Inspectie door derden Op de Koos Meindertsschool worden de brandblussers elk schooljaar door de brandweer, gecontroleerd. Geregeld wordt er door de BHV-ers en directeur gekeken naar de veilige situatie op school, eventuele risico dragende zaken (gordijnen, openstaande tussendeuren). Indien noodzakelijk worden maatregelen ondernomen. Dit wordt opgenomen in het BHV jaarplan, net als ontruimingsoefeningen en BHV bijeenkomsten. Dit plan wordt opgesteld en jaarlijks op actualiteit gecontroleerd. Voor het schooljaar zal Edwin Kooren dit jaarplan opstellen. 5. ARBO Door het bewaken van rusttijden voor het personeel draagt het management bij aan de veilige school. Immers, de bewaking van de werktijden voorkomt ziekteverzuim en verbeteren de arbeidsomstandigheden. De school werkt met een pestprotocol waar alle partijen zich aan houden. Partijen zijn ouders, leerlingen, leerkrachten en overig personeel. De CAO onderwijs en de richtlijnen betreffende ARBO zaken zoals deze zijn omschreven in het ARBOplan van de SCO Lucas worden nageleefd. 1

2 6. Veiligheidscoördinator en veiligheidsverslag. De veiligheidscoördinator is op de Koos Meindertsschool de directeur. Deze houdt zicht op het naleven van het veiligheidsplan. De teamleden en andere betrokkenen op de Koos Meindertsschool registreren (bijna) ongelukken en leveren dat aan bij de directeur.. Jaarlijks maken de directeur en de hoofd BHV-er een Veiligheidsjaarverslag. Inhoud van het veiligheidsverslag: De ingevulde checklists en eventueel genomen/te nemen maatregelen. Samenvatting en statistiek van de (bijna) ongevallen van dat jaar. Samenvatting en statistiek risicovolle situaties. Evaluatie ontruimingsoefeningen (minimaal 2x per jaar). Verslag van de jaarlijkse inspecties de door brandweer van blusapparaten. Verslag van de Brandweer betreffende de veiligheid in het schoolgebouw. Verslag betreffende legionella preventie en de jaarlijkse controle daar op. Een belangrijke taak van de directie en BHV-ers is het jaarlijks inventariseren van risicovolle situaties De groepsleerkrachten en onderwijsondersteuners zijn verantwoordelijk voor het melden van leerlingen en of situaties met risico s. De directeur geeft het jaarverslag ter informatie aan de MR. 7. Veiligheidscontroleurs. De hoofd BHVer is tezamen met een andere BHVer aangesteld als veiligheidscontroleurs.zij houden de inspectie van de school en het plein.zij nemen kennis van het jaarlijks opgestelde veiligheidsverslag.zij doen verslag van hun bevindingen aan de directeur. 8. Kinderen en medicijngebruik. Kinderen die medicijnen gebruiken zijn bekend bij de EHBO-ers en BHV-ers. De gebruiksaanwijzing van de medicijnen zitten in de betreffende groepsmap; ook staat hierbij vermeld waar de medicijnen te vinden zijn. Kinderen die urgente hulp nodig hebben worden in de EHBO-map genoemd en deze witte map met rood kruis staat naast de EHBO dozen in de directiekast in de aula van gebouw B. Voor het gebouw A geldt dat de map op de kast in de directiekamer te vinden is. Van de medicatie van kinderen die urgent hulp nodig kunnen hebben, wordt in de betreffende groep duidelijk zichtbaar aangegeven waar het te vinden is. Medicatie wordt buiten bereik van kinderen bewaard. 9. Inhoud en plaats van de EHBO koffers: De EHBO koffers zijn te vinden: -gebouw A : op de grote kast in de directiekamer -gebouw B : in de gele directiekast in de aula. Naast deze koffers staat een doos met plastic handschoenen die indien gewenst gebruikt kunnen worden. In de grote EHBO koffer (bij zwaarder letsel in te zetten), zitten ook nog standaard handschoenen. De school is verantwoordelijk voor het leveren van handschoenen. De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van handschoenen. 10. Meldcode huiselijk geweld. De school hanteert de wettelijk verplichte Meldcode Huiselijk Geweld. Deze meldcode is op school in te zien en wordt vermeld op onze website. 2

3 Protocol Eerste Hulp bij Ongevallen (E.H.B.O.) en BHV van de Koos Meindertsschool 1.Eigen veiligheid De eerste regel van EHBO en BHV is het letten op gevaar voor zowel slachtoffer(s), omstander(s) als de eigen veiligheid. In dit protocol wordt ingegaan op hoe te handelen bij een ongeval en welke voorzorgen getroffen moeten worden ter bescherming van de eigen gezondheid in verband met mogelijk aanwezige besmettelijke ziektes. 2.Ongeval Indien er sprake is van een ongeval dient één van de EHBO-ers/BHVers gewaarschuwd te worden. Deze bepalen of doorverwijzing naar huisarts of ziekenhuis noodzakelijk is en zullen assistentie verlenen tot de ambulance er is. Ter plekke vragen zij iemand om (indien nodig) 112 te bellen en omstanders weg te houden. Wanneer 112 gebeld wordt hebben zij de volgende informatie nodig: -Naam School -Eigen naam -Wat heb je nodig, Ambulance, Brandweer, Politie -Wat is er aan de hand -Welke hulp wordt nu door EHBO-er geboden, reanimatie, verbinden. -Wie is het slachtoffer, naam, leeftijd Na dit telefoongesprek wijst de betreffende EHBO-er/ BHV er 3 mensen aan die naar de parkeerplaats en hekken gaan om de hulpdiensten op te wachten en de weg te wijzen. Dan gaat er geen onnodige tijd verloren met zoeken. Ook moet het andere gebouw ingelicht worden. 3.Besmettelijke ziektes Bij het verlenen van eerste hulp dienen alle personeelsleden bewust om te gaan met het risico van besmettelijke ziektes. Het gaat hier met name om besmetting met HIV, en Hepatitis B. Dit krijg je door speekseloverdracht, seksuele overdracht en bloedoverdracht. In dit geval is met name bloedoverdracht belangrijk. Zeker wanneer de hulpverlener zelf kleine wondjes aan de handen heeft. Deze zijn niet altijd herkenbaar, maar vormen een risico op blijvende gezondheidsklachten. EHBO-ers en BHV ers zullen daarom bij bloedende letsels altijd handschoenen dragen. Alle andere personeelsleden vermijden ieder contact met bloedende letsels. 4.Omstanders Alle omstanders worden op afstand gehouden door het personeel en indien mogelijk naar de klaslokalen gezonden. Aanwezig personeel let erop dat andere leerlingen geen contact hebben met bloedende wonden. 5.Levensreddende handelingen Indien het redden van een leven bloedcontact noodzakelijk maakt ligt de afweging bij de BHV er of EHBO er. Iedere leerkracht zal bij het verlenen van hulp zelf een afweging maken hoe ver deze wil gaan. Indien een leerkracht er voor kiest geen levensreddende handelingen te verrichten zonder de bedoelde middelen kan dat op begrip en steun van de directie rekenen. Deze uitzondering zal alleen in uitzonderlijke situaties optreden indien een leerling bijvoorbeeld zwaar hoofdletsel heeft opgelopen en een EHBO-er/ BHV er niet tijdig gewaarschuwd kan worden. Bij het toepassen van mond op mond beademing kan de hulpverlener gebruik maken van de in de EHBO koffers aanwezige mondstukken voor beademing. 6.Leiding De leiding over de assistentie bij een ongeval wordt gelegd bij de hoofd BHV-er.Indien snel handelen vereist is, bij de eerst aanwezige BHV er of EHBO Hierbij gaat het om het coördineren van alles betreffende de situatie. Denk hierbij ook aan het opvangen van de groep van diegenen die bij de assistentie betrokken zijn. 3

4 7.Registratie Na het ongeval vult de EHBO-er/ BHV er en/of de leerkracht van de betrokken leerling een ongevallen registratieformulier volledig in. De directie wordt altijd geïnformeerd over het verloop van het incident. Het registratieformulier zit bij het veiligheidsplan als bijlage en is te kopiëren. Tevens staat naast de EHBO-dozen de witte EHBO-map met daarin de benodigde in te vullen formulieren. 8.Informatie aan ouders Uit veiligheidsoverwegingen wordt aan ouders van leerlingen altijd verzocht eventueel opgelopen besmettelijke ziektes te melden. We denken hierbij aan ziektes als Rode Hond ed, maar ook aan HIV.Na een ongeval zal de EHBO-er/BHV er en/ of de directie in contact treden met de ouders van de leerling om deze, samen met de leerkracht die aanwezig was bij het ongeval, te informeren over het ongeval. Daarbij wordt tevens geïnformeerd of er sprake kan zijn (of al is) van besmettelijke ziektes. De EHBO-er/BHV er registreert of er sprake is van een besmettelijke ziekte. 9.Kleine letsels Kleine letsels zoals bloedneus, schaafwondjes of die waarop een pleister voldoende is worden door een aanwezige leerkracht of overblijfkracht zelf behandeld. Ook daarbij kunnen uit voorzorg handschoenen gedragen te worden. Als de voorraad pleisters in een klas bijna op is, moet de leerkracht dit zelf tijdig aangeven bij degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de EHBO dozen. Voor het schooljaar is dat Astrid Wijngaarden. 10.Risico uitsluiting Het niet dragen van handschoenen of toepassen van andere middelen is voor risico van diegene die EHBO verleent. De directie kan en mag dit risico niet overnemen. Ook verzekeringen keren niets uit, bieden geen hulp als de regels niet strikt zijn nageleefd. 11. Veiligheidsmaatregelen op de Koos Meindertsschool. De kinderen Van kinderen die in hun dossier (papier en/of digitaal) de vermelding hebben dat zij kunnen weglopen, wordt door de groepsleerkracht melding gemaakt aan alle betrokkenen. Denk hierbij behalve aan collega s, ook aan stagiaires, de overblijfbegeleiding ed. Ook wordt dit goed zichtbaar vermeld in de groepsmap! Deze kinderen worden door de pleinwacht extra in de gaten gehouden. Voor oudere leerlingen die besluiten weg te lopen, is de afspraak dat het team probeert het weggaan te voorkomen. Indien dit niet lukt worden onmiddellijk de ouders in kennis gesteld, de leerling wordt zo snel mogelijk met de ouders op school verwacht voor een gesprek. Er worden dan opnieuw afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in het dossier. Kinderen halen geen hete drank in een beker of kopje voor leerkrachten; dit kan wel in een goed afgesloten thermoskan. Peuterspeelzaal Dit document wordt ook besproken met de peuterspeelzaal. Dit document is dan ook op hen van toepassing. Overblijven Overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van de school, 2Samen coördineert het overblijven in opdracht van de school. Zij beschikken zelf over voldoende BHV ers. Tijdens het overblijven is het veiligheids- en ontruimingsplan van de school geldig. Ook dienen er dan voldoende BHV-ers en EHBO-ers van de school aanwezig te zijn. Naschoolse opvang Naschoolse opvang valt onder de verantwoordelijkheid van 2Samen. 2Samen heeft een gebruiksvergunning van de brandweer aan de muur hangen. (dus mèt stempel). 2Samen heeft een eigen ontruimingsplan en EHBO-ers. De school en 2Samen geven elkaar bij elke update van hun plan een kopie. 4

5 Schoonmaak Het schoonmaak bedrijf regelt, door middel van een jaarlijkse controle, dat de kranen in de school en de gymzaal legionella vrij gehouden worden. Door het schoonmaakbedrijf wordt uitsluitend gewerkt met onschadelijke schoonmaakmiddelen. Zogenoemde gevaarlijke stoffen worden in een afgesloten ruimte bewaard. 12. Registratie van (bijna) ongevallen De registratie van (bijna) ongevallen gaat via het invullen van een registratieformulier bijna risico uit de map Veiligheidsplan of uit de Ongevallenmap die naast de EHBO-dozen staat. Het ingevulde formulier wordt aan de directeur gegeven. Voor wat betreft de risico s wordt o.a. aangegeven wie het risico signaleert (kan docent of ouder zijn), waar het gesignaleerd wordt en wat de aard is en of dit al tot een ongeluk geleid heeft. Tevens kan er een suggestie ter verbetering aangedragen worden. 13. Huisregels Huisregels worden jaarlijks met het team besproken en indien nodig bijgesteld. Ook de kinderen en de ouders zijn op de hoogte van de huisregels. Daar waar de huisregels niet toereikend zijn beslist de directeur. Algemene zaken In de schoolgids staan de afspraken vermeld rond aanmelding en melding van verzuim door leerlingen. Te laat komen in de onderbouw: De leerkracht spreekt de ouders er op aan, bij veelvuldig te laat komen spreekt de directie de ouders aan. Te laat komen in de midden- en bovenbouw: De leerkracht spreekt de ouders aan en de kinderen halen de verzuimde tijd na schooltijd in, na overleg met de ouders. Bij veelvuldig te laat komen spreekt de directie de ouders aan. Zodra er een incident is met een leerling neemt de leerkracht contact op met de ouders. Ernstige incidenten worden gemeld aan de directeur en vermeld in het digitale dossier. De ouders nemen ook direct contact op met de leerkracht als er iets aan de hand is met hun kind of in de thuissituatie. Gedrag: Als leerkrachten consequent de gedragsregels hanteren, werkt dat voor iedereen het best. Leerkrachten spreken ook kinderen van andere groepen aan op ongewenst gedrag. Wij verwachten van de ouders dat zij zich in school houden aan de regels waar het team zich ook aan houdt. Wij accepteren niet dat er tegen kinderen geschreeuwd wordt of dat kinderen geslagen worden in de school of op het plein. Betrokkenen worden hierop altijd aangesproken. Het, indien noodzakelijk, op schoot nemen van kinderen van groep 1 t/m 3 vinden wij voor de hand liggend. Zo ook het assisteren met aan/uitkleden en het toezicht houden bij het naar toilet gaan. Vanaf groep 4 staan wij hier afwijzend tegenover. Wij zijn niet langer dan noodzakelijk aanwezig bij het douchen van de kinderen. Wij houden wel toezicht bij het aan en uitkleden. Wij douchen niet samen met de kinderen. Wij stellen ons terughoudend op als het gaat om stoeien, optillen, knuffelen en zoenen met kinderen. Buiten schooltijd nemen wij geen kinderen mee naar huis. Wij laten de kinderen niet individueel buiten schooltijd naar school komen. We laten kinderen indien het niet anders kan, tot maximaal 30 minuten na schooltijd, op school blijven. Er komen geen affiches / tekeningen op school te hangen waarop mensen als minderwaardig of als lustobject worden afgebeeld. Er worden geen grappen of toespelingen gemaakt die seksueel getint of vernederend zijn voor anderen. 5

6 Intimidatie / pesten: Op school werken wij met een pestprotocol. Dit protocol is in te zien op school en staat ook op de website. Kinderen kunnen altijd met hun leerkracht een gesprek krijgen, eventueel op afspraak. De leerkracht meldt elk schooljaar aan de groep dat er vertrouwenspersonen binnen school zijn, waarvoor ze er zijn en wie dat zijn. Een individueel gesprek met kinderen zal nooit in een afgesloten ruimte zonder ramen plaatsvinden. Bij jongere kinderen gaat de vertrouwenspersoon zich voorstellen. Eventuele zorgen rond het omgaan met leerlingen, die te maken zouden kunnen hebben met seksuele intimidatie of misbruik worden gemeld aan de vertrouwenspersoon. Gedrag in de klas: In principe voert een leerling een door de leerkracht gegeven opdracht uit. Mocht een leerling het niet eens zijn met een gegeven opdracht, dan zal dat op een correcte manier aan de leerkracht duidelijk gemaakt moeten worden. Alleen dan zal de leerkracht met de leerling in gesprek gaan. Ja-maar gedrag wordt gezien als een vorm van tegenspreken en wordt niet geaccepteerd. De kinderen mogen de leerkracht aanspreken met je en met 2 woorden spreken. Er wordt door de leerkracht wel gelet op de aanspreektoon en de wijze waarop de kinderen dit doen. Leerkrachten oefenen met de leerlingen hoe vragen te stellen. Wil je in plaats van Ik moet en hoe je ja-maar gedrag kunt voorkomen. De kinderen worden bij hun voornaam aangesproken, dit doen de kinderen onderling ook. De leerlingen spreken de leerkrachten en directie aan met juf en meester gevolgd door de voornaam van de persoon. Kinderen spreken binnen en buiten de klas fatsoenlijk. Schuttingtaal, scheldwoorden etc. worden niet geaccepteerd Gedrag buiten de klas: De kinderen lopen rustig op de gang en in de aula zonder aan elkaar te trekken of duwen. Een rij kinderen lopend van de klas naar de gymzaal en terug, is stil. Op het einde van de ochtend en middag houdt de eigen leerkracht toezicht in de gang bij de klas of na de gymnastiek. De kinderen lopen alleen door de school als dit echt nodig is. Alle aanwezigen in school gedragen zich dusdanig dat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Werken buiten de groep: De groepsleerkracht bepaalt wie buiten het lokaal mag werken en waarom. De groepsleerkracht houdt hierbij toezicht. Werken buiten het lokaal is géén strafmaatregel. Kinderen die op de gang, in de aula of achter de computer werken, doen dat zodanig dat ze niemand tot last zijn. Zijn ze dat wel dan mogen zij niet meer buiten de klas werken. Leerlingen mogen overleggen over hun werk mits dit op een rustige manier gebeurt. De kinderen houden zich alleen bezig met de gegeven opdracht en blijven werken op de afgesproken plek. De groepsleerkracht is samen met de Rt er verantwoordelijk voor het schrijven en meegeven van RT briefjes voor hulp in de klas gedurende een bepaalde periode. De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de extra hulp die aan het kind gegeven wordt. Gedragsregels op toilet: Uit een groep gaat er één kind tegelijk naar het toilet. In de onderbouw kan dat 1 jongen en 1 meisje zijn. Dit is om samenscholing, vernieling en/of overlast te voorkomen. De leerkrachten spreken met de groep af op welke momenten de kinderen naar het toilet kunnen gaan. Na het toiletgebruik wassen de kinderen hun handen en ze zorgen dat de vloer en wanden droog en schoon blijven. Ongelukjes moeten de kinderen melden bij de leerkracht. Bij het expres vies maken van de toiletruimte maken de kinderen deze zelf schoon. De leerkracht houdt toezicht op het toiletgebruik. 6

7 Gedrag op de speelplaats: De kinderen mogen voetballen op een beperkt deel van de speelplaats. Als de bal over het hek gaat, mag één kind met toestemming van de leerkracht de bal halen. Komt de bal op het dak dan blijft deze liggen tot een volwassene deze van het dak haalt! Kinderen mogen onder geen beding op het dak; uit veiligheidsoverweging en omdat het dan beschadigd en gaat lekken. Afhankelijk van het spel, mogen in principe alle leerlingen meespelen. Als dat niet lukt, meldt de leerling dat bij de leerkracht. Ruw spel wordt niet toegestaan. Evenmin staan we trekken en sjorren aan elkaar of elkaars spullen toe. Kinderen die buiten zijn moeten buiten blijven. Bij het voor het eerst overtreden van de regels volgt een waarschuwing of een gesprek. Bij de tweede overtreding moet de leerling bij het hek gaan staan en mag even niet meedoen. Daarna volgt altijd een uitgebreid gesprek met de leerkracht. Overtreders worden niet naar binnen gestuurd zonder dat de leerkracht toezicht kan houden op de leerling. In de gangen: Tussendeuren worden gesloten. Alle deuren zijn van binnenuit te openen, bezoekers kunnen echter niet zomaar binnen stappen. Zij moeten aanbellen en zich melden. Alle leerkrachten en onderwijsondersteuners letten op dat de buitendeuren ook gesloten zijn. Jassen worden opgehangen in de luizenzak, welke aan het haakje met het corresponderende nummer van die zak hangt. Tassen worden ook opgehangen aan de kapstok of netjes eronder neergezet. Dit voorkomt struikelen over spullen in de gang of in de klas. Als de kinderen naar huis gaan moeten zij de luizenzak aan hun eigen haakje hangen en niet laten rondslingeren. De leerkrachten moeten de kinderen hierop aanspreken. De tassen worden op het rek of onder de kapstok geplaatst. Na schooltijd zijn alle jassen en tassen uit de school. Niet meegenomen tassen en jassen en slingerende luizenzakken worden door de leerkracht in het lokaal gezet of bij gevonden voorwerpen gelegd. Computergebruik: Er wordt op de computers rustig gewerkt volgens het vastgestelde rooster, zonder anderen te storen. De kinderen werken alleen op de computer met toestemming van de leerkracht en blijven op de afgesproken computer werken. Vrij surfen op het net is niet toegestaan, kinderen werken hoofdzakelijk met geïnstalleerde programma s. De leerkracht zal hier op toe moeten zien. Aan het einde van de ochtend worden de computers weer op het bureaublad gezet. Aan het einde van de middag wordt de computers door de laatste gebruiker op de juiste wijze afgesloten en uit gezet. De leerkracht controleert alle computers! Storingen worden door de leerlingen aan de leerkracht gemeld. De leerkracht zal in eerste instantie proberen het zelf op te lossen; lukt dit niet dan kan de leerkracht, in overleg met de ICT-er, zelf een melding maken bij ITS. Gymnastiek: De kinderen dragen goed schoeisel tijdens het gymmen. Tijdens de gymles worden geen sieraden gedragen. Nooit gymmen op sokken of zonder schoenen. Tijdens balspelen en oefeningen slingeren er geen andere sportattributen door de zaal Er worden geen oefeningen gedaan tijdens opstellen en afbreken van de toestellen De kinderen mogen alleen spelen met materialen die klaargezet zijn De kinderen gaan pas uit de kleedkamers als iedereen klaar is De leerkrachten houden toezicht in de kleedkamer 7

8 Omgaan met materialen: De kinderen kunnen alleen materiaal gebruiken als de leerkracht daar toestemming toe gegeven heeft. De kinderen halen niet zelfstandig materialen uit het magazijn. De kinderen gaan zorgvuldig om met schoolmaterialen. De gebruikte materialen worden in een goede staat op de juiste plaats teruggelegd. Als een kind moedwillig iets kapot maakt, moeten deze spullen vergoed worden of ze kunnen eventueel zelf materialen van huis meenemen. Als kinderen materialen van thuis gebruiken geschiedt dat op eigen risico. De kinderen mogen niet zelfstandig het kopieerapparaat bedienen. Handvaardigheid: Indien de kinderen techniek en handvaardigheid lessen krijgen, worden er heldere regels over het gebruik van scharen, zagen en ander gereedschap met elkaar afgesproken. Leerlingen zijn niet zonder toezicht in een lokaal met gevaarlijke apparatuur. Excursies: Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over het gewenste gedrag tijdens de excursies. De kinderen zijn beleefd, lopen op een rustige manier in een rij en zijn niet storend voor hun omgeving. Kinderen die zich niet aan de afgesproken regels kunnen of willen houden, blijven op school en worden met werk in een andere groep van de bouw geplaatst. Er dienen minimaal twee personen mee te gaan. Schoolplein: Fietsen, skaten of steppen op het schoolplein is niet toegestaan. Ruim rommel op! Afval gaat in de afvalbak in de klas. Kinderen mogen elkaar niet duwen op de speeltoestellen. De speeltoestellen worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Schoolreisje/schoolkamp: Afspraken, regels en sancties worden vooraf mondeling en zo nodig schriftelijk door de leerkracht aan de kinderen en/of ouders medegedeeld De kinderen weten wat ze moeten doen als zij hun groepje kwijtraken Leerkrachten slapen niet bij de kinderen op zaal/of in de tent De ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor het schoolkamp of het schoolreisje Het aantal begeleiders wordt afgestemd op de leeftijdsgroep en de bestemming. De ouders krijgen schriftelijke informatie over: - De duur van de trip - Datum, tijd vertrek en aankomst - Type reis of activiteiten - Hoe de begeleiding geregeld is - Kosten en wijze van betalen - Kleding, schoeisel, voedselpakket - Procedures bij calamiteiten - Strookje ter ondertekening, wordt toegevoegd en ingeleverd Vuurwerk: Vuurwerk is op school absoluut verboden Jaarlijks wordt geprobeerd in de twee hoogste groepen door de wijkagent of brandweer vuurwerkvoorlichting te houden. 8

9 Strafmaatregelen: Voor pesten geldt het pestprotocol Er volgt altijd een gesprek(je) met de leerling over de maatregel. De ouders worden z.s.m. door de leerkracht hierover ingelicht. Kinderen krijgen zinnig werk te doen, ook als zij straf hebben. Strafmaatregelen kunnen zijn: - Apart zitten - Bij de juf/meester zitten - In een andere klas vooraan zitten - Naar directie: Gesprek met leerling Gesprek met ouders en kind Schorsing (overleg met Bestuur) Verwijdering (maatregel Bestuur) 10. Tot slot Het veiligheidsplan wordt toegevoegd aan de bestaande protocollen van de Koos Meindertsschool en zal jaarlijks worden geëvalueerd. Eventuele aanpassingen en of wijzigingen worden toegevoegd. Bij wijzigingen gaat het veiligheidsplan naar de MR. Ook zal dan een nieuw exemplaar naar het bevoegd gezag worden gestuurd. Zijn er geen wijzigingen dan wordt dit als mededeling aan betrokkenen gemeld. 9

10 Bijlage 1 Signaleren van risico s Wat is de aard van het risico: Waar is het risico: Heeft het risico al tot een ongeluk geleid? Nee / Ja, namelijk: Is er een verbeterende suggestie te geven? Nee / Ja, namelijk: Wie heeft het bovenstaande risico gesignaleerd: Naam:... Leerkracht / onderwijsondersteuner / ouder / anders nl.:... Datum: Tijdstip: Welke actie is ondernomen?

11 .... Wie heeft gecontroleerd of het risico verholpen is? Naam:. Datum:... Tijdstip:.... Risico wel/niet verholpen:... Reden:..... Bijlage 2 Ongevallenmeldingsformulier Gegevens ten behoeve van de schriftelijke mededeling van een ongeval. Voor eventuele melding aan de arbeidsinspectie dient, de directeur, naast dit formulier het SCO Lucas formulier (zie SCO Lucas site) ingevuld worden. Melding bijna ongeval of ongeval op school de Koos Meindertsschool: Plaats ongeval: Naam melder:.telefoonnummer:.. Datum:. Tijdstip:.. Getroffene(n): Naam: Adres: Woonplaats & postcode:... Telefoon:.... Geb.dd.:. Geslacht: M /V Nationaliteit: Verzekering: De getroffene(n) is: Soort letsel: Plaats van het letsel: Leerkracht / leerling / ouder /onderwijsondersteuner / bezoeker/ Noodzaak ziekenhuisopname Ja / Nee / ouders... Is de ambulance / politie / brandweer geroepen? Nee / Ja nl,.. Is er sprake van langdurig verzuim Nee / ja nl. een verzuimverwachting van

12 Is er sprake van blijvend letsel: Ja / Nee Is er sprake van dodelijke afloop: Ja / Nee Was er toezicht: Zo ja, door wie: Zo nee, waarom niet: Direct voorafgaand aan het ongeval door getroffene en toezichthouder verrichte bezigheden: Betrokkene(n): Toezichthouder: Aard van het ongeval: Eventueel betrokken personen: Naam:. Geb.dd.. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders.. Reden aanwezigheid. Naam:. Geb.dd.. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders. Reden aanwezigheid Naam:. Geb.dd. Te bereiken: Leerling /ouder / leerkracht /anders.. Reden aanwezigheid. Eventueel betrokken arbeidsmiddelen, apparaten of stoffen:... 12

13 ... Ruimte voor eventueel noodzakelijke extra toelichting: Plaats: Datum: Handtekening aanmelder: 13

14 Bijlage 3 ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan gebouw A Koos Meindertsschool A. Kortekaasplantsoen JC Den Haag september 2013 Inleiding Inhoudsopgave 2 Ontruiming 3 Alarmering 4 Taken directeur 5 Taken leerkrachten 6 Taken bedrijfshulpverlener 7 Vluchtroutes 8 Verzamelplaatsen 9 Vluchtroute / verzamelplaats 10 Legenda 11 Plattegrond 12 Wat te doen bij brand (groepslokaal) 13 Wat te doen bij brand (gymzaal) 14 Wat te doen bij brand (IB) 15 Wat te doen bij brand (directie) 16 Inleiding/toelichting Alle leerkrachten en medewerkers van de Koos Meindersschool te Den Haag zijn op de hoogte van het ontruimingsplan van de Koos Meindersschool en kennen het hoofdstuk Wat te doen bij brand en wat te doen bij ontruimingsalarm. Een exemplaar van dit ontruimingsplan zit in iedere klassenmap van de groepsleerkrachten. Tevens hangt er naast de deur in elke ruimte op een A4 het Wat te doen bij brand. Door middel van instructie en oefening (2x per jaar), waarvan een keer per jaar aangekondigd en een keer onaangekondigd, zal het ontruimingsplan geoefend worden en zo nodig bijgesteld. Dit zal plaatsvinden in de maanden oktober/november en in april. Het gebouw bestaat uit twee afdelingen, waarvoor twee afzonderlijke ontruimingsplannen zijn opgesteld. Eén voor gebouw A gelegen aan het A. Kortekaasplantsoen en één voor gebouw B gelegen aan de C.A. van Beverenstraat 40. Ontruiming. A. Volledige ontruiming vindt plaats indien er brand is geconstateerd of als er een bommelding is binnen gekomen. B. Gedeeltelijke ontruiming vindt plaats bij alle andere dan onder A. genoemde calamiteiten. De directeur* kan alsnog na eigen bevindingen overgaan tot volledige ontruiming. * directeur/ploegleider BHV : Directeur (Irene Blom) bij afwezigheid :ma t/m do: Jolanda vr: Leonie 14

15 15

16 Alarmering. Alarmering in school geschiedt door het afgaan van het automatische alarmsignaal. Dit wordt in werking gezet door een brandglaasje in te drukken. Degene die de brand ontdekt mag meteen een glaasje indrukken. De brandglaasjes bevinden zich: - Bij het luik van het keukentje - in de kleutergang bij het magazijn - in de gymzaal tussen materialenhok en jongenskleedkamer Taken. A. Directeur/plaatsvervangend directeur. 1. Omdat de slow-up niet is doorgeschakeld naar gebouw B belt de directeur direct naar dit gebouw met de melding van ontruiming 2. heeft de algehele leiding - belt het centrale alarmnummer 112 en geeft door: De Koos Meindertsschool A. Kortekaasplantsoen JC DEN HAAG Aard van probleem 3. gaat naar de centrale plaats op het plein van de bovenbouw in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. 4. treedt op als coördinator voor de hulpdiensten. 5. vangt de hulpdiensten op en verstrekt de centrale sleutel en de plattegrond van het gebouw (zitten in de SOS - tas). Checklist directeur/ plaatsvervangend directeur. 6. politie waarschuwen 7. brandweer waarschuwen 8. ambulance waarschuwen 9. hebben de bedrijfshulpverleners zich gemeld bij de directie? Taken B. Leerkrachten. Zien er op toe dat de klas snel en ordentelijk ontruimd wordt. 10. sluiten alle ramen van de klas 11. schakelen alle elektrische apparatuur uit 12. nemen de absentielijst mee 13. indien er geen direct gevaar is, nemen de kinderen hun luizenzak mee en trekken ze hun jas buiten aan 14. sluiten de deur en lopen met de leerlingen achter elkaar de afgesproken route naar de verzamelplaats 15. groepen die buitenspelen worden door de leerkracht die naar buiten loopt gewaarschuwd 16. controleren op de verzamelplaats of de klas compleet is, zo niet dan informeren de leerkrachten de bedrijfshulpverlener, die op het schoolplein staat 17. zo ja, gaan met alle kinderen naar de parkeerplaats bij Rava 18. blijven bij de groep 19. De eerste groep die buiten op de grote speelplaats is bonkt op de deur van de gymzaal. 20. N.B de bedrijfshulpverlener draagt zijn groep over aan de leerkracht die naast hem of haar zit. - N.B. de gymleerkracht brengt de kinderen uit de gymzaal/kleedkamers naar de grote speelplaats. Hiervoor wordt de deur in de gymzaal gebruikt. Als het gaat om een groep die eigenlijk op de kleuterspeelplaats zou verzamelen, moet de leerkracht van de desbetreffende groep met de klassenlijst naar de groep op de grote speelplaats. 21. N.B. de remedial teacher brengt de kinderen naar de verzamelplaats. Daar gaan de kinderen naar hun eigen leerkracht. 16

17 22. Indien een groep verdeeld is over verschillende klassen dan blijven deze kinderen bij die klas. Indien ze langs hun luizenzak lopen pakken ze die, anders niet. Taken B. De bedrijfshulpverlener (bhv)* 23. de bhv-er draagt zijn klas over aan een leerkracht en treedt op als contactpersoon tussen de (vervangend) directeur en de verzamelplaatsen. Astrid draagt haar groep over aan Bernadet/Anita en Erik draagt zijn groep over aan Paul. 24. controleert of er nog kinderen zijn in de toiletten, speelzaal of overige ruimtes en zet een kruis op de deur van de ruimte welke gecontroleerd is ** 25. controleert of er nog ouders in school zijn en stuurt deze naar buiten. ** 26. Afspraak met de NSO: de bhv ers van de NSO controleren de ruimtes van de NOS en de grote gymzaal. 27. loopt de verzamelplaatsen langs/naar voetbalvereniging Houtwijk en laat zich informeren omtrent eventuele bijzonderheden 28. brengt verslag uit aan de directeur 29. start indien mogelijk met bluswerkzaamheden * Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Directeur Irene Blom A. Saïd B. Astrid C. ** Bedrijfshulpverlener A en C controleren samen alle ruimtes. Zij werken vanuit de kleuterbouw, via de aula naar de hoofdingang. Astrid gaat naar de grote speelplaats. Ze heeft 1 portofoon. Bedrijfshulpverlener B en Ploegleider staan met portofoon in verbinding met A/C Via de portofoon wordt doorgegeven wanneer de school leeg is en of alle klassen buiten compleet zijn. Vluchtroutes 30. De groep uit lokaal 1 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 31. De groep uit lokaal 2 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 32. Groepen die in het speellokaal zijn en de RT-er gaan door de kleuteringang naar buiten 33. De groepen uit lokaal 3 t/m 9 en de IB-er gaan via de aula door de hoofdingang naar buiten Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Lokaal 5 Lokaal 6 Lokaal 7 Lokaal 8 Lokaal 9 Marit Mieke/Greet Astrid Bernadette/Anita Juliëtte/Elise Lisanne Aad/Erik Paul Arnoud/Erik Verzamelplaatsen De groepen verzamelen zich op de afgesproken plaatsen op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Houtwijk. Directie gaat buiten op het plein van de bovenbouw staan in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. Bhv ers vangen de hulpdiensten op samen met directie. 17

18 Je controleert of alle kinderen aanwezig zijn. Als de klas niet compleet is, blijft de hele klas staan en wordt aan de bhv-er/directie gemeld wie er mist. Let op: als er een groep aan jou is overgedragen, neem je beide groepen mee. Men blijft op deze verzamelplaats totdat de directie/bhv-ers nadere instructies geeft. Vluchtroute / verzamelplaats Iedere klas heeft zijn eigen vluchtroute en verzamelplaats ( zie tekening ) Lokaal Vluchtroute Verzamelplaats 1 via buitendeur klas nr. 1 2 via buitendeur klas nr. 2 3 via hoofdingang nr. 3 4 via hoofdingang nr. 4 5 via hoofdingang nr. 5 6 via hoofdingang nr. 6 7 via hoofdingang nr. 7 8 via hoofdingang nr. 8 9 via hoofdingang nr. 9 Speellokaal via kleuteringang RT-lokaal via kleuteringang IB-lokaal via hoofdingang Gymzaal nooduitgang zaal gym * indien groepen in de gymzaal zijn en door de gymleerkracht meegenomen worden naar de grote speelplaats, loopt de groepsleerkracht met de klassenlijst naar de speelplaats. Legenda Brandslang en alarmkastje met brandglaasjes brandmelder handblusser vluchtroute verzamelplaats nooduitgang uitgang 18

19 19

20 Wat te doen bij brand (groepslokaal) sluit alle ramen van de klas schakel elektrische apparatuur uit neem de klassenlijst en absentielijst mee sluit de deur en loop rustig naar de verzamelplaats de kinderen nemen indien mogelijk hun luizenzak mee controleer op de verzamelplaats of de klas compleet is als de klas compleet is, gaat de hele klas naar de parkeerplaats bij Voetbalvereniging SV Houtwijk/Rava de leerkracht blijft bij de groep wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (ib/rt/administratie) sluit alle ramen van de klas schakel elektrische apparatuur uit (de kinderen nemen de luizenzak mee) sluit de deur en loop rustig naar de verzamelplaats draag de kinderen over aan de leerkracht op de verzamelplaats neem eventueel de groep over van de bhv wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (gymzaal) schakel elektrische apparatuur uit als het kan nemen de kinderen hun kleren mee (in de luizenzak) sluit alle ramen en deuren van de kleedkamers loop via de nooduitgang in de gymzaal rustig naar de verzamelplaats draag de groep over aan de groepsleerkracht wacht op verdere instructie Wat te doen bij brand (directie) sluit alle ramen van de directiekamer schakel elektrische apparatuur uit bel hulpdiensten Bevers/nso: Indien nodig: Securis waarschuw de gymleerkracht als er geen alarm afgaat overleg met de bhv ontvang de hulpdiensten overhandig sleutel en plattegrond aan de hulpdienst wacht op verdere instructie Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Irene Blom A. Saïd Benchamach B. Astrid Wijngaarden C: Erik Jansen 20

21 Ontruimingsplan gebouw B Koos Meindertsschool: gebouw B B. Kortekaasplantsoen JC Den Haag september 2013 Inleiding Inhoudsopgave 2 Ontruiming 3 Alarmering 4 Taken directeur 5 Taken leerkrachten 6 Taken bedrijfshulpverlener 7 Vluchtroutes 8 Verzamelplaatsen 9 Vluchtroute / verzamelplaats 10 Legenda 11 Plattegrond 12 Wat te doen bij brand (groepslokaal) 13 Wat te doen bij brand (gymzaal) 14 Wat te doen bij brand (IB) 15 Wat te doen bij brand (directie) 16 Inleiding/toelichting Alle leerkrachten en medewerkers van de Koos Meindersschool te Den Haag zijn op de hoogte van het ontruimingsplan van de Koos Meindersschool en kennen het hoofdstuk Wat te doen bij brand en wat te doen bij ontruimingsalarm. Een exemplaar van dit ontruimingsplan zit in iedere klassenmap van de groepsleerkrachten. Tevens hangt er naast de deur in elke ruimte op een A4 het Wat te doen bij brand. Door middel van instructie en oefening (2x per jaar), waarvan een keer per jaar aangekondigd en een keer onaangekondigd, zal het ontruimingsplan geoefend worden en zo nodig bijgesteld. Dit zal plaatsvinden in de maanden oktober/november en in april. Het gebouw bestaat uit twee afdelingen, waarvoor twee afzonderlijke ontruimingsplannen zijn opgesteld. Eén voor gebouw A gelegen aan het A. Kortekaasplantsoen en één voor gebouw B gelegen aan de C.A. van Beverenstraat 40. Ontruiming. C. Volledige ontruiming vindt plaats indien er brand is geconstateerd of als er een bommelding is binnen gekomen. D. Gedeeltelijke ontruiming vindt plaats bij alle andere dan onder A. genoemde calamiteiten. De directeur* kan alsnog na eigen bevindingen overgaan tot volledige ontruiming. * directeur/ploegleider BHV : Directeur (Irene Blom) bij afwezigheid :ma t/m do: Jolanda vr: Leonie Alarmering. Alarmering in school geschiedt door het afgaan van het automatische alarmsignaal. Dit wordt in werking gezet door een brandglaasje in te drukken. Degene die de brand ontdekt mag meteen een glaasje indrukken. 21

22 Naast iedere brandslang hangt zo n kastje met een brandglaasje. - in de aula naast groep 5A - in de kleutergang - bij de ingang van de bovenbouw - in de gymzaal tussen materialenhok en jongenskleedkamer Taken. B. Directeur/plaatsvervangend directeur. 34. Omdat de slow-oep heel slecht te horen is in de bovenbouwgang, bij de kleuters en peuterspeelzaal 2 keer langdurig op de schoolbel drukken. 35. Niet doorgeschakeld, dus bellen naar het andere gebouw 36. heeft de algehele leiding - belt het centrale alarmnummer 112 en geeft door: De Koos Meindertsschool B. Kortekaasplantsoen JC DEN HAAG Aard van probleem 37. gaat naar de centrale plaats op het plein van de bovenbouw in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. 38. treedt op als coördinator voor de hulpdiensten. 39. vangt de hulpdiensten op en verstrekt de centrale sleutel en de plattegrond van het gebouw (zitten in de SOS - tas). Checklist directeur/ plaatsvervangend directeur. 40. politie waarschuwen 41. brandweer waarschuwen 42. ambulance waarschuwen 43. hebben de bedrijfshulpverleners zich gemeld bij de directie? Taken B. Leerkrachten. Zien er op toe dat de klas snel en ordentelijk ontruimd wordt. 44. sluiten alle ramen van de klas 45. schakelen alle elektrische apparatuur uit 46. nemen de absentielijst mee 47. indien er geen direct gevaar is, nemen de kinderen hun luizenzak mee en trekken ze hun jas buiten aan 48. sluiten de deur en lopen met de leerlingen achter elkaar de afgesproken route naar de verzamelplaats 49. controleren op de verzamelplaats of de klas compleet is, zo niet dan informeren de leerkrachten de bedrijfshulpverlener die op het schoolplein staat 50. zo ja, gaan met alle kinderen naar de parkeerplaats bij Rava 51. blijven bij de groep 52. De eerste groep die buiten op de grote speelplaats is bonkt op de deur van de gymzaal. 53. N.B de bedrijfshulpverlener draagt zijn groep over aan de leerkracht die naast hem of haar zit. - N.B. de gymleerkracht brengt de kinderen uit de gymzaal/kleedkamers naar de grote speelplaats. Hiervoor wordt de deur in de gymzaal gebruikt. Als het gaat om een groep die eigenlijk op de kleuterspeelplaats zou verzamelen, moet de leerkracht van de desbetreffende groep met de klassenlijst naar de groep op de grote speelplaats. 54. N.B. de remedial teacher brengt de kinderen naar de verzamelplaats. Daar gaan de kinderen naar hun eigen leerkracht. 22

23 55. Indien een groep verdeeld is over verschillende klassen dan blijven deze kinderen bij die klas. Indien ze langs hun luizenzak lopen pakken ze die, anders niet. Taken B. De bedrijfshulpverlener (bhv)* 56. de bhv-er draagt zijn klas over aan een leerkracht en treedt op als contactpersoon tussen de (vervangend) directeur en de verzamelplaatsen. De kinderen van Leonie gaan met Ria/Anita mee en de kinderen van Edwin gaan met Vilja/Gabriëlle mee. 57. controleert of er nog kinderen zijn in de toiletten, speelzaal of overige ruimtes en zet met schoolkrijt een kruis op de deuren van de ruimtes welke gecontroleerd zijn ** 58. controleert of er nog ouders in school zijn en stuurt deze naar buiten. ** 59. Afspraak met de NSO: de bhv ers van de NSO controleren de ruimtes van de NOS en de grote gymzaal. 60. loopt de verzamelplaatsen langs/naar voetbalvereniging Houtwijk en laat zich informeren omtrent eventuele bijzonderheden 61. brengt verslag uit aan de directeur 62. start indien mogelijk met bluswerkzaamheden * Bedrijfshulpverleners zijn: Ploegleider: Directeur Irene Blom A. Leonie Hartendorp B. Marjan Pronk C. Jolanda Rog D. Hélène van Blerk E. Chantal Coelman F. Edwin Kooren ** Bedrijfshulpverlener A en C (vrijdag Edwin) controleren samen alle ruimtes. Zij werken vanuit de lange gang, via de aula naar de kleuteringang. Leonie gaat tot de naschoolse opvang en daarvandaan de kleuterspeelplaats op. Jolanda (Lisanne) gaat naar de grote speelplaats. Ze hebben samen 1 portofoon. Bedrijfshulpverlener B en Ploegleider staan met portofoon in verbinding met A/C Via de portofoon wordt doorgegeven wanneer de school leeg is en of alle klassen buiten compleet zijn. Vluchtroutes 63. De groep uit lokaal 1 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 64. De groep uit lokaal 2 gaat door de buitendeur van hun klas naar buiten. 65. De groep uit lokaal 3 gaat via de kleuteruitgang naar buiten. 66. De groepen uit lokaal 4 en lokaal 5 gaan langs de IB-kamer via de kleuteruitgang naar buiten. 67. De groepen uit lokaal 6, lokaal 7 en lokaal 8 gaan door de aula, via de lange gang naar buiten. 68. Mensen uit de lokalen 9,10 en 11 gaan door de lange gang naar buiten Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Lokaal 5 Lokaal 6 Lokaal 7 Lokaal 8 Lokaal 9 Marjan Hélène Leonie Ria/Anita Anke/Ineke Marjolein/Claudia Vilja/Gabrielle Edwin/Elise PSZ; Petra en Yvonne Verzamelplaatsen 69. Ib-er gaat via de kleuteruitgang naar buiten en neemt groep 3 over. 23

24 De groepen verzamelen zich op de afgesproken plaatsen op de speelplaatsen van de school (zie plattegrond). Directie gaat buiten op het plein van de bovenbouw staan in het zicht van de deur i.v.m. bereikbaarheid brandweer, ambulance, politie. Bhv ers vangen de hulpdiensten op samen met directie. Je controleert of alle kinderen aanwezig zijn. Kinderen mogen daarbij niet rennen, dus als ze niet rustig bij de groep blijven staan moeten ze gaan zitten. Als de groep compleet is, neem je de groep mee naar het parkeerterrein van Voetbalvereniging SV Houtwijk/ Rava. Daar ga je met de groep bij elkaar staan! Zover mogelijk doorlopen naar achteren. (zodat zowel Nuts als Schakel op het parkeerterrein kunnen staan.) Als de klas niet compleet is, blijft de hele klas staan op het schoolplein en wordt aan de bhv-er/directie gemeld wie er mist. Let op: als er een groep aan jou is overgedragen, neem je beide groepen mee als ze compleet zijn. Is een van de groepen niet compleet, dan blijf je met allebei de groepen op het schoolplein staan. Op het parkeerterrein van de voetbalvereniging wordt wederom gekeken of iedereen aanwezig is. Men blijft op deze verzamelplaats totdat de directie/bhv-ers nadere instructies geeft. Vluchtroute / verzamelplaats Iedere klas heeft zijn eigen vluchtroute en verzamelplaats ( zie tekening ) Lokaal Vluchtroute Verzamelplaats 1 via buitendeur klas nr. 1 2 via buitendeur klas nr. 2 3 via kleuteringang nr. 3 4 via kleuteringang nr. 4 5 via kleuteringang nr. 5 6 via hoofdingang nr. 6 7 via hoofdingang nr. 7 8 via hoofdingang nr. 8 9 via hoofdingang nr. 9 Gymzaal nooduitgang zaal gym BSO via hoofdingang * indien groepen uit lokaal 3, 4 of 5 in de gymzaal zijn en door de gymleerkracht meegenomen worden naar de grote speelplaats, loopt de groepsleerkracht met de klassenlijst naar de speelplaats. Legenda Brandslang en alarmkastje met brandglaasjes brandmelder handblusser vluchtroute verzamelplaats nooduitgang uitgang 24

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie