Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030'"

Transcriptie

1 Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode ' Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 Datum: 12 januari 2016 Tijd: uur Aanwezigen Dagvoorzitter: Sprekers Waternet: Overige aanwezigen: Notulist: Martijn de Greve Robert Boot, Mark Companjen, Steven van Rossum Ongeveer 70 ondernemers, bewoners en andere belangstellenden Martin Kuiper/Vi.a.Vi Office Management 1. Opening Martijn de Greve opent de bijeenkomst om uur. Dit is de eerste informatiebijeenkomst over dit onderwerp. 2. Welkomstwoord door Steven van Rossum (programmadirecteur grachten van Waternet) Steven van Rossum is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nota Varen van de gemeente Amsterdam. Een van de onderdelen van die nota is de uitgifte van nieuwe vergunningen voor boten groter dan 14m vanaf Het doel van deze informatieavond is informatie te bieden over het proces van inspraak op de opgestelde criteria voor de vergunningverlening. De inspraaktermijn sluit op 22 januari Alle schriftelijke inspraakreacties worden door Waternet verwerkt in een uiteindelijk voorstel. De resultaten zullen naar verwachting medio februari gepubliceerd worden. 3. Toelichting op inspraak Mark Companjen (Waternet) houdt een PowerPointpresentatie. Daarin komen onder andere de volgende punten aan de orde: De gemeente Amsterdam wil met de nota Varen komen tot het beter benutten, beheren en beprijzen van de grachten. In het oude vergunningstelsel van vóór 2013 werden er geen nieuwe vergunningen beschikbaar gemaakt (volumebeleid). Bestaande vergunningen waren allemaal voor onbepaalde tijd afgegeven. Hoewel zichtbaar was dat veel mensen actief waren bij het vervoer van passagiers, was er toch nauwelijks ruimte voor nieuwe toetreders. Er was dus veel illegaal aanbod. Dat vertaalt zich in veel overlast, zowel voor bestaande reders als voor bewoners. Met het vaststellen van de nota Varen in Amsterdam is ervoor gekozen om de combinatie van een volumebeleid en vergunningen van onbeperkte duur los te laten. Voor vaartuigen kleiner dan 14m wordt het volume losgelaten. Voor vaartuigen groter dan 14m blijft de volumestop van kracht, waarbij voortaan alleen vergunningen voor een bepaalde tijd bestaan. Vergunningen uitgeven voor een bepaalde tijd betekent dat de vergunningen periodiek moeten worden herverdeeld. Daarbij moeten voor iedereen gelijke kansen bestaan om de (schaarse) vergunningen te kunnen bemachtigen. In de nota staat dat vanaf 2020 exploitatievergunningen voor een periode van tien jaar uitgegeven worden. Het gaat bij deze informatieavond dan ook over de vergunningen lopen van 2020 tot De vergunningen worden op basis van een inhoudelijke weging verdeeld. De beleidsdoelen worden daarvoor vertaald naar criteria. Ondernemers die de gemeente het beste aanbod doen, vergaren de meeste punten en hebben daarmee de meeste kans om een van de schaarse vergunningen te bemachtigen. Hierbij hebben nieuwe toetreders gelijke kansen. Het gewicht van de criteria is in het collegebesluit voor inspraak nog niet vastgesteld. Daarop kan via de inspraak nog invloed worden uitgeoefend. Die inspraakreacties kunnen ook betrekking hebben op de categorie 'Overige vaartuigen'. Voor de twee categorieën, te weten 1

2 'Rondvaart' en 'Overige vaartuigen', kan een aparte puntenverdeling worden toegepast. Bij 'Overige vaartuigen' is de uitstraling een toegevoegd criterium. Men zou ervoor kunnen kiezen die zo zwaar te laten wegen dat de lengte van het vaartuig veel minder belang krijgt. Zo zou bijvoorbeeld een vaartuig met een erg goede uitstraling, ondanks een lengte van 20m, toch een goede kans maken. Per inschrijving wordt een optelsom gemaakt van de scores. Ook het aantal vergunningen in de categorie 'overige vaartuigen' is nog niet definitief vastgesteld. Uitgegaan wordt van 15 vaartuigen, maar daarop is nog inspraak mogelijk. Inspraak is o.a. ook mogelijk op het voorstel van het college in verband met de geschiktheidseis: een aantoonbare ervaring met het exploiteren van passagiersvaartuigen. Ten slotte is inspraak o.a. mogelijk op de voorgestelde conditie dat een aanbieder niet meer dan 35% van de te verdelen exploitatievergunningen in bezit mag krijgen. De streefplanning is als volgt: het collegevoorstel is op 17 november vrijgegeven voor inspraak. Op 10 december werd het besproken in de commissie. De inspraaktermijn eindigt op 22 januari. Naar verwachting neemt het college in maart een definitief besluit. 4. Vragen en antwoorden Frans Heijn (voorzitter Verenigde Rederijen Amsterdam) vaart met twee kleine salonboten. Een aantal van de bij de VRA aangesloten (historische) boten heeft al een vrijstelling voor de criteria. Er zijn bij de VRA nog ongeveer zes boten die de vrijstelling niet hebben. Met de andere brancheverenigingen meegerekend komt dat neer op ongeveer vijftien unieke boten zonder vrijstelling. Het lijkt erop dat die straks moeten concurreren om wie het uniekst is. Daarom is het voorgestelde aantal van vijftien 'overige vaartuigen' heel vreemd. Paul Spoek wijst er in verband met het criterium van 'aantoonbare ervaring met de exploitatie van schepen' op dat een nieuwkomer ook kansen moet krijgen. En hoe moet de ervaring aangetoond worden? Robert Boot (Waternet) antwoordt dat aantoonbare ervaring in het varen met passagiersvaartuigen meegenomen moet worden in de inschrijving. In het uitgiftereglement zal gespecificeerd worden hoe inschrijvers dit kunnen aantonen. Casper Wulfers (Rederij Staets) heeft ergens gelezen dat een historische commissie de welstandscriteria gaat beoordelen. Is het dan niet eerlijker te spreken van 'historische schepen' dan van 'welstand'? Want er bestaat ook oude kunst en moderne kunst. Mark Companjen antwoordt dat de beoordeling niet plaatsvindt door de Commissie Historische Schepen. Er wordt een externe beoordelingscommissie voor ingericht; deze zal niet beoordelen of de inschrijvingen voldoen aan de vereisten om het predicaat historisch vaartuig te bemachtigen. De heer Pront is bewoner. Hij merkt wat betreft uitstraling op dat er momenteel geen maatstaf bestaat voor de kleurduiding van rondvaartboten. City Tours heeft een pretparkachtige uitstraling. Wordt dat ook bedoeld bij het criterium 'uitstraling'? Mark Companjen antwoordt dat ook dat onderzocht kan worden, bijvoorbeeld als hier in inspraakreacties voor gepleit wordt. Frans Heijn (VRA) vindt het, ongeacht het aantal schepen, erg onduidelijk wat de twee overige criteria zijn. Mag een salonboot niet meedingen in het rondvaartbootsegment? Of een rondvaartboot niet bij 'Overige vaartuigen'? Mark Companjen antwoordt dat iemand met een vaartuig mag inschrijven in de categorie 'Rondvaart', maar ook in de categorie 'Overige vaartuigen' als hij denkt dat dit kans maakt. Het een sluit het ander niet uit. Joop van Rijn (bewoner) vraagt om hoeveel vergunningen het in totaal gaat. Robert Boot antwoordt dat voorlopig uitgegaan wordt van het huidige aantal vergunningen. Dat is nu 130, inclusief 15 schepen uit de categorie 'Overige vaartuigen'. Bij de uiteindelijke verdeling wordt uitgegaan van het aantal vergunningen op dat moment. Diana Wind (Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad) mist een criterium met betrekking tot spreiding, iets wat toch een van de doelen van de nota Varen was. Mark Companjen antwoordt dat met het criterium 'Vaartijd in piekuren' een betere spreiding kan worden gerealiseerd. Diana Wind (VVAB) reageert dat zij met spreiding doelde op spreiding over alle wateren van Amsterdam. Dat was het doel van de nota Varen. Mark Companjen antwoordt dat spreiding in die zin ook in een eerder stadium is bekeken in het onderzoek naar het wegingssysteem dat voorligt. In het collegevoorstel staat verwoord waarom het college daar uiteindelijk niet voor heeft gekozen. 2

3 Diana Wind (VVAB) vraagt of het aantal vergunningen per aanvrager aan een maximum is gebonden. En moet iemand in het bezit van een boot zijn voor hij kan aanvragen? Mark Companjen antwoordt dat je geen boot hoeft te hebben; het mag een papieren aanvraag zijn. Dat is belangrijk, want iedereen moet gelijke kansen maken op een vergunning. Er is geen maximum aantal aanvragen vastgesteld, maar wel is er een maximum aantal dat iemand kan bemachtigen: 35% van het totaal aantal vergunningen. De heer Pront (bewoner) wijst op de huidige grote drukte, bijvoorbeeld op de Singelgracht. Het is filevaren. Daarbij is de voorspelling dat in de komende jaren het toerisme nog verder zal toenemen. Er zijn nu al files bij de Heineken Experience, het Rijksmuseum en het Anne Frank Huis. En wat doet men? Men plant voor die plekken een extra ingang, zodat de vaartuigen meer verspreid worden. Hoe kan men voorkomen dat er nog meer files komen in de Singelgracht? Er zal een maximum moeten worden gesteld aan het aantal vaarbewegingen. In ieder geval zou dat niet hoger moeten worden dan nu. Mark Companjen antwoordt dat de markt zal inspelen op een toenemend aantal mensen dat een rondvaart wil maken. Het college heeft bepaald dat er voor schepen groter dan 14m geen vergunningen verdwijnen, maar er komen evenmin vergunningen bij. De ruimte die in de markt zal ontstaan, moet worden opgevuld met vaartuigen kleiner dan 14m. In de nota Varen staan voorstellen hoe ondanks de toegenomen drukte op de grachten iedereen gebruik kan blijven maken van de grachten. Het aanpassen van het vergunningstelsel alleen (waar deze herverdeling van vergunningen onderdeel van uitmaakt) is niet genoeg, de nota staat een samenhangend pakket aan maatregelen voor. Denk bijvoorbeeld aan verkeersmaatregelen, zoals de introductie van meerdere eenrichtingverkeerlussen in de gemeente, om de piekbelasting van de grachten te verminderen. De heer Pront kan zich voorstellen dat een rondvaartbotenondernemer nachtvaren gaat aanbieden. Maar dat zorgt toch voor een nog veel grotere belasting voor de bewoners en de grachten? Met dit voorstel zal de belasting door het vaarverkeer alleen maar toenemen. Dingeman Coumou (VVAB) merkt op dat er een voorstel ligt, Amsterdam Waterstad, om het gebruik van het water in de stad te intensiveren. Ook voor transport. Daarmee zou de drukte op het water nog verder toenemen. Mark Companjen reageert dat alle vaarbewegingen permanent gemonitord worden. Er blijkt sprake te zijn van piekbelasting op de grachten. Bij de verdeling van vergunningen wordt geprobeerd om de belasting van de grachten op die piekmomenten te verminderen. De reders kunnen daarom gevraagd worden in hun inschrijving een bijdrage te leveren aan het verminderen van drukte op deze piekuren. Ook kan door verkeersmaatregelen de overlast op het water verminderd worden. Diana Wind (VVAB) merkt op dat het misschien op een ander moment druk is bij het CS dan bij het Anne Frank Huis of de Heineken Experience. Mark Companjen reageert dat men is uitgegaan van tijdstippen. Wat zijn de drukste momenten op welke dagen? Je kunt inderdaad meer lokaal kijken waar knelpunten ontstaan, maar ook de handhaafbaarheid en toepasbaarheid van zo'n criterium speelt een rol. Het is belangrijk dat gemaakte afspraken met een inschrijver ook gehandhaafd kunnen worden. Diana Wind (VVAB) vraagt hoe men, uitgaande van het bestaande aantal vergunningen, kan zeggen dat er meer ruimte wordt gecreëerd. Voor boten kleiner dan 14m wordt de markt vrijgegeven. Mark Companjen antwoordt dat er met het herverdelen van het bestaande aantal vergunningen groter dan 14 meter an sich niet per definitie extra ruimte ontstaat. Wel zullen naar verwachting met het lengtecriterium meer kleinere vaartuigen gaan varen in dit segment. De gemeente zet verder voor het creëren van ruimte ook andere instrumenten in, zoals het verwijderen van rommelboten, het introduceren van eenrichtingsverkeer, etc. Nico Bax (Classic Boat Dinners) heeft twee salonbootjes. De gemeente wil de reders vragen om niet te varen op de piekmomenten. Hoe moet hij dan werken? Mark Companjen antwoordt dat de ondernemer een vrijwillig voorstel kan doen aan de gemeente om bij te dragen aan een vermindering van de piekbelasting van de grachten, zoals die gedefinieerd zijn in het collegevoorstel. Nico Bax (Classic Boat Dinners) reageert dat voor 50 mensen die willen dineren al gauw een salonboot groter dan 14m nodig is. De gemeente zegt dan: tussen uur op zaterdag is het druk. Moeten ze dan om uur gauw van boord? Van de reder wordt een belofte verwacht die tien jaar geldig is. Maar hoe druk is het over tien jaar? En kunnen die piekmomenten niet opeens anders worden? Mark Companjen antwoordt dat de piekmomenten in het collegevoorstel gebaseerd zijn op data uit het verkeersmodel. 3

4 Jan Cramer (Sloepvrienden) herinnert aan de uitspraak van het Europees Hof over het vergunningstelsel (de zaak-trijber). Kan die niet alles weer op zijn kop zetten? Mark Companjen antwoordt dat het arrest-trijber gaat over de combinatie van een maximumvolume (een maximum aantal vergunningen) en vergunningen voor onbepaalde tijd. Onder de 14m voldoet men aan het Europees recht door het aantal vergunningen vrij te geven Dan mogen ook vergunningen voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Andersom geldt het ook: geeft men het aantal vergunningen niet vrij, dan mag dat onder voorwaarde van vergunningen voor een bepaalde tijd. Iedereen moet dan gelijke kansen krijgen bij de herverdeling van schaarse vergunningen. De voorgestelde regeling lijkt dus conform de Europese regelgeving. Nico Bax (Classic Boat Dinners) vraagt welke data verzameld zijn (in verband met de piekbelastingen). Zijn die verzameld door AIS? Mark Companjen antwoordt dat het verkeersmodel gebruikmaakt van een aantal datastromen. Meetpunten verspreid in het grachtenstelsel, de AIS transponder en data uit de populaire VaarWater-app. Rámon van der Storm (Vereniging Amsterdamse Rondvaartrederijen) hoort zeggen dat er data van twee jaar gebruikt worden in het verkeersmodel. Is twee jaar niet wat weinig om beleid op te baseren? Mark Companjen antwoordt dat de hoeveelheid data die verzameld en bestudeerd is, aanzienlijk is. Het model kan zelfs op basis van deze data drukte voorspellen. Paul Spoek merkt op dat men zelfs een spitsuurtarief kan invoeren. Via transponders ziet men precies wie op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip vaart. In 2020 is de techniek daarvoor vast klaar. Wordt deze mogelijkheid gebruikt als sturingsmogelijkheid? Mark Companjen antwoordt dat de beschikbare techniek inderdaad vele mogelijkheden biedt en sluit niet uit dat een dergelijk voorstel in de toekomst onderzocht kan worden. Frans Heijn (VRA) heeft zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. Hij kent een voorbeeld: men ging kijken hoe de doorstroming was bij de hoek Prinsengracht- Leidsegracht. TNO zei daarover dat het raar was dat ongeveer 10% van de boten die de kruising op ging, er niet uit kwam. TNO vroeg zich daarom af hoe het zit met de betrouwbaarheid. Dit waren gegevens van boten die voor duizenden euro's aan transponders hebben. En waarom is het zo druk? Is het omdat de lijndiensten veel meer varen of is het door de salonboten? Of gaan tienduizend privébootjes de grachten op? Wat voegt dit toe? Mark Companjen antwoordt dat met het introduceren van het criterium piekbelasting de gemeente niet zegt dat alleen passagiersvaartuigen alle overlast of drukte veroorzaken. De gemeente vraagt de ondernemers in dit voorstel een vrijwillige bijdrage te doen om de drukte tijdens piekuren te verminderen. Frans Heijn (VRA) vindt het een redelijk extreme maatregel. Het zijn allemaal theoretische modellen. In hoeverre kloppen die? Mark Companjen antwoordt dat gebruik is gemaakt van bestaande data, daadwerkelijke vaarbewegingen gemeten in de stad. Alfred Vellekoop (Rederij Belle) stelt zich voor dat een nieuwe aanbieder zegt dat hij met zijn vergunning niet in de piektijden gaat varen. Hoe gaat Waternet dat handhaven? Mark Companjen antwoordt dat de gemeente, nadat het college een definitief besluit heeft genomen, een handhavingssysteem gaat inrichten. Daarvoor heeft de gemeente een aantal automatiseringsinstrumenten tot zijn beschikking. Waternet kan op afstand zien welk vaartuig welke vaarbewegingen maakt. Casper Wulfers (Rederijk Staets) is bang dat de gemeente het wiel opnieuw probeert uit te vinden. In de krant staat dat het toerisme groeit. Het voorstel is dat kortere boten prevaleren boven grotere. Normaal gesproken komen toeristen op piekmomenten; ze vliegen op donderdag in en vertrekken zondagmiddag. Is er wel goed onderzoek gedaan naar de effecten van veel kleine boten, met het oog op wendbaarheid en passagiers die toch vervoerd moeten worden? Een dergelijk verstrekkend voorstel moet op wetenschappelijk bewijs gebaseerd zijn. Mark Companjen antwoordt dat schriftelijke inspraakreacties op de achterliggende gedachte om op lengte te gaan wegen, uiteraard welkom zijn. In de nota staat helder verwoord dat de gemeente graag ziet dat er in het krap bemeten grachtenstelsel met kleinere en schonere vaartuigen wordt gevaren. Een reder die aanbiedt om met een vaartuig te gaan exploiteren die kleiner is dan de maximale maatvoering, wordt beloond. Zo ook bij een emissievrij vaartuig. Jan Cramer (Sloepvrienden) merkt op dat het Trijber-arrest en het onderzoek dat daarvoor gedaan had moeten worden, kennelijk geen belemmering is geweest voor dit voorstel. 4

5 Steven van Rossum reageert dat de maatregel uit de nota om met het volumebeleid in het segment groot alleen vergunningen voor bepaalde tijd kunnen bestaan, voldoet aan de Dienstenrichtlijn. Zo ook de herverdeling die nu plaatsvindt. Daar is geen twijfel over. De heer ( ) wijst erop dat er volgens het arrest een reden van algemeen belang moet zijn om een vergunningstelsel met een beperkte duur te introduceren. Om dat aan te tonen, is onderzoek nodig dat aantoont dat het in de afgelopen jaren te druk op het water was, of te onveilig. Maar dat onderzoek is er niet. Op grond van de dienstenrichtlijn zou de hele markt dus eigenlijk vrijgegeven moeten worden. Mark Companjen reageert dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hier een uitspraak over zal doen. Hier is in een preadvies al iets over gezegd door de afdeling: er zou sprake voor het vervoeren van passagiers op de Amsterdamse grachten sprake zijn van een dwingende reden van algemeen belang. De heer Van Nierop vraagt of onderzoek uitwijst dat het te druk is op het water. Mark Companjen antwoordt dat de Dienstenrichtlijn stelt dat een markt in principe vrij toegankelijk moet zijn. Kiest de overheid er toch voor om het aantal vergunningen beperkt te houden, dan moet ze daarvoor een erg goede reden hebben. Als de Raad van State uiteindelijk beslist dat die goede reden in dit geval ontbreekt, kan dat zeker gevolgen hebben voor de plannen. Eveline van Nierop (Wijkcentrum d'oude Stadt) begrijpt dat het college nog geen besluit heeft genomen. Waarover praat men hier dan? Wanneer neemt het college een besluit? Mark Companjen antwoordt dat het college wel degelijk een besluit heeft genomen. Het besluit is een voorstel dat voor inspraak is vrijgegeven. Voor het definitieve besluit wordt genomen, wil het college gebruikmaken van de kennis en input van belanghebbenden. Als die tijdig met een schriftelijke reactie komen, wordt deze nog verwerkt in het definitieve voorstel. Eveline van Nierop (Wijkcentrum d'oude Stadt) wijst erop dat voor het meten van de drukte op het water eerst een nulmeting nodig is. Daarover hoort ze niets. En als dit allemaal uitgezocht is, krijgen belanghebbenden dan nog een leuke app? Dan kunnen ze het nog eens nakijken en misschien intoetsen. Markt Companjen antwoordt dat de app feitelijk een website ( is die ook voor bewoners bereikbaar is. Het verkeersmodel visualiseert zich in die website. Per locatie kan men daarmee het aantal vaarbewegingen aflezen. Diana Wind (VVAB) zou iets meer willen weten over de loting, over wie wel of niet geplaatst wordt in Mark Companjen antwoordt dat die loting betrekking heeft op vaartuigen kleiner dan 14m. De gemeente wil graag toewerken naar het vrijgeven van het volume in Dat gebeurt stapsgewijs en gecontroleerd. Telkens kan bekeken worden wat het doet met het afstemmen van vraag en aanbod in de markt. Daarbij worden drie momenten genoemd: 2014 (is geweest), 2016, 2018 en dan in 2020 een finaal besluit over het loslaten van de volumebeperking. Diana Wind (VVAB) verwijst in verband met het definiëren van drukte op de Richtlijnen Vaarwegen van Rijkswaterstaat. Daarin maakt men gebruik van krappe profielen, brede profielen, enkel spoor en dubbel spoor. Daarin worden ook vaarintensiteiten gedefinieerd. Daarin kan men goed per rak en gracht zien wat de vaarbewegingen zijn. Jasmijn Klarenbeek (Jasmijn Rondvaart) brengt naar voren dat door het vrijgeven de drukte alleen maar toeneemt. Dat wil toch niemand? Het is druk zat. Markt Companjen reageert dat het bij deze gewogen toetreding louter gaat om het verdelen van de vergunningen voor schepen groter dan 14m. Rámon van der Storm (VAR) merkt op dat er in een boot van 20m misschien 80 mensen kunnen. In een boot van 14m kunnen er 50. Voor 80 mensen heb je dan dus twee boten nodig van 14m. Dat komt neer op 28m gracht in plaats van 20m. Waarom denkt het college dat het met meer kleine bootjes rustiger wordt op de grachten? Mark Companjen antwoordt dat de gemeente niet stelt dat het rustiger wordt op de grachten. Joop van Rijn (woonbootbewoner) vindt de vergelijking tussen grote en kleinere boten van Rámon van der Storm niet kloppen. Vaak ziet hij grote rondvaartboten langsvaren met maar vijf of zes mensen. Frans Heijn (VRA) wijst erop dat er in 2012 ongeveer 100 grote boten waren. Nu zijn dat er Er zijn er dus 40 bijgekomen in tijden dat er toch sprake was van een volumebeleid. Verder waren er in 2012 niet meer dan vijf sloepen. Nu zijn dat er wel 40. En dan liggen er nog 100 vergunningen die niet in gebruik zijn genomen. Beloofd was dat men in 2015 alles zou evalueren. De vraag is of alles gebracht heeft wat men wilde. 5

6 Mark Companjen antwoordt dat hij de barrage aan cijfers moeilijk kan herkennen. Hij meldt dat er jaarlijks geëvalueerd wordt in de Grachtenmonitor. Het college heeft de ambitie om in 2020 het volumebeleid los te laten, maar wil dat stapsgewijs, gecontroleerd doen. Dat gebeurt met drie uitgifterondes, in 2014, 2016 en Als blijkt dat een deel van de in 2014 uitgegeven vergunningen nog niet gebruikt wordt, zal je dat terugzien in de analyse van het aantal vaarbewegingen. Waternet weet hoeveel vaartuigen worden geëxploiteerd. Die kennis kan worden betrokken in de overwegingen die Waternet voorlegt aan de gemeenteraad met betrekking tot het aantal vergunningen dat in de volgende uitgifteronde wordt vrijgegeven. Steven van Rossum merkt op dat de Grachtenmonitor vorig jaar voor het eerst is verschenen. Binnenkort wordt de Grachtenmonitor over 2015 aangeboden. Daarin worden cijfers over handhaving, overlast, vergunningverlening en het aantal ligplaatsen geëvalueerd. Er wordt dus sinds 2014 jaarlijks geëvalueerd. Een aantal op- en afstapplaatsen ontbreekt nog in de evaluatie. Die inventarisatie wordt nu gemaakt en binnenkort aangeboden aan de commissie. De heer De Smeth (bewoner) constateert dat er nog maar tien dagen tijd is om met een schriftelijke inspraakreactie te komen op de plannen. Is dat niet erg kort? Steven van Rossum antwoordt dat er één inspraakavond is waarop men met reacties kan komen. Formeel is de periode van inspraak zes weken. Die periode is vanwege de kerst juist uitgebreid met twee weken. Stephan (Red Light District Tours) merkt op dat het Europees Hof heeft gezegd dat er vrij verkeer van diensten moet komen. Dat staat los van drukte. De gemeente moet aantonen dat er gereguleerd moet worden. Dat kan niet voor boten kleiner dan 14m. Voor grotere boten wil de gemeente reguleren. Onderzocht wordt of dat mogelijk is. Het gaat hier dus alleen om het juridische verhaal. Steven van Rossum antwoordt dat er met de Nota Varen een aantal beleidsdoelen is geformuleerd. Nu gaat het om de invulling daarvan. Over het juridisch kader heeft het Europees Hof iets gezegd, maar er spelen ook andere aspecten zoals de toegang voor nieuwe ondernemers. Het gaat dus niet alleen om het juridische verhaal. Lotte van der Meer (woonbootbewoner) merkt op dat het in de eerste plaats moet gaan over de leefbaarheid voor de gebruikers van de grachten. Verder stond in de nota dat de binnenhavens (voor de nieuwe vergunningen) meer naar de rand van de stad zouden worden gebracht. Hoe zit het daarmee? Steven van Rossum antwoordt dat er een tekort aan ligplaatsen bestaat voor commerciële vaart. Door een wijziging van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om 270 plekken voor passagiersschepen te faciliteren in jachthavens rondom het centrum. Het wordt lastig om nieuwe ligplaatsen te creëren in het centrumgebied. 5. Sluiting Martijn de Greve dankt iedereen voor zijn/haar komst. Hij sluit de bijeenkomst om uur. 6

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Inspraakbijeenkomst Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Periode 2020-2030 Mark Companjen 19 januari 2016 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Programma Gespreksleider: Martijn

Nadere informatie

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Voorlopige samenvatting consultatiegesprekken Opzet Per stelling worden de meningen, ideeën en suggesties van de segmenten kort weer gegeven. Voor deze voorlopige samenvatting is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

Ter bespreking en ter kennisneming voor de. commissievergadering van 10 december 2015. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

Ter bespreking en ter kennisneming voor de. commissievergadering van 10 december 2015. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van Nummer Directie Dienst BD-017475 directie sb rve waternet Raadscommissie voor Financiën, Coördinatie 3d, Coördinatie Aanpak Subsidies, Aanpak Ter bespreking en ter kennisneming voor de commissievergadering

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Inhoud 1. Inleiding 2. Ingekomen zienswijzen 3. Behandeling zienswijzen A. Formele aspecten B.

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport Verenigde Rederijen Amsterdam - VRA Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport November 2012 Inleiding

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Varen in Amsterdam 2.1

Varen in Amsterdam 2.1 Varen in Amsterdam 2.1 beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Versie 2.1 Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 oktober 2013 Inclusief moties

Nadere informatie

Uit werking vergunningenbeleid segment Bemand Groot

Uit werking vergunningenbeleid segment Bemand Groot Uit werking vergunningenbeleid segment Bemand Groot Aanleiding en doel In oktober 2013 heeft de gemeenteraad de Nota Varen in Amsterdam vastgesteld (Gemeenteblad, afdeling 3A, nummer 195/745). De nota

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 256 4433 www.cenlrum.amsterdam.nl x X X (, Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek Retouradres:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 3 september 2013 Onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Drukte op het Water?

Drukte op het Water? Een onderzoek naar de werkelijke en ervaren drukte op de Amsterdamse wateren project 3061 In opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam dr. Esther Jakobs drs. Karin Klein Wolt Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Vragenronde Uitgifteprocedure 2016 t.b.v. herverdelingen exploitatievergunningen passagiersvaartuigen Bemand Groot, vergunningengebied 1, Amsterdam

Vragenronde Uitgifteprocedure 2016 t.b.v. herverdelingen exploitatievergunningen passagiersvaartuigen Bemand Groot, vergunningengebied 1, Amsterdam Vragenronde Uitgifteprocedure 2016 t.b.v. herverdelingen exploitatievergunningen passagiersvaartuigen Bemand Groot, vergunningengebied 1, Amsterdam nr. Vraag vraag of vragen gaan over Antwoord Vragen over

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

PUBLIC PROCUREMENT RESEARCH CENTRE

PUBLIC PROCUREMENT RESEARCH CENTRE PUBLIC PROCUREMENT RESEARCH CENTRE Een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente Eindrapportage verdeling vergunningen rondvaart Amsterdam Datum: 28 april 2015 Doel van

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer

Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142281 14 oktober 2016 Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer Onderwerp Aanpassingen beleid voor exploitatie-

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Zaaknummer: OORJB003 Onderwerp Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Collegevoorstel Inleiding De ambitie van de gemeente Heusden is om een duurzame gemeente te zijn. Met het vaststellen van

Nadere informatie

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten:

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 63606 19 mei 2016 Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum 10 mei 2016 Onderwerp Regeling

Nadere informatie

Programmaplan Varen Passagiersvaart Uitvoeren nota Varen

Programmaplan Varen Passagiersvaart Uitvoeren nota Varen Programmaplan Varen Passagiersvaart 2015-2018 Uitvoeren nota Varen Inhoud Meerjarenprogramma 2015-2018 1 Leeswijzer...3 2 Samenvatting...4 1 Achtergrond...7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Context... 7 2 Ambitie,

Nadere informatie

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water?

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Een onderzoek in opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam naar de werkelijke en ervaren drukte op Amsterdamse wateren in 2003 Het water in Amsterdam

Nadere informatie

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893)

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893) Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893) Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater

Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater 1 Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater Inhoudsopgave 1. Samenvatting 1 2. Inleiding 2 3. Bestuurlijke achtergrond 2 3.1 Waarom is niet eerder overgegaan tot de invoering van exploitatievergunningen

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

De controle van een sloep Gemeente Amsterdam Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam

De controle van een sloep Gemeente Amsterdam Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De controle van een sloep Gemeente Amsterdam Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 31 juli 2006 RA0612299 Samenvatting Verzoeker vaart op 1 juni 2005 in zijn sloep met negen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein MZ Zaandam Postbus GA Zaandam

De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein MZ Zaandam Postbus GA Zaandam *2016224813* 2016/224813 Burgemeester & Wethouders De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken.

Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Verslag van de inspraakprocedure naar aanleiding van de aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan voor Zuidrekkenseweg 32 in Rekken. Inhoud A. Kennisgeving Inspraakprocedure (datum 17 december 2014

Nadere informatie

Grachtenmonitor januari Waternet

Grachtenmonitor januari Waternet Waternet Grachtenmonitor 2015 Datum 26 januari 2016 Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) F 020 608 39 00

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Voorstel inzake Lex silencio positivo 1. Samenvatting De Lex silencio positivo (Lsp) houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven

Nadere informatie

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885 Datum 12 december 2012 CONSULTATIEFORMULIER Contactgegevens Naam: Diana Wind Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht E-mail: diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten de Regeling Passagiersvaart 2013 (de RPA 2013, gemeenteblad 2013, afd 3b,

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016 Datum 18 april 2017 Grachtenmonitor 2016 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 5 Kijk op de gracht 7 1 Ordening passagiers- en recreatievloot 9 1.1 Vergunningverlening passagiersvervoer 9 1.2 Ligplaatsen en opstapplaatsen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

B&W. B&W-besluit 24 mei Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013

B&W. B&W-besluit 24 mei Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 Gemeenteblad -besluit 24 mei 2016 Jaar 2016 Afdeling 3B Publicatiedatum 28 juni 2016 Onderwerp Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis

Nadere informatie

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE P a g i n a 1 / 5 BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE KLACHT OVER PARTYBOOT: de zogenaamde afhandeling, en de voor leken onbegrijpelijke verantwoordelijkheden. E-mailwisseling mw. V bewoner

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed. Commentaarnota inspraak

Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed. Commentaarnota inspraak Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed Commentaarnota inspraak Veenendaal, september 2013 Inspraak plannen Carrefour, Boompjesgoed en Vijftien Morgen Inleiding Voor een drietal voorgenomen ontwikkelingen

Nadere informatie

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05739 II III Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja ĵj ^ Onderwerp: Planologische regeling rondom huisvesting t.b.v. mantelzorg Advies: 1. Nota voor

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst visie bestemmingsplan binnenstad 30 oktober 2017

Verslag informatiebijeenkomst visie bestemmingsplan binnenstad 30 oktober 2017 Verslag informatiebijeenkomst visie bestemmingsplan binnenstad 30 oktober 2017 Aanwezig namens de gemeente Wijk bij Duurstede: Wil Kosterman, wethouder Hans Marchal, wethouder Loes de Wit, kabinetsmedewerker

Nadere informatie

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning.

: Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen conceptbeleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning. ToelichtingMet ingang van 1 januari 2007 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann Als het schoner kan, moet het schoner Felix Guttmann Plaatjes vieze boten, HIR, BBA Plaatjes schone boten Monne, Hopper, City Tender, Canal Bus Historisch perspectief 1990 eerste aanzet milieubeleid (electrisch,

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden...

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden... Van: Marian Siersema Aan: Hardonk, Anne Onderwerp: "zienswijze Nota Varen in Amsterdam" aan het College van B&W Datum: maandag 1 juli 2013 13:35:37 Beste mevr Hardonk, College B&W, m.i.v. 2020 mag je niet

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Terrasvlonders

Terrasvlonders Terrasvlonders 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Voortzetten van terrasvlonders 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2016 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening 6 Toezicht en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Projectnummer: 9264 In opdracht van: Stadsdeel Centrum drs. Merel Groeneveld Lonneke van Oirschot Msc Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Verenigde Amsterdamse Watervervoerbranche 14 augustus 2013 2013-049 rp 06 lagroup www.lagroup.nl Postbus 1558

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012

OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 OPLEGNOTITIE; TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WESTVOORNE 2012 Inleiding In 2011 is de APV Westvoorne voor het laatst herzien. Dit jaar zijn veel artikelen in de model

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013

Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013 Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013 Introductie De Gemeente streeft in haar beleid ten aanzien van het watergebruik naar meer ruimte op de Amsterdamse grachten, en hoopt dit te bereiken door kleinere

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg Gemeente Alphen-Chaam Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 1 Inhoud 1. Leeswijzer 2. Gevolgde procedure 3. Lijst van insprekers en vooroverlegpartners 4. Samenvatting

Nadere informatie

Toevoegingen consultaties... 75

Toevoegingen consultaties... 75 Inhoudsopgave Consultatieformulier... 1 Consultatieverslagen... 1. Stadsdeel Centrum... 3 2. Stadsdeel Nieuw-West... 7 3. Stadsdeel Noord... 10 4. Stadsdeel Oost... 12 5. Stadsdeel Zuid... 15 6. Gemeentediensten...

Nadere informatie

Vragen van fractie GroenLinks over uitgifte van parkeervergunningen

Vragen van fractie GroenLinks over uitgifte van parkeervergunningen College Onderwerp: V200701280 Vragen van fractie GroenLinks over uitgifte van parkeervergunningen Samenvatting: Inleiding: Op 16 november jl. heeft uw college vragen van de fractie GroenLinks ontvangen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:4959

ECLI:NL:RBAMS:2015:4959 ECLI:NL:RBAMS:2015:4959 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-08-2015 Datum publicatie 05-08-2015 Zaaknummer AMS 14/6558, AMS 14/6578 en AMS 14/6581 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 Ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad Z.61961/D.32939 1 van 7 Inleiding Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze zorgen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Een samenvatting van de nota Geluid en de locatieprofielen 28 september 2016 Aanleiding Het evenementenbeleid is aangenomen

Nadere informatie

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Inleiding Namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen wil de Stichting

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie