Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI Gemeente Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam"

Transcriptie

1 Bezoekadres Amstel PN Amsterdam Postbus AE Amsterdam Telefoon Fax x X X (, Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam t.a.v. mevrouw C. Gehrels Amstel PN AMSTERDAM Datum Ons kenmer1< Uw kenmer1< Behandeld door Rechtstreekse nummer Faxnummer 1 4 JUNI 2013 Quinten Niessen Bijlage Onderwerp reactie op het beleidskader "Varen in Amsterdam" Geacht college, Op 19 mei jl. heeft u de Nota "Varen in Amsterdam", een beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart (verder te noemen: "Nota Varen") voor inspraak vrijgegeven. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u onze visie hierop te geven. Onze reactie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst gaan wij in op de nota en vervolgens reageren wij op de besluiten die u heeft genomen om nieuwe exploitatievergunningen af te geven voor de zogenaamde Hottugs. Wat ons betreft bevat de Nota Varen veel positieve elementen. Er zijn helaas ook negatieve kanten aan het beleidsverhaal. Overlastbestrijding U heeft een doelstelling voor uw beleid in een kader aangegeven op pagina 11. Wat in deze doelstelling ontbreekt is dat het onderdeel overlast hierin niet wordt genoemd. De doelstelling lijkt zich nu vooral te richten op het varen en het reguleren van het verkeer. Dat vinden wij een gemiste kans. Tot nu toe lag het accent van het (gebrekkige) beleid voor passagiersvervoer over het water vooral op het aspect "varen". De overlast van het gebruik van het water met vooral open boten heeft tot op heden geen beleidsaandacht gekregen. U doet gelukkig een voorstel om de Verordening op het Binnenwater (VoB) te wijzigen door aan het artikel (2.4.5.) dat handelt over de exploitatievergunningen ook nadrukkelijk het belang van overlastbeperking toe te voegen. Daar zijn we blij mee. De Nota Varen is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein.

2 Pagina 2 van 7 bevat veel verwijzingen naar de overlast, maar in de doelstelling van het beleid ontbreekt kortom de aandacht voor overlastbeperking, hetgeen een gemiste kans is. Vergunningronde 2014 en handhaving Het is positief dat u inmiddels een aantal maatregelen heeft getroffen om het gedeelte van de handhaving op het water waar u voor verantwoordelijk bent op een hoger niveau te brengen. Ook stelt u in de Nota Varen weer nieuwe werkwijzen en maatregelen voor. Daar zijn wij content mee. W ij werken daaraan mee door efficiênt samen te werken aan het bestrijden van overlast, waar wij voor verantwoordelijk zijn. Ronduit teleurstellend vinden wij het dat u enerzijds inziet dat de binnenstad te vol is met passagiersvervoer, maar anderzijds wel een flink aantal extra vergunningen wilt verstrekken in 2014 voor het centrumgebied. Hiermee gaat u uw doelstellingen zeker niet halen. Om nu al in 2014 veel extra boten in het centrumgebied toe te staan vinden wij te vroeg. Wij zien liever dat u eerst de effecten van de verbeterde handhaving en maatregelen afwacht en op basis daarvan extra vaarten in de binnenstad zou toestaan. Dat zou pas in 2016 kunnen zijn. Reactie per segment Als algemene opmerking bij de segmentindeling merken wij op dat u nergens ingaat op het toch steeds vaker voorkomende fenomeen dat rondvaartbedrijven een kleinere rondvaartboot vervangen door een grotere. Daarmee zou men in een ander segment kunnen komen. Om dit te voorkomen zijn regels in het beleid nodig. Bij eventuele toestemmingen om rondvaartboten te mogen vervangen door grotere exemplaren is het belangrijk om een relatie te leggen met de ligplaatsvergunning die is afgegeven door het stadsdeel, omdat de eventueel nieuw binnen te brengen grotere boot wel moet passen op de ligplaats en binnen het bestemmingsplan. Hieronder volgen onze opmerkingen per segment. 1. Segment: Rondvaart, bemande grote gesloten vaartuigen (pagina 16 tlm 18). In dit segment gaat u uit van het handhaven van het volumebeleid. Dit juichen wij toe. U geeft hier nog een toelichting over het fenomeen lijndiensten. U vindt dit een goede aanvulling op het toeristisch vervoer. Wij zijn het daarmee eens, maar wij vragen ons af of alleen dit segment van de rondvaartboten lijndiensten uit kan voeren. In de overige segmenten noemt u lijnd iensten niet, terwijl bijvoorbeeld Canal Company wel een lijndienst met open sloepen (Canal Hopper) uitvoert. Wij denken dat het belangrijk is dat u dit onderkent in uw beleid. U zou een standpunt in kunnen nemen dat lijndiensten alleen met dichte boten mag worden uitgevoerd, met uitzondering van de Canal Hopper. Meer voor de hand liggend zal zijn dat u toestaat dat in alle segmenten lijndiensten worden uitgevoerd. U neemt ten onrechte de Watertaxi op in het segment bemande gesloten vaartuigen. Deze vaartuigen zijn immers gedefinieerd als vaartuigen tussen de 11 en 20 meter,terwijl meeste Watertaxi's kleiner zijn. Deze horen daarom naar onze mening thuis in het segment Salonboot (kleiner dan 14 meter). Bovendien worden met Watertaxi's geen lijndiensten uitgevoerd, maar vormen zij een aparte dienstverlening binnen een marktsegment. 2. Segment: Salonboot, bemande gesloten vaartuigen (pagina 18) 2

3 Pagina 3 van 7 Ten onrechte noemt u dit segment: salonboot. Een salonboot is een meestal klassiek gevormd schip en u suggereert hiermee dat het alleen om dit soort schepen gaat. U stelt zelf ook dat er geen welstandelijke eisen gaan gelden voor rondvaartboten. U kunt dit segment dan beter als "kleine rondvaartboot" duiden. Overigens wijzen wij er op, dat in 1996 een speciale categorie salonboten is geïntroduceerd op velerlei verzoek van toenmalige salonbooteigenaren. Zij hadden in het verleden voor heel veel geld een salonboot als plezierboot gekocht en deze in onderhoud en beheer genomen. Teneinde een beetje uit de kosten te komen wilden deze eigenaren af en toe een rondvaart kunnen aanbieden. Hiervoor zijn in exploitatievergunningen in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels zijn deze salonboten overwegend overgekocht door de grotere rederijen. Wij zijn het pertinent oneens met de door u op termijn (2020) onvoorwaardelijke voorgestelde vrijgave van de markt in de Centrumzone. U onderbouwt dit door aan te geven dat u meer aanbod wilt dat tevens divers is. Door het op termijn vrijgeven van dit segment zal er echter niet vanzelf een gevarieerd aanbod ontstaan: het zal net als bij het segment rondvaartboot alleen maar gaan om een toename van boten, in plaats van een gevarieerder aanbod. Naar onze mening dient in de centrumzone deze categorie ook verder niet uitgebreid te worden met tien boten in Mocht u dit alsnog willen dan doet u er beter aan om pas in 2016 tot een uitbreiding te beslissen. Op dit moment is het te druk en wordt er ook te weinig gehandhaafd op illegaal varen. In ieder geval moet u voorwaarden stellen aan het eventueel vergroten van het quotum in 2016 en 2018 zoals criteria over drukte en overlast. Als u zoals in uw voorstel nu al aangeeft verdere (ongeclausuleerde) uitbreiding toe te staan, zit u er ook aan vast, terwijl er mogelijk in 2016 of 2018 sprake is van een onaanvaardbare drukte en/of overlast, waardoor verdere uitbreiding dan juist niet gewenst is. 3. Segment: Sloep, bemande open vaartuigen (pagina 18) Hetzelfde wat opgemerkt wordt over de categorie kleine rondvaartboten geldt nog sterker voor het segment open sloepen. Doordat u nu ongeclausuleerd 30 (!I) extra open sloepen in 2014 wilt toestaan in de centrumzone zullen drukte en overlast alleen nog maar toenemen in plaats van afnemen. Het is verstandiger eerst succesvol te handhaven op overlast en hier ervaringen mee op te doen en dan in 2016 te bekijken of er ruimte is voor het introduceren van dit segment in de binnenstad. 4. Segment: Fluisterboot, onbemande vaartuigen bestemd voor verhuur (pagina 18) Wij zijn blij met de beperkte lengtemaat van kleiner dan 6 meter. Dit zal positief werken bij het beteugelen van de overlast. We zijn het echter pertinent oneens met het mogelijk maken van zes locaties voor in totaal 60 verhuurbootjes in de binnenstad. Wij hebben deze categorie boten en locaties bewust niet opgenomen in ons bestemmingsplan Water, omdat een afvaartlocatie hiervan voor veel overlast zal zorgen en bovendien vrijwel uitsluitend toeristen zal aantrekken. Wij zijn wel voornemens om dit segment te gebruiken voor deelbootjes voor Amsterdammers. We nodigen dan ondernemers uit om plannen in te dienen voor de inrichting van kleinschalige locaties met twee of drie elektrischedeelbootjes. Hierdoor kunnen wij wel bijdragen aan de doelstelling om het eigen botenbezit terug te brengen en tegelijkertijd ook voorkomen dat omwonenden veel overlast gaan ondervinden van 3

4 Pagina 4 van 7 toeristen die in - en uitstappen bij elektrische verhuurbootlocaties. Er zullen zeker geen 60 deelbootjes neergelegd kunnen worden in 2014, maar het is wel onze intentie om hieraan mee te werken. In dit verband is het heel erg belangrijk dat u niet eerder een exploitatievergunning verleent dan dat er zeker zicht is op een locatie, waarbij het eventuele bezwaar en beroep tegen zo'n locatie ook is afgerond. Daarom verzoeken wij u ook om voor deze categorie op te nemen dat er alleen een exploitatievergunning kan worden verleend als ofwel de ligplaats buiten het centrum is gesitueerd ofwel dat wij een onherroepelijke ligplaats kunnen bieden. 5. Segment: Waterfiets, onbemande waterfietsen (pagina 19) Wij zijn het eens met uw voornemen. Het is echter wel belangrijk dat stadsdeel en centrale stad hierin nauw samenwerken, omdat wij natuurlijk ligplaatsvergunningen hebben afgegeven voor de waterfietsen en mogelijk ook overeenkomsten hebben over de steigers of tickethuisjes. Ligplaatsregisseur Het dagelijks bestuur is blij met de ligplaatsregisseur en werkt daarom ook graag mee aan het realiseren van nachtligplaatsen om het centrumgebied te ontlasten en om het mogelijk te maken dat er meer ruimte komt voor openbare op- en afstapvoorzieningen juist op het Stationseiland, Damrak en Rokin. Pleziervaart Wij juichen de maatregelen voor pleziervaart ook toe. Met name de beprijzing zal een instrument zijn om het alsmaar groeiende bezit van bootjes te verminderen. Vaak laten bewoners immers hun bootje verkommeren, waardoor de gemeente voor hoge opruimkosten wordt gesteld. Ook de beperkingen voor het verkrijgen van jaarvignetten en een zonering voor het afmeren in uw voorstel zullen de binnenstad aanzienlijk minder gaan belasten. We willen u wel in overweging geven om de doelstelling om per 2020 geen verbrandingsmotoren meer toe te staan nog nader te onderzoeken op de praktische uitvoerbaarheid. Het gaat ons dan met name om de vraag of u het wenselijk acht dat aan de (soms historische) kademuren van de binnenstad om de zoveel meter een stopcontact met evenzoveel snoeren naar de afgemeerde elektrische bootjes zou moeten worden aangebracht of dat er allerlei snoeren naar de walkant zouden moeten lopen om daar in een kastje of paal te worden bevestigd. Deze praktische bezwaren zien we niet terug in uw Nota Varen. Wij adviseren u om eerst een praktische en financiêle haalbaarheidsstudie te laten maken op dit punt alvorens u een harde norm opneemt. Stichtingen en Verenigingen De speciale regeling die in de oude Regeling Passagiersvervoer Amsterdam bestond voor een tiental vaartuigen van speciaal voor het vaartuig opgerichte behoudsstichtingen, wilt u laten vervallen en onderbrengen in een gewone exploitatievergunning. Dit is op zich een logische maatregel. Gevolg is echter wel dat wij hiermee een extra probleem zullen krijgen om een geschikte ligplaats te vinden voor deze boten. Deze boten liggen nu als pleziervaartuigen ergens afgemeerd, maar zullen straks een ligplaatsvergunning varend bedrijfsvaartuig moeten krijgen. Dat is in strijd met ons beleid om geen extra varende bedrijfsvaartuigligplaatsen in te richten en bovendien moeten wij dan een omvangrijke 4

5 Pagina 5 van 7 bestemmingsplanwijzigingsprocedure starten, De meeste van deze boten liggen momenteel op een ligplaats die soms omstreden is, Dus deze schijnbaar eenvoudige maatregel zal in de binnenstad aanleiding geven tot veel juridische ruimtelijke procedures, Om die reden adviseren wij u om de regeling te handhaven zoals die is, Beprijzing Uw intenties om te komen tot een meer kostendekkende beprijzing voor zowel beroepsvaart als pleziervaart hebben onze instemming, U schrijft op pagina 29 van de Nota Varen dat precario voor (nacht)ligplaatsen van rondvaartboten per 2014 verschuldigd is, Wij willen benadrukken dat dit altijd al zo geweest is, maar dat Gemeente Belastingen Amsterdam deze gelden nooit heeft geïnd, Het is van belang dat u de relatie tussen de verschillende soorten van beprijzing goed in de gaten houdt. Immers de verschillende financiêle verordeningen (Vermakelijkheidsretributie en Precario) hebben soms verschillende doeleinden en ook verschillende bepalingen, De verordeningen moeten in ieder geval zo snel mogelijk op elkaar worden afgestemd om het systeem van beprijzing sluitend te kunnen maken, Wij werken graag mee om hier richting aan te geven, Verduurzaming De doelstellingen die u aanhoudt voor verduurzaming van de vloot per 2020 spreken ons zeer aan, Wij zouden het liefst zien dat dit sneller gaat, maar we begrijpen dat de investeringen die hiermee gemoeid zijn voor de rondvaartbranche omvangrijk zullen zijn. Wel bevreemdt het ons dat u aangeeft dat bij het bemande open tot 10 meter segment bij de bestaande vloot elektrisch of gelijkwaardig alternatief met zero emissie, zero geluid en minimale overlast met manoeuvreren de bestaande norm is, U heeft op 13 mei 2013 vijf exploitatievergunningen afgegeven voor drijvende badkuipen die weliswaar elektrisch worden aangedreven, maar waar een houtkachel zorgt voor het opwarmen van het badwater. Deze boten voldoen dus op geen enkele manier aan uw eigen norm. Er zijn ook andere boten uit de vergunningronde van 2006 die een dieselaggregaat aan boord hebben voor de koeling, Deze boten voldoen eveneens niet aan de door u zelf aangebrachte normering, Graag zien we in nadere maatregelen of voorwaarden gespecificeerd op welke wijze u deze vaartuigen wél aan de norm laat voldoen, Over het onderwerp duurzaamheid heeft de deelraad een motie aangenomen die er toe strekt dat wij er bij u op aandringen om uitsluitend nog 100 % emissievrije boten toe te staan, Tevens is een motie aangenomen dat wij een inventarisatie maken van eventueel op dit moment beschikbare ligplaatsen voor rondvaartboten in de binnenstad (zie ook onze opmerkingen hierboven over de ligplaatsregisseur), Mocht de inventarisatie aantonen dat er nog ligplaatsvergunningen verstrekt zouden kunnen worden voor rondvaartboten mag dit volgens de aangenomen motie alleen voor uitstootvrije rondvaartboten en dus zeker niet voor boten die ook nog een (diesel)aggregaat of houtkachels aan boord hebben, Hottugs Tot slot willen wij ons grote ongenoegen kenbaar maken over de door u verleende vergunning voor de Hottugs, Hierbij speelt wat ons betreft het bovenaangehaalde milieuaspect waarbij u ondanks de wens voor zero emissie toch willens en wetens een (niet gezuiverde) houtkachel toestaat die per vaart twee balen hout er door jaagt. 5

6 Pagina 6 van 7 Belangrijker vinden wij echter nog dat u zich in het geheel niet heeft bezig gehouden met de vraag of deze vorm van vermaak op het water wel de gewenste vorm is. U heeft TNO laten kijken naar een door u zelf opgesteld criterium: innovatief vervoersconcept. Daarbij heeft TNO aangegeven dat één van de doorslaggevende criteria is "dat het vervoersconcept geen deel uitmaakt van het aanbod passagiersvervoer in Amsterdam, waardoor het wellicht een nieuwe doelgroep kan aantrekken". U heeft deze criteria overgenomen maar wel heel erg zakelijk en afstandelijk beoordeeld. Natuurlijk bestaat er in Amsterdam nog geen drijvende badkuip, laat staan een varende! Maar redelijkerwijs kunt u hier niet spreken van een vervoersconcept. Het is puur en alleen gericht op een belevenis. Wij zullen niet ontkennen dat dit bijzonder is. Maar tegelijkertijd is dit uiterst ongewenst. Deze Hottugs zullen gaan fungeren als bierfietsen op het water. U bent op de hoogte van de hoge mate van overlast die de bierfietsen op straat opleveren. De overlast van de Hottugs zal bestaan uit de badgasten aan boord die mogelijk onder invloed van drank een bijzondere belevenis doormaken. Echter de meeste overlast zal optreden door de wisselwerking tussen de opvarenden en de omgeving. Nu al vormen grotere plezierboten (al dan niet als illegale passagiersvervoerders) in het 1012 gebied voor nauwelijks aan te pakken geluidsoverlast door de wisselwerking tussen mensen aan boord en omstanders die naar elkaar schreeuwen. Een badkuip met ontklede mensen varend door het Wallengebied is synoniem voor overlast. Weliswaar is overlast op dit moment geen benoemd beslissingscriterium bij de aanvragen om een exploitatievergunning maar u had deze vergunning ook kunnen weigeren op grond van andere argumenten zoals veiligheid, ordening en milieu. Wij vragen ons dan ook af of u wel heeft gekeken naar de veiligheid van deze "boten". De (onervaren) schipper van deze boot zit ook ontkleed in het badwater en moet met zijn arm in een vrij ongemakkelijke positie het roer bedienen. Tevens ligt de "boot" extreem laag op het water, waardoor met name schippers van grotere vaartuigen de "boot" mogelijk over het hoofd zien. Om die reden zijn kleinere pleziervaartuigen ook verboden op de grotere rivieren. De wendbaarheid van deze "boten" zal door het relatief grote gewicht minimaal zijn, zodat ongevallen niet uitgesloten zijn. Wij zijn volkomen verrast door deze vergunning. U heeft hierin naar onze mening bovendien procedurefouten gemaakt. Allereerst is deze vergunning uitsluitend gepubliceerd onder de noemer van Watervergunningen van het Hoogheemraadschap op de website van Waternet. Hierdoor konden bewoners (van de binnenstad) moeilijk kennisnemen van de vergunningen, waardoor het voor hen lastiger is om hiertegen bezwaarschriften in te dienen. Ten tweede heeft u blijkbaar geen reden gezien om eerst een voornemen van vergunningverlening te publiceren of in ieder geval met ons bestuur te bespreken. 6

7 Pagina 7 van 7 Hierdoor had u in een eerder stadium kennis kunnen nemen van onze zorgen en grote bezwaren tegen deze vergunningen. U zorgt er met deze vergunningen voor dat wij, nog meer dan we al doen, zullen moeten gaan handhaven op de overlast. Dat kan onmogelijk uw bedoeling zijn. Doordat u gelijk een vergunning heeft verleend kunt u ook geen voorschriften meer opleggen waarin het vaargebied van deze "boten" wordt beperkt tot het nietbinnenstadgebied. Desalniettemin verwachten wij van uw college dat u rekening houdt met de door ons opgeworpen onoverkomelijke bezwaren die kleven aan deze vergunningen en wij geven u in overweging om het besluit tot vergunningverlening van deze Hottugs te herzien door deze alsnog te weigeren op de hierboven weergegeven gronden,maar in ieder geval van de voorwaarde te voorzien dat deze badkuipen niet in het Centrumgebied mogen varen. Met vriendelijke groeten, het dagelijks bestuur, Anneke Eurelings secretaris Jeanine van Pinxteren voorzitter 7

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Inhoud 1. Inleiding 2. Ingekomen zienswijzen 3. Behandeling zienswijzen A. Formele aspecten B.

Nadere informatie

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Voorlopige samenvatting consultatiegesprekken Opzet Per stelling worden de meningen, ideeën en suggesties van de segmenten kort weer gegeven. Voor deze voorlopige samenvatting is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken.

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken. Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 2000 Fax 020 552 3100 www.amsterdam.nl E.E. van der Laan Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 3 september 2013 Onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Inspraakbijeenkomst Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Periode 2020-2030 Mark Companjen 19 januari 2016 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Programma Gespreksleider: Martijn

Nadere informatie

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht Sector Fysieke Realisatie & Beheer (FRB) Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling & Duurzaamheid Team Duurzaamheid Richtlijnen voor drijvende terrassen in de Polygoongracht Vastgestelde versie: januari 2011 1.

Nadere informatie

4. Beleidsnota: de nota Varen in Amsterdam, die de gemeenteraad op 2 oktober 2013 heeft vastgesteld.

4. Beleidsnota: de nota Varen in Amsterdam, die de gemeenteraad op 2 oktober 2013 heeft vastgesteld. REGLEMENT voor uitgifte van vergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse Binnenwater voor de uitgifteronde 2014, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013. Artikel 1

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport Verenigde Rederijen Amsterdam - VRA Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport November 2012 Inleiding

Nadere informatie

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Verenigde Amsterdamse Watervervoerbranche 14 augustus 2013 2013-049 rp 06 lagroup www.lagroup.nl Postbus 1558

Nadere informatie

Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje

Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA ex art. 39 van het Reglement van Orde Voortbestaan cultureel terras De Kaaij en ligplaats Opoe Sientje Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Oud-West. College van burgemeester & wethouders van Amsterdam

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Oud-West. College van burgemeester & wethouders van Amsterdam Bezoekadres Kwakersstraat 3 1053 WC Amsterdam Postbus 57129 1040 BA Amsterdam Telefoon 020 252 3511 Fax 020 252 3589 www.oudwest.amsterdam.nl Gemeente Amsterdam Directie Dienstverlening Afdeling Beleid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M.

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M. WZS Uitgaand - 26804 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Bezoekadres Stadhuis,Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Postbus 202 Wethouder E. van der Burg 1000 AE AMSTERDAM Portefeuille Zorg

Nadere informatie

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater

Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater 1 Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater Inhoudsopgave 1. Samenvatting 1 2. Inleiding 2 3. Bestuurlijke achtergrond 2 3.1 Waarom is niet eerder overgegaan tot de invoering van exploitatievergunningen

Nadere informatie

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885 Datum 12 december 2012 CONSULTATIEFORMULIER Contactgegevens Naam: Diana Wind Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht E-mail: diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 contactpersoon afdeling Amsterdam Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 BEROEPSCHRIFT EX ART. 8:1 AWB tegen het in stand laten van

Nadere informatie

Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 12 juli 2016 hebben besloten:

Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 12 juli 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 138049 6 oktober 2016 Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen 2016 Onderwerp Gedoogkader woonboten en bedrijfsvaartuigen 2016. Burgemeester

Nadere informatie

Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum

Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum Amsterdam staat op het punt om het toeristenvervoer op de grachten te liberaliseren. Dit betekent dat er binnenkort onbeperkt

Nadere informatie

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur Locaties genoeg, Frustraties teveel Eindrapportage Ligplaatsenregisseur september 2013 Colofon In opdracht van Waternet Tekst Piet Polderman (PMB) Martijn Braamhaar (PMB) Juridisch Advies Dafne Struijk

Nadere informatie

de Emmakade zich ontwikkelt tot een sfeervol, aantrekkelijk en beeldbepalend element in de binnenstad;

de Emmakade zich ontwikkelt tot een sfeervol, aantrekkelijk en beeldbepalend element in de binnenstad; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 14590 9 februari 2016 Regels vergunningverlening historische schepen Emmakade 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

Nadere informatie

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen van: - de afdeling Stadsbeheer;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen van: - de afdeling Stadsbeheer; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 76830 10 mei 2017 Havenatlas Hoorn 2017-2 Zaaknummer: 1439542 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, gelezen de collegevoorstellen

Nadere informatie

Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer

Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142281 14 oktober 2016 Aanpassingen beleid voor exploitatie- en ligplaatsvergunningen passagiersvervoer Onderwerp Aanpassingen beleid voor exploitatie-

Nadere informatie

Haarlem, Verordening op de Woonschepen. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Inleiding

Haarlem, Verordening op de Woonschepen. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Inleiding Haarlem, Verordening op de Woonschepen nr./1995 Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Met ingang van 2 augustus 1991 zijn de artikelen 1, tweede lid alsmede de artikelen 2 t/m 30 van de wet op de

Nadere informatie

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden...

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden... Van: Marian Siersema Aan: Hardonk, Anne Onderwerp: "zienswijze Nota Varen in Amsterdam" aan het College van B&W Datum: maandag 1 juli 2013 13:35:37 Beste mevr Hardonk, College B&W, m.i.v. 2020 mag je niet

Nadere informatie

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Amsterdam, 18 mei 2016 De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Betreft: bezwaar tegen de op 21 april 2016 verleende evenementenvergunning

Nadere informatie

B&W. B&W-besluit 24 mei Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013

B&W. B&W-besluit 24 mei Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 Gemeenteblad -besluit 24 mei 2016 Jaar 2016 Afdeling 3B Publicatiedatum 28 juni 2016 Onderwerp Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden Zaaknummer 00432185 Onderwerp BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden Collegevoorstel Inleiding Op 7 november 2014 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een aanbouw

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten de Regeling Passagiersvaart 2013 (de RPA 2013, gemeenteblad 2013, afd 3b,

Nadere informatie

Om tot een weloverwogen ligplaatsenbeleid te kunnen komen is het gewenst dat een ligplaatsenbeleidsplan wordt vastgesteld.

Om tot een weloverwogen ligplaatsenbeleid te kunnen komen is het gewenst dat een ligplaatsenbeleidsplan wordt vastgesteld. Beleidsregels ten behoeve van het innemen van een ligplaats met een woonschip, een recreatievaartuig, een passagiersschip of een historisch schip in wateren in beheer bij de gemeente Zwartewaterland Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893)

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893) Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (geldig vanaf 1 februari 2017, zie Gemeenteblad 1 februari 2017, nr 16893) Burgemeester en wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan MT AMSTERDAM. Betreft: Weigering omgevingsvergunning

UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan MT AMSTERDAM. Betreft: Weigering omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan 101 1082 MT AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Wet verduidelijking voorschriften woonboten Wet verduidelijking voorschriften woonboten Tussen wal en schip Wim Mulder en Leeyanne Dobben 12 oktober 2017 Redenen waarom deze wetswijziging noodzakelijk is Zaak over een verbouwingsvergunning op grond

Nadere informatie

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann Als het schoner kan, moet het schoner Felix Guttmann Plaatjes vieze boten, HIR, BBA Plaatjes schone boten Monne, Hopper, City Tender, Canal Bus Historisch perspectief 1990 eerste aanzet milieubeleid (electrisch,

Nadere informatie

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten:

Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 63606 19 mei 2016 Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (3B, 2016, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum 10 mei 2016 Onderwerp Regeling

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus AK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus AK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam NEMO Science Museum T.a.v. Dhr. J. Struikmans Postbus 421 1000 AK Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030'

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 Datum: 12 januari 2016 Tijd: 19.30-21.05 uur Aanwezigen Dagvoorzitter:

Nadere informatie

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Samenvatting 13 december 2012 RA122196 De bewoners van een woonboot vervangen in 2010 hun boot en vragen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verlenging ligplaatsvergunning energieschip De Berezina Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. M. Franssen Telefoon 5113392 E-mail: mfranssen@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr.

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden,

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden, Wethouder Peter Bot gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief

Nadere informatie

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom,

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom, De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat 3 2313 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder C.L. van Dis MBA Afdeling: ROVH Behandelaar: E.J. de Hond MSc De raad van de gemeente Tholen Tholen, 19 september 2017 Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Rechtspositie waterbewoners

Rechtspositie waterbewoners Rechtspositie waterbewoners Date: 12/06/2013 Achtergrond In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners,

Nadere informatie

WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK

WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2010.539 RIS 176666 WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT VERORDENING OP DE BINNENWATEREN MET BETREKKING TOT DE VAN MAANENKADE EN HET WILLEM DREESPARK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009 provinciaal blad nr. 21 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 19 augustus 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 18 augustus 2009, nr. 2009-194916, afd.

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om Het roer moet om Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten Prof.

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BL8738

ECLI:NL:RVS:2010:BL8738 ECLI:NL:RVS:2010:BL8738 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-03-2010 Datum publicatie 24-03-2010 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200905302/1/H3 Eerste

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Toelichting Behoort bij besluit van de raad van Weert van 26 juni 2013 de griffier, Afdeling Ruimtelijk Beleid Versie van: april 2013 Documentnaam:

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Grachtenmonitor januari Waternet

Grachtenmonitor januari Waternet Waternet Grachtenmonitor 2015 Datum 26 januari 2016 Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) F 020 608 39 00

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BV0554

ECLI:NL:RVS:2012:BV0554 ECLI:NL:RVS:2012:BV0554 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-01-2012 Datum publicatie 11-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201104903/1/H1 Omgevingsrecht Hoger

Nadere informatie

Toevoegingen consultaties... 75

Toevoegingen consultaties... 75 Inhoudsopgave Consultatieformulier... 1 Consultatieverslagen... 1. Stadsdeel Centrum... 3 2. Stadsdeel Nieuw-West... 7 3. Stadsdeel Noord... 10 4. Stadsdeel Oost... 12 5. Stadsdeel Zuid... 15 6. Gemeentediensten...

Nadere informatie

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water?

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Een onderzoek in opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam naar de werkelijke en ervaren drukte op Amsterdamse wateren in 2003 Het water in Amsterdam

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING 28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING Met ingang van 2 augustus 1991 is in het kader van de deregulering en decentralisatie een veelheid aan wettelijke bepalingen komen te vervallen

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Daarom willen we graag, als direct betrokkenen en expert op dit gebied, met u de dialoog aan over dit onderwerp.

Daarom willen we graag, als direct betrokkenen en expert op dit gebied, met u de dialoog aan over dit onderwerp. VNG t.a.v. Mevrouw Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Open brief Uitgeest, 20 november 2012, Geachte mevrouw Jorritsma, Middels deze brief willen wij graag onze mening kenbaar maken betreffende het

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie