Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI Gemeente Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam"

Transcriptie

1 Bezoekadres Amstel PN Amsterdam Postbus AE Amsterdam Telefoon Fax x X X (, Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam t.a.v. mevrouw C. Gehrels Amstel PN AMSTERDAM Datum Ons kenmer1< Uw kenmer1< Behandeld door Rechtstreekse nummer Faxnummer 1 4 JUNI 2013 Quinten Niessen Bijlage Onderwerp reactie op het beleidskader "Varen in Amsterdam" Geacht college, Op 19 mei jl. heeft u de Nota "Varen in Amsterdam", een beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart (verder te noemen: "Nota Varen") voor inspraak vrijgegeven. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u onze visie hierop te geven. Onze reactie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst gaan wij in op de nota en vervolgens reageren wij op de besluiten die u heeft genomen om nieuwe exploitatievergunningen af te geven voor de zogenaamde Hottugs. Wat ons betreft bevat de Nota Varen veel positieve elementen. Er zijn helaas ook negatieve kanten aan het beleidsverhaal. Overlastbestrijding U heeft een doelstelling voor uw beleid in een kader aangegeven op pagina 11. Wat in deze doelstelling ontbreekt is dat het onderdeel overlast hierin niet wordt genoemd. De doelstelling lijkt zich nu vooral te richten op het varen en het reguleren van het verkeer. Dat vinden wij een gemiste kans. Tot nu toe lag het accent van het (gebrekkige) beleid voor passagiersvervoer over het water vooral op het aspect "varen". De overlast van het gebruik van het water met vooral open boten heeft tot op heden geen beleidsaandacht gekregen. U doet gelukkig een voorstel om de Verordening op het Binnenwater (VoB) te wijzigen door aan het artikel (2.4.5.) dat handelt over de exploitatievergunningen ook nadrukkelijk het belang van overlastbeperking toe te voegen. Daar zijn we blij mee. De Nota Varen is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein.

2 Pagina 2 van 7 bevat veel verwijzingen naar de overlast, maar in de doelstelling van het beleid ontbreekt kortom de aandacht voor overlastbeperking, hetgeen een gemiste kans is. Vergunningronde 2014 en handhaving Het is positief dat u inmiddels een aantal maatregelen heeft getroffen om het gedeelte van de handhaving op het water waar u voor verantwoordelijk bent op een hoger niveau te brengen. Ook stelt u in de Nota Varen weer nieuwe werkwijzen en maatregelen voor. Daar zijn wij content mee. W ij werken daaraan mee door efficiênt samen te werken aan het bestrijden van overlast, waar wij voor verantwoordelijk zijn. Ronduit teleurstellend vinden wij het dat u enerzijds inziet dat de binnenstad te vol is met passagiersvervoer, maar anderzijds wel een flink aantal extra vergunningen wilt verstrekken in 2014 voor het centrumgebied. Hiermee gaat u uw doelstellingen zeker niet halen. Om nu al in 2014 veel extra boten in het centrumgebied toe te staan vinden wij te vroeg. Wij zien liever dat u eerst de effecten van de verbeterde handhaving en maatregelen afwacht en op basis daarvan extra vaarten in de binnenstad zou toestaan. Dat zou pas in 2016 kunnen zijn. Reactie per segment Als algemene opmerking bij de segmentindeling merken wij op dat u nergens ingaat op het toch steeds vaker voorkomende fenomeen dat rondvaartbedrijven een kleinere rondvaartboot vervangen door een grotere. Daarmee zou men in een ander segment kunnen komen. Om dit te voorkomen zijn regels in het beleid nodig. Bij eventuele toestemmingen om rondvaartboten te mogen vervangen door grotere exemplaren is het belangrijk om een relatie te leggen met de ligplaatsvergunning die is afgegeven door het stadsdeel, omdat de eventueel nieuw binnen te brengen grotere boot wel moet passen op de ligplaats en binnen het bestemmingsplan. Hieronder volgen onze opmerkingen per segment. 1. Segment: Rondvaart, bemande grote gesloten vaartuigen (pagina 16 tlm 18). In dit segment gaat u uit van het handhaven van het volumebeleid. Dit juichen wij toe. U geeft hier nog een toelichting over het fenomeen lijndiensten. U vindt dit een goede aanvulling op het toeristisch vervoer. Wij zijn het daarmee eens, maar wij vragen ons af of alleen dit segment van de rondvaartboten lijndiensten uit kan voeren. In de overige segmenten noemt u lijnd iensten niet, terwijl bijvoorbeeld Canal Company wel een lijndienst met open sloepen (Canal Hopper) uitvoert. Wij denken dat het belangrijk is dat u dit onderkent in uw beleid. U zou een standpunt in kunnen nemen dat lijndiensten alleen met dichte boten mag worden uitgevoerd, met uitzondering van de Canal Hopper. Meer voor de hand liggend zal zijn dat u toestaat dat in alle segmenten lijndiensten worden uitgevoerd. U neemt ten onrechte de Watertaxi op in het segment bemande gesloten vaartuigen. Deze vaartuigen zijn immers gedefinieerd als vaartuigen tussen de 11 en 20 meter,terwijl meeste Watertaxi's kleiner zijn. Deze horen daarom naar onze mening thuis in het segment Salonboot (kleiner dan 14 meter). Bovendien worden met Watertaxi's geen lijndiensten uitgevoerd, maar vormen zij een aparte dienstverlening binnen een marktsegment. 2. Segment: Salonboot, bemande gesloten vaartuigen (pagina 18) 2

3 Pagina 3 van 7 Ten onrechte noemt u dit segment: salonboot. Een salonboot is een meestal klassiek gevormd schip en u suggereert hiermee dat het alleen om dit soort schepen gaat. U stelt zelf ook dat er geen welstandelijke eisen gaan gelden voor rondvaartboten. U kunt dit segment dan beter als "kleine rondvaartboot" duiden. Overigens wijzen wij er op, dat in 1996 een speciale categorie salonboten is geïntroduceerd op velerlei verzoek van toenmalige salonbooteigenaren. Zij hadden in het verleden voor heel veel geld een salonboot als plezierboot gekocht en deze in onderhoud en beheer genomen. Teneinde een beetje uit de kosten te komen wilden deze eigenaren af en toe een rondvaart kunnen aanbieden. Hiervoor zijn in exploitatievergunningen in het vooruitzicht gesteld. Inmiddels zijn deze salonboten overwegend overgekocht door de grotere rederijen. Wij zijn het pertinent oneens met de door u op termijn (2020) onvoorwaardelijke voorgestelde vrijgave van de markt in de Centrumzone. U onderbouwt dit door aan te geven dat u meer aanbod wilt dat tevens divers is. Door het op termijn vrijgeven van dit segment zal er echter niet vanzelf een gevarieerd aanbod ontstaan: het zal net als bij het segment rondvaartboot alleen maar gaan om een toename van boten, in plaats van een gevarieerder aanbod. Naar onze mening dient in de centrumzone deze categorie ook verder niet uitgebreid te worden met tien boten in Mocht u dit alsnog willen dan doet u er beter aan om pas in 2016 tot een uitbreiding te beslissen. Op dit moment is het te druk en wordt er ook te weinig gehandhaafd op illegaal varen. In ieder geval moet u voorwaarden stellen aan het eventueel vergroten van het quotum in 2016 en 2018 zoals criteria over drukte en overlast. Als u zoals in uw voorstel nu al aangeeft verdere (ongeclausuleerde) uitbreiding toe te staan, zit u er ook aan vast, terwijl er mogelijk in 2016 of 2018 sprake is van een onaanvaardbare drukte en/of overlast, waardoor verdere uitbreiding dan juist niet gewenst is. 3. Segment: Sloep, bemande open vaartuigen (pagina 18) Hetzelfde wat opgemerkt wordt over de categorie kleine rondvaartboten geldt nog sterker voor het segment open sloepen. Doordat u nu ongeclausuleerd 30 (!I) extra open sloepen in 2014 wilt toestaan in de centrumzone zullen drukte en overlast alleen nog maar toenemen in plaats van afnemen. Het is verstandiger eerst succesvol te handhaven op overlast en hier ervaringen mee op te doen en dan in 2016 te bekijken of er ruimte is voor het introduceren van dit segment in de binnenstad. 4. Segment: Fluisterboot, onbemande vaartuigen bestemd voor verhuur (pagina 18) Wij zijn blij met de beperkte lengtemaat van kleiner dan 6 meter. Dit zal positief werken bij het beteugelen van de overlast. We zijn het echter pertinent oneens met het mogelijk maken van zes locaties voor in totaal 60 verhuurbootjes in de binnenstad. Wij hebben deze categorie boten en locaties bewust niet opgenomen in ons bestemmingsplan Water, omdat een afvaartlocatie hiervan voor veel overlast zal zorgen en bovendien vrijwel uitsluitend toeristen zal aantrekken. Wij zijn wel voornemens om dit segment te gebruiken voor deelbootjes voor Amsterdammers. We nodigen dan ondernemers uit om plannen in te dienen voor de inrichting van kleinschalige locaties met twee of drie elektrischedeelbootjes. Hierdoor kunnen wij wel bijdragen aan de doelstelling om het eigen botenbezit terug te brengen en tegelijkertijd ook voorkomen dat omwonenden veel overlast gaan ondervinden van 3

4 Pagina 4 van 7 toeristen die in - en uitstappen bij elektrische verhuurbootlocaties. Er zullen zeker geen 60 deelbootjes neergelegd kunnen worden in 2014, maar het is wel onze intentie om hieraan mee te werken. In dit verband is het heel erg belangrijk dat u niet eerder een exploitatievergunning verleent dan dat er zeker zicht is op een locatie, waarbij het eventuele bezwaar en beroep tegen zo'n locatie ook is afgerond. Daarom verzoeken wij u ook om voor deze categorie op te nemen dat er alleen een exploitatievergunning kan worden verleend als ofwel de ligplaats buiten het centrum is gesitueerd ofwel dat wij een onherroepelijke ligplaats kunnen bieden. 5. Segment: Waterfiets, onbemande waterfietsen (pagina 19) Wij zijn het eens met uw voornemen. Het is echter wel belangrijk dat stadsdeel en centrale stad hierin nauw samenwerken, omdat wij natuurlijk ligplaatsvergunningen hebben afgegeven voor de waterfietsen en mogelijk ook overeenkomsten hebben over de steigers of tickethuisjes. Ligplaatsregisseur Het dagelijks bestuur is blij met de ligplaatsregisseur en werkt daarom ook graag mee aan het realiseren van nachtligplaatsen om het centrumgebied te ontlasten en om het mogelijk te maken dat er meer ruimte komt voor openbare op- en afstapvoorzieningen juist op het Stationseiland, Damrak en Rokin. Pleziervaart Wij juichen de maatregelen voor pleziervaart ook toe. Met name de beprijzing zal een instrument zijn om het alsmaar groeiende bezit van bootjes te verminderen. Vaak laten bewoners immers hun bootje verkommeren, waardoor de gemeente voor hoge opruimkosten wordt gesteld. Ook de beperkingen voor het verkrijgen van jaarvignetten en een zonering voor het afmeren in uw voorstel zullen de binnenstad aanzienlijk minder gaan belasten. We willen u wel in overweging geven om de doelstelling om per 2020 geen verbrandingsmotoren meer toe te staan nog nader te onderzoeken op de praktische uitvoerbaarheid. Het gaat ons dan met name om de vraag of u het wenselijk acht dat aan de (soms historische) kademuren van de binnenstad om de zoveel meter een stopcontact met evenzoveel snoeren naar de afgemeerde elektrische bootjes zou moeten worden aangebracht of dat er allerlei snoeren naar de walkant zouden moeten lopen om daar in een kastje of paal te worden bevestigd. Deze praktische bezwaren zien we niet terug in uw Nota Varen. Wij adviseren u om eerst een praktische en financiêle haalbaarheidsstudie te laten maken op dit punt alvorens u een harde norm opneemt. Stichtingen en Verenigingen De speciale regeling die in de oude Regeling Passagiersvervoer Amsterdam bestond voor een tiental vaartuigen van speciaal voor het vaartuig opgerichte behoudsstichtingen, wilt u laten vervallen en onderbrengen in een gewone exploitatievergunning. Dit is op zich een logische maatregel. Gevolg is echter wel dat wij hiermee een extra probleem zullen krijgen om een geschikte ligplaats te vinden voor deze boten. Deze boten liggen nu als pleziervaartuigen ergens afgemeerd, maar zullen straks een ligplaatsvergunning varend bedrijfsvaartuig moeten krijgen. Dat is in strijd met ons beleid om geen extra varende bedrijfsvaartuigligplaatsen in te richten en bovendien moeten wij dan een omvangrijke 4

5 Pagina 5 van 7 bestemmingsplanwijzigingsprocedure starten, De meeste van deze boten liggen momenteel op een ligplaats die soms omstreden is, Dus deze schijnbaar eenvoudige maatregel zal in de binnenstad aanleiding geven tot veel juridische ruimtelijke procedures, Om die reden adviseren wij u om de regeling te handhaven zoals die is, Beprijzing Uw intenties om te komen tot een meer kostendekkende beprijzing voor zowel beroepsvaart als pleziervaart hebben onze instemming, U schrijft op pagina 29 van de Nota Varen dat precario voor (nacht)ligplaatsen van rondvaartboten per 2014 verschuldigd is, Wij willen benadrukken dat dit altijd al zo geweest is, maar dat Gemeente Belastingen Amsterdam deze gelden nooit heeft geïnd, Het is van belang dat u de relatie tussen de verschillende soorten van beprijzing goed in de gaten houdt. Immers de verschillende financiêle verordeningen (Vermakelijkheidsretributie en Precario) hebben soms verschillende doeleinden en ook verschillende bepalingen, De verordeningen moeten in ieder geval zo snel mogelijk op elkaar worden afgestemd om het systeem van beprijzing sluitend te kunnen maken, Wij werken graag mee om hier richting aan te geven, Verduurzaming De doelstellingen die u aanhoudt voor verduurzaming van de vloot per 2020 spreken ons zeer aan, Wij zouden het liefst zien dat dit sneller gaat, maar we begrijpen dat de investeringen die hiermee gemoeid zijn voor de rondvaartbranche omvangrijk zullen zijn. Wel bevreemdt het ons dat u aangeeft dat bij het bemande open tot 10 meter segment bij de bestaande vloot elektrisch of gelijkwaardig alternatief met zero emissie, zero geluid en minimale overlast met manoeuvreren de bestaande norm is, U heeft op 13 mei 2013 vijf exploitatievergunningen afgegeven voor drijvende badkuipen die weliswaar elektrisch worden aangedreven, maar waar een houtkachel zorgt voor het opwarmen van het badwater. Deze boten voldoen dus op geen enkele manier aan uw eigen norm. Er zijn ook andere boten uit de vergunningronde van 2006 die een dieselaggregaat aan boord hebben voor de koeling, Deze boten voldoen eveneens niet aan de door u zelf aangebrachte normering, Graag zien we in nadere maatregelen of voorwaarden gespecificeerd op welke wijze u deze vaartuigen wél aan de norm laat voldoen, Over het onderwerp duurzaamheid heeft de deelraad een motie aangenomen die er toe strekt dat wij er bij u op aandringen om uitsluitend nog 100 % emissievrije boten toe te staan, Tevens is een motie aangenomen dat wij een inventarisatie maken van eventueel op dit moment beschikbare ligplaatsen voor rondvaartboten in de binnenstad (zie ook onze opmerkingen hierboven over de ligplaatsregisseur), Mocht de inventarisatie aantonen dat er nog ligplaatsvergunningen verstrekt zouden kunnen worden voor rondvaartboten mag dit volgens de aangenomen motie alleen voor uitstootvrije rondvaartboten en dus zeker niet voor boten die ook nog een (diesel)aggregaat of houtkachels aan boord hebben, Hottugs Tot slot willen wij ons grote ongenoegen kenbaar maken over de door u verleende vergunning voor de Hottugs, Hierbij speelt wat ons betreft het bovenaangehaalde milieuaspect waarbij u ondanks de wens voor zero emissie toch willens en wetens een (niet gezuiverde) houtkachel toestaat die per vaart twee balen hout er door jaagt. 5

6 Pagina 6 van 7 Belangrijker vinden wij echter nog dat u zich in het geheel niet heeft bezig gehouden met de vraag of deze vorm van vermaak op het water wel de gewenste vorm is. U heeft TNO laten kijken naar een door u zelf opgesteld criterium: innovatief vervoersconcept. Daarbij heeft TNO aangegeven dat één van de doorslaggevende criteria is "dat het vervoersconcept geen deel uitmaakt van het aanbod passagiersvervoer in Amsterdam, waardoor het wellicht een nieuwe doelgroep kan aantrekken". U heeft deze criteria overgenomen maar wel heel erg zakelijk en afstandelijk beoordeeld. Natuurlijk bestaat er in Amsterdam nog geen drijvende badkuip, laat staan een varende! Maar redelijkerwijs kunt u hier niet spreken van een vervoersconcept. Het is puur en alleen gericht op een belevenis. Wij zullen niet ontkennen dat dit bijzonder is. Maar tegelijkertijd is dit uiterst ongewenst. Deze Hottugs zullen gaan fungeren als bierfietsen op het water. U bent op de hoogte van de hoge mate van overlast die de bierfietsen op straat opleveren. De overlast van de Hottugs zal bestaan uit de badgasten aan boord die mogelijk onder invloed van drank een bijzondere belevenis doormaken. Echter de meeste overlast zal optreden door de wisselwerking tussen de opvarenden en de omgeving. Nu al vormen grotere plezierboten (al dan niet als illegale passagiersvervoerders) in het 1012 gebied voor nauwelijks aan te pakken geluidsoverlast door de wisselwerking tussen mensen aan boord en omstanders die naar elkaar schreeuwen. Een badkuip met ontklede mensen varend door het Wallengebied is synoniem voor overlast. Weliswaar is overlast op dit moment geen benoemd beslissingscriterium bij de aanvragen om een exploitatievergunning maar u had deze vergunning ook kunnen weigeren op grond van andere argumenten zoals veiligheid, ordening en milieu. Wij vragen ons dan ook af of u wel heeft gekeken naar de veiligheid van deze "boten". De (onervaren) schipper van deze boot zit ook ontkleed in het badwater en moet met zijn arm in een vrij ongemakkelijke positie het roer bedienen. Tevens ligt de "boot" extreem laag op het water, waardoor met name schippers van grotere vaartuigen de "boot" mogelijk over het hoofd zien. Om die reden zijn kleinere pleziervaartuigen ook verboden op de grotere rivieren. De wendbaarheid van deze "boten" zal door het relatief grote gewicht minimaal zijn, zodat ongevallen niet uitgesloten zijn. Wij zijn volkomen verrast door deze vergunning. U heeft hierin naar onze mening bovendien procedurefouten gemaakt. Allereerst is deze vergunning uitsluitend gepubliceerd onder de noemer van Watervergunningen van het Hoogheemraadschap op de website van Waternet. Hierdoor konden bewoners (van de binnenstad) moeilijk kennisnemen van de vergunningen, waardoor het voor hen lastiger is om hiertegen bezwaarschriften in te dienen. Ten tweede heeft u blijkbaar geen reden gezien om eerst een voornemen van vergunningverlening te publiceren of in ieder geval met ons bestuur te bespreken. 6

7 Pagina 7 van 7 Hierdoor had u in een eerder stadium kennis kunnen nemen van onze zorgen en grote bezwaren tegen deze vergunningen. U zorgt er met deze vergunningen voor dat wij, nog meer dan we al doen, zullen moeten gaan handhaven op de overlast. Dat kan onmogelijk uw bedoeling zijn. Doordat u gelijk een vergunning heeft verleend kunt u ook geen voorschriften meer opleggen waarin het vaargebied van deze "boten" wordt beperkt tot het nietbinnenstadgebied. Desalniettemin verwachten wij van uw college dat u rekening houdt met de door ons opgeworpen onoverkomelijke bezwaren die kleven aan deze vergunningen en wij geven u in overweging om het besluit tot vergunningverlening van deze Hottugs te herzien door deze alsnog te weigeren op de hierboven weergegeven gronden,maar in ieder geval van de voorwaarde te voorzien dat deze badkuipen niet in het Centrumgebied mogen varen. Met vriendelijke groeten, het dagelijks bestuur, Anneke Eurelings secretaris Jeanine van Pinxteren voorzitter 7

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Voorlopige samenvatting consultatiegesprekken Opzet Per stelling worden de meningen, ideeën en suggesties van de segmenten kort weer gegeven. Voor deze voorlopige samenvatting is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 3 september 2013 Onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport Verenigde Rederijen Amsterdam - VRA Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport November 2012 Inleiding

Nadere informatie

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Verenigde Amsterdamse Watervervoerbranche 14 augustus 2013 2013-049 rp 06 lagroup www.lagroup.nl Postbus 1558

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885 Datum 12 december 2012 CONSULTATIEFORMULIER Contactgegevens Naam: Diana Wind Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht E-mail: diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Nadere informatie

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M.

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M. WZS Uitgaand - 26804 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Bezoekadres Stadhuis,Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Postbus 202 Wethouder E. van der Burg 1000 AE AMSTERDAM Portefeuille Zorg

Nadere informatie

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur Locaties genoeg, Frustraties teveel Eindrapportage Ligplaatsenregisseur september 2013 Colofon In opdracht van Waternet Tekst Piet Polderman (PMB) Martijn Braamhaar (PMB) Juridisch Advies Dafne Struijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 contactpersoon afdeling Amsterdam Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 12 december 2011 BEROEPSCHRIFT EX ART. 8:1 AWB tegen het in stand laten van

Nadere informatie

Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum

Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum Raadsadres aan de Gemeenteraad van Amsterdam en aan de Deelraad Amsterdam Centrum Amsterdam staat op het punt om het toeristenvervoer op de grachten te liberaliseren. Dit betekent dat er binnenkort onbeperkt

Nadere informatie

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden...

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden... Van: Marian Siersema Aan: Hardonk, Anne Onderwerp: "zienswijze Nota Varen in Amsterdam" aan het College van B&W Datum: maandag 1 juli 2013 13:35:37 Beste mevr Hardonk, College B&W, m.i.v. 2020 mag je niet

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Amsterdam, 18 mei 2016 De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Betreft: bezwaar tegen de op 21 april 2016 verleende evenementenvergunning

Nadere informatie

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030'

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 Datum: 12 januari 2016 Tijd: 19.30-21.05 uur Aanwezigen Dagvoorzitter:

Nadere informatie

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann

Als het schoner kan, moet het schoner. Felix Guttmann Als het schoner kan, moet het schoner Felix Guttmann Plaatjes vieze boten, HIR, BBA Plaatjes schone boten Monne, Hopper, City Tender, Canal Bus Historisch perspectief 1990 eerste aanzet milieubeleid (electrisch,

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om Het roer moet om Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten Prof.

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING Hoofdstuk 1 Veiligheids & Gezondheidseisen Artikel 1 Veiligheid- en gezondheidseisen 1. In het kader van de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening

Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1 e partiële herziening Toelichting Behoort bij besluit van de raad van Weert van 26 juni 2013 de griffier, Afdeling Ruimtelijk Beleid Versie van: april 2013 Documentnaam:

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Toevoegingen consultaties... 75

Toevoegingen consultaties... 75 Inhoudsopgave Consultatieformulier... 1 Consultatieverslagen... 1. Stadsdeel Centrum... 3 2. Stadsdeel Nieuw-West... 7 3. Stadsdeel Noord... 10 4. Stadsdeel Oost... 12 5. Stadsdeel Zuid... 15 6. Gemeentediensten...

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Reactie op het initiatiefvoorstel van het raadslid J. van Lammeren (PvdD) inzake 'in een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten'

Reactie op het initiatiefvoorstel van het raadslid J. van Lammeren (PvdD) inzake 'in een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten' Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 9111 Fax 020 552 3426 www.amsterdam.nl Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Varen in Amsterdam 2.1

Varen in Amsterdam 2.1 Varen in Amsterdam 2.1 beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Versie 2.1 Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 oktober 2013 Inclusief moties

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Gemeente Someren INGEKOMEN

Gemeente Someren INGEKOMEN J.L.G. van Herk Morgenrood 28 5711 NC Someren Nr. Gemeente Someren INGEKOMEN Bewijs van on^-angst 3 0 SEP. 20t5 Datum: ^ 3o-Cj, 20)5^ lijdstip: Haraaf: Someren. 30 seotember 2015 Gemeenteraad van Someren

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws.

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. Kinderopvang De Boerderij Kanaaldijk 1a 1383 ND WEESP *Z008239DEFF* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 16 december 2010 -- -- Z.11277/D.18364 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n):

Nadere informatie

Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013

Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013 Visiedocument J.C. van de Vreede 26-6-2013 Introductie De Gemeente streeft in haar beleid ten aanzien van het watergebruik naar meer ruimte op de Amsterdamse grachten, en hoopt dit te bereiken door kleinere

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

RENSEN. advocaten SPOED. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West T.a.v. de deelraad en raadscommissie B Postbus 2003 1000 CA AMSTERDAM

RENSEN. advocaten SPOED. Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West T.a.v. de deelraad en raadscommissie B Postbus 2003 1000 CA AMSTERDAM RENSEN advocaten Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West T.a.v. de deelraad en raadscommissie B Postbus 2003 1000 CA AMSTERDAM Allonaar, 1 december 2011 Holla/Stadsdeel Nieuw West (gem. A'dam) X/XVX 33741

Nadere informatie

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch

Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie elektronisch Voorstel Aan algemeen bestuur 29 september 2011 Portefeuillehouder G.J. van den Brandhof Datum 6 september 2011 Thema - Opgemaakt door Bestuur en Communicatie Docbasenummer 229400 Onderwerp Voorstel evaluatie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad van Albrandswaard. Betreft: Mandatering afdoening planschade Buijtenland aan provincie. Geachte raadsleden, Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1080545 Uw kenmerk: Contact: Ir. P. Wunderink Bijlage(n): Doorkiesnummer: 0105061742 E-mailadres: p.wunderink@albrandswaard.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

T. Herrema wethouder

T. Herrema wethouder Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.nl T. Herrema wethouder Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan de leden

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie