Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad 36 Raad van Toezicht 38 Financiën 40 Visie en toekomst 43 2 Colofon 46

3 Voorwoord 2013 was een turbulent jaar in de kinderopvang branche. Bezuinigingen en toenemende werkloosheid bleken in 2013 reden voor ouders om de kinderopvang (gedeeltelijk) op te zeggen. In Purmerend steeg de werkloosheid mede ten gevolge van faillissementen. Dit resulteerde in een aanzienlijke vraaguitval en een verdere omzetdaling. SKOP heeft dit jaar een aantal maatregelen moeten nemen ten behoeve van de continuïteit. Belangrijk uitgangspunt in deze was het behoud van onze goede kwaliteit van opvang. Als maatschappelijk ondernemer vinden wij het belangrijk om betrokken te zijn bij de wijk waarin de opvang staat. Onze pedagogisch medewerkers, managers en medewerkers van het centraal en inhoudelijk bureau werken ondanks de crisis met een professionele inzet, enorme betrokkenheid en door goede interne samenwerking aan de opdracht om onze kinderopvang door deze turbulente periode met reorganisaties heen te loodsen. Dit doen we vanuit een sterke focus op onze klanten en kinderen, op lage kosten, een verantwoord tarief, creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap. Dit jaar is het wijkcentrum de Zuidpool in Purmer-Zuid gekocht van de gemeente Purmerend. Na een verbouwing van het pand huisvesten wij hier een buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Tevens garanderen we dat maatschappelijke activiteiten kunnen blijven plaatsvinden voor de wijk en haar bewoners. Met elkaar maken we duidelijk het verschil en willen we ondanks de moeilijke economische omstandigheden onze toonaangevende en gewaardeerde positie in Purmerend behouden. Voor 2014 staan wij voor grote uitdagingen en zal de focus liggen op de herinrichting van de organisatie, maatschappelijk ondernemerschap, ontwikkelingen en samenwerking met onderwijs, lokale overheid en partners in Purmerend e.o. Een woord van dank aan al onze betrokken ouders, samenwerkingspartners, alle medewerkers, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht is op zijn plaats. Met vertrouwen treden wij samen de toekomst tegemoet. Corine Laurant Directeur-bestuurder 3

4 Ontwikkelingen Dit jaar heeft een directiewisseling plaatsgevonden. De heer Joost Meijs is 5 jaar werkzaam geweest in de functie van directeur-bestuurder SKOP. In maart heeft hij afscheid genomen en werd zijn functie tijdelijk waargenomen door Monique Schotanus, Manager Opvang. Begin 2013 is een procedure gestart voor de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. Op 1 juni van dit jaar is Corine Laurant aangetreden in de functie van directeur-bestuurder van SKOP. Reorganisaties Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag door de overheid en de toenemende werkloosheid in Nederland is er een sterk teruglopende vraag naar opvang. Ook de vraag naar kinderopvang bij SKOP nam flink af en dit heeft gevolgen voor onze financiële situatie. In de periode van januari tot en met november 2013 is de kindbezetting in de dagopvang en de buitenschoolse opvang afgenomen. SKOP heeft daarom in 2013 drie reorganisaties in de lijn en staf moeten doorvoeren. Een aantal functies van pedagogisch medewerker KDV en alle functies van groepshulp binnen SKOP zijn vervallen. Ook de formatie van de BSO is gekrompen, gelukkig zonder gedwongen ontslagen. De laatste reorganisatie in 2013 betrof het centraal bureau, waar een aantal overheadfuncties zijn vervallen. 4

5 Wijzigingen binnen hoofdkantoor SKOP Herstructurering Tegelijkertijd met het aanbrengen van een noodzakelijke krimp in personeelskosten is SKOP genoodzaakt om zich te richten op de continuïteit van de organisatie en de levensvatbaarheid van de organisatie nu en in de toekomst. Wij willen ondersteunende producten en diensten in de toekomst gaan aanbieden aan andere (kinderopvang)organisaties. Door de herstructurering dit jaar naar een SSC zal er per 1 januari 2014 een nieuwe organisatiestructuur binnen het hoofdkantoor van SKOP geïmplementeerd worden. Met deze nieuwe structuur kunnen we de eigen organisatie en potentiële klanten nu en in de toekomst goed ondersteunen. Huisvesting Helaas hebben we dit jaar afscheid genomen van kinderdagverblijf Koekelorus en van peuterspeelzaal het Boemeltje, kinderdagverblijf Madelief en buitenschoolse opvang de Klimboom die gevestigd waren in ons pand aan de Narcissenstraat. Deze locaties hadden onvoldoende Concreet betekent dit dat SKOP andere organisaties gaat benaderen perspectief in de huidige situatie. De huur van deze panden is opgezegd. om haar producten en diensten op het gebied van marketing en communicatie, pedagogiek, kwaliteit, HRM, financiën en facilitaire zaken aan te bieden. Hiervoor zal SKOP een zogenoemd Shared Service Center Door fijne samenwerking met de Willem model (SSC) oprichten. Eggertschool zijn de peuterspeelzaal en de SKOP zal hiermee de professionaliteit en hoge kwaliteit van haar buitenschoolse opvang nu in het gebouw bedrijfsvoering, welke binnen een complexe branche als de kinderopvang van de school gevestigd. vereist is, kunnen behouden en haar kennis en vaardigheden inzetten voor andere organisaties. Zo kan SKOP zelf het benodigde Hiermee is opvang in het Centrum behouden. In het kader van de kwaliteitsniveau door schaalvergroting behouden en andere organisaties ontwikkeling van brede scholen past de intrek in scholen prima bij de hier tegen betaling van laten mee profiteren. visie, missie en strategie van SKOP en Kinderen en Ouders. In ons pand aan de Narcissenstraat waren ook de afdelingen pedagogiek, kwaliteit en facilitair gevestigd. Per 1 januari 2014 zijn deze afdelingen ook in het hoofdkantoor aan de Gorslaan gehuisvest. 5

6 Overlegtraject met ondernemingsraad Ten aanzien van de beschreven organisatieveranderingen heeft SKOP de voorgenomen wijzigingen, in het kader van de WOR, besproken en voorgelegd aan de Ondernemingsraad van SKOP. Centrale Ouder Commissie (COC) In 2012 is met de voorzitters van de OC s overleg geweest om een Centrale OC voor SKOP op te richten. Dit bevordert de efficiëntie in adviestrajecten en het geeft een meer strategische inhoud aan de vergaderingen. In de vergadering van september 2013 hebben de OC s ingestemd met de oprichting van een Centrale OC. Doelstelling is dat de COC per 1 mei 2014 is aangesteld. De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. Tot het aandachtsgebied van de Centrale OC behoren onderwerpen die locatieoverstijgend van aard zijn. In het reglement COC staan specifiek de punten genoemd waar de COC advies over uit mag brengen. Lokale Ouder Commissie (OC) De lokale OC s bestaan voor het behartigen van de belangen van de locatiespecifieke zaken. Tot het aandachtsgebied van de OC behoren onderwerpen als; RIE s veiligheid en gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, het pedagogisch werkplan, binnen/ buitenruimten, samenvoegen/splitsen groepen. 6

7 Organigram 2013 Stichting Kinderopvang Purmerend

8 Medewerkers Reorganisaties In 2013 stond net als in 2012 de terugloop in vraag naar kinderopvang centraal. Deze terugloop in vraag heeft in 2013 veel impact gehad op de personeelsbezetting en dus op onze medewerkers. Dit heeft helaas geleid tot meerdere reorganisaties binnen SKOP. Kinderdagverblijven In 2013 zijn er meerdere groepen en locaties binnen onze kinderdagverblijven gesloten. Dit heeft geresulteerd in het gedwongen ontslag van een groot aantal pedagogisch medewerkers op onze KDV s. Buitenschoolse opvang Binnen de BSO hebben we in 2013 een aantal locaties moeten sluiten door de terugloop in vraag. In 2013 hebben we dit, net als in 2012, grotendeels kunnen opvangen met onze flexibele schil. Dit heeft geleid tot een groot aantal roosterwijzigingen voor medewerkers. Daarnaast hebben enkele medewerkers op vrijwillige basis uren ingeleverd. Groepshulp 8 De functie van groepshulp is vanuit de verdere terugloop naar vraag en vanwege de verdere noodzaak tot het besparen van kosten in het geheel

9 opgeheven binnen SKOP. Dit heeft geleid tot het gedwongen ontslag van alle medewerkers binnen deze functiegroep. Hoofdkantoor De krimp in vraag naar kinderopvang heeft geleid tot een ingrijpende krimp van onze medewerkers in het primaire proces. Deze krimp heeft tot gevolg dat de overheadkosten, dus de kosten van het hoofdkantoor, in verhouding tot de omzet en de totale personeelskosten een te zware last vormden. Daarom is een reorganisatie binnen het hoofdkantoor van SKOP uitgevoerd, dat heeft geresulteerd in het gedwongen ontslag van enkele medewerkers. Voor alle reorganisaties is er goed en veelvuldig overleg gevoerd met de ondernemingsraad en zijn de nodige adviesaanvragen ingediend, waarop de ondernemingsraad haar positieve advies heeft gegeven. Sociaal plan Er is overleg gepleegd met de vakbonden over de inhoud van het sociaal plan. Dit heeft voor iedere reorganisatie geresulteerd in een onderhandelingsakkoord met de vakbonden over het sociaal plan. Medewerker ontwikkelingscyclus Onze medewerker ontwikkelingscyclus is gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers. Deze ontwikkeling moet uiteindelijk leiden tot het blijven leveren van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening aan de kinderen en hun ouders. Onze organisatie is zeer betrokken bij haar medewerkers. We vinden het daarom belangrijk om onze medewerkers de aandacht te geven die zij verdienen. Met behulp van de medewerker ontwikkelingscyclus zijn leidinggevende en medewerker regelmatig samen in gesprek. Hierdoor wordt voor een medewerker heel duidelijk wat er wordt verwacht en op welke onderdelen de medewerker zich verder kan ontwikkelen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en de leidinggevende ondersteunt de medewerker in haar/zijn ontwikkeling en ambitie. Ook in 2013 zijn er weer ontwikkelingsgesprekken met alle medewerkers gevoerd. Tevens hebben we aan de hand van de kernwaarden van SKOP voor 2014 nieuwe organisatieresultaten en -competenties bepaald. Uitgangspunt is dat medewerkers begeleid worden bij het vinden van ander werk. Naast een persoonlijk budget, dat naar eigen wens te besteden is, wordt een loopbaantraject aangeboden waarbij medewerkers worden ondersteund bij de oriëntatie naar en het vinden van ander werk. 9

10 Loopbaanbeleid In 2013 is de nieuwe functie van Senior pedagogisch medewerker geëvalueerd, die in 2012 binnen SKOP is geïmplementeerd. Met de ontwikkeling van deze functie heeft SKOP, naast een kwaliteitsverhoging van haar dienstverlening, meer loopbaanmogelijkheden voor haar medewerkers gecreeerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de ontwikkeling van deze nieuwe functie in praktijk het beoogde resultaat oplevert. Opleiding In 2013 is een aantal interne opleidingen en trainingen op inhoudelijk gebied georganiseerd. Allereerst zijn medewerkers getraind in de twee interactievaardigheden Respect voor de autonomie en Praten, informeren en uitleggen uit ons pedagogisch beleid. Daarbij is mede gebruik gemaakt van video interactie begeleiding... opvang, gegeven. Ook zijn in 2013 verschillende intervisietrajecten georganiseerd, voor onder andere Triple P, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de senior pedagogisch medewerkers binnen SKOP. Daarnaast is er nog een training interactief voorlezen georganiseerd voor alle medewerkers. In 2013 is het meerjarige opleidingstraject communicatie en interactie is meer dan praten en spelen alleen afgerond. Vanaf 2010 zijn al onze pedagogisch medewerkers op de BSO en het KDV hierin opgeleid. Onze leidinggevenden en pedagogisch coaches zijn opgeleid om de pedagogisch medewerkers hierin te begeleiden en zorgen er zo voor dat de opgedane kennis beklijft en in de praktijk wordt toegepast. Tot slot is in 2013 weer een groot aantal bedrijfshulpverlening en kind EHBO opleidingen georganiseerd. Beroepspraktijkvorming In 2013 hebben wij stageplaatsen geboden aan studenten die het vak van pedagogisch medewerker willen leren. In 2013 hebben we in totaal 76 stagiaires binnen de organisatie gehad. Het aantal BBL-ers is vanwege de noodzakelijke kostenbesparing afgebouwd naar Tevens zijn onze medewerkers in de visie binnen-buiten ruimte en in ons voedingsbeleid getraind. Ook zijn medewerkers van het KDV en de PSZ getraind in het kindvolgsysteem Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik en zijn de medewerkers van de BSO getraind in het nieuwe BSO kindvolgsysteem. Verder zijn de opleidingen Peuterpraat, voor taalstimulering van kinderen, en Knap lastig, voor de buitenschoolse Arbo In 2013 is het arbobeleid ontwikkeld, beschreven en geïmplementeerd binnen de organisatie. Vanuit de RI&E die in 2012 is afgenomen wordt richting gegeven aan de arbo-onderdelen die binnen de organisatie prioriteit hebben. In 2012 waren de kaders en de arbodoelstellingen

11 reeds bepaald en in 2013 is het beleid verder opgesteld op alle nodige onderdelen. Hierover is op de verschillende onderdelen overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Tevens is een presentatie ontwikkeld, welke begin 2014 op alle locaties gegeven zal worden om het arbobeleid toe te lichten. dan kun medewerkers ook contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. In 2013 is vier keer een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Functiebeschrijving en -waardering Verzuim In 2013 was er veel aandacht voor verzuim. Het verzuim is na een aantal jaren van forse daling in 2013 helaas weer gestegen. De hoogte van het verzuim is met name te wijten aan veel langdurig verzuim. De stijging van het verzuimpercentage in 2013 wijten wij voornamelijk aan de reorganisaties die binnen SKOP zijn uitgevoerd en de onzekerheid die hierdoor bij medewerkers ontstond. Vertrouwenspersoon In de gedragscode staat beschreven hoe we met elkaar om wensen te gaan. De leidinggevende ziet er op toe dat de medewerkers de gedragscode naleven. Als iemand zich niet houdt aan de gedragsregels, dan spreken wij die collega daar direct op aan. Indien het overleg met de betrokken collega of de leidinggevende niet het gewenste resultaat oplevert of niet mogelijk is, dan kan een medewerker zich wenden tot een vertrouwenspersoon. In 2013 zijn binnen SKOP twee interne vertrouwenspersonen aangesteld, waarbij medewerkers terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij het onderwerp waarover een medewerker zich zorgen maakt. Als overleg met de interne vertrouwenspersonen niet mogelijk is, In 2013 is een functiebeschrijvings- en functiewaarderingstraject uitgevoerd om alle functies binnen de nieuwe structuur van het hoofdkantoor te beschrijven. Hierbij is de format van de functieprofielen gewijzigd naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen, die meer in lijn zijn met de referentiefuncties uit de CAO. Daarnaast zijn alle functies gewaardeerd en is een functiematrix voor de gehele organisatie opgesteld. Employee self service Per 1 januari 2013 is SKOP naar een nieuwe salarisadministrateur overgegaan: P&A salaris service. De onderlinge werkprocessen en rapportages zijn afgelopen jaar ingericht en op elkaar afgestemd. Daarnaast heeft SKOP in 2013 Employee Self Service (ESS) geïmplementeerd. Medewerkers kunnen met behulp van ESS zelf hun salarisstroken en jaaropgaven digitaal zoeken en bewaren. Tevens kunnen zij hier de eigen actuele verlofstand inzien. Pensioenbijeenkomst medewerkers Als organisatie willen wij onze medewerkers goed informeren over zaken van nu en in de toekomt. In 2013 is daarom een pensioenbijeenkomst voor onze medewerkers georganiseerd, waarin medewerkers 11

12 geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling en de gevolgen van het langer doorwerken. Tevens konden zij vragen stellen over de eigen pensioenopbouw. Kernwaarden uitgewerkt in een gedragscode Waar staan we voor? Daar gaan we voor! Onder dit motto zijn tijdens de Kerstbijeenkomst van 2012 de kernwaarden van SKOP gepresenteerd: Zorgzaam, Enthousiast, Klantgericht, Kwaliteitsbewust en Ondernemend. Kort gezegd: ZEKKO! Wat betekenen de kernwaarden nu precies? Dat hebben we in 2013 uitgewerkt in een gedragscode. Daardoor krijgen medewerkers duidelijkheid en houvast en weten wat er van hen als medewerker wordt verwacht. Op deze manier kunnen we ons eenduidig presenteren naar ouders en kinderen en weten die ook goed wat zij van ons kunnen verwachten. Daardoor kunnen zij ons ook beter aanspreken als wij niet handelen volgens de afspraken. In de gedragscode zijn de kernwaarden verder uitgewerkt in vijf thema s: Omgaan met klanten Omgaan met elkaar Omgaan met bedrijfsinformatie en -middelen Omgaan met belangenverstrengeling BETROKKEN BIJ SKOP 12

13 Betrokken bij SKOP Medewerkers geven SKOP als werkgever een ruime voldoende De gedragscode wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan alle medewerkers van SKOP en K&O gepresenteerd. We hopen dat door de gedragscode het nog duidelijker wordt waar SKOP voor staat en gaat en dat ouders en kinderen graag bij ons komen én blijven komen. Betere interne communicatie door intranet Eind 2012 is het intranet in de lucht gegaan. Het is een inspirerende plek waar informatie kan worden gehaald over hoe onze medewerkers (nog) beter kunnen bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Door het intranet kunnen medewerkers hun werk beter en makkelijker uitvoeren waardoor de organisatie effectiever en efficiënter gaat functioneren. Denk hierbij aan het zoeken en vinden van informatie die voor het functioneren van belang is, taakinformatie zoals formulieren, handboeken, procedures en een intern smoelenboek. De informatiebehoefte van de medewerkers stond bij het ontwerp centraal. Er is bij de medewerkers behoefte aan informatie die voor het uitoefenen van hun functie van belang is. Het intranet moet hen prikkelen. De medewerker wil het intranet functioneel kunnen gebruiken; er moet iets te doen zijn, en er moet iets te halen zijn. Het intranet is bedoeld als informatiebron en communicatiemiddel: kennis van collega s, organisatorische informatie en personeelsinformatie. Het is een plek waar kennis en informatie gehaald en gebracht wordt. Iedereen in de organisatie kan zender en ontvanger zijn. In het najaar van 2013 is voor de vijfde keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder alle medewerkers van SKOP en K&O. De medewerkers geven SKOP een 7,3, dat is iets hoger dan het landelijke rapportcijfer van 7,2. Het is wel lager dan de 7,7 uit Op alle deelaspecten die we hebben bevraagd scoren we ruim voldoende en op bijna alle deelaspecten scoren we hoger dan het landelijke gemiddelde. De reden waarom we op een aantal deelaspecten lager scoorden dan vorig jaar was vaak de situatie waarin SKOP zich in 2013 bevond: bezuinigen en reorganiseren. De meeste respondenten begrepen de noodzaak van de reorganisaties (zeer) goed. De zorgvuldigheid waarmee de reorganisaties zijn uitgevoerd wordt door de meerderheid als (zeer) goed tot neutraal beoordeeld. De conclusie van het MTO is dat de medewerkers van SKOP nog steeds met plezier en naar het werk gaan. Ze geven hier voor 7,8. 93,3% van de respondenten zal SKOP (zeer) waarschijnlijk aanbevelen als werkgever. Omdat de medewerkers belangrijke ambassadeurs van de organisatie zijn naar buiten toe, is dat een positief gegeven. 13

14 14

15 Kinderopvang Purmerend Aantal medewerkers in dienst Totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) In- en uitstroom 2013 van medewerkers Aantal FTE Instroom 16 2,78 Uitstroom 68 31, Aantal FTE Aantal FTE , ,13 Aantal mannen en vrouwen Aantal FTE Aantal FTE Vrouw , ,19 Man 11 5,33 7 3,94 Totaal , ,13 Leeftijdsopbouw Aantal FTE Aantal FTE < 25 jaar 52 5, ,81 25 tot 35 jaar 64 46, ,81 35 tot 45 jaar 59 34, ,30 45 tot 55 jaar 45 26, ,47 55 jaar en ouder 18 12, ,74 Totaal , ,13 15

16 Stichting Kinderen & Ouders Aantal medewerkers in dienst Totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) In- en uitstroom 2013 van medewerkers Aantal FTE Instroom 4 0,93 Uitstroom 6 1, Aantal FTE Aantal FTE 30 7, ,63 Aantal mannen en vrouwen Aantal FTE Aantal FTE Vrouw 30 7, ,63 Man Totaal 30 7,6 29 7,63 Leeftijdsopbouw Aantal FTE Aantal FTE < 25 jaar 2 0,24 3 0,95 25 tot 35 jaar 3 0,97 2 0,59 35 tot 45 jaar 7 1,41 5 1,36 45 tot 55 jaar 14 3, ,32 55 jaar en ouder 4 1,41 6 1,41 Totaal 30 7, ,63 16

17 Stichting Kinderopvang Purmerend en Kinderen & Ouders Opleidingen (m.u.v. individuele opleidingen) Pedagogische opleidingen Opleiding Aantal Pedagogisch beleid video interactie begeleiding KDV 21 Binnen-buiten ruimte visie vertaling KDV 21 Voedingsbeleid KDV en PSZ 40 Kind volgsysteem Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik 59 Triple p intervisie 45 Peuterpraat taalstimulering voor PSZ 6 VVE intervisie bijeenkomst PSZ 8 Pedagogisch beleid video interactie begeleiding BSO 3 Binnen-buitenruimte visie vertaling BSO 36 Voedingsbeleid BSO 20 Kindvolgsysteem BSO 50 Knap lastig BSO 9 Pedagogische doelen BSO 11 Interactief voorlezen BSO 3 Communicatie is meer dan praten en spelen alleen VIB voor 12 Leidinggevenden en pedagogisch coaches Bedrijfshulpverlening en Kinder EHBO Opleiding Aantal Opleiding BHV 5 Herhaling BHV 43 Kind EHBO 40 Beroepsbegeleidende leerweg (BOL) aantal stagiaires Opleiding Periode Aantal HW 2 1 e jaar jan. 2013/juni HW 2 2 e jaar feb. 2013/juni PW 3 1 e jaar feb. 2013/feb PW 3 2 e jaar feb. 2013/feb PW 3 3 e jaar feb. 2013/feb PW 4 3 e jaar feb. 2013/feb PW 3/ 4 1 e jaar feb. 2013/juli PW 4 2 e jaar feb. 2013/juli PW 4 3 e jaar sep. 2012/juni PW 4 3 e jaar feb. 2013/juli HBO MWD 1 e jaar jan. 2013/juni PW 3 2 e jaar sep.2013/feb PW 3 3 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/feb PW 3 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/feb PW 3 3 e jaar sep. 2013/feb HW 2 1 e jaar nov. 2013/juni PW 3 2 e + 3 e jaar sep. 2013juli PW 3 3 e jaar sep. 2013/juni PW 4 3 e jaar sep. 2013/juni PW 4 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/ juni PW 4 in 1 ½ jaar aug. 2013/ juli HW 2 1 e jaar nov. 2013/juni Sport en Bewegen 4 2 e nov. 2013/ juni Praktijkonderwijs(niv1) sep. 2013/juni Totaal 76 17

18 Verkoop en marketing Klanten werven en behouden was één van de speerpunten in De afdeling planning verzorgt een groot deel van het klantcontact. Deze afdeling verzorgt niet meer alleen het juist inplannen van de kinderen op de groepen, de nadruk is komen te liggen op advies- en verkoopgerichte taken. Door het uitgebreidere productaanbod worden de medewerkers vaker door ouders benaderd met vragen en wijzigingen op het huidige contract. De trend is dat ouders meer flexibiliteit willen; in het productaanbod van 2013 is hier aan tegemoet gekomen. 18 Marketing is belangrijker dan ooit; in 2013 hebben marketing en PR meer onze aandacht gekregen. In maart 2013 kwam een nieuwe medewerker communicatie en marketing in dienst. In 2013 was het doel om SKOP meer zichtbaar te maken in Purmerend. SKOP heeft veel pedagogische ervaring en kwaliteit; het is belangrijk om potentiele.. klanten hier ook op te attenderen. Door een juiste mix van advertenties en free publicity laten we zien wat we doen en waar we voor staan. De meerwaarde van onze kinderopvang, flexibele producten en samenwerking met lokale partners worden herhaaldelijk getoond. 18

19 Prijsbeleid Campagne nieuwe producten De vraag naar flexibiliteit was ons duidelijk en in het productaanbod voor 2013 is aan deze vraag gehoor gegeven. Voor de buitenschoolse opvang zijn we voor de vakantie en studiedagen gaan werken met vrij inzetbare dagen. De ouders krijgen bij aanvang van het contract of het nieuwe jaar een voorraad dagen welke zij naar eigen inzicht kunnen inzetten in de vakanties of op studiedagen van de school. Hier is positief op gereageerd en in het productaanbod voor 2014 hebben we deze producten verder verbeterd. Naar aanleiding van de tarievenbrochure 2014 is in december 2013 een drieweekse externe communicatiecampagne gestart. In de brochure zijn een aantal flexibele producten gepresenteerd, deze krijgen door de campagne extra aandacht. Centraal in de campagne stonden om-deweek opvang, halve dagopvang en strippenkaart. Onze samenwerkingspartners zijn betrokken bij deze campagne, door het plaatsen van de logo s laten we onze samenwerking zien. De overheid heeft in 2013 het uurtarief voor de kinderopvangtoeslag niet geïndexeerd. Hierdoor kwam het tarief van SKOP boven het maximaal te vergoeden tarief. SKOP heeft zijn tarieven voor de dagopvang en buitenschoolse opvang met 3% verhoogd. SKOP heeft hierbij het advies gevolgd van de brancheorganisatie, de 3% is onder andere het gevolg van de indexering van de lonen. Bezetting KDV De kinderdagverblijven zijn sterk geraakt in Voor 2013 is er een gemiddeld bezettingspercentage begroot van 75,8%. Uiteindelijk is 66,9% gerealiseerd in Gemiddeld zien we een daling bij de kinderdagverblijven van ruim 15%. BSO De bezetting bij de buitenschoolse opvang blijft in 2013 stabiel. In 2013 is er een gemiddeld bezettingspercentage begroot van 63,6%. Uiteindelijk is 62,5% gerealiseerd in

20 Ingezette middelen: A0 borden langs toegangswegen Purmerend. Flyer A4 in Purmerends Nieuwsblad huis-aan-huis verspreid (36000 stuks) Advertentie 1/1 pagina full colour. De middelen zijn gedurende drie weken achtereenvolgens ingezet. Door de herhaling wordt de boodschap krachtiger. Deze campagne is uitgebreid geanalyseerd en bleek succesvol. Uitdragen meerwaarde kinderopvang SKOP heeft veel pedagogische kennis en wil ouders hiermee ondersteunen in het drukke gezinsleven. Dit is een meerwaarde voor 20

21 ouders om professionele kinderopvang af te nemen. In verschillende uitingen wordt deze meerwaarde belicht. Tevens hebben we een aantal evenementen georganiseerd voor ouders: Informatieavond gezonde voeding In maart organiseerden de pedagogisch coaches een bijeenkomst over voeding naar aanleiding van het nieuwe voedingsbeleid. Zowel ouders als medewerkers bezochten de bijeenkomst. Door workshops en activiteiten te bieden die passen bij de interesses van kinderen bieden we kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in verschillende onderwerpen. We werken hierbij samen met partners in Purmerend. In 2013 is gestart met deze brede ontwikkeling bij de Zuidpool. Interactief voorlezen In oktober werd een workshop Interactief voorlezen voor ouders en medewerkers georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Waterland. Er was veel interesse voor deze avonden. Activiteiten in vakanties SKOP heeft een compleet en uitdagend activiteitenrooster in de vakanties. Elke schoolvakantie wordt hier aandacht aan besteed. In de zomervakantie is het hele rooster via posters getoond en is middels nieuwsberichten verslag gedaan van de activiteiten. In de Zuidpool zijn in oktober diverse cursussen aangeboden: Streetdance (ism Spurd), Schilderen (ism Wherelant) en Striptekenen (ism Strip4Kids). De cursussen van 6 weken zijn tegen een aantrekkelijk tarief van 2,50 per les aangeboden om deze zeer toegankelijk te houden. Naast de kinderen van de buitenschoolse opvang waren ook alle andere kinderen uit de buurt welkom. Zo is de functie van buurtcentrum van de Zuidpool nog eens benadrukt. De brede ontwikkeling heeft aandacht in lokale pers gehad. Tevens zijn alle kinderen van basisscholen in de wijk benaderd en is een huis-aan-huis flyer in Purmer-Zuid verspreid. Dit draagt bij aan de positieve profilering van SKOP. Enkele andere activiteiten: Brede ontwikkeling: start in Zuidpool Kinderboekenweek-Marlou van Rhijn Onder brede ontwikkeling verstaat SKOP een breed en kwalitatief aanbod van activiteiten voor alle basisschoolkinderen in Purmerend. Tijdens de Kinderboekenweek kwam Paralympics kampioene Marlou van Rhijn ( Blade Babe ) op bezoek bij BSO Anansi. Zij las voor en werd geïnterviewd door de kinderen. Het persbericht is in diverse media opgenomen. 21

22 Feestelijke opening gebouw Zuidpool Woensdagmiddag 16 oktober opende Corine Laurant het geheel verbouwde wijkcentrum de Zuidpool in Purmer-Zuid. Tijdens de opening werd de combinatie van kinderopvang en wijkactiviteiten nog eens nader belicht door de voorzitter van de beheercommissie Eric Goldsteen in het bijzijn van wethouder Berent Daan. Tijdens deze dag is tevens de brede ontwikkeling onder de aandacht gebracht. Er waren demonstraties van de activiteiten. Bezoek Tweede Kamerleden In augustus bezochten Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Pieter Heerma (CDA) onze kinderopvang aan de Narcissenstraat. Het bezoek was een initiatief van SKOP en Calibris. Tijdens een inhoudelijke discussie werd gesproken over de kwaliteit van beroepspraktijkvorming. Calibris is een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. SKOP is een erkend leerbedrijf en blijft investeren in goede opleidingsplaatsen. Onze locaties in Purmerend kinderdagverblijven buitenschoolse opvang KINDERDAGVERBLIJVEN Blokhut Yellowstone 9 Bereboot Leeghwaterpark 5 Driesprong Zichthof 10 Kwetternest Gangeslaan 55 Hooiberg Loirestraat 9 Speelplaneet J. Wagenaarstraat 6 Klimroos Karekietpark 26 Vlindertuin Loirestraat 9 Spetters Gangeslaan 55 BUITENSCHOOLSE OPVANG Sterrenplukkers J. Wagenaarstraat 6 Achthoek Hoefsmidhof 2 Willem Eggert Jan van Egmondstraat 14 Anansi Zambezilaan 278 Zuidpool De Driegang 1 Ontdek je talent! Flexibele kinderopvang 3 Halve dagopvang 3 Om-de-week opvang De voordelen Kinderopvang Purmerend wil elk kind de kans bieden interesses te ontwikkelen en talent te ontdekken. Op verschillende BSO locaties bieden we voordelige naschoolse cursussen aan voor iedereen uit de buurt. Vakanties altijd feest Tijdens elke schoolvakantie hebben we een uitgebreid aanbod van workshops en activiteiten op de BSO. Dit doen we in samenwerking met bijvoorbeeld Spurd, Muziekschool Waterland, Cultuurhuis Wherelant, theater ONZE ACTIVITEITEN ZIJN GERICHT OP: 3 Sport en beweging 3 Kunst en cultuur 3 Muziek 3 Theater 3 Keuze in aantal uren per dag 3 Flexibele opvang bij u in de buurt 3 Goed voor de ontwikkeling Purmaryn en Bibliotheek Waterland. Jaarlijks hebben we ook grote gezamenlijke uitjes naar bijvoorbeeld een pretpark. 3 Alleen af en toe opvang nodig? Bij ons is dat mogelijk van uw kind 3 40 Jaar pedagogische ervaring in Purmerend 3 Opvang vanaf 3 maanden tot Vervoer naar (sport)clubs en zwemlessen Is de training van de favoriete sport of zwemles van uw kind Warme maaltijden op het kinderdagverblijf Zien eten doet kinderopvangpurmerend.nl aan de overgang middelbare school net op een dag waarop u werkt? Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen we -in overleg- uw kind naar alle (sport) clubs of het Leeghwaterbad in Purmerend eten! Op onze kinderdagverblijven eten kinderen een gezonde warme maaltijd tussen de middag. brengen en indien nodig ook weer halen. Wij werken onder andere samen met: kinderopvangpurmerend.nl

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie