Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad 36 Raad van Toezicht 38 Financiën 40 Visie en toekomst 43 2 Colofon 46

3 Voorwoord 2013 was een turbulent jaar in de kinderopvang branche. Bezuinigingen en toenemende werkloosheid bleken in 2013 reden voor ouders om de kinderopvang (gedeeltelijk) op te zeggen. In Purmerend steeg de werkloosheid mede ten gevolge van faillissementen. Dit resulteerde in een aanzienlijke vraaguitval en een verdere omzetdaling. SKOP heeft dit jaar een aantal maatregelen moeten nemen ten behoeve van de continuïteit. Belangrijk uitgangspunt in deze was het behoud van onze goede kwaliteit van opvang. Als maatschappelijk ondernemer vinden wij het belangrijk om betrokken te zijn bij de wijk waarin de opvang staat. Onze pedagogisch medewerkers, managers en medewerkers van het centraal en inhoudelijk bureau werken ondanks de crisis met een professionele inzet, enorme betrokkenheid en door goede interne samenwerking aan de opdracht om onze kinderopvang door deze turbulente periode met reorganisaties heen te loodsen. Dit doen we vanuit een sterke focus op onze klanten en kinderen, op lage kosten, een verantwoord tarief, creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap. Dit jaar is het wijkcentrum de Zuidpool in Purmer-Zuid gekocht van de gemeente Purmerend. Na een verbouwing van het pand huisvesten wij hier een buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Tevens garanderen we dat maatschappelijke activiteiten kunnen blijven plaatsvinden voor de wijk en haar bewoners. Met elkaar maken we duidelijk het verschil en willen we ondanks de moeilijke economische omstandigheden onze toonaangevende en gewaardeerde positie in Purmerend behouden. Voor 2014 staan wij voor grote uitdagingen en zal de focus liggen op de herinrichting van de organisatie, maatschappelijk ondernemerschap, ontwikkelingen en samenwerking met onderwijs, lokale overheid en partners in Purmerend e.o. Een woord van dank aan al onze betrokken ouders, samenwerkingspartners, alle medewerkers, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht is op zijn plaats. Met vertrouwen treden wij samen de toekomst tegemoet. Corine Laurant Directeur-bestuurder 3

4 Ontwikkelingen Dit jaar heeft een directiewisseling plaatsgevonden. De heer Joost Meijs is 5 jaar werkzaam geweest in de functie van directeur-bestuurder SKOP. In maart heeft hij afscheid genomen en werd zijn functie tijdelijk waargenomen door Monique Schotanus, Manager Opvang. Begin 2013 is een procedure gestart voor de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder. Op 1 juni van dit jaar is Corine Laurant aangetreden in de functie van directeur-bestuurder van SKOP. Reorganisaties Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag door de overheid en de toenemende werkloosheid in Nederland is er een sterk teruglopende vraag naar opvang. Ook de vraag naar kinderopvang bij SKOP nam flink af en dit heeft gevolgen voor onze financiële situatie. In de periode van januari tot en met november 2013 is de kindbezetting in de dagopvang en de buitenschoolse opvang afgenomen. SKOP heeft daarom in 2013 drie reorganisaties in de lijn en staf moeten doorvoeren. Een aantal functies van pedagogisch medewerker KDV en alle functies van groepshulp binnen SKOP zijn vervallen. Ook de formatie van de BSO is gekrompen, gelukkig zonder gedwongen ontslagen. De laatste reorganisatie in 2013 betrof het centraal bureau, waar een aantal overheadfuncties zijn vervallen. 4

5 Wijzigingen binnen hoofdkantoor SKOP Herstructurering Tegelijkertijd met het aanbrengen van een noodzakelijke krimp in personeelskosten is SKOP genoodzaakt om zich te richten op de continuïteit van de organisatie en de levensvatbaarheid van de organisatie nu en in de toekomst. Wij willen ondersteunende producten en diensten in de toekomst gaan aanbieden aan andere (kinderopvang)organisaties. Door de herstructurering dit jaar naar een SSC zal er per 1 januari 2014 een nieuwe organisatiestructuur binnen het hoofdkantoor van SKOP geïmplementeerd worden. Met deze nieuwe structuur kunnen we de eigen organisatie en potentiële klanten nu en in de toekomst goed ondersteunen. Huisvesting Helaas hebben we dit jaar afscheid genomen van kinderdagverblijf Koekelorus en van peuterspeelzaal het Boemeltje, kinderdagverblijf Madelief en buitenschoolse opvang de Klimboom die gevestigd waren in ons pand aan de Narcissenstraat. Deze locaties hadden onvoldoende Concreet betekent dit dat SKOP andere organisaties gaat benaderen perspectief in de huidige situatie. De huur van deze panden is opgezegd. om haar producten en diensten op het gebied van marketing en communicatie, pedagogiek, kwaliteit, HRM, financiën en facilitaire zaken aan te bieden. Hiervoor zal SKOP een zogenoemd Shared Service Center Door fijne samenwerking met de Willem model (SSC) oprichten. Eggertschool zijn de peuterspeelzaal en de SKOP zal hiermee de professionaliteit en hoge kwaliteit van haar buitenschoolse opvang nu in het gebouw bedrijfsvoering, welke binnen een complexe branche als de kinderopvang van de school gevestigd. vereist is, kunnen behouden en haar kennis en vaardigheden inzetten voor andere organisaties. Zo kan SKOP zelf het benodigde Hiermee is opvang in het Centrum behouden. In het kader van de kwaliteitsniveau door schaalvergroting behouden en andere organisaties ontwikkeling van brede scholen past de intrek in scholen prima bij de hier tegen betaling van laten mee profiteren. visie, missie en strategie van SKOP en Kinderen en Ouders. In ons pand aan de Narcissenstraat waren ook de afdelingen pedagogiek, kwaliteit en facilitair gevestigd. Per 1 januari 2014 zijn deze afdelingen ook in het hoofdkantoor aan de Gorslaan gehuisvest. 5

6 Overlegtraject met ondernemingsraad Ten aanzien van de beschreven organisatieveranderingen heeft SKOP de voorgenomen wijzigingen, in het kader van de WOR, besproken en voorgelegd aan de Ondernemingsraad van SKOP. Centrale Ouder Commissie (COC) In 2012 is met de voorzitters van de OC s overleg geweest om een Centrale OC voor SKOP op te richten. Dit bevordert de efficiëntie in adviestrajecten en het geeft een meer strategische inhoud aan de vergaderingen. In de vergadering van september 2013 hebben de OC s ingestemd met de oprichting van een Centrale OC. Doelstelling is dat de COC per 1 mei 2014 is aangesteld. De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. Tot het aandachtsgebied van de Centrale OC behoren onderwerpen die locatieoverstijgend van aard zijn. In het reglement COC staan specifiek de punten genoemd waar de COC advies over uit mag brengen. Lokale Ouder Commissie (OC) De lokale OC s bestaan voor het behartigen van de belangen van de locatiespecifieke zaken. Tot het aandachtsgebied van de OC behoren onderwerpen als; RIE s veiligheid en gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, het pedagogisch werkplan, binnen/ buitenruimten, samenvoegen/splitsen groepen. 6

7 Organigram 2013 Stichting Kinderopvang Purmerend

8 Medewerkers Reorganisaties In 2013 stond net als in 2012 de terugloop in vraag naar kinderopvang centraal. Deze terugloop in vraag heeft in 2013 veel impact gehad op de personeelsbezetting en dus op onze medewerkers. Dit heeft helaas geleid tot meerdere reorganisaties binnen SKOP. Kinderdagverblijven In 2013 zijn er meerdere groepen en locaties binnen onze kinderdagverblijven gesloten. Dit heeft geresulteerd in het gedwongen ontslag van een groot aantal pedagogisch medewerkers op onze KDV s. Buitenschoolse opvang Binnen de BSO hebben we in 2013 een aantal locaties moeten sluiten door de terugloop in vraag. In 2013 hebben we dit, net als in 2012, grotendeels kunnen opvangen met onze flexibele schil. Dit heeft geleid tot een groot aantal roosterwijzigingen voor medewerkers. Daarnaast hebben enkele medewerkers op vrijwillige basis uren ingeleverd. Groepshulp 8 De functie van groepshulp is vanuit de verdere terugloop naar vraag en vanwege de verdere noodzaak tot het besparen van kosten in het geheel

9 opgeheven binnen SKOP. Dit heeft geleid tot het gedwongen ontslag van alle medewerkers binnen deze functiegroep. Hoofdkantoor De krimp in vraag naar kinderopvang heeft geleid tot een ingrijpende krimp van onze medewerkers in het primaire proces. Deze krimp heeft tot gevolg dat de overheadkosten, dus de kosten van het hoofdkantoor, in verhouding tot de omzet en de totale personeelskosten een te zware last vormden. Daarom is een reorganisatie binnen het hoofdkantoor van SKOP uitgevoerd, dat heeft geresulteerd in het gedwongen ontslag van enkele medewerkers. Voor alle reorganisaties is er goed en veelvuldig overleg gevoerd met de ondernemingsraad en zijn de nodige adviesaanvragen ingediend, waarop de ondernemingsraad haar positieve advies heeft gegeven. Sociaal plan Er is overleg gepleegd met de vakbonden over de inhoud van het sociaal plan. Dit heeft voor iedere reorganisatie geresulteerd in een onderhandelingsakkoord met de vakbonden over het sociaal plan. Medewerker ontwikkelingscyclus Onze medewerker ontwikkelingscyclus is gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers. Deze ontwikkeling moet uiteindelijk leiden tot het blijven leveren van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening aan de kinderen en hun ouders. Onze organisatie is zeer betrokken bij haar medewerkers. We vinden het daarom belangrijk om onze medewerkers de aandacht te geven die zij verdienen. Met behulp van de medewerker ontwikkelingscyclus zijn leidinggevende en medewerker regelmatig samen in gesprek. Hierdoor wordt voor een medewerker heel duidelijk wat er wordt verwacht en op welke onderdelen de medewerker zich verder kan ontwikkelen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en de leidinggevende ondersteunt de medewerker in haar/zijn ontwikkeling en ambitie. Ook in 2013 zijn er weer ontwikkelingsgesprekken met alle medewerkers gevoerd. Tevens hebben we aan de hand van de kernwaarden van SKOP voor 2014 nieuwe organisatieresultaten en -competenties bepaald. Uitgangspunt is dat medewerkers begeleid worden bij het vinden van ander werk. Naast een persoonlijk budget, dat naar eigen wens te besteden is, wordt een loopbaantraject aangeboden waarbij medewerkers worden ondersteund bij de oriëntatie naar en het vinden van ander werk. 9

10 Loopbaanbeleid In 2013 is de nieuwe functie van Senior pedagogisch medewerker geëvalueerd, die in 2012 binnen SKOP is geïmplementeerd. Met de ontwikkeling van deze functie heeft SKOP, naast een kwaliteitsverhoging van haar dienstverlening, meer loopbaanmogelijkheden voor haar medewerkers gecreeerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de ontwikkeling van deze nieuwe functie in praktijk het beoogde resultaat oplevert. Opleiding In 2013 is een aantal interne opleidingen en trainingen op inhoudelijk gebied georganiseerd. Allereerst zijn medewerkers getraind in de twee interactievaardigheden Respect voor de autonomie en Praten, informeren en uitleggen uit ons pedagogisch beleid. Daarbij is mede gebruik gemaakt van video interactie begeleiding... opvang, gegeven. Ook zijn in 2013 verschillende intervisietrajecten georganiseerd, voor onder andere Triple P, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de senior pedagogisch medewerkers binnen SKOP. Daarnaast is er nog een training interactief voorlezen georganiseerd voor alle medewerkers. In 2013 is het meerjarige opleidingstraject communicatie en interactie is meer dan praten en spelen alleen afgerond. Vanaf 2010 zijn al onze pedagogisch medewerkers op de BSO en het KDV hierin opgeleid. Onze leidinggevenden en pedagogisch coaches zijn opgeleid om de pedagogisch medewerkers hierin te begeleiden en zorgen er zo voor dat de opgedane kennis beklijft en in de praktijk wordt toegepast. Tot slot is in 2013 weer een groot aantal bedrijfshulpverlening en kind EHBO opleidingen georganiseerd. Beroepspraktijkvorming In 2013 hebben wij stageplaatsen geboden aan studenten die het vak van pedagogisch medewerker willen leren. In 2013 hebben we in totaal 76 stagiaires binnen de organisatie gehad. Het aantal BBL-ers is vanwege de noodzakelijke kostenbesparing afgebouwd naar Tevens zijn onze medewerkers in de visie binnen-buiten ruimte en in ons voedingsbeleid getraind. Ook zijn medewerkers van het KDV en de PSZ getraind in het kindvolgsysteem Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik en zijn de medewerkers van de BSO getraind in het nieuwe BSO kindvolgsysteem. Verder zijn de opleidingen Peuterpraat, voor taalstimulering van kinderen, en Knap lastig, voor de buitenschoolse Arbo In 2013 is het arbobeleid ontwikkeld, beschreven en geïmplementeerd binnen de organisatie. Vanuit de RI&E die in 2012 is afgenomen wordt richting gegeven aan de arbo-onderdelen die binnen de organisatie prioriteit hebben. In 2012 waren de kaders en de arbodoelstellingen

11 reeds bepaald en in 2013 is het beleid verder opgesteld op alle nodige onderdelen. Hierover is op de verschillende onderdelen overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Tevens is een presentatie ontwikkeld, welke begin 2014 op alle locaties gegeven zal worden om het arbobeleid toe te lichten. dan kun medewerkers ook contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. In 2013 is vier keer een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Functiebeschrijving en -waardering Verzuim In 2013 was er veel aandacht voor verzuim. Het verzuim is na een aantal jaren van forse daling in 2013 helaas weer gestegen. De hoogte van het verzuim is met name te wijten aan veel langdurig verzuim. De stijging van het verzuimpercentage in 2013 wijten wij voornamelijk aan de reorganisaties die binnen SKOP zijn uitgevoerd en de onzekerheid die hierdoor bij medewerkers ontstond. Vertrouwenspersoon In de gedragscode staat beschreven hoe we met elkaar om wensen te gaan. De leidinggevende ziet er op toe dat de medewerkers de gedragscode naleven. Als iemand zich niet houdt aan de gedragsregels, dan spreken wij die collega daar direct op aan. Indien het overleg met de betrokken collega of de leidinggevende niet het gewenste resultaat oplevert of niet mogelijk is, dan kan een medewerker zich wenden tot een vertrouwenspersoon. In 2013 zijn binnen SKOP twee interne vertrouwenspersonen aangesteld, waarbij medewerkers terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij het onderwerp waarover een medewerker zich zorgen maakt. Als overleg met de interne vertrouwenspersonen niet mogelijk is, In 2013 is een functiebeschrijvings- en functiewaarderingstraject uitgevoerd om alle functies binnen de nieuwe structuur van het hoofdkantoor te beschrijven. Hierbij is de format van de functieprofielen gewijzigd naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen, die meer in lijn zijn met de referentiefuncties uit de CAO. Daarnaast zijn alle functies gewaardeerd en is een functiematrix voor de gehele organisatie opgesteld. Employee self service Per 1 januari 2013 is SKOP naar een nieuwe salarisadministrateur overgegaan: P&A salaris service. De onderlinge werkprocessen en rapportages zijn afgelopen jaar ingericht en op elkaar afgestemd. Daarnaast heeft SKOP in 2013 Employee Self Service (ESS) geïmplementeerd. Medewerkers kunnen met behulp van ESS zelf hun salarisstroken en jaaropgaven digitaal zoeken en bewaren. Tevens kunnen zij hier de eigen actuele verlofstand inzien. Pensioenbijeenkomst medewerkers Als organisatie willen wij onze medewerkers goed informeren over zaken van nu en in de toekomt. In 2013 is daarom een pensioenbijeenkomst voor onze medewerkers georganiseerd, waarin medewerkers 11

12 geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling en de gevolgen van het langer doorwerken. Tevens konden zij vragen stellen over de eigen pensioenopbouw. Kernwaarden uitgewerkt in een gedragscode Waar staan we voor? Daar gaan we voor! Onder dit motto zijn tijdens de Kerstbijeenkomst van 2012 de kernwaarden van SKOP gepresenteerd: Zorgzaam, Enthousiast, Klantgericht, Kwaliteitsbewust en Ondernemend. Kort gezegd: ZEKKO! Wat betekenen de kernwaarden nu precies? Dat hebben we in 2013 uitgewerkt in een gedragscode. Daardoor krijgen medewerkers duidelijkheid en houvast en weten wat er van hen als medewerker wordt verwacht. Op deze manier kunnen we ons eenduidig presenteren naar ouders en kinderen en weten die ook goed wat zij van ons kunnen verwachten. Daardoor kunnen zij ons ook beter aanspreken als wij niet handelen volgens de afspraken. In de gedragscode zijn de kernwaarden verder uitgewerkt in vijf thema s: Omgaan met klanten Omgaan met elkaar Omgaan met bedrijfsinformatie en -middelen Omgaan met belangenverstrengeling BETROKKEN BIJ SKOP 12

13 Betrokken bij SKOP Medewerkers geven SKOP als werkgever een ruime voldoende De gedragscode wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan alle medewerkers van SKOP en K&O gepresenteerd. We hopen dat door de gedragscode het nog duidelijker wordt waar SKOP voor staat en gaat en dat ouders en kinderen graag bij ons komen én blijven komen. Betere interne communicatie door intranet Eind 2012 is het intranet in de lucht gegaan. Het is een inspirerende plek waar informatie kan worden gehaald over hoe onze medewerkers (nog) beter kunnen bijdragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Door het intranet kunnen medewerkers hun werk beter en makkelijker uitvoeren waardoor de organisatie effectiever en efficiënter gaat functioneren. Denk hierbij aan het zoeken en vinden van informatie die voor het functioneren van belang is, taakinformatie zoals formulieren, handboeken, procedures en een intern smoelenboek. De informatiebehoefte van de medewerkers stond bij het ontwerp centraal. Er is bij de medewerkers behoefte aan informatie die voor het uitoefenen van hun functie van belang is. Het intranet moet hen prikkelen. De medewerker wil het intranet functioneel kunnen gebruiken; er moet iets te doen zijn, en er moet iets te halen zijn. Het intranet is bedoeld als informatiebron en communicatiemiddel: kennis van collega s, organisatorische informatie en personeelsinformatie. Het is een plek waar kennis en informatie gehaald en gebracht wordt. Iedereen in de organisatie kan zender en ontvanger zijn. In het najaar van 2013 is voor de vijfde keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder alle medewerkers van SKOP en K&O. De medewerkers geven SKOP een 7,3, dat is iets hoger dan het landelijke rapportcijfer van 7,2. Het is wel lager dan de 7,7 uit Op alle deelaspecten die we hebben bevraagd scoren we ruim voldoende en op bijna alle deelaspecten scoren we hoger dan het landelijke gemiddelde. De reden waarom we op een aantal deelaspecten lager scoorden dan vorig jaar was vaak de situatie waarin SKOP zich in 2013 bevond: bezuinigen en reorganiseren. De meeste respondenten begrepen de noodzaak van de reorganisaties (zeer) goed. De zorgvuldigheid waarmee de reorganisaties zijn uitgevoerd wordt door de meerderheid als (zeer) goed tot neutraal beoordeeld. De conclusie van het MTO is dat de medewerkers van SKOP nog steeds met plezier en naar het werk gaan. Ze geven hier voor 7,8. 93,3% van de respondenten zal SKOP (zeer) waarschijnlijk aanbevelen als werkgever. Omdat de medewerkers belangrijke ambassadeurs van de organisatie zijn naar buiten toe, is dat een positief gegeven. 13

14 14

15 Kinderopvang Purmerend Aantal medewerkers in dienst Totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) In- en uitstroom 2013 van medewerkers Aantal FTE Instroom 16 2,78 Uitstroom 68 31, Aantal FTE Aantal FTE , ,13 Aantal mannen en vrouwen Aantal FTE Aantal FTE Vrouw , ,19 Man 11 5,33 7 3,94 Totaal , ,13 Leeftijdsopbouw Aantal FTE Aantal FTE < 25 jaar 52 5, ,81 25 tot 35 jaar 64 46, ,81 35 tot 45 jaar 59 34, ,30 45 tot 55 jaar 45 26, ,47 55 jaar en ouder 18 12, ,74 Totaal , ,13 15

16 Stichting Kinderen & Ouders Aantal medewerkers in dienst Totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) In- en uitstroom 2013 van medewerkers Aantal FTE Instroom 4 0,93 Uitstroom 6 1, Aantal FTE Aantal FTE 30 7, ,63 Aantal mannen en vrouwen Aantal FTE Aantal FTE Vrouw 30 7, ,63 Man Totaal 30 7,6 29 7,63 Leeftijdsopbouw Aantal FTE Aantal FTE < 25 jaar 2 0,24 3 0,95 25 tot 35 jaar 3 0,97 2 0,59 35 tot 45 jaar 7 1,41 5 1,36 45 tot 55 jaar 14 3, ,32 55 jaar en ouder 4 1,41 6 1,41 Totaal 30 7, ,63 16

17 Stichting Kinderopvang Purmerend en Kinderen & Ouders Opleidingen (m.u.v. individuele opleidingen) Pedagogische opleidingen Opleiding Aantal Pedagogisch beleid video interactie begeleiding KDV 21 Binnen-buiten ruimte visie vertaling KDV 21 Voedingsbeleid KDV en PSZ 40 Kind volgsysteem Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik 59 Triple p intervisie 45 Peuterpraat taalstimulering voor PSZ 6 VVE intervisie bijeenkomst PSZ 8 Pedagogisch beleid video interactie begeleiding BSO 3 Binnen-buitenruimte visie vertaling BSO 36 Voedingsbeleid BSO 20 Kindvolgsysteem BSO 50 Knap lastig BSO 9 Pedagogische doelen BSO 11 Interactief voorlezen BSO 3 Communicatie is meer dan praten en spelen alleen VIB voor 12 Leidinggevenden en pedagogisch coaches Bedrijfshulpverlening en Kinder EHBO Opleiding Aantal Opleiding BHV 5 Herhaling BHV 43 Kind EHBO 40 Beroepsbegeleidende leerweg (BOL) aantal stagiaires Opleiding Periode Aantal HW 2 1 e jaar jan. 2013/juni HW 2 2 e jaar feb. 2013/juni PW 3 1 e jaar feb. 2013/feb PW 3 2 e jaar feb. 2013/feb PW 3 3 e jaar feb. 2013/feb PW 4 3 e jaar feb. 2013/feb PW 3/ 4 1 e jaar feb. 2013/juli PW 4 2 e jaar feb. 2013/juli PW 4 3 e jaar sep. 2012/juni PW 4 3 e jaar feb. 2013/juli HBO MWD 1 e jaar jan. 2013/juni PW 3 2 e jaar sep.2013/feb PW 3 3 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/feb PW 3 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/feb PW 3 3 e jaar sep. 2013/feb HW 2 1 e jaar nov. 2013/juni PW 3 2 e + 3 e jaar sep. 2013juli PW 3 3 e jaar sep. 2013/juni PW 4 3 e jaar sep. 2013/juni PW 4 2 e jaar sep. 2013/feb PW 4 3 e jaar sep. 2013/ juni PW 4 in 1 ½ jaar aug. 2013/ juli HW 2 1 e jaar nov. 2013/juni Sport en Bewegen 4 2 e nov. 2013/ juni Praktijkonderwijs(niv1) sep. 2013/juni Totaal 76 17

18 Verkoop en marketing Klanten werven en behouden was één van de speerpunten in De afdeling planning verzorgt een groot deel van het klantcontact. Deze afdeling verzorgt niet meer alleen het juist inplannen van de kinderen op de groepen, de nadruk is komen te liggen op advies- en verkoopgerichte taken. Door het uitgebreidere productaanbod worden de medewerkers vaker door ouders benaderd met vragen en wijzigingen op het huidige contract. De trend is dat ouders meer flexibiliteit willen; in het productaanbod van 2013 is hier aan tegemoet gekomen. 18 Marketing is belangrijker dan ooit; in 2013 hebben marketing en PR meer onze aandacht gekregen. In maart 2013 kwam een nieuwe medewerker communicatie en marketing in dienst. In 2013 was het doel om SKOP meer zichtbaar te maken in Purmerend. SKOP heeft veel pedagogische ervaring en kwaliteit; het is belangrijk om potentiele.. klanten hier ook op te attenderen. Door een juiste mix van advertenties en free publicity laten we zien wat we doen en waar we voor staan. De meerwaarde van onze kinderopvang, flexibele producten en samenwerking met lokale partners worden herhaaldelijk getoond. 18

19 Prijsbeleid Campagne nieuwe producten De vraag naar flexibiliteit was ons duidelijk en in het productaanbod voor 2013 is aan deze vraag gehoor gegeven. Voor de buitenschoolse opvang zijn we voor de vakantie en studiedagen gaan werken met vrij inzetbare dagen. De ouders krijgen bij aanvang van het contract of het nieuwe jaar een voorraad dagen welke zij naar eigen inzicht kunnen inzetten in de vakanties of op studiedagen van de school. Hier is positief op gereageerd en in het productaanbod voor 2014 hebben we deze producten verder verbeterd. Naar aanleiding van de tarievenbrochure 2014 is in december 2013 een drieweekse externe communicatiecampagne gestart. In de brochure zijn een aantal flexibele producten gepresenteerd, deze krijgen door de campagne extra aandacht. Centraal in de campagne stonden om-deweek opvang, halve dagopvang en strippenkaart. Onze samenwerkingspartners zijn betrokken bij deze campagne, door het plaatsen van de logo s laten we onze samenwerking zien. De overheid heeft in 2013 het uurtarief voor de kinderopvangtoeslag niet geïndexeerd. Hierdoor kwam het tarief van SKOP boven het maximaal te vergoeden tarief. SKOP heeft zijn tarieven voor de dagopvang en buitenschoolse opvang met 3% verhoogd. SKOP heeft hierbij het advies gevolgd van de brancheorganisatie, de 3% is onder andere het gevolg van de indexering van de lonen. Bezetting KDV De kinderdagverblijven zijn sterk geraakt in Voor 2013 is er een gemiddeld bezettingspercentage begroot van 75,8%. Uiteindelijk is 66,9% gerealiseerd in Gemiddeld zien we een daling bij de kinderdagverblijven van ruim 15%. BSO De bezetting bij de buitenschoolse opvang blijft in 2013 stabiel. In 2013 is er een gemiddeld bezettingspercentage begroot van 63,6%. Uiteindelijk is 62,5% gerealiseerd in

20 Ingezette middelen: A0 borden langs toegangswegen Purmerend. Flyer A4 in Purmerends Nieuwsblad huis-aan-huis verspreid (36000 stuks) Advertentie 1/1 pagina full colour. De middelen zijn gedurende drie weken achtereenvolgens ingezet. Door de herhaling wordt de boodschap krachtiger. Deze campagne is uitgebreid geanalyseerd en bleek succesvol. Uitdragen meerwaarde kinderopvang SKOP heeft veel pedagogische kennis en wil ouders hiermee ondersteunen in het drukke gezinsleven. Dit is een meerwaarde voor 20

21 ouders om professionele kinderopvang af te nemen. In verschillende uitingen wordt deze meerwaarde belicht. Tevens hebben we een aantal evenementen georganiseerd voor ouders: Informatieavond gezonde voeding In maart organiseerden de pedagogisch coaches een bijeenkomst over voeding naar aanleiding van het nieuwe voedingsbeleid. Zowel ouders als medewerkers bezochten de bijeenkomst. Door workshops en activiteiten te bieden die passen bij de interesses van kinderen bieden we kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in verschillende onderwerpen. We werken hierbij samen met partners in Purmerend. In 2013 is gestart met deze brede ontwikkeling bij de Zuidpool. Interactief voorlezen In oktober werd een workshop Interactief voorlezen voor ouders en medewerkers georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Waterland. Er was veel interesse voor deze avonden. Activiteiten in vakanties SKOP heeft een compleet en uitdagend activiteitenrooster in de vakanties. Elke schoolvakantie wordt hier aandacht aan besteed. In de zomervakantie is het hele rooster via posters getoond en is middels nieuwsberichten verslag gedaan van de activiteiten. In de Zuidpool zijn in oktober diverse cursussen aangeboden: Streetdance (ism Spurd), Schilderen (ism Wherelant) en Striptekenen (ism Strip4Kids). De cursussen van 6 weken zijn tegen een aantrekkelijk tarief van 2,50 per les aangeboden om deze zeer toegankelijk te houden. Naast de kinderen van de buitenschoolse opvang waren ook alle andere kinderen uit de buurt welkom. Zo is de functie van buurtcentrum van de Zuidpool nog eens benadrukt. De brede ontwikkeling heeft aandacht in lokale pers gehad. Tevens zijn alle kinderen van basisscholen in de wijk benaderd en is een huis-aan-huis flyer in Purmer-Zuid verspreid. Dit draagt bij aan de positieve profilering van SKOP. Enkele andere activiteiten: Brede ontwikkeling: start in Zuidpool Kinderboekenweek-Marlou van Rhijn Onder brede ontwikkeling verstaat SKOP een breed en kwalitatief aanbod van activiteiten voor alle basisschoolkinderen in Purmerend. Tijdens de Kinderboekenweek kwam Paralympics kampioene Marlou van Rhijn ( Blade Babe ) op bezoek bij BSO Anansi. Zij las voor en werd geïnterviewd door de kinderen. Het persbericht is in diverse media opgenomen. 21

22 Feestelijke opening gebouw Zuidpool Woensdagmiddag 16 oktober opende Corine Laurant het geheel verbouwde wijkcentrum de Zuidpool in Purmer-Zuid. Tijdens de opening werd de combinatie van kinderopvang en wijkactiviteiten nog eens nader belicht door de voorzitter van de beheercommissie Eric Goldsteen in het bijzijn van wethouder Berent Daan. Tijdens deze dag is tevens de brede ontwikkeling onder de aandacht gebracht. Er waren demonstraties van de activiteiten. Bezoek Tweede Kamerleden In augustus bezochten Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Pieter Heerma (CDA) onze kinderopvang aan de Narcissenstraat. Het bezoek was een initiatief van SKOP en Calibris. Tijdens een inhoudelijke discussie werd gesproken over de kwaliteit van beroepspraktijkvorming. Calibris is een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. SKOP is een erkend leerbedrijf en blijft investeren in goede opleidingsplaatsen. Onze locaties in Purmerend kinderdagverblijven buitenschoolse opvang KINDERDAGVERBLIJVEN Blokhut Yellowstone 9 Bereboot Leeghwaterpark 5 Driesprong Zichthof 10 Kwetternest Gangeslaan 55 Hooiberg Loirestraat 9 Speelplaneet J. Wagenaarstraat 6 Klimroos Karekietpark 26 Vlindertuin Loirestraat 9 Spetters Gangeslaan 55 BUITENSCHOOLSE OPVANG Sterrenplukkers J. Wagenaarstraat 6 Achthoek Hoefsmidhof 2 Willem Eggert Jan van Egmondstraat 14 Anansi Zambezilaan 278 Zuidpool De Driegang 1 Ontdek je talent! Flexibele kinderopvang 3 Halve dagopvang 3 Om-de-week opvang De voordelen Kinderopvang Purmerend wil elk kind de kans bieden interesses te ontwikkelen en talent te ontdekken. Op verschillende BSO locaties bieden we voordelige naschoolse cursussen aan voor iedereen uit de buurt. Vakanties altijd feest Tijdens elke schoolvakantie hebben we een uitgebreid aanbod van workshops en activiteiten op de BSO. Dit doen we in samenwerking met bijvoorbeeld Spurd, Muziekschool Waterland, Cultuurhuis Wherelant, theater ONZE ACTIVITEITEN ZIJN GERICHT OP: 3 Sport en beweging 3 Kunst en cultuur 3 Muziek 3 Theater 3 Keuze in aantal uren per dag 3 Flexibele opvang bij u in de buurt 3 Goed voor de ontwikkeling Purmaryn en Bibliotheek Waterland. Jaarlijks hebben we ook grote gezamenlijke uitjes naar bijvoorbeeld een pretpark. 3 Alleen af en toe opvang nodig? Bij ons is dat mogelijk van uw kind 3 40 Jaar pedagogische ervaring in Purmerend 3 Opvang vanaf 3 maanden tot Vervoer naar (sport)clubs en zwemlessen Is de training van de favoriete sport of zwemles van uw kind Warme maaltijden op het kinderdagverblijf Zien eten doet kinderopvangpurmerend.nl aan de overgang middelbare school net op een dag waarop u werkt? Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen we -in overleg- uw kind naar alle (sport) clubs of het Leeghwaterbad in Purmerend eten! Op onze kinderdagverblijven eten kinderen een gezonde warme maaltijd tussen de middag. brengen en indien nodig ook weer halen. Wij werken onder andere samen met: kinderopvangpurmerend.nl

tarieven en producten 2017 Kinderopvang Purmerend

tarieven en producten 2017 Kinderopvang Purmerend peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang tarieven en producten 2017 Kinderopvang Purmerend tarieven en producten 2017 Digitaal ouderportaal Altijd dichtbij Wij hebben kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BSO de IJsvogel en peuterspeelzaal Pinguïn

Nieuwsbrief. BSO de IJsvogel en peuterspeelzaal Pinguïn Nieuwsbrief BSO de IJsvogel en peuterspeelzaal Pinguïn September 2013 Beste ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september. Vanaf nu versturen we gezamenlijk een nieuwsbrief voor zowel

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Tarieven & producten 2016

Tarieven & producten 2016 Ontmoeten, ontwikkelen, ontdekken Tarieven & producten 2016 40 jaar pedagogische ervaring in Purmerend Wij hebben kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Op deze locaties helpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Pedagogiek en kwaliteit 15. Verkoop en marketing 20

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Pedagogiek en kwaliteit 15. Verkoop en marketing 20 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Pedagogiek en kwaliteit 15 Verkoop en marketing 20 Deel! Shared Service Center 25 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen)

Nadere informatie

Veel leesplezier! Charlotte Hömann

Veel leesplezier! Charlotte Hömann Nieuwsbrief BSO de Achthoek September 2013 Beste ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stel ze gerust. Mijn werkdagen

Nadere informatie

Kwaliteit in de kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang Kwaliteit in de kinderopvang Er is nog nooit zoveel gesproken over veiligheid, vertrouwen en kwaliteit van kinderopvang als nu. Er zijn nog nooit zoveel mensen zo bezorgd geweest, voor het welzijn van

Nadere informatie

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 07-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectie: 16-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Zeester (KDV) Bontebrug LM SILVOLDE

Inspectierapport De Kleine Zeester (KDV) Bontebrug LM SILVOLDE Inspectierapport De Kleine Zeester (KDV) Bontebrug 52 7064 LM SILVOLDE Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek Datum inspectie: 08-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kinderboerderij (KDV) Rector Hulshofstraat 22b 7135JV HARREVELD Registratienummer 446863488 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei 3 8406 ES Tijnje Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 26-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603

Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Inspectierapport Stichting BSO Voor af en toe (BSO) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Registratienummer 109576603 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectie:

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: LANGEDIJK Datum inspectie: 08-12-2014 Type

Nadere informatie

Afwegingsoverzicht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016

Afwegingsoverzicht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016 Afwegingsoverzicht kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2016 Domein en voorwaarden Ouderrecht Houder heeft een oudercommissie ingesteld. Bij het ontbreken van een oudercommissie pleegt de houder voldoende

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883

Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Inspectierapport De Kleine Prins (KDV) Nuenenseweg 6 5631KB EINDHOVEN Registratienummer 197804883 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 18-09-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 5213XT 's-hertogenbosch Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Bijvanck (KDV) Levensboom MX Blaricum

Inspectierapport Stichting Kinderopvang Bijvanck (KDV) Levensboom MX Blaricum Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Stichting Kinderopvang Bijvanck (KDV) Levensboom 2 1261MX

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat WB Purmerend Operationeel manager Monique van den Oever

Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat WB Purmerend Operationeel manager Monique van den Oever Pedagogisch werkplan Sport BSO Weidevenne Savannestraat 51-1448 WB Purmerend - 06-19998651 Operationeel manager Monique van den Oever Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vinkennest (KDV) Koloniedijk 22a 7739PB Vinkenbuurt

Inspectierapport 't Vinkennest (KDV) Koloniedijk 22a 7739PB Vinkenbuurt Inspectierapport 't Vinkennest (KDV) Koloniedijk 22a 7739PB Vinkenbuurt Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 13-04-2017 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Creche Hermelijntje BV XI (BSO) Sir Winston Churchillln 245 2282JT Rijswijk

Inspectierapport Creche Hermelijntje BV XI (BSO) Sir Winston Churchillln 245 2282JT Rijswijk Inspectierapport Creche Hermelijntje BV XI (BSO) Sir Winston Churchillln 245 2282JT Rijswijk Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Rijswijk Datum inspectie: 11-03-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat CE ARNHEM

Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat CE ARNHEM Inspectierapport Peutergroep de Sterren (KDV) De Wiltstraat 6 6821CE ARNHEM Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: 15-09-2014

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Inspectierapport Kindertuin KDV (KDV) Zuideinde EJ WESTZAAN Registratienummer

Inspectierapport Kindertuin KDV (KDV) Zuideinde EJ WESTZAAN Registratienummer Inspectierapport Kindertuin KDV (KDV) Zuideinde 22 1551EJ WESTZAAN Registratienummer 413058025 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Zaanstad Datum inspectie: 29-06-2015 Type

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat 34 9462PM Gasselte Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 06-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT

Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT Inspectierapport KDV Samen Spelen Wyck (KDV) Franciscus Romanusweg 50 6221 AH MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie Bijlage: Afwegingsoverzicht Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie Gemiddeld 2.500,- vastgesteld Inhoud van reglement oudercommissie Laag 500,- Houder heeft

Nadere informatie

Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving

Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving Aanleiding: De Commissie Gunning 1 heeft een aantal aanbevelingen gedaan om misbruik in kinderdagverblijven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven!

Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven! Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven! Onze enthousiaste, betrokken en alerte medewerkers werken samen aan het bieden van de juiste pedagogische aanpak voor het kind. Ze creëren

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: DE RONDE VENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercrêche Reeshof (KDV) Nunspeetstraat MA Tilburg Registratienummer

Inspectierapport Kindercrêche Reeshof (KDV) Nunspeetstraat MA Tilburg Registratienummer Inspectierapport Kindercrêche Reeshof (KDV) Nunspeetstraat 11 5045MA Tilburg Registratienummer 140826014 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 03-04-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Kindjes (KDV) Prins Bernhardlaan JD Veenendaal Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang De Kindjes (KDV) Prins Bernhardlaan JD Veenendaal Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang De Kindjes (KDV) Prins Bernhardlaan 116 3905JD Veenendaal Registratienummer 144169654 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Veenendaal Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 't Koetje (KDV) Braakmanssteeg PV BATHMEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang 't Koetje (KDV) Braakmanssteeg PV BATHMEN Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang 't Koetje (KDV) Braakmanssteeg 5 7437PV BATHMEN Registratienummer 225829204 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectie: 03-06-2014 Type

Nadere informatie

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Hoogte dwangsom Grote onderneming

Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Hoogte dwangsom Grote onderneming Bijlage 1 Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2013 1 Domein Prioriteit Bestuurlijke boete te dwangsom Grote onderneming e onderneming Kleine onderneming Ouders Houder heeft een reglement 2.500,- 4.000,00

Nadere informatie

Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg ED 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg ED 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Crèche Hermelijntje IX B.V. (KDV) zal worden: Crèche Hermelijntje X B.V. (KDV) Westvlietweg 55 2491 ED 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 10-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentra Wolderwijs IKC Ruinerwold (KDV) Dijkhuizen 68a 7961AM Ruinerwold Registratienummer

Inspectierapport Kindcentra Wolderwijs IKC Ruinerwold (KDV) Dijkhuizen 68a 7961AM Ruinerwold Registratienummer Inspectierapport Kindcentra Wolderwijs IKC Ruinerwold (KDV) Dijkhuizen 68a 7961AM Ruinerwold Registratienummer 560739746 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT

Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg AH MAASTRICHT Inspectierapport BSO Samen Spelen Wyck (BSO) Franciscus Romanusweg 50 6221 AH MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 10-03-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Doorgaande lijn in beeld. Instrument voor onderwijs en opvang

Doorgaande lijn in beeld. Instrument voor onderwijs en opvang Doorgaande lijn in beeld Instrument voor onderwijs en opvang Doorgaande lijn in beeld De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt bij de doorgaande lijn. Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen?

Nadere informatie

Inspectierapport KDV de Hukkie Puk (KDV) Nieuwkoopplein 43A 5045MN Tilburg

Inspectierapport KDV de Hukkie Puk (KDV) Nieuwkoopplein 43A 5045MN Tilburg Inspectierapport KDV de Hukkie Puk (KDV) Nieuwkoopplein 43A 5045MN Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 11-12-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV) (KDV) Schoolstraat 4 7693PH SIBCULO Registratienummer 203593455

Inspectierapport Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV) (KDV) Schoolstraat 4 7693PH SIBCULO Registratienummer 203593455 Inspectierapport Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV) (KDV) Schoolstraat 4 7693PH SIBCULO Registratienummer 203593455 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Krullevaar (PSZ) De Vogelweide 5 9201 TE DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert

Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat AR Ophemert Inspectierapport Kinderdagverblijf Top4Kids (KDV) Blankenburgsestraat 3 4061AR Ophemert Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Neerijnen Datum inspectie: 08-04-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer

Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte HX Emmen Registratienummer Inspectierapport Kids&Zoo kinderopvang en BSO (KDV) Brinkenhalte 24 7812HX Emmen Registratienummer 156694414 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-06-2017 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda en Bruintje Beer (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda en Bruintje Beer (SPR) (PSZ) Acacialaan GD RHENEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Panda en Bruintje Beer (SPR) (PSZ) Acacialaan 11 3911GD RHENEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Rhenen Datum inspectie: 01-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput 77 5251CE VLIJMEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden

Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Inspectierapport Kinderopvang Aurora (KDV) Dirk Boutsstraat 36 8932 CT Leeuwarden Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 02-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan GL HARDERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan GL HARDERWIJK Registratienummer Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan 93 3842GL HARDERWIJK Registratienummer 800234789 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 18-03-2014

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting. september 2013

Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting. september 2013 Pedagogisch beleid 4 12 jaar een samenvatting september 2013 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde WH Zuidlaren

Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde WH Zuidlaren Inspectierapport Kindcentrum de Tol (BSO) de Hilde 1 9472WH Zuidlaren Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Tynaarlo Datum inspectie: 10-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Schommeltje Iepenlaan TG SCHAGEN Registratienummer

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Schommeltje Iepenlaan TG SCHAGEN Registratienummer Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Schommeltje Iepenlaan 54 1741 TG SCHAGEN Registratienummer 199968287 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Schagen Datum inspectie: 13 juli

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan ZB 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan ZB 's-gravenhage Inspectierapport Kinderdagverblijf Small B.V., vestiging - FLuitschiplaan 16 (KDV) Fluitschiplaan 16 2496 ZB 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631

Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631 Inspectierapport Habibi (KDV) Watermanstraat 15a 9742VJ GRONINGEN Registratienummer 243444631 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer 151779120 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 02-02-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO de Hooiberg (BSO) Henry Stanleystraat 1 1363LB ALMERE Registratienummer 296402485

Inspectierapport Sport BSO de Hooiberg (BSO) Henry Stanleystraat 1 1363LB ALMERE Registratienummer 296402485 Inspectierapport Sport BSO de Hooiberg (BSO) Henry Stanleystraat 1 1363LB ALMERE Registratienummer 296402485 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 02-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Zonnekring (KDV) Ganzendonk XZ OOSTERHOUT NB Registratienummer

Inspectierapport KDV De Zonnekring (KDV) Ganzendonk XZ OOSTERHOUT NB Registratienummer Inspectierapport KDV De Zonnekring (KDV) Ganzendonk 4 4907XZ OOSTERHOUT NB Registratienummer 128105185 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Oosterhout Datum inspectie: 06-09-2016

Nadere informatie

Afwegingsoverzicht Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Afwegingsoverzicht Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Afwegingsoverzicht Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Domein Prioriteit Bestuurlijke boete Ouders Houder heeft een reglement oudercommissie 2.500,-

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectie: 30-06-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie