Parkeerhandhaving obv de GAS-wet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeerhandhaving obv de GAS-wet"

Transcriptie

1 Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Stavaza versie 02 van Inleiding Medio 2013 keurde het federale parlement een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties goed, waardoor gemeenten die dat wensen hun politieverordening kunnen aanpassen om vanaf 1 juli 2014 ook het foutparkeren strafbaar te stellen met GAS. Handhaving van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen via een GAS, kon daarvoor al. De bijkomende mogelijkheid kwam er op vraag van verschillende gemeenten die in hun dagdagelijkse praktijk de nood ervaren aan een bijkomend instrument om het foutparkeren te handhaven. Gemeenten die dat willen kunnen er dus voor kiezen om ook voor het foutparkeren in te staan voor de handhaving. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid dat de politie optreedt in het kader van de GAS-wet. In dat geval blijft haar taak grosso modo hetzelfde, maar gaat het boetegeld niet naar de federale maar naar de lokale overheid. Die laatste moet dan uiteraard ook wel de inspanning leveren van de administratieve afhandeling. Wat de parkeerhandhaving via de gemeentelijke administratieve sancties precies inhoudt, lezen we bij Tom De Schepper (stafmedewerker VVSG) in De Nieuw gemeentelijke administratieve sancties 12 : Opmerking ( ): Op 30 januari 2014 heeft het College van Procureurs-Generaal haar omzendbrief met richtlijnen aan de parketten gepubliceerd. Het College van Procureurs- Generaal verwijst in hoofdzaak naar de procedures die de nieuwe GAS-wet voorziet om deze inbreuken op het stilstaan en parkeren te laten vervolgen door gemeenten, maar stelt zich ook vragen bij de effectieve toepassing daarvan ten aanzien van buitenlandse overtreders en minderjarigen. De uitvoering van de nieuwe procedure ten aanzien van buitenlandse overtreders lijkt moeilijk tot zelfs onmogelijk in het licht van de geldende Europese regelgeving, wat kan leiden tot straffeloosheid, in het bijzonder in grensgemeenten. De procureur moet hierover in overleg treden met de gemeenten. De uitvoering van de nieuwe procedure ten aanzien van een minderjarige, die ouder is dan 16 jaar op het ogenblik van de feiten, zal de overtreder onder de politierechtbank vallen. 1 Tom De Schepper (red.), De Nieuwe Gemeentelijke Administratieve Sancties, Politeia, 2013, blz Dit document is gebaseerd op de inhoud van deze pocket. 2 Een alomvattende publicatie in verband met de GAS-wetgeving vormt het losbladig werk Gemeentelijke administratieve sancties. De bestuurlijke aanpak van overlast, Tom De Schepper (e.a.), Politeia. Ook op de VVSG-website vindt u hierover meer informatie. Voor meer informatie: en 10 maart /21

2 In afwachting van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over deze materie, beveelt het College van Procureurs-Generaal aan om deze procedure tijdelijk door de parketten te laten opvolgen. Een bijzondere procedure: inbreuken op het stilstaan en parkeren De nieuwe GAS-wet bevat een volledig nieuwe categorie van inbreuken, die niet behoren tot de gewone inbreuken en niet behoren tot de gemengde inbreuken. De wetgever voorziet een specifieke procedure voor inbreuken op het stilstaan en parkeren in de nieuwe GAS-wet en haalt daarvoor deze motivatie aan: Zij [de gemeenten] kunnen wel optreden tegen voertuigen die het retributiesysteem niet naleven, maar niet tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd zijn. Dit betekent paradoxaal genoeg dat men minder risico loopt door te parkeren waar het verboden is dan door te parkeren aan een parkeerautomaat. Door de invoering van het GAS-systeem voor het stilstaan en parkeren, zullen de steden en gemeenten een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid van iedereen ten goede moet komen. Technisch gezien voegde de wetgever in het artikel dat de (nieuwe) gemengde inbreuken beschrijft een afzonderlijk lid in dat gemeenten toelaat om in hun gemeentelijke politieverordening een aantal inbreuken op het stilstaan en parkeren op te nemen. De procedure die daarop zal volgen, bespreken we hieronder kort. 1. Over welke inbreuken gaat het? De inbreuken die het voorwerp zullen uitmaken van deze bijzondere procedure zullen door de minister van Binnenlandse Zaken met een KB worden bekendgemaakt 3. In concreto zal het gaan over alle overtredingen op het stilstaan en parkeren die momenteel nog in het KB van 1 december 1975 zijn opgenomen. Het staat gemeenten vrij om al dan niet de inbreuken uit het nieuwe KB in hun verordening op te nemen. Het spreekt voor zich dat deze beslissing zal verschillen tussen de ene stad en de andere gemeente. Sommige gemeenten bestraffen vandaag reeds parkeerinbreuken op hun grondgebied, via een belasting of retributie op de zogenaamde gedepenaliseerde parkeerinbreuken (blauwe zone, betalend parkeren en bewoners- en andere parkeerkaarten). Omdat deze inbreuken 3 Dit KB zal in principe, net als het parkeerluik uit de gewijzigde GAS-wet van kracht worden op Het advies van de Raad van State op het ontwerp KB wordt nog ingewacht, en het ontwerp zal indien nodig daarop aangepast worden. Een belangrijk punt daarbij is de bevoegdheidsverdeling: de Vlaamse Regering stemde op omwille van bevoegdheidsoverschrijdingen niet in met het ontwerp van koninklijk besluit over gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) voor parkeerovertredingen of overtredingen van bepalingen van het verkeersbord C3, die vastgesteld zijn door automatische toestellen. 10 maart /21

3 gedepenaliseerd werden in 2003 kunnen gemeenten sinds dat jaar deze inbreuken ook reeds bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. De nieuwe groep van inbreuken, die per KB bepaald zullen worden, blijven strafbaar volgens artikel 29 van de Wet Politie op het Wegverkeer (16/03/1968), maar kunnen dus door gemeenten ook overgenomen worden in hun politieverordening. Op dat vlak verschillen ze van de gedepenaliseerde parkeerinbreuken. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat, bij amendement, in het parlement beslist werd om de inbreuken die de minister per KB zal vastleggen, uit te breiden met de vaststelling van inbreuken op het niet-naleven van de verkeersborden C3 (bv. autoluwe zones) en F103 (voetgangerszone) die op basis van automatische toestellen (bv. ANPR-camera) vastgesteld mogen worden. Welke inbreuken worden uitgesloten? In de nieuwe GAS-wet wordt her en der vermeld dat een aantal inbreuken op het stilstaan en parkeren onder bepaalde omstandigheden toch niet bestraft kunnen worden met GAS. De vaststelling van een inbreuk op de verkeersborden C3 en F103 wordt uitgesloten wanneer dit betrekking heeft op een snelweg. Wanneer het voertuig op directe of indirecte wijze betrokken is in een verkeersongeval of er andere inbreuken worden vastgesteld die geen verband houden met GAS, mogen deze inbreuken alleen worden vastgesteld door de politiediensten. Bovendien zal de procedure van onmiddellijke betaling van een GAS-boete voor een inbreuk op stilstaan en parkeren verhinderd worden door het feit dat een andere inbreuk geen aanleiding kan geven tot het opstarten van deze procedure (bv. kwaadwillige beschadiging van een voertuig). 2. Welke procedure moet gevolgd worden? Door de bovenstaande inbreuken op het stilstaan en parkeren onder te brengen in de nieuwe GAS-wet, krijgen gemeenten zelf een instrument in handen om een beleid te voeren ten aanzien van voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Voor deze inbreuken wordt er een heel specifieke procedure uitgewerkt, die losstaat van de procedure die van toepassing is op de zogenaamde lichte en zware gemengde inbreuken. De procedure voor deze nieuwe inbreuken is geïnspireerd op de regels die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving. Deze inbreuken zullen ingedeeld worden in vier categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie zal wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete maximaal mag zijn. De gemeente zal dus zelf niet de boete kunnen bepalen, maar zal de boete moeten toepassen die door de Koning is bepaald. 10 maart /21

4 Samenvattend overzicht GAS-procedures voor parkeren. Hieronder geven we het verschil weer tussen de drie bestaande GAS-procedures (gewone procedure, gemengde procedure en nieuwe procedure voor inbreuken op stilstaan en parkeren), waarbij we telkens de belangrijkste aspecten uit deze procedures in verband brengen met de parkeerinbreuken die de nieuwe GAS-wet zal voorzien. Onderscheid tussen de 3 nieuwe GAS-procedures Gewone procedure Gemengde procedure Procedure parkeren Mogelijk voor gedepenaliseerde parkeerinbreuken Niet mogelijk voor om het even welke parkeerinbreuk, wel bv. voor opzettelijke vernieling van een voertuig - Mogelijk voor nieuwe GASinbreuken parkeren (KB) - Mogelijk voor inbreuk verbodsbord C3 en F103 - Niet mogelijk autosnelweg Geldboete of alternatieve Geldboete of alternatieve Geldboete maatregel maatregel, indien het parket niet tot vervolging overgaat Maximum 350 euro (meerderjarigen) Maximum 350 euro (meerderjarigen) Maximum 4 categorieën (KB) (meerderjarigen) Maximum 175 euro Maximum 175 euro Maximum 4 categorieën (KB) (minderjarigen) (minderjarigen) Onmiddellijke betaling is mogelijk (begrensd) Onmiddellijke betaling is niet mogelijk Onmiddellijke betaling is mogelijk (begrensd bij KB) Agenten van politie, politieambtenaren en bjizondere veldwachters Agenten van politie, politieambtenaren en bjizondere veldwachters Agenten van politie, politieambtenaren en bjizondere veldwachters Gemeentelijke ambtenaren / Gemeentelijke ambtenaren met mandaat gerechtelijke politie (= met akkoord van de procureur des Konings) Personeel gemeentebedrijf / Personeel gemeentebedrijf 4 Personeel intergemeentelijk / / samenwerkingsverband, provinciale en gewestelijke ambtenaren, personeel openbaar vervoer en private bewakingsagenten Geen protocolakkoord Protocolakkoord mogelijk (wettelijk model) Protocolakkoord verplicht (wettelijk model) 4 Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 10 maart /21

5 3. Een verplicht protocolakkoord voor parkeerinbreuken Een protocolakkoord moet verplicht worden afgesloten tussen de procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren. Voor de gedepenaliseerde parkeerinbreuken is dit niet noodzakelijk. In dat protocolakkoord, waarvan de Koning het wettelijke model en de modaliteiten vastlegt 5, worden de wettelijke bepalingen vermeld die nageleefd moeten worden met betrekking tot de procedure voor inbreuken op het stilstaan en parkeren (bv. termijnen verzending procesverbaal, informatie van de procureur aan de gemeente, etc.). Dat protocolakkoord mag identiek zijn voor alle gemeenten van de politiezone. Nadien wordt het bekendgemaakt op de gemeentelijke website en/of door aanplakking. Ook zal het een verplichte bijlage vormen bij de gemeentelijke politieverordening. Opmerking ( ): In de recente omzendbrief van het College van Procureurs- Generaal wordt aangeraden dat het protocolakkoord tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket, na de publicatie van deze omzendbrief, zo snel mogelijk worden opgesteld en afgesloten. 4. Wie mag deze inbreuken vaststellen? Totnogtoe hadden steden en gemeenten twee instrumenten ter beschikking om overtreders van hun parkeerreglementen te bestraffen. Enerzijds betreft het parkeerbelastingen of - retributies, anderzijds betreft het gemeentelijke administratieve sancties, in functie van de handhaving van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen. Daar komt nu via de GAS-wet een instrument voor de handhaving van het foutparkeren bij. Geen bijzondere bewijswaarde van de vaststelling meer Dat gemeenten voortaan inbreuken op het stilstaan en parkeren kunnen bestraffen met GAS, zorgt er ook voor dat de bijzondere bewijswaarde die aan de vaststellingen verbonden is zal verdwijnen. Een proces-verbaal in het kader van de GAS-wetgeving heeft immers een louter informatief karakter. Die bijzondere bewijswaarde behoudt de vaststelling wel als ze wordt opgemaakt in het kader van de verkeerswetgeving en het parket de inbreuk vervolgt. Hoe de vork precies in de steel zit zal verduidelijkt worden in omzendbrieven van Binnenlandse Zaken en van de procureurs-generaal. 5 KB tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 10 maart /21

6 4.1. De vaststelling van parkeerinbreuken voor de wetswijziging. Pas sinds 2003 kunnen steden en gemeenten met die instrumenten een beperkt aantal parkeerinbreuken bestraffen. Het betreft inbreuken op de blauwe zone (het voorleggen van de parkeerschijf), inbreuken op betalend parkeren (het betalen van een parkeerticket) en inbreuken op het bewonersparkeren (het niet-voorleggen van een bewonerskaart, of andere parkeerkaarten). Dit zijn de zogenaamde gedepenaliseerde parkeerinbreuken. Ze kunnen niet langer bestraft worden met een boete door de hogere wetgeving. Tot 2010 werd er van uitgegaan dat de federale overheid bevoegd was om de krijtlijnen voor het parkeerbeleid uiteen te zetten in de verkeerswetgeving, maar in dat jaar besliste het Grondwettelijk Hof dat die bevoegdheid toekomt aan de regionale wetgever. Deze discussie vermijdt evenwel niet dat steden en gemeenten een belasting of retributie voor inbreuken op het gedepenaliseerd parkeren kunnen invoeren. In veel gemeenten blijft dat het geval. Wie stelt belastingen en retributies op parkeren vast? Deze inbreuken kunnen vastgesteld worden door politiediensten, gemeentediensten, personeelsleden van autonome gemeentebedrijven en personeelsleden van private concessiehouders (enkel retributies). Daarnaast kunnen steden en gemeenten sinds 2003 ook een gemeentelijke administratieve sanctie voorzien voor diezelfde gedepenaliseerde parkeerinbreuken. In theorie zijn die zelfs verenigbaar met een belasting of retributie. In de praktijk opteerden slechts een handvol steden en gemeenten in het verleden om GAS-boetes op te leggen voor de hogervermelde parkeerinbreuken. Het voordeel hiervan is dat de boete door een gemeenschappelijke sanctionerend ambtenaar opgelegd kan worden voor meerdere gemeenten. Het nadeel is dat de groep van vaststellers beperkter is dan bij een belasting of retributie. De vaststelling wordt binnen één maand aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd. Wie stelt GAS-inbreuken op parkeren vast? Deze inbreuken kunnen vastgesteld worden door politiediensten en gemeentelijke ambtenaren (na het volgen van een opleiding). Gemeentelijke ambtenaren kunnen na een akkoord ook vaststellingen verrichten op het grondgebied van andere gemeenten in hun eigen politiezone Vaststelling van belastingen en retributies voor parkeren in de nieuwe GAS-wet. De federale wetgever mengt zich met de nieuwe GAS-wet niet in de bevoegdheid van de regionale wetgever voor wat betreft het parkeerbeleid dat steden en gemeenten kunnen voeren door middel van parkeerbelastingen en -retributies voor inbreuken op het gedepenaliseerd parkeren. Dat wordt ook uitdrukkelijk aangegeven in de Memorie van Toelichting bij de wet: Het spreekt voor zich dat de bevoegdheid die aan de gemeenten gegeven wordt om een sanctie te kunnen opleggen voor de overtredingen inzake het stilstaan en parkeren enkel betrekking zal kunnen hebben op de overtredingen inzake het stilstaan en 10 maart /21

7 parkeren die onder de federale bevoegdheid blijven vallen. De nieuwe GAS-wet bevat dus geen bepalingen die het opleggen van een parkeerbelasting of -retributie verhinderen. Wie stelt belastingen en retributies op parkeren vast? Zowel politiediensten, gemeentediensten, personeelsleden van autonome gemeentebedrijven als private concessiehouders (enkel retributies) kunnen de vaststellingen in de toekomst blijven uitvoeren Vaststelling van GAS voor gedepenaliseerd parkeren in de nieuwe GAS-wet. Naast een politieambtenaar, een agent van politie, een bijzondere veldwachter en daartoe opgeleide gemeentelijke ambtenaren kunnen de gedepenaliseerde parkeerinbreuken (blauwe zone, betalend parkeren en bewonersparkeren en andere parkeerkaarten) tevens worden vastgesteld door alle categorieën van nieuwe vaststellende ambtenaren die de wetgever in de nieuwe GAS-wet opgenomen heeft. Het gaat meerbepaald over de provinciale en gewestelijke ambtenaren en de personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome overheidsbedrijven. Net als de gemeentelijke ambtenaren moeten deze categorieën van nieuwe vaststellende ambtenaren een voorafgaande opleiding volgen en een aanduiding krijgen van de gemeenteraad. Bijkomende voorwaarde is dat het vaststellen van parkeerinbreuken tot hun bevoegdheid moet behoren en dat hun oorspronkelijke werkgever akkoord gaat met deze bijkomende bevoegdheid. Elke gemeente bepaalt zelf met wie ze een akkoord zal sluiten. Daarnaast kunnen personeelsleden van private bewakingsbedrijven die aangeduid werden door de gemeenteraad steeds aangifte doen bij de politiediensten van foutparkeren en beschikken personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen ook over een aantal bevoegdheden inzake de vaststelling van parkeerinbreuken die een invloed kunnen hebben op een vlotte en veilige doorgang van het openbaar vervoer (bv. parkeren op busstroken of tramhaltes). Wie stelt gedepenaliseerde GAS-inbreuken op parkeren vast? Deze inbreuken kunnen vastgesteld worden door politiediensten en gemeentelijke ambtenaren (na het volgen van een opleiding). Maar ook de nieuwe categorieën van vaststellers mogen dit doen (bv. AGB). De vaststelling wordt voortaan binnen twee maanden aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd, tenzij er een vaststelling op heterdaad gebeurde (verzending binnen één maand) of het een onmiddellijke betaling betreft (verzending binnen 15 dagen). 10 maart /21

8 4.4. Vaststelling van GAS voor nieuwe parkeerinbreuken in de nieuwe GAS-wet. Voor meer toelichting bij de inbreuken die het voorwerp zullen uitmaken van de groep inbreuken op het stilstaan en parkeren verwijzen we u naar de bovenstaande titels (zie 1. Over welke inbreuken gaat het?). Naast een politieambtenaar, een agent van politie of een bijzondere veldwachter kunnen de nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren tevens worden vastgesteld door daartoe opgeleide gemeentelijke ambtenaren. Dit vormt een uitzondering op het principe dat inbreuken die nog in een hogere wetgeving strafbaar zijn in principe door de politiediensten vastgesteld worden. Dat principe blijft overigens wel overeind bij de gemengde inbreuken. Bijgevolg is de nieuwe procedure voor foutparkeren niet te vergelijken met de nieuwe procedure voor de gewone inbreuken, noch met de nieuwe procedure voor de gemengde inbreuken. Maar als er een verkeersongeval in het spel is, mag de gemeentelijke ambtenaar nooit optreden. De wetgever heeft geen bijkomende vereisten opgelegd voor het geval de vaststelling van deze inbreuken gebeurt door de politiediensten. Verderop kunt u wel lezen dat de politiediensten een onmiddellijke betaling voor deze inbreuken kunnen opleggen. Voor de gemeentelijke ambtenaren werden er wel bijkomende vereisten vastgelegd. De gemeenteraad zal hen uitdrukkelijk moeten aanduiden om deze inbreuken vast te stellen. Bovendien blijft het noodzakelijk dat zij een opleiding in het kader van GAS-vaststellingen gevolgd hebben. Zij kunnen eveneens vaststellingen verrichten op het grondgebied van andere gemeenten, na een akkoord tussen de verschillende gemeenten. In de Memorie van Toelichting wordt bij de artikelsgewijze commentaar vermeld dat deze personen bovendien in het bezit zullen moeten zijn van een mandaat van gerechtelijke politie, vermits het gemengde inbreuken betreft. Dit houdt in dat deze ambtenaren pas dergelijke vaststellingen mogen verrichten als ze daarvoor het akkoord van de procureur des Konings ontvangen hebben. Dergelijk akkoord kan opgenomen worden in het protocolakkoord tussen de procureur en het college van burgemeester en schepenen. Wie stelt de nieuwe GAS-inbreuken op parkeren vast? Deze inbreuken kunnen vastgesteld worden door politiediensten en gemeentelijke ambtenaren (na het volgen van een opleiding). Andere categorieën van vaststellers worden hiervan uitgesloten. In het geval van een verkeersongeval mogen alleen de politiediensten tot vaststellingen overgaan. Er wordt niet bepaald binnen welke termijn de vaststelling aan de sanctionerend ambtenaar wordt bezorgd, tenzij de vaststelling op heterdaad gebeurt (verzending binnen één maand) of bij een onmiddellijke betaling (verzending binnen 15 dagen). 10 maart /21

9 Mag personeel van autonome gemeentebedrijven ook vaststellen? Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat personeelsleden van autonome gemeentebedrijven ook tot de vaststelling van de nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren zou kunnen overgaan, hoewel daar vanuit het werkveld sterk op aangedrongen werd. In praktijk doet het personeel van autonome parkeerbedrijven in heel wat steden en gemeenten al vaststellingen op inbreuken op het gedepenaliseerd parkeren (bv. parkeren in blauwe zone). Wanneer diezelfde personeelsleden vaststellen dat een voertuig op de stoep geparkeerd staat, moeten zij de vaststelling in handen laten van de politiediensten (of gemeentelijke ambtenaren in de toekomst). Dat zou opnieuw kunnen leiden tot onwerkbare situaties. De minister van Binnenlandse Zaken was zich bewust van de problematiek en beloofde tijdens de parlementaire besprekingen om personeelsleden van gemeentelijke parkeerbedrijven de bevoegdheid te geven om de nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren toch te laten verrichten. In de wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken is dit ook met zoveel woorden opgenomen. Een gemeente(bedrijf) kan eenzelfde personeelslid een parkeerbelasting of retributie laten vaststellen voor gedepenaliseerde parkeerovertredingen en een GAS voor foutparkeren. 10 maart /21

10 4.5. Samenvattend overzicht vaststelling parkeerinbreuken. Vorige wetgevingen Huidige wetgevingen Gedepenaliseerd parkeren Belastingen parkeren Retributies parkeren GAS parkeren Vaststelling Vaststelling Agenten van politie Agenten van politie Gemeentelijke ambtenaren Gemeentelijke ambtenaren Personeel gemeentebedrijf Personeel gemeentebedrijf Vaststelling Vaststelling Agenten van politie Agenten van politie Gemeenschapswachtenvaststellers Gemeenschapswachtenvaststellers Personeel gemeentebedrijf Personeel gemeentebedrijf Personeel concessiehouder Personeel concessiehouder Vaststelling Vaststelling Agenten en ambtenaren politie Agenten en ambtenaren politie, bijzondere veldwachter Gemeentelijke ambtenaren Gemeentelijke ambtenaren Personeel intergemeentelijk samenwerkingsverband Personeel autonoom overheidsbedrijf Ambtenaar provincie Ambtenaar gewest Inbreuken stilstaan en parkeren (te bepalen per KB, dat zal gelden vanaf ) Belastingen / / parkeren Retributies parkeren / / GAS parkeren / Vaststelling Agenten en ambtenaren politie, bijzondere veldwachter Gemeentelijke ambtenaren (mandaat gerechtelijke politie) Personeel gemeentebedrijf 10 maart /21

11 5. Hoe wordt de overtreder geïdentificeerd? Aangezien enkel de politiediensten beschikken over de wettelijke bevoegdheid om tot de opeising van een identiteitskaart van een persoon over te gaan, kunnen alle andere vaststellers enkel een identiteitskaart van een persoon opvragen en niet opeisen. De nieuwe GAS-wet voorziet dat, bij afwezigheid van de bestuurder van een voertuig, de houder van de nummerplaat van dit voertuig de geldboete opgelegd kan krijgen indien er een inbreuk op het stilstaan en parkeren gepleegd werd. Buiten de politiediensten zal ook de sanctionerend ambtenaar in de toekomst, na het verkrijgen van een machtiging van de Privacycommissie, een rechtstreekse toegang kunnen krijgen tot de voertuigendatabank. Bovendien werd in de nieuwe GAS-wet voorzien dat ook gemeentelijke ambtenaren die vaststellingen verrichten een rechtstreekse toegang tot de voertuigendatabank kunnen krijgen, wanneer ze inbreuken op het stilstaan en parkeren vaststellen. Daarvoor moet eveneens een machtiging verkregen worden. 6 Opmerking ( ): Omdat deze databank geen gegevens over buitenlandse nummerplaten bevat, blijft het moeilijk om de buitenlandse overtreder te identificeren op basis van een voertuiggegeven. Daarvoor zou immers een bevraging via EUCARIS of via bilaterale akkoorden tussen België en Nederland moeten gebeuren, wat voor gemeenten niet mogelijk is. Politiediensten kunnen wel toegang krijgen tot EUCARIS in het kader van hun opdrachten. Het staat Belgische gemeenten en politiediensten evenwel vrij om met de Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer een eigen overeenkomst af te sluiten (bv. in functie van parkeerbeleid, maar mogelijks ook in functie van de GAS-wetgeving). Een proces-verbaal tegen onbekenden kan niet meer overgemaakt worden aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente, tenzij de verdachte later alsnog geïdentificeerd kan worden door het parket. De sanctionerend ambtenaar kan ook vragen aan de politiediensten om het dossier te vervolledigen, eventueel na bijkomend onderzoek, zoniet wordt een vereenvoudigd proces-verbaal opgesteld. De omzendbrief stelt duidelijk dat de sanctionerend ambtenaar over de bevoegdheid beschikt om bijkomend onderzoek te vragen. Er wordt de voorkeur gegeven aan een protocolakkoord om dit te verankeren. 6 Meer informatie over deze onderzoeksbevoegdheden leest u bij onderdeel 10 in de pocket De Nieuwe Gemeentelijke Administratieve Sancties, Politeia, maart /21

12 6. Welke sanctie mag opgelegd worden? De keuze tussen op te leggen sancties en de grenzen daarvan zullen verschillen naargelang het een gedepenaliseerde parkeerinbreuk of een nieuwe inbreuk op het stilstaan en parkeren betreft. Bovendien zal het bedrag van een eventuele geldboete bijkomend begrensd worden indien er een onmiddellijke betaling van de boete plaatsvindt Sanctie bij gedepenaliseerde parkeerinbreuk. De gedepenaliseerde parkeerinbreuken worden behandeld als gewone (bestuurlijke) inbreuken waarvoor een geldboete van maximaal 350 euro aan een meerderjarige opgelegd kan worden. Deze boete kan vervangen worden door een alternatieve maatregel. (Zie ook bijlage 1) 6.2. Boete bij nieuwe inbreuk op het foutparkeren. Bij inbreuken op het stilstaan en parkeren mag enkel een administratieve geldboete opgelegd worden en geen alternatieve maatregel (lokale bemiddeling of gemeenschapsdienst). Het bedrag van de geldboete, ongeacht of ze onmiddellijk betaald moet worden of niet, kan de gemeente niet vrij bepalen, aangezien dat wordt vastgelegd in een nog te verschijnen uitvoeringsbesluit. Specifiek voor deze inbreuken zal het bedrag opgesplitst worden in vier categorieën, overeenkomstig de ernst van de bedreiging die zij inhouden voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit en overeenkomstig de bedragen die nu reeds voorzien zijn in de verkeerswetgeving. 7. Wanneer wordt de geldboete betaald? De procedure die gevolgd moet worden voor de betaling van de geldboete voor een gedepenaliseerde parkeerinbreuk of een inbreuk op het stilstaan en parkeren verschilt eveneens. In beide procedures bestaat ook de mogelijkheid tot een onmiddellijke betaling De betaling van een gedepenaliseerde parkeerinbreuk. De vaststelling wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd binnen twee maanden na de vaststelling van de inbreuk, behoudens in geval van betrapping op heterdaad (één maand). In het geval er geen onmiddellijke betaling voorgesteld wordt, dan krijgt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar uitvoerbare kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing van de ambtenaar, tenzij er hoger beroep wordt aangetekend tegen de beslissing. 10 maart /21

13 In het geval van een onmiddellijke betaling kan het bedrag per inbreuk niet hoger zijn dan 25 euro en kan het bedrag in zijn totaliteit (= bij eventuele combinatie met andere overtredingen op de gemeentelijke politieverordening) niet hoger zijn dan 100 euro. In het geval er wel een onmiddellijke betaling voorgesteld wordt, dan moet de procedure voor onmiddellijke betaling van een gewone (bestuurlijke) inbreuk gevolgd worden (zie ook bijlage 1). De vaststelling wordt binnen 15 dagen overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar en de procureur des Konings. De onmiddellijke betaling kan enkel toegepast worden voor buitenlandse parkeerovertreders. Volgende voorwaarden moeten immers vervuld zijn: Wanneer en hoe mag overgegaan worden tot een onmiddellijke betaling? De overtreder is een natuurlijke persoon en heeft geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België (buitenlander, met uitzondering van rechtspersonen); De overtreder is ouder dan 18 jaar en valt niet onder het statuut van verlengde minderjarigheid of is niet onbekwaam verklaard; Kan enkel opgelegd worden door de personeelsleden van het operationele kader van de politiediensten; De overtreder gaat akkoord met deze onmiddellijke betaling en moet op dat moment op de hoogte gebracht worden van al zijn rechten (dit zal schriftelijk bewezen moeten worden); Er wordt geen overtreding vastgesteld tijdens de vaststelling die geen aanleiding kan geven tot de procedure van onmiddellijke betaling (bv. strafrechtelijke feiten); De inning gebeurt door een bankkaart, een kredietkaart, een overschrijving of in geld (door de Koning te bepalen); Opmerking ( ): Het College van Procureurs-Generaal stelt zich in haar recente omzendbrief vragen bij de effectieve toepassing van de betaling ten aanzien van buitenlandse overtreders, in het bijzonder betreffende de nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren. Dergelijke uitvoering is moeilijk tot zelfs onmogelijk in het licht van de geldende Europese regelgeving. Dat zou kunnen leiden tot straffeloosheid, in het bijzonder in grensgemeenten. Er wordt gevraagd aan de parketten om de vervolging van deze inbreuken zelf te blijven uitvoeren. De nieuwe procedure van onmiddellijke betaling probeert op die problematiek in te spelen, maar kan enkel toegepast worden met akkoord van de overtreder, wat in praktijk dus een dode letter kan blijven. 10 maart /21

14 7.2. De betaling van een inbreuk op het foutparkeren. De vaststelling wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd en de procureur des Konings wordt hierover ingelicht. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren is niet bij wet vastgelegd. Dit soort zaken kan bijvoorbeeld in het verplichte protocolakkoord opgenomen worden. Er gelden belangrijke en bijzondere termijnen voor de behandeling van het GAS-dossier voor dergelijke inbreuken. Ook de betalingstermijnen wijken af van de procedure voor de gewone (bestuurlijke) inbreuken. De boete moet in principe betaald worden binnen 30 dagen na de kennisgeving door de sanctionerend ambtenaar, behoudens in het geval er verweer werd ingediend tegen deze kennisgeving. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt betaald, dan krijgt de overtreder hiervan een herinnering met een uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen. Daarna kan de boete gedwongen worden uitgevoerd, behoudens hoger beroep. In het geval er wel een onmiddellijke betaling voorgesteld wordt, dan moet de procedure voor onmiddellijke betaling van een inbreuk op het stilstaan en parkeren gevolgd worden (zie bijlage 2). De vaststelling wordt binnen 15 dagen overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar en de procureur des Konings. Die laatste kan vervolgens beslissen om alsnog tot strafvervolging over te gaan. Ook hier kan de onmiddellijke betaling enkel toegepast worden voor buitenlandse parkeerovertreders, want dezelfde voorwaarden als bij de gedepenaliseerde parkeerovertredingen (zie 7.1.) moeten vervuld zijn Kan de onmiddellijke betaling verhinderd worden? Proces-verbaal aan de sanctionerend ambtenaar. Het spreekt voor zich dat ook bij de uitvoering van een voorstel tot onmiddellijke betaling van een geldboete een proces-verbaal door de politiediensten opgesteld zal moeten worden. Dit proces-verbaal moet vervolgens binnen 15 dagen bezorgd worden aan de sanctionerend ambtenaar van de gemeenten waarin de vaststelling gebeurd is. Dit moet verhinderen dat de sanctionerend ambtenaar voor deze feiten ook nog een gewone geldboete zal opleggen. Proces-verbaal bij inbreuken stilstaan en parkeren ook aan de Procureur. Het proces-verbaal wordt, naast de sanctionerend ambtenaar, ook overgemaakt aan de procureur des Konings in het geval van inbreuken op het stilstaan en parkeren. Op basis hiervan kan de Procureur alsnog beslissen om toepassing te maken van artikel 216bis of artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering (verval van strafvordering onder bepaalde voorwaarden) of strafvervolging in te stellen. Het parket kan deze beslissingen nemen. 10 maart /21

15 Beslissing parket Artikel 216bis of 216ter Wetboek Sv. Veroordeling Vrijspraak Voorwaardelijke veroordeling Werkstraf Gewone schuldigverklaring Gevolgen voor het bedrag van de onmiddellijke betaling Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt verhaald op het bedrag dat door het openbaar ministerie wordt bepaald. Het eventuele overschot wordt terugbetaald. Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt verhaald op de aan de staat verschuldigde gerechtskosten en de uitgesproken boete. Het eventuele overschot wordt terugbetaald. Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt teruggegeven. Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt teruggegeven na aftrekking van de gerechtskosten. Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt verhaald op de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten. Het eventuele overschot wordt terugbetaald. Het onmiddellijk geïnde bedrag wordt verhaald op de aan de Staat verschuldigde gerechtskosten. Het eventuele overschot wordt terugbetaald. 10 maart /21

16 Bijlage: stroomschema s voor de procedures bij gedepenaliseerde parkeerovertredingen resp. foutparkeren 1. De nieuwe procedure voor gewone inbreuken: ook van toepassing voor de gedepenaliseerde parkeerovertredingen Wanneer toepassen? Een persoon die 18 jaar of ouder is op het moment van de feiten begaat een inbreuk op de gemeentelijke politieverordening. De inbreuk uit de politieverordening behoort niet tot de groep van gemengde inbreuken die limitatief omschreven zijn in de GAS-wet en niet tot de groep van inbreuken op het stilstaan en het parkeren. Hieronder beschrijven we de procedure voor het opleggen van een administratieve geldboete. Het college van burgemeester en schepenen behoudt haar bevoegdheid om een vergunning in te trekken of een inrichting te sluiten (dit kan nooit ten aanzien van een minderjarige). Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad in de eerste plaats bevoegd is om een gemeentelijke politieverordening goed te keuren, waarvan de inbreuken bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Daarvoor kan de gemeente samenwerken met andere gemeenten binnen één of meer politiezones. Indien de politieverordening enkel van toepassing is op meerderjarige overtreders, dan moet de gemeenteraad enkel beslissen over de mogelijke sancties en de alternatieve maatregelen voor deze sancties. De gemeenteraad stelt ook de vaststellende ambtenaren, de 10 maart /21

17 sanctionerend ambtenaar, de bemiddelaar en de dienst voor de uitvoering van de gemeenschapsdienst aan. Stap 1. De inbreuk op de politieverordening wordt vastgesteld in een verslag. Gemeentelijke vaststellers krijgen de mogelijkheid om daartoe inzage te nemen in de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen, als ze daarvoor een machtiging van de Privacycommissie kregen. Stap 2. De vaststelling wordt verstuurd van de vaststeller naar de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dat moet gebeuren binnen een termijn van twee maanden. Dat moet evenwel reeds gebeuren binnen een termijn van één maand in het geval van een vaststelling op heterdaad. Stap 3. De sanctionerend ambtenaar kan rechtstreeks inzage krijgen in het Rijksregister en de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen om de vaststelling aan te vullen. Vooraf moet hiervoor wel een machtiging verkregen worden bij de Privacycommissie. Stap 4. De sanctionerend ambtenaar beslist of een dossier geopend wordt en laat dat met een aangetekende brief weten aan de overtreder. De overtreder krijgt vervolgens 15 dagen tijd om een verweer te bezorgen en eventueel een hoorzitting te vragen als de voorgestelde boete hoger is dan 70 euro. Daarbij kan de overtreder zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Stap 5. De sanctionerend ambtenaar kan de mogelijkheid tot bemiddeling aanbieden aan de overtreder, maar dat is nooit verplicht. De advocaat kan aanwezig zijn tijdens het gesprek. Enkel wanneer de bemiddeling geweigerd wordt of faalt, kan er in dat geval nog een geldboete opgelegd worden. Als de bemiddeling slaagt, wordt het dossier gesloten. Stap 6. De sanctionerend ambtenaar kan een gemeenschapsdienst voorstellen aan de overtreder, maar dat is nooit verplicht. De gemeenschapdienst wordt omkaderd door een gespecialiseerde dienst en mag niet meer dan 30 uren duren. Enkel wanneer de gemeenschapsdienst niet wordt uitgevoerd, kan er nog een geldboete opgelegd worden. Als de gemeenschapsdienst correct wordt uitgevoerd, wordt het dossier gesloten. Stap 7. De sanctionerend ambtenaar kan pas in deze fase, en voor zover de behandelingstermijn van 6 maanden na de vaststelling van de inbreuk niet overschreden werd, het dossier afsluiten en de geldboete opleggen. De behandelingstermijn wordt verlengd tot 12 maanden als er een bemiddeling of gemeenschapsdienst voorzien werd. De boete moet in verhouding staan tot de feiten en mag niet hoger zijn dan 350 euro. Stap 8. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt met een aangetekende brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Die heeft één maand tijd om in beroep te gaan bij 10 maart /21

18 de politierechter. Als dat niet gebeurt, moet de boete betaald worden. De betaling van de geldboete verjaart na een termijn van 5 jaar, behoudens stuiting van de termijn. Stap 9. De gemeente moet een administratief sanctieregister bijhouden, waarin het afgewerkte dossier vijf jaar wordt bewaard. In dit register moet men een aantal persoonsgegevens en de stappen die tijdens het dossier gevolgd werden, vermelden. Afwijkende procedure bij onmiddellijke betaling. Stap 1. Voor deze inbreuken kan de politie aan meerderjarige buitenlandse overtreders de onmiddellijke betaling de geldboete voorstellen, waardoor de procedure niet meer verdergezet zal worden. De vaststelling wordt binnen 15 dagen aan de sanctionerend ambtenaar en de procureur des Konings bezorgd. Stap 2. Er moet geen geldboete meer betaald worden indien er reeds een onmiddellijke betaling plaatsvond. 10 maart /21

19 2. Een nieuwe procedure: inbreuken op stilstaan en parkeren (foutparkeren) Wanneer toepassen? De inbreuk uit de politieverordening behoort tot de groep van inbreuken op het stilstaan en het parkeren die per uitvoeringsbesluit vastgelegd zullen worden. Opmerking ( ): Op 30 januari 2014 heeft het College van Procureurs-Generaal haar omzendbrief met richtlijnen aan de parketten gepubliceerd. Het College verwijst in hoofdzaak naar de procedures die de nieuwe GAS-wet voorziet om deze inbreuken op het stilstaan en parkeren te laten vervolgen door gemeenten, maar stelt zich ook vragen bij de effectieve toepassing daarvan ten aanzien van minderjarigen. De minderjarige die ouder is dan 16 jaar op het ogenblik van de feiten zal onder de bevoegdheid van de politierechtbank vallen, maar dat impliceert niet noodzakelijk dat deze niet meer geniet van de waarborgen uit de nieuwe GAS-wet. In afwachting van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over deze materie, beveelt het College van Procureurs-Generaal aan om deze procedure tijdelijk door de parketten te laten opvolgen. Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad in de eerste plaats bevoegd is om een gemeentelijke politieverordening goed te keuren, waarvan de inbreuken bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Daarvoor kan de gemeente samenwerken met andere gemeenten binnen één of meer politiezones. De nieuwe inbreuken op het stilstaan en parkeren kunnen enkel bestraft worden met een geldboete. Het bedrag daarvan wordt bij KB bepaald, maar kan ook geïnd worden met een bijzondere procedure van onmiddellijke betaling van de geldboete. 10 maart /21

20 Indien de politieverordening inbreuken op het stilstaan en het parkeren overneemt uit een KB dat daarover zal verschijnen, dan moet de gemeenteraad een protocolakkoord dat door het college van burgemeester en schepenen werd afgesloten met de procureur des Konings met verdere afspraken omtrent de vervolging daarvan bekrachtigen. De gemeenteraad stelt ook de vaststellende ambtenaren (dit heeft enkel betrekking op gemeentelijke ambtenaren die aangeduid werden om deze inbreuken te kunnen vaststellen), de sanctionerend ambtenaar. Stap 1. De inbreuk op het stilstaan en parkeren die in de politieverordening is opgenomen, wordt vastgesteld in een verslag door een agent van politie, een politieambtenaar, een bijzondere veldwachter of een gemeentelijk ambtenaar. De vaststelling wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd. Het parket wordt hiervan op de hoogte gebracht. Er staat geen termijn op het bezorgen van de vaststelling. In het geval van een verkeersongeval gaat de vaststelling steeds naar het parket. Stap 2. Gemeentelijke vaststellers krijgen de mogelijkheid om de identiteit van de houder van de kentekenplaat op te vragen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit. Vooraf moeten zij daartoe een machtiging verkregen hebben van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid van de Privacycommissie. Gemeenten kunnen zich hiervoor ook rechtreeks baseren op de algemene machtiging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten daartoe verkreeg in het voorjaar van Stap 3. De sanctionerend ambtenaar opent het dossier en kan rechtstreeks inzage krijgen in het Rijksregister en de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen om de vaststelling aan te vullen. Vooraf moet hiervoor wel een machtiging verkregen worden bij de Privacycommissie. Stap 4. De sanctionerend ambtenaar laat binnen 15 dagen na de ontvangst van de vaststelling met een gewone brief weten aan de overtreder dat een inbreuk werd vastgesteld, samen met het wettelijk vastgelegde bedrag ervan. De overtreder krijgt na deze kennisgeving nog 30 dagen tijd om een verweer te bezorgen met een gewone brief en eventueel een hoorzitting te vragen als de voorgestelde boete hoger is dan 70 euro. Stap 5. De geldboete moet binnen 30 dagen na de kennisgeving van de sanctionerend ambtenaar door de overtreder te worden betaald. Die termijn kan uitgesteld worden als de overtreder een verweer indient. Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, motiveert hij dat. De overtreder krijgt na deze kennisgeving opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen. Stap 6. Indien de overtreder de boete niet betaalt na de eerste termijn van 30 dagen (in dit geval werd er geen verweer ingediend), dan krijgt de overtreder een herinnering met een uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen na de kennisgeving. De 10 maart /21

21 beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een geldboete op te leggen krijgt een dwingend karakter na deze termijn, tenzij de overtreder daartegen beroep aantekent. Stap 7. De geldboete wordt geïnd ten voordele van de gemeente, volgens de modaliteiten die bij KB vastgelegd zijn. Bij afwezigheid van de bestuurder wordt de boete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De gemeentelijke vaststellers kunnen zich hiervoor opnieuw baseren op een algemene machtiging. Stap 8. De gemeente moet een administratief sanctieregister bijhouden, waarin het afgewerkte dossier 5 jaar wordt bewaard. In dit register moet men een aantal persoonsgegevens en de stappen die tijdens het dossier gevolgd werden, vermelden. Afwijkende procedure bij onmiddellijke betaling. Stap 1. Voor deze inbreuken kan de politie aan meerderjarige buitenlandse overtreders de onmiddellijke betaling de geldboete voorstellen, waardoor de procedure niet meer verdergezet zal worden. De vaststelling wordt binnen 15 dagen aan de sanctionerend ambtenaar en de procureur des Konings bezorgd. Stap 2. Er moet geen geldboete meer betaald worden indien er reeds een onmiddellijke betaling plaatsvond. De procureur des Konings kan wel nog toepassing laten maken van artikel 216bis (de zogenaamde minnelijke schikking ) of 216ter (de zogenaamde bemiddeling in strafzaken ) van het Wetboek van Strafvordering of strafrechtelijke vervolging instellen. 10 maart /21

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket INHOUD Inleiding Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties Wegwijzer doorheen deze pocket 11 13 19 1 GAS als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid 23 1.1. Wat is overlast eigenlijk?

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-wet, verscheen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

GAS voor stilstaan en parkeren

GAS voor stilstaan en parkeren GAS voor stilstaan en parkeren POLITIECONGRES 26/11/2015 VESTA Tom De Schepper stafmedewerker VVSG Inhoud DEEL I Stilstaan en parkeren DEEL II Knelpunten DEEL III Een blik op de toekomst Stilstaan en parkeren

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet #VVSGhandhaven - Mechelen 1. Wat is GAS? Bestuurlijke handhaving Gemeente kan een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Het recente vonnis omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Betreft VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper Andere relevante documenten Bespreking VVSG-Directiecomité (16/09/2015) Bespreking VVSG-Stuurgroep

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD?

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) het laatste is er nog lang niet over gezegd. Er deden dan ook heel wat geruchten de ronde. Worden

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel LOI -WET pagina 1 van 17 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk VSV-congres november 2015 Stijn Valgaeren Overzicht Aanleiding/juridisch kader Beslissingen stad Antwerpen Opleidingen Welke inbreuken Procedure Organisatie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER Inhoudstafel II. PROCEDURES DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. Situering gemeentelijke administratieve sancties 1 1.1. Kadering

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET 10 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Aan

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WIJZIGING WETGEVING EN UITBREIDING TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN (wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en wet van 7 mei 2004 tot wijziging van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 56/2013 van 6 november 2013 Betreft: Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

VVSG-advies voorontwerp wet GAS

VVSG-advies voorontwerp wet GAS VVSG-advies voorontwerp wet GAS Betreft Advies VVSG over wetsontwerp GAS van 19/03/2013 ter voorbereiding van de parlementaire besprekingen van het wetsontwerp Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing)

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Deze verklaring betreft volgende opdracht (hierna de opdracht ): (omschrijving en besteknummer) Hierbij bevestigen wij dat (handelsnaam en maatschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1 Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen TITEL 1. ALGEMEEN Art. 33.1. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk legt de verschillende aspecten van de procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER Inhoudstafel II. PROCEDURES DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. Situering gemeentelijke administratieve sancties 1 1.1. Kadering

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.2015/1: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 11/05, 8/6 en 29/06/2015. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE NIEUWE REGELGEVING AANGAANDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 22 juli 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De huidige omzendbrief beoogt uitleg te verschaffen

Nadere informatie

Beleidsnota GAS-beleid in Gent

Beleidsnota GAS-beleid in Gent Beleidsnota GAS-beleid in Gent Kabinet burgemeester Juridische Dienst 30/10/2014 - t.a.v. het college Inhoud van deze nota 1. Inleiding... p. 1 2. Werkwijze... p. 3 2.1. Wetgevend kader... p. 3 2.2. Besluitvormingsprocedure

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014;

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2014 van 10 juli 2014 Betreft: aanvraag tot machtiging van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om via elektronische weg de persoonsgegevens

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren

Gemeente Zedelgem. MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen. 1. Beurtelings parkeren Gemeente Zedelgem MOBILITEIT - Overzicht parkeerreglementen 1. Beurtelings parkeren Het halfmaandelijks beurtelings parkeren is van kracht wanneer het verkeersbord E11 is aangebracht. Het parkeren langs

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING Art. 55bis. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 1 Vlaams Infrastructuurfonds: het fonds

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2014 van 2 oktober 2014 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Schaarbeek om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2013 C.11.0323.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0323.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 2, voor

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 7 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01045 Onderwerp: Gemeentelijke Administratieve Sancties - implementatie wet van 24 juni 2013 betreffende

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen

Nadere informatie

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL Aan de heer Willem Debeuckelaere Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL ons kenmerk TDS d379 uw kenmerk contact Tom De Schepper (T. 02/211.56.03) datum 10

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Brussel, 23 april _advies_Aslasten. Advies

Brussel, 23 april _advies_Aslasten. Advies Brussel, 23 april 2008 080423_advies_Aslasten Advies Over hoofdstuk XIV Aslasten van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Brussel, Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad,

Brussel, Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Brussel, Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid Horizontale diensten juridische cel Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden

Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Procedure voor het melden van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheid door haar personeelsleden Wie kan melden? - Elk statutair personeelslid, elke stagiair of

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Eeklo, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens wie handelen de heer

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008).

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie