GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2)"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-wet, verscheen in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2013 en trad in werking op 1 januari 2014 ( ). De grote nieuwigheden kunnen in 10 punten samengevat worden, waarvan de eerste vijf in een vorig nummer van ons tijdschrift 1 aan bod kwamen : 1. de materie wordt voortaan geregeld in een bijzondere wet (hierna de Wet) 2. de lijst met gemengde inbreuken is gewijzigd 3. de lijst met administratieve sancties en alternatieve maatregelen werd uitgebreid 4. de Wet is voortaan ook van toepassing op minderjarigen vanaf 14 jaar 5. de Wet voorziet in nieuwe vaststellende beambten met meer bevoegdheden 6. de gemeentelijke autonomie blijft behouden, maar de gemeenten worden aangespoord om samen te werken 7. de samenwerking met het Parket wordt versterkt 8. er is een nieuwe maatregel ingevoerd : het tijdelijk plaatsverbod 9. de administratieve procedure werd aangepast 10. het is voortaan verplicht om een GAS-lijst bij te houden Alvorens in te gaan op de laatste 5 punten, wijzen we erop dat er sinds eind 2013 heel wat water naar de zee gestroomd is op het vlak van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo werd de nieuwe Wet gewijzigd door de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken. Vervolgens werden er verschillende uitvoeringsbesluiten opgesteld en werd de VSGB in dat kader geraadpleegd. Vier van de vijf KB s werden uitgevaardigd op 21 december 2013 en bekendgemaakt in het Staatsblad op 27 december 2013, met inwerkingtreding op 1 januari Vervolg van de analyse van de nieuwigheden in de GAS-wet 6. Gemeentelijke autonomie en samenwerking tussen gemeenten De gemeente behoudt haar volledige vrijheid om te beslissen of ze al dan niet het systeem van administratieve sancties op haar grondgebied toepast. Toch kunnen gemeentereglementen geharmoniseerd worden per zone of per gerechtelijk arrondissement. Er wordt immers specifiek gesteld dat de gemeenteraden van de betrokken gemeenten een gemeenschappelijk algemeen politiereglement kunnen aannemen (art. 2, 2 tot 4, Wet). Deze aanmoediging tot harmonisering heeft een tweeledig doel voor ogen : efficiëntie en rechtszekerheid voor de burger. In diezelfde geest biedt de Wet de mogelijkheid aan meerdere gemeenten om een gemeenschappelijke sanctionerend aan te wijzen (art. 6, 3, Wet). Zo kunnen gemeenten uit een meergemeentezone dus beslissen een sanctionerend aan te wijzen voor de zone. 7. Versterking van de samenwerking met het Parket Artikel 23 van de Wet stipuleert wat de gemengde inbreuken betreft (strafrechtelijke inbreuken die administratief gestraft kunnen worden), dat een protocolakkoord gesloten kan bord C3 worden tussen de procureur des Konings en de gemeente. In geval van een per zone geharmoniseerd reglement (cf. punt 6 supra) kan het protocol identiek zijn voor alle gemeenten van de zone (art. 23, 1, 4 e lid, Wet). Voor de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en die op de bepalingen betreffende het verkeersbord C3 (autoloze zone) en verkeersbord F103 (parkeren in een voetgangerszone) 2 is de opstelling van dit protocolakkoord verplicht (art. 23, 1, 5 e lid, Wet). Het doel van het protocolakkoord is enerzijds de gemengde inbreuken vast te stellen ten aanzien waarvan volgens de partijen administratieve sancties genomen moeten worden, en anderzijds de modaliteiten te bepalen voor de werkverdeling tussen de gemeente en de procureur des Konings. 1 Zie Gemeentelijke administratieve sancties: wat is er veranderd? in Nieuwsbrief-Brussel 2013/4, beschikbaar op 2 Wijziging ingevoerd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken (BS 31 december 2013, Inforum ) cf. infra. 15

2 Het protocolakkoord wordt bij de reglementen en verordeningen van de gemeente gevoegd en door het college van burgemeester en schepenen bekendgemaakt op de website van de gemeente of via een affiche waarop staat waar het publiek de protocoltekst kan raadplegen (art. 23, 1, 6 e lid, Wet). Indien er geen protocolakkoord is, beschrijft de Wet de procedure die van toepassing is, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen ernstige en lichte gemengde inbreuken (art. 23, 2 en 3, Wet). Voor de ernstige gemengde inbreuken (art. 3, 1, Wet) kan de sanctionerend enkel administratieve vervolging instellen als het Parket binnen een termijn van twee maanden meldt dat het deze vervolging opportuun acht maar de feiten seponeert. Bij lichte gemengde inbreuken (art. 3, 2, Wet) kan de sanctionerend de feiten administratief vervolgen als het Parket niets doet binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van de ontvangst van het origineel proces-verbaal. Als de procureur des Konings vóór het verstrijken van de termijn laat weten dat hij geen gevolg zal geven aan de feiten, kan de sanctionerend de feiten administratief vervolgen zonder te wachten tot de termijn van twee maanden afgelopen is (art. 23, 3, Wet). 8. Nieuwe maatregel : tijdelijk plaatsverbod De Wet voegt in de Nieuwe Gemeentewet een nieuw artikel 134sexies in. Deze bepaling versterkt de bevoegdheden van de burgemeester op het vlak van bestuurlijke politie. Op die basis kan hij in geval van ordeverstoring veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of bij gelijkaardige gebeurtenissen die een verstoring van de openbare orde of overlast teweegbrengen, overgaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand (tweemaal hernieuwbaar) jegens de dader(s) (art. 47, 1, Wet). Onder "tijdelijk plaatsverbod" wordt verstaan het verbod binnen te treden in één of meer duidelijke perimeters van plaatsen die als toegankelijk voor het publiek worden bepaald, gelegen binnen een gemeente, zonder evenwel het hele grondgebied te beslaan. Wordt beschouwd als plaats die toegankelijk is voor het publiek: elke plaats die gelegen is in de gemeente, die niet alleen toegankelijk is voor de plaatsbeheerder, voor degene die er werkt of voor degenen die er individueel worden uitgenodigd, met uitzondering van de woonplaats, de plaats van het werk of de plaats van de onderwijs- of opleidingsinstelling van de overtreder. (art. 47, 2, Wet) De niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod kan bestraft worden met een administratieve geldboete (art. 47, 5, Wet). Volgens de memorie van toelichting voert deze beschikking een maatregel van bestuurlijke politie in. Maar de afdeling wetgeving van de Raad van State oordeelde dat de opsteller van het voorontwerp onvoldoende de criteria preciseerde op basis waarvan de maatregel als dusdanig bestempeld kan worden en deze bijgevolg beschouwd moest worden als strafrechtelijk. Daarom vroeg de Raad van State de maatregel preciezer en duidelijker te herschrijven 3, maar de wetgever heeft die opmerking naast zich neergelegd. De minister beschouwde dat er geen sprake is van een logica van sanctionering, maar dat het gaat om een preventieve maatregel in het kader van de handhaving van de openbare orde De administratieve procedure werd aangepast - Termijn voor overzending van de vaststelling Artikel 22 regelt de overzending van het proces-verbaal aan de procureur des Konings of aan de sanctionerend, aan de hand van verschillende hypothesen. Als het om zware (art. 3, 1, Wet) of lichte (art. 3, 2, Wet) gemengde inbreuken gaat, wordt het origineel overgezonden aan de procureur des Konings, met kopie aan de bevoegde sanctionerend van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan. (art. 22, 1, 1e en 3 e lid, Wet) Als de inbreuk enkel met een administratieve sanctie bestraft kan worden (art. 2, Wet), wordt de originele vaststelling verstuurd aan de bevoegde sanctionerend van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan. (art. 22, 2, Wet) Als de vaststelling opgesteld wordt door personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen, wordt het origineel toegestuurd aan de bevoegde sanctionerend van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan. (art. 22, 4, Wet) In deze drie gevallen moet het proces-verbaal binnen een termijn van twee maanden vanaf de vaststelling overgemaakt worden. Bij een misdrijf op heterdaad wordt die termijn ingekort tot één maand. (art. 22, 5, Wet) Indien het om minderjarigen gaat, voorziet de Wet in andere verplichtingen wat de informatie betreft. (art. 22, 1, 2 e lid en 3, Wet) 16 Nieuwsbrief 3 Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, Advies van de Raad van State, Parl. St., Kamer, nr /001, p Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de invoering van openbaar ambt; Parl. St., Kamer, nr /006, p /06

3 Voor parkeerinbreuken wordt de originele vaststelling overgezonden aan de sanctionerend, zonder dat de Wet daarvoor een termijn vastlegt. Deze termijn wordt vastgelegd in het protocol-akkoord dat verplicht ondertekend moet worden door de gemeente en het Parket voor de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties bij dit soort inbreuken. (cf. punt 7 supra) - Toegang tot de gegevens van het Rijksregister en de DIV De Wet geeft de sanctionerend toegang tot de gegevens van het Rijksregister en van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). (art. 25, 1, Wet) De minister bevestigt dat de Wet hier alle administratieve krachten bedoelt die ter beschikking staan van die sanctionerend om zijn taak uit te voeren. 5 - Behoud van het recht op mondelinge verdediging Als de boete niet hoger was dan Belgische frank (ongeveer 62,5 euro), had de overtreder volgens artikel 119bis, 9, 3e lid van de Nieuwe Gemeentewet het recht niet om te vragen zijn verweer mondeling uiteen te zetten. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 70 euro (art. 25, 4, Wet). De meerderjarige overtreder heeft echter altijd het recht zich schriftelijk te verweren. - Wijziging van de termijn om een beslissing te nemen De sanctionerend moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen in geval van administratieve boete, en binnen een termijn van 12 maanden indien er een gemeenschapsdienst of bemiddeling tussenkomt. Hier dienen we te wijzen op een belangrijke nieuwigheid. De termijn wordt namelijk niet langer berekend vanaf de dag van de ontvangst van de kopie van het proces-verbaal of de ontvangst van de vaststelling, maar wel vanaf de dag van de vaststelling. Na het verstrijken van deze termijnen kan de sanctionerend geen administratieve geldboete meer opleggen. (art. 26, Wet) Dit geldt niet voor de inbreuken inzake stilstaan en parkeren en de inbreuken met betrekking tot de verkeersborden C3 en F103. Artikel 29 voorziet namelijk in een andere procedure voor de inbreuken vastgelegd in artikel 3, 3 : de sanctionerend beschikt hier over een termijn van 15 dagen om de sanctie op te leggen en die begint pas te lopen vanaf de datum van de ontvangst van de vaststelling en niet vanaf de vaststelling van de inbreuk. (art. 29, 1, Wet) - Betekening van de beslissing Om de onafhankelijkheid van de sanctionerend te waarborgen, wordt er gepreciseerd dat hij zelf zijn beslissing betekent. De minister verduidelijkt dat dit betekent dat de sanctionerend zijn beslissing zelf ondertekent. Daarover kan niet de minste twijfel bestaan. De burgemeester speelt geen enkele rol in die procedure. 6 - Mogelijkheid om in rechte op te treden Wanneer een beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de sanctionerend, kan deze laatste of zijn afgevaardigde de gemeente vertegenwoordigen in het kader van de procedure voor de politie- of jeugdrechtbank. (art. 31, 2, Wet) - Specifieke termijn voor verkeersovertredingen Wettelijk kan de overtreder beroep instellen gedurende een maand vanaf de dag van de betekening van de beslissing om een administratieve boete op te leggen, behalve voor inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en betreffende de verkeersborden C3 en F103. In dat geval moet de geldboete in principe betaald worden binnen de 30 dagen na de betekening, behalve als de overtreder in beroep gaat. Als de boete binnen die termijn niet betaald is, wordt er een herinnering verstuurd met een verzoek tot betaling binnen een 2 e termijn van 30 dagen. De boete kan gedwongen worden uitgevoerd, tenzij er beroep ingesteld werd. (art. 32, Wet) - Procedure van onmiddellijke betaling De onmiddellijke betaling is slechts van toepassing op de zuiver administratieve inbreuken (art. 2, Wet) en de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en betreffende de verkeersborden C3 en F103 (art. 3, 3, Wet). Het is overigens enkel van toepassing op feiten gepleegd door een natuurlijk persoon die noch een woonplaats noch een vaste verblijfplaats heeft in België. 5 Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de invoering van openbaar ambt; Parl. St., Kamer, nr /006, p Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de invoering van openbaar ambt; Parl. St., Kamer, nr /006, p

4 bord F103 Bovendien kunnen alleen de personeelsleden van het operationele kader van de federale en lokale politie gebruik maken van de onmiddellijke betaling. (art. 35, Wet) Onmiddellijke betaling is uitgesloten indien de overtreder jonger is dan 18 jaar of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt of onbekwaam verklaard is. Het is ook uitgesloten indien één van de inbreuken die bij dezelfde gelegenheid worden vastgesteld, geen aanleiding kan geven tot deze procedure. (art. 39 Wet) Tot slot kan de administratieve geldboete alleen onmiddellijk worden geïnd mits akkoordbevinding van de overtreder en moet deze laatste op de hoogte gebracht worden van al zijn rechten. (art. 36, Wet) Zuiver administratieve inbreuken kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van een maximumbedrag van 25 euro per inbreuk en een maximumbedrag van 100 euro wanneer er meer dan 4 inbreuken ten laste van de overtreder werden vastgesteld (art. 37, Wet). Voor de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en betreffende de verkeersborden C3 en F103 zal het bedrag bij koninklijk besluit vastgesteld worden. (art. 38, Wet) De onmiddellijke betaling doet de mogelijkheid vervallen om voor dat feit aan de overtreder een administratieve geldboete op te leggen. (art. 42, 1, Wet) - Verjaring van de geldboetes na 5 jaar Om duidelijkheid te scheppen op het vlak van de verjaringstermijn, preciseert artikel 43 van de Wet dat administratieve geldboetes verjaren na 5 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden. 10.Register van administratieve sancties en alternatieve maatregelen De Wet organiseert en omkadert het register van de gemeentelijke administratieve sancties dat heel wat gemeenten reeds bijhielden (art. 44, Wet). Deze regelgeving is noodzakelijk om de degelijke afhandeling van de administratieve sancties en de alternatieve maatregelen te waarborgen en om de bescherming van de gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te vrijwaren. De modaliteiten van de toegang tot het register werden vastgelegd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit 7. Om de analyse van de nieuwigheden met betrekking tot de GAS-wet te besluiten, stippen we aan dat de Wet enkel van toepassing is op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding ervan. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet, blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip van de inleiding van de procedure. (art. 51, Wet) De nieuwe GAS-wet heeft al wijzigingen ondergaan Zoals we in de inleiding van dit artikel schreven, wijzigde de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken de GAS-wet in twee opzichten. In de eerste plaats voegt de nieuwe wet de inbreuken met betrekking tot verkeersbord F103 (parkeren in een voetgangerszone) toe aan de lijst met gemengde inbreuken (art. 3; 3 van de Wet punt 2 van onze lijst in 10 punten). Vervolgens werd de lijst van vaststellers voor inbreuken met betrekking tot stilstaan en parkeren en met betrekking tot de verkeersborden C3 en F103 uitgebreid. De lijst ziet er voortaan als volgt uit : politieambtenaren, politieagenten of veldwachters gemeenteambtenaren personeelsleden van autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de inbreuken met betrekking tot stilstaan en parkeren en met betrekking tot de verkeersborden C3 en F103, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap als bedoeld in artikel 25 van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. Vier uitvoeringsbesluiten Deze 4 KB s werden uitgevaardigd op 21 december 2013, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 27 december 2013 en traden in werking op 1 januari 2014 : Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van art. 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ( ) Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij art. 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ( ) 18 Nieuwsbrief 7 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie (BS 27 december 2013). 2013/06

5 Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden van de belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ( ) Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie ( ) Het KB betreffende de inbreuken inzake stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103 is nog niet afgekondigd. Dat KB zou pas in werking treden op 1 juli Tot dan is de GAS-wet dus niet van toepassing op de genoemde inbreuken. Bij het afwerken van dit artikel is de minister voor Grootstedenbeleid het KB betreffende de bemiddeling aan het voorbereiden. De bekendmaking daarvan wordt binnenkort verwacht. Vlak voor kerstmis schreef de minister van Binnenlandse Zaken een brief met toelichting bij de nieuwe GAS-wet en diens uitvoeringsbesluiten ter attentie van de gemeenten. Een echte omzendbrief zou nog volgen. De VSGB blijft de gemeentelijke administratieve sancties nauwgezet volgen. Wij zullen u informeren zodra wij over nieuwe gegevens beschikken. Via onze deelname aan de intergemeentelijke werkgroep administratieve sancties, met mensen die op het terrein werkzaam zijn met gemeentelijke administratieve sancties, ervoeren wij een zeer constructieve geest in de toepassing van de nieuwe GAS-wet. Er is goede wil voelbaar om de strijd aan te binden tegen onburgerlijk gedrag en gemengde inbreuken, maar steeds met oog voor de essentiële beginselen van goed bestuur, zoals het proportionaliteitsbeginsel. Isabelle Vincke Procedure Gemengde inbreuken Zuiver administratieve inbreuken Parkeerinbreuken Binnen 2 maanden na vaststelling van de feiten ; 1 maand bij heterdaad PV Procureur des Konings Binnen 2 maanden na ontvangst pv Copie Binnen 2 maanden PV Termijn te bepalen na vaststelling van in protocolakkoord de feiten ; 1 maand PV bij heterdaad 12 maanden vanaf vaststelling van de feiten bij gemeenschapsdienst of bemiddeling 15 dagen vanaf ontvangst van de vaststelling 6 maanden vanaf vaststelling in geval van administratieve boete Procureur des Konings Informatiemodaliteiten te bepalen in protocolakkoord Zware inbreuken Beslissing : opportuun te vervolgen met GAS Lichte inbreuken Beslissing : strafrechtelijke vervolging of seponering Beslissing van de sanctionerende Beslissing van de sanctionerende Wel andere modaliteiten bij protocolakkoord De specifieke modaliteiten voor minderjarigen worden hier niet vermeld 19

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel LOI -WET pagina 1 van 17 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket INHOUD Inleiding Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties Wegwijzer doorheen deze pocket 11 13 19 1 GAS als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid 23 1.1. Wat is overlast eigenlijk?

Nadere informatie

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet #VVSGhandhaven - Mechelen 1. Wat is GAS? Bestuurlijke handhaving Gemeente kan een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

VVSG-advies voorontwerp wet GAS

VVSG-advies voorontwerp wet GAS VVSG-advies voorontwerp wet GAS Betreft Advies VVSG over wetsontwerp GAS van 19/03/2013 ter voorbereiding van de parlementaire besprekingen van het wetsontwerp Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD?

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) het laatste is er nog lang niet over gezegd. Er deden dan ook heel wat geruchten de ronde. Worden

Nadere informatie

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Stavaza 28.01.2014 versie 02 van 26.02.2014 Inleiding Medio 2013 keurde het federale parlement een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties goed, waardoor

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE NIEUWE REGELGEVING AANGAANDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 22 juli 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De huidige omzendbrief beoogt uitleg te verschaffen

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

GAS voor stilstaan en parkeren

GAS voor stilstaan en parkeren GAS voor stilstaan en parkeren POLITIECONGRES 26/11/2015 VESTA Tom De Schepper stafmedewerker VVSG Inhoud DEEL I Stilstaan en parkeren DEEL II Knelpunten DEEL III Een blik op de toekomst Stilstaan en parkeren

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 56/2013 van 6 november 2013 Betreft: Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014;

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2014 van 10 juli 2014 Betreft: aanvraag tot machtiging van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om via elektronische weg de persoonsgegevens

Nadere informatie

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Betreft VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper Andere relevante documenten Bespreking VVSG-Directiecomité (16/09/2015) Bespreking VVSG-Stuurgroep

Nadere informatie

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing)

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Deze verklaring betreft volgende opdracht (hierna de opdracht ): (omschrijving en besteknummer) Hierbij bevestigen wij dat (handelsnaam en maatschappelijke

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2014 van 2 oktober 2014 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Schaarbeek om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ARRONDISSEMENT MAASEIK PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Maurice Vanoevelen:

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WIJZIGING WETGEVING EN UITBREIDING TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN (wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en wet van 7 mei 2004 tot wijziging van

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET 10 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Aan

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen

Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen TITEL 1. ALGEMEEN Art. 33.1. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk legt de verschillende aspecten van de procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER Inhoudstafel II. PROCEDURES DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. Situering gemeentelijke administratieve sancties 1 1.1. Kadering

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie

Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie Tip: heel veel van de cursus staat in de codex. I. Publieke rechtshandhaving Publieke vs. Strafrechtelijke rechtshandhaving

Nadere informatie

TWEEJAARLIJKS VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE GAS-WET

TWEEJAARLIJKS VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE GAS-WET 1 TWEEJAARLIJKS VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE GAS-WET 2014-2015 2 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De gemeentelijke administratieve sancties werden in de Belgische regelgeving ingevoerd bij wet van 13 mei

Nadere informatie

Beleidsnota GAS-beleid in Gent

Beleidsnota GAS-beleid in Gent Beleidsnota GAS-beleid in Gent Kabinet burgemeester Juridische Dienst 30/10/2014 - t.a.v. het college Inhoud van deze nota 1. Inleiding... p. 1 2. Werkwijze... p. 3 2.1. Wetgevend kader... p. 3 2.2. Besluitvormingsprocedure

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN woensdag, 25 mei 2016 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L. Lippens, Burgemeester;

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008).

Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Gecoördineerde versie van de wet op de gemeenschapswachten van 15 mei 2007 (gewijzigd door Wet houdende diverse bepalingen van 24 juli 2008). Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Het recente vonnis omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het

Nadere informatie

Brussel, Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad,

Brussel, Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Brussel, Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid Horizontale diensten juridische cel Aan de Dames en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.2015/1: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 11/05, 8/6 en 29/06/2015. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD. Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken. Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3

PROTOCOLAKKOORD. Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken. Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3 PROTOCOLAKKOORD Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER Inhoudstafel II. PROCEDURES DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. Situering gemeentelijke administratieve sancties 1 1.1. Kadering

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Eeklo, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens wie handelen de heer

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. WAT ZIJN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES? 1 1.1. Doel

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047)

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) 1/13 Advies nr 04/2013 van 30 januari 2013 Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) De Commissie

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1 Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1

46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1 ARTIKELEN 46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1 Tom De Sutter Advocaat Frans Baert & vennoten CVBA Assistent UGent, Vakgebied Bestuursrecht INLEIDING

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015;

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2016 van 6 januari 2016 Betreft: aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk VSV-congres november 2015 Stijn Valgaeren Overzicht Aanleiding/juridisch kader Beslissingen stad Antwerpen Opleidingen Welke inbreuken Procedure Organisatie

Nadere informatie

De hiërarchie der normen

De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen houdt in dat er een rangorde bestaat tussen de verschillende reglementaire teksten. Dit betekent dat een lagere norm niet mag indruisen tegen een hogere

Nadere informatie

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN :De gemeente/stad..., vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege,

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Financiering van het FAVV

Financiering van het FAVV Financiering van het FAVV Wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV Artikel 14: de bevoegde rechtbanken wordt vervangen door de rechtbanken van Brussel Inwerkingtreding

Nadere informatie