van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;"

Transcriptie

1 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen (AF-MA ) Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 18; Gelet op de aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", de l'union des Villes et Communes de Wallonie, de l'association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles- Capitale en de provinciebesturen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen (hierna de aanvragers) ontvangen op 19/03/2015; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Fedict op 16/04/2015; Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 27/05/2015;

2 Beraadslaging FO 18 /2015-2/16 Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 28 mei 2015, na beraadslaging, als volgt: I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 1. Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna "het Comité) heeft recent beraadslagingen 1 uitgebracht waarmee de gemeenten die een aanvraag hadden ingediend, gemachtigd werden om elektronisch mededeling te krijgen van persoonsgegevens van de DIV voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", l'union des Villes et Communes de Wallonie en l'association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid, geboden door artikel 25, 1, 2de lid en 33, 4de lid van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (hierna "de GAS-wet") en hebben aan het Comité gevraagd om voor de Belgische Steden en Gemeenten een algemene machtiging uit te brengen voor toegang tot de gegevens van de DIV. De provinciebesturen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sloten zich eveneens aan bij deze aanvraag. 3. Het Comité stelt vast dat het noodzakelijk is om de begunstigden van onderhavige machtiging uit te breiden tot het geheel van de Belgische Steden en Gemeenten, tot de autonome gemeentebedrijven en tot het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (zie punt 14 hierna) 4. De mededeling van gegevens door de DIV zal plaatsvinden door toedoen van de Kruispuntbank van de Voertuigen De GAS-wet is een kaderwet die de gemeenten toelaat om enerzijds de overtredingen te bestraffen die zij zelf als asociaal hebben gedefinieerd in hun reglementen of verordeningen (artikel 2) en anderzijds de door de wetgever opgesomde gemengde overtredingen, meer 1 Beraadslaging FO nr. 18/2014 van 10 juli 2014; Beraadslaging FO nr. 30/2014 van 2 oktober 2014; Beraadslaging FO nr. 32/2014 van 30 oktober 2014; Beraadslaging FO nr. 13/2015 en 14/2015 van 23 april Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de voertuigen, gebeuren alle gegevensuitwisselingen via de KBV, overeenkomstig artikel 8 van die wet dat uitdrukkelijk bepaalt dat de De Kruispuntbank houdt het repertorium van de voertuigen bij zoals bepaald in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

3 Beraadslaging FO 18 /2015-3/16 bepaald de overtredingen die strafrechtelijk dan wel administratief bestraft kunnen worden (artikel 3). 6. Er bestaan 3 soorten gemengde overtredingen: gemengde overtredingen van de eerste categorie bedoeld in artikel 3, 1 van de GAS-wet die de gemeenteraad toelaat in zijn reglementen of verordeningen administratieve sancties te bepalen voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 398, 448 en 521, derde lid, van het Strafwetboek; gemengde overtredingen van de tweede categorie bedoeld in artikel 3, 2 van de GAS-wet die de gemeenteraad toelaat in zijn reglementen of verordeningen administratieve sancties te bepalen voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1, 561, 1, 563, 2 en 3 en 563bis van het Strafwetboek; gemengde overtredingen bedoeld in artikel 3, 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 3 en F103 4, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen (die men ook zal bestempelen als gemengde overtredingen van de derde categorie). 7. Deze 4 soorten overtredingen zijn telkens onderworpen aan verschillende administratieve procedures. Wat hun vaststelling betreft kunnen ze allemaal in het kader van hun bevoegdheden, vastgesteld worden door een politieambtenaar, een politieagent of een bijzondere veldwachter (artikel 20 van de GAS-wet). Kunnen echter eveneens worden vastgesteld: de overtredingen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties: door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december , en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen; door de provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen; 3 Verboden in beide richtingen voor alle bestuurders. 4 Begin voetgangerszone. 5 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie

4 Beraadslaging FO 18 /2015-4/16 door de personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen die behoren tot één van de door de Koning bepaalde categorieën, binnen het raam van hun bevoegdheden. Door de personeelsleden van de bewakingsondernemingen, die daartoe door de gemeenteraad werden aangewezen 6 (artikel 21, 1 en 2). de gemengde overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103: door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen; door de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld; door de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld (artikel 21 4). 8. Deze overtredingen kunnen aanleiding geven tot 4 soorten sancties: een administratieve geldboete; de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting (artikel 4, 1 van de GAS-wet). In tegenstelling tot de andere sancties dient de administratieve geldboete opgelegd te worden door een sanctionerend ambtenaar (artikel 6, 1 van de GAS-wet). 9. De gemeentebesturen kunnen overigens in hun reglementen of ordonnanties alternatieve maatregelen opnemen voor de administratieve boete, namelijk gemeenschapsdienst of nog 6 De personeelsleden van de bewakingsondernemingen, die daartoe door de gemeenteraad werden aangewezen, kunnen uitsluitend bij de ambtenaar bedoeld in artikel 20 melding maken van inbreuken die enkel bestraft kunnen worden met een administratieve sanctie, en dit enkel in het kader van de activiteiten, bedoeld in artikel 1, 1, eerste lid, 6, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid

5 Beraadslaging FO 18 /2015-5/16 lokale bemiddeling die de overtreder toelaat de aangerichte schade te herstellen of te vergoeden of het conflict bij te leggen (artikel 4, 2 van de GAS-wet). 10. Artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet vermeldt "De sanctionerend ambtenaar heeft in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, toegang tot de hiervoor pertinente gegevens van het Rijksregister en van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, op voorwaarde dat hij voorafgaand een machtiging verkregen heeft, respectievelijk van het Sectoraal Comité van het Rijksregister en van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid". 11. Artikel 33, 3de lid van de GAS-wet verduidelijkt dat: "De in artikel 21, 4, 2 tot 4, bedoelde personen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de kentekenplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk een machtiging verkregen hebben van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid". II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 12. De in de aanvraag beoogde elektronische mededeling van persoonsgegevens zal uitgaan van de DIV. Gelet op artikel 36bis van de WVP en artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, is het Sectoraal comité bijgevolg bevoegd. B. TEN GRONDE 1. FINALITEITSBEGINSEL 13. De gegevens die zullen ingezameld worden door de begunstigden van onderhavige beraadslaging zijn bestemd om de overtreders van gemeentelijke reglementen en verordeningen aan de hand hun nummerplaat te identificeren en te bestraffen. 14. De toegang tot de DIV gegevens moet door het Comité worden toegestaan: enerzijds aan de personen bedoeld in artikel 21, 4, 2 tot 4 van de GAS-wet, namelijk de gemeenteambtenaren 7, de personeelsleden van de autonome 7 Die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen.

6 Beraadslaging FO 18 /2015-6/16 gemeentebedrijven 8 en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 9 krachtens artikel 33, 3 de lid van de GAS-wet en, anderzijds aan de sanctionerende ambtenaren krachtens artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet zodat zij de administratieve sanctie kunnen opleggen; aan de provinciale sanctionerende ambtenaren. 15. Krachtens artikel 21, 1 en 4 van de GAS-wet zijn de gemeenteambtenaren, de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap immers bevoegd om de overtredingen vast te stellen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties alsook de gemengde overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103. Een koninklijk besluit stelde zopas de de kwalificatievoorwaarden vast van deze vaststellers Deze vaststellers stellen vaststellingen op van overtredingen die zij overzenden aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar voor het opleggen van de administratieve geldboete of het voorstellen van bemiddeling of gemeenschapsdienst (artikelen 4 tot 13 van de GASwet). Een koninklijk besluit stelde zopas de de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van deze sanctionerend ambtenaar vast De sanctionerend ambtenaar wordt aangeduid door de gemeenteraad. In het raam van een samenwerkingsakkoord kan een sanctionerend ambtenaar worden aangeduid door verschillende gemeenten (artikel 6 van de GAS-wet en artikel 2, 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gemeenteraad kan overigens ook aan de provincieraad vragen om een provinciale ambtenaar aan te duiden voor de functie van sanctionerend ambtenaar (artikel 1, 2 van hogervermeld koninklijk besluit van 21 december 2013). 8 Wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 9 Die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 10 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 11 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

7 Beraadslaging FO 18 /2015-7/ Wanneer een provinciale ambtenaar wordt aangeduid voor het uitoefenen van de functie van sanctionerend ambtenaar voor een of meerdere gemeenten, oordeelt het Comité dat deze provinciale overheid moet instaan voor het vervullen van de veiligheidsvoorwaarden (zoals vermeld infra in punt 4.1). De sanctionerend ambtenaar, die volkomen onafhankelijk optreedt 12, zal immers de gegevens verwerken in de lokalen van de provincie die hem heeft aangeduid. De provincie is dan ook verantwoordelijk voor de verwerkingen die door haar ambtenaar worden uitgevoerd. De Steden en Gemeenten die een beroep doen op een dergelijke provinciale ambtenaar zullen bijgevolg, wanneer zij aansluiten bij onderhavige machtiging, eveneens de door de provincie ingevulde veiligheidsformulieren moeten indienen. 19. Het Comité stelt vast dat: wat betreft de doeleinden waarvoor de DIV deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen in haar artikel 5 voorziet dat "De Kruispuntbank heeft tot doel om enerzijds de opspoorbaarheid van voertuigen te waarborgen ( ) en anderzijds om op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de titularis van hun inschrijving te identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen teneinde : ( ) 11 het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken"; artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet verduidelijkt dat de sanctionerend ambtenaar in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, toegang heeft tot de hiervoor pertinente gegevens van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, op voorwaarde dat hij voorafgaand een machtiging verkregen heeft van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid; artikel 33, 3 de lid van de GAS-wet verduidelijkt dat de in artikel 21, 4, 2 tot 4, bedoelde personen gemachtigd zijn om de identiteit van de houder van de kentekenplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk een machtiging verkregen hebben van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid. 20. Gelet op wat voorafgaat stelt het Comité vast dat de door de aanvrager beoogde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, 1, 2 van de WVP en dat de verwerking toelaatbaar is op basis van artikel 5, c) van de WVP. Het 12 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt "De sanctionerend ambtenaar oefent zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze uit in het kader van de beslissingen om een administratieve sanctie op te leggen zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De sanctionerend ambtenaar moet autonoom kunnen beslissen en mag daarbij geen instructies ontvangen"

8 Beraadslaging FO 18 /2015-8/16 Comité herhaalt dat de gevraagde gegevens uitsluitend verwerkt mogen worden voor het verwezenlijken van dit doeleinde. 2. HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 2.1. Aard van de gegevens 21. Artikel 4, 1, 3 van de WVP bepaalt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig dienen te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen en waarvoor zijn verder worden verwerkt. 22. De aanvragers wensen dat de hiernavolgende gegevens van het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen van de DIV worden meegedeeld aan de begunstigden van onderhavige machtiging: met het oog op het identificeren en contacteren van de overtreders-natuurlijke personen en een vaststelling op te maken: de naam en voornaam van de nummerplaathouder; het geslacht van de nummerplaathouder; de geboortedatum van de nummerplaathouder (1); het adres van de nummerplaathouder; het Rijksregisternummer van nummerplaathouder; de taal van de nummerplaathouder; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid van de nummerplaathouder dekt; met het oog op het identificeren en contacteren van de overtreders-rechtspersonen en een vaststelling op te maken: de naam van de onderneming; de rechtsvorm; het adres van de maatschappelijke zetel (of van de gebruiker van het voertuig); indien de maatschappelijke zetel niet gevestigd is in België maar de rechtspersoon er niettemin over een vestiging beschikt, het adres van deze vestiging; het ondernemingsnummer; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid dekt; met het oog op het beoordelen van de verdediging en het controleren van de huidige nummerplaathouder: de status van de nummerplaat;

9 Beraadslaging FO 18 /2015-9/16 het merk en type van het voertuig en kleur van het koetswerk; met het oog op het identificeren van een slachtoffer ingeval van lokale bemiddeling en de doorgifte van informatie aan derden die een rechtmatig belang hierbij hebben: de naam en voornaam van de nummerplaathouder; het adres van de nummerplaathouder; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid van de nummerplaathouder dekt. 23. De identificatiegegevens alsook de adressen zijn noodzakelijk voor de begunstigden van onderhavige machtiging om hen in staat stellen de overtreders alsook eventuele slachtoffers 13 te identificeren, zich tot hen te richten en een proces-verbaal op te stellen. Het is voor de begunstigden van onderhavige machtiging eveneens van belang de code te verkrijgen van de verzekeringsmaatschappijen van de overtreder en van het slachtoffer aangezien deze maatschappijen ingeval van lokale bemiddeling tussenkomen om de schade aan het voertuig te bepalen. 24. Voor wat het Rijksregisternummer betreft, merkt het Comité op dat de gemeenten dit nummer mogen gebruiken voor het intern beheer van bestanden en verwerkingen, die zij moeten verwezenlijken in uitvoering van wettelijke verplichtingen en voor de uitwisseling van informatie met de andere openbare overheden en instellingen op grond van het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Zij mogen ook de gegevensbank van het Rijksregister raadplegen. Dit Rijksregisternummer zal de sanctionerend ambtenaar onder meer in staat zal stellen om via een raadpleging van de databank, het huidig adres terug te vinden van de houder van de nummerplaat en vergissingen ingevolge homoniemen zal vermijden. Het Comité vestigt de aandacht van de begunstigden van onderhavige machtiging op het feit dat de toegang door gemeenteambtenaren tot de databank van het Rijksregister en de raadpleging van de hierin opgenomen gegevens of sommige ervan slechts mogelijk is mogelijk is binnen de strikte beperkingen vastgesteld door of krachtens een wet, met inbegrip van, wanneer noodzakelijk de machtigingen door het Sectoraal comité van het Rijksregister die dergelijke toegang regelen In het raam van de gemengde overtredingen van de 1 ste (cf. artikel 521, 3 de lid van het Strafwetboek) en 2 de categorie (cf. artikel 559, 1 van het Strafwetboek) is het mogelijk dat een slachtoffer wordt geïdentificeerd aan de hand van de nummerplaat. 14 De steden en gemeenten kunnen overigens een aanvraag indienen voor toetreding tot de algemene machtiging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 13/2013 van 13 februari 2013.

10 Beraadslaging FO 18 / / Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap beschikt eveneens over een machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken en toegang te hebben tot de gegevens van dit register in het raam van de uitvoering van zijn wettelijke opdracht tot uitvoering van het parkeerbeleid in zijn Gewest De autonome gemeentebedrijven beschikken niet over een machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken voor hun personeelsleden wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld Krachtens artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, is het Sectoraal comité voor de Federale Overheid bevoegd om het gebruik van het Rijksregisternummer te machtigen. Dit artikel bepaalt immers "De toezichthouder staat toe dat het Rijksregisternummer wordt gebruikt telkens als over een gegevensstroom of verwerking van persoonsgegevens wordt beslist. Deze beslissing geldt als machtiging in uitvoering van artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen" 17. Overeenkomstig artikel 8 van de WRR kan de machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken worden verleend "aan de openbare en private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door het voormelde sectoraal comité. De autonome gemeentebedrijven zijn belast met taken van algemeen belang, met name het identificeren en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke 15 Beraadslaging van het Sectoraal comité van het Rijksregister nr. 56/2014 van 9 juli Zij zijn overigens geen begunstigden van de machtiging nr. 13/2013 van 13 februari 2013 van het Sectoraal comité van het Rijksregister ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken aangezien zij over een rechtspersoonlijkheid beschikken die verschilt van de gemeenten. 17 Artikel 3, 6 definieert als "toezichthouder": "de publiekrechtelijke instelling bedoeld in artikel 28 van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en in artikel 8.3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007, die thans bestaat uit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingesteld door artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook uit de sectorale comités ingesteld door artikel 31bis van dezelfde wet van 8 december 1992, de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, ingesteld door artikel 10 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, de Commissie Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gegevensuitwisselingen, ingesteld door artikel 22 van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief, en iedere andere gelijkaardige instantie opgericht bij wet, decreet of ordonnantie".

11 Beraadslaging FO 18 / /16 reglementen of verordeningen. Zij komen bijgevolg krachtens artikel 8 van de WRR in aanmerking om het Rijksregisternummer te gebruiken. De autonome gemeentebedrijven 18 wensen gebruik te maken van het Rijksregisternummer als identificatiemiddel om het risico op fouten maximaal uit te sluiten bij het opstellen van een proces-verbaal, het opleggen van een administratieve geldboete of de doorzending van een dossier aan het parket. Het Comité stelt vast dat het Rijksregisternummer, dat een uniek nummer is, in combinatie met de naam, voornaam en woonplaats, toelaat een persoon met grote nauwkeurigheid te identificeren. Verwarring of misverstanden die zich kunnen voordoen ingevolge homonymie of schrijffouten in de naam worden aldus vermeden. Gelet op de beoogde doeleinden en de gevolgen die dit mogelijk kan hebben voor de betrokkene, is het belangrijk dat er met betrekking tot de identiteit van de persoon niet de minste fout wordt begaan. Bijgevolg machtigt het Comité de autonome gemeentebedrijven om voor de bovenvermelde doeleinden het Rijksregisternummer te gebruiken. 28. Betreffende de gegevens "status van de nummerplaat" en "merk en type van het voertuig" zullen die de aanvrager toelaten de gegrondheid van een betwisting te controleren (diefstal, verlies, namaak van de nummerplaat) en te vermijden dat de vroegere houder van een nummerplaat onterecht wordt gestraft. 29. De aanvragers wensen eveneens een toegang tot de relevante gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde de meest recente gegevens te kunnen raadplegen van overtreders-rechtspersonen. In dit opzicht merkt het Comité vooreerst op dat het niet bevoegd is om een dergelijke toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen te machtigen. Voor het overige merkt het Comité op dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mening is dat sommige gegevens betreffende rechtspersonen "geen persoonsgegevens betreffen maar gegevens waarvan de bekendmaking nuttig blijkt te zijn in het kader van het doeleinden van de KBO" 19. Aangezien het niet gaat om persoonsgegevens is hun verwerking niet onderworpen aan een machtiging door het Comité. Overigens, de wet van 17 juli die een artikel III.29 invoegt in Boek III van het Wetboek van economisch recht, definieert de gegevens, opgenomen in de 18 Voor hun personeelsleden wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 19 Advies nr. 28/2013 van 17 juli 2013 betreffende een adviesaanvraag van de Federale Overheidsdienst Economie (Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen) houdende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 20 Wet van 17 juli 2013houdende invoeging van Boek III " Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

12 Beraadslaging FO 18 / /16 Kruispuntbank van Ondernemingen, die vrij toegankelijk zijn 21. Het Comité dient bijgevolg de toegang tot dergelijke gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen niet te machtigen aangezien zij vrij geraadpleegd kunnen worden. 30. In het licht van de in punt B.1. beschreven doeleinden besluit het Comité dat de door de aanvrager gevraagde gegevens conform artikel 4, 1, 3 van de WVP zijn. 31. Bovendien vestigt het Comité er de aandacht op dat de ingezamelde gegevens dienen beschouwd te worden als gerechtelijke gegevens zoals bedoeld in de WVP aangezien zij worden verzameld of verwerkt voor het eventueel inleiden van een rechtszaak, aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties of nog betrekking kunnen hebben op de verdenking van inbreuken. 32. Bijgevolg dienen de begunstigden van onderhavige machtiging de bijzondere voorwaarden voor de verwerking van dergelijke gegevens na te leven. Deze voorwaarden zijn vervat in artikel 25 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP Bewaringstermijn van de gegevens 33. De aanvragers wensen een bewaringstermijn van 5 jaar. Zij rechtvaardigen dit in het licht van de verjaringstermijn van de administratieve geldboetes die overeenkomstig artikel 43 van de wet van 24 juni 2013 is vastgesteld op 5 jaar. Artikel 44 van dezelfde wet voorziet overigens eveneens in een bewaring van de gegevens in het register van de gemeentelijke administratieve sancties gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de sanctie werd opgelegd of de alternatieve maatregel werd voorgesteld. 34. Het Comité besluit dan ook dat de bewaringstermijn passend is in het licht van artikel 4, 1, 5, WVP. Het Comité merkt eveneens op dat in de praktijk een onderscheid dient gemaakt te worden tussen verschillende bewaringsmethoden in de tijd. De behandeling van een lopend dossier vereist een zodanige bewaringswijze dat de gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn voor de ambtenaren die belast zijn met het dossierbeheer. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd dient de gekozen bewaringswijze nog slechts een beperkte toegang en beschikbaarheid aan de gegevens te verlenen. Zodra de bewaring niet langer nuttig is mogen de gegevens niet langer bewaard worden in een vorm die identificatie van de betrokkenen toelaat. 21 Waaronder de gegevens : de ondernemingsnummers en nummers van vestigingseenheidsnummers, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen, de naam van de onderneming en van haar vestigingseenheden, de juridische vorm van de onderneming, het adres van de onderneming en van haar vestigingseenheden.

13 Beraadslaging FO 18 / / Frequentie van de toegang en duur van de machtiging 35. Voor de begunstigden van onderhavige machtiging wordt een permanente toegang tot de gegevens gevraagd. 36. Aangezien de begunstigden van onderhavige machtiging dagelijks in staat moeten zijn om de auteurs van inbreuken te identificeren, hen te contacteren, processen-verbaal op te stellen en een administratieve geldboete op te leggen, oordeelt het Comité dat een permanente elektronische doorgifte gerechtvaardigd is in het licht van artikel 4, 1, 3 van de WVP. 37. Voor de begunstigden van onderhavige machtiging wordt een elektronische doorgifte voor onbepaalde duur gevraagd. Het Comité stelt vast dat de doeleinden waarvoor de begunstigden van onderhavige machtiging de mededeling vragen van deze gegevens, niet beperkt zijn in de tijd en dat bijgevolg een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, 1, 3 van de WVP) Bestemmelingen en/of derden aan wie de gegevens worden meegedeeld 38. De vanwege de DIV ontvangen gegevens mogen uitsluitend intern gebruikt worden door: de personen bedoeld in artikel 21, 4, 2 tot 4 van de GAS-wet, namelijk de gemeenteambtenaren 22, de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven 23 en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 24 ; de sanctionerende ambtenaren bedoeld in artikel 6 van de GAS-wet; de provinciale sanctionerende ambtenaren zoals vermeld in punt Die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen. 23 Wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 24 Die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld.

14 Beraadslaging FO 18 / / De gegevens betreffende de gemengde overtredingen zullen eveneens meegedeeld worden aan de Procureur des Konings zoals bepaald in artikelen 22, 27 en 41 van de GAS-wet alsook aan de financiële beheerders van de gemeenten die krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 gemachtigd zijn om de administratieve sanctie te innen Het Comité stelt vast dat de bovenvermelde personen conform artikelen 22, 25, 1, 1 ste lid, 27, 33, 2 de lid en 41 van de GAS-wet gemachtigd zijn dergelijke gegevens te verwerken. Het heeft derhalve geen enkel bezwaar dat de voormelde personen toegang krijgen tot de relevante gegevens binnen de beperkingen van de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd door de reglementering en op voorwaarde dat zij er door een wettelijke, statutaire of contractuele verplichting toe gehouden zijn de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren. 41. Indien andere verwerkende ambtenaren van de dienst van de hiervoor in punt 38 vermelde personen toegang zouden krijgen tot de gegevens van de DIV, dringt het Comité erop aan dat de sanctionerende ambtenaren en de vaststellers, in hun hoedanigheid van gemachtigde instanties in het licht van artikelen 25, 1, 1 ste lid en 33, 2 de lid van de GAS-wet, verantwoordelijk blijven voor het correct gebruik van de machtiging. Dit betekent dat zij moeten controleren dat de verwerkende ambtenaren de toegang uitsluitend gebruiken binnen de beperkingen van de verleende machtiging. Het Comité verzoekt de begunstigden van onderhavige machtiging een lijst bij te houden van de personen die toegang hebben tot de in deze machtiging beoogde gegevens. 42. De aldus vanwege de DIV verkregen gegevens zullen eveneens opgenomen worden in het register van de gemeentelijke administratieve sancties zoals bepaald door artikel 44 van de GAS-wet. Het Comité neemt hiervan akte en herinnert eraan dat enkel de gegevens opgesomd in artikel 44, 2 van de GAS-wet mogen opgenomen worden in dit register. 3. TRANSPARANTIEBEGINSEL 43. Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke gegevensverwerking een verwerking is die op een transparante wijze gebeurt. De informatieverplichting bedoeld in artikel 9 van de WVP is een van de hoekstenen voor een transparante verwerking. 25 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

15 Beraadslaging FO 18 / / In onderhavig geval zullen de geplande gegevensverwerkingen evenwel worden verricht in toepassing van de voorgeschreven bepalingen door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. Krachtens artikel 9, 2, 2 de lid, b) van de WVP is er in dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht. Die vrijstelling neemt echter niet weg dat het Comité mag nagaan of er passende waarborgen bestaan ter bescherming van de fundamentele rechten van de betrokken personen. 45. Het Comité beveelt aan dat algemene informatie aan de betrokkenen zou verstrekt worden via bijvoorbeeld de website van de DIV 26, de website van de begunstigden van onderhavige machtiging en/of via de processen-verbaal. 4. BEVEILIGING 4.1. Op niveau van de de begunstigden van onderhavige machtiging 46. De Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en de provincies waar sanctionerende ambtenaren zijn aangeduid om de functie van sanctionerend ambtenaar uit te oefenen bij een of meerdere steden en gemeenten, die de gegevens van de DIV wensen te ontvangen, zullen in de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten voorzien om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of toevallige vernietiging, tegen toevallig verlies alsook tegen iedere ongeoorloofde wijziging, toegang of iedere andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. 47. Deze entiteiten zullen hun veiligheidsmaatregelen moeten vermelden op een evaluatievragenlijst en informatie moeten verstrekken betreffende hun veiligheidsconsulent (eveneens aan de hand van een typeformulier). Zij dienen een kopie van deze formulieren op te sturen naar het Comité dat zich het recht voorbehoudt de genomen maatregelen te beoordelen Op niveau van de DIV 48. Uit de documenten waarover het Comité beschikt blijkt dat de DIV beschikt over veiligheidsconsulent alsmede over een algemeen beveiligingsbeleid. 26

16 Beraadslaging FO 18 / /16 OM DIE REDENEN het Comité machtigt de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die aan het Comité een geschreven en ondertekende verbintenis toesturen waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van onderhavige beraadslaging, om de in punt B.2.1. bedoelde elektronische gegevens te ontvangen zolang deze voorwaarden worden nageleefd, onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst van de conformiteitsverklaring en de evaluatievragenlijst betreffende de veiligheidsconsulent en de positieve beoordeling van deze elementen door het Comité; beslist, zonder afbreuk te doen aan de voormelde opschortende voorwaarde, dat het Comité zich het recht voorbehoudt om, desgevallend op regelmatige tijdstippen, na te gaan of de technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk en duurzaam in werking zijn overeenkomstig de stand van de techniek en of ze erop gericht zijn om op gepaste wijze de bestaande risico s in te dekken gedurende de gehele machtigingsperiode. Daarom gelast het Comité de begunstigden van onderhavige machtiging om het Comité in kennis te stellen van iedere relevante wijziging aan de beveiliging van de gemachtigde verwerkingen. Voor de Wnd. Administrateur, afw. De Voorzitter, (get.) An Machtens Wnd. Afdelingshoofd ORM (get.) Stefan Verschuere

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel C van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011-

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011- 1/20 Aanbeveling nr 06/2012 van 2 mei 2012 Betreft: aanbeveling uit eigen beweging m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/10 Advies nr 33/2013 van 17 juli 2013 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie