van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;"

Transcriptie

1 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen (AF-MA ) Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 18; Gelet op de aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", de l'union des Villes et Communes de Wallonie, de l'association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles- Capitale en de provinciebesturen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen (hierna de aanvragers) ontvangen op 19/03/2015; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Fedict op 16/04/2015; Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 27/05/2015;

2 Beraadslaging FO 18 /2015-2/16 Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 28 mei 2015, na beraadslaging, als volgt: I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 1. Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna "het Comité) heeft recent beraadslagingen 1 uitgebracht waarmee de gemeenten die een aanvraag hadden ingediend, gemachtigd werden om elektronisch mededeling te krijgen van persoonsgegevens van de DIV voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", l'union des Villes et Communes de Wallonie en l'association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid, geboden door artikel 25, 1, 2de lid en 33, 4de lid van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (hierna "de GAS-wet") en hebben aan het Comité gevraagd om voor de Belgische Steden en Gemeenten een algemene machtiging uit te brengen voor toegang tot de gegevens van de DIV. De provinciebesturen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sloten zich eveneens aan bij deze aanvraag. 3. Het Comité stelt vast dat het noodzakelijk is om de begunstigden van onderhavige machtiging uit te breiden tot het geheel van de Belgische Steden en Gemeenten, tot de autonome gemeentebedrijven en tot het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (zie punt 14 hierna) 4. De mededeling van gegevens door de DIV zal plaatsvinden door toedoen van de Kruispuntbank van de Voertuigen De GAS-wet is een kaderwet die de gemeenten toelaat om enerzijds de overtredingen te bestraffen die zij zelf als asociaal hebben gedefinieerd in hun reglementen of verordeningen (artikel 2) en anderzijds de door de wetgever opgesomde gemengde overtredingen, meer 1 Beraadslaging FO nr. 18/2014 van 10 juli 2014; Beraadslaging FO nr. 30/2014 van 2 oktober 2014; Beraadslaging FO nr. 32/2014 van 30 oktober 2014; Beraadslaging FO nr. 13/2015 en 14/2015 van 23 april Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de voertuigen, gebeuren alle gegevensuitwisselingen via de KBV, overeenkomstig artikel 8 van die wet dat uitdrukkelijk bepaalt dat de De Kruispuntbank houdt het repertorium van de voertuigen bij zoals bepaald in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

3 Beraadslaging FO 18 /2015-3/16 bepaald de overtredingen die strafrechtelijk dan wel administratief bestraft kunnen worden (artikel 3). 6. Er bestaan 3 soorten gemengde overtredingen: gemengde overtredingen van de eerste categorie bedoeld in artikel 3, 1 van de GAS-wet die de gemeenteraad toelaat in zijn reglementen of verordeningen administratieve sancties te bepalen voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 398, 448 en 521, derde lid, van het Strafwetboek; gemengde overtredingen van de tweede categorie bedoeld in artikel 3, 2 van de GAS-wet die de gemeenteraad toelaat in zijn reglementen of verordeningen administratieve sancties te bepalen voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1, 561, 1, 563, 2 en 3 en 563bis van het Strafwetboek; gemengde overtredingen bedoeld in artikel 3, 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 3 en F103 4, uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen (die men ook zal bestempelen als gemengde overtredingen van de derde categorie). 7. Deze 4 soorten overtredingen zijn telkens onderworpen aan verschillende administratieve procedures. Wat hun vaststelling betreft kunnen ze allemaal in het kader van hun bevoegdheden, vastgesteld worden door een politieambtenaar, een politieagent of een bijzondere veldwachter (artikel 20 van de GAS-wet). Kunnen echter eveneens worden vastgesteld: de overtredingen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties: door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december , en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen; door de provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen; 3 Verboden in beide richtingen voor alle bestuurders. 4 Begin voetgangerszone. 5 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie

4 Beraadslaging FO 18 /2015-4/16 door de personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen die behoren tot één van de door de Koning bepaalde categorieën, binnen het raam van hun bevoegdheden. Door de personeelsleden van de bewakingsondernemingen, die daartoe door de gemeenteraad werden aangewezen 6 (artikel 21, 1 en 2). de gemengde overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103: door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen; door de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld; door de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld (artikel 21 4). 8. Deze overtredingen kunnen aanleiding geven tot 4 soorten sancties: een administratieve geldboete; de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting (artikel 4, 1 van de GAS-wet). In tegenstelling tot de andere sancties dient de administratieve geldboete opgelegd te worden door een sanctionerend ambtenaar (artikel 6, 1 van de GAS-wet). 9. De gemeentebesturen kunnen overigens in hun reglementen of ordonnanties alternatieve maatregelen opnemen voor de administratieve boete, namelijk gemeenschapsdienst of nog 6 De personeelsleden van de bewakingsondernemingen, die daartoe door de gemeenteraad werden aangewezen, kunnen uitsluitend bij de ambtenaar bedoeld in artikel 20 melding maken van inbreuken die enkel bestraft kunnen worden met een administratieve sanctie, en dit enkel in het kader van de activiteiten, bedoeld in artikel 1, 1, eerste lid, 6, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid

5 Beraadslaging FO 18 /2015-5/16 lokale bemiddeling die de overtreder toelaat de aangerichte schade te herstellen of te vergoeden of het conflict bij te leggen (artikel 4, 2 van de GAS-wet). 10. Artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet vermeldt "De sanctionerend ambtenaar heeft in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, toegang tot de hiervoor pertinente gegevens van het Rijksregister en van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, op voorwaarde dat hij voorafgaand een machtiging verkregen heeft, respectievelijk van het Sectoraal Comité van het Rijksregister en van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid". 11. Artikel 33, 3de lid van de GAS-wet verduidelijkt dat: "De in artikel 21, 4, 2 tot 4, bedoelde personen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de kentekenplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk een machtiging verkregen hebben van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid". II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 12. De in de aanvraag beoogde elektronische mededeling van persoonsgegevens zal uitgaan van de DIV. Gelet op artikel 36bis van de WVP en artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, is het Sectoraal comité bijgevolg bevoegd. B. TEN GRONDE 1. FINALITEITSBEGINSEL 13. De gegevens die zullen ingezameld worden door de begunstigden van onderhavige beraadslaging zijn bestemd om de overtreders van gemeentelijke reglementen en verordeningen aan de hand hun nummerplaat te identificeren en te bestraffen. 14. De toegang tot de DIV gegevens moet door het Comité worden toegestaan: enerzijds aan de personen bedoeld in artikel 21, 4, 2 tot 4 van de GAS-wet, namelijk de gemeenteambtenaren 7, de personeelsleden van de autonome 7 Die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen.

6 Beraadslaging FO 18 /2015-6/16 gemeentebedrijven 8 en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 9 krachtens artikel 33, 3 de lid van de GAS-wet en, anderzijds aan de sanctionerende ambtenaren krachtens artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet zodat zij de administratieve sanctie kunnen opleggen; aan de provinciale sanctionerende ambtenaren. 15. Krachtens artikel 21, 1 en 4 van de GAS-wet zijn de gemeenteambtenaren, de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap immers bevoegd om de overtredingen vast te stellen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties alsook de gemengde overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103. Een koninklijk besluit stelde zopas de de kwalificatievoorwaarden vast van deze vaststellers Deze vaststellers stellen vaststellingen op van overtredingen die zij overzenden aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar voor het opleggen van de administratieve geldboete of het voorstellen van bemiddeling of gemeenschapsdienst (artikelen 4 tot 13 van de GASwet). Een koninklijk besluit stelde zopas de de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van deze sanctionerend ambtenaar vast De sanctionerend ambtenaar wordt aangeduid door de gemeenteraad. In het raam van een samenwerkingsakkoord kan een sanctionerend ambtenaar worden aangeduid door verschillende gemeenten (artikel 6 van de GAS-wet en artikel 2, 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gemeenteraad kan overigens ook aan de provincieraad vragen om een provinciale ambtenaar aan te duiden voor de functie van sanctionerend ambtenaar (artikel 1, 2 van hogervermeld koninklijk besluit van 21 december 2013). 8 Wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 9 Die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 10 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 11 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

7 Beraadslaging FO 18 /2015-7/ Wanneer een provinciale ambtenaar wordt aangeduid voor het uitoefenen van de functie van sanctionerend ambtenaar voor een of meerdere gemeenten, oordeelt het Comité dat deze provinciale overheid moet instaan voor het vervullen van de veiligheidsvoorwaarden (zoals vermeld infra in punt 4.1). De sanctionerend ambtenaar, die volkomen onafhankelijk optreedt 12, zal immers de gegevens verwerken in de lokalen van de provincie die hem heeft aangeduid. De provincie is dan ook verantwoordelijk voor de verwerkingen die door haar ambtenaar worden uitgevoerd. De Steden en Gemeenten die een beroep doen op een dergelijke provinciale ambtenaar zullen bijgevolg, wanneer zij aansluiten bij onderhavige machtiging, eveneens de door de provincie ingevulde veiligheidsformulieren moeten indienen. 19. Het Comité stelt vast dat: wat betreft de doeleinden waarvoor de DIV deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen in haar artikel 5 voorziet dat "De Kruispuntbank heeft tot doel om enerzijds de opspoorbaarheid van voertuigen te waarborgen ( ) en anderzijds om op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de titularis van hun inschrijving te identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen teneinde : ( ) 11 het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken"; artikel 25, 1, 1 ste lid van de GAS-wet verduidelijkt dat de sanctionerend ambtenaar in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden, toegang heeft tot de hiervoor pertinente gegevens van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, op voorwaarde dat hij voorafgaand een machtiging verkregen heeft van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid; artikel 33, 3 de lid van de GAS-wet verduidelijkt dat de in artikel 21, 4, 2 tot 4, bedoelde personen gemachtigd zijn om de identiteit van de houder van de kentekenplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk een machtiging verkregen hebben van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid. 20. Gelet op wat voorafgaat stelt het Comité vast dat de door de aanvrager beoogde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, 1, 2 van de WVP en dat de verwerking toelaatbaar is op basis van artikel 5, c) van de WVP. Het 12 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bepaalt "De sanctionerend ambtenaar oefent zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze uit in het kader van de beslissingen om een administratieve sanctie op te leggen zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De sanctionerend ambtenaar moet autonoom kunnen beslissen en mag daarbij geen instructies ontvangen"

8 Beraadslaging FO 18 /2015-8/16 Comité herhaalt dat de gevraagde gegevens uitsluitend verwerkt mogen worden voor het verwezenlijken van dit doeleinde. 2. HET PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 2.1. Aard van de gegevens 21. Artikel 4, 1, 3 van de WVP bepaalt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig dienen te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen en waarvoor zijn verder worden verwerkt. 22. De aanvragers wensen dat de hiernavolgende gegevens van het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen van de DIV worden meegedeeld aan de begunstigden van onderhavige machtiging: met het oog op het identificeren en contacteren van de overtreders-natuurlijke personen en een vaststelling op te maken: de naam en voornaam van de nummerplaathouder; het geslacht van de nummerplaathouder; de geboortedatum van de nummerplaathouder (1); het adres van de nummerplaathouder; het Rijksregisternummer van nummerplaathouder; de taal van de nummerplaathouder; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid van de nummerplaathouder dekt; met het oog op het identificeren en contacteren van de overtreders-rechtspersonen en een vaststelling op te maken: de naam van de onderneming; de rechtsvorm; het adres van de maatschappelijke zetel (of van de gebruiker van het voertuig); indien de maatschappelijke zetel niet gevestigd is in België maar de rechtspersoon er niettemin over een vestiging beschikt, het adres van deze vestiging; het ondernemingsnummer; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid dekt; met het oog op het beoordelen van de verdediging en het controleren van de huidige nummerplaathouder: de status van de nummerplaat;

9 Beraadslaging FO 18 /2015-9/16 het merk en type van het voertuig en kleur van het koetswerk; met het oog op het identificeren van een slachtoffer ingeval van lokale bemiddeling en de doorgifte van informatie aan derden die een rechtmatig belang hierbij hebben: de naam en voornaam van de nummerplaathouder; het adres van de nummerplaathouder; de code van de verzekeringsmaatschappij die het risico burgerlijke aansprakelijkheid van de nummerplaathouder dekt. 23. De identificatiegegevens alsook de adressen zijn noodzakelijk voor de begunstigden van onderhavige machtiging om hen in staat stellen de overtreders alsook eventuele slachtoffers 13 te identificeren, zich tot hen te richten en een proces-verbaal op te stellen. Het is voor de begunstigden van onderhavige machtiging eveneens van belang de code te verkrijgen van de verzekeringsmaatschappijen van de overtreder en van het slachtoffer aangezien deze maatschappijen ingeval van lokale bemiddeling tussenkomen om de schade aan het voertuig te bepalen. 24. Voor wat het Rijksregisternummer betreft, merkt het Comité op dat de gemeenten dit nummer mogen gebruiken voor het intern beheer van bestanden en verwerkingen, die zij moeten verwezenlijken in uitvoering van wettelijke verplichtingen en voor de uitwisseling van informatie met de andere openbare overheden en instellingen op grond van het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Zij mogen ook de gegevensbank van het Rijksregister raadplegen. Dit Rijksregisternummer zal de sanctionerend ambtenaar onder meer in staat zal stellen om via een raadpleging van de databank, het huidig adres terug te vinden van de houder van de nummerplaat en vergissingen ingevolge homoniemen zal vermijden. Het Comité vestigt de aandacht van de begunstigden van onderhavige machtiging op het feit dat de toegang door gemeenteambtenaren tot de databank van het Rijksregister en de raadpleging van de hierin opgenomen gegevens of sommige ervan slechts mogelijk is mogelijk is binnen de strikte beperkingen vastgesteld door of krachtens een wet, met inbegrip van, wanneer noodzakelijk de machtigingen door het Sectoraal comité van het Rijksregister die dergelijke toegang regelen In het raam van de gemengde overtredingen van de 1 ste (cf. artikel 521, 3 de lid van het Strafwetboek) en 2 de categorie (cf. artikel 559, 1 van het Strafwetboek) is het mogelijk dat een slachtoffer wordt geïdentificeerd aan de hand van de nummerplaat. 14 De steden en gemeenten kunnen overigens een aanvraag indienen voor toetreding tot de algemene machtiging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 13/2013 van 13 februari 2013.

10 Beraadslaging FO 18 / / Het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap beschikt eveneens over een machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken en toegang te hebben tot de gegevens van dit register in het raam van de uitvoering van zijn wettelijke opdracht tot uitvoering van het parkeerbeleid in zijn Gewest De autonome gemeentebedrijven beschikken niet over een machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken voor hun personeelsleden wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld Krachtens artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren, is het Sectoraal comité voor de Federale Overheid bevoegd om het gebruik van het Rijksregisternummer te machtigen. Dit artikel bepaalt immers "De toezichthouder staat toe dat het Rijksregisternummer wordt gebruikt telkens als over een gegevensstroom of verwerking van persoonsgegevens wordt beslist. Deze beslissing geldt als machtiging in uitvoering van artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen" 17. Overeenkomstig artikel 8 van de WRR kan de machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken worden verleend "aan de openbare en private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door het voormelde sectoraal comité. De autonome gemeentebedrijven zijn belast met taken van algemeen belang, met name het identificeren en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke 15 Beraadslaging van het Sectoraal comité van het Rijksregister nr. 56/2014 van 9 juli Zij zijn overigens geen begunstigden van de machtiging nr. 13/2013 van 13 februari 2013 van het Sectoraal comité van het Rijksregister ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken aangezien zij over een rechtspersoonlijkheid beschikken die verschilt van de gemeenten. 17 Artikel 3, 6 definieert als "toezichthouder": "de publiekrechtelijke instelling bedoeld in artikel 28 van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en in artikel 8.3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007, die thans bestaat uit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ingesteld door artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook uit de sectorale comités ingesteld door artikel 31bis van dezelfde wet van 8 december 1992, de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, ingesteld door artikel 10 van het decreet van het Vlaamse Parlement van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, de Commissie Wallonië-Brussel voor het toezicht op de gegevensuitwisselingen, ingesteld door artikel 22 van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief, en iedere andere gelijkaardige instantie opgericht bij wet, decreet of ordonnantie".

11 Beraadslaging FO 18 / /16 reglementen of verordeningen. Zij komen bijgevolg krachtens artikel 8 van de WRR in aanmerking om het Rijksregisternummer te gebruiken. De autonome gemeentebedrijven 18 wensen gebruik te maken van het Rijksregisternummer als identificatiemiddel om het risico op fouten maximaal uit te sluiten bij het opstellen van een proces-verbaal, het opleggen van een administratieve geldboete of de doorzending van een dossier aan het parket. Het Comité stelt vast dat het Rijksregisternummer, dat een uniek nummer is, in combinatie met de naam, voornaam en woonplaats, toelaat een persoon met grote nauwkeurigheid te identificeren. Verwarring of misverstanden die zich kunnen voordoen ingevolge homonymie of schrijffouten in de naam worden aldus vermeden. Gelet op de beoogde doeleinden en de gevolgen die dit mogelijk kan hebben voor de betrokkene, is het belangrijk dat er met betrekking tot de identiteit van de persoon niet de minste fout wordt begaan. Bijgevolg machtigt het Comité de autonome gemeentebedrijven om voor de bovenvermelde doeleinden het Rijksregisternummer te gebruiken. 28. Betreffende de gegevens "status van de nummerplaat" en "merk en type van het voertuig" zullen die de aanvrager toelaten de gegrondheid van een betwisting te controleren (diefstal, verlies, namaak van de nummerplaat) en te vermijden dat de vroegere houder van een nummerplaat onterecht wordt gestraft. 29. De aanvragers wensen eveneens een toegang tot de relevante gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde de meest recente gegevens te kunnen raadplegen van overtreders-rechtspersonen. In dit opzicht merkt het Comité vooreerst op dat het niet bevoegd is om een dergelijke toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen te machtigen. Voor het overige merkt het Comité op dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mening is dat sommige gegevens betreffende rechtspersonen "geen persoonsgegevens betreffen maar gegevens waarvan de bekendmaking nuttig blijkt te zijn in het kader van het doeleinden van de KBO" 19. Aangezien het niet gaat om persoonsgegevens is hun verwerking niet onderworpen aan een machtiging door het Comité. Overigens, de wet van 17 juli die een artikel III.29 invoegt in Boek III van het Wetboek van economisch recht, definieert de gegevens, opgenomen in de 18 Voor hun personeelsleden wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 19 Advies nr. 28/2013 van 17 juli 2013 betreffende een adviesaanvraag van de Federale Overheidsdienst Economie (Beheersdienst Kruispuntbank van Ondernemingen) houdende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 20 Wet van 17 juli 2013houdende invoeging van Boek III " Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

12 Beraadslaging FO 18 / /16 Kruispuntbank van Ondernemingen, die vrij toegankelijk zijn 21. Het Comité dient bijgevolg de toegang tot dergelijke gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen niet te machtigen aangezien zij vrij geraadpleegd kunnen worden. 30. In het licht van de in punt B.1. beschreven doeleinden besluit het Comité dat de door de aanvrager gevraagde gegevens conform artikel 4, 1, 3 van de WVP zijn. 31. Bovendien vestigt het Comité er de aandacht op dat de ingezamelde gegevens dienen beschouwd te worden als gerechtelijke gegevens zoals bedoeld in de WVP aangezien zij worden verzameld of verwerkt voor het eventueel inleiden van een rechtszaak, aanleiding kunnen geven tot administratieve sancties of nog betrekking kunnen hebben op de verdenking van inbreuken. 32. Bijgevolg dienen de begunstigden van onderhavige machtiging de bijzondere voorwaarden voor de verwerking van dergelijke gegevens na te leven. Deze voorwaarden zijn vervat in artikel 25 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP Bewaringstermijn van de gegevens 33. De aanvragers wensen een bewaringstermijn van 5 jaar. Zij rechtvaardigen dit in het licht van de verjaringstermijn van de administratieve geldboetes die overeenkomstig artikel 43 van de wet van 24 juni 2013 is vastgesteld op 5 jaar. Artikel 44 van dezelfde wet voorziet overigens eveneens in een bewaring van de gegevens in het register van de gemeentelijke administratieve sancties gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de sanctie werd opgelegd of de alternatieve maatregel werd voorgesteld. 34. Het Comité besluit dan ook dat de bewaringstermijn passend is in het licht van artikel 4, 1, 5, WVP. Het Comité merkt eveneens op dat in de praktijk een onderscheid dient gemaakt te worden tussen verschillende bewaringsmethoden in de tijd. De behandeling van een lopend dossier vereist een zodanige bewaringswijze dat de gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn voor de ambtenaren die belast zijn met het dossierbeheer. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd dient de gekozen bewaringswijze nog slechts een beperkte toegang en beschikbaarheid aan de gegevens te verlenen. Zodra de bewaring niet langer nuttig is mogen de gegevens niet langer bewaard worden in een vorm die identificatie van de betrokkenen toelaat. 21 Waaronder de gegevens : de ondernemingsnummers en nummers van vestigingseenheidsnummers, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen, de naam van de onderneming en van haar vestigingseenheden, de juridische vorm van de onderneming, het adres van de onderneming en van haar vestigingseenheden.

13 Beraadslaging FO 18 / / Frequentie van de toegang en duur van de machtiging 35. Voor de begunstigden van onderhavige machtiging wordt een permanente toegang tot de gegevens gevraagd. 36. Aangezien de begunstigden van onderhavige machtiging dagelijks in staat moeten zijn om de auteurs van inbreuken te identificeren, hen te contacteren, processen-verbaal op te stellen en een administratieve geldboete op te leggen, oordeelt het Comité dat een permanente elektronische doorgifte gerechtvaardigd is in het licht van artikel 4, 1, 3 van de WVP. 37. Voor de begunstigden van onderhavige machtiging wordt een elektronische doorgifte voor onbepaalde duur gevraagd. Het Comité stelt vast dat de doeleinden waarvoor de begunstigden van onderhavige machtiging de mededeling vragen van deze gegevens, niet beperkt zijn in de tijd en dat bijgevolg een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, 1, 3 van de WVP) Bestemmelingen en/of derden aan wie de gegevens worden meegedeeld 38. De vanwege de DIV ontvangen gegevens mogen uitsluitend intern gebruikt worden door: de personen bedoeld in artikel 21, 4, 2 tot 4 van de GAS-wet, namelijk de gemeenteambtenaren 22, de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven 23 en de personeelsleden het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap 24 ; de sanctionerende ambtenaren bedoeld in artikel 6 van de GAS-wet; de provinciale sanctionerende ambtenaren zoals vermeld in punt Die voldoen aan de minimumvoorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 december 2013, en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen. 23 Wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, alsook tot de in artikel 3, 3, bedoelde inbreuken, en die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld. 24 Die in het kader van hun bevoegdheid daartoe door de gemeenteraad zijn aangesteld.

14 Beraadslaging FO 18 / / De gegevens betreffende de gemengde overtredingen zullen eveneens meegedeeld worden aan de Procureur des Konings zoals bepaald in artikelen 22, 27 en 41 van de GAS-wet alsook aan de financiële beheerders van de gemeenten die krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 gemachtigd zijn om de administratieve sanctie te innen Het Comité stelt vast dat de bovenvermelde personen conform artikelen 22, 25, 1, 1 ste lid, 27, 33, 2 de lid en 41 van de GAS-wet gemachtigd zijn dergelijke gegevens te verwerken. Het heeft derhalve geen enkel bezwaar dat de voormelde personen toegang krijgen tot de relevante gegevens binnen de beperkingen van de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd door de reglementering en op voorwaarde dat zij er door een wettelijke, statutaire of contractuele verplichting toe gehouden zijn de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren. 41. Indien andere verwerkende ambtenaren van de dienst van de hiervoor in punt 38 vermelde personen toegang zouden krijgen tot de gegevens van de DIV, dringt het Comité erop aan dat de sanctionerende ambtenaren en de vaststellers, in hun hoedanigheid van gemachtigde instanties in het licht van artikelen 25, 1, 1 ste lid en 33, 2 de lid van de GAS-wet, verantwoordelijk blijven voor het correct gebruik van de machtiging. Dit betekent dat zij moeten controleren dat de verwerkende ambtenaren de toegang uitsluitend gebruiken binnen de beperkingen van de verleende machtiging. Het Comité verzoekt de begunstigden van onderhavige machtiging een lijst bij te houden van de personen die toegang hebben tot de in deze machtiging beoogde gegevens. 42. De aldus vanwege de DIV verkregen gegevens zullen eveneens opgenomen worden in het register van de gemeentelijke administratieve sancties zoals bepaald door artikel 44 van de GAS-wet. Het Comité neemt hiervan akte en herinnert eraan dat enkel de gegevens opgesomd in artikel 44, 2 van de GAS-wet mogen opgenomen worden in dit register. 3. TRANSPARANTIEBEGINSEL 43. Het Comité herinnert eraan dat een eerlijke gegevensverwerking een verwerking is die op een transparante wijze gebeurt. De informatieverplichting bedoeld in artikel 9 van de WVP is een van de hoekstenen voor een transparante verwerking. 25 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

15 Beraadslaging FO 18 / / In onderhavig geval zullen de geplande gegevensverwerkingen evenwel worden verricht in toepassing van de voorgeschreven bepalingen door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. Krachtens artikel 9, 2, 2 de lid, b) van de WVP is er in dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht. Die vrijstelling neemt echter niet weg dat het Comité mag nagaan of er passende waarborgen bestaan ter bescherming van de fundamentele rechten van de betrokken personen. 45. Het Comité beveelt aan dat algemene informatie aan de betrokkenen zou verstrekt worden via bijvoorbeeld de website van de DIV 26, de website van de begunstigden van onderhavige machtiging en/of via de processen-verbaal. 4. BEVEILIGING 4.1. Op niveau van de de begunstigden van onderhavige machtiging 46. De Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en de provincies waar sanctionerende ambtenaren zijn aangeduid om de functie van sanctionerend ambtenaar uit te oefenen bij een of meerdere steden en gemeenten, die de gegevens van de DIV wensen te ontvangen, zullen in de nodige technische en organisatorische maatregelen moeten voorzien om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of toevallige vernietiging, tegen toevallig verlies alsook tegen iedere ongeoorloofde wijziging, toegang of iedere andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. 47. Deze entiteiten zullen hun veiligheidsmaatregelen moeten vermelden op een evaluatievragenlijst en informatie moeten verstrekken betreffende hun veiligheidsconsulent (eveneens aan de hand van een typeformulier). Zij dienen een kopie van deze formulieren op te sturen naar het Comité dat zich het recht voorbehoudt de genomen maatregelen te beoordelen Op niveau van de DIV 48. Uit de documenten waarover het Comité beschikt blijkt dat de DIV beschikt over veiligheidsconsulent alsmede over een algemeen beveiligingsbeleid. 26

16 Beraadslaging FO 18 / /16 OM DIE REDENEN het Comité machtigt de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap die aan het Comité een geschreven en ondertekende verbintenis toesturen waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van onderhavige beraadslaging, om de in punt B.2.1. bedoelde elektronische gegevens te ontvangen zolang deze voorwaarden worden nageleefd, onder de opschortende voorwaarde van de ontvangst van de conformiteitsverklaring en de evaluatievragenlijst betreffende de veiligheidsconsulent en de positieve beoordeling van deze elementen door het Comité; beslist, zonder afbreuk te doen aan de voormelde opschortende voorwaarde, dat het Comité zich het recht voorbehoudt om, desgevallend op regelmatige tijdstippen, na te gaan of de technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk en duurzaam in werking zijn overeenkomstig de stand van de techniek en of ze erop gericht zijn om op gepaste wijze de bestaande risico s in te dekken gedurende de gehele machtigingsperiode. Daarom gelast het Comité de begunstigden van onderhavige machtiging om het Comité in kennis te stellen van iedere relevante wijziging aan de beveiliging van de gemachtigde verwerkingen. Voor de Wnd. Administrateur, afw. De Voorzitter, (get.) An Machtens Wnd. Afdelingshoofd ORM (get.) Stefan Verschuere

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2014 van 2 oktober 2014 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Schaarbeek om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014;

Gelet op de aanvraag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem ontvangen op 20/05/2014; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2014 van 10 juli 2014 Betreft: aanvraag tot machtiging van de gemeente Sint-Agatha-Berchem om via elektronische weg de persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de stad Herstal (hierna de aanvrager), ontvangen op 16/03/2015;

Gelet op de aanvraag van de stad Herstal (hierna de aanvrager), ontvangen op 16/03/2015; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 17/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de stad Herstal om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de "DIV")

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 06/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van De Lijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die in databanken van de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 05/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Beraadslaging houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 13/2014 van 24 april 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

1/7. persoonlijke. du Crédit 22/07/2015; Gelet op de. van Société. aanvraag

1/7. persoonlijke. du Crédit 22/07/2015; Gelet op de. van Société. aanvraag 1/7 Sectoraal comité voor de d Federalee Overheid Beraadslaging FO nr 25/2015 van 1 oktober 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van dee Société Wallonne du Crédit Social (Waalse Maatschappij voor Sociaal

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Financiën, ontvangen op 17/12/2015;

Gelet op de aanvraag van de FOD Financiën, ontvangen op 17/12/2015; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 42/2016 van 17 november 2016 Betreft: aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Beraadslaging betreffende de aanvraag van de FOD Financiën om aan de opdrachtgever of de aannemer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 37/2013 van 14 november 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag voor toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen van de FOD Mobiliteit en

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2012 van 25 juli 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de TEC- ondernemingen om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 01/2012 van 9 februari 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (hierna de aanvrager) ontvangen op 19/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (hierna de aanvrager) ontvangen op 19/02/2015; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 12/2015 van 23 april 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van de Algemene Dienst Inlichtingen en veiligheid ( ADIV ) om elektronisch persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het "Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 49/2016 van 15 december 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de Administratie Brussel Fiscaliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 19/2013 van 27 juni 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de FOD Defensie voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

personnes (SPW DTP) (Waalse overheidsdienst -Directie personenvervoer) om toegang te hebben

personnes (SPW DTP) (Waalse overheidsdienst -Directie personenvervoer) om toegang te hebben 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 12/2013 van 29 maart 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction du Transport de personnes (SPW DTP)

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ontvangen op 20/06/2013;

Gelet op de aanvraag van van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ontvangen op 20/06/2013; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 28/2013 van 4 oktober 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 15/2014 van 12 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de verwerking van persoonsgegevens die

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, ontvangen op 11 juli 2016;

Gelet op de aanvraag van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, ontvangen op 11 juli 2016; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 31/2016 van 29 september 2016 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de heer Dirk De Smet, Directeur-generaal van Bruggen en Wegen ontvangen op 29/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de heer Dirk De Smet, Directeur-generaal van Bruggen en Wegen ontvangen op 29/07/2011; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2012 van 15 maart 2012 Betreft: doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) naar de Directie Coördinatie

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 72/2014 van 10 september 2014 Betreft: aanvraag van RENTA vzw ten behoeve van zichzelf en haar leden om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Voorzitter van de contvangen op 29/09/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 29, 30/10, 13 en 16/11/2015;

Gelet op de aanvraag van de Voorzitter van de contvangen op 29/09/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 29, 30/10, 13 en 16/11/2015; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2015 van 10 december 2015 Betreft: aanvraag van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) om toegang te krijgen tot de gegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 31/2015 van 10 december 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst ( VLABEL ) om als rechtsopvolger van het Departement Financiën

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directeur-generaal van de POD Maatschappelijke Integratie ontvangen op 05/12/2012;

Gelet op de aanvraag van de Directeur-generaal van de POD Maatschappelijke Integratie ontvangen op 05/12/2012; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 05/2013 van 7 februari 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de POD Maatschappelijke Integratie met het oog op de elektronische mededeling

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Dhr. Bernard Buyse, Voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ontvangen op 15/04/2010;

Gelet op de aanvraag van Dhr. Bernard Buyse, Voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ontvangen op 15/04/2010; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 11/2010 van 10 juni 2010 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om toegang te verkrijgen tot

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015;

Gelet op de aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen ontvangen op 30/11/2015; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2016 van 6 januari 2016 Betreft: aanvraag van de provincie Oost-Vlaanderen om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 08/2014 van 20 maart 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 02/2011 van 17 februari 2011 Betreft: machtigingsaanvraag voor het verkrijgen van de contactgegevens van erkende dierenartsen en van erkende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2013 van 29 maart 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein RWO ( Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 11/2015 van 18 februari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Pensioendienst voor de overheidssector, beheersinstelling van het secundair

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012;

Gelet op de aanvraag van VMSW en de e-ib ontvangen op 19/04/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2012 van 18 juli 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Entiteit e- Government en ICT-Beheer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 25/2017 van 19 juli 2017 Betreft: aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Military Police Group van het Ministerie van Landsverdediging ontvangen op 02/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Military Police Group van het Ministerie van Landsverdediging ontvangen op 02/03/2012; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 09/2012 van 31 mei 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Military Police Group van het Ministerie van Landsverdediging om toegang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (hierna de aanvrager), ontvangen op 08/06/2015;

Gelet op de aanvraag van Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (hierna de aanvrager), ontvangen op 08/06/2015; 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 09/2016 van 29 maart 2016 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om, in het kader van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2010 van 14 juli 2010 Betreft: Aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot sommige

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2017 van 15 februari 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap om toegang

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 20/2009 van 25 maart 2009 Betreft: aanvraag van de provincie Henegouwen tot uitbreiding van de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies nr. 03/2016 van 3 februari 2016 Betreft: Advies betreffende het voorontwerp van besluit van het Verenigd College houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012, gewijzigd door de ordonnantie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2014 van 4 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois et Extensions om toegang te hebben tot

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie