Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;"

Transcriptie

1 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor iedere vrijwilliger kunnen beschikken over een uniek identificatienummer en om de fiscale fiches te kunnen invullen (RN-MA ) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité"); Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna "WRR"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 29/11/2011; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 14 december 2011, na beraadslaging, als volgt:

2 Beraadslaging RR 71 /2011-2/7 I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 1. De aanvraag strekt ertoe om het Belgische Rode Kruis, hierna de aanvrager, machtiging te verlenen om gebruik te maken van het identificatienummer van het Rijksregister (artikel 8 van de WRR) zodat zij over een uniek identificatienummer beschikken voor iedere vrijwilliger en ook om de fiscale fiches te kunnen invullen. 2. Ter informatie herinnert het Comité eraan dat het reeds voor een ander doeleinde machtiging verleende aan het Belgische Rode Kruis om gebruik te maken van het identificatienummer van het Rijksregister in de beraadslaging RN nr. 39/2008 van 30 juli 2008: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de identificatie van de bloeddonor. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR) 3. Overeenkomstig de artikelen 5, eerste lid, 2, en 8 WRR wordt de machtiging om toegang te verkrijgen tot of om mededeling te krijgen van de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, WRR en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, verleend door het Comité aan de openbare en private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door het voormelde sectoraal comité. 4. Overeenkomstig haar statuten 1, goedgekeurd bij besluit van de drie gemeenschapsexecutieven 2, staat Het Belgische Rode Kruis de openbare overheid bij in de hoedanigheid van hulpdienst en vervult aldus een opdracht van algemeen belang. 1 Statuten van het Belgische Rode Kruis goedgekeurd op 13 oktober 2003, BS, 22 april Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis, BS, 22 april 2004; Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis, BS 1 juli 2004; Besluit van de Regering houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003, BS 20 augustus 2004.

3 Beraadslaging RR 71 /2011-3/7 5. In haar hoedanigheid van openbare instelling van Belgisch recht op grond van de artikelen 5, eerste lid, 2, en 8 WRR komt de aanvrager bijgevolg in aanmerking om gemachtigd te worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 6. Bovendien mag de aanvrager op grond van artikel 314, 3, 5 van het Wetboek van de inkomstenbelasting het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken om de fiscale fiches in te vullen van haar vrijwilligers die het jaarlijkse maximum bedrag aan forfaitaire vergoedingen overschrijden zoals bepaald in de wet van 3 juli 2005 met betrekking tot de rechten van vrijwilligers. A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP) 7. Op grond van artikel 4 WVP vormen de informatiegegevens en het identificatienummer van het Rijksregister persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens dienen bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt B. DOELEINDEN 8. De statuten 3 van de aanvrager bepalen wat volgt: Het Belgische Rode Kruis is officieel erkend door de regering als een vrijwillige en zelfstandige organisatie, helper van de overheid en in het bijzonder van de medische diensten van het leger 9. In die hoedanigheid beschikt zij over vrijwilligers waarop een bijzonder regime van toepassing is, zoals bepaald in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. 10. Het gebruik van het identificatienummer van het rijksregister wordt gevraagd voor een dubbel doeleinde: - Een uniek identificatienummer hebben voor iedere vrijwilliger (9500 in totaal) - In staat zijn de fiscale fiches in te vullen van de vrijwilligers die het maximumbedrag overschrijden van de forfaitaire vergoeding. 3 Statuten van het Belgische Rode Kruis goedgekeurd op 13 oktober 2003, BS, 22 april 2004.

4 Beraadslaging RR 71 /2011-4/7 11. Het comité is van mening dat deze doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn zoals bedoeld in artikel 4, 1, 2 van de WVP en artikel 5, tweede lid van de WRR. C. PROPORTIONALITEIT C.1. Ten overstaan van het identificatienummer van het Rijksregister 12. De aanvrager wenst het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om iedere vrijwilliger eenduidig en zonder risico op homoniemen te kunnen identificeren. Die precieze identificatie is belangrijk omdat de aanvrager voor de verschillende activiteiten (waarvan de interventies bij catastrofes) met haar gegevensbank de vrijwilligers kan mobiliseren met het juiste profiel (met name de gevolgde opleiding) 13. Het is ook dankzij het identificatienummer van het Rijksregister dat de aanvrager de fiscale fiches correct kan invullen van de vrijwilligers die het maximumbedrag voor vergoedingen, bedoeld in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, hebben overschreden. 14. Het Comité besluit dat uitgaande van de vermelde doeleinden, het gebruik van het identificatienummer in overeenstemming is met artikel 4, 1, 3 van de WVP. C.2. Ten opzichte van de duur waarvoor het gebruik gevraagd wordt 15. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. 16. Het Comité stelt vast dat de opdrachten die aan de aanvrager werden toevertrouwd niet beperkt zijn in de tijd. Uitgaande van het doeleinde waarvoor de toegang en het gebruik worden gevraagd, lijkt een machtiging voor onbepaalde duur gepast (artikel 4, 1, 3 van de WVP). C.3. Ten opzichte van de bewaartermijn 17. Uit het aanvraagformulier blijkt dat de aanvrager het identificatienummer zal bewaren zolang een persoon als vrijwilliger actief blijft bij het Rode Kruis. Het betreft meer bepaald de periode waarin een vrijwilliger voor interventies op het terrein kan worden opgeroepen en een onkostenvergoeding kan krijgen die ertoe zou kunnen leiden dat een fiscale fiche moet worden ingevuld.

5 Beraadslaging RR 71 /2011-5/7 18. Wanneer een vrijwilliger niet langer als actief wordt beschouwd, zal de aanvrager zijn identificatienummer van het Rijksregister verwijderen. 19. Gelet op wat voorafging is het Comité van oordeel dat de voorgestelde bewaringstermijn in overeenstemming is met artikel 4, 1, 5 van de WVP C.4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 20. Volgens de aanvraag zal het identificatienummer uitsluitend intern worden gebruikt. 21. Het Comité neemt hiervan akte. C.5. Netwerkverbindingen 22. Uit de uitleg verstrekt door de aanvrager leidt het Comité af dat er geen netwerkverbindingen aan de hand van het identificatienummer zullen tot stand komen. 23. Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat: indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen de aanvrager het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen; het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt kan worden in relaties met derden voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken. D. BEVEILIGING D.1. De consulent inzake informatieveiligheid 24. De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld. De betrokkene is departementshoofd ICT. 25. Het Comité vestigt er de aandacht op dat de IT-veiligheid een onderdeel is van de informatieveiligheid. Bijgevolg zou de betrokkene als veiligheidsconsulent zichzelf als hoofd van het ICT-departement moeten controleren. Er bestaat in zijnen hoofde dus een onverenigbaarheid.

6 Beraadslaging RR 71 /2011-6/7 26. Zoals reeds werd aangestipt is informatiebeveiliging ruimer dan IT-beveiliging. Het omvat o.a. ook de fysieke - en omgevingsbeveiliging en de beveiliging m.b.t. het personeel. Het is niet duidelijk of de voorgestelde persoon ook die aspecten zal controleren. 27. Het Comité wenst dan ook dat de aanvrager een andere persoon voorstelt voor de functie van veiligheidsconsulent D.2. Het informatieveiligheidsbeleid 28. Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt evenals over een plan in toepassing ervan. 29. Het Comité heeft er akte van genomen. D.3. Personen die het identificatienummer gebruiken en lijst van deze personen 30. Het identificatienummer van het Rijksregister zal gebruikt worden door de Coördinatoren van de Dienst voluntariaat, de coördinatoren en bestuursassistenten van de Provinciale comités belast met het beheer van de fiches en door de personeelsleden van de dienst boekhouding die belast zijn met de opmaakt van de fiscale fiches. 31. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot het Rijksregister en die het identificatienummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden. 32. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens, te bewaren. 33. Het Comité wijst er overigens op dat de aanvrager de noodzakelijke procedures moet invoeren zodat - ongeacht de persoon die intern toegang heeft tot het Rijksregister - iedere raadpleging van het Rijksregister wordt geregistreerd alsook het kader waarbinnen de raadpleging heeft plaatsgevonden zodat achteraf kan nagegaan worden of deze raadpleging voldoende gegrond was. OM DIE REDENEN,

7 Beraadslaging RR 71 /2011-7/7 Het Comité 1 machtigt het Belgische Rode Kruis om voor onbepaalde duur en voor de verwezenlijking van de doeleinden, vermeld onder punt B en onder de voorwaarden uiteengezet in deze beraadslaging, het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. Deze machtiging heeft slechts uitwerking zodra het Comité aan de hand van de verstrekte documenten en informatie heeft kunnen vaststellen dat: Een veiligheidsconsulent die alle noodzakelijke garanties biedt, werd aangesteld; 2 stipuleert dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden uit het beveiligingsformulier dat aan het Comité werd verstrekt (aanstelling van een consulent inzake informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), het Belgische Rode Kruis een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan het Comité moet bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren. 3 stipuleert dat wanneer het Comité een vragenlijst over het beveiligingsniveau van het Belgische Rode Kruis toestuurt, die laatste deze vragenlijst naar waarheid moet invullen en naar het Comité moet terugsturen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren. Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Mireille Salmon

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2016 van 27/07/2016 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens om toegang te krijgen tot diverse

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 91/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Administratie Economie en werkgelegenheid (Brussel

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Chef Defensie ontvangen op 23/08/2010; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16 en 24/11/2010;

Gelet op de aanvraag van de Chef Defensie ontvangen op 23/08/2010; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16 en 24/11/2010; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2010 van 22 december 2010 Betreft: verzoek om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de aanmaak van nieuwe militaire

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontvangen op 25/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontvangen op 25/10/2011; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2012 van 11 januari 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie tot uitbreiding van beraadslaging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO ontvangen op 12/09/2011;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO ontvangen op 12/09/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 63/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van het Agentschap Inspectie RWO tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2009 met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2016 van 13 april 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot het Wachtregister voor de opmaak van

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging nr. 20/2016 van 13 april 2016 Betreft: Aanvraag van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015;

Gelet op de aanvraag van de Orde van Vlaamse Balies, ontvangen op 31/07/2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2015 van 30 september 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Orde van Vlaamse Balies om het Rijksregisternummer te gebruiken m.b.t. de

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 70/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l Aménagement du

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 63/2017 van 8 november 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin om toegang tot krijgen tot het Rijksregister en het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014;

Gelet op de aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen, ontvangen op 15/01/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 21/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het identificatienummer van

Nadere informatie

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130)

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (RN/MA/2010/130) 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2011 van 26 januari 2011 Betreft: aanvraag van de vzw Identifin om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 17/2015 van 25 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Geografische Informatie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij ontvangen op 03/11/2011; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2012 van 11 januari 2012 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, ontvangen op 13/07/2009;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, ontvangen op 13/07/2009; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 61/2009 van 7 oktober 2009 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 27 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycomission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016;

Gelet op de aanvraag van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), ontvangen op 18 januari 2016; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 68/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest om de beraadslaging RR nr. 12/2010

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2016 van 25 mei 2016 Betreft: vraag van de administratie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 14/07/2011; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 20 oktober 2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 14/07/2011; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 20 oktober 2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 64/2011 van 14 december 2011 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 16/2018 van 28 maart 2018 Betreft: Verzoek om herziening van beraadslaging RR nr. 36/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag van de

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Toezichtcommissie (ten behoeve van Vlabel) ontvangen op 21/01/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Toezichtcommissie (ten behoeve van Vlabel) ontvangen op 21/01/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 15/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2007 VAN 18 JULI 2007

BERAADSLAGING RR Nr 25 / 2007 VAN 18 JULI 2007 KONINKRIJK BELGIE KONINKRIJK BELGIE Brussel, Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Adres : Fax.: Hoogstraat, +32(0)2/213.85.65

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 52/2015 van 2 september 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van het Operationeel Directoraat-generaal van de Plaatselijke Besturen, Sociale

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité"); Gelet op de aanvraag van van de FOD Financiën, ontvangen op 23 maart 2017;

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); Gelet op de aanvraag van van de FOD Financiën, ontvangen op 23 maart 2017; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 45/2017 van 13 september 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot sommige gegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de vzw "Hôpital français" om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Gelet op de aanvullende informatie ontvangen op 18 april 2017, 8 juni 2017, 26 en 28 september 2017;

Gelet op de aanvullende informatie ontvangen op 18 april 2017, 8 juni 2017, 26 en 28 september 2017; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 55/2017 van 4 oktober 2017 Betreft: Aanvraag van Federgon ten behoeve van de uitzendkantoren om het Rijksregisternummer te gebruiken voor

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03 en 12/05/2016;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03 en 12/05/2016; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2016 van 22 juni 2016 Betreft: aanvraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders om de gerechtsdeurwaarders toe te laten het gegeven

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 78/2016 van 14 september 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 5 augustus 2016;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 5 augustus 2016; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 82/2016 van 19 oktober 2016 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het Rijksregisternummer te gebruiken en toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017;

Gelet op de aanvraag van de VMM en AIV ontvangen op 29 maart 2017; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2017 van 21 juni 2017 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2013 van 10 juli 2013 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie tot uitbreiding van de toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen - Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de Vlaamse Overheid ontvangen op 19/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen - Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de Vlaamse Overheid ontvangen op 19/10/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2011 van 14 december 2011 Betreft: Aanvraag tot machtiging vanwege het Agentschap Ondernemen - Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2012 van 26 september 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van beraadslagingen nrs. 36/2008 en 01/2009 (RN/MA/2011/303)

Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van beraadslagingen nrs. 36/2008 en 01/2009 (RN/MA/2011/303) 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 01/2012 van 11 januari 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van beraadslagingen nrs. 36/2008

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 93/2016 van 7 december 2016 Betreft: aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij regio Bergen "Toit & Moi" tot uitbreiding van de Beraadslaging

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2014 van 4 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois et Extensions om toegang te hebben tot

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2012 van 14 maart 2012 Betreft: Vraag van de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balie van België (OFDB) om hun advocaten via haar tussenkomst

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 91/2016 van 7 december 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction Générale Opérationnelle des pouvoirs locaux, de l action sociale

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012;

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2013 van 16 januari 2013 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep om anonieme gegevens te bekomen m.b.t. de nationaliteit

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ontvangen op 08/07/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ontvangen op 08/07/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2015 van 2 september 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject (RN-MA )

Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject (RN-MA ) 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 89/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het e-deposit pilootproject

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 18/08/2017; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 57/2017 van 4 oktober 2017 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 47/2012 met het

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2014 van 9 juli 2014 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Afdeling

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014;

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2014 van 4 juni 2014 Betreft: aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten om het identificatienummer van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ontvangen op 06/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ontvangen op 06/06/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) om toegang te krijgen tot een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 58/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011;

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van Bpost om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en

Nadere informatie

organisé par la Communauté française» (Directie tuchtsancties van de Algemene dienst onderwijs

organisé par la Communauté française» (Directie tuchtsancties van de Algemene dienst onderwijs 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2014 van 5 maart 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de «Direction disciplinaire du Service général de l enseignement organisé par la

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 72/2017 van 13 december 2017 Betreft: Aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) ten behoeve van de Vlaamse steden

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 33/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 11/09/2013; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 68/2013 van 9 oktober 2013 Betreft: aanvraag van de vzw Nationale Vereniging van Landmeters-experten en de vzw Belgische Unie van Landmeters-experten

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015;

Gelet op de aanvraag van Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting ontvangen op 24/12/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2016 van 2 maart 2016 Betreft: aanvraag van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, Brussel Gewestelijke Coördinatie, Directie Huisvesting,

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid, ontvangen op 02/10/2014;

Gelet op de aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid, ontvangen op 02/10/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 94/2014 van 19 november 2014 Betreft: aanvraag van het Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018;

Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 25/2018 van 18 april 2018 Betreft: Aanvraag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om toegang te krijgen tot informatiegegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 20/2017 van 17 mei 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) om toegang

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut

Nadere informatie

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 77/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Verzoek van de Waalse Maatschappij voor Sociale Krediet (Société wallonne du crédit social) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2014 van 30 juli 2014 Betreft: aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 52 / 2005 van 21 december 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 52 / 2005 van 21 december 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011;

Gelet op de aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv ontvangen op 15/03/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2011 van 18 mei 2011 Betreft: aanvraag van de Autoveiligheid nv en het Bureau voor Technische controle nv om het identificatienummer van

Nadere informatie

1/9. evenals het. (hierna "WRR"); persoonlijke. werking van

1/9. evenals het. (hierna WRR); persoonlijke. werking van 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 41/2015 vann 17 juni 2015 Betreft: aanvraag van de Nationalee Veiligheidsoverheid omm toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie