Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 33 - Straf- en andere bepalingen TITEL 1. ALGEMEEN Art Toepassingsgebied Dit hoofdstuk legt de verschillende aspecten van de procedure vast ingeval een inbreuk werd vastgesteld op één van de bepalingen van de politiereglementen van de gemeente De Haan die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. Art Begripsomschrijving In dit algemeen reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) Een sanctie die door de gemeenteraad in zijn reglementen en verordeningen wordt voorzien bestaande uit: - een administratieve geldboete die maximaal 175,00 euro of 350,00 euro bedraagt naargelang de overtreder respectievelijk minderjarig of meerderjarig is; - de administratieve schorsing van een door gemeente de Haan verleende toestemming of vergunning; - de administratieve intrekking van een door gemeente De Haan verleende toestemming of vergunning. Sanctionerend ambtenaar Gemengde inbreuken Niet-gemengde inbreuken Een ambtenaar die aangewezen is door de gemeenteraad, bevoegd is voor het opleggen van een administratieve geldboete, en voldoet aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Inbreuken op gemeentelijke verordeningen en reglementen die enkel aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctionering indien geen strafrechtelijke sanctionering wordt toegepast. Inbreuken op gemeentelijke verordeningen en reglementen die door geen andere regelgeving strafbaar worden gesteld en enkel aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctionering. Minderjarige overtreder Een overtreder die op het ogenblik van de inbreuk de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Meerderjarige overtreder Een overtreder die op het ogenblik van de inbreuk de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ouderlijke betrokkenheid Bemiddeling Bemiddelaar Gemeenschapsdienst Een procedure waarbij de sanctionerend ambtenaar de ouders van de minderjarige overtreder over de feiten informeert en hen verzoekt hun mondelinge of schriftelijke opmerkingen hierover mee te delen samen met de te nemen opvoedkundige maatregelen. Een maatregel als alternatief voor de administratieve geldboete die het voor de overtreder mogelijk maakt om door tussenkomst van een bemiddelaar de veroorzaakte schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. De statutaire of contractuele beambte aangesteld door de stad Oostende die, in opdracht van de sanctionerend ambtenaar de verschillende stappen van de bemiddelingsprocedure inzake GAS uitvoert, en voldoet aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder als alternatief voor de administratieve geldboete, bestaande uit een opleiding en/of een onbetaalde prestatie onder toezicht van gemeente De Haan of van een door gemeente De Haan aangewezen bevoegde rechtspersoon. Art Doelgroep en toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle bepalingen van de politiereglementen van gemeente De Haan die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit reglement geldt ten aanzien van alle overtreders die een inbreuk begaan op voornoemde politiereglementen binnen het grondgebied van gemeente de Haan. Art Vaststellen inbreuken De inbreuken op de bepalingen van de politiereglementen van gemeente De Haan worden vastgesteld door een politieambtenaar of door gemeenteambtenaren die voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie. Art Opleggen administratieve geldboete De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. De opgelegde administratieve geldboete is proportioneel in functie van de zwaarte van de feiten, de mogelijke verzachtende omstandigheden en de eventuele herhaling. GR 30/06/2016 1

2 Art Protocolakkoord De gemengde inbreuken voorzien in de politiereglementen of verordeningen van gemeente De Haan worden behandeld conform het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken, afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen op 17 mei 2016, bekrachtigd door de gemeenteraad. Dit protocolakkoord leeft alle wettelijke bepalingen na die betrekking hebben op de procedures voorzien voor de overtreders en schendt de rechten van de overtreders niet. TITEL 2. BIJZONDER BEPALINGEN UIT HET STRAFWETBOEK HOOFDSTUK 1 - Zware gemengde inbreuken Ingevolge de afspraken gemaakt in het protocolakkoord dd zullen zware gemengde inbreuken (Art. 398; 448; en SW) en de hier opgesomde lichte gemengde inbreuken (art 461; 463; 563,3 ; 563 bis) altijd door het parket verder behandeld worden. HOOFDSTUK 2 - Lichte gemengde inbreuken Onderstaande gedragingen, beschreven in het strafwetboek, zijn lichte gemengde inbreuken en kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro. Deze inbreuken worden behandeld volgens de afspraken beschreven in het protocolakkoord tussen de gemeenten en het parket. Art. 526 Strafwetboek Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt: Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst. Art. 534bis Strafwetboek Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen. Art. 534ter Strafwetboek Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt. Art. 537 Strafwetboek Hij die kwaadwillig één of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of één of meer enten vernielt, wordt gestraft: Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro; Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftig euro of met één van die straffen alleen. Art. 545 Strafwetboek Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. Art. 559,1 Strafwetboek Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft: 1 Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen. Art. 561,1 Strafwetboek Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met één van die straffen alleen worden gestraft: 1 Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. Art. 563, 2 Strafwetboek Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met één van die straffen alleen worden gestraft: 2 Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen. Art. 521, 3de lid Strafwetboek Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. GR 30/06/2016 2

3 TITEL 3. OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN PARKEREN Verkeersinbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk Besluit dd betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. TITEL 4. STRAFBEPALINGEN Art In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politieambtenaren aangeduid in Art. 20 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in dit politiereglement. Ingevolge de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de gemeenteambtenaren die voldoen aan de door de Koning vastgestelde minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid en die daartoe door de gemeenteraad worden aangewezen. Art Inbeslagname/ambtshalve verwijdering wanneer de overtreder na aanmaning de niet-reglementaire toestand ongedaan maakt, op kosten en risico van de overtreder. Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft. Art Als de veiligheid of gezondheid in het gedrang komt en de verantwoordelijke blijft nalatend, kan een sanctie worden opgelegd volgens het algemeen politiereglement, en kan de burgemeester opdracht geven de nodige maatregelen te nemen en de kosten te verhalen op de verantwoordelijke(n). Art De politie kan na voorafgaande waarschuwing, de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen. Art Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in dit politiereglement moeten worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen. Art Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013: - een administratieve geldboete die maximum 175 euro of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is; - een administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; - een administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; - een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. Art De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro. 2. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. 3. Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 4. In geval van herhaling kan de sanctionerend ambtenaar de administratieve geldboete verhogen tot maximum het dubbele van de laatste administratieve geldboete, zonder dat dit bedrag de maximumgeldboete van 350 euro (of 175 euro voor een minderjarige) overschrijdt. 5. Bij de verhoging van de geldboete wordt geen rekening gehouden met de verzachtende omstandigheden die bij de vorige inbreuken in aanmerking zijn genomen. Art De vaststelling van meerdere overtredingen op hetzelfde reglement of verordening, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten, zonder dat deze boete het bedrag van 350 euro te boven mag gaan of 175 euro indien een minderjarige overtreder betreft. 2. Bij samenloop van een overtreding waarvoor een administratieve geldboete voorzien is én een overtreding waarvoor een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente afgeleverde vergunning of een administratieve sluiting van een instelling, wordt alleen de schorsing, intrekking of sluiting uitgesproken. GR 30/06/2016 3

4 Art De sanctionerende ambtenaar kan zowel voor minderjarige als voor meerderjarige overtreders volgende alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete opleggen: 1. de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit; 2. de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om door tussenkomst van een bemiddelaar, de geleden schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. Art De burgemeester of de officier van bestuurlijke politie kan, na een voorafgaandelijke waarschuwing, de voor publiek toegankelijke manifestaties en activiteiten in open lucht, doen stopzetten, zelfs sluiten wanneer deze de openbare rust verstoren. TITEL 5. PROCEDURE HOOFDSTUK 1 - Procedure algemeen (uitgezonderd overtredingen vermeld in HOOFDSTUK 5) Art Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit proces-verbaal of dit bestuurlijk verslag wordt binnen de twee maanden na de vaststelling bezorgd aan de sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald in Art. 22 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Als de overtreding wordt vastgesteld bij heterdaad wordt het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag binnen de maand overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de sanctionerende ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. Art De administratieve procedure wordt overeenkomstig Art van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties opgestart door middel van een eerste ter post aangetekende brief aan de overtreder. Aan de overtreder wordt in deze brief het volgende meegedeeld: - de feiten en hun kwalificatie; - de mogelijkheid tot het indienen van verweer; - het recht om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman; - het recht om zijn dossier te raadplegen. De brief bevat tevens een kopie van het proces-verbaal of van het bestuurlijk verslag. In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze meegedeeld aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die het gezag over hem uitoefenen. 2. De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak, ook bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de vijftiende dag na de dag van ontvangst. Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70 euro. De sanctionerend ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt. 3. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt door middel van een tweede ter post aangetekende brief genomen en ter kennis gebracht van de betrokkene, dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten. Art De gemeenteraad kiest voor de mogelijkheid tot aanbod van bemiddeling aan meerderjarigen. De overtreder moet wel akkoord zijn daartoe, en het slachtoffer moet geïdentificeerd zijn. Art De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf haar kennisgeving, behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend. Art De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten. Art De sanctionerend ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de vaststelling van de feiten. De eventuele beroepsprocedures zijn niet inbegrepen in deze termijn. In afwijking van voormeld lid moet de beslissing van de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten, genomen worden en aan de betrokkenen ter kennis gebracht, indien er een gemeenschapsdienst en/of bemiddeling tussenkomt. Art De beslissing wordt door de sanctionerende ambtenaar aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven. In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze ter kennis gebracht aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben. De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden eveneens ter kennis gebracht aan de overtreder per aangetekend schrijven. GR 30/06/2016 4

5 Beslissingen inzake feiten die tevens met een strafsanctie zijn bekleed worden eveneens toegestuurd aan de Procureur des Konings. Art Onder bepaalde voorwaarden kan een voorstel gedaan worden tot onmiddellijke betaling van de geldboete, nl. de overtreder is een natuurlijk persoon, niet minderjarige of onbekwaam. De overtreder heeft geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België. De overtreder gaat akkoord. De geldboete mag maximum 25 euro bedragen (bij meerdere inbreuken maximum 100 euro). Art Wanneer een persoon beneden de 18 jaar ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd dat wordt bestraft met een administratieve geldboete, geeft de ambtenaar daarvan kennis aan de stafhouder van de Orde van Advocaten, zodat ervoor gezorgd kan worden dat de betrokkende kan worden bijgestaan door een advocaat. HOOFDSTUK 2 - Ouderlijke betrokkenheid Art Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling of, desgevallend, de oplegging van een administratieve geldboete, kan de sanctionerend ambtenaar, indien hij dit aangewezen acht of wanneer de ouders van de minderjarige of de minderjarige zelf daarom verzoeken, de procedure van ouderlijke betrokkenheid opstarten. Art In het geval dat de sanctionerend ambtenaar de procedure van de ouderlijke betrokkenheid opstart informeert hij, per aangetekende brief, de vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige over de vastgestelde feiten. Hij verzoekt hen om, onmiddellijk na het ontvangen van het proces-verbaal, hun mondelinge of schriftelijke opmerkingen mee te delen over deze feiten en de eventueel te nemen opvoedkundige maatregelen. Daartoe kan hij een ontmoeting vragen met de vader en de moeder, de voogd of de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, alsook met de minderjarige. Indien, na het bekomen van de voormelde opmerkingen en/of nadat hij de minderjarige heeft ontmoet - evenals zijn vader, moeder, voogd of personen die er de hoede over uitoefenen, en indien hij tevreden is over de educatieve maatregel die door deze laatsten werd/werden voorgesteld, dan kan de sanctionerend ambtenaar hetzij de procedure afsluiten. De sanctionerend ambtenaar kan beslissen tot het opstarten van de administratieve procedure in volgende gevallen: - er werden geen opmerkingen noch opvoedkundige maatregelen binnen de gestelde termijn overgemaakt; - de minderjarige overtreder en/of de ouder(s), voogd of personen die er de hoede over uitoefenen zijn niet ingegaan op het verzoek uitgaande van de sanctionerend ambtenaar om elkaar te ontmoeten; - de sanctionerend ambtenaar is van oordeel dat de voorgestelde opvoedkundige maatregelen niet het beoogde resultaat zullen hebben. In dergelijk geval wordt aan de minderjarige een bemiddelingsaanbod gericht conform de bepalingen voorzien in het hoofdstuk Bemiddelingsprocedure. HOOFDSTUK 3 Bemiddelingsprocedure Art De bemiddelaar, die is aangesteld door de stad Oostende en ter beschikking staat van alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Brugge, voert de bemiddelingsprocedure uit. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de bemiddeling, zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Art Bij minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten wordt de beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete, steeds voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. 2. Bij meerderjarigen is de bemiddeling facultatief. De sanctionerend ambtenaar oordeelt of het opstarten van de bemiddelingsprocedure opportuun en nuttig is. 3. De ouders, voogden of personen die de hoede hebben over van de minderjarige worden op de hoogte gebracht van de bemiddelingsprocedure en kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling. 4. Minderjarigen kunnen gratis bijgestaan worden door een advocaat die door de stafhouder van de Orde van de Advocaten wordt aangeduid. Art De bemiddeling heeft tot doel de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de veroorzaakte schade te vergoeden of effectief/symbolisch (GAS-prestatie) te herstellen of het conflict op te lossen. Art Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen: - vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling; - vertrouwelijkheid; - transparantie; - onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar. Art De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Vervolgens wordt de bemiddelaar door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de relevante feiten van de zaak. GR 30/06/2016 5

6 2. Na het ontvangen van het dossier doet de bemiddelaar een bemiddelingsaanbod aan de betrokken partijen dat gepaard gaat met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe deze verloopt, wat van de betrokkenen wordt verwacht, wat de betrokkenen mogen verwachten en welke hun rechten en plichten zijn. 3. De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te bekomen. 4. Indien de betrokken partijen een akkoord bereiken, wordt er een overeenkomst opgemaakt. De overeenkomst geeft het resultaat van de bemiddeling weer. De gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen worden expliciet vermeld. De bemiddelaar volgt de uitvoering van het akkoord op. Art De bemiddelaar verstrekt de sanctionerend ambtenaar informatie over de stand van zaken betreffende de bemiddeling, wanneer de sanctionerend ambtenaar hiertoe verzoekt. De bemiddelaar deelt het resultaat van de bemiddeling zo snel mogelijk mee aan de aangewezen ambtenaar. Indien de bemiddeling niet wordt aangevat of wordt beëindigd zonder resultaat, wordt dit eveneens zo snel mogelijk meegedeeld. Art Bij afsluiting van de bemiddeling deelt de bemiddelaar via een evaluatieverslag het resultaat van de bemiddeling mee aan de sanctionerend ambtenaar. Dit evaluatieverslag verduidelijkt of de bemiddeling: 1. werd geweigerd; 2. tot een akkoord heeft geleid; 3. is mislukt. Art Een geslaagde bemiddeling is een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord heeft geleid of tot een akkoord waarvan de nietuitvoering niet toe te schrijven is aan de overtreder. 2. In het geval van een geslaagde bemiddeling legt de sanctionerend ambtenaar geen geldboete op en wordt het GAS-dossier afgesloten. Art In geval van weigering van het bemiddelingsaanbod of falen van de bemiddeling, kan de sanctionerend ambtenaar ofwel een gemeenschapsdienst voorstellen, ofwel een administratieve geldboete opleggen binnen een termijn van 12 maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten. HOOFDSTUK 4 Gemeenschapsdienst Art Een gemeenschapsdienst kan worden voorgesteld mits het akkoord van de overtreder of op zijn verzoek. Art Deze gemeenschapsdienst mag voor meerderjarige overtreders niet meer dan dertig uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing van de sanctionerende ambtenaar. Art Voor minderjarige overtreders mag de gemeenschapsdienst niet meer dan vijftien uur bedragen, dient zij georganiseerd te worden in verhouding tot zijn leeftijd en zijn capaciteiten en moet zij worden uitgevoerd binnen dezelfde termijn als deze die voor de meerderjarigen geldt. Voor minderjarige overtreders kan de sanctionerende ambtenaar beslissen de keuze en de modaliteiten van de gemeenschapsdienst toe te vertrouwen aan de bemiddelaar. Art De gemeenschapsdienst bestaat uit: 1. een opleiding en/of; 2. een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente of van een door de gemeente aangewezen bevoegde rechtspersoon en uitgevoerd ten behoeve van een gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen. Art De procedure van gemeenschapsdienst zal omkaderd worden door een door de gemeente erkend dienst of rechtspersoon. Art De vader, de moeder, de voogd of de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de uitvoering van de gemeenschapsdienst. Art In geval van niet-uitvoering van de gemeenschapsdienst of weigering van de gemeenschapsdienst kan de sanctionerende ambtenaar een administratieve geldboete opleggen binnen een termijn van 12 maand vanaf de dag van de vaststelling van de feiten. GR 30/06/2016 6

7 Art De sanctionerende ambtenaar dient verplicht het aanbod tot bemiddeling aan de minderjarige over te maken, de sanctionerende ambtenaar oordeelt facultatief over het aanbod tot bemiddeling aan de meerderjarige. Art In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling kan de sanctionerende ambtenaar ofwel een gemeenschapsdienst voorstellen ofwel een administratieve geldboete opleggen. HOOFDSTUK 5 - Sancties betreffende overtredingen volgens het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg Art De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuken, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete. 2. De administratieve boete wordt bepaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro. 3. Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte met verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald. 4. Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering gestuurd met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering. 5. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een administratieve geldboete op te leggen kan gedwongen worden uitgevoerd, indien deze administratieve geldboete niet binnen de termijn bedoeld in 4 werd betaald, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt. Art Overtredingen volgens KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg van: - eerste categorie: worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete of een onmiddellijke inning van 55 euro; - tweede categorie: worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete of een onmiddellijke inning van 110 euro; - derde categorie worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete of een onmiddellijke inning van 330 euro; Art De procedures betreft ouderlijke betrokkenheid, bemiddelingsprocedure alsook gemeenschapsdienst zijn niet van toepassing op boven vermelde overtredingen. HOOFDSTUK 6 - Beroepsmogelijkheden Art De overtreder kan bij verzoekschrift beroep instellen bij de politierechtbank, tegen de beslissing van de ambtenaar binnen een termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing. Art Indien de beslissing betrekking heeft op minderjarigen die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift bij de jeugdrechtbank. In dit geval kan het hoger beroep ook worden ingesteld door de vader en de moeder, zijn voogden of de personen die het gezag over hem uitoefenen. De jeugdrechtbank blijft bevoegd indien de overtreder meerderjarig is op het moment dat de rechtbank zich uitspreekt. Art De politierechtbank of de jeugdrechtbank doet uitspraak over het beroep dat werd ingesteld tegen de administratieve sanctie en oordeelt over de wettigheid en de proportionaliteit van de opgelegde geldboete. De rechtbank kan de beslissing van de ambtenaar hetzij bevestigen, hetzij herzien. Wanneer een beroep tegen een administratieve sanctie aanhangig wordt gemaakt bij de jeugdrechtbank, kan deze de sanctie vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding zoals die wordt in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. 2. Er staat geen hoger beroep open tegen de beslissing van de politierechtbank of van de jeugdrechtbank. Wanneer echter de jeugdrechtbank beslist om de administratieve sanctie te vervangen door een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, staat er wel hoger beroep open. HOOFDSTUK 7 - Verjaring Art De administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moet worden. HOOFDSTUK 8 - Administratieve schorsing of intrekking en sluiting GR 30/06/2016 7

8 Art De administratieve schorsing, intrekking of sluiting wordt enkel opgelegd voor de inbreuken die betrekking hebben op de toelatingsvoorwaarden en de uitbatingsvoorwaarden waarop GAS-sancties van toepassing zijn. 2. De keuze van administratieve sanctie is proportioneel op grond van de ernst van de feiten die haar verantwoorden en de eventuele herhaling of het geheel van samenlopende inbreuken. Art Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente De Haan verleende toestemming of vergunning, of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting, stuurt de sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen. 1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de opstart van deze administratieve procedure overeenkomstig Art. 45 van de wet van 24 juni Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing die via aangetekend schrijven aan de betrokkene wordt bezorgd. - Hierin staat dat er een inbreuk is vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden wanneer de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. Een uittreksel uit het overtreden reglement of de overtreden verordening wordt bijgevoegd. 2. In geval van herhaling kan het college overgaan tot een tijdelijke schorsing van een toelating of een tijdelijke sluiting van de inrichting. 3. In geval van meerdere herhalingen, en indien de inbreuk de openbare rust verstoort, tumult veroorzaakt en/of de rust van de andere burgers in het gedrang brengt, kan het college de verleende (domein)concessie/toelating definitief herroepen of de instelling definitief sluiten, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 4. In het geval van 2 en 3 zal de betrokkene per aangetekend schrijven, in kennis worden gesteld: 1. van de datum en de aard van de bij herhaling vastgestelde inbreuk(en). Hierbij ontvangt de betrokkene een kopie van het door de bevoegde ambtenaar opgemaakt verslag of vaststellingsakte en van de aard van de maatregel die het college zich voorneemt te nemen en een uittreksel uit het overtreden gemeentelijk politiereglement; 2. waar en wanneer hij het dossier kan inzien; 3. de dag en het uur dat betrokkene door het college, of een afgevaardigde ervan, zal gehoord worden. Tussen de voormelde kennisgeving en de hoorzitting, zijn minstens twintig kalenderdagen gelegen; 4. dat de betrokkene zich mag laten bijstaan door een raadsman naar keuze; 5. dat de betrokkene voorafgaand aan de datum van de hoorzitting, zijn verweer per aangetekend schrijven, en kan verkiezen om dit te laten gelden. 5. De eindbeslissing van het college met betrekking tot de administratieve schorsing, intrekking of sluiting, zal per aangetekend schrijven, aan de betrokkene ter kennis worden gebracht ten minste 30 dagen na de indiening van het schriftelijk verweer of de hoorzitting. Na het verstrijken van die termijn wordt het college geacht van sanctionering af te zien. 6. In geval van tijdelijke/definitieve schorsing, intrekking of sluiting, dient de betrokkene onmiddellijk gevolg te geven aan de eindbeslissing. Zo niet zal de gemeente, op kosten van de betrokkene, alle nodige maatregelen treffen om de organisatie/uitbating/instelling te sluiten, desnoods door verzegeling. HOOFDSTUK 9 - Het register Art De gemeente houdt e e n enkel bestand bij van de natuurlijke personen of rechtspersonen die op basis van een vastgestelde inbreuk op de politieverordeningen en reglementen het voorwerp hebben uitgemaakt van de opstart van een gas-procedure (waarschuwing, administratieve sanctie, lokale bemiddeling). De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van dit bestand. Dit bestand is enkel bedoeld om de correcte uitvoering van de gas-procedure te verzekeren. 2. Dit bestand bevat de volgende persoonsgegeven en informatiegegeven: 1. de naam, voornamen, geboortedatum en verblijfplaats van de personen die het voorwerp uitmaken van een gemeentelijke administratieve gas-procedure. In het geval van een minderjarige, de namen, voornamen, geboortedatum en verblijfplaats van de ouders, voogden of personen die hem onder hun hoede hebben; 2. de aard van de gepleegde feiten; 3. de aard van de sanctie en de dag waarop deze werd opgelegd; 4. de sancties waartegen geen beroep meer ingesteld kan worden. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop de sancties werd opgelegd of de bemiddeling werd voorgesteld. Eens die termijn verstreken is, worden zij hetzij vernietigd, hetzij geanonimiseerd. TITEL 6. SLOTBEPALINGEN Art Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig Art. 186 en 187 van het gemeentedecreet en zal via de voorhanden zijnde kanalen worden gecommuniceerd.. GR 30/06/2016 8

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 MEI 2016 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN woensdag, 25 mei 2016 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L. Lippens, Burgemeester;

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN :De gemeente/stad..., vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege,

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) de stad Eeklo, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.2015/1: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 11/05, 8/6 en 29/06/2015. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. GAS2 en GAS3

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES. GAS2 en GAS3 PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GAS2 en GAS3 TUSSEN : De gemeente Lille, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, namens wie handelen de heer

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS De gemeente Beveren, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WIJZIGING WETGEVING EN UITBREIDING TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN (wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en wet van 7 mei 2004 tot wijziging van

Nadere informatie

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD?

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) het laatste is er nog lang niet over gezegd. Er deden dan ook heel wat geruchten de ronde. Worden

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel LOI -WET pagina 1 van 17 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde

Nadere informatie

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ARRONDISSEMENT MAASEIK PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van: 27/10/2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Maurice Vanoevelen:

Nadere informatie

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing)

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Deze verklaring betreft volgende opdracht (hierna de opdracht ): (omschrijving en besteknummer) Hierbij bevestigen wij dat (handelsnaam en maatschappelijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES WAT? GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen

Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet. #VVSGhandhaven 26 mei Mechelen Het ABC van de GAS-wet: een kort overzicht van de mogelijkheden van de GASwet #VVSGhandhaven - Mechelen 1. Wat is GAS? Bestuurlijke handhaving Gemeente kan een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen

Nadere informatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex

Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Gemeentelijke Administratieve Sancties Politiecodex Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be 1 Algemeen GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Nadere informatie

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN: De gemeente Beernem, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-wet, verscheen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

BETREFT: Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - inbreuken op het strafwetboek

BETREFT: Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - inbreuken op het strafwetboek o Politie POLITIEZONE VLAAMSE ARDN Dienst logistiek-financiën-informatica Gemeente Zingem Alfred Amelotstraat 53 9750 ZINGEM Qntvanqen 16 SEP. Onttoaa! Zingent Minderbroedersplein 1 9700 OUDAARDE Tel:

Nadere informatie

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van Bekendgemaakt op de gemeentelijke website op

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van Bekendgemaakt op de gemeentelijke website  op Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van

Nadere informatie

VVSG-advies voorontwerp wet GAS

VVSG-advies voorontwerp wet GAS VVSG-advies voorontwerp wet GAS Betreft Advies VVSG over wetsontwerp GAS van 19/03/2013 ter voorbereiding van de parlementaire besprekingen van het wetsontwerp Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket INHOUD Inleiding Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties Wegwijzer doorheen deze pocket 11 13 19 1 GAS als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid 23 1.1. Wat is overlast eigenlijk?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1 Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Francois Boddaert (SP.A) en Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), raadslid

Francois Boddaert (SP.A) en Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), raadslid Technische dienst Mariska de Groot besluit GEMEENTERAAD 580.15 Gemeentelijke Administratieve sancties (GAS) vergadering 12 september 2017 Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Art Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband. 15 JULI 2005. Gemeentedecreet HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 118. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband.

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)

19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) 19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) HOOFDSTUK VI. - Tucht. Afdeling I. - Toepassingsgebied. Art. 117. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

O K T O BER Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 september 2016

O K T O BER Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 september 2016 V E R SLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 10 O K T O BER 2016 Aanwezig Afwezig Verontschuldigd D. Sioen: Burgemeester; E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman,

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 MEI 2015

ZITTING VAN 28 MEI 2015 ZITTING VAN 28 MEI 2015 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET 10 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Aan

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 56/2013 van 6 november 2013 Betreft: Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING HOOFDSTUK XIV SCHADE AAN HET WEGDEK DOOR GEWICHTSOVERSCHRIJDING AFDELING 1 ALGEMENE BEPALING Art. 55bis. Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 1 Vlaams Infrastructuurfonds: het fonds

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE)

Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE) Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE) RL: 06 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 Het TUCHTREGLEMENT (De TUCHTCOMMISSIE)... 1 1 Hoofdstuk I. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Stavaza 28.01.2014 versie 02 van 26.02.2014 Inleiding Medio 2013 keurde het federale parlement een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties goed, waardoor

Nadere informatie

Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie

Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie Publieke rechtshandhaving, inzonderheid de gemeentelijke bestuurlijke politie Tip: heel veel van de cursus staat in de codex. I. Publieke rechtshandhaving Publieke vs. Strafrechtelijke rechtshandhaving

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1

46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1 ARTIKELEN 46 Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen: het vervolgverhaal 1 Tom De Sutter Advocaat Frans Baert & vennoten CVBA Assistent UGent, Vakgebied Bestuursrecht INLEIDING

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 2 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Samenvatting studie toepassing GAS

Samenvatting studie toepassing GAS Samenvatting studie toepassing GAS VVSG-studie november 2008 VVJ-driedaagse 17/02/2011 De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voerde gedurende de maanden mei tot en met juli 2008 een grootschalige

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek

INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER. Inhoudstafel II. PROCEDURES. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties. Hoofdstuk 1. Situering en historiek INHOUDSTAFEL I. WEGWIJZER Inhoudstafel II. PROCEDURES DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. Situering gemeentelijke administratieve sancties 1 1.1. Kadering

Nadere informatie