BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting voor de opening van de offertes : vrijdag 23 september 2011 om 10 u Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 16 september 2011 om 10 u. Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 6 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 6 I.1.1 Context van de opdracht... 6 I.1.2 Problematiek... 9 I.1.3 Voorwerp van de opdracht I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER I.3 GEBRUIK DOOR ANDERE FEDERALE AANBESTEDENDE OVERHEDEN I.4 VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE I.5 WIJZE VAN GUNNEN I.6 PROCEDURE VOOR LATERE ONDERHANDELINGEN I.7 PRIJSOPGAVE I.8 LOOPTIJD VAN DE OPDRACHT I.9 INFORMATIESESSIE I.10 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE I.11 TIJDELIJKE VERENIGINGEN I.12 VRIJE VARIANTEN I.13 OPTIES I.14 GESTANDDOENINGSTERMIJN I.15 INDIENEN VAN DE OFFERTE I.16 OPENING VAN DE OFFERTES I.17 PROCEDURE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT I.17.1 Kwalitatieve selectiecriteria I.17.2 Regelmatigheid van de offertes I.17.3 Gunningscriteria II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 KENNISGEVING VAN DE GUNNING VAN DE OPDRACHT II.2 DE BESTELBON EN HAAR MODALITEITEN II.3 LEIDEND AMBTENAAR II.4 BORGTOCHT II.5 LEVERBAARHEID VAN HET VOORGESTELDE SYSTEEM II.6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT II.6.1 Clausule betreffende de technologische evolutie II.6.2 Plaats van uitvoering en specifieke bepalingen II.6.3 Personeel van de opdrachtnemer II.6.4 Onderaannemers II.6.5 Middelen die ter beschikking worden gesteld door de FOD Financiën II.6.6 Te respecteren normen en standaarden II.6.7 Veranderingsbeheer ( change management ) II.6.8 Bijzondere verbintenissen betreffende verkregen informatie II.6.9 Aansprakelijkheden II.7 LOOPTIJD II.8 OPVOLGING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN EN CONTROLE DOOR DERDEN II.8.1 Opvolging van de goede uitvoering van de opdracht II.8.2 Controle door derden II.9 BEOORDELING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN EN CONTROLEWERKZAAMHEDEN II.10 VOORLOPIGE OPLEVERING II.11 GARANTIE II.12 DEFINITIEVE OPLEVERING II.13 OPLEVERINGSMODALITEITEN EN -KOSTEN II.14 EIGENDOM VAN DE ONTWIKKELDE SOFTWARE II.15 DEPONERING BIJ EEN ESCROW AGENT II.16 FACTURATIE, BETALING EN PRIJSHERZIENING II.16.1 Facturatie en betaling Blz. 2

3 II.16.2 Prijsherziening II.16.3 Clausule van meest begunstigde klant II.17 PUBLICITEIT - REFERENTIES II.18 LAATTIJDIGE LEVERINGEN II.19 VERWEERMIDDELEN VAN DE ADMINISTRATIE - GESCHILLEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT III.1.1 Context van de opdracht III.1.2 Problematiek III.1.3 Voorwerp van de opdracht III.2 VEREISTEN VAN DE OPDRACHT III.2.1 Algemene Vereisten III.2.2 De ESB-oplossing III.2.3 Licenties III.2.4 Softwareonderhoud en support III.2.5 Overdracht van kennis III.2.6 Pilootproject III.2.7 Versterking van de SOA-benadering III.2.8 Organisatie van het project III.2.9 SLA IV. BIJLAGEN BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : CURRICULUM VITAE BIJLAGE C : REFERENTIEMODEL BIJLAGE D : VRAAG EN ANTWOORD FORMULIER BIJLAGE E : INVENTARIS A) HOOFDOPDRACHTEN i) Overdracht van kennis ii) Prijs van de licenties iii) Volumetriefunctie iv) Resterende hoofdopdrachten B) SECUNDAIRE OPDRACHTEN i) Profielen BIJLAGE F : INFORMATIE BETREFFENDE DE INVENTARIS Blz. 3

4 Ontwerper Naam: Stafdienst ICT Adres: Koning Albert II-laan 33 bus 95 te 1030 Brussel Contactpersoon: Nicolas Vanderavero Telefoon: 0257/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. Betreffende documenten eigen aan de opdrachtgever: Onderhavig bestek. De berichten inzake de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten. De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. Documenten waarnaar de aanbestedende overheid binnen het bestek verwijst. Betreffende documenten eigen aan de inschrijver: De offerte van de inschrijver. De verduidelijkingen en verbintenissen die door de FOD Financiën worden aanvaard en die als aanvulling op de offerte gelden (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Geen Blz. 4

5 Gebruikte symbolen en afkortingen B2B Business-to-Business B2G Business-to-Government BAM Business Activity Monitoring KBO Kruispuntbank van ondernemingen KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KFF Kruispuntbank van de federale fiscaliteit CCFF Communicatiecentrum van de federale fiscaliteit CV Curriculum Vitæ DB Database DMZ Demilitarized zone EAI Enterprise Application Integration EDA Event-Driven Architecture ESB Enterprise Service Bus ESM Enterprise System Management VTE Voltijds equivalent FedIAM Federal Identity and Access Management FSB Federal Service Bus FUP Finance Unified Process G2C Government-to-Citizen G2G Government-to-Government IAM Identity and Access Management IT Information Technology ICT Information and Communication Technologies IDE Integrated Development Environment ISO International Organization for Standardization JDBC Java DataBase Connectivity JEE Java Platform, Enterprise Edition JMX Java Management Extensions KPI Key Performance Indicator PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments 2 QoS Quality of Service REST Representational State Transfer RDC Relational Data Center RUP Rational Unified Process DBMS Database managementsysteem SLA Service Level Agreement SNMP Simple Network Management Protocol SOA Service Oriented Architecture SOAP Simple Object Access Protocol SPF Service Public Fédéral UME Universal Messaging Engine WSDL Web Services Description/Definition Language WS-I Web Services Interoperability XML Extensible Markup Language Blz. 5

6 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht I.1.1 Context van de opdracht Deze sectie beschrijft de context van deze opdracht: de IT-infrastructuur van de FOD Financiën en zijn huidige problematiek. Deze infrastructuur wordt eerst globaal beschreven door hem opnieuw in de context van het Coperfinplan te plaatsen. Daarna wordt hij meer gedetailleerd beschreven, eerst en vooral op het vlak van de hardware en de software waaruit hij bestaat en vervolgens vanuit het oogpunt van de communicaties die via deze infrastructuur verlopen. Tot slot beschrijven we de huidige problemen en de redenen die de Administratie ertoe hebben aangezet om dit bestek te publiceren. De informatie die in deze secties wordt beschreven, is gedeeltelijke informatie bestemd om de algemene context van de opdracht voor te stellen. De inschrijver dient de website van de FOD Financiën te raadplegen op het adres waar hij meer informatie vindt over: Coperfin: in de rubriek Modernisering > Coperfin Bibliotheek ICT: in de rubriek Modernisering > ICT Architectural Building Blocks: in de rubriek Modernisering > ICT > Fundamenten De verschillende gepubliceerde bestekken: in de rubriek Overheidsopdrachten I IT-infrastructuur van de FOD Financiën I Algemene presentatie Binnen de FOD Financiën wordt het moderniseringsplan Coperfin uitgevoerd, voor het luik informatica, door verschillende projecten voor de verbetering van de bestaande infrastructuur, zoals: Atlas, gelanceerd in 2004, dat een hardwareplatform biedt van open systemen en storage waarop de nieuwe software-infrastructuur van de FOD Financiën draait en dat alle mainframes moet vervangen Het CCFF (Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit), sinds 2003, dat een dynamische applicatie-infrastructuur moet zijn op basis van JEE die openstaat voor een maximum aantal ontwikkelingstools, technologieën voor gegevensuitwisseling en diensten. Het CCFF wordt meer bepaald ontwikkeld via het ontwerp van een framework dat talrijke diensten omvat die ter beschikking worden gesteld van de applicaties (zoals Tax on Web, Intervat, ) die werken boven en dankzij het CCFF RDC, een standaardsysteem voor het beheer van relationele databases voor het ICTdepartement SupDev, dat ondersteuning biedt voor de ontwikkeling via, onder andere, een complete methodologie voor softwareontwikkeling (FUP, gebaseerd op RUP) en alle benodigde tools voor de toepassing ervan op grote schaal Het project Enterprise System Management dat de monitoring installeert Blz. 6

7 De dienst Job Scheduling die de productiejobs beheert die op de verschillende platformen (Windows, UNIX en mainframe) van de FOD Financiën moeten worden uitgevoerd I Specifieke presentatie We kunnen de IT-infrastructuur op twee manieren bekijken: I Vanuit het oogpunt hardware en software De belangrijkste kenmerken van de hardware-infrastructuur zijn: De omgeving is verspreid over twee sites: North Galaxy, zetel van de FOD Financiën en South Galaxy, in Anderlecht, op verschillende kilometers van de eerste site De web- en applicatieservers zijn geïnstalleerd op Fujitsu-Siemens BF200 en BF400. De BF200 kunnen maximum 6 blades bevatten, die elk 2 CPU s Intel E5450 van 4 cores bevatten met 3Ghz en 32GB RAM. De BF400 kunnen maximum 24 blades bevatten, die elk 4 CPU s van 4 cores bevatten met 2.93Ghz en 64GB RAM. Het besturingssysteem is Solaris 10 De databaseservers zijn FTS M9000 die elk 32 CPU s, 8 cores per CPU en 512 GB RAM bevatten. Het besturingssysteem is Solaris 10 De omgeving is volledig redundant en alle elementen werken in parallel. De last wordt tussen hen verdeeld via een clusteringmechanisme De applicaties zijn volledig uitgerold op applicatieservers die zich in de interne LAN bevinden Blz. 7

8 De Apache servers bevatten enkel statische inhoud en forwarden queries naar de applicatieservers. Deze web servers doen ook dienst als filter tussen de applicaties die toegankelijk zijn via het internet en de applicaties die uitsluitend toegankelijk zijn via het intranet De load balancing van de applicatieservers wordt volledig uitgevoerd op basis van Bea Weblogic-mechanismen. De load balancing wordt op het niveau van de Apache web servers uitgevoerd door een Bea plugin De clustering van de web servers is gebaseerd op Cisco ACE hardware loadbalancers De twee omgevingen geven op identieke wijze toegang tot de mainframes I Vanuit het oogpunt van de communicatie Het onderstaande schema geeft een algemeen overzicht van de communicaties die via de ITinfrastructuur van de FOD Financiën kunnen verlopen: De belangrijkste betrokkenen in dit schema zijn: CCFF: biedt abstracties voor toegang tot de mainframes, mechanismen voor communicatie tussen applicaties en de ontwikkeling en hosting van interne diensten IAM: biedt een oplossing voor Identity and Access Management die de aspecten verbonden met de authenticatie en de autorisatie van de gebruikers beheert RDC: beheert de relationele databases Blz. 8

9 D&RMC: beheert de archivering van elektronische documenten ESM: beheer van de monitoring, geïmplementeerd via HP OVOw We zien verschillende stromen die via deze infrastructuur kunnen verlopen. Bijvoorbeeld: Communicaties tussen applicaties: meestal gedefinieerd via het CCFF G2C-communicaties: meestal via specifieke webapplicaties zoals Tax-on-Web, Intervat, G2G-communicaties: KSZ: via web services KBO: via FTP Europese Gemeenschap: via CCN/CSI Fedict: via de FSB en de UME van Fedict Rijksregister: via FTP Gemeenten: onder andere via specifieke webapplicaties... B2G-communicaties: Bank: via het Isabel-netwerk Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen: via de FSB Fedict Belcotax On Web: via een webapplicatie, via het laden van een dvd... I.1.2 Problematiek De FOD Financiën wordt met twee problemen geconfronteerd: De FOD Financiën wordt met twee problemen geconfronteerd met name: de toename van de heterogene communicatiebehoeften naar de buitenwereld en de versterking van de SOA benadering. I Toename van de heterogene communicatiebehoeften van en naar de buitenwereld In een nabije toekomst zal de FOD Financiën geconfronteerd worden met een evolutie van de communicatiekanalen die hij gebruikt om met zijn externe partners te communiceren. De modernisering van de IT-infrastructuur van de huidige partners zal dus tot veranderingen leiden, zowel in de technologie als in de aard van deze communicatiekanalen en de heterogeniteit op termijn sterk verhogen. Door het ontstaan van nieuwe partners op regionaal, federaal of Europees niveau zullen er bovendien nieuwe communicatiekanalen worden gecreëerd. Om de aspecten verbonden met de communicatie met de externe partners te centraliseren en een exepertisecentrum te creëren, wil de FOD Financiën een 'Kruispuntbank van de Federale Fiscaliteit' installeren als centraal communicatieplatform met de externe partners van de FOD Financiën. Het is belangrijk om zich adequaat op deze toekomstige veranderingen in de communicatiekanalen voor te bereiden om, enerzijds, de impact op de bestaande applicaties tot een minimum te beperken en, anderzijds, snel te kunnen reageren als er een nieuw communicatiekanaal moet worden gecreëerd, of als de technologie die voor de bestaande kanalen wordt gebruikt, moet worden aangepast. In bepaalde gevallen zullen de uitvoeringstermijnen immers bepaald worden door wettelijke verplichtingen die op straf van boete moeten worden nageleefd. Een mogelijke oplossing zou erin bestaan deze communicatiestromen te beheren in het CCFF framework en het te gebruiken als expositie- en bemiddelingslaag van en naar de buitenwereld. Voor deze oplossing moeten de interface- en bemiddelingscomponenten bijgevolg intern worden Blz. 9

10 ontwikkeld, getest en onderhouden. Voor deze oplossing zou ook de inproductiestelling van een nieuwe versie van het framework moeten worden gepland bij elke evolutie van deze componenten. Om de soepelheid te verkrijgen die noodzakelijk is om de talrijke verwachte veranderingen in de communicatiekanalen zo goed mogelijk op te vangen en om de impact op de applicaties tot een minimum te beperken, wil de FOD Financiën een andere oplossing kiezen door een ESB (Enterprise Service Bus) in zijn architectuur te integreren. De belangrijkste rol van een ESB is immers de functionaliteiten te leveren voor de bemiddeling van diensten en de transformatie en routing van berichten mogelijk te maken. Een ESB bevat bovendien een groot aantal connectoren die een snelle interface met diverse communicatietechnologieën mogelijk maken zonder dat er intern specifieke componenten moeten worden ontwikkeld en onderhouden. Tot slot kunnen de communicatiestromen en de uit te voeren operaties op de berichten die erdoor lopen dynamisch worden gedefinieerd via configuratie-operaties. I Versterking van de SOA-benadering Parallel met deze externe communicatieaspecten wil de FOD Financiën de SOA-benadering die sinds enkele jaren binnen de ICT groeit versterken. Door de ontwikkeling van het CCFF framework zijn er namelijk enkele artefacts van een SOA-benadering ontstaan, zoals de technologische ontkoppeling met zijn clients, het ontstaan van het begrip service, een embryo van een service directory, Meer recent heeft het bestek CCFF 2008 de wil bevestigd om een SOA-benadering te hanteren en er de grote lijnen van geschetst. Het is echter noodzakelijk om te consolideren wat er al werd gerealiseerd en de SOA-benadering te systematiseren. We stellen bijvoorbeeld vast dat het begrip service, een centraal begrip in de SOAbenadering, zich stilaan verspreidt binnen de ICT en het mogelijk heeft gemaakt om verschillende services te installeren, zoals de validering van het bankrekeningnummer, de recuperatie van competente bureaus voor een bepaalde functie, het beheer van menselijke taken via de Taskmanager, Nochtans kan de maturiteit van bepaalde aspecten worden verbeterd, bijvoorbeeld door alle services in een servicecatalogus te vermelden, door SLA s te definiëren en te controleren voor deze services, door een abstractie- en bemiddelingslaag voor de toegang tot de services aan te brengen, zodat de oproepende applicaties niet meer moeten worden gewijzigd na een technische aanpassing aan de service,... Het is belangrijk voor de FOD Financiën om vooruitgang te maken in de SOA-benadering. Door het begrip servicelaag te introduceren in een organisatie, laat de SOA-benadering immers, op termijn, toe om de wendbaarheid, de interoperabiliteit en een beter hergebruik van het bestaande te bevorderen. De FOD Financiën wil dus zijn technologische SOA-sokkel consolideren door een ESB in zijn referentie-architectuur te integreren. Dankzij zijn bemiddelings- en integratiefunctionaliteiten kan hij het uitgevoerde werk versterken om een servicelaag te ontwikkelen en het SOA-maturiteitsniveau te verhogen door de rol van hefboom te spelen om de aanvaarding van SOA binnen de FOD Financiën te versnellen. I De behoefte aan een ESB-oplossing Correct beantwoorden aan de toename van de communicatiebehoeften en de wens om het SOAmaturiteitsniveau te verhogen, zijn twee zeer grote uitdagingen. Ze hebben echter een gemeenschappelijk kenmerk: ze kunnen beide profiteren van de implementatie van, niet een gewoon ESB-product, maar een ESB-oplossing. De FOD Financiën definieert een ESB-oplossing als een communicatieplatform dat een ESBproduct centraal stelt in zijn architectuur, maar dat ook andere modules of producten kan bevatten (zoals, bijvoorbeeld, een servicecatalogus,...) die allemaal passen in een geïntegreerde benadering voor de versterking van de bestaande SOA-benadering. Blz. 10

11 De ESB-oplossing zal centraal staan in de toekomstige kruispuntbank van de federale fiscaliteit om gemakkelijker te kunnen beantwoorden aan de verwachte toename van de behoeften inzake communicatie met externe partners. Het is niet uitgesloten dat de bestaande communicatiestromen en de communicaties tussen de applicaties op termijn eveneens van de ESB-oplossing gebruikmaken. Deze ESB-oplossing zal ook als katalysator worden gebruikt in de SOA-urbanisatiebenadering binnen de FOD Financiën door het begrip service onder de aandacht te brengen dankzij zijn bemiddelings- en integratiefunctionaliteiten. Het doel van dit bestek is dus niet de IT-infrastructuur van de FOD Financiën eenvoudigweg uit te rusten met een ESB-product door licenties aan te kopen. Het nagestreefde doel is een volledige ESBoplossing te installeren die duurzaam en evolutief is, die in onze architectuur wordt geïntegreerd, die het begrip service in de SOA-betekenis van het woord promoot en die in lijn is met de langetermijndoelstelling van de installatie van een SOA-referentiearchitectuur. I.1.3 Voorwerp van de opdracht I Inleiding Zoals beschreven in de sectie Context van de opdracht, wil de FOD Financiën een ESB-oplossing in zijn IT-infrastructuur integreren om de communicatie met de externe partners te vergemakkelijken en deze ESB-oplossing als hefboom gebruikten om de aanvaarding van de SOA-benadering te versnellen. De installatie van een ESB in een SOA-context werd binnen de FOD Financiën nog nooit eerder uitgevoerd. Hoewel de eerste stappen van de uitvoering duidelijk en goed gedefinieerd zijn, zijn bepaalde aspecten op langere termijn nog onbekend, zoals, bijvoorbeeld, het aantal en het volume van de toekomstige communicatiekanalen, de snelheid van de aanvaarding van SOA, het percentage hergebruik van interne services, Bovendien hangen sommige van deze toekomstige stappen sterk af van het succes van de uitvoering van de voorgaande stappen. Om deze situatie weer te geven, werd het voorwerp van de opdracht in twee luiken verdeeld. Aangezien ze sterk met elkaar verbonden zijn, vormen ze slechts één lot. Het eerste luik definieert een geheel van opdrachten die als hoofdopdrachten worden gekwalificeerd. Deze opdrachten hebben betrekking op de correcte installatie van de ESB-oplossing, de uitvoering van een pilootproject en het opstarten van de versterking van de SOA-benadering. Deze hoofdopdrachten moeten worden gerealiseerd voor een vaste prijs en met een resultaatsverplichting. Het tweede luik definieert een geheel van profielen die zullen worden gebruikt om de als secundair gekwalificeerde opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten zijn verbonden met de ESB-oplossing en de aanvaarding van de SOA-benadering, maar de inhoud en de omvang ervan kunnen op dit ogenblik moeilijk worden voorspeld. Deze secundaire opdrachten hebben namelijk maar zin als de hoofdopdrachten met succes werden uitgevoerd. Ze kunnen ook verbonden zijn met aspecten waarover de FOD Financiën geen controle heeft (bijvoorbeeld: installatie van een specifiek gegevensformaat als gevolg van een wettelijke verplichting, ) Aangezien deze opdrachten op dit ogenblik niet precies kunnen worden gedefinieerd, garandeert de FOD Financiën in geen geval een minimumbestelling in het raam van deze secundaire opdrachten. Blz. 11

12 I Voorwerp van de opdracht De opdracht bestaat uit een enkel lot. Ze bestaat erin de volgende opdrachten, waarvan de vereisten gedetailleerd worden beschreven in het vervolg van dit bestek, met succes uit te voeren: Hoofdopdrachten, voor een vaste prijs, met resultaatsverplichting: Installatie van een ESB-oplossing binnen de infrastructuur van de FOD Financiën die voldoet aan de beperkingen en de eisen die in dit bestek worden gedefinieerd en die harmonieus integreert met het bestaande en de goede praktijken van de FOD Financiën (monitoring, IAM, hoge beschikbaarheid, fail-over, disaster recovery, ) (zie onder andere sectie III.2.1 Algemene vereisten, sectie III.2.2 De ESBoplossingsectie, sectie III.2.9 SLA ) Levering van de licenties van de verschillende componenten van de ESB-oplossing ESB (zie sectie III.2.3 Licenties ) Levering aan het interne personeel van de FOD Financiën van de noodzakelijke kennis voor de installatie, de configuratie, de exploitatie, de ontwikkeling en het onderhoud van de ESB oplossing (zie sectie III.2.5 Overdracht van kennis ) Uitvoering van een pilootproject op basis van de ESB-oplossing (zie sectie III.2.6 Pilootproject ) Evaluatie van het SOA-maturiteitsniveau voor en na de installatie van de ESBoplossing en de uitvoering van de piloot, opstellen van aanbevelingen, verbeteringen (zie sectie III.2.7 Versterking van de SOA-benadering ) Secundaire opdracht, zonder bestellingsgarantie van de FOD Financiën: levering van de voltijdse en/of deeltijds profielen voor de uitvoering van de opdrachten in het raam van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de ESB-oplossing en in het raam van de versterking van de SOA-benadering (zie sectie III Profielen voor de secundaire opdrachten ) Omdat de ESB-oplossing op de bestaande infrastructuur van de FOD Financiën moet worden geïnstalleerd, dekt deze opdracht geen levering van materiaal. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 33 bus Brussel I.3 Gebruik door andere federale aanbestedende overheden De FOD Financiën is de aanbestedende overheid die bevoegd is voor de supervisie en de controle over de opdracht. In het kader van deze opdracht en in overeenstemming met artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006, kunnen andere federale aanbestedende overheden of federale overheidsbedrijven evenwel verwijzen naar de voorwaarden van deze opdracht om tegemoet te komen aan eventuele behoeften, zonder hiertoe te moeten terugvallen op de mededinging. Bijgevolg moet men, telkens er melding wordt gemaakt van de «FOD Financiën» in deze tekst, daadwerkelijk lezen «FOD Financiën» voor alles wat betreft de gunning of eraan voorafgaat, of Blz. 12

13 «FOD Financiën of een andere federale aanbestedende overheid of een federaal overheidsbedrijf» voor alles wat de uitvoering betreft. I.4 Vertrouwelijkheidsclausule Door de offerte in te dienen wordt de inschrijver automatisch gebonden aan volgende clausule: De persoon of personen die optreden als gevolmachtigde(n) en die de offerte elektronisch ondertekend heeft/hebben, garandeert/garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en van de resultaten van hun verwerking die worden verkregen in het kader van de opdracht beschreven in dit bestek. Er geldt tevens dat deze gegevens en de resultaten van hun verwerking: enkel en alleen gebruikt zullen worden indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht, niet verspreid noch gekopieerd zullen worden, niet langer bewaard zullen worden dan wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. I.5 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. In toepassing van artikel 18 van de wet van 24 december 1993 met betrekking tot overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten kan de aanbestedende overheid ofwel verzaken aan de toewijzing van de opdracht, ofwel de procedure overdoen, zo nodig volgens een andere methode. I.6 Procedure voor latere onderhandelingen In overeenstemming met het artikel 17, 2, 2, b v an de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om middels een procedure voor onderhandeling zonder publiciteit gedurende een periode van maximaal drie jaar na het afsluiten van onderhavig contract, aan de inschrijver die de eerste opdracht kreeg, een opdracht van nieuwe diensten toe te wijzen die bestaan uit een herhaling van diensten die gelijkaardig zijn aan de diensten die in onderhavig bestek staan beschreven. I.7 Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarvan de prijzen vastgesteld worden volgens de verschillende wijzen bepaald in de leden 2 tot 4 van artikel 86 van het koninklijk besluit van 8 januari Alle in het formulier inventaris vermelde prijzen moeten verplicht worden uitgedrukt in euro. De inschrijver zal in zijn offerte de prijzen specificeren van alle onderdelen van de offerte. Daartoe zal hij de inventaris invullen die als bijlage aan het bestek wordt voorzien (bijlage inventaris ). De prijzen worden vermeld met alle kosten inbegrepen maar zonder BTW. Het gebruik van het model inventaris, zoals is bijgevoegd in het bestek is verplicht. Het niet gebruiken van dit model kan leiden tot uitsluiting van de offerte. Met prijzen die op een andere plaats dan deel 2 van de offerte worden vermeld, zal geen rekening worden gehouden. Blz. 13

14 I.8 Looptijd van de opdracht De opdracht heeft een looptijd van 5 jaar die een aanvang neemt op datum van de kick-off. Eens de hoofdopdrachten zijn uitgevoerd, behoudt de FOD Financiën zich echter het recht voor om, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, geen bestellingen te plaatsen in het raam van de secundaire opdrachten. Deze periode kan, op vraag van de aanbestedende overheid met 2 keer één jaar worden verlengd onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten als het basiscontract. De opdrachtnemer blijft dus contractueel gebonden gedurende de termijn van de initiële looptijd, vermeerderd met de eventuele verlengingen. I.9 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van kandidaat-inschrijvers. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord, dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Er zal uitsluitend worden geantwoord op schriftelijke vragen die uiterlijk op 16 augustus 2011 werden ingediend via het vraag en antwoord formulier in bijlage opgenomen in dit bestek (zie bijlage: vraag en antwoord formulier ). Deze vragen mogen uitsluitend via worden ingediend, in een spreadsheetbestand als bijlage, op het adres Deze infosessie zal plaatsvinden op 18 augustus 2011 om 10 u. op dit adres: FOD Financiën Koning Albert II laan Brussel C5. Zaal Mandarin. Alle vragen moeten verplicht de nodige referenties naar het bijzondere bestek bevatten, zodat een snel antwoord wordt vergemakkelijkt (bijvoorbeeld Deel A, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve tevens de taal van het door u gebruikte bijzondere bestek te vermelden (de paginering kan verschillen naargelang de taal). Tijdens deze infosessie zal er een kort overzicht worden gepresenteerd van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen verbaal worden verstrekt tijdens de infosessie en zullen vervolgens worden gepubliceerd op de internetsite van de FOD Financiën. Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een naar het adres en om de naam en de functie mee te delen van de persoon (personen) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. De FOD Financiën houdt zich het recht voor om personen die niet 24 uur vooraf kenbaar gemaakt zijn te weigeren voor deelname aan de infosessie. Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het bijzondere bestek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het versturen van de vragen. De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn besteken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kansen worden verminderd of tot nul worden herleid, door bepaalde specificaties uit onderhavig bestek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens Blz. 14

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING

PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie