PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING"

Transcriptie

1 PROJECT DATAMINING PROJECTNUMMER : DATAMINING ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDELIJKE BEKENDMAKING KANDIDATUUR 21 augustus 2012 Opening der kandidatuurstellingen : 1 oktober 2012 om 11 u.

2 I. Voorwerp en context van de opdracht De FOD Financiën wenst in de komende jaren het gebruik van dataminingtools verder te optimaliseren en te intensifiëren. Deze tools worden ter beschikking gesteld aan de interne administraties met als doel efficiëntie- en rendementsverhoging, en de verbetering de diensten in het kader van de uitoefening van de fiscale en niet-fiscale missies. Deze opdracht beoogt een uitbreiding van het intern personeelskader aan de hand van een mobiele pool dataminingexperten, die wordt ingevuld naargelang de behoeften, dus zowel op tijdelijke als permanente basis. De rationalisatie en uniformisatie in het kader van datamining, ingezet in 2010 door de aanschaf van SAS-licenties op een gecentraliseerde infrastructuur, wordt verdergezet. Dit moet leiden tot verbeterde dienstverlening, zowel op fiscaal, als niet-fiscaal vlak: Een efficiëntere en billijkere inning van belastingsinkomsten, gerichtere controles, modernisering van de interne (analyse)processen. Een aanzienlijke verbetering van fraudedetectie en detectie van andere fiscale risico's, voor een verbeterde dienstverlening CRM van de FOD Financiën ten opzichte van zijn stakeholders én voor de aanmaak van statistieken, previsies en simulaties over alle fiscale inkomsten.. Binnen FOD Financiën zijn in zowat alle pijlers reeds dataminers actief voor de verschillende fiscale domeinen. Het spreekt voor zich dat elk analysetype eerst getoetst dient te worden aan de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op de technische haalbaarheid qua beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens. Binnen FOD Financiën zijn de nodige procedures opgesteld en technische bouwstenen ontwikkeld om hieraan tegemoet te komen: Dienst Privacy, Transversaal overlegforum datamining, RACI-matrix voor analyses risicobeheer, Codage/Decodage, het verbergen van identificatiegegevens op kolombasis, logging van de datamingomgeving, Deze opdracht is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag om de gegevens te analyseren, om nieuwe gegevenspatronen te ontdekken, om de risico s in kaart te brengen teneinde de strategische en beleidsobjectieven terzake te kunnen vervullen. Deze opdracht omvat geen datawarehouse-activiteiten. Wel zijn er verbanden tussen het datawarehouse risicobeheer en datamining. Het datawarehouse risicobeheer is een bron voor datamining. Tevens dienen de dataminingresultaten in het datawarehouse gehistoriseerd te worden, evenals de efficiëntieresultaten van de uitgevoerde acties. In het datawarehouse dienen de nodige bestanden hiervoor gedeclareerd te worden om zo de feedbackloop te organiseren. Technisch houdt dit in dat de dataminer nooit de datawarehousetools (momenteel Datastage) en de BI-standaarden (momenteel Microsoft Reporting Services) bezigt. Zijn werk blijft beperkt binnen de datamining-standaard, momenteel de SAS tools. Organisatorisch berust datamining op het subsidiariteitsprincipe, wat inhoudt dat elke fiscale pijler autonoom verantwoordelijk is voor de analyses die ze uitvoert. Gegevensanalyses van transversale aard worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de Algemene Administratie Strijd tegen de fiscale fraude. Daarnaast zijn er 3 transversale werkgroep actief: - Platform risicobeheer: strategische coördinatie en herstructureringen - Dienst Privacy: behandelt juridische materies, onder andere de evaluatie van Data Access Management-fiches (cfr III ) - Werkgroep Datamining: behandelt standaarden, methodologie, vorming, Maandelijks wordt een geïntegreerd rapport aan het Directiecomité voorgelegd met een overzicht van al deze activiteiten inzake risicobeheer. Deze organisatorische aspecten vormen geen deel uit van de werkzaamheden dataminer beschreven in dit bestek. 2

3 I.1 Gebruikte definities en afkortingen WOO 24/12/1993 Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten BAFO Best Final Offer I.2 Juridische context Op deze opdracht is van toepassing: de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 3

4 II. Verloop van de onderhandelingsprocedure De onderhavige opdracht wordt gegund ingevolge een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (art. 17 3, 2 wet van 24 december 19 93). De onderhandelingsprocedure voor de toewijzing van deze opdracht bestaat uit meerdere fasen: II.1 Uitnodiging tot kandidatuurstelling De uitnodiging tot kandidatuurstelling gebeurt door publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en in de Publicatieblad van de Europese Unie met dit document als toelichting. II.2 Indienen van de kandidatuur Kandidaten dienen hun kandidatuur in te dienen adhv bijgevoegd formulier (bijlage 2), samen met de informatie en documenten die in dit document (toelichting) gevraagd worden. II.3 Beoordeling van de kandidaturen De kandidaturen zullen door de FOD Financiën beoordeeld worden aan de hand van de selectiecriteria zoals beschreven in dit document. II.4 Uitnodiging tot het indienen van een offerte De FOD Financiën beslist met welke kandidaten onderhandelingen woorden aangeknopt. Het initiatief tot onderhandelen ligt bij de FOD Financiën. Met de schriftelijke en gelijktijdige uitnodiging van de geselecteerde kandidaten om een offerte in te dienen, worden de kandidaten in het bezit gesteld van het onderhavige bestek. Vervolgens beschikken de kandidaten over een termijn van 40 dagen voor het indienen van een offerte. Eenzelfde entiteit kan slechts éénmaal een offerte indienen, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium, hetzij als entiteit waarop een kandidaat zich, ter staving van zijn economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid beroept. II.5 Beoordeling van de offertes De offertes zullen worden beoordeeld naar de volledigheid ervan. Er wordt geverifieerd of deze voldoen aan de formeel gestelde eisen (regelmatigheid), zoals tijdig ingediend, ondertekend door bevoegd persoon, aanwezigheid van de vereiste documenten, enz. Onverminderd de mogelijkheid voor de FOD Financiën om aanvullende gegevens op te vragen, kan een onvolledige offerte of een offerte die niet aan de formeel gestelde eisen voldoet, worden geweerd. Kort na de indiening van de offerte behoudt de FOD Financiën zich het recht voor om elke inschrijver uit te nodigen om hun offerte voor te stellen. 4

5 De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om, al naargelang het geval, aan één of meerdere van de inschrijvers schriftelijk verduidelijkingen te vragen bij hun offerte. II.6 Onderhandelingen De inschrijvers kunnen suggesties doen voor de onderwerpen die het voorwerp kunnen uitmaken van onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen kan de FOD Financiën de inschrijvers vragen bepaalde onderdelen van de aangehouden offerte nader uit te werken. Het doel hiervan is te komen tot optimalisering van de oorspronkelijke offerte, die weliswaar steeds het uitgangspunt vormt voor de verdere onderhandelingen. De FOD Financiën behoudt zich evenwel het recht voor om, met het oog op een globale verbetering van de offertes en de bijlagen, onderhavig bestek op een aantal punten waar nuttig of noodzakelijk aan te passen. De FOD Financiën zal daarbij handelen in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel en de wijzigingen zullen niet van die aard mogen zijn dat de vergelijking op grond waarvan de inschrijvers na de eerste fase werden aangehouden, niet meer geldig zou zijn. II.7 BAFO Bestek Na het voeren van de hierboven beschreven onderhandelingen, kan de FOD Financiën één of meer kandidaten uitnodigen om een BAFO in te dienen, desgevallend op basis van een aangepast bestek. Het indienen van een BAFO gebeurt op vraag van de FOD Financiën. Inschrijvers die geen BAFO indienen wanneer ze hiertoe uitgenodigd worden, worden geacht onherroepelijk afstand gedaan te hebben van verdere deelname aan de procedure. II.8 Aanduiding voorkeursbieder De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om met de inschrijver die (eventueel na een BAFOfase) in het licht van de gunningcriteria de voordeligste offerte heeft ingediend nog finale contractbesprekingen aan te gaan, zonder hiertoe verplicht te zijn. Indien de eventuele besprekingen om welke reden ook niet tot overeenstemming leiden, behoudt de FOD Financiën zich het recht voor de besprekingen stop te zetten en de eerstvolgende gerangschikte inschrijver voor de contractbesprekingen uit te nodigen. II.9 Contract Het contract wordt slechts gesloten van zodra de definitieve contractdocumenten zijn ondertekend. Tot op dat ogenblik is de FOD Financiën op geen enkele wijze gebonden. De FOD Financiën zal in dat verband ook rekening kunnen houden met de termijnen die gelden om administratieve en/of gerechtelijke procedures in te stellen, en, in voorkomend geval, het verloop van die procedures en de risico s die eruit voortvloeien. De FOD Financiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien aan de procedure geen gevolg wordt gegeven, bijvoorbeeld ten gevolge van beslissingen van andere overheden of instanties. 5

6 II.10 Afbreken procedure De FOD Financiën behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te beëindigen, bijvoorbeeld - doch zonder dit recht tot dat geval te beperken indien er in redelijkheid geen kans bestaat dat door onderhandelingen tot overeenstemming kan worden gekomen. Het afbreken van de procedure geeft de kandidaten en de inschrijvers geen enkel recht op enige vergoeding of andere aanspraak. 6

7 III. Administratieve bepalingen III.1 Aanbestedende overheid De opdrachten worden uitgevoerd voor rekening van de FOD Financiën met hoofdkantoor te : FOD Financiën Stafdienst ICT Koning Albert II laan 33 bus Brussel Alle briefwisseling is te richten aan de FOD Financiën en alle beslissingen worden aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt door de FOD Financiën. III.2 Indiening van de aanvraag om deelneming In het kader van deze opdracht verplicht de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van de aanvraag om deelneming. Indien blijkt dat bepaalde documenten niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, mogen deze documenten op papier worden bezorgd vóór de opening van de aanvragen om deelneming. Met het gebruik van documenten op papier moet de aanbestedende overheid zich voorafgaandelijk akkoord verklaren. Dit akkoord moet op het volgende adres worden aangevraagd: FOD Financiën Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Om mogelijke problemen te voorkomen bij de indiening, ontvangst of de opening van elektronisch ingediende aanvragen geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om een kopie van de aanvraag in te dienen, hetzij elektronisch hetzij op papier, bij wijze van veiligheidskopie. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde aanvraag om deelneming of offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. Voor wat betreft de indiening zelf: Vóór de opening worden elektronische aanvragen om deelneming ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een aanvraag om deelneming per niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een aanvraag om deelneming in te dienen. De aanvraag om deelneming moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen om deelneming. 7

8 Door zijn aanvraag om deelneming via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de kandidaat dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn aanvraag om deelneming worden geregistreerd. (Artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Er wordt op gewezen dat een ondertekening dient te gebeuren via elektronische ondertekening, een gescande handgeschreven handtekening wordt niet aanzien als een aanvaardbare ondertekening. Indien nodig worden de gevraagde attesten gescand om ze bij de aanvraag om deelneming te voegen. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: Of via de e-procurement helpdesk: Tel.: Mail: III.3 Volmachten Voor de kandidaturen/offerten die door gemachtigden worden ingediend, dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, toegevoegd te worden aan de kandidatuur. III.4 Uiterlijke indieningdatum De kandidaturen moeten ten laatste op 1 oktober 2012 om uur in het bezit zijn van FOD Financiën. Kandidaturen later aangeboden worden niet meer aanvaard. III.5 Contact Voor meer inlichtingen betreffende deze opdracht kan men terecht bij de projectleiders : Dierk op t Eynde Kristof Nickmans 8

9 IV. Selectiecriteria De kandidaten worden geselecteerd op basis van de hierna vermelde kwalitatieve selectiecriteria. IV.1 Technische capaciteit Eerste criterium betreffende de technische capaciteit van de inschrijver. De inschrijver moet de realisatie van ten minste twee gelijkaardig(e) project(en) aantonen, en dit voor een groep van een vergelijkbaar aantal interne gebruikers (projecten die zijn uitgevoerd binnen het bedrijf van de inschrijver of binnen het bedrijf/de bedrijven van de onderaannemer(s), zijn in dit verband uitgesloten). Hiertoe voorziet hij in een lijst van de belangrijkste opdrachten, door de inschrijver uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren, alsook van de analoge projecten die hij in dezelfde periode heeft gerealiseerd, naast de openbare en privé-instanties voor wie ze waren bestemd. Indien het om diensten aan publieke overheden gaat, wordt het bewijs geleverd door certificaten die zijn uitgeschreven of ondertekend door de bevoegde overheid. Indien het om diensten aan privépersonen gaat, worden de prestaties door de betrokkenen gecertificeerd; bij gebrek daaraan kan de inschrijver zijn prestaties zelf voor uitgevoerd verklaren. De inschrijver zal per referentie ook de datum, het totaalbedrag van de opdracht en de gegevens van een contactpersoon binnen de betrokken onderneming of organisatie vermelden. Het gebruik van het model referentiemodel (zie addenda aan het bestek: referentiemodel) is vereist voor de presentatie van de referenties. Tweede criterium betreffende de technische capaciteit van de inschrijver. De inschrijver zal melding maken van elk beroep op onderaanneming, met aanduiding van het gedeelte van de opdracht dat zal worden uitbesteed, naast de naam van de onderaannemers in kwestie. IV.2 Financiële draagkracht De inschrijver levert het bewijs van zijn economische en financiële draagkracht door middel van zijn omzet betreffende de activiteiten waarop de opdracht betrekking heeft en gerealiseerd in de laatste drie boekjaren. 9

10 IV.3 Uitsluitingcriteria IV Uitsluitingscriteria Eerste criterium van uitsluiting..1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, moet vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en 2 voor de bedoelde aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan euro is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt naleeft. Maar ook al ligt het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger dan euro, toch zal de inschrijver als zijnde in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot en met 8 en 10 van de wet, of tegenover een publieke ondernemi ng in de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat, op euro na, minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid overleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 een attest, afgegeven door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Wanneer een dergelijk document niet wordt afgegeven in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring die door de geïnteresseerde partij is afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bewuste land; 2 een attest in overeenstemming met 1, indien hi j personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers..3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en via alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de situatie van elke inschrijver inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. 10

11 Tweede criterium van uitsluiting. De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden: 1 zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt; 2 een faillissementsverklaring hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een soortgelijke procedure hebben lopen die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt. Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronische loket. Voor buitenlandse inschrijvers moet het attest afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling van het betrokken land; bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit. Derde criterium van uitsluiting. De inschrijver moet zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de BTW zijn nagekomen. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie der Directe Belastingen, en een recent attest (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie van de BTW, waaronder hij valt, dat hij in orde is inzake zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administraties. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (maximaal zes maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) die afkomstig zijn van de bevoegde administratie(s) van zijn land, betreffende de inning van de directe belastingen en de BTW (of van taksen die in zijn land de BTW vervangen), met de vermelding dat hij in orde is voor wat betreft zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten niet worden afgeleverd in zijn land, is het voldoende dat hij een verklaring op zijn woord van eer toevoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land. De indiener voegt bij de kandidatuur een verklaring op erewoord waarin hij/zij verklaart dat hij/zij zich niet in één van de gevallen beschreven onder art of 69 2 bevindt. 11

12 BIJLAGE 1 : Achtergrondinformatie 1. Technische context a. ICT standaarden De FOD Financiën wil de licenties die ze in het verleden reeds heeft aangekocht optimaal benutten en geen twee keer betalen voor vergelijkbare functionaliteiten. Daarom vereist de FOD financiën conformiteit met de ICT-standaarden die al verscheidene jaren in gebruik zijn. Indien bepaalde ontwikkelingen nodig zijn, wordt de inschrijver verzocht de bestaande standaardontwikkelingstools te gebruiken. Hij dient zich tevens te houden aan de van kracht zijnde standaardmethodologieën voor analyse (FUP), ontwikkelingssupport en projectbeheer (PMFin, unieke projectmethodologie Financiën gebaseerd op de internationale standaard Prince2) De inschrijver wordt er tevens op gewezen dat het aspecten IAM in deze bijlage binnen de context van de opdracht als zeer belangrijk wordt aanzien. De volledige beschrijving van die standaarden en van FUP staat op (rubriek I ICT fundamenten (FOD Financiën) ) en (rubriek Fondements ICT (SPF Finances) ). b. Documentatie Een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste documenten vindt u terug op de website. Documenten opgesteld in het kader van het project ( Datamining standaarden_pub.doc) zijn evolutief Datamining standaarden_pub.doc Deze documenten bevinden zich op onderdeel Datawarehouse Risicobeheer. 12

13 BIJLAGE 2 : Formulier aanvraag om deelneming De onderneming (volledige benaming) adres (straat, postnr. en gemeente) Met ondernemingsnummer en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (naam en functie) gedomicilieerd op het adres (straat, postnr. en gemeente, land) als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, stelt zich kandidaat tot deelname aan de overheidsopdracht datamining 13

14 Alle briefwisseling betreffende de onderhavige opdracht moet worden gestuurd naar: (straat, postnr. en gemeente, telefoonnummer, faxnummer en adres) Door eenvoudig deel te nemen aan de kandidatuurstelling voor de overheidsopdracht Datamining verklaart de kandidaat op eer zich niet in één van de uitsluitinggevallen te bevinden zoals opgesomd in punt II.1 van onderhavig document. Gedaan te..op 2012 De inschrijver of zijn gevolmachtigde (naam, functie, handtekening) 14

15 Bijlage 3 : Referentiemodel 1. Naam van het project. 2. Naam van de 3. Bedrijfssector onderneming. 4. Naam van een 5. Contactgegevens contactpersoon. 6. Toepassingsgebied van 7. Beoogde doelstellingen de ontwikkeling of het project. 8. Aanvangsdatum (fase 9. Einddatum per fase) Budget (EUR) A. Hardware B. Software C. Services 11. Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele A.Naam onderneming(en) B. Aandeel in opdracht C. Vakkennis onderaannemers 12. Complexiteit Bijv. aantal gebruikers, aantal IT-systemen zonder pc s (aantal mainframes, mini s en servers) / 13. Lijst en korte beschrijving van de bronsystemen 14. Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project. A. Hardware B. Software C.Ontwikkelingsomgeving A. Hardware 15. Projectbeheer Tool / methode B. Software C.Ontwikkelingsomgeving. 16. Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en mandagen voor integrale project Profiel 1 Profiel 4 Profiel 2 Profiel 5 Profiel 3 Profiel 15

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Diensten voor de SAP-ondersteuning Auteur(s) : Gert De Pauw, Gert Van den Dries Referenties: OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/55 Staat: Finale versie Uiterste

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie