BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009 Indiening van de offertes uitsluitend bij de: FOD Financiën - Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten North Galaxy Koning Albert II-laan, BRUSSEL

2 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 2/40 van het bijzonder lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID AANVULLENDE INFORMATIE INTRODUCTIE EN OPENING VAN DE OFFERTES INDIENING VAN DE OFFERTES OFFERTES, VERZONDEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG OFFERTES, NIET VERZONDEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG AANPASSING OF TERUGTREKKING VAN EEN REEDS INGEDIENDE OFFERTE OPENING VAN DE OFFERTES LEIDINGGEVENDE DIENST LEIDINGGEVENDE AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN DIENSTEN DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT REGELEN Wetgeving Documenten betreffende de opdracht INFORMATIESESSIE OFFERTES ALGEMEEN GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTE VARIANTEN INHOUD VAN DE OFFERTE GEVOLMACHTIGDEN ONDERAANNEMERS BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN TECHNISCHE DOCUMENTEN PRIJS PRIJS PRIJSHERZIENING CLAUSULE VAN MEEST BEGUNSTIGDE KLANT VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INSCHRIJVER SELECTIECRITERIA REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES TOEWIJZINGSCRITERIA SELECTIECRITERIA CRITERIA VAN UITSLUITING SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN VAN DE INSCHRIJVER SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE CAPACITEITEN VAN DE INSCHRIJVER REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES TOEWIJZINGSCRITERIA LIJST VAN TOEWIJZINGSCRITERIA EINDSCORE KENNISGEVING BORGSTELLING OPLEVERINGEN UITVOERING VAN DE SERVICES Termijnen en clausules Plaats waar de services moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de services moeten worden uitgevoerd Personeel van de aannemer Onbeschikbaarheid van docenten Evaluatie van de uitgevoerde services FACTURERING EN BETALING VAN DE SERVICES BIJZONDERE VERBINTENISSEN VOOR DE DIENSTVERLENER VERWEERMIDDELEN VAN DE ADMINISTRATIE - BETWISTINGEN... 26

3 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 3/40 van het bijzonder lastenboek B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOORWERP L OCATIES OP WELK MOMENT C URSISTEN PROCEDURE P EDAGOGISCHE METHODOLOGIE TRAINERS TRAINEN D IVERSEN LOT 1 : NETWERKEN LOT 2 : TOEPASSINGEN EN ONTWIKKELING : JAVA LOT 3 : TOEPASSINGEN EN ONTWIKKELING : PHP LOT 4 : TOEPASSINGEN EN ONTWIKKELING : DESIGNER LOT 5 : OPERATIES EN SYSTEMEN LOT 6 : OPERATIES EN SYSTEMEN : HP OV OT BEHEER 34. L 7 : C. BIJLAGEN

4 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 4/40 van het bijzonder lastenboek Aanbestedende overheid : FOD Financiën Leidinggevende ambtenaar van de opdracht: Louis Collet, ICT Manager. Leidinggevende dienst : FOD Financiën, Stafdienst ICT North Galaxy Toren C, 5 e verdieping Koning Albert II-laan, 33 B-1030 Brussel Te contacteren ambtenaren: Voor de procedure : Nathalie Orban, tel. 0257/643 12, fax: 0257/968 01, Voor de inhoud : Bernard Leloutre, Informaticus (FR); tel. : 0257/ ; fax: 0257/968 01, Alle correspondentie over de uitvoering van deze opdracht moet worden verstuurd naar het volgende adres : FOD Financiën Stafdienst ICT North Galaxy Toren C, 5 e verdieping Koning Albert II-laan, 33 bus 95 B-1030 Brussel BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 : ICT-OPLEIDING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE TOEGANG TOT OPLEIDINGSCATALOGI EN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCENTEN, LOKALEN, MATERIAAL EN CURSUSSEN MET HET OOG OP EEN INFORMATICATRAINING VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Onderhavige opdracht heeft betrekking op de toegang tot opleidingscatalogi en de terbeschikkingstelling van docenten, lokalen, materiaal en cursussen met het oog op de voorziening van de informaticatrainingen van de FOD gedurende een periode van 3 jaar. De gekozen procedure is die van de algemene offerteaanvraag. Het gaat om een opdracht met prijsborderellen (K.B. 8 januari 1996, art. 86). Deze serviceopdracht omvat 7 loten. Lot 1 : Netwerken Lot 2 : Toepassingen en Ontwikkeling : JAVA Lot 3 : Toepassingen en Ontwikkeling: PHP Lot 4 : Toepassingen en Ontwikkeling: DESIGNER

5 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 5/40 van het bijzonder lastenboek Lot 5 : Operaties en Systemen Lot 6 : Operaties en Systemen: HP OV Lot 7 : Beheer De loten staan beschreven in deel B Technische voorschriften van het bijzondere lastenboek. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere loten. De catalogus/catalogi die hij voorstelt, zal/zullen rekening houden met wat wordt bepaald in deel B. Het benaderende aantal cursisten wordt vermeld in deel B van dit lastenboek. De opleidingsvolumes (= de inschrijvingen) die worden vermeld in deel B van dit lastenboek, zijn veronderstelde volumes. Ze worden louter ter informatie verstrekt en dus zonder enige verbintenis vanwege de Administratie. De reële opleidingsvolumes kunnen hoger of lager liggen dan de schattingen. Een hoger of lager reëel aantal inschrijvingen kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen noch prijsaanpassingen. De noodzaak voor de FOD Financiën om deze opleidingen wat hun inhoud betreft op identieke wijze in het Nederlands en in het Frans te realiseren, brengt voor de inschrijver met zich mee: dat hij in zijn offerte moet bewijzen dat hij alle opleidingen, opgenomen in de catalogus van het lot waarvoor hij zich inschrijft, kan aanbieden in het Nederlands en het Frans; dat hij kan gebruikmaken van de onderaanneming tegen de voorwaarden die in punt 9.6 van onderhavig bijzonder lastenboek staan vermeld. 2. Duur van het contract. De opdracht neemt een aanvang op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop die dienstverlener de kennisgeving heeft ontvangen van de toewijzing van de opdracht, en hij duurt drie jaar. Het contract loopt af ongeacht het aantal uitgevoerde sessies tijdens deze periode. In overeenstemming met artikel 17, 2, 2, b van de wet van 24 december 1993 met betrekking tot overheidsopdrachten, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om aan de aannemer door middel van een procedure van onderhandeling zonder bekendmaking gedurende een periode van maximaal drie jaar na de afsluiting van onderhavige opdracht de organisatie van nieuwe opleidingssessies toe te wijzen voor de loten, vermeld in onderhavig lastenboek. Telkens de aanbestedende overheid de aannemer wenst te horen aangaande de vordering van de werken en het verloop van de opleidingen, dient deze zich hiervoor vrij te maken. 3. Aanbestedende overheid Aanvullende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, Wetstraat 12, 1000 Brussel. Aanvullende informatie met betrekking tot de procedure kan worden bekomen bij mevrouw Nathalie Orban, tel. 0257/643 12, fax: 0257/968 01, Aanvullende informatie met betrekking tot de inhoud van de opdracht kan worden bekomen bij de heer Bernard Leloutre, tel. 0257/641 88, fax: 0257/968 01,

6 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 6/40 van het bijzonder lastenboek 4. Introductie en opening van de offertes. 4.1 Indiening van de offertes Vóór hun opening worden de offertes ingediend via de elektronische toepassing e-tendering (voor meer details, zie hieronder), via de post (bij voorkeur aangetekend) of via manuele afgifte bij de leidinggevende diensten van de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard tot op het moment waarop de zitting voor de opening van de offertes voor geopend wordt verklaard Offertes, verzonden langs elektronische weg De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de internetsite die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is niet toegelaten. Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en éénzelfde offerte vormen. Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Zo nodig worden de attesten, die worden gevraagd in dit lastenboek, gescand om bij de offerte te worden gevoegd. Meer informatie is terug te vinden op de internetsite: of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement : +32 (0) Offertes, niet verzonden langs elektronische weg De offertes die niet worden verzonden langs elektronische weg, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen: de naam van het lastenboek de datum en het uur van de opening van de offertes. Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat: het woord «OFFERTE» in de linkerbovenhoek; het adres van de bestemmeling. 4.2 Aanpassing of terugtrekking van een reeds ingediende offerte Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of terug te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari 1996.

7 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 7/40 van het bijzonder lastenboek De aanpassing of de terugtrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996, of op papier. De aanpassing of de terugtrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Of straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De terugtrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De terugtrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden: 1 het bericht van terugtrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting; 2 het bericht van terugtrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins van invloed zijn op de analyse en de evaluatie van de offerte. 4.3 Opening van de offertes De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 16 juni 2009 om 10 uur op het volgende adres: FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan Brussel Sokkel, zaal Leidinggevende dienst leidinggevende ambtenaar. De leidinggevende dienst in de zin van de artikels 1 en 2 van het algemeen lastenboek is de stafdienst ICT. Alleen deze dienst is bevoegd voor de supervisie van de opdracht en voor de controle ervan. 6. Beschrijving van de te leveren diensten. Zie deel B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. 7. Documenten die de opdracht regelen Wetgeving. - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken (B.S. van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage: algemeen lastenboek betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, en betreffende concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); - Alle wijzigingen in voornoemde wetteksten en besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes.

8 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 8/40 van het bijzonder lastenboek De bovengenoemde wetgeving kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Financiën: in de rubriek overheidsopdrachten Documenten betreffende de opdracht. - Het onderhavige bijzondere lastenboek nr. 7 «ICT-opleiding». - De berichten inzake de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aannemingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de huidige opdracht, die worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. - De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze aangebrachte verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. - De verduidelijkingen en verbintenissen, die werden aanvaard door de FOD Financiën en die de offerte aanvullen (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering. 8. Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van de inschrijvers. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en de dag van de opening van de offertes. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord; dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Deze infosessie zal plaatsvinden op 15 mei 2009 op het volgende adres: Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. Sokkel. Zaal 1. Er zal uitsluitend worden geantwoord op vragen die schriftelijk werden ingediend en dit uiterlijk op 12 mei Deze vragen moeten exclusief worden ingediend via op het adres Alle vragen moeten verplicht verwijzingen bevatten naar het bijzondere lastenboek, dit om een snel antwoord mogelijk te maken (vb. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve ook de taal van het door u gebruikte lastenboek te vermelden (de paginanummering kan verschillend zijn naargelang de taal). Tijdens deze infosessie zal er een kort overzicht worden gepresenteerd van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen mondeling worden verstrekt tijdens de infosessie en zullen vervolgens worden gepubliceerd op de internetsite van de FOD Financiën. Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een naar het adres en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het lastenboek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het indienen van de vragen. De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn lastenboeken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma

9 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 9/40 van het bijzonder lastenboek desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig lastenboek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de infosessie. Zonodig zal de FOD, indien hij dit noodzakelijk acht, het lastenboek aanpassen om er rekening mee te houden. 9. Offertes. 9.1 Algemeen. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht tot het gebruik van het offerteformulier in bijlage van onderhavig bijzonder lastenboek. Indien evenwel andere formulieren worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het bijzonder lastenboek is gevoegd (art. 89 van het K.B. van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgemaakt in het Nederlands of het Frans. Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte. Het offerteformulier is bij het bijzondere lastenboek gevoegd. De offerte moet worden opgemaakt op papier in drie exemplaren (waarvan één origineel en twee kopieën). Elke offerte en haar bijlagen moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde; zoniet wordt de offerte als zijnde onregelmatig verklaard. De inschrijver zal tevens een exemplaar van zijn offerte overhandigen in elektronische vorm (cd-rom of diskette). In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie, zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als in haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zoniet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder lastenboek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. 9.2 Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers zijn door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van de opening van de offertes. 9.3 Varianten Elke inschrijver mag slechts één offerte overhandigen; varianten zijn niet toegelaten. 9.4 Inhoud van de offerte. De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren: Het model van inschrijving in bijlage van onderhavig bijzonder lastenboek moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. In bijlage 1 : - Het attest van de directe belastingen (deel A, punt ) ; - Het attest van de btw (deel A, punt );

10 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 10/40 van het bijzonder lastenboek - Het document dat de volmachten van de gevolmachtigde vaststelt (deel A, punt 9.5). In bijlage 2 : - De opgave van de globale omzet en de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren (deel A, punt ). In bijlage 3 : - De lijst met de belangrijkste services, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de drie laatste jaren, alsook de analoge projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en data, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage van onderhavig bijzonder lastenboek. In bijlage 4 : - De gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde opleidingsarchitectuur, nauwlettend rekening houdend met de toewijzingscriteria, vermeld in punt 12.3 van dit lastenboek In bijlage 5 : - Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage van dit lastenboek. In bijlage 6 : - Een exemplaar van de cursussen of cursusnota s in het Nederlands, het Frans of het Engels voor elk lot waarvoor de aannemer zich inschrijft. De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd. 9.5 Gevolmachtigden. Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden, moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden acteren. De gevolmachtigden voegen bij de offerte een authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van dergelijke akte. Ze kunnen eveneens het nummer vermelden van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd Onderaannemers De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name het het oog op het naleven van één van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de opleidingen moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de opleiding op alle punten identiek is wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt uit naam van de inschrijver. 9.7 Bij de offerte te voegen technische documenten. De documenten van technische inslag die bij de offerte zijn gevoegd, mogen zijn opgemaakt in het Engels indien er geen vertaling in de taal van de offerte zou voorhanden zijn.

11 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 11/40 van het bijzonder lastenboek 10. Prijs Prijs. De prijzen moeten worden vermeld in euro. De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten te hebben opgenomen die te maken hebben met de services, met inbegrip van het dagelijkse middagmaal (een bedrag dat niet hoger mag zijn dan 15 per dag per persoon). De opdracht zal namelijk worden toegewezen voor de totale prijs zonder btw, berekend op basis van veronderstelde inschrijvingen. Voor één lot moet de inschrijver twee prijstabellen opmaken: een algemene tabel die alle prijsgegevens bevat en een speciale tabel die specifiek is gewijd aan de rest van de catalogus. Met de totale prijs voor 3 jaar uit de algemene tabel kan de score voor de prijs worden bepaald, die zal worden opgenomen in de tabel met de toewijzingscriteria. Deel B van dit lastenboek verschaft inlichtingen aangaande de eerste twee kolommen en vermeldt de opleidingen die verplicht moeten figureren in de catalogus van de inschrijver. De algemene prijstabel bevat drie elementen: de verplichte opleidingen van het lot, de verplichte trajecten van het lot en een lijn die de rest van de catalogus vermeldt. De kosten worden berekend rekening houdend met de ramingen van cursisten die voor elk lot worden vermeld. Wat de opleidingstrajecten betreft, wordt het aantal deelnemers verplicht bepaald op twee voor elk traject, want dit is de meest waarschijnlijke geraamde hoeveelheid. Wat de rest van de catalogus betreft, worden er twee aantallen opgelegd om een zeker gewicht te verlenen aan de prijs van de rest van de catalogus ten opzichte van de prijs van de verplichte cursussen: het aantal personen wordt bepaald op 20 en het aantal dagen op 40. De gemiddelde prijs van een persoon per dag moet worden berekend in de tweede prijstabel. De kolom Totaal wordt bekomen door de kolommen Aantal personen (raming), Prijs persoon-dag en Aantal dagen te vermenigvuldigen. De cursussen van de rest van de catalogus moeten worden gepresenteerd in een tweede tabel, dit voor de berekening van het gemiddelde van de prijs per persoon en per dag, een gemiddelde dat moet worden hernomen in de laatste lijn van de algemene tabel Prijsherziening. Een prijsherziening van de services is mogelijk. De regels voor de prijsherziening zijn de volgende: 1. De prijzen kunnen eenmaal per jaar worden herzien 2. De dienstverlener vraagt de prijsherziening elk jaar aan door middel van een aangetekende brief gericht aan de aanbestedende overheid, ter attentie van de Stafdienst B&BC cel ICT-boekhouding, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 3. de prijsherziening vangt aan : a. op de verjaardag van de kennisgeving van de toewijzing van de opdracht als de dienstverlener het verzoek om de herziening vóór de verjaardag heeft verstuurd. De prijsherziening is alleen van toepassing op diensten die in werkelijkheid werden gepresteerd na de verjaardag van de toewijzing van de opdracht b. op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van de aangetekende brief als de dienstverlener één of meer verjaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening is alleen van toepassing op diensten die in werkelijkheid werden gepresteerd na de hierboven vermelde datum (opgelet : de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de prijsherziening van prestaties die zullen worden gerealiseerd na de volgende verjaardag) 4. De prijsherziening wordt berekend volgens de volgende formule: P = P0 * (0,8 * S/S0 + 0,2) waarbij :

12 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 12/40 van het bijzonder lastenboek P = de herziene prijs P0 = de oorspronkelijke prijs S0 = AGORIA-loonindex (uitsluitend voor Belgische dienstverleners ; buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, van kracht in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat S = zoals S0 hierboven, maar van kracht in de loop van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de kennisgeving van de toewijzing van de opdracht Voor de indexen, zie : 5. De prijzen van de services die bij wijze van supplement worden besteld kunnen worden herzien. De herziening volgt de bovenstaande regels 6. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien in het geval van een indexdaling. In dit geval volgt de herziening de bovenstaande regels, behalve dat de aangetekende brief uitgaat van de aanbestedende overheid Clausule van meest begunstigde klant De inschrijvers (en dus ook de aannemer na de toewijzing van de opdracht) verbinden zich er tegenover de FOD Financiën toe om op elk moment de prijsvoorwaarden van hun meest begunstigde klant in België te bieden, en dit voor alle prestaties, producten en diensten die ze aan de FOD Financiën zullen leveren in het kader van onderhavig contract. 11. Verantwoordelijkheid van de inschrijver. De dienstverlener aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor fouten en tekortkomingen in de geleverde services, met name voor wat betreft de studies, berekeningen, plannen of elk ander document, dat door hem wordt voorgelegd in het raam van de uitvoering van de opdracht. 12. Selectiecriteria Regelmatigheid van de offertes Toewijzingscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die hebben voldaan aan de selectiecriteria worden in overweging genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes met de toewijzingscriteria, die zijn hernomen in punt 11.3 van onderhavig bijzonder lastenboek, in de mate dat deze offertes regelmatig werden bevonden op administratief en technisch vlak Criteria van uitsluiting Administratieve vereenvoudiging Door eenvoudig deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht. Deze inlichtingen zullen echter door de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de

13 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 13/40 van het bijzonder lastenboek gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn. Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes bij open procedure. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. In deze beide hypothesen maakt de aanbestedende overheid een gecorrigeerde rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name ingeval van toepassing van de bepalingen betreffende het natrekken van abnormale prijzen van artikel 110, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende overheid zal de opdracht vervolgens kunnen toewijzen aan de inschrijver wiens offerte onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, na ten aanzien van hem eveneens deze bepalingen te hebben toegepast. Eerste criterium van uitsluiting.1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969, die het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers herziet, moet vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en 2 voor de bedoelde aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan 2500 EUR is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt naleeft. Maar ook al ligt het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger dan 2500 EUR, toch zal de inschrijver als zijnde in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot en met 8 en 10 van de wet, of tegenover een publieke onderneming in de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat, op 2500 EUR na, minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen. 2. De buitenlandse inschrijver moet volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid voorleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1 een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk aan de vooravond van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op de bewuste datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Wanneer een dergelijk document niet wordt afgeleverd in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring, door

14 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 14/40 van het bijzonder lastenboek de geïnteresseerde partij afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerd organisme van het bewuste land; 2 een attest in overeenstemming met 1, indien hij personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 die het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers herziet..3. De aanbestedende overheid kan zich in eender welk stadium van de procedure informeren, via alle middelen die ze nuttig acht, over de situatie inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid door elke inschrijver.

15 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 15/40 van het bijzonder lastenboek Tweede cirterium van uitsluiting De inschrijver mag zich niet in één van de volgende gevallen bevinden : 1 zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in enige analoge situatie die het resultaat is van een gelijkaardige bestaande procedure in de nationale wetgeving en reglementeringen; 2 een verklaring van faillissement hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een gelijkaardige bestaande procedure hebben lopen die voorkomt in de nationale wetgeving en reglementering. De aanbestedende overheid kan die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Voor de buitenlandse inschrijver moet het attest afkomstig zijn van het bevoegde administratieve organisme in het betrokken land of, bij gebrek daaraan, moet de inschrijver een verklaring op zijn woord van eer verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit. Derde criterium van uitsluiting De inschrijver moet in orde zijn voor wat betreft zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de btw. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest 276C2 (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie der Directe Belastingen, en een recent attest (dat maximaal zes maanden oud is, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de Administratie van de BTW, waaronder hij valt, dat hij in orde is inzake zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administraties. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte één of meer recente attesten (maximaal zes maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) die afkomstig zijn van de bevoegde administratie(s) van zijn land, betreffende de inning van de directe belastingen en de btw (of van taksen die in zijn land de btw vervangen), met de vermelding dat hij in orde is voor wat betreft zijn verplichtingen tegenover de voornoemde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten niet kunnen worden afgeleverd in zijn land, volstaat het om een verklaring op zijn woord van eer toe te voegen, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land. Vierde criterium van uitsluiting Is uitgesloten van toegang tot de opdracht in om het even welk stadium van de procedure, de dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid op de hoogte is, is veroordeeld omwille van: 1 lidmaatschap van een criminele organisatie zoals bepaald in artikel 324bis van het strafwetboek; 2 corruptie in de zin van artikel 246 van het strafwetboek; 3 fraude in de zin van artikel 1 van de conventie met betrekking tot de bescherming van de financiële belangen van de Europese gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

16 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 16/40 van het bijzonder lastenboek 4 witwassen van kapitaal in de zin van artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 met betrekking tot de preventie van het gebruik van het financiële systeem met het oog op het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Met het oog op de toepassing van onderhavige paragraaf kan de aanbestedende overheid, wanneer ze twijfels heeft over de persoonlijke situatie van de dienstverlener, zich wenden tot de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten om de inlichtingen te bekomen die ze noodzakelijk acht in dit verband. Vijfde criterium van uitsluiting In overeenstemming met artikel 43, 4 van het KB van 8 januari 1996, zoals tot dusver gewijzigd, zal de inschrijver, die een ernstige fout heeftt begaan op professioneel vlak, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken, niet in overweging worden genomen voor de selectie. Deze uitsluiting kan worden afgekondigd in elke fase van de procedure. Bovendien verbindt de inschrijver zich er door middel van de ondertekening van zijn offerte toe om de normen te respecteren die worden gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: ->het verbod op dwangarbeid (conventies nr. 29 over de dwangarbeid of de verplichte arbeid, 1930 en nr. 105 over de afschaffing van de dwangarbeid, 1957) ; ->het recht op syndicale vrijheid (conventie nr. 87 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948) ; ->het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventie nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 1949) ; ->het verbod op elke discriminatie inzake arbeid en loon (conventies nr. 100 over de gelijkheid van loon, 1951 en nr. 111 over de discriminatie (werkgelegenheid en beroep), 1958) ; ->de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973) alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Bijgevolg zal het niet-respecteren van de voormelde conventies worden beschouwd als een zware professionele fout in de zin van artikel 43, 4 van het KB van 8 januari De voorgaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere beschikkingen die zijn voorzien in artikel 43 van het voormeld besluit Selectiecriteria met betrekking tot de financiële mogelijkheden van de inschrijver. De inschrijver moet in de loop van één van de drie laatste boekjaren een omzetcijfer 1 hebben gerealiseerd dat gelijk is aan het dubbele van het totale bedrag van de loten waarvoor hij een offerte indient. Hij moet bij zijn offerte een verklaring voegen met betrekking tot het omzetcijfer, gerealiseerd tijdens de drie laatste jaren Selectiecriteria met betrekking tot de technische capaciteiten van de inschrijver. De lijst van de belangrijkste vergelijkbare services, door de inschrijver uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren, alsook van de analoge projecten die hij in dezelfde periode heeft gerealiseerd, naast de openbare en privé-instanties voor wie ze waren bestemd. Per project en per referentie moet de inschrijver ook de datum, het totaalbedrag van de opdracht en de gegevens van een contactpersoon opgeven, zodat de FOD Financiën de mogelijkheid krijgt om eventueel zelf, zonder tussenpersoon, meer informatie te verkrijgen over de genoemde services (minstens twee referenties). 1 Met betrekking tot activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de services, beschreven in onderhavig bijzonder lastenboek

17 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 17/40 van het bijzonder lastenboek De inschrijver voegt bij zijn offerte ook een lijst met de services die hij zal laten uitvoeren door een onderaannemer met opgave van de naam van de onderaannemers Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden gecontroleerd op hun regelmatigheid, in overeenstemming met de artikels 89 en volgende van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en met de beschikkingen in dit bijzondere lastenboek. De onregelmatig bevonden offertes worden uitgesloten. Elk voorstel zal worden onderzocht om te verzekeren dat het in overeenstemming is met de gestelde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat er aan een bepaalde behoefte niet wordt beantwoord, zal de offerte als zijnde onregematig worden beschouwd. De in de offerte van de inschrijver voorgestelde oplossing moet voldoen aan de technische behoeften die worden geformuleerd in dit lastenboek. Elk financieel of prijsvoorstel dat niet volledig is, dat contradicities of significante onjuistheden bevat, of dat de eisen inzake de voorstelling van de kostprijs, zoals die worden geformuleerd in dit bijzondere lastenboek, niet respecteert, kan onregelmatig worden bevonden. Enkel regelmatig bevonden offertes worden in overweging genomen voor een toetsing aan de toewijzingscriteria Toewijzingscriteria. Voor de keuze van de meest interessante offerte vanuit economisch oogpunt, zullen de regelmatig bevonden offertes van de geselecteerde inschrijvers worden getoetst aan een reeks toewijzingscriteria. Deze criteria zullen worden gewogen om een eindrangschikking te bekomen Lijst van toewijzingscriteria. De toewijzingscriteria voor elk lot zijn de volgende: 1. De kwaliteit van de catalogi (of van de trajecten) (50 %) - Inhoud van de catalogi of van de trajecten (10 %) - In welke mate beantwoordt de catalogus (traject) aan de behoeften van de FOD (20 %) - Rechtzetting en financiële sancties (als het resultaat niet werd behaald) (10 %) - Ervaring en diploma s van de docent (5 %) - Methodologie (5 %) 2. Termijn voor organisatie van een opleiding (5 %) 3. De kwaliteit van de technische voorzieningen (5 %) 4. De totaalprijs van het lot voor de 3 jaar (40 %) De offertes die niet minstens 60% van de punten behalen voor het eerste criterium, zullen niet in acht worden genomen voor de toewijzing van de opdracht. Elk criterium zal worden gequoteerd op 5 : 1 / 5 : erg zwak 2 / 5 : zwak 3 / 5 : voldoende 4 / 5 : goed 5 / 5 : erg goed

18 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 18/40 van het bijzonder lastenboek en er kunnen ook fracties van punten worden toegekend. De FOD Financiën heeft twee goede redenen voor deze criteria. De eerste bestaat erin om, met het oog op de nodige transparantie en objectiviteit, duidelijk aan te tonen hoe de offertes zullen worden beoordeeld; de tweede bestaat erin om aan de inschrijvers duidelijk te maken wat de FOD wenst terug te vinden in hun offerte, bij voorkeur in dezelfde volgorde van presentatie. De inschrijver moet bij zijn offerte alle nuttige inlichtingen voegen voor de evaluatie van zijn offerte in het licht van de toewijzingscriteria en hun subcriteria, zoals hierna gedetailleerd. 1. De kwaliteit van de catalogi (50 %) Met het oog op de evaluatie van de catalogi zullen de volgende subcriteria worden gehanteerd. a. Inhoud van de catalogi (10 %) De inhoud van een catalogus wordt gevormd door het aantal beschikbare cursussen en hun kwaliteit. De inschrijver zal in zijn offerte het nodige doen opdat de FOD een juist beeld kan krijgen van die kwaliteit. Hij kan bijvoorbeeld inhoudstafels, bondige beschrijvingen, enz. voorzien. Deze inhoud moet in de offerte kunnen worden geëvalueerd, niet alleen voor de cursussen die verplicht moeten figureren in de catalogus en die worden vermeld in deel B van dit lastenboek voor elk lot, maar ook voor de andere cursussen die beschikbaar zijn in de catalogus, dit om een idee te hebben van de globale waarde van de rest van de catalogus. b. In welke mate beantwoordt de catalogus aan de behoeften van de FOD (20 %) Een catalogus kan best een groot aantal cursussen bevatten die kwalitatief zijn, zonder evenwel te voldoen aan de behoeften van de FOD. Zelfs als de catalogus de verplichte cursussen bevat die worden vermeld in deel B van dit lastenboek voor een specifiek lot, wil dit nog niet zeggen dat hij beantwoordt aan tal van behoeften. Het is het verband tussen de behoeften en de catalogus dat hier wordt beoordeeld. c. Rechtzetting en financiële sancties (als het resultaat niet werd behaald) (10 %) Wanneer een cursus om een of andere reden niet goed verloopt, wat wordt er dan voorzien in de offerte? Onder rechtzetting worden verstaan alle ingezette middelen om een tekortkoming, een fout of een gebrek te verhelpen. Het is heel natuurlijk dat er bij mislukking van een cursus wordt gedacht aan maatregelen om ofwel de cursus te herbeginnen, ofwel aan de deelnemer een nieuwe kans te bieden om de leerstof onder de knie te krijgen (par bijvoorbeeld via toegang tot e-learning). De firma kan echter ook net zo goed besluiten dat de cursus niet langer kan worden gegeven in het licht van de kritiek van de FOD of dat het voor haar voordeliger is om een afkoopsom te betalen in plaats van de cursus te herbeginnen met een andere docent. In dit geval moet de firma in haar offerte een financiële tegemoetkoming voorzien om het door de FOD geleden nadeel te compenseren. De inschrijver moet hier ook aangeven wat hij voorziet bij wijze van rechtzetting indien de in zijn offerte voorziene organisatietermijnen niet worden nageleefd (zie criterium 2). d. Ervaring en diploma s van de docenten (5 %) De volgende voorwaarden moeten worden vervuld door de docenten: - Uitsluitend lesgeven in hun moedertaal; - Beschikken over essentiële pedagogische kwaliteiten om de kennis op gestructureerde en systematische wijze over te dragen aan de cursusdeelnemers; - Kunnen omgaan met de pedagogische voorzieningen en zich er op het gepaste moment van bedienen; - Rekening houden met de opmerkingen van de aanbestedende overheid voor wat betreft de inhoud en de presentatie van de opleiding. De inschrijver verbindt zich ertoe deze noodzakelijke voorwaarden na te komen. Aangezien de FOD Financiën de goede trouw van de inschrijver pas a posteriori kan nagaan, zal de kwaliteit van de docenten op basis van twee elementen worden geanalyseerd: hun ervaring en hun diploma( s).

19 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 19/40 van het bijzonder lastenboek Het bestuderen van de ervaring van een docent kan alleen maar gebeuren op basis van een curriculum vitae. Deze ervaring berust hoofdzakelijk op drie factoren: het aantal jaren van lesgeven, het aantal gekende materies, een praktische ervaring buiten het onderwijs. Belangrijke opmerking: collectieve curricula vitae zullen een lage score krijgen. Hieronder wordt verstaan een curriculum zonder naam, dat representatief is voor al het personeel van de firma. De kwaliteit van een docent hangt niet uitsluitend af van zijn diploma. Maar om een idee te krijgen van de pedagogische waarde van een onbekende, moet men daarop een beroep doen. Er zijn meerdere types van diploma s mogelijk en aanvaardbaar voor de FOD, maar in verschillende mate. We willen hier geen hiërarchie gaan opstellen van titels, certificaten en andere papieren die garanties bieden inzake de beheersing van een bepaald kennisdomein. Maar de FOD zal de diploma s taxeren door ze te bundelen per categorieën. Belangrijke opmerking: collectieve diploma s zullen een lage score krijgen. Hieronder wordt verstaan diploma s zonder naam, die representatief zijn voor al het personeel van de firma. e. Methodologie (5 %) De methodologie omvat de verschillende middelen die worden gehanteerd om de kennis te communiceren. Ze berust op een algemene theorie van de kennis op basis waarvan men met één of meerdere methodes kan werken. Zo mogelijk zal de offerte een maximum aan informatie verschaffen in dit verband. De FOD Financiën verwacht van de inschrijver dat hij de taxonomie van Bloom of een vergelijkbare taxonomie aanhoudt. Dit criterium evalueert niet de technische inhoud (dat is het eerste toewijzingssubcriterium) maar de gehanteerde pedagogie. In deel B van dit lastenboek worden enkele verklarende elementen gegeven. 2. Termijn voor organisatie van een opleiding (5%) Omdat de FOD op elk moment om een opleiding uit de catalogus van de inschrijver kan verzoeken, is het belangrijk te weten hoeveel tijd deze laatste nodig heeft om te reageren. Hoe sneller een inschrijver een opleiding kan organiseren, hoe meer punten hij zal krijgen voor dit criterium. Er is geen absolute waarde. De punten zullen worden toegekend door de offertes onderling te vergelijken. Deze termijn bedraagt maximaal twee maanden voor groepen van 6 tot 10 personen. Als de FOD minder dan 6 mensen stuurt, zullen zij deelnemen aan publieke sessies, dat wil zeggen sessies die zijn voorzien binnen de kalender van de firma. De maximale termijn voor de organisatie van een opleiding in dat geval bedraagt vier maanden. Elke opleiding moet dus beschikbaar zijn minder dan vier maanden na het verzoek vanwege de FOD. In de beide gevallen moet de inschrijver in zijn offerte de maximale termijn vermelden voor de uitvoering van de opleiding. De inschrijver moet in zijn offerte de boetes of de schadevergoedingen vermelden die hij zichzelf zal opleggen, indien deze termijnen in de realiteit van het project niet worden nageleefd. De beoordeling van dit criterium zal gebeuren op basis van het gemiddelde van drie evaluaties: één voor de groepstermijnen, één voor de termijnen voor minder dan 6 personen, en één voor de schadevergoedingen en boetes. De termijn is tegelijk een toewijzingscriterium EN een technisch criterium. De beoordelaars zullen eerst nagaan of het technische criterium wordt nageleefd, dat wil zeggen of de beide maximale termijnen simpelweg in overeenstemming zijn met het lastenboek. Pas nadien zullen de beoordelaars scores geven voor dit criterium door bijvoorbeeld wat betreft de termijn waarvoor men een maximum van 4 maanden eist, de zwakste score (ofwel 1/5) toe te kennen aan de offerte die precies deze waarde voorstelt. Dit zou er jammer genoeg toe kunnen leiden dat een offerte die minstens 60% behaalt voor het eerste toewijzingscriterium, toch wordt geëlimineerd. 3. De kwaliteit van de voorzieningen (5 %)

20 Bijzonder lastenboek nr. 7, ICT-opleiding / pagina 20/40 van het bijzonder lastenboek Onder voorzieningen worden meerdere elementen verstaan: het type van pc, de technische tools (borden, projectoren, ), de beschikking over lokalen, de makkelijke bereikbaarheid via de metro, de aanwezigheid van een parking, enz. De lokalen moeten een pc per deelnemer bevatten, alsook de vereiste didactische apparaten. 4. De totale prijs (40 %) De totale prijs zal worden teruggevoerd tot een quotering op 40 punten. De volgende formule zal worden toegepast: 40 x Pl / Po waarbij Pl staat voor de prijs van de laagste offerte en Po voor de prijs van de offerte in kwestie Eindscore. De scores voor de bovengenoemde toewijzingscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden toegewezen aan de inschrijver die de hoogste eindscore behaalt.

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010»

BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER BESTEK nr. 8 «ICT-opleidingen 2010» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 20 mei 2010 om 10 u. Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1

Federale Overheidsdienst Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën (NSF) BESTEK nr. 1 «Nederlandstalige opleidingen Communicatie» Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 30/06/2011

Nadere informatie

Lastenboek. FedIAM FOD FIN

Lastenboek. FedIAM FOD FIN Lastenboek FedIAM FOD FIN Versie 5.0 NL 24 juli 2009 Datum van de zitting van de opening der offertes: op 17 september 2009 om 10 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij : FOD Financiën North Galaxy

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2»

FOD Financiën Stafdienst ICT. BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» FOD Financiën Stafdienst ICT BESTEK n 6 «Informaticavorming : trajecten Cobol-Java 2» Datum van zitting voor opening van offertes: 15 juni 2009 Indiening van offertes uitsluitend bij de: FOD Financiën

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Gemeente en Ocmw Ham

Gemeente en Ocmw Ham Gemeente en Ocmw Ham Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Selectieleidraad Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen, materiële schade, aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BESTEK REEVA. Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën.

BESTEK REEVA. Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën. BESTEK Implementatie van een informaticatoepassing ter opvolging van de uitvoering van het personeelsplan binnen de FOD Financiën. Versie 27/04/2010 Datum van de zitting voor de opening van de offertes:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Bestek. Algemene offerteaanvraag voor. voor rekening van de. Federale Overheidsdienst Financiën. 20 augustus 2009 (Nieuwe versie)

Bestek. Algemene offerteaanvraag voor. voor rekening van de. Federale Overheidsdienst Financiën. 20 augustus 2009 (Nieuwe versie) Bestek Algemene offerteaanvraag voor Telefoniediensten geconvergeerde vaste mobiele andere voor rekening van de Federale Overheidsdienst Financiën 20 augustus 2009 (Nieuwe versie) Datum van de opening

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Financiën. BESTEK nr. 12

Federale Overheidsdienst Financiën. BESTEK nr. 12 Federale Overheidsdienst Financiën Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën BESTEK nr. 12 «Basisopleiding informatica voor ambtenaren belast met audittaken» in het Nederlands en in het Frans Datum

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN 1. INHOUDSTAFEL. 1. INHOUDSTAFEL.... 1 2. OPZET VAN DEZE HANDLEIDING.... 2 3. BELANG VOOR DE AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011

BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 BESTEK nr. P&O- HR-Expert 2011 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE STRATEGISCHE HUMAN RESOURCES-ASPECTEN BIJ DE HERSTRUCTURERING VAN DE Correcties: Pagina s 27 en 28 Datum van de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK SAF-T. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u.

BESTEK SAF-T. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u. BESTEK SAF-T Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14 juli 2011 om 10 u. 1. Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht...5 1.1 Identificatie van de opdracht...5 1.1.1. De

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie