Schoolgids RKBS De Zandloper IJmuiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden"

Transcriptie

1 Schoolgids RKBS De Zandloper IJmuiden

2 Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de groepen 5 Groepsindeling Managementteam 6 Intern begeleider 6 Reken coördinator 6 Vertrouwenspersoon en klachtenregeling 6 Zorg en Begeleiding 7 Visie op zorg 7 Coördinatie van de zorg 7 Extra ondersteuning 7 Zorg Advies Team 7 Dyslexie 7 Doublurebeleid 8 Passend Onderwijs 8 Beleidsvoornemens en methodes 9 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 9 Beleidsvoornemens voor het schooljaar Overzicht van gebruikte methoden 9 Computers 9 Lichamelijke opvoeding 10 Schakelklas activiteiten en V.V.E. 10 De resultaten van ons onderwijs 10 Leerling Volg Systeem 10 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 11 Uitstroomgegevens 11 De ouders en de school 11 Contacten 11 Het rapport en oudergesprekken 11 Aannamebeleid nieuwe leerlingen 12 Procedure intake/inschrijving 12 Wendagen 12 Plaatsing in de groep 12 Aannamebeleid tussentijdse plaatsing 13 Medezeggenschap in het onderwijs 13 Ouderraad 13 Vrijwillige ouderbijdrage 13 Schoolverzekering voor leerlingen 13 Veiligheid in en om de school 14 Afspraken 14 Verwijdering en schorsing van een leerling 15 In het schoolgebouw 15 Op weg van en naar school en op het schoolplein 15 Buiten de school 15 Hoofdluis 15 Social media en video opnames 16 Veiligheidsbeleid 16 1

3 Vervolg inhoudsopgave Schoolregels 16 Gym 16 Zorg voor materialen 16 De ouders 16 Overige schoolzaken 17 Verjaardag 17 Huiswerk 17 Sportactiviteiten 17 Sport-en speldag 17 Zwemmen 17 Schoolreisje 17 Excursies 17 Verkeersexamen 17 Schoolkamp groep 8 17 School-en vakantietijden 18 Schooltijden 18 Onderwijstijd 18 Schoolvakanties 18 Extra vrije dagen 18 Continurooster 18 Ziekmeldingen/doktersbezoek 19 Regels ingeval van schoolverzuim 19 Samenwerking met andere instanties 20 GGD-Midden-Kennemerland 20 Schoolmaatschappelijk werk Socius 20 Onderwijsinspectie 20 Buitenschoolse opvang 21 Belangrijke adressen 23 2

4 Een woord vooraf Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Zandloper. In deze gids vind u informatie die gedurende het komende schooljaar van belang zijn. Een basisschool voor uw kind, kiest u met zorg. Acht jaar lang, vijf dagen per week vertrouwt u uw kind toe aan onze leerkrachten. Basisschool de Zandloper is een katholieke school. We werken met een catechesemethode zie aansluit bij de ervaringswereld van de kinderen en verwijst naar de verhalen uit de bijbel. Wij vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan en dat er aandacht en interesse is voor iedereen. Wij willen voor iedereen een veilig schoolklimaat waarborgen. De methode Leefstijl ondersteunt ons hierin. Basisschool de Zandloper is een school in beweging. Er is extra aandacht voor sport en beweging en een gezonde leefstijl. Wij leren de kinderen het belang van een gezonde voeding en regelmatig bewegen. In 2014 ontving de school de Lekker Fit duim. Dit is een pluim voor scholen om hen te complimenteren met hun goede aanpak rondom voeding en beweging. Onze ambitie voor de toekomst is het vignet Gezonde School te mogen voeren! Dit schooljaar zal er veel gaan veranderen! Vanaf augustus 2014 wordt het continurooster ingevoerd. In 2015 staat de verhuizing gepland naar een prachtig nieuw gebouw in een mooi complex samen met de sporthal en peuterzaal. Bij de in gebruik name van het nieuwe schoolgebouw zal de school ook een nieuwe naam gaan krijgen. We proberen met onze informatie aan u zo volledig mogelijk te zijn, mocht u iets niet kunnen vinden of opmerkingen of suggesties hebben, laat het ons dan gerust weten. Wijzigingen en aanvullingen in de loop van het jaar zullen steeds opgenomen worden in 't Zandlopertje' ons regelmatig verschijnend informatiebulletin voor ouders en verzorgers. Met vriendelijke groet namens het team, Martine Smit Directeur... De Zandloper een school in beweging... 3

5 De school Adresgegevens Basisschool de Zandloper Eenhoornstraat XV IJmuiden tel.: Directeur: Martine Smit Brinnummer: 07SO Stichting BBV (Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen) Onze school maakt deel uit van de Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen, schoolbestuur voor katholiek, interconfessioneel en christelijk basisonderwijs. De stichting BBV bestuurt in Velsen de volgende scholen: Katholieke basisschool De Beekvliet Velserbroek Christelijke Basisschool De Klipper IJmuiden Katholieke Franciscusschool IJmuiden Christelijke Basisschool Het Kompas IJmuiden Christelijke Basisschool De Origon IJmuiden Interconfessionele Basisschool Parnassia Santpoort Interconfessionele Basisschool Toermalijn Driehuis Katholieke Basisschool De Rozenbeek Velserbroek Katholieke Basisschool De Zandloper IJmuiden De stichting heeft tot doel de bevordering van katholiek, interconfessioneel en christelijk onderwijs in de gemeente Velsen. Aan de identiteit van de scholen wordt vormgegeven door de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. In het onderwijs worden menselijke waarden en normen besproken en leren kinderen daarmee om te gaan. De scholen stemmen het onderwijs af op de behoefte in hun verzorgingsgebied. Waar mogelijk wordt samengewerkt en profiteren leerkrachten van de deskundigheid van elkaar. Onder de stichting vallen acht basisscholen in de gemeente Velsen. Vanaf het schooljaar is het schoolbestuur niet meer het bevoegd gezag van de BBV. Het College van Bestuur neemt die taak over. Leo Wijker is dan het enige lid en dus voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast staat een Raad van Toezicht die het College van bestuur adviseert en als klankbord fungeert. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is Jac. Zuurbier. Elke school heeft haar eigen directie. Ook zijn aan elke school een ouderraad en een medezeggenschapsraad verbonden. De schooloverstijgende belangen worden behartigd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad volgt kritisch alle bovenschoolse zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Elders in deze gids leest u meer over deze organen. Elke school van onze stichting heeft zijn eigen identiteit en ontwikkelt die verder. Het team van leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad bepalen samen het bijzondere karakter van hun school. 4

6 Visie van de school Visie op onderwijs De schoolvisie is geënt op het zichtbaar maken van respect en verantwoordelijkheid. Wij kijken vanuit een katholieke identiteit naar én letten op de ontwikkeling van het individuele kind. Het is de taak van de school om elk kind zich optimaal te helpen ontplooien. De Zandloper werkt met combinatiegroepen. We zetten ons in om zo goed mogelijk binnen de groep tegemoet komen aan de individuele ontwikkelingsverschillen en mogelijkheden van de kinderen. Er wordt dan ook op verschillende niveaus instructie en verwerking aangeboden. Op onze school streven we naar een open communicatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Het is van groot belang dat we beseffen dat ouders en leerkrachten een voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen. Binnen onze school is het belangrijk dat: kinderen elkaar inspireren en van elkaar leren. De leerkracht heeft hierin een sturende en/of bemiddelende rol. spelen deel uitmaakt van het hele onderwijsaanbod en situaties gecreëerd worden waarin kinderen spelend kunnen leren. kinderen zelfstandig leren handelen. Wij bieden kinderen de kans zich te ontwikkelen door zelf ontdekkend om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen. er een balans bestaat tussen de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind en er aandacht is voor de motorische ontwikkeling. ieder individu (team, kind en ouder) recht heeft op ruimte gevoelens te uiten op een respectvolle manier. kinderen gelegenheid krijgen te leren van fouten en conflicten en hiervoor samen oplossingen bedenken. wij zorgen voor een omgeving die veilig is en waarin kinderen zich thuis voelen. Dit is een voorwaarde om aan kinderen te kunnen leren: - kritisch om te gaan met de dingen om hen heen, - te ontspannen en te genieten, - creatief om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen, waardoor zij zich volledig kunnen ontplooien. onze school in het geven van onderwijs erop gericht is de kinderen te leren leven in een multiculturele maatschappij. Ons onderwijs draagt daartoe bij door omgang met, inzicht in en kennis van andere culturen in leerstof en werkwijze op te nemen, passend binnen de identiteit van de school. wij als team met elkaar ons werk en onze werkwijze evalueren, zodat wij zelf continu in ontwikkeling blijven. De organisatie van het onderwijs Indeling van de groepen Bijna alle groepen op de Zandloper zijn heterogeen samengesteld. Dit noemen wij combinatiegroepen. Groepsindeling groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1-2 Karen Karen Karen Sonja Sonja 3-4 Pauline Pauline Pauline Katja Katja 5-6 Marlies Marlies Marlies Marlies Marlies 6-7 Liselotte Liselotte Marije Marije Marije 8 Laura Laura Laura Marion Laura NT 2 leerkracht Vakleerkracht gym Administratie Conciërge : Patsy Meester (maandag- en donderdagmorgen) :Jordy Huider (maandag en vrijdag) : Irma de Ridder (maandag- en donderdagmorgen). : Richard van der Kluft ( maandagmiddag) 5

7 Niet op deze foto Sonja, Pauline, Katja, Patsy, Jordy en Richard. Managementteam (M.T.) Het Managementteam van de school bestaat uit de directeur Martine Smit, en de leerkrachten Marlies Meijer, Laura Mors en Karen Rutte. Intern begeleidster Elsje van Wolven vervult hierbij een informerende en adviserende rol aangaande zaken betreffende leerlingenzorg. Als u een dringende vraag heeft en de directeur is niet bereikbaar, dan kunt u terecht bij een van de MTleden. Het M.T. houdt zich bezig met een aantal organisatorische en inhoudelijke zaken in de school: - afstemming van ontwikkelingen in onder- en/of bovenbouw - voorbereiding van vergaderingen - voorbereiding van beleidsvoorstellen - signalering, bewaking en uitvoering van vastgesteld beleid Intern begeleider De intern begeleider (IB-er) op onze school is Elsje van Wolven. De taken van de Intern Begeleider bestaan uit het coachen van collega s en het coördineren en bewaken van de leerlingenzorg. Reken coördinator Reken coördinator op school is Karen Rutte. Haar taak is het ontwikkelen en bewaken van beleid en ondersteuning van leerkrachten op het gebied van rekenonderwijs. Vertrouwenspersoon en klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dit wordt in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen besproken. Wij nemen zowel u als uw kind serieus, luisteren naar eventuele problemen en zoeken samen met u naar een oplossing. Mocht u toch het gevoel hebben dat er onvoldoende naar u is geluisterd, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De contactpersoon komt op voor het belang van de kinderen en de ouders. De contactpersoon bij ons op school is Laura Mors. Zij te bereiken op telefoonnummer Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de contactpersoon hierover te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wat er kan worden gedaan of wie er kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij wij als school zijn aangesloten. Ons bestuur heeft het landelijk model klachtenregeling ondertekend. Klachten commissie GCBO : Tel: Het Reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is te verkrijgen bij de directie van de school. Ook kunt u dit reglement downloaden op 6

8 Zorg en begeleiding Visie op zorg Het team van de Zandloper vindt het belangrijk, dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien; ze moeten met plezier naar school kunnen gaan. Kinderen komen in de eerste plaats naar school om te leren. Om goed te leren moeten kinderen gemotiveerd zijn. Zij moeten weten dat hun werk zinvol is en dat zij als kind serieus genomen worden. De Zandloper gaat uit van de mogelijkheden en talenten van elk kind en heeft tot doel deze ten volle te benutten. Daarnaast is het van groot belang dat kinderen zich veilig voelen op school om een optimale ontwikkeling te bevorderen en stimuleren. De zorg voor de kinderen is mede een schoolaangelegenheid. Het is de taak van de Zandloper om het doel voor alle kinderen voor ogen te houden en na te streven. Coördinatie van de zorg De zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de intern begeleider( IB). Haar taak is het optimaliseren en bewaken van de zorg voor de leerlingen en het onderwijs in de groep. Het zorgplan van de school waarin de geboden zorg staat beschreven en uitgelegd is hierbij ons uitgangspunt. Dit zorgdocument is een dynamisch document. De ontwikkelingen op landelijk-, binnen het Samenwerkingsverband IJmond-Noord en op schoolniveau hebben invloed op het zorgbeleid. Dat maakt dat dit document ieder jaar doorgelopen moet worden om de laatste ontwikkelingen erin op te nemen. Het uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen binnen de zorg zijn altijd de leerlingen. De Zandloper wordt in haar ontwikkeling steeds gedreven door de vraag: Wat hebben deze kinderen nodig en hoe kunnen wij ze dat zoveel mogelijk bieden? Zorg aan het jonge kind De voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen is dat de kleuter zich veilig voelt en vertrouwen heeft in zichzelf, de leerkracht en de omgeving. De leerkracht observeert de kleuter en probeert de ontwikkeling te prikkelen door activiteiten aan te bieden die de kleuter aanspreken. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de hand van thema's m.b.v. de methode kleuterplein. Per thema wordt er gewerkt aan doelen die vooraf gesteld zijn en verwerkt worden in het groepsplan. Deze doelen worden opgesplitst in taal en lezen, rekenen, sociaal- emotionele ontwikkeling, motoriek en muziek. Tijdens de lessen observeert de leerkracht de leerlingen en registreert de ontwikkeling aan het eind van ieder thema/ groepsplan in het observatie/registratie systeem van Kleuterplein. Ook wordt de taalchecklist vanuit het dyslexie protocol ingevuld om eventuele risico leerlingen vroegtijdig te signaleren. Daarnaast maken de kinderen de CITO LVS toetsen als zij minimaal 4 maanden op school zitten. Deze toetsen worden afgenomen in de maand januari en/of mei. De ontwikkeling en resultaten van de kinderen wordt tijdens de 10-minutengesprekken met ouders besproken. Extra ondersteuning Binnen een groep zijn er bijna altijd leerlingen, die behalve de zorg die op de hele groep gericht is, nog extra zorg nodig hebben. De leerkracht meldt zijn/haar zorgen over een bepaalde leerling bij intern begeleider. Dit kan mondeling of schriftelijk. IB en leerkracht maken een afspraak om de stand van zaken met betrekking tot de leerling te bespreken. De leerkracht geeft hierbij zo specifiek mogelijk aan, waaruit zijn/haar zorgen over de leerling bestaan. Leerkracht en IB maken één of meer vervolg afspraken waarin de genomen stappen worden nabesproken. Er wordt ook een afspraak met de ouder(s) gemaakt om te spreken over hun kind en de te nemen stappen. Intussen blijft de leerling deelnemen aan het groepsaanbod. De extra ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door de leerkracht en beschreven in een handelingsplan. Zorg Advies Team (ZAT) Vier keer per jaar vindt er De Zandloper overleg plaats. Aan dit overleg nemen deel de intern begeleider, directie, betrokken leerkracht, ouders, de jeugdverpleegkundige van de GGD Kennemerland, schoolpsycholoog, eventueel een medewerker van schoolmaatschappelijk werk en/of andere hulpverlenende instanties. Het doel van dit overleg is vroegtijdig signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn kunnen ter consultatie tijdens dit overleg worden ingebracht. Dyslexie De Zandloper werkt bij de signalering van ernstige lees en spellingsproblemen volgens de richtlijnen van Het protocol leesproblemen en dyslexie van het Nederlands expertisecentrum. Veel leesproblemen 7

9 worden hiermee verholpen, maar er blijft altijd een aantal leerlingen dat ondanks de vroege signalering en behandeling problemen houdt met het leren lezen en/of spellen. De vergoeding via de zorgverzekeraar is een nieuwe dimensie in integrale zorg voor dyslectische leerlingen. Sinds 1 Januari 2009 worden diagnostiek en behandeling van ernstige en enkelvoudige dyslexie uit het basispakket van de zorgverzekering betaald. De school dient als Poortwachter voor deze vergoedingsregeling en heeft tot taak de leerlingen structureel te volgen en interventies uit te voeren. Doublurebeleid Wij streven er naar om leerlingen binnen 8 jaar de basisschool te laten doorlopen. Wanneer een leerling uitvalt op een of meer leer- en ontwikkelingsgebieden en niet meer kan worden begeleid binnen de bandbreedtes van het groepsplan of met behulp van een groepshandelingsplan wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. De ouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte gebracht van de problemen in het functioneren van hun kind. In het gesprek kan aan de orde komen dat de ingezette leerlingenzorg niet het beoogde effect heeft. Het kind ontwikkelt zich niet volgens de verwachtingen. Met de ouders wordt het belang besproken dat de leerling die leerstof aangereikt krijgt die past bij zijn of haar ontwikkeling. Dat leidt in sommige gevallen tot het advies het kind een groep over te laten doen. Het gehele beleid staat beschreven in het zorgplan van de school. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend onderwijs in. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Passend Onderwijs IJmond Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs IJmond is het samenwerkingsverband van alle basisscholen en alle speciale (basis)scholen in de regio IJmond. De samenvoeging van primair- en speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Samen zoeken naar de beste oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het samenwerkingsverband wil scholen begeleiden zodat de school elk kind die ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Het liefst zo dichtbij huis als mogelijk zodat kinderen met broertjes en zusjes naar school kunnen in de buurt waar ze opgroeien. Alles is erop gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs en ouders Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Passend onderwijs en arrangeren Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Op de website vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. Kijk op voor informatie over het samenwerkingsverband Passend 8

10 Onderwijs IJmond. Beleidsvoornemens en methodes De ontwikkeling van het onderwijs in de school Vanzelfsprekend is het een taak van het team om het onderwijs telkens te verbeteren, onder andere door het volgen van na-, en bijscholingscursussen. In schooljaar zal er scholing aan de leerkrachten worden verzorgd: - ter optimalisering van het pedagogisch klimaat in de school, - eenduidige omgang met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en - een effectief klassenmanagement waardoor de individuele zorg voor leerlingen geoptimaliseerd wordt. Dit alles met het doel dat er een veilig schoolklimaat ontstaat waarbinnen leerlingen zich veilig voelen en zich durven en kunnen ontwikkelen. Overige beleidsvoornemens voor het schooljaar : - Ontwikkeling brede school: oriëntatie op naschoolse activiteiten voor leerlingen op het gebied van sport en gezonde leefstijl. - Behalen van het vignet Gezonde School. De school voldoet bijna aan de gestelde criteria. Doel is om naast de hierboven genoemde naschoolse activiteiten, ook de nieuwe speelplaats te laten voldoen aan criteria hiervoor. Dit houdt o.m. in dat de speelplaats uitdaagt tot bewegen en toegankelijk is voor omwonenden. - Vervolgen van implementatie methode Kleuterplein. Hier is een start mee gemaakt. Dit schooljaar zullen de leerkrachten ook gebruik gaan maken van de bijbehorende registraties om zo de ontwikkeling van de kleuters te volgen en in kaart te brengen. Ter bevordering van gedifferentieerd onderwijs zijn de volgende methoden vernieuwd: - rekenmethode Pluspunt in groep 3 t/m 8 - taalmethode Taal in Beeld 2 in groep 5 en 6 ( in groep 4 al gerealiseerd) Overzicht van gebruikte methoden Vakgebied Taal, motoriek, voorbereidend rekenen voor kleuters Lezen Taal Rekenen Schrijven Godsdienst en levensbeschouwing Sociale vaardigheden Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Cultuur Methode Kleuterplein Veilig Leren Lezen Goed Gelezen Taal in beeld Pluspunt Schrijven leer je zo Hemel en Aarde Leefstijl The Team Hier en Daar Een Zee van Tijd Leskisten Natuur en Milieueducatie gemeente Velsen Documentatiecentrum en ICT Techniektorens Lekker Fit Diverse materialen van Platform voor Kunstzinnige vorming. Computers Alle groepen zijn aangesloten op een computernetwerk. In elke groep wordt software gebruikt die training biedt op het gebied van o.a. taal, lezen en rekenen. De groepen 1 t/m 8 maken gebruik van digiborden. Met alle leerlingen en leerkrachten is een internetprotocol opgesteld dat door iedereen vanaf groep 5 wordt onderschreven. In dat protocol staan afspraken over een goed gebruik van het computernetwerk. 9

11 Lichamelijke opvoeding Gymles wordt gegeven door onze vakleerkracht Jordy Huider. Hij geeft daarnaast extra motorische hulp aan kinderen die dit nodig hebben. Schakelklasactiviteiten en Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.) Onze school geeft veel aandacht aan kinderen met taalachterstand. Binnen de kleutergroepen wordt gewerkt met schakelklas activiteiten en V.V.E.- projecten (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Het doel is de kans op uitval in de toekomst op taalgebied te verminderen. Kleuters worden na een korte gewenningsperiode getoetst met de T.A.K.- toets. (Taaltoets Allochtone Kleuters).Deze toets is een meetinstrument voor de passieve woordenschat. Kleuters die op het niveau van D - E scoren komen in aanmerking voor de extra taalondersteuning. (schakelklasactiviteiten). Dit houdt in dat zij in kleine groepjes van 4 ά 5 leerlingen gedurende een aantal keren per week een extra ondersteunend aanbod krijgen van en hiervoor aangestelde leerkracht of onderwijsassistent. De resultaten van ons onderwijs Leerling Volg Systeem ( LVS) Twee keer per schooljaar ( januari en mei/juni) worden in alle groepen de landelijk genormeerde CITO toetsen afgenomen(leerling Volg Systeem). Dit zijn toetsen voor rekenen, technisch-en begrijpend lezen, woordenschat en spelling. In groep 1-2 zijn het toetsen voor Taal en voorbereidend rekenen. De sociale en de emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd met behulp van observaties en het leerlingvolgsysteem van Leefstijl (SEOL) Overgang naar het Voortgezet Onderwijs In groep 8 moet de keuze worden gemaakt naar welke vorm van voortgezet onderwijs en naar welke school de leerlingen gaan. In dit schooljaar wordt een intelligentieonderzoek (NIO) afgenomen en voor enkele leerlingen aanvullend een drempelonderzoek. Vanaf schooljaar zal ook de CITO eindtoets worden afgenomen. Op de informatieavond van groep 8 in september worden de ouders uitgebreid over het bovenstaande geïnformeerd. De testresultaten worden in het najaar (groep 8) besproken met de ouders. In dezelfde periode wordt uitgebreide informatie verstrekt over alle mogelijkheden van voortgezet onderwijs in de regio. In januari en februari worden verschillende V.O. scholen in de regio door de klas bezocht. Wij raden u aan zelf met uw kind de Open Dagen van de diverse scholen te bezoeken. U dient uw kind zelf in te schrijven op de door u uitgekozen school. De papieren die u nodig heeft om uw kind in te schrijven, ontvangt u tijdens het schooladviesgesprek in febr/ maart. U ontvangt dan ook het Brugboek, waarin staat vermeldt wanneer u uw kind in kunt schrijven. De ouder(s)/verzorger(s) blijven zelf eindverantwoordelijke voor de schoolkeuze. U hebt het recht af te wijken van het advies van de basisschool. Het voortgezet onderwijs zal elke inschrijving toetsen aan de hand van de door de basisschool verstrekte gegevens, waarna een toelatingscommissie de uiteindelijke beslissing neemt. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van het Voortgezet Onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep 8. De schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs heeft relatie met drie factoren: - de capaciteiten van het kind - kwaliteit van de basisschool - en de thuissituatie We dragen zorg voor de kwaliteit van onze basisschool. Dat wil niet zeggen dat we ernaar streven om elk kind naar het HAVO/VWO te helpen. Of een schoolsoort haalbaar is, hangt in eerste instantie af van de capaciteiten en aanleg van het kind. Het werk op de basisschool beïnvloedt de resultaten van de leerling, terwijl ook de thuissituatie een grote rol speelt. Ons team stelt zich ten doel altijd het maximale uit ieder kind te halen, zodat elke leerling in de voor hem of haar meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terechtkomt. 10

12 Uitstroomgegevens Aan het eind van het schooljaar namen we afscheid van 14 leerlingen uit groep 8. De gemaakte schoolkeuze: VWO : 1 HAVO : 3 VMBO TL : 1 VMBO KB : 4 VMBO BB : 4 PROO : 1 Om de eindopbrengsten van ons onderwijs te kunnen meten is gebruik gemaakt van het Drempelonderzoek, afgenomen door School&Onderwijs Services. De scores van dit onderzoek worden omgerekend naar CITO-scores. De resultaten van dit onderzoek de afgelopen twee jaar: CITO score DQ taal DQ rekenen Gemiddeld perspectief VMBO-KB-TL VMBO-KB De ouders en de school Contact tussen de school en ouders is erg belangrijk. Als school zijn wij mede verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en willen graag door u op de hoogte worden gehouden over evt. bijzonderheden in de thuissituatie. In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden voor de ouders van alle leerlingen. Iedere leerkracht vertelt over de algemene werkwijze en de specifieke facetten van het betreffende leerjaar. Een belangrijke contactvorm is onze nieuwsbrief. We geven met een regelmaat t Zandlopertje uit. U leest in hierin alle actuele wetenswaardigheden van de school. Ook ontvangt u in het begin van het schooljaar een activiteitenkalender. Waar nodig roepen de leerkrachten hulp in van de ouders. Dit kan zijn voor excursies, diverse klusjes, feesten, projecten enz. Het rapport en oudergesprekken In het rapport bespreken we met de ouders de ontwikkeling en de leervorderingen van hun kind. Er zijn drie rapporten per jaar. De eerste twee met een 10-minutengesprek en het laatste rapport indien u en/of de leerkracht dit nodig acht. Het kan voorkomen dat er tijdens het schooljaar meer gesprekken noodzakelijk zijn tussen ouders en leerkracht. Indien u bent gescheiden van uw partner gaan wij er vanuit dat wij in het belang van het kind afspraken kunnen maken over de communicatie met beide ouders. Over het informeren van gescheiden ouders zijn wettelijke regels waaraan wij ons houden. In het algemeen komt het erop neer dat wij indien u niet gezamenlijk bij een gesprek kunt of wilt komen verwachten dat de ouder die komt de andere ouder informeert. Het kan echter ook voorkomen dat we wel in staat zijn om met beide ouders afzonderlijk een gesprek te voeren. Wij geven beide ouders dezelfde informatie over de schoolontwikkeling van het kind. 11

13 Aannamebeleid nieuwe leerlingen Instroom Onder instroom van leerlingen verstaat de Zandloper: leerlingen die op dit moment een andere basisschool bezoeken en waarvan de ouders om diverse redenen een nieuwe basisschool willen voor hun kind. Leerlingen die verhuisd zijn. Leerlingen die elders om bepaalde redenen door een school geweigerd zijn. Leerlingen die op 4-jarige leeftijd hun onderwijsloopbaan op onze school starten. Toelating Bij de toelating van leerlingen wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften, zoals omschreven in de artikelen 39, 40 en 63 WPO. Tevens gelden de volgende regels: Ouders dienen de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school te respecteren. Ouders dienen zich te conformeren aan de schoolregels. Uitgangspunt Ouders hebben vrije schoolkeuze. Procedure intake/inschrijving Ouders nemen deel aan een rondleiding, waarbij zij vragen kunnen stellen. Deze wordt gegeven door de directie. De rondleiding verschaft algemene informatie over de Zandloper, o.a. over werkwijze, identiteit, profiel van de school, jaarprogramma, methodes. Ouders maken een keuze voor de Zandloper en schrijven hun kind in d.m.v. een inschrijfformulier. Ouders wordt daarin gevraagd toestemming te geven voor het eventueel opvragen van informatie over hun kind door school bij o.a. een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Ouders worden na het inleveren van het inschrijfformulier uitgenodigd voor een intakegesprek met directie en/of ib of leerkracht, om de school informatie te verschaffen over de nieuwe leerling Ouders worden geïnformeerd over de website waar zij relevante informatie kunnen zoals de schoolgids, nieuwsbrieven, informatie over MR en OR. Twee maanden voor de vierde verjaardag nodigt de leerkracht de ouders en het kind uit en vult het entreeformulier in en vraagt informatie op van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Aan de hand van deze informatie wordt door de intern begeleider en directie besloten of de leerling 5 dagdelen mag wennen. De leerkracht overlegt met ouders wanneer de leerlingen 5 dagdelen komt wennen en geeft aan dat ib een observatie uit zal voeren De leerling went 5 dagdelen. De leerkracht en ib observeren het kind. Er vindt overleg plaats tussen de leerkracht, ib (en directie) over de leerling. Aan de hand van deze informatie wordt besloten of de leerling onderwijs gaat volgen op het regulier basisonderwijs. Het definitieve besluit is uiterlijk 2 weken voor de leerling 4 wordt genomen. Gesprek tussen ouders, leerkracht en ib/directie waarin besloten wordt of de leerling al dan niet onder bepaalde voorwaarden geplaatst wordt. De leerling wordt 4 jaar en wordt officieel ingeschreven op de Zandloper Wendagen Kinderen worden op school toegelaten vanaf het moment dat zij vier jaar zijn. In overleg met de ouders bekijken we of de kinderen hele dagen naar school gaan of dat er sprake moet zijn van een gewenningsperiode waarin het kind enkele dagdelen naar school gaat. Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van hun kind ontvangen de ouders van school een uitnodiging voor wendagen. Gewoonlijk zijn er vijf dagdelen waarop een leerling kan wennen. Vanaf vier weken voor het einde van het schooljaar worden er in principe geen leerlingen meer geplaatst. Komen wennen in de groep kan dan wel, maar definitieve plaatsing is na de zomervakantie. Plaatsing in de groep 12

14 Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de groepsgrootte, jongens meisjesverdeling en het aantal leerlingen met specifieke zorg. De school bepaalt, indien van toepassing, in welke groep de kinderen geplaatst worden. Een belangrijke voorwaarde voor definitieve plaatsing van kleuters is, dat de kleuter overdag zindelijk is. Aannamebeleid tussentijdse plaatsing Voor leerlingen die tussentijds op de Zandloper instromen, wordt een aannameprocedure gevolgd. Belangrijk is, dat de school voldoende informatie over de nieuwe leerling heeft, alvorens hij/zij op de Zandloper wordt aangenomen. Als eerste wordt er contact opgenomen met de school van herkomst door IB. Wanneer de school van herkomst akkoord gaat met een eventuele overstap wordt het kind uitgenodigd om een of meerdere dagdelen mee te draaien op school. Tijdens deze dagdelen zal IB eventueel een aantal toetsen afnemen. Ook vindt er overleg tussen IB en de leerkracht plaats over de bevindingen van beide partijen. Na het afnemen van de toetsen is er een (kennismakings)gesprek met de ouders waarbij de bevindingen van IB en leerkracht worden besproken. Hieruit zal een plaatsingsbeslissing volgen door de directie. Wat betreft leerlingen met een specifieke behoefte of arrangement hanteert de Zandloper een apart aannamebeleid. Medezeggenschap in het onderwijs Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (M.R.).In de M.R. hebben twee personeelsleden en twee ouders zitting voor een periode van drie jaar. Zij moeten schriftelijk verklaren dat zij de doelstelling van de school onderschrijven. De M.R. bespreekt met de schoolleiding de algemene gang van zaken in de school. Zij geeft de schoolleiding advies of stemt in met (of tegen) voorstellen, die hiermee verband houden. De raad bevordert verder naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. U kunt zich aan het begin van het schooljaar aanmelden bij het secretariaat voor het bijwonen van de M.R.-vergaderingen. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) samengesteld uit de onder het bestuur vallende scholen. Zij zorgt voor de bovenschoolse zaken. Het schoolbestuur legt dan ook de meeste zaken waarover zij een beslissing moet nemen eerst voor aan de G.M.R. De raad kan het bestuur ook zelf voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Vanuit iedere school hebben hier ook een ouder en personeelslid zitting in. Ouderraad De oudervereniging bestaat uit alle ouders die één of meer kinderen bij ons op school hebben. De ouders worden door de leden van de ouderraad vertegenwoordigd. De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen met het organiseren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij zetten zich in voor de organisatie van o.a. het schoolreisje, sportactiviteiten, sint, kerst, pasen. Daarnaast stellen zij zich tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school en bij de organisatie en uitvoering van activiteiten te vergroten. Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten van het voorgaand schooljaar beschreven in een jaarverslag en vinden er verkiezingen plaats wanneer er plaatsen binnen de ouderraad vacant komen. Volgens de statuten worden ouderraadsleden gekozen voor een periode van 3 jaar. Via een financieel verslag legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdragen. Vrijwillige ouderbijdrage In het begin van het schooljaar doet de ouderraad een voorstel over de hoogte van de vast te stellen vrijwillige ouderbijdrage. Dit voorstel moet door de MR bekrachtigd worden. Van de ouderbijdrage worden o.m. de sint-, kerst- en paasviering en het schoolreisje betaald. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar de school heeft geen andere bronnen van inkomsten om bovenstaande activiteiten te bekostigen. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op 42,50 per leerling. Schoolverzekering voor leerlingen Naast de W.A.-verzekering die het schoolbestuur sluit voor gevallen waarin de school aansprakelijk is, (b.v. een leerling krijgt het schoolbord op zijn hoofd, doordat de bevestiging ondeugdelijk is), sluit het schoolbestuur collectief voor de leerlingen van de betrokken scholen een beperkte SCHOLIEREN- ONGEVALLENVERZEKERING af. Deze verzekering dekt het risico bij ongevallen die uw kind overkomen op weg van huis naar school, tijdens het verblijf op school en gedurende hetgeen voorts in schoolverband gebeurt, alsmede bij het teruggaan naar huis. De polis ligt ter inzage op school. 13

15 Als voordelen voor het schoolbestuur / de scholen willen wij noemen: 1. Alle activiteiten in schoolverband zijn gedekt, zoals schoolreizen, kampen en excursies. 2. Alle leerlingen en hulpouders zijn automatisch verzekerd, zo ook de nieuw ingeschreven leerlingen, zonder dat daarvoor een opgave gedaan behoeft te worden of premie betaald dient te worden. Schade aan brillen, kleding, fietsen enz. (=materiële schade) is via deze verzekering niet gedekt. Deze materiële schade moet door ouders onderling (veroorzaker en getroffene) geregeld worden via de eigen W.A.-verzekering. Uit het bovenstaande zult u begrijpen dat - geheel los van de W.A.-verzekering van het schoolbestuur - zich een situatie kan voordoen, dat u als ouder toch aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die aan anderen (derden) is toegebracht. Om u tegen deze risico s te dekken is het verstandig een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het hele gezin. Krachtens deze W.A.-verzekering heeft u zich dan gedekt tegen die materiële schade, waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld. De meeste mensen hebben zo n W.A.-verzekering. Veiligheid in en om de school Afspraken Een belangrijke punt is dat de schoolomgeving een veilige omgeving is voor het kind, voor de leerkrachten en voor de ouders. We trachten op school een duidelijke structuur aan te brengen, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Wij bereiken dit: - door de omgangs- en gedragsregels die met elkaar zijn afgesproken. Deze regels worden nageleefd door een ieder binnen de school. - door zo respectvol mogelijk over én met elkaar te spreken - door het aanleren van sociale vaardigheden middels onze methode LEEFSTIJL (sociaal-emotioneel), het STOP=STOP - protocol en onze methode Hemel en Aarde (godsdienst en levensbeschouwing) - door het bevorderen van zelfstandigheid - door aandacht te besteden aan problemen van leerlingen - door samen te voorkomen dat er gepest wordt. Onze omgangsregels gelden voor iedereen in de school: 1. Ik praat aardig tegen de ander 2. Ik luister naar de ander 3. Ik help de ander 4. Ik scheld, schop, sla niet 5. Ik ben eerlijk, verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag 14

16 Deze regels worden aan het begin van het schooljaar en daarna met regelmaat onder de aandacht gebracht. De leerlingen worden aangesproken op hun gedrag wanneer zij zich niet houden aan de omgangsregels. De ouders ontvangen elk jaar de schoolregels in de schoolgids. Bij inschrijving conformeren zij zich aan deze regels en wordt hen gevraagd de regels te onderschrijven en mee te helpen uit dragen. Verwijdering en schorsing van een leerling Slechts in extreme gevallen zal tot schorsing of verwijdering van een leerling worden overgegaan. Een leerling moet dan stelselmatig de gedragsregels hebben overtreden. Bovendien moet er geen zicht op verbetering bestaan. Het wangedrag moet zo ernstig zijn dat de relatie tussen school en leerling/ ouder(s) onherstelbaar verstoord is. - Per 1 augustus 2014 vermeldt de Wet op het Primair onderwijs dat een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste een week geschorst kan worden. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt. Wanneer de schorsing langer dan een dag duurt, dient ook de Onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden. - Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De verwijderende school heeft per 1 augustus deze resultaatsverplichting. Deze andere school kan ook een school of instelling zijn voor speciaal onderwijs. Hiervoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist. - Toetsing van de verwijderde leerling vindt plaats door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.(www.onderwijsgeschillen.nl) Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Aan deze commissie kunnen, naast geschillen over verwijdering, ook geschillen over(de weigering van)toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief van een leerling worden voorgelegd. Wanneer de ouders ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat er op het bezwaar beslist wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Ouders kunnen zich dan tot de rechter wenden. Voor bijzonder onderwijs is dat de civiele rechter. Er kan een spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. In het schoolgebouw - Er is een algemeen rookverbod in de school en op het schoolplein. - In de hal, de gang, het trappenhuis, de lokalen en de toiletten zijn we rustig en zorgen we ervoor dat anderen geen last van ons hebben. - Er mag maximaal één kind tegelijk naar het toilet. We gaan ervan uit dat de kinderen thuis naar het toilet zijn geweest voordat ze naar school gaan - Handenwassen na elk toiletbezoek is een logische zaak - Petjes en hoedjes bergen we op bij onze jas - De jassen gaan in verband met hoofdluis in de luizentas - Hoofddoekjes zijn toegestaan, mits het gezicht vrij is. - Wij hanteren een hoofdluisprotocol. - Wij hanteren een internetprotocol. Op weg van en naar school en op het schoolplein - De deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen worden in hun lokaal verwelkomd door de leerkracht. Als de bel gaat om 8.30 uur zijn de kinderen in de klas aanwezig en beginnen de lessen. - Fietsen worden voor eigen risico in de fietsenrekken gezet - Op het schoolplein loop je met de fiets aan de hand - Tijdens het speelkwartier zijn ook de leerkrachten buiten. Zij houden actief toezicht op de veiligheid van de kinderen. - Er mag gevoetbald worden tot 8:20 uur en in het speelkwartier volgens afspraak. - Er wordt na schooltijd buiten op vriendjes, broertjes en zusjes gewacht. Buiten de school 15

17 - Voor excursies kunnen we begeleiders vragen voor vervoer. Deze bestuurders dienen voor hun auto de geldende verkeersregels te hanteren en in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering - Er is een excursieprotocol. Hoofdluis De school hanteert een hoofdluisprotocol. Hierin staan afspraken ter bestrijding van hoofdluis. Het protocol ligt ter inzage op school. Ter voorkoming van verdere verspreiding krijgt uw kind eenmalig een speciale luizentas om de jas te beschermen. Social media en video opnames Op school worden voor intern gebruik video opnames gemaakt. In het geval dat de opnames extern gebruikt gaan worden, zullen wij u om toestemming vragen. De Facebookpagina van de school is bedoeld als PR. Op deze manier kunnen wij laten zien wat er allemaal gebeurt bij ons op school. Uiteraard zijn wij kritisch m.b.t. de foto s die op deze pagina worden geplaatst. Wilt u liever niet dat uw kind op foto s staat op deze pagina, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Veiligheidsbeleid Een aantal leerkrachten hebben de cursus bedrijfshulpverlener gevolgd en hebben hiervoor een diploma gehaald. Een aantal keren per jaar houden we op school een brandalarm/ontruimingsoefening. Bij incidenten binnen de school, denk hierbij bijvoorbeeld aan ongelukken, maken we gebruik van de incidentenregistratie. Schoolregels Gym - De kleuters maken gebruik van het speellokaal. Eventuele gymschoenen graag zonder veters (zgn. bootschoentjes ), waar niet mee op straat wordt gelopen. Wilt u de schoenen voorzien van een naam? - In de gym- en speelzaal zijn alleen gymschoenen met witte zolen toegestaan. - De kinderen nemen gymkleding mee. Gymschoenen - voorzien van witte zolen - zijn toegestaan als die alleen voor de zaal worden gebruikt, dit in verband met hygiëne en het voorkomen van zwarte strepen op de vloer. - Alleen sporthoofddoekjes zijn toegestaan i.v.m. de veiligheid; sporthoofddoekjes zijn desgewenst in de winkel verkrijgbaar. - Groep 3 t/m 8 maken gebruik van twee gemeentelijke gymzalen, die op loopafstand liggen. Bij het lopen van en naar de gymzaal stoppen de leerlingen automatisch bij de stoeprand vóór elke oversteek. Het kan zijn dat de gymles afgelopen is om uur. De kinderen gaan dan met de leerkracht mee terug naar school. Ze mogen zelfstandig naar huis gaan, alléén als hun ouders daarvoor schriftelijk hun toestemming hebben gegeven. Zorg voor materialen - Wij brengen de leerlingen zorg bij voor de materialen, gereedschappen, boeken, rapporten en kleding die gebruikt worden. Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan dan dient dit vergoed te worden. - Alle spullen worden voorzichtig behandeld. - De leerlingen krijgen - bij toerbeurt - een taak, o.a. via de klassendienst. In alle klassen worden bij toerbeurt kinderen aangewezen om na schooltijd enkele taken uit te voeren die passen binnen de zorg voor school, materialen, boeken enz. waarover u hierboven hebt kunnen lezen. Deze taken kunnen per groep iets verschillen maar vergen meestal niet meer dan 10 tot 15 minuten. U wordt tijdig op de hoogte gesteld als uw kind gedurende een week deze taken dient uit te voeren en dus iets later thuis is. - Bij huiswerk is een tas verplicht. - Stickers en andere plaatjes plakken we op het eigen werk; het meubilair (tafels en stoelen van de leerlingen) blijft schoon. 16

18 - Aan het einde van de schooldag zetten de kinderen zelf hun stoel op de tafels. De ouders - Veel regels die voor de kinderen, leerkrachten gelden, gelden ook voor ouders zij hebben een voorbeeldfunctie. - Wij verzoeken de ouders bij het halen en brengen van de kinderen zo min mogelijk gebruik te maken van de auto. Het aantal parkeerplaatsen is namelijk gering. - Telefonische boodschappen vóór schooltijd. Het liefst vóór 8:20 uur, daarna kunt u het antwoordapparaat inspreken. Dit wordt een aantal keren per dag afgeluisterd. - Voor de assisterende ouders geldt dat tijdens de activiteiten de leerkracht de verantwoordelijke persoon blijft. - Extra verlofregeling via geldende gemeentelijke regels, extra verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleider. - De ouders verlaten de school om 8.30 uur. Overige schoolzaken Verjaardag Trakteren gebeurt alleen in de eigen groep. Bij voorkeur een gezonde traktatie. Denkt u aan fruit o.i.d. Op internet kunt u creatieve ideeën hiervoor vinden. Jarige kinderen mogen met een of twee vriendjes(s) of vriendinnetje(s) op een afgesproken tijdstip de klassen rond om door de leerkrachten te worden gefeliciteerd. Huiswerk Huiswerk wordt gegeven om de leerlingen thuis geleidelijk te laten wennen aan het zelfstandig en regelmatig uitvoeren van opdrachten voor schriftelijk en/of leerwerk. Er is een opbouw in hoeveelheid, zwaarte en frequentie van groep 1 naar groep 8. We werken met agenda s. Het doel is uiteindelijk om goed met een agenda om te gaan, de kinderen te leren plannen en te leren leren. Dit is uiteindelijk een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Schoolactiviteiten Al jaren houdt de gemeente Velsen in de loop van het schooljaar diverse sportactiviteiten zoals de avondvierdaagse, het basketbal-, peanutbal- en voetbaltoernooi waaraan door de school wordt deel genomen. Als toekomstige sportactieve Brede School stimuleren wij de leerlingen om mee te doen aan de diverse sportactiviteiten en sportwedstrijden. Vanuit de gedachte "meedoen is belangrijker dan winnen" zijn de sportactiviteiten een verrijking in de ontwikkeling van de leerlingen. Sport- en speldag ( koningsspelen) Eenmaal per jaar organiseert de school een sport- en speldag voor alle groepen waarbij de locatie kan wisselen van het schoolplein tot het strand of de atletiekbaan. Het plezier, het samenwerken en de medewerking van de ouders staan centraal. Zwemmen De reguliere zwemlessen voor groep 4 zijn een aantal jaren geleden komen te vervallen. In plaats daarvan maakt de school gebruik van "Swimming's Cool" waarbij alle groepen door het hele jaar heen o.l.v. deskundig personeel in Zwembad Heereduinen thema-gericht kunnen gaan zwemmen. U krijgt als ouder hierover per groep bericht. Data staan vermeld op de schoolkalender Schoolreisje Elk jaar verzorgen wij voor groep 1 t/m 7 een schoolreisje in overleg met de ouderraad. Het reisdoel kan verschillen. De leerkrachten en enkele ouders gaan mee als begeleiders. Excursies Voor al het leren geldt: iets bekijken maakt meer duidelijk dan erover horen of lezen. Daarom nemen excursies op onze school een duidelijke plaats in als aanvulling op / of als ondersteuning van bepaalde lesprogramma s. Het reisdoel van de excursie kan variëren van de bakker op de hoek tot een bezoek aan een museum. 17

19 Verkeersexamen In groep 7 wordt in het voorjaar een schriftelijk verkeersexamen afgenomen. Dit examen moet uitwijzen of de kinderen de theorie van het verkeer - voor zover op die leeftijd van toepassing - beheersen. In dezelfde tijd wordt de fiets gecontroleerd op de technische staat en doen de leerlingen mee met het fietsexamen. Het zal duidelijk zijn dat het verkeersgedrag van een kind sterk bepaald wordt door wat het in de eigen omgeving ziet. Verkeersopvoeding dient dan ook een samenspel te zijn van ouders en school. Schoolkamp groep 8 Aan het begin van het schooljaar van groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Dit is een verplicht onderdeel van ons onderwijsprogramma. De leerlingen en ouders van groep 8 worden apart geïnformeerd over de het programma van dit schoolkamp Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. School- en vakantietijden Schooltijden Groep 1 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: woensdag 8.30 uur uur uur Onderwijstijd In de groep 1-2 krijgen de leerlingen 987 lesuren aangeboden In de groep 3-4 krijgen de leerlingen 994 lesuren aangeboden In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen 1007 lesuren aangeboden. Schoolvakanties Herfstvakantie : t/m Kerstvakantie : t/m Voorjaarsvakantie : t/m Goede vrijdag : e Paasdag : Koningsdag : Meivakantie : t/m e Pinksterdag : Zomervakantie : t/m Extra vrije dagen voor alle groepen, i.v.m. studiedagen voor alle leerkrachten: Donderdag 11 september en dinsdag 21 oktober Extra vrije dagen voor groep 1-2 Maandag 6 oktober, hele dag Maandag 9 februari, hele dag Extra vrije middagen voor groep 1-2 en 3-4 Donderdagmiddag 25 september Dinsdagmiddag 18 november Dinsdagmiddag 27 januari Donderdagmiddag 19 februari Dinsdagmiddag 17 maart Donderdagmiddag 4 juni Dagen die leerlingen vrij zijn i.v.m. verhuizing naar het nieuwe gebouw kunnen wij nu nog niet inplannen maar worden in 2015 aan u gemeld. Continurooster 18

20 Op de Zandloper wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen samen met de leerkracht op school lunchen. Denkt u om een gezond lunchpakketje voor uw kind? Een gewone boterham, wat fruit en drinken. ( geen blikjes koolzuurhoudende frisdrank )Buiten ieder lokaal komt een koelbox te staan waarin de lunches tot 12.30uur koel in bewaard kunnen worden. Geeft u alstublieft een gewoon formaat lunchdoosje/ beker mee, het moet er wel van alle leerlingen in kunnen passen. De leerlingen eten bij hun eigen leerkracht in de klas. Daarna mogen zij naar buiten onder leiding van een coördinator van t Kwakersnest en ouders die zich vrijwillig hebben aangemeld om hierbij te ondersteunen. Vrijwillige bijdrage continurooster Wij vragen u 4,- per kind per maand. Dit bedrag kunt u aan de school overmaken. Hiervan betalen wij de coördinator van t Kwakersnest en de vrijwilligersvergoeding aan ouders. Ook worden hiervan koelboxen en andere materialen aangeschaft voor het overblijven op school. In de eerste schoolweek of in de eerste week dat uw kind bij ons op school is, ontvangt u een vriendelijk verzoek om uw vrijwillige bijdrage over te maken aan de school op rekeningnummer: NL08RABO t.n.v. SBBV o.v.v. bijdrage blok 1( sept-jan.) of blok 1(febr.-juni)+ de voor-en achternaam van uw kind. Ziekmeldingen / doktersbezoek Bij ziekte van de leerling hebben wij graag een telefoontje tussen uur. Als regel zal de leerkracht van uw kind contact met u opnemen wanneer het zonder bericht afwezig is. Bij medische hulp: bezoek aan de huisarts, tandarts, orthodontist graag een briefje of telefoontje vooraf. Wij vragen u bezoeken aan de huisarts enz. zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken. Regels in geval van schoolverzuim In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht. Verlof voor religieuze feestdagen Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden: Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school. Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld. Verlof voor extra vakantie Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend. Verlof wegens gewichtige omstandigheden Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan: Verhuizing van het gezin Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3 e graad Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4 e graad Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten 19

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Mijn kinderen zitten in groep?

Mijn kinderen zitten in groep? Oudervragenlijst 2014 Rkbs H. Henricusschool Butterhoek 7 1777 GN Hippolytushoef Rapportage Afnameperiode: 6 maart 2014 10 april 2014 Totaal aantal gezinnen school: 136 Totaal ingeleverde onderzoeken:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders.

De school neemt bij zeer ongewenst gedrag of herhaling van ongewenst gedrag te allen tijde contact op met de ouders. 1 e Van der Huchtschool Postbus 3248, 3760 DE Soest Paulus Potterlaan 13-15, 3761 AT Soest. tel. 035-6037459 info1e@vanderhucht.nl www.vanderhucht-pauluspotter.nl De school neemt bij zeer ongewenst gedrag

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie