Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar definitieve versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie"

Transcriptie

1 Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar definitieve versie

2 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse Opvang ( de overblijf /TSO) voor basisschool De Vink. De TSO wordt aangeboden op schooldagen tijdens de middagpauze, tussen uur, voor de groepen 1-8. In het overblijfprotocol wordt de praktische invulling (draaiboek) van de TSO nader omschreven evenals de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: de school, St. BKO, overblijfcoördinator BKO, overblijfkrachten, leerkrachten, ouders en leerlingen. Dit protocol vormt een geheel met het contract Tussenschoolse Opvang De Vink en Stichting BKO. Het overblijfprotocol wordt op de website van de school geplaatst en zichtbaar neergelegd/opgehangen op school en ter beschikking gesteld aan het schoolbestuur, directie van de school, de leerkrachten, de Medezeggenschapsraad en verder aan alle ouders zodat het voor iedereen duidelijk is wat verwacht mag worden van alle betrokkenen en van St. BKO. Indien nodig, kan in overleg het overblijfprotocol worden herzien. 2. Doelstelling Doelstelling van de TSO is dat de leerlingen van De Vink tijdens de middagpauze op een verantwoorde, prettige en veilige manier op school kunnen blijven lunchen en zich kunnen ontspannen. 3. Pedagogische uitgangspunten en kwaliteitseisen Uitgangspunten Het belang van het kind staat centraal. Kinderen moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen. Zelfvertrouwen, zelfwaardering en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten. De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor zowel rustige als dynamische activiteiten. Er vindt afstemming plaats tussen de samenwerkende partijen m.b.t. pedagogisch beleid. Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen, deze worden vastgelegd in dit school specifieke overblijfprotocol. Het overblijfprotocol is voor overblijfkrachten en kinderen een reglement, waarin afspraken zijn opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden. De vijf gedragsgedichtjes uit het gedragsprotocol van De Vink dienen daarbij als basis. (zie bijlage) Kwaliteitseisen Veiligheid: De tussenschoolse opvang moet in een veilige en geborgen sfeer plaatsvinden. Respect voor elkaar: De leerlingen, de overblijfkrachten en de leerkrachten moeten elkaar met respect behandelen. Definitieve versie Pagina 2

3 Structuur: Een heldere structuur voor alle betrokken partijen bij de tussenschoolse opvang bevordert het goed draaien van het overblijfsysteem. Hygiëne: De tussenschoolse opvang moet in een schone en hygiënische omgeving plaatsvinden. 4. Organisatie Voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang gaat de school een overeenkomst aan met een professionele instelling, Stichting Boter, Kaas en Overblijf (BKO). De school draagt zorg voor een afdoende verzekering. De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor scholen. De school stelt de overblijfruimten en meubilair ter beschikking en de tussenschoolse opvang wordt op het terrein van de school (binnenruimte en buitenruimte) gerealiseerd. BKO levert een overblijfcoördinator en overblijfkrachten. De overblijfcoördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van de overblijfkrachten en is aanspreekpunt voor school en ouders. De directie van de school, overblijfcoördinator en directeur van Boter, Kaas en Overblijf hebben 3 maal per jaar overleg over de voortgang van de overblijf. Kosten De maandelijkse kosten van de TSO worden door school achteraf aan de ouders in rekening gebracht. De kosten voor de overblijf bedragen 1,10 per keer (vaste dagen) en 1,25 (incidenteel). Er kan ook jaarlijks betaald worden. Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht. Aanmelden Alle kinderen van de school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Ouders/verzorgers kunnen met behulp van een aanmeldformulier hun kind/kinderen aanmelden voor de TSO. Presentie De leerkracht houdt een presentielijst van zijn eigen groep bij. Groep 1-4: ouders/verzorgers melden bij de leerkracht hun kind/kinderen af of aan. Groep 5-8: kinderen melden zich zelf bij hun leerkracht af of aan door middel van een door ouders ondertekend briefje. Hebben kinderen geen ondertekend briefje, dan blijven de kinderen over. 5. Draaiboek Eten De kinderen eten met de eigen leerkracht in hun eigen lokaal. De groepen 1/2, 5 en 7 eten van tot uur. De groepen 3, 4, 6 en 8 eten van tot uur. In individuele gevallen is er gezorgd voor extra tijd om te eten. De lunch wordt door de leerlingen zelf meegenomen. Snoep, chocolade, chips en snoepkoeken zijn niet toegestaan tijdens de overblijf. De leerkrachten geven deze met de kinderen mee terug. Boterhammen, die niet zijn opgegeten gaan in de overblijftrommel mee terug zodat de ouders het terug kunnen zien wat er tijdens de overblijf is opgegeten. Definitieve versie Pagina 3

4 Mochten er bijzonderheden zijn met betrekking tot (het eten van) een kind, allergieën of andere omstandigheden, is het van belang dat ouders dit doorgeven aan de leerkracht. Spelen In de aula kunnen (gezelschap)spelletjes gedaan worden. De kinderen kunnen ook buitenspelen. Ook kunnen kinderen rustig een boekje lezen of ze kunnen kleuren. Op elke locatie is een overblijfkracht aanwezig. De groepen 3, 4, 6 en 8 gaan van tot uur naar de aula of naar buiten. Groepen 3 en 4 spelen buiten op het onderbouwplein. Groepen 6 en 8 spelen buiten op het bovenbouwplein. Om uur gaan de groepen 1/2, 5 en 7 naar de aula of naar buiten. Zij spelen daar tot uur. De groepen 1/2 spelen buiten op het onderbouwplein en de groepen 5 en 7 spelen buiten op het bovenbouwplein. Incidenteel wisselen de groepen onderling met de pauzetijd. Bij slecht weer gaan alle leerlingen naar binnen. Voor groep 3 t/m 8 worden alternatieve bezigheden (spelletjes, film kijken) aangeboden in de aula. De groepen 1/2 gaan naar het eigen lokaal onder begeleiding van een overblijfkracht. Einde overblijf/begin lessen Om uur gaat de bel. De kinderen van groep 3,4,6, en 8 gaan naar hun eigen lokaal om daar te eten met de leerkracht. Om uur gaat het hek open voor kinderen die niet overblijven. Voor die tijd wordt er buiten het hek gewacht. Om uur gaat de 2 e bel. De kinderen van groep 5 en 7 gaan naar hun lokaal. De kleuters die buiten spelen worden door de overblijfkrachten naar binnen gebracht. De kleuters die in de aula spelen gaan met de leerkracht mee naar hun lokaal.. Om uur gaat de bel die het begin van de lessen aangeeft. Dit geldt ook voor de kleuters die thuis lunchen. Er is s middag geen inloop meer bij groep 1/2. 6. Handhaving regels en calamiteiten Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde kwaliteitseisen zijn voor alle betrokken partijen de taken, verantwoordelijkheden en gedragsregels geformuleerd onder punt 8. Het is van essentieel belang dat een ieder zich aan deze regels houdt. Dagelijks wordt het verloop van de overblijf overgedragen en geëvalueerd tussen de overblijfkrachten en de coördinator van BKO. Onenigheid met/tussen leerlingen en overtreding van de schoolregels worden in eerste instantie opgelost en afgehandeld door de overblijfkrachten. Mochten er zich bijzonderheden hebben voorgedaan, dan worden de leerkrachten en de ouders daarvan op de hoogte gesteld door de coördinator van BKO. Definitieve versie Pagina 4

5 Bij aanhoudend ongewenst gedrag van leerling(en) vindt overleg plaats met de coördinator van BKO om nadere afspraken te maken, zowel met de leerling(en) als met de overblijfkrachten over het gedrag van de leerling(en) en hoe hier in het vervolg mee om te gaan. In deze gevallen worden de ouders, leerkrachten/de directie op de hoogte gesteld c.q. betrokken. Mochten de gemaakte afspraken niet tot verbetering van het gedrag van de leerling(en) leiden worden er in samenspraak met de ouders en in overleg met de directie van BKO en de directie van school naar een passende oplossing gezocht. In geval van calamiteiten met een kind of overblijfkracht biedt de coördinator van BKO (eerste) hulp. De aanwezige leerkrachten met een BHV-diploma (Bedrijfshulpverleners) kunnen evenals om hulp worden gevraagd. Bij de overblijf is bekend welke BHV-ers wanneer aanwezig zijn. 7. Communicatie en klachten Algemene vragen over de TSO kunnen aan de overblijfcoördinator van St. BKO gesteld worden. De overblijfcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en school. De overblijfcoördinator is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tijdens kantooruren (tel ) Ouders kunnen ook een afspraak maken voor meer informatie of antwoorden op vragen. Ouders worden door St. BKO 2x per jaar geïnformeerd door middel van de nieuwsbrief van de school. Ouders kunnen met klachten terecht bij de coördinator of de directie van St. BKO. Indien gewenst kan men ook terecht bij de directeur van De Vink. Collectieve klachten worden bij de evaluatie van de TSO met de overblijfcommissie besproken en voor zover mogelijk meegenomen in het verbeteren van de kwaliteit van de TSO. 8. Taken en verantwoordelijkheden De school draagt de uitvoering van de tussenschoolse opvang over aan BKO. stelt geschikte binnen- en buitenruimte ter beschikking, alsmede voldoende meubilair stuurt BKO tijdig de jaarkalender toe informeert (nieuwe) ouders omtrent de mogelijkheid van TSO neemt een artikel op over de organisatie van de TSO in haar schoolplan en schoolgids zorgt voor de financiële afhandeling Overblijfcommissie De commissie, bestaande uit directie De Vink, directie BKO en overblijfcoördinator BKO bewaakt het goed functioneren en de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. Definitieve versie Pagina 5

6 Stichting Boter, Kaas en Overblijf draagt zorg voor de uitvoering van de TSO op basis van gemaakte afspraken is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de TSO is aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en overblijfkrachten levert dagelijks een overblijfcoördinator in bezit van SPW3-diploma levert het aantal benodigde overblijfkrachten (1 op 30 leerlingen) zorgt voor bijscholing van de overblijfkrachten. Overblijfcoördinator is in bezit van SPW3-diploma heeft de dagelijkse eindverantwoordelijkheid voor de TSO bewaakt de kwaliteit van de TSO stelt het rooster voor overblijfkrachten samen zorgt voor vervanging van overblijfkrachten bij ziekte of uitval stuurt de overblijfkrachten aan is 1 e aanspreekpunt voor ouders, school en overblijfkrachten lost problemen op die gemeld worden en, indien nodig, communiceert hierover naar andere betrokkenen (overblijfkrachten, ouders, leerkrachten) voert overleg/overdracht naar de leerkracht bij problemen met kinderen of calamiteiten neemt zitting in de overblijfcommissie Overblijfkrachten voeren in samenwerking met de coördinator van BKO de TSO uit tussen uur geven zo vroeg mogelijk telefonisch aan BKO door (voor uur) als zij wegens ziekte of andere redenen niet kunnen komen helpen bieden begeleiding aan de kinderen zodat deze in een ontspannen sfeer kunnen (buiten) spelen helpen voorkomen van onveilige situaties houden toezicht op het schoolplein tot uur zorgen ervoor, dat er geen spullen worden gebruikt uit de groep zonder toestemming van de leerkracht zorgen ervoor, dat de (overblijf)ruimten zo worden achtergelaten als het is aangetroffen zijn respectvol jegens kinderen, ouders, leerkrachten en andere overblijfkrachten, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoonten signaleren en corrigeren ongewenst gedrag en melden dit eventueel aan de coördinator Leerkrachten houden toezicht bij de lunch in de eigen groep en zorgen voor een rustige, geborgen sfeer controleren de aanwezigheid van leerlingen aan de hand van de overblijflijsten per groep zijn beschikbaar voor een overleg met de coördinator van BKO bij problemen met kinderen zijn aanspreekbaar bij calamiteiten Definitieve versie Pagina 6

7 De ouders voldoen aan de financiële verplichtingen voor de TSO houden zich aan de afspraken uit het overblijfprotocol melden eventuele bijzonderheden (bv allergie, medicijngebruik) bij St. BKO en leerkracht zorgen voor een verantwoord lunchpakket, bestaande uit bijvoorbeeld: brood, drinken en eventueel een verantwoord extraatje, zoals fruit of ontbijtkoek. (snoep, chocolade of chips zijn niet toegestaan!) geven incidentele overblijf s ochtends door aan de leerkracht voor groep 1 t/m 4: melden s ochtends aan de leerkracht als hun kind niet overblijft voor groep 5 t/m 8: geven hun kind een ondertekend briefje mee waarin staat dat hun kind niet overblijft ondernemen actie en bespreken de gedragsregels opnieuw met hun kind, als deze een waarschuwing krijgt melden en bespreken van klachten bij coördinator of directie van St. BKO of de directeur van De Vink De leerlingen gedragen zich volgens de gedragsregels (zie bijlage) praten netjes en spreken anderen met respect aan blijven zitten tijdens het eten ruimen zelfstandig op als het eten klaar is (eigen afval weggooien, trommel/beker in de tas) houden zich aan de afspraken blijven rustig binnen spelen (in de daarvoor aangewezen ruimte) als het weer te slecht is om naar buiten te gaan respecteren de andere kinderen en de overblijfkrachten praten rustig en vriendelijk met elkaar en met de overblijfkrachten lopen rustig door het schoolgebouw luisteren naar de overblijfkrachten mogen het schoolplein zonder toestemming niet verlaten doen geen gevaarlijke dingen zijn zelf verantwoordelijk voor meegebracht (spel)materiaal van thuis Definitieve versie Pagina 7

8 Bijlage 1 De 5 gedragsgedichtjes Wij zijn aardig en behulpzaam en noemen ieder bij zijn of haar naam. Heeft de vriendschap het eventjes zwaar? Dan praten we met en niet over elkaar. Een groepsrij wandelt en is stil in de gang dan is de pauze lekker lang. We houden goed rechts op de trap, één voor één, stap voor stap. Ons schoolplein is ons speelgebied; De spelletjes veilig, zodat elk kind geniet. Wij weten prima hoe het hoort. Nee mees ja juf, zegt het voort We praten rustig in vriendelijke taal, want dat vinden wij normaal. Gelukkig mag ieder zichzelf zijn daarom is het op De Vink zo fijn. We houden spullen en omgeving heel en schoon want dat vinden wij heel gewoon. Al stoppen we soms een snoepje in de mond Ons tussendoortje is meestal gezond. Definitieve versie Pagina 8

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 concept-versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijfprotocol Boter, Kaas en Overblijf OBS de Vos

Overblijfprotocol Boter, Kaas en Overblijf OBS de Vos 1.Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 15 augustus 2011 de Tussenschoolse Opvang ( de overblijf /TSO) voor de Stichting Voorschotense Openbare School (OBS de VOS). De TSO wordt

Nadere informatie

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik

T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL. Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik T.S.O. OVERBLIJFPROTOCOL Tussenschoolse Opvang Organisatie De Leeuwerik 1.Inleiding Wij hanteren op onze school een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om

Nadere informatie

Overblijfprotocol basisschool Dirk Hezius

Overblijfprotocol basisschool Dirk Hezius Overblijfprotocol basisschool Dirk Hezius 1 Inleiding De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leefen werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen,

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017 Overblijfprotocol obs De Zilvermeeuw juni 2017 0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 2 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 De overblijfkrachten... 3 6 Organisatie... 3 7 Draaiboek... 3

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Overblijfprotocol Tussenschoolse Opvang. De Opdracht Ureterp.

Overblijfprotocol Tussenschoolse Opvang. De Opdracht Ureterp. Overblijfprotocol Tussenschoolse Opvang De Opdracht Ureterp. De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie en het

Nadere informatie

Overblijfprotocol. Juni

Overblijfprotocol. Juni Overblijfprotocol 1 Inleiding De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel

Nadere informatie

Overblijfprotocol BS Merlebos Versie 2.0 (februari 2016)

Overblijfprotocol BS Merlebos Versie 2.0 (februari 2016) Overblijfprotocol BS Merlebos Versie 2.0 (februari 2016) Overblijfprotocol BS Merlebos februari 2016 1 OVERBLIJFPROTOCOL De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is

Nadere informatie

Overblijfprotocol OBS De Dijk

Overblijfprotocol OBS De Dijk Overblijfprotocol OBS De Dijk Inleiding De kerntaak van OBS De Dijk is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen,

Nadere informatie

Overblijfprotocol. September

Overblijfprotocol. September Overblijfprotocol 1 Inleiding De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel

Nadere informatie

Overblijfprotocol Basisschool de Duif

Overblijfprotocol Basisschool de Duif Overblijfprotocol Basisschool de Duif 2015-2016 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Pedagogische uitgangspunten... 3 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 Organisatie... 4 6 Draaiboek...

Nadere informatie

Overblijfprotocol Basisschool de Duif. juni 2012. Overblijfprotocol Basisschool de Duif, juni 2012

Overblijfprotocol Basisschool de Duif. juni 2012. Overblijfprotocol Basisschool de Duif, juni 2012 Overblijfprotocol Basisschool de Duif juni 2012 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 Pedagogische uitgangspunten 4 De pedagogische visie in de praktijk 5 Organisatie 6 Draaiboek 7 Kwaliteitseisen 8 Regels

Nadere informatie

Overblijfprotocol Basisschool de Duif

Overblijfprotocol Basisschool de Duif Overblijfprotocol Basisschool de Duif 2018-2019 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Pedagogische uitgangspunten... 3 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 Organisatie... 3 6 Draaiboek...

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

OVERBLIJFPROTOCOL. Inleiding

OVERBLIJFPROTOCOL. Inleiding OVERBLIJFPROTOCOL Inleiding Het overblijven is een periode van ontspanning na het werken in de groep. Het is vrije tijd van de kinderen. Hierdoor is een kind lawaaieriger en drukker dan in de klas. Maar,

Nadere informatie

Basisschool Rehoboth

Basisschool Rehoboth Voorschoolse en Tussenschoolse Opvang Basisschool Rehoboth VSO/TSO-protocol 1. Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat kinderen in de middagpauze op school en onder toezicht

Nadere informatie

OVERBLIJFPROTOCOL TSO t Smelleken

OVERBLIJFPROTOCOL TSO t Smelleken OVERBLIJFPROTOCOL TSO t Smelleken De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel

Nadere informatie

Protocol overblijven

Protocol overblijven Basisschool t Bossche Hart Protocol overblijven September 2014, opgesteld door overblijfcoördinator Danielle Tak Geactualiseerd april 2015 Inhoud Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten De pedagogische

Nadere informatie

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn.

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Gedragsprotocol Basisschool De Vink april 2013 Inhoudsopgave Inleiding waarom een gedragsprotocol 3 Hoofdstuk 1 wij gedragen

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

verantwoord overblijven

verantwoord overblijven verantwoord overblijven Informatieboekje Overblijven o.b.s. Rubenshof Rubenshof 8 4907 MX OOSTERHOUT school 452361 overblijven@obsrubenshof.nl overblijfraad Carla van Leijsen 452362 Ilse Verschoof 06 28805918

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Overblijfprotocol. Tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol. Tussenschoolse opvang Overblijfprotocol Tussenschoolse opvang 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Organisatie pagina 2 3. Aanmelding en wijzigingen pagina 3 4. Incidenteel overblijven pagina 3 5. Kosten pagina 4 5.1 Tarieven

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

De binnen- en buitenruimte zijn schoon en voorzien van voldoende meubilair (voor ieder overblijvend kind een tafel en stoel).

De binnen- en buitenruimte zijn schoon en voorzien van voldoende meubilair (voor ieder overblijvend kind een tafel en stoel). Overblijfprotocol Waarom een Overblijfprotocol? We verzorgen bij de koningsbeer het overblijven op basisschool de Vonder. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart

INFORMATIEBROCHURE. TSO ICBO de Kwikstaart INFORMATIEBROCHURE TSO ICBO de Kwikstaart Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen de Stichting Interconfessioneel Basis Onderwijs te Uithoorn en Aalsmeer, juni 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

overblijfprotocol September

overblijfprotocol September overblijfprotocol September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2.Doelstelling 3 3. Verantwoordelijkheid 3 4. Pedagogische uitgangspunten 3 5.De pedagogische visie in de praktijk 3 6.Organisatie 4 7. Draaiboek

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

De Tussenschoolse Opvang op Basisschool De Piramide Informatieboekje schooljaar

De Tussenschoolse Opvang op Basisschool De Piramide Informatieboekje schooljaar De Tussenschoolse Opvang op Basisschool De Piramide Informatieboekje schooljaar 2006-2007 Hoe werkt het overblijven De overblijfregeling is er in eerste instantie voor kinderen waarvan de ouders werken.

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016 OBS Kompas INFORMATIEBOEKJE OUDERS, VERZORGERS EN LEERLINGEN Inhoud Inleiding... 3 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Uitgangspunten... 5 4. Vormen van TSO... 6

Nadere informatie

OVERBLIJFPROTOCOL. OBS De Trumakkers & stichting Kids Talent

OVERBLIJFPROTOCOL. OBS De Trumakkers & stichting Kids Talent OVERBLIJFPROTOCOL De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel en ouders

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang op school Informatie schooljaar

Tussenschoolse opvang op school Informatie schooljaar Tussenschoolse opvang op school Informatie schooljaar 2018-2019 Beste ouder(s)/verzorger(s), Deze informatie is een naslagwerk waarin je alles kunt vinden over de tussenschoolse opvang (TSO) bij basisschool

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie december 2017

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie december 2017 Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie december 2017 Inleiding Conform beleid overblijven van de SKO West-Friesland, vastgesteld in januari 2016, is het TSO beleid (overblijven) van t Ruimteschip aangepast.

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG VAN BASISSCHOOL DE ZONNESTEEN

REGLEMENT VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG VAN BASISSCHOOL DE ZONNESTEEN REGLEMENT VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG VAN BASISSCHOOL DE ZONNESTEEN Dit reglement is bedoeld voor de ouders van leerlingen die gebruik maken van de overblijf-organisatie. Om het overblijven op de school

Nadere informatie

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven

Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Regels en afspraken met betrekking tot het overblijven Overblijftijden: De overblijftijd is van 12.00 tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijfkracht voor groep 1/2 en 3 haalt

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE tussenschoolse opvang. De Klim

INFORMATIEBOEKJE tussenschoolse opvang. De Klim INFORMATIEBOEKJE tussenschoolse opvang De Klim juli 2018 Inhoud Voorwoord... 3 Contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op

Nadere informatie

Waarom een Overblijfprotocol? Hoe is het overblijven georganiseerd? Wat zijn onze pedagogische uitgangspunten?

Waarom een Overblijfprotocol? Hoe is het overblijven georganiseerd? Wat zijn onze pedagogische uitgangspunten? Overblijfprotocol Waarom een Overblijfprotocol? De school is verantwoordelijk voor het aanbieden van het overblijven. De uitvoering hiervan heeft de school overgedragen aan De OverblijfKlup van SKE Kinderopvang.

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) St. Jozefschool Molenweg 2 7045 AG Azewijn 0314 651527 info@jozefazewijn.nl www.jozefazewijn.nl tso@jozefazewijn.nl -1- VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nadere informatie

De kosten van de TSO op basisscholen worden jaarlijks vastgesteld door de school in overleg met hun medezeggenschapsraad.

De kosten van de TSO op basisscholen worden jaarlijks vastgesteld door de school in overleg met hun medezeggenschapsraad. Tussenschoolse opvang op school Informatiegids Schooljaar 2017-2018 Beste ouder(s)/verzorger(s), Deze informatiegids is een naslagwerk waarin je alles kunt vinden over de tussenschoolse opvang (TSO) op

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Protocol continurooster. KBS Franciscus

Protocol continurooster. KBS Franciscus Protocol continurooster KBS Franciscus Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 70 2. Uitwerking continurooster 70 2.1 Tussen Schoolse Opvang (TSO) 70 2.2 Regels en afspraken voor het eten en drinken 71 2.3 De lunch

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Om de organisatie van het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt.

Om de organisatie van het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt. OVERBLIJVEN Als u tussen 12.00 en 13.00 uur niet zelf in staat bent uw kinderen op te halen voor de lunch, kunt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang die wij bieden. In dit boekje vindt u alle informatie

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u dan ook aan dit boekje

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO de Zon

INFORMATIEBROCHURE. TSO de Zon INFORMATIEBROCHURE TSO de Zon Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen RK basisschool de Zon en Aalsmeer, mei 2016 7.033/juni 2016 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Afspraken TSO

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI overblijf@dekiezelendekei.nl Bleskensgraaf 2 PROTOCOL - Voor ieder kind dat gebruik gaat maken van de Overblijf moet een inschrijfformulier worden

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken Burgh-Haamstede Versie d.d. 16-02-2014 C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\TSO PLAN ODW 16022014 1-1.doc 1 Inhoudsopgave Inleiding Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

OVERBLIJFPROTOCOL CBS TABITHA. Inleiding

OVERBLIJFPROTOCOL CBS TABITHA. Inleiding OVERBLIJFPROTOCOL CBS TABITHA Inleiding De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen,

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang op de Kardinaal Alfrinkschool TSO-Informatieboekje

Tussen Schoolse Opvang op de Kardinaal Alfrinkschool TSO-Informatieboekje Tussen Schoolse Opvang op de Kardinaal Alfrinkschool 2016-2017 TSO-Informatieboekje Inleiding Iedere schooldag, behalve op woensdag, kunnen de leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool gebruik maken van

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang Interconfessionele Basisschool Toermalijn te Wormerveer.

Reglement Tussenschoolse Opvang Interconfessionele Basisschool Toermalijn te Wormerveer. Reglement Tussenschoolse Opvang Interconfessionele Basisschool Toermalijn te Wormerveer. 1. Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte weergave): Het bestuur van de school is

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Informatie Brochure. Tussen Schoolse Opvang. De Kromme Draai

Informatie Brochure. Tussen Schoolse Opvang. De Kromme Draai Informatie Brochure Tussen Schoolse Opvang De Kromme Draai Doelgroep Tussen schoolse opvang is voor kinderen van groep 1 tot en met 8 die op OBS De Kromme Draai onderwijs volgen. De tussen schoolse opvang

Nadere informatie

Kinderkoepel. Pedagogisch werkplan. Lunchkids

Kinderkoepel. Pedagogisch werkplan. Lunchkids Kinderkoepel Pedagogisch werkplan Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Lunchkids onderdeel van de Kinderkoepel. Het pedagogisch werkplan is een afgeleide van het pedagogisch beleid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. TSO Samen Een

INFORMATIEBROCHURE. TSO Samen Een INFORMATIEBROCHURE TSO Samen Een Informatie over de TUSSENSCHOOLSE OPVANG een samenwerking tussen Samen Een en Aalsmeer, november 2016 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Afspraken TSO tussen Samen Een en

Nadere informatie

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM Op de montessorischool bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd

Nadere informatie

Overblijfplan CBS De Bron

Overblijfplan CBS De Bron Overblijfplan CBS De Bron Overblijfmogelijkheden Op school wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen te laten overblijven onder toezicht van overblijfouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarden

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Protocol Tussenschoolse Opvang (overblijven)

Protocol Tussenschoolse Opvang (overblijven) Protocol Tussenschoolse Opvang (overblijven) Inleiding Vanaf 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven. Aanvankelijk is het overblijven door Spring georganiseerd. Sinds

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Woolderschool Voorwoord De Woolderschool hanteert vanaf het schooljaar 2018 2019 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag op school blijven

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Overblijfgids

Overblijfgids Overblijfgids 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator...3 Overblijfdagen en tijden...3 Overblijfruimtes...3 Spelmaterialen...3 Kosten en mogelijkheden...3

Nadere informatie