WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen"

Transcriptie

1 WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Nog nooit eerder waren consumenten zo somber gestemd als in de afgelopen maanden. Het consumentenvertrouwen ligt op een niveau van rond -35. Een aaneenschakeling van factoren draagt hier aan bij. De schuldencrisis, de oplopende werkloosheid, de druk op de pensioenen, de vastgelopen woningmarkt, de ontspoorde overheidsbegroting en sinds de val van het kabinet Rutte een nieuwe periode van politieke instabiliteit. Waar daadkrachtig beleid en zichtbare maatregelen worden vereist, lijkt het tegenovergestelde te worden gerealiseerd. Dat de broekriem moet worden aangehaald is voor iedereen duidelijk. Dat dit invloed heeft op de koopkracht eveneens. De pijn nemen blijkt echter keer op keer een brug te ver. Omdat onduidelijk blijft hoe groot het koopkrachtverlies is en wie hiervoor de rekening betaald, stellen consumenten koopbeslissingen uit. Die onzekerheid en verwachte daling van de besteedbare inkomens drukt de bestedingen. Consumenten kopen minder, wat vooral zichtbaar is in dalende omzetvolumes. In sommige sectoren wordt dit gecompenseerd door hogere prijzen, wat deels veroorzaakt wordt door stijgende grondstofprijzen. Daarnaast verschuift een deel van de omzet naar het online retailkanaal, wat de verkopen in fysieke winkels eveneens parten speelt. De enige deelsector die zich aan deze negatieve trend weet te onttrekken zijn supermarkten, waar zowel de prijzen als de volumes bijdragen aan hogere omzetten. Ondanks het aanhoudend negatieve sentiment steeg verrassend genoeg de gebruikersvraag naar winkelvastgoed in Het opnamevolume kwam uit op m², wat neerkomt op stijging van 15% ten opzichte van Het laat de tweestrijd in de winkelmarkt duidelijk zien. Grote winkelketens zijn nog steeds op zoek naar goede locaties, waarbij sommige nieuwkomers voor extra vraag zorgen. Terwijl elders in winkelgebieden de leegstand toeneemt, omdat vooral kleinere zelfstandigen onvoldoende onderscheidend vermogen en inkoopkracht hebben. Ondanks de hogere opname neemt de winkelleegstand wel toe. Eind 2011 werd m² aan winkeloppervlak in de vrije markt aangeboden. Dat komt overeen met bijna 4% van de Aanbod en opname van winkelruimte in Nederland (in m²) Aanbod Opname Regiorapportage Noord-Nederland 1

2 voorraad. Op toplocaties is de leegstand nog beperkt, maar in de kernwinkelgebieden van steden met een klein of krimpend verzorgingsgebied ontstaan wel degelijk gaten in het straatbeeld. De vraag naar winkelruimte op B- en C-locaties is overigens groter dan de stijgende leegstand doet vermoeden. Alleen komt het vaak niet tot een daadwerkelijke verhuurtransactie omdat de hoogte van de vraaghuur een overeenkomst met de retailer in de weg staat. Toch vormen de B- en C-straten een onmisbaar onderdeel van het totale winkel gebied van steden. Consumenten wensen naast de herkenbare filiaalbedrijven immers ook een gevarieerd aanbod van lokale en innovatieve winkeliers. Als deze zich op de B- en C-locaties vestigen, zorgen zij voor meer variatie en een verras singseffect buiten de hoofdwinkelstraten. Voor zowel vastgoed partijen als gemeenten schuilt hierin een uitdaging om het potentieel op secundaire winkellocaties aan te boren. Daarnaast zullen de huurprijzen meer in lijn moeten komen met de behoefte in de markt. De vraag is hoever beleggers bereid zijn daarin mee te gaan. Waar het volume aan nieuwe investeringen vorig jaar daalde met 15%, lieten winkelbeleggingen tegen deze trend in een stijging zien. In totaal investeerden beleggers vorig jaar 650 miljoen nieuw in winkelvastgoed, tegenover 450 miljoen in Hierbij geldt wel dat de vraag hoofdzakelijk ligt bij verhuurde panden op A- en B-locaties in de grotere steden. Deze worden relatief eenvoudig opnieuw ingevuld met een beperkt leegstandsrisico. De totaalrendementen op winkelvastgoed zijn positief (+7,6%). Hier droegen zowel de huurinkomsten (+4,2%) als de waardestijging (+1,2%) aan bij. Waar kantoren en bedrijfsruimte in waarde dalen, laten winkels gemiddeld nog wel een stijging zien. Ten aanzien van de marktontwikkelingen publiceerde onderzoeksbureau Locatus begin 2012 enkele opvallende trends en ontwikkelingen: Na 10 jaar daling van winkelpassanten (aantal bezoekers van winkelgebieden), is dit aantal in 2011 niet verder afgenomen. Vorig jaar steeg de leegstand weliswaar, maar veel minder sterk dan in 2009 en 2010, met uitzondering van de provincie Zuid-Holland. Winkelpanden in stedelijke gebieden die leeg komen, worden vrij makkelijk ingevuld met andere functies (geen winkel). Er is sprake van een dynamisch voorraadproces. Op perifere locaties geldt dit niet. (Grotere) binnensteden handhaven zich. Ondergemiddelde leegstand en geen daling van het aantal bezoekers. Middelgrote winkelsteden laten relatief hoge leegstandscijfers zien. Reden is waarschijnlijk het beperkt onderscheidend vermogen en de te kleine schaal in vergelijking met omliggende grotere plaatsen. Dat trekt minder consumenten en leidt tot minder omzet, vooral aan de randen van het hoofdwinkelgebied. Retail en dienstverlening raken meer vervlochten en dit leidt tot een andere branchering. Waar delen van de omzet in sommige branches verdwijnen naar internet, ontstaat in winkelgebieden meer ruimte voor consumentgerichte dienstverlening. Groeiers zijn bijvoorbeeld winkels voor hoortoestellen, maar ook het aantal chocoladewinkels en parfumerieën stijgt. Noord-Nederland Structuur De regio Noord-Nederland heeft een verhoudingsgewijs grote winkelvoorraad. De noordelijke provincies beschikken over 11,8% van de landelijke winkelvoorraad, tegenover 10,3% van de bevolking. Binnen de noordelijke provincies heeft Friesland het grootste winkeloppervlak, gevolgd door Groningen en Drenthe. Dit staat in verhouding tot de afzonderlijke bevolkingsaantallen per provincie. De winkelgebieden in Noord-Nederland vormen een afspiegeling van de verhoudingen tussen de steden en de landelijke gebieden. De steden vervullen voor de omliggende plaatsen in hun regio Voorraad winkelruimte in Noord-Nederland (in m²) Verdeling winkelvoorraad naar branche (in %) % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Drenthe (3,5%) Friesland (4,5%) Groningen (3,9%) Overig Nederland (88%) 0% dagelijks aanbod mode & luxe Noord-Nederland Nederland vrije tijd in / om huis overig detailhandel Regiorapportage Noord-Nederland 2

3 een belangrijke verzorgende rol, ook op het gebied van winkelvoorzieningen. Het verzorgingsgebied van de stad Groningen vormt hierop de uitzondering. Groningen oefent namelijk aantrekkingskracht uit op alle noordelijke provincies en daarbuiten, terwijl ook Duitse consumenten naar de stad komen. Ook de winkelsteden Leeuwarden en Emmen beschikken over een grote winkelvoorraad. Het verzorgingsgebied van Leeuwarden overstijgt de gemeentegrenzen als belangrijkste winkelstad van Friesland. De gemeente Emmen is vooral in omvang een grote ge meente waardoor de omvangrijke winkelvoorraad te verklaren is. Veel interessanter is de relatieve dichtheid aan winkelmeters. Per inwoner telt Nederland gemiddeld ongeveer 1,8 m² winkelvloeroppervlak. De dichtheid in Noord-Nederland ligt met 2,1 m² per inwoner boven dit landelijk gemiddelde, wat betekent dat de noordelijke provincies in verhouding veel winkels hebben. Enerzijds komst dit doordat winkels in algemene zin een grotere omvang hebben dan elders in het land. Het is bovendien te verklaren doordat de regioverzorgende steden een grote winkelvoorraad hebben. In verhouding tellen de regioverzorgende steden zoals Assen, Meppel, Sneek, Drachten, Winschoten en Veendam veel winkelmeters. Veelal is dit historisch gegroeid. Met een stagnerende tot soms dalende bevolking en de toenemende concurrentie van uit het internetkanaal is de verwachting dat het onderscheidend vermogen van dergelijke steden onder druk komt te staan, met oplopende leegstand tot gevolg. Nu al is de leegstand in verschillende middelgrote gemeenten bovengemiddeld. De meeste kleinere gemeenten hebben een benedengemiddelde winkeldichtheid, wat wil zeggen dat zij in verhouding tot het aantal inwoners relatief weinig winkelmeters hebben. Dat lijkt op het eerste oog gunstig, omdat zij op lokaal niveau in potentie voldoende draagvlak hebben voor voldoende bestedingen. Probleem is echter dat veelal sprake is van landelijke gemeenten. Er vindt daarbij relatief veel koopkrachtafvloeiing plaats naar de kernplaatsen binnen deze gemeenten en naar omliggende steden. Met name in de kleinere woonkernen is de druk op de winkelmarkt toegenomen en blijft te weinig kwalitatief aanbod aan winkels over. Hierdoor is het risico op leegstand groter en staat de verzorgende winkelfunctie sterk onder druk. Specifieke aandacht vergt perifere detailhandel. Dat wil zeggen grootschalige winkelontwikkelingen aan de randen van de steden, zoals meubelboulevards en thematische winkelcentra. Dit fenomeen is sinds begin jaren negentig fors toegenomen, en heeft landelijk geresulteerd een groot aantal grootschalige winkelgebieden. In Noord-Nederland beschikken de belangrijkste winkelsteden over locaties waar grootschalige detailhandel is geconcentreerd. De meeste van deze ontwikkelingen hebben in omvang een groot verzorgingsgebied en daarmee een duidelijke en herkenbare functie in de regio. Voorbeelden zijn Woonforum Peizerweg (Groningen), meubelboulevard Borgstee (Assen) en Winkelpark de Centrale (Leeuwarden). Buiten deze ontwikkelingen zijn er in tal van andere gemeenten kleinere ontwikkelingen, zowel bestaand als in planvorming. Met name in dit segment is sprake van toenemende verdringing en leiden ontwikkelingen op de ene plek tot meer leegstand elders. Steeds meer met name oudere PDV-locaties en verspreide winkels kampen vandaag de dag met leegstand. Doordat veelal sprake is van monofunctioneel opgezette projecten is leegstand op dergelijke locaties moeilijk oplosbaar. Dynamiek In de periode vanaf 2002 bedraagt de gemiddelde opname van winkelruimte in Noord-Nederland ruim m² per jaar. Dat komt neer op ruim 10% van de gemiddelde opname in Nederland als geheel. Hiervan komt iets meer dan de helft voor rekening van de provincie Groningen. Het overige deel is verdeeld over Drenthe met 29% en Friesland met 21%. De winkelopname in Noord-Nederland is de laatste jaren op een lager niveau komen te liggen. Sinds 2008 is de opname onder de Ontwikkeling van aanbod en opname in Noord-Nederland ( in m²) % 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% Leegstand Opname Ontwikkeling van de leegstand in Noord-Nederland ( , in procenten) 4% Nederland Drenthe Friesland Groningen Regiorapportage Noord-Nederland 3

4 m² gedoken. In de voorliggende periode werd jaarlijkse rond de m² opgenomen. De opnamedaling is niettemin redelijk beperkt gebleven, mede gezien de druk op de omzetontwikkeling, de verschuiving van een deel van de omzet naar alternatieve afzetkanalen (met name internet) en de oplopende leegstand. De verklaring is dan ook tweeledig. Ten eerste zien we in de grotere steden nog steeds blijvende vraag naar winkelruimte door internationale ketens. Ten tweede vindt in het grootschalige segment van de markt een verschuiving in vraag plaats, waarbij retailers enerzijds op zoek zijn naar betere locaties en anderzijds op mindere locaties ruimte achterlaten. Dat geldt voor grootschalige detailhandel in zowel binnenstedelijke gebieden als aan de randen van gemeenten, maar ook voor supermarkten. Met name deze laatst genoemde branche heeft in termen van omzetontwikkeling relatief weinig last van de economische crisis, terwijl het proces van schaalvergroting zich doorzet. Ondanks de schaalvergroting heeft het merendeel van de winkel transacties (57%) in het afgelopen decennium betrekking op kleine winkelpanden met een oppervlakte van minder dan 250 m². Het kleinste segment winkeltransacties vindt vooral plaats in de binnensteden. Naarmate de oppervlakte toeneemt, neemt ook het aantal transacties af. Als wordt gekeken naar het totale transactievolume per grootteklasse, komt een ander beeld naar voren. Ook dan vormen de kleine winkelpanden (< 250 m²) een grote groep, maar het betreft slechts 19% van de totaal verhuurde oppervlakte. Naar volume gemeten is de verdeling over de verschillende grootteklassen veel gelijkmatiger. De grootste panden (> m²) zijn weliswaar de kleinste categorie (2%), maar beslaan alsnog 17% van het totale volume. Naar volume gemeten vormt de categorie tot m² met 30% de grootste categorie, terwijl zij 9% van alle transacties betroffen. De winkelleegstand in Noord-Nederland ligt relatief hoger dan landelijk. De leegstand bedraagt ongeveer m², 10,2% van de voorraad. In zowel absolute als relatieve zin heeft de provincie Groningen de hoogste winkelleegstand. Hier is de laatste paar jaren de leegstand flink toegenomen tot een niveau van 13% aan het begin van In Drenthe (8,9%) en Friesland (8,8%) ligt de leegstand juist onder het landelijk gemiddelde. Een van de belangrijkste oorzaken is de bevolkingskrimp, die vooral in het oostelijke deel van de provincie Groningen tot meer leegstand leidt. De komende jaren zal dit naar verwachting tot verdere verschraling van de voorzieningen op lokaal niveau leiden. Overigens geldt dat ook voor diverse gemeenten in Drenthe en Friesland die zich rond het omslagpunt van bevolkingsdaling begeven. Dit zijn met name aan de randen gelegen gemeenten, waar vergrijzing en wegtrekkende jongeren bevolkingskrimp in de hand werken. naar binnen te lokken en uiteindelijk omzet te genereren. Aan de hand van deze passanten worden winkellocaties vervolgens geclassificeerd naar kwaliteit, op grond waarvan de indeling naar A-, B- en C-locaties kan worden gemaakt. Daaromtrent bestaan verschillende misverstanden. Elk winkelgebied heeft zijn eigen A-, B- en C-zones, waarbij de A-zone de meeste consumenten trekt, en de C-zones het minste aantal. Over de huurprijzen bestaat vervolgens binnen zo n winkelgebied een relatie, waarbij de huurprijzen in de drukst bezochte winkelstraten in de regel (veel) hoger liggen dan daarbuiten. De huurprijs wordt derhalve gebaseerd op de verwachte omzet die een retailer kan bepalen, waarbij de ligging, het aantal consumenten en de gebouwkenmerken een rol spelen Op de beste locatie in de stad Groningen, de Herestraat, kan de huurprijs oplopen tot rond 1.400,-/ m². Op andere locaties in de binnenstad liggen de huren op een top van 700,-/m². Leeuwarden trekt minder bezoekers dan Groningen, maar trekt door de kwalitatief goede binnenstad veel consumenten uit Friesland. In de Friese hoofdstad ligt de tophuurprijs op 650,-/m². In winkelstraten die (veel) minder bezoekers trekken, liggen huurprijzen fors lager. In steden met een regionale functie een traditioneel sterke winkelmarkt zoals Assen, Emmen, Meppel, Drachten en Sneek liggen de bezoekersaantallen gemiddeld lager, en daarmee ook de huurprijzen voor winkelruimte. Hier worden op de beste locaties prijzen van afhankelijk per stad circa 450,- tot 550,-/m² behaald. Voor nog kleinere winkelgebieden is het dan ook logisch dat de huurprijzen gemiddeld genomen lager zullen liggen. In kleine winkelkernen en dorpen liggen de huurprijzen in het centrum veelal niet hoger dan tussen 90,- en 175,-/m². Naast de winkelhuren tussen steden is er tevens een belangrijk onderscheid te maken naar type centra, zoals buurt- en wijkwinkelcentra en perifere detailhandel. Buurt- en wijkwinkelcentra ook in de grote steden hebben overwegend een lokaal verzorgingsniveau en dat is tevens de basis voor de huurprijs. Wel is er een onderscheid naar kwaliteit van buurt- en Opname van winkelruimte naar grootteklasse in Noord-Nederland (in aantallen transacties) 10% 9% 2% 57% Prijsvorming Anders dan bij bijvoorbeeld kantoren of bedrijfsgebouwen kent de winkelmarkt veel meer differentiatie in de huurprijzen. Winkeliers en retailbedrijven zijn continu op zoek naar de beste plekken. Dat wordt naast de kenmerken van een pand zelf sterk bepaald door het aantal passanten. Want simpel geredeneerd: hoe meer passanten, hoe groter de kans om deze 22% < 250 m m m m 2 > m 2 Regiorapportage Noord-Nederland 4

5 wijkwinkelcentra. Een kansrijke winkelvoorziening op buurt- of wijkniveau heeft doorgaans een omvang van (minimaal) m², waarbij de aanwezigheid van een of meerdere supermarkten van essentieel belang is. Afhankelijk van de branchering, de omvang, de concurrentie in de omgeving en de ligging, liggen huurprijzen voor de betere wijkwinkelcentra tussen ongeveer 140,- en 250,-/m². Uiteraard kunnen lokale omstandigheden reden zijn dat huurprijzen hier van afwijken. Voor stadsdeelcentra in grotere steden geldt een hoger huurniveau. Winkelcentrum Paddepoel in Groningen is het enige stadsdeelcentrum van Noord-Nederland. Voor perifere detailhandel (zoals bouwmarkten, meubelboulevards, et cetera) geldt dat de huurprijzen relatief laag zijn. In Noord-Nederland liggen de prijzen voor perifere detailhandel grofweg tussen 60,- en 100,-/ m². De hoogste huurprijzen worden betaald op regioverzorgende locaties als Woonforum Peizerweg in Groningen en Winkelpark de Centrale in Leeuwarden. Door oplopende leegstand staan de huurprijzen op kleinere locaties onder neerwaartse druk. Huurprijzen zijn een belangrijk onderdeel in de waarde van winkelvastgoed als belegging. In tegenstelling tot de kantorenmarkt blijft de vraag naar winkelvastgoed als belegging groot, waardoor de waarde de afgelopen periode zelfs licht is gestegen. Dit komt vooral doordat beleggers zich sterk concentreren op goede winkellocaties en het risico op leegstand op dergelijke locaties beperkt is. Relatief zekere huurinkomsten maken winkelvastgoed daarom aantrekkelijk. Toch is de leegstand in sommige onderdelen van de winkelmarkt en zeker in Noord- Nederland hoog. Binnen de winkelmarkt bestaat dan ook een scherp onderscheid naar aantrekkelijk beleggingsvastgoed en winkelvastgoed op secundaire locaties. Dit zien we ook terug in de aanvangsrendementen. In de top van de markt (Groningen) worden aanvangsrendementen van rond 4,75% betaald. Op secundaire locaties liggen de aanvangsrendementen beduidend hoger. Perspectief De komende jaren blijft er in algemene zin druk op de winkelbestedingen. De gevolgen van de economische crisis zijn voelbaar in de portemonnee en de vooruitzichten op economisch herstel zijn broos. Het herstel van de winkelomzetten laat hierdoor voorlopig op zich wachten. De winkelbestedingen worden bovendien dif fuser, waarbij vooral de online winkels hun marktaandeel zien groeien. Dit leidt tot een herpositionering van fysieke winkels en bestaande winkelgebieden. In Noord-Nederland is de concurrentie tussen de verschillende winkelsteden voelbaar en dit zal in de toekomst verder toenemen. Uitzondering is de stad Groningen, wiens positie in Noord-Nederland onaantastbaar is. Veel steden investeren actief in hun winkelgebieden of hebben dat recent gedaan. Bovendien staan er nog een aantal grote ontwikkelingen op stapel. Hierbij kan gedacht worden aan de Oostwand van Grote Markt in Groningen en het Raadhuisplein in Drachten. Ook in kleinere kernen is recent geinvesteerd in de winkelinfrastructuur, of bestaan er plannen om dit op afzienbare tijd te doen. De demografische ontwikkelingen stellen veel Noord-Nederlandse gemeenten voor een grote uitdaging. Het niveau en kwaliteit van de aanwezige winkelvoorzieningen is daar een belangrijk onderdeel van. Ondanks de hoge leegstand, zijn er nog altijd diverse plannen die winkelmeters toevoegen. Enerzijds is dat nodig om het kwaliteitsniveau van het winkelbestand te waarborgen. Anderzijds is er gevaar voor een verder oplopende leegstand. In delen van Oost-Groningen is dat reeds gebeurd. Voor lokale overheden is het zaak om strategische keuzes te maken met betrekking tot hun detailhandelsbeleid. Kwaliteit moet daarin de overhand krijgen boven kwantiteit. Bandbreedte netto-aanvangsrendementen in Nederland (in procenten) A1 locaties Noord-Nederland 4,75-7,00 Oost-Nederland 4,75-6,75 Noordwest-Nederland 4,00-6,00 Zuidwest-Nederland 4,50-6,00 Zuid-Nederland 4,50-6,25 Regiorapportage Noord-Nederland 5

6 Factsheet winkels Noord-Nederland Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in m² Leegstand in m² Opname in m² Bandbreedte in /m² Drenthe Assen Emmen Hoogeveen Meppel Overig Totaal Drenthe Friesland Heerenveen Leeuwarden Smallingerland Súdwest Fryslân Overig Totaal Friesland Groningen Groningen Hoogezand-Sappemeer Oldambt Stadskanaal Veendam Overig Totaal Groningen Totaal Noord-Nederland Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen. Regiorapportage Noord-Nederland 6

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen WINKELMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen LANDELIJKE MARKT ONTWIKKELINGEN Het consumentenvertrouwen is in de eerste maanden van 2011 verbeterd. Niettemin zijn de meeste consumenten nog

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN WINKELMARKT Verdeling winkelvoorraad per regio in m² (*1.) Opname winkelruimte in Nederland in m² 6.683 7.218 2.737 3.784 4.71 6.358 Noord-Nederland Oost-Nederland Noordwest-Nederland

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

WINKELMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

WINKELMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht WINKELMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTWIKKELINGEN Het consumentenvertrouwen is in de eerste maanden van 2011 verbeterd. Niettemin zijn de meeste consumenten

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

KANTORENMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTORENMARKT NOORD- NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen KANTORENMARKT NOORD NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN De vraag naar kantoorruimte nam in 2011 licht toe. Het opnamevolume steeg 1,5% ten opzichte van 2010 tot een

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT Verdeling voorraad bedrijventerrein in Nederland per regio (in netto ha) Opname bedrijfsruimtemarkt in Nederland in m² (*1.) 2.386 1.83 14.422 Noord-Nederland

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES

MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES MARKTUPDATE BELEGGINGSTRANSACTIES 2015 Introductie Met gepaste trots voorzien wij u bij deze van onze nieuwste marktupdate over de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Wij geven u op deze manier graag

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 12 juni 2015 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied November 2014 Duidelijk. DTZ Zadelhoff www.dtz.nl De strijd om de harde A1 DTZ Zadelhoff 1 De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORD- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORD- NEDERLAND juli 211 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORD- NEDERLAND, en LANDELIJKE MARKT ONTWIKKELINGEN Na de enorme daling van de wereldhandel in 29 was er vorig jaar een sterk herstel te zien. Vooral de export heeft hiervan

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

De Nederlandse winkelmarkt

De Nederlandse winkelmarkt De Nederlandse winkelmarkt Outlook Nederlandse winkelmarkt Nieuwe kansen voor retail. Wijkcentra op een kantelpunt. 15 16 17 18 Waardegroei G4-binnensteden winkels + + + + G5-15 binnensteden =/+ =/+ =/+

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

De zekerheid van supermarkten

De zekerheid van supermarkten De zekerheid van supermarkten Onderzoek naar de kenmerken van supermarktbeleggingen www.dtz.nl www.dtz.com Supermarktbeleggingen: een veilige haven Schaarse locaties Zeker in tijden van economische onzekerheid

Nadere informatie

KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland

KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland KANTORENMARKT OOST-NEDERLAND overijssel en Gelderland landelijke MarKtontWIKKelInGen de vraag naar kantoorruimte nam in 2011 licht toe. Het opnamevolume steeg 1,5% ten opzichte van 2010 tot een niveau

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel Situatie detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant januari 2015 Onderdelen Situatie aan de vraagzijde van de markt Situatie aan de aanbodzijde van

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 8 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Leegstand van winkels, 2004-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld staat 8% van het winkelvloeroppervlakte leeg in 2013. Dit percentage stijgt sinds 2008.

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

KANTORENMARKT ZUID-NEDERLAND Limburg en Noord-Brabant

KANTORENMARKT ZUID-NEDERLAND Limburg en Noord-Brabant KANTORENMARKT ZUID-NEDERLAND Limburg en Noord-Brabant LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN De vraag naar kantoorruimte nam in 2011 licht toe. Het opnamevolume steeg 1,5% ten opzichte van 2010 tot een niveau

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 BIJLAGE Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 Opname en aanbod redelijk stabiel De opname van kantoren in 2011 is redelijk vergelijkbaar met de twee jaren daarvoor. In totaal werd 1,25 miljoen m² opgenomen;

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Inhoud Introductie spreker: drs. Jeroen M. Lokerse MSRE MRICS Korte introductie Cushman & Wakefield

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Assen. Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Assen Samengesteld in opdracht van Rabobank Assen-Beilen De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment niet gemakkelijk.

Nadere informatie

De Duitse winkelmarkt

De Duitse winkelmarkt De Duitse winkelmarkt Outlook Duitse winkelmarkt Uitstekende vooruitzichten winkelmarkt in de grootste steden 15 16 17 18 Waardegroei High street retail + + + + Dominante winkelcentra + + + + Boodschappencentra

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND juli 212 BEDRIJFSRUIMTEMARKT ZUIDWEST- NEDERLAND zeeland en zuid-holland LANDELIJKE MARKTONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het jaar

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT OPNAME VAN AANBOD VAN PRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN MAART 217 Hoewel de start van met het omvallen van de V&D niet positief was, kan de Nederlandse winkelmarkt terugkijken

Nadere informatie

Special huurprijzen winkelmarkt

Special huurprijzen winkelmarkt januari 2016 Special huurprijzen winkelmarkt Huurprijsdaling zet zich gestaag door in 2015 Voor de Nederlandse winkelmarkt geldt, zoals ook zichtbaar binnen de andere commerciële vastgoedsectoren, dat

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Normalisatie van winkelhuren biedt retailers perspectief De winkelhuurprijzen zijn in tweederde van de door JLL

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

Retailscan Arnhem. Strijbosch Thunnissen. Research

Retailscan Arnhem. Strijbosch Thunnissen. Research Retailscan Arnhem Strijbosch Thunnissen Research Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Binnenstad Arnhem in cijfers... 2 2.1 Samenstelling winkelbestand 3 2.2 Winkelbestand centrum Arnhem naar branche 5 De Arnhemse

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Voor het achtste achtereenvolgende jaar presenteert Strijbosch Thunnissen Research de Retailscan Arnhem.

Voor het achtste achtereenvolgende jaar presenteert Strijbosch Thunnissen Research de Retailscan Arnhem. Voorwoord Voor het achtste achtereenvolgende jaar presenteert Strijbosch Thunnissen Research de Retailscan Arnhem. Het jaar 2016 heeft zowel voor stabilisatie, alsook voor herstel gezorgd in de winkelmarkt

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2014 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2014 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus den Hoorn

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

dynamiek OP TOP Nederland Een Cushman & Wakefield Research Publicatie

dynamiek OP TOP Nederland Een Cushman & Wakefield Research Publicatie dynamiek OP TOP RETAIL LOCATIES Nederland JUNI 2013 JUNI 2013 COLOFON KARTOGRAFIE Topografische basiskaart (c) Kadaster, 2012 GRAFISCH ONTWERP Cushman & Wakefield V.O.F. FOTOGRAFIE Cushman & Wakefield

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Vastgoed verder in dal

Vastgoed verder in dal Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoed verder in dal De vooruitzichten voor 212 zijn allerminst positief voor commercieel vastgoed. De verwachte economische krimp zorgt op de gebruikersmarkten

Nadere informatie

Detailhandel in cijfers Leiden 2013

Detailhandel in cijfers Leiden 2013 Maart 214 Detailhandel in cijfers Leiden 213 Dit feitenblad laat zien hoe het gaat met de winkels in Leiden. We kijken naar verschillende aspecten zoals aantal winkels, branches, bezoekersgegevens en leegstand.

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Voorstel nieuwe segmentatie winkelgebieden Door: IVBN werkgroepen Winkels en Strategie & Research en NRW commissie Kennis & Innovatie Mei 2017

Voorstel nieuwe segmentatie winkelgebieden Door: IVBN werkgroepen Winkels en Strategie & Research en NRW commissie Kennis & Innovatie Mei 2017 Voorstel nieuwe segmentatie winkelgebieden Door: IVBN werkgroepen Winkels en trategie & Research en NRW commissie Kennis & Innovatie ei Binnen de Nederlandse winkelmarkt is op dit moment de door Locatus

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Vastgoed wankelt. Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau. _ Bedrijfsruimten _ Kantoren _ Winkels. Winkels

Vastgoed wankelt. Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau. _ Bedrijfsruimten _ Kantoren _ Winkels. Winkels Kwartaalbericht Vastgoed ING Economisch Bureau Vastgoed wankelt De ingezette trend van dalende beleggingsvolumes zet zich in 2009 voort. Gebruikersmarkten krijgen door de recessie te maken met een afnemende

Nadere informatie

Parkeren op grens van beleving

Parkeren op grens van beleving Parkeren op grens van beleving Belevingswaarde bepaalt parkeertarieven www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Parkeren: op de grens van beleving Het is algemeen bekend dat een goede bereikbaarheid een vereiste is

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY

MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY MVGM VASTGOEDTAXATIES RESEARCH & CONSULTANCY 2 RESEARCH & CONSULTANCY MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de gehele of gedeeltelijke regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen.

Nadere informatie