BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND"

Transcriptie

1 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het jaar leefde de vraag naar bedrijfsruimte helemaal op. De markt nam ruim 3% meer ruimte op dan in de vergelijkbare periode in 21. De wereldhandel groeide fors en dat stimuleerde de opname van bedrijfsruimte, met name dat van logistiek vastgoed. In het verlengde hiervan vlakte de groei van het aanbod af. De tweede helft van 211 liet een bijna volledig tegengesteld beeld zien. Vanaf de zomermaanden leidde de schuldencrisis in de Eurozone tot steeds meer onzekerheid. De economie kwam in bijzonder zwaar weer terecht, gevolg door een nieuwe recessie in diverse landen in de Eurozone, waaronder Nederland. Een gemene recessie bovendien, omdat overheden weinig financiële ruimte hebben voor crisismaatregelen en het vertrouwen in de economie als geheel lijkt weg te vallen. Ondanks de terugval in de tweede helft van 211 werd vorig jaar toch beduidend meer bedrijfsruimte opgenomen. In totaal 2,9 miljoen m 2, wat neer komt op een stijging van 12% in vergelijking met 21. Hiervan kwam circa een kwart voor rekening van de logistieke sector. Hoewel er meer vraag was, nam het beschikbaar aanbod opnieuw toe. Begin 212 was 9,5 miljoen m 2 bedrijfsruimte voor de markt beschikbaar. De stijging van het aanbod wordt verklaard door verhuisbewegingen en bedrijfsbeëindigingen. Er blijft sprake van een mismatch tussen gebruikerswensen en kwaliteiten van bestaande gebouwen. Mede hierdoor vond een fors deel van de opname plaats in nieuwbouw. Dit neemt niet weg dat het nieuwbouwtempo door de crisis fors is afgenomen. De toegenomen vraag naar bedrijfsruimte leidde in 211 tot een lichte stijging van de huurprijzen. Vorig jaar werd gemiddeld 48,- per m 2 betaald voor bedrijfsmatig vastgoed. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 21 toen nog 45,- per m 2 werd betaald. Het is de eerste huurprijsstijging in vier jaar tijd. Huurprijzen zijn sterk afhankelijk van de locatie en de courantheid van het vastgoed. Er bestaan daarom sterke Aanbod en opname van bedrijfsruimte in Nederland (in m 2 ) Aanbod Opname Regiorapportage Noordwest-Nederland 1

2 regionale verschillen in de gerealiseerde huurprijzen. De sterkste stijging is zichtbaar in Noord- en West-Nederland, waar de huurprijzen met gemiddeld meer dan 1% toenamen. Logistieke ruimten op strategische locaties en nabij vervoersknooppunten behalen de hoogste huurprijzen. Voor nieuwe logistieke complexen bleef het huurprijsniveau vorig jaar gemiddeld genomen redelijk stabiel binnen een bandbreedte van 45,- en 65,-/m 2. Complexen in de logistieke corridor bevinden zich aan de bovenkant daarvan. De absolute tophuurprijzen worden betaald voor logistieke ruimte op luchthaven Schiphol. Hier kan de huurprijs oplopen tot meer dan 9,-/m 2. Daarmee zijn ook de tophuurprijzen licht gestegen. Als investeringssegment is de bedrijfsruimtemarkt veel minder groot dan de markten voor kantoren, winkels of woningen. Het overgrote deel van de bedrijfsruimtemarkt is dan ook in gebruik bij bedrijven zelf, het zogenaamde eigengebruik. Wel bleef de omvang van nieuwe investeringen vorig jaar met 35 miljoen constant, wat op zichzelf en gezien de marktomstandigheden toch opvallend te noemen is. Dat neemt niet weg dat beleggers het gemiddelde indirecte rendement op hun investering in bedrijfsruimte volgens cijfers van IPD Nederland zagen dalen met -3,5%. Dit komt vooral doordat de beschikbaarheid aan beleggingsvastgoed is toegenomen en beleggers de risico s op leegstand en verder waardeverval hoger inschatten. Noordwest-Nederland Structuur Binnen de bedrijfsruimtemarkt is het belangrijk onderscheid te maken tussen de grondmarkten de markt voor (verhuurbare) gebouwen. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld de markt voor kantoorgebouwen. Het grootste deel van de bedrijfsruimte is ontstaan doordat gemeenten grond uit hebben gegeven aan individuele bedrijven, die hier vervolgens in eigen beheer een bedrijfsgebouw hebben gerealiseerd. Het overgrote deel van de voorraad is mede om die reden in handen van eigenaar-gebruikers. Dit is een belangrijk verschil met de kantorenmarkt, die veel meer het karakter van een professionele verhuurmarkt heeft. Ongeveer 18,6% van het totale areaal aan bedrijventerreinen ligt in Noordwest-Nederland. Hierbinnen beschikt de provincie Noord-Holland met ruim 8.6 ha (netto) over de grootste voorraad. De provincie Flevoland heeft met ruim 3.3 ha meer bedrijfsgrond dan de bijna 2.7 ha in de provincie Utrecht. Utrecht beschikt echter over meer gronden in gebruik dan Flevoland, waar nog een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsgrond uitgeefbaar is. De voorraad in Noordwest-Nederland is verdeeld over bijna 626 terreinen. In een aantal gevallen betreft dit diverse deelfases van grotere gebieden. Er is in principe onderscheid te maken naar twee soorten locaties. In kleinere gemeenten en woonkernen zijn een groot aantal terreinen die vooral de lokale vraag naar bedrijfspanden faciliteren. Hier zijn overwegend bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf gevestigd, bijvoorbeeld uit sectoren als industrie/ productie, handel of bouwnijverheid. Overigens vindt industriële productie vooral plaats in de stedelijke gebieden. Hier is echter meer sprake van een sterkere relatie tussen innovatie en productontwikkeling. Daarnaast zijn er vooral in en rond de grote steden strategische locaties met een (inter)nationale functie. Hier zijn vooral grotere productiebedrijven en logistiek dienstverleners gevestigd. De groei van het aantal bedrijventerreinen in de laatste drie decennia hangt hier mee samen. Naast het uitgebreide snelwegennetwerk, zorgt het luchtvrachtvervoer op luchthaven Schiphol en vaarwegen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal voor de juiste randvoorwaarden voor overslag, bewerking en distributie. Schaalvoordelen en multimodale overslagfaciliteiten zorgen er voor dat het gebied uitgegroeid is tot een van de belangrijkste logistieke regio s in het land. De sterke groei van de logistieke dienstverlening heeft echter ook een keerzijde. Vooral door de Voorraad bedrijventerrein in Noordwest-Nederland (in netto ha) Voorraad bedrijventerrein in Noordwest-Nederland naar uitgiftestatus (in netto ha) Flevoland (4,2%) Flevoland Noord-Holland Utrecht Noord-Holland (11,) Utrecht (3,4%) Uitgeefbaar Overig Nederland (81,4%) Uitgegeven Regiorapportage Noordwest-Nederland 2

3 BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDwEST-NEDERLAND continu verscherpte eisen van gebruikers aan objecten is de economische levensduur gedaald, resulterend in toegenomen leegstand van grotere bedrijfsobjecten in de laatste vijf tot tien jaar. Luchthaven Schiphol en de Amsterdamse haven zorgen direct en indirect voor veel bedrijfsactiviteiten in de regio Amsterdam. De Amsterdamse haven is wat betreft overslag de vierde haven van Noordwest Europa. In het havengebied vindt zowel overslag, opslag als de bewerking van stukgoed en massagoed plaats. In Amsterdam en Zaandam liggen grote haventerreinen met aansluiting op het Noordzeekanaal. Datzelfde geldt voor het IJmond-gebied dat aan de monding ligt van dit kanaal. Het terrein van Tata Steel IJmuiden is het grootste aaneengesloten bedrijfsterrein van Nederland. Schiphol is een belangrijk Europees knooppunt op het gebied van goederenvervoer. Vlakbij Schiphol zijn verschillende internationale logistieke ondernemers en distributiecentra neergestreken, waarvan een belangrijk deel uit luchthaven gerelateerde sectoren bestaat. Bijna alle logistieke terreinen zijn terug te vinden in de gemeente Haarlemmermeer, op grondgebied van Schiphol of Hoofddorp. De stad Amsterdam beschikt daarnaast over relatief veel dynamiek in kleinschalige bedrijvigheid, vooral in de creatieve sectoren. De stad Utrecht ligt centraal in het land en in het nationale snelwegennet. Vanwege het gunstige bereikbaarheidsprofiel, hebben verschillende bedrijven de stad als uitvalsbasis gekozen. Het areaal bedrijventerreinen in de stad Utrecht bedraagt 415 ha (netto). Op bedrijventerrein Lage weide zijn onder meer distributiecentra van Hema en we gevestigd. In Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal, Vianen en woerden zijn enkele grootschalige gemengde bedrijventerreinen aanwezig. Ook voor deze plaatsen geldt dat de centrale ligging in Nederland een positieve vestigingsfactor is voor nationaal opererende bedrijven. Flevoland beschikt over ha aan bedrijventerreinen. Een naar verhouding groot deel (45%) hiervan is nog direct of op termijn uitgeefbaar. Almere heeft zich als vestigingslocatie voor bedrijven stevig op de kaart gezet. In vergelijking met de Amsterdamse en Utrechtse regio is Almere relatief goed bereikbaar en zijn huren gunstig geprijsd. Op de bedrijventerreinen in Almere zijn dan ook verschillende nationaal opererende bedrijven gevestigd. Lelystad neemt een minder prominente rol in. De huur- en grondprijzen liggen echter aanmerkelijk lager dan in Almere. In de Noordoostpolder is veel bedrijfsruimte in gebruik bij ondernemers uit de agrarische sector. Dynamiek Gemeenten verkopen sinds het begin van de kredietcrisis minder bedrijfsgrond. Vanaf het jaar 2 is er op jaarbasis gemiddeld 189 ha (netto) bedrijfsgrond uitgegeven. In 29 viel de uitgifte terug naar 112 ha, terwijl in ha werd uitgegeven. Noordwest-Nederland is daarmee overigens geen uitzondering. Ook in andere delen van het land viel de vraag naar bedrijfsgrond vanaf 29 fors terug. De lage uitgifte hangt samen met de gevolgen van de economische crisis. Bedrijven hebben minder Ontwikkeling aanbod bedrijfsruimte in Noordwest-Nederland naar provincie (in m 2 ) Flevoland Noord-Holland Utrecht Ontwikkeling vraag en aanbod bedrijfsruimte in Noordwest-Nederland (in m 2 ) Opname Aanbod uitbreidingsbehoefte en richten zich meer op kosten efficiëntie. Door de opgelopen leegstand aan bestaande bedrijfspanden zijn gemeenten echter ook kritischer geworden in de uitgifte van nieuwe terreinen. Zij willen daarmee voorkomen dat op grote schaal nieuwe bedrijfsgrond wordt uitgegeven, terwijl de bestaande voorraad leeg komt en veroudert. In de bestaande voorraad wordt momenteel 2,4 miljoen m 2 bedrijfsruimte aangeboden. Dit komt neer op ongeveer een kwart van het totale aanbod in Nederland. 58% van het aanbod in Noordwest-Nederland komt voor rekening van de provincie Noord-Holland en 31% is terug te vinden in Utrecht. Het overige deel (11%) ligt in Flevoland. Het totale aanbod is in vergelijking met 21 met 1,4% toegenomen. Hoewel dit een lichte stijging is, heeft het aanbod nog nooit hoger gelegen dan dit niveau. Ondanks de hogere leegstand, vonden er in de bestaande vastgoedmarkt vorig jaar meer transacties plaats. Het totale opnamevolume in Noordwest-Nederland steeg tot 587. m 2, Regiorapportage Noordwest-Nederland 3

4 Opname van bedrijfsruimte in Noordwest-Nederland naar grootteklasse (2-211) in volume (links) en aantallen transacties (rechts) 26% 16% 1% 4% 3% 24% 55% < 1. m² m² m² 16% 28% m² > 1. m² 18% Uitgifte bedrijventerreinen in Noordwest-Nederland naar provincie (in netto ha) Flevoland Noord-Holland Utrecht een stijging van ruim 1% ten opzichte van 21. Dit laat zien dat bedrijven nog wel degelijk op zoek zijn naar courante bedrijfsobjecten. Het betreft echter vooral herhuisvesting, waardoor ondanks de hogere vraag elders locaties en gebouwen worden achtergelaten. Als de opname per provincie wordt bekeken, dan valt op dat vooral de provincie Noord-Holland een sterke groei kende. Met 361. m 2, werd 3% meer opgenomen dan in 21. De opname in Utrecht stabiliseerde rond 211. m 2. In Flevoland was sprake van een halvering van de opname tot ruim 16. m 2. De markt is echter dusdanig klein, dat in Flevoland het ontbreken van grotere transacties direct zichtbaar is in de jaarlijkse opname. Bij ongeveer 55% van de transacties gaat het om bedrijfspanden met een oppervlakte kleiner dan 1. m 2. Naarmate de oppervlakte van de panden toeneemt, nemen ze een steeds kleiner aandeel in het aantal transacties voor hun rekening. De verdeling naar grootteklasse over het totale transactievolume laat een gespiegeld beeld zien. Bedrijfspanden met een opper vlakte van 1. m 2 en meer vormen 26% van het totale transactievolume in de periode vanaf 2. Dit grote aandeel komt vooral van rekening van de ingebruikname van logistieke centra. Prijsvorming De hoogste huurprijzen voor bedrijfsmatig vastgoed in Nederland worden behaald bij Schiphol. Hier kunnen de huren oplopen tot circa 85,-/m². Voor de crisis lag dit niveau rond 9,-/m². In Amsterdam worden huren behaald van maximaal 75,-/m². Op hoogwaardige terreinen in de stad Utrecht kan de huurprijs oplopen tot circa 75,-/m². In Almere ligt het maximale huurniveau op 7,-/m². Lelystad komt niet verder dan 5,-/ m². Sinds het uitbreken van economische crisis zijn de tophuren in Noordwest-Nederland licht gedaald. De vraag naar beleggingsobjecten is in absolute omvang relatief klein, hoewel vastgoedinvesteerders wel degelijk specifieke aankopen doen. Gespecialiseerde vastgoedfondsen kopen bijvoorbeeld hoogwaardige distributiecentra, terwijl particuliere beleggers investeren in meer kleinschalige bedrijfsobjecten. De risico s op beleggingen in bedrijfspanden worden gemiddeld genomen echter hoger ingeschat dan die van bijvoorbeeld winkels, kantoren of woningen, resulterend in hogere aanvangsrendementen. Op de beste locaties in Noordwest-Nederland liggen de netto aanvangsrendementen momenteel op 6,75%. Op de meeste locaties worden echter aanmerkelijk hogere aanvangsrendementen gerealiseerd. Regiorapportage Noordwest-Nederland 4

5 Bandbreedte netto-aanvangsrendementen in Nederland (in procenten) Beste locaties Overige locaties Noord-Nederland 8, - 8,75 8,5-1, Oost-Nederland 7,25-8,75 7,75-9,5 Noordwest-Nederland 6,75-8,25 7,25-9,25 Zuidwest-Nederland 6,75-8,25 7,5-9,5 Zuid-Nederland 7, - 8,5 7,5-9,5 Perspectief Door de onzekere economische situatie en de afnemende vraag bij eindconsumenten is voorlopig geen sterke uitbreidingsvraag naar bedrijfsruimte te verwachten. Wel kunnen bedrijven van de huidige marktomstandigheden gebruik maken om te verhuizen, maar per saldo ligt een snelle daling van het aanbod niet in de lijn der verwachting. Het kind van de rekening zijn de reeds verouderde terreinen, waar (verdere) verpaupering dreigt. Voor dergelijke terreinen lijkt een grondige herstructurering en revitalisering de enige oplossing. De Noordvleugel van de Randstad heeft een sterke economische basis. Het faciliteren van de groeiende economische activiteit is een essentieel vraagstuk. Niet in de laatste plaats door de schaarse ruimte. Direct beschikbare kavels zijn voorlopig voldoende aanwezig. Deze liggen vooral in Flevoland en bij Hoofddorp. Hier zijn omvangrijke terreinen gereserveerd die op termijn beschikbaar kunnen komen voor de markt. Het is de vraag of het wenselijk is dat deze terreinen daadwerkelijk in ontwikkeling komen. Revitalisering en herontwikkeling van bestaande terreinen is strategisch vaak een betere optie, maar ook kostbaar. Daarnaast is een deel van de beschikbare bedrijfsgronden overbodig door gebrekkige regionale planning als gevolg van individuele gemeentelijke belangen. Regionale afstemming en selectief omgaan met het uitgeven van bedrijfsgrond is noodzakelijk om wildgroei van bedrijventerreinen te voorkomen. Regiorapportage Noordwest-Nederland 5

6 Factsheet bedrijfsruimte Noordwest-Nederland Provincie Gemeente Inwoners Voorraad in ha (netto) Aanbod in m² Opname in m² Bandbreedte in /m² 211 Totaal Beschikbaar Flevoland Almere Lelystad Noordoostpolder Zeewolde Overig Totaal Flevoland Noord-Holland Alkmaar Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Heerhugowaard Hoorn Velsen Zaanstad Overig Totaal Noord-Holland Utrecht Amersfoort Nieuwegein Utrecht Veenendaal Vianen Woerden Overig Totaal Utrecht Totaal Noordwest-Nederland Disclaimer Deze regiorapportage is een overzicht van actuele ontwikkelingen die FGH Bank signaleert in de vastgoedmarkt, uitgegeven door de afdeling Research. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is onderhevig aan ontwikkelingen die zich voor het moment van publicatie afspelen. Regiorapportage Noordwest-Nederland 6

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs.

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe ING kwartaalbericht vastgoed ING Economisch Bureau & ING Real Estate Finance Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume ten opzichte

Nadere informatie

Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo

Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo Inhoudsopgave 1. Situatieschets en locatie... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Ligging en locatie beschrijving... 4 1.3 Planbeschrijving... 11 1.4 Deelconclusie...

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie