o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs"

Transcriptie

1 o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

2 Inhoudsopgave vervolg inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2. De school pag 02: Situering van de school pag 02: Cluster Noord 3. Ons onderwijs pag 04: De inhoud van het onderwijs pag 04: Spelactiviteiten pag 04: Bouw- en constructieactiviteiten pag 04: Gespreks- lees- en schrijfactiviteiten pag 04: Engels pag 05: Rekenen en wiskunde pag 05: Wereldoriëntatie pag 05: Cultuur pag 05: Contact met andere culturen pag 05: Informatie en Communicatie Technologie (ICT) pag 06 : Bewegingsonderwijs pag 06: Sociale redzaamheid / bevordering gezond gedrag pag 06: Verantwoording van tijd over leer- en vormingsgebieden pag 07: Belangrijke activiteiten pag 07: Sportdag pag 07: Voorleesweek pag 07: Schoolvoetbal pag 07: Schoolreis pag 07: Schoolkamp pag 07: Excursies pag 07: Bibliotheekbezoek pag 07: Voorstellingen 4. Zorg voor de leerlingen pag 08: Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen pag 08: Observaties pag 08: Toetsen en testen pag 08: Overzicht van methodeonafhankelijke toetsen pag 08: Nederlandse taal ( NT2) pag 08: Rapportage pag 09: Kleuterverlenging pag 09: Het zorgteam pag 10: Samenstelling van het zorgteam pag 10: Regeling leerlinggebonden financiering pag 10: Grenzen aan onze zorg pag 11: Verwijzing voortgezet onderwijs 5. Het pedagogisch klimaat van de school pag 11: Wat we preventief doen pag 12: Wat we doen bij pesten pag 12: Wat u als ouder kunt doen bij pesten buiten schooltijd pag 12: Rol managementteam en schoolbestuur pag 12: Onbegrensd gedrag pag 12: Verwijderingsprotocol 6. Organisatie van de school pag 13: Het team pag 13: pag 13: pag 13: pag 13: pag 14: pag 14: pag 14: pag 14: pag 14: pag 14: pag 14: Managementteam Bouwcoördinator Coördinator Informatie Communi catie technologie (ICT) Coördinator Cultuureducatie Coördinator Techniek Stagiaires Vervanging bij ziekte, ADV of anderszins Nascholing van leerkrachten De groepen Groepsindeling Inzet middelen groepsverkleining 7. Voortdurend het onderwijs verbeteren pag 15: Schoolplan pag 15: Kwaliteitsmeting pag 15: Inspectierapport 8. Contacten met ouders en verzorgers pag 16: Schoolgids pag 16: Schoolplan pag 16: Jaarkalender pag 16: Nieuwsbrief pag 16: Mededelingen pag 16: Website pag 16: Voorlichting tijdens groepsavond pag 16: Afspraken maken pag 17: Informatieverstrekking gescheiden ouders pag 17: Het belang van de betrokkenheid van ouders bij de school pag 17: Helpende ouders pag 18: Medezeggenschap pag 18: Activiteitencommissie pag 18: Klachtenregeling 9. Praktische zaken van A tot Z pag 19: Aanvraag extra vrije dagen / vakantie pag 19: Abonnementen pag 19: Afspraken maken pag 19: Allergie pag 19: Bereikbaarheid ouders pag 19: Bewegingsonderwijs pag 19: Gevonden voorwerpen pag 19: Foto en video-opname pag 20: Hoofdluis pag 20: Huiswerk pag 20: Kledingvoorschriften pag 21: Leerlingenadministratie pag 21: Mobiele telefoons enz. pag 21: Oud papier enz. pag 21: Overblijven pag 21: Schoolfotograaf pag 21: Schoolmelk pag 21: Schoolzwemmen pag 21: Sponsoring pag 21: Veilig van en naar school pag 22: Verjaardagen pag 22: Wettelijke aansprakelijkheid pag 22: Ziekmelding

3 1. Een woord vooraf De schoolgids laat zien wat u als ouder van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. De basisschool staat immers heel centraal in het leven, zowel voor kinderen als voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n 8000 uur toe aan de zorg van ons team. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je daarom met zorg. In Alkmaar-Noord staan scholen die allen vanuit een andere visie werken. Maar er zijn meer verschillen zoals sfeer, werkwijze en kwaliteit. Dat maakt het kiezen er voor u niet makkelijker op. Welke school sluit nu het beste aan bij uw eigen ideeën? Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van de Cocon wordt. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Als ouders daar prijs op stellen krijgen zij mondelinge/schriftelijke informatie van de directie en een rondleiding. Na ondertekening van het aanmeldingsformulier start de procedure: een maand voorafgaand aan de vierde verjaardag komt de leerkracht, bij wie het kind is ingedeeld, bij de ouders thuis om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking wordt een entreeformulier door de leerkracht ingevuld. Op dit formulier staan vragen over de ontwikkeling van het kind. Ook worden er afspraken gemaakt voor een aantal kennismakingsbezoeken van steeds één dagdeel. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het worden toegelaten. Vanaf vijf jaar is het kind gedeeltelijk leerplichtig, vanaf 6 jaar volledig. Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Daarbij richten wij ons onderwijs zo in dat het mede de grondslag legt voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Om een goede aansluiting te realiseren hebben we veelvuldig contact met scholen voor het voortgezet onderwijs. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -1-

4 2. De School De Cocon is een moderne, openbare basisschool die op 1 januari 1990 officieel van start ging. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie op kind, onderwijs en maatschappij. We werken volgens het concept OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO), in hoofdstuk 3 kunt u lezen wat dit inhoudt. Centraal daarbij staat dat wij er vanuit gaan dat kinderen verschillen in talent en interesse. Wij bieden kinderen een uitnodigende onderwijsleersituatie. Door hen binnen dit proces te stimuleren, zullen zij zich bijna automatisch inspannen om op een originele en vindingrijke manier oplossingen voor problemen te bedenken. Zelfwerkzaamheid is belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, hen te vormen tot mensen die initiatief nemen, bij moeilijkheden een eigen stijl durven ontwikkelen en zelfvertrouwen hebben. Situering van de school De school ligt in het uiterste noorden van Alkmaar in de wijk Daalmeer en heeft een duidelijke buurtfunctie. De leerlingen komen vooral uit de omliggende wijk. Het gloednieuwe gebouw bleek al snel te klein om de enorme aanwas van nieuwe leerlingen op te kunnen vangen zodat rondom het hoofdgebouw een aantal noodlokalen werd neergezet. Het hoofdgebouw en de twee dependances liggen op dezelfde locatie en hebben hetzelfde postadres. Het hoofdgebouw bestaat uit een begane grond (3 leslokalen, een mediatheek, ict-lokaal en een speelzaal) en een verdieping (6 leslokalen). Aan de school is een gymzaal gebouwd die van binnenuit bereikbaar is. De grote dependance telt zes leslokalen, de kleine dependance beschikt over vijf leslokalen. Aan de school zijn ongeveer 25 personeelsleden verbonden. Cluster noord In het schooljaar is door het bestuur van het OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar) het zogenoemde strategisch beleidsplan opgesteld. Daarin staat o.a. dat de scholen voor het openbaar primair onderwijs zullen gaan samenwerken binnen nieuw te vormen clusters. Een slagvaardiger organisatie, een breder draagvlak voor innoverende ideeën, efficiency, kortere lijnen bij collegiaal overleg en een breed onderwijsaanbod zijn enkele argumenten om tot clustervorming over te gaan. De samenstelling van de clusters is hoofdzakelijk geografisch bepaald. Daarnaast heeft de grootte van de aangesloten scholen een rol gespeeld. De drie clusters zijn allemaal nagenoeg even groot v.w.b. het aantal leerlingen en leerkrachten. Het vierde cluster is opgebouwd uit de scholen voor speciaal onderwijs. Cluster Noord bestaat uit de Cilinder, de Cocon, Liereland en Zandloper. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -2-

5 3. Ons onderwijs Onze school hanteert het OntwikkelingsGericht Onderwijsconcept (OGO). De relatie tussen de samenleving enerzijds en de onderwijsdoelen anderzijds staat in OGO centraal. Het onderwijs moet de kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk dat we aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen en dat wij gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de kinderen hebben naar de wereld om zich heen. Kennis en vaardigheden moeten een bijdrage leveren aan de persoonsvorming van de leerlingen. De leerkracht zorgt ervoor dat de interesse van de kinderen steeds wordt opgewekt en daagt de kinderen uit zelf met oplossingen te komen. De leerkracht en de kinderen hebben een actieve rol in het onderwijsaanbod. We doen een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen en op deze manier proberen we de kinderen een eigen verantwoordelijkheid te geven. Belangrijk zijn de volgende vier voorwaarden voor ons onderwijs: 1. betekenisvol onderwijs 2. brede bedoelingen / ontwikkeling 3. betrokkenheid 4. bemiddelende leerkracht De leerkracht heeft binnen ons onderwijs een zeer belangrijke rol. Hij/zij bewaakt de kerndoelen(deze zijn per leerjaar omschreven), stimuleert en begeleidt, biedt leerstof aan die bij de ontwikkeling van dat moment past en zorgt voor een leer- en leefklimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Ieder kind is uniek en heeft recht op zijn/haar eigen ontwikkeling en begeleiding. Wij streven naar een doorgaande lijn in ons onderwijs voor de kinderen. Onze school is een lerende organisatie, we leren van en met elkaar, dit geldt voor leerkrachten en kinderen. De pijlers dragen de bouwstenen van ons onderwijs. (zie illustratie op deze pagina) Wij willen het onderwijs zoveel mogelijk in samenhang laten plaatsvinden. In alle groepen werken we thematisch. Thema s zijn uitermate geschikt om de link te leggen met de samenleving. Vanuit deze thema s worden activiteiten aangeboden, zoals spelactiviteiten, gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundige activiteiten, bouwen constructieactiviteiten. Vanaf groep 5 worden zo veel mogelijk - ook de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs (wereldoriëntatie) geïntegreerd in de thema s. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -3-

6 De inhoud van het onderwijs Spelactiviteiten Onder spelactiviteiten verstaan we alle spelvormen die te maken hebben met vrij spelen, het spelen in de hoeken, buitenspel en bewegingssituaties. Kinderen doen veel ervaringen op tijdens spelsituaties, zo leren ze de wereld om zich heen kennen. Spel heeft ook een belangrijke relatie met de taal/denkontwikkeling. Bijvoorbeeld het samen oplossen van problemen, het overleggen met elkaar, samen beslissen en bepalen wat er wel of niet gebeurt. Ze imiteren de handelingen, de rol, de taal en de interacties die ze in werkelijkheid zien (bijv. het spel in de huishoek, de schoenenwinkel, het restaurant, de dokter enz.). Bouw- en constructieactiviteiten Kinderen ondernemen activiteiten met allerlei materialen zoals: tekenen, schilderen, knippen en plakken, timmeren, bouwen met groot en klein materiaal (blokken, Lego, K nex enz.). Deze activiteiten hebben een verwantschap met spelactiviteiten, maar hebben toch een ander karakter. Het gaat om het laten ontstaan van een product, er staat een zeker resultaat voor ogen. Kinderen leren ook omgaan met schematische voorstellingen en bouwtekeningen. Gespreks- lees- en schrijfactiviteiten Alle activiteiten van kinderen en leerkrachten vragen om interacties en dialogen. De gespreksactiviteiten zijn altijd aanwezig, kinderen komen vooral verder door met elkaar én hun leerkracht in gesprek te zijn over hun spel of onderzoek en de vragen die ze daarbij hebben. Goed communiceren omvat het luisteren en spreken, maar heeft ook invloed op het lezen en schrijven. Ons belangrijkste uitgangspunt voor de lees- en schrijfactiviteiten is dat kinderen geïnteresseerde lezers en schrijvers worden. Het begint in de onderbouw met het spelen in de hoeken. Doen alsof je schrijft en leest: de dokter schrijft een recept uit, er wordt een boodschappenlijstje geschreven, het recept lezen, enz. Kinderen ontdekken dat je boeken kunt lezen, zelf kunt schrijven. Wat je zelf (of de leerkracht) opschrijft kan je later weer lezen. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met het lezen en schrijven. Het gaat om functionele lees- en schrijfactiviteiten, het moet ergens over gaan en aansluiten bij de individuele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen zijn gebaat bij taalonderwijs in samenhang, waarbij lezen, schrijven (spelling/grammatica) functioneel in dienst staan van het doel en de inhoud. In onze thema s werken we veel met eigen teksten en teksten uit boeken, zoals informatie-, prentenen leesboeken, internet, de krant, enz. Kinderen worden uitgenodigd om met elkaar én hun leerkracht te praten over wat zij hebben gelezen en geschreven. Kinderen leren nadenken over de inhoud, de woordenschat wordt uitgebreid. Onze school profileert zich als literaire school. Er zijn een aantal ankerpunten zoals de bibliotheek, waarin niet alleen boeken zijn opgenomen, maar ook gesproken en verfilmde boeken. Nieuwe boeken worden aan de leerkrachten en kinderen gepresenteerd en verschijnen op Er vinden veel boekpromotieactiviteiten plaats, we bezoeken regelmatig bibliotheek en boekhandel. Tijdens de boekenkring wordt over boeken gesproken, de verteltafel nodigt kinderen uit een verhaal na te spelen en er worden presentaties gehouden. Al jaren kennen wij onze LITERAIRE KRING, een doorlopend project waarbinnen veel aandacht besteed wordt aan jeugdliteratuur en poëzie, zoals de voorleesweken en de thema-avonden. De schoolmediatheek, waar leerkrachten en kinderen op zoek kunnen gaan naar informatie voor thema s, presentaties en werkstukken, wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal. De bronnenboeken zijn o.a. Taalactief, Goed gelezen, Taaljournaal, Balans, Nieuwsbegrip, informatie- en biebboeken, Spelling in de lift, Zelfstandig spellen. Op de sites en worden leerkrachten en kinderen in de gelegenheid gesteld verslag te doen van de activiteiten die in de verschillende groepen plaatsvinden. Engels Sinds 1985 is Engels een verplicht vak op de basisschool en op onze school wordt het wekelijks in groep 7 en 8 gegeven. Het doel van onze lessen is de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met de Engelse taal en de reeds onbewuste kennis bewust te maken en de woordenschat uit te breiden. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -4-

7 Rekenen en wiskunde Wiskundige oriëntatie is gebaseerd op de behoefte om te onderzoeken, te achterhalen, te voorspellen, te vergelijken en zeker te weten. Dit wordt bij de kinderen uitgelokt door o.a. het spelen in de hoeken. Kinderen leren door rekenen ook praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. We praten erover en vergelijken met elkaar de verschillende oplossingen. Uitgaande van de kerndoelen wordt in de groepen 1 t/m 4 het rekenonderwijs op een thematische manier vormgegeven. De methodes Wereld in Getallen en Maatwerk worden in de groepen 3/4 als bronnenboek gebruikt. Vanaf groep 5 wordt de methode Wereld in getallen gebruikt, omdat deze methode ingaat op begrippen en situaties uit het dagelijkse leven. Er worden niet louter rijtjes sommen aangeboden maar er is gelegenheid voor de kinderen om zelf oplossingen en oplossingsstrategieën te ontdekken. De methode biedt tevens voldoende verdiepingsmateriaal voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging. Belangrijke uitgangspunten zijn: de kinderen brengen hun wereld binnen, wij halen met ons thematisch onderwijs de wereld in de school, ieder kind wordt op zijn eigen wijs wereldwijs. Het verbeteren en verdiepen van culturele uitingen vormen een belangrijk onderdeel van ons thematisch onderwijs. De expressievakken, geïntegreerd in ons totale programma, bieden ontspanning maar tegelijkertijd wordt er wel degelijk aandacht besteed aan het leerproces en de kwaliteit. Bijna dagelijks brengen we de kinderen in aanraking met een bepaalde expressieactiviteit. Dit kan zijn tekenen, knippen of plakken, dramatiseren van een verhaal, een lied Wereldoriëntatie Onder de wereldoriënterende vakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs, gezondheidseducatie en verkeer. Deze vakken worden zoveel mogelijk in samenhang ze hebben op die momenten een gemeenschappelijk referentiekader - aangeboden tijdens de thema s. Activiteiten begeleiden dit traject zoals bv. klassengesprekken, onderzoeksvragen, presentaties, schooltelevisie, werkstukken, enz. In de groepen 1 t/m 4 worden deze vakken niet afzonderlijk behandeld. Onderwerpen die van belang zijn en in de kerndoelen vermeld staan, komen aan de orde. Vanaf groep 5 gebruiken we de volgende methodes als bronnenboeken: Hier en daar, De grote reis, Wijzer door de tijd, Bij de tijd, Wijzer door het verkeer, Natuurlijk. Deze methodes bieden hun eigen vakgebied aan als onderdeel van een geheel. In de handleidingen worden vaak andere informatiebronnen genoemd om het onderwerp in nog breder verband te bespreken. In de mediatheek staan informatieboeken over diverse onderwerpen. In alle groepen en in het ICT-lokaal kunnen de kinderen een lijst vinden met sites die ze kunnen gebruiken bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen of het uitwerken van werkstukken en/of presentaties. Cultuur Binnen het OGO vormen kunst en cultuureducatie geen aparte kernactiviteiten. Deze gebieden geven eerder een andere kijk op de wereld om ons heen. enz. Regelmatig vindt er een themapresentatie plaats, waar enkele groepen een programma verzorgen voor de andere groepen. Op een creatieve wijze laten de kinderen elkaar in het programma iets zien en horen van de activiteiten rond het thema in de groep. Contact met andere culturen Op onze school hebben we voornamelijk te maken met kinderen van Nederlandse afkomst. We vinden het echter wel belangrijk dat zij beseffen deel uit te maken van een multiculturele samenleving. Bij het voorbereiden en kiezen van thema s houden we rekening met een gevarieerd aanbod van bronnen bijv. concrete leefsituatie, actualiteit, techniek, handel en economie, cultuur, kunst en religie, de wereld in enz. We brengen kinderen in contact met andere culturen d.m.v. boeken, verhalen, film, schooltelevisie, gasten in de klas. Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Computers vervullen een steeds belangrijkere rol in ons leven en daarom vinden wij ook dat jonge kinderen daar zo snel mogelijk mee moeten leren omgaan. Bij ons ligt het gebruik van de computers sterk schoolgids o.b.s de Cocon pagina -5-

8 op de ondersteuning van het talige onderwijs en als informatiebron. Tijdens het werken met thema s maken kinderen bijv. teksten, verslagen en werkstukken. Dit gebeurt op individueel- en (klein)groepsniveau. Kinderen kunnen ook met een gerichte vraag op het Internet zoeken. Hiervoor hebben ze een onderzoekskaart die ze ondersteunt, het surfgedrag willen we ten alle tijde vermijden. Omdat dit niet zonder meer te bereiken is, is kennis van de computer en de bijbehorende programma s noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat de computer geen De oudste groepen krijgen gymles in de gymzaal van De Rietschoot. Groep 5 heeft een half jaar zwemonderwijs in zwembad de Hoornse Vaart. Zij worden op school opgehaald door een bus, zwemmen een half uur en keren weer terug. Dit zwemonderwijs is gratis, voor het busvervoer wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd. Vanzelfsprekend vervalt voor de groep die gymles. Sociale redzaamheid/bevordering gezond gedrag Het onderwijs in bevordering van de sociale redzaamheid is erop gericht dat leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om op een goede manier met elkaar en met hun medemensen om te gaan. Hierbij moet gedacht worden aan het goed onder woorden kunnen brengen van eigen gedachten, opvattingen, gevoelens en het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens, opvattingen enz. van anderen. Wij proberen dit binnen de school- en klassensituatie te bereiken door duidelijke gedragsregels af te spreken en door het houden van kringgesprekken. (Zie hoofdstuk 5: het pedagogisch klimaat) doel op zich mag zijn, maar een ondersteuning voor ons onderwijs. Door middel van afspraken m.b.t. het gebruik van de computer, besturing van de computer, tekstverwerking, informatie en communicatie (vaardigheden, Internetgebruik, protocol voor kinderen en leerkrachten) willen we bovenstaande doelen realiseren. We beschikken over een lokaal netwerk waarbij alle computers binnen school verbonden zijn met een centrale server. We hebben in iedere groep de mogelijkheid om gebruik te maken van educatieve programma s die op het netwerk beschikbaar zijn. In tegenstelling tot een les- of informatief boek hebben we wat minder greep op de informatie via internet. We hebben afspraken met de kinderen gemaakt, vastgelegd in een protocol, om misbruik te voorkomen. Per leerjaar hebben we de doelen c.q. vaardigheden opgesteld. Bewegingsonderwijs In de groepen 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het programma. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en er kan 1 x per dag gebruik gemaakt worden van het speellokaal. Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar de grote gymzaal in het hoofdgebouw. De ene keer worden allerlei toestellen neergezet, de andere keer wordt een spel gedaan. Een belangrijk bronnenboek is Basislessen bewegingsonderwijs van Wim van Gelder en Hans Stroes. Verantwoording van tijd over leer- en vormingsgebieden In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen een gevarieerd, met elkaar samenhangend activiteitenaanbod. De leerkrachten en kinderen bewegen zich daarbij op een vijftal gebieden: - Spelactiviteiten - Gespreksactiviteiten - Lees- en schrijfactiviteiten - Reken- en wiskundige activiteiten - Constructieve activiteiten Muziek, wereldoriëntatie en bevordering gezond gedrag zijn daarbij geïntegreerd. Voor een specifieke verantwoording verwijzen wij naar onze uitwerking: Met jou kan ik lezen, schrijven en rekenen. Dit ligt ter inzage op school. Voor bewegingsonderwijs wordt ieder schooljaar een rooster gemaakt. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook een samenhangend aanbod van activiteiten gedaan en binnen de context van een thema worden minilessen (oefeningen) aangeboden. Resultaten worden vastgelegd in het themaboek en het kennisschrift. De vakken worden aangeboden binnen de thema s met dien verstande dat er aan de kerndoelen wordt voldaan zoals aangegeven in onze overzichten per leerjaar. Deze doelen zijn aangegeven op overzichtslijsten. Als het niet mogelijk is dit aanbod binnen een thema aan te bieden, wordt dit als cursus aangeboden. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -6-

9 Belangrijke activiteiten Sportdag Jaarlijks wordt er een sport/speldag georganiseerd op het schoolplein, in de directe omgeving van de school of op een andere locatie (bv. het recreatieschap Geestmerambacht). Vanwege het leerlingenaantal worden deze evenementen per bouw georganiseerd. Schoolkamp Groep 8 gaat niet meer op schoolreis. Zij gaan op schoolkamp naar het waddeneiland Texel. Daar wordt gelogeerd in een Stayokay-hostel (3 dagen en 2 overnachtingen). Drie dagen lang worden diverse activiteiten ontplooid zoals een boottocht op de Waddenzee met een garnalenkotter, een bezoek aan natuurmuseum Ecomare en een wandeling door de Slufter. Voor dit schoolkamp wordt aan de ouders een extra eigen bijdrage gevraagd. Excursies Enkele malen per jaar maken we in het kader van een thema een educatief uitstapje. Er wordt dan een voorstelling bezocht, een bezoek gebracht aan een kinderboerderij, een museum, de bibliotheek of een bedrijf. Voorleesweek Ieder jaar wordt een thema gepland met daarin een voorleesontbijt en een thema-avond voor alle ouders en de kinderen vanaf groep 5. Tijdens deze week worden ook schrijvers of illustratoren van kinderboeken uitgenodigd. Schoolvoetbal De oudere leerlingen nemen deel aan het schoolvoetbaltoernooi dat voor Alkmaar en omgeving wordt georganiseerd. Bibliotheekbezoek Alle groepen zijn in bezit van een klassenpas. Ter voorbereiding van een thema zullen leerlingen o.l.v. van een ouder een bezoek brengen aan de bibliotheek en daar boeken lenen. Daarnaast zullen er ook groepen een informatieochtend in de bibliotheek bijwonen. Een medewerker van de bibliotheek geeft uitleg over soorten boeken en hoe de kinderen deze boeken kunnen vinden in de bibliotheek. Voorstellingen We maken in alle groepen gebruik van het programma-aanbod dat is samengesteld door de samenwerkende culturele instellingen voor het Primair Onderwijs Alkmaar. Dit betekent dat men jaarlijks een bezoek aan de Vest of het filmtheater Provadja brengt of een voorstelling op school bijwoont. Schoolreis Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. De schoolreis heeft geen educatief karakter. We zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. De bestemmingen zijn aangepast aan de groepen. De laatste jaren zijn we in de bovenbouw o.a. naar het Dolfinarium, Duinrell, Drievliet en het Archeon geweest. Voor de onderbouw werd een indianenfeest in het Geestmerambacht georganiseerd, een schatgraverfeest op het strand gehouden of spoorzoeken in het bos. Verder zijn de onderbouwgroepen ook met de bus naar Artis en Sprookjeswonderland geweest. De kinderen worden tijdens de reis verdeeld in kleine groepjes, die begeleid worden door leerkrachten en ouders. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -7-

10 4. Zorg voor de leerlingen Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen Op de Cocon stemmen we ons onderwijs zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van een kind. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school doen wij op verschillende manieren. Van ieder kind wordt een dossier aangelegd met daarin persoonlijke gegevens, zoals observaties, gesprekken met de ouders, onderzoeks- en testresultaten enz. Ouders hebben de mogelijkheid - na een afspraak met de directie - het leerlingdossier in te zien. Bovendien bespreekt de leerkracht drie keer per jaar alle leerlingen met de intern begeleider. Observaties Observeren van een kind dat aan het spelen of werken is, levert ons heel betrouwbare informatie over de ontwikkeling van dat kind op. In de dagelijkse activiteit kunnen we zien of het goed gaat met het kind, we kijken of de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt en we onderzoeken of de activiteiten die de kinderen ondernemen voldoende ontwikkelingswaarde hebben. In de groepen 1 t/m 4 wordt het observatiesysteem HOREB (Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling) gebruikt en net als in de groepen 5 t/m 8 worden de gegevens vastgelegd in het kinderdagboek. Het is ook mogelijk dat er een extern onderzoek plaatsvindt. Overzicht van methodeonafhankelijke toetsen technisch lezen (begrijpend lezen wordt hieraan gekoppeld) AVI Nieuwe uitgave, KPC 1994 Groep 3: op afroep Groep 4 t/m 8: sept/okt en jan/feb begrijpend lezen CITO uitgave 1998 Groep 4 en 6: feb/maart spelling PI-dictee, uitgave april 1999 Groep 4 t/m 8: sept/okt en jan/feb rekenen CITO uitgave 2002 Groep 4 t/m 8: sept/okt Tempo-toets Groep 4 t/m 6: sept/okt Groep 7 en 8: alleen die kinderen die het vorig schooljaar onder de signaallijn hebben gescoord Toetsen en testen Toetsen hebben het grote nadeel dat er een gekunstelde situatie is, waarin een kind moet laten zien wat het op een deelgebied presteert. Hoewel dit een nadeel is, biedt het toetsen ook een voordeel: we kunnen zien hoe een kind zich ontwikkelt (in vergelijking met eerdere toetsen). We kunnen zien of een kind niet stagneert in zijn/haar ontwikkeling. De toetsen worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Indien nodig wordt een planning speciale aandacht voor individuele kinderen gemaakt of er wordt een plan van aanpak op groeps- of schoolniveau ontwikkeld. De extra begeleiding zal in principe in de eigen groep plaatsvinden o.l.v. de eigen leerkracht. Als een kind opvallend uitvalt op een of meer deelgebieden, kunnen we overgaan op testen. Er wordt dan een p.d.o. (pedagogisch didactisch onderzoek) afgenomen en/of de leerling wordt in de groep geobserveerd. De ouders moeten toestemming geven voor dit onderzoek. Na het p.d.o. of de observatie worden de bevindingen met de ouders besproken en zal de intern begeleider met de groepsleerkracht onderzoeken welke aanpassing (en) noodzakelijk zijn om de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Indien nodig wordt een planning speciale aandacht opgesteld. Daarin wordt vermeld welke extra begeleiding het kind krijgt. entreetoets CITO, uitgave 2003, Groep 7: mei eindtoets CITO, uitgave 2007, Groep 8: februari Nederlandse taal (NT2) Voor kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, wordt tijdens ieder thema een uitgebreide woordenlijst samengesteld om zodoende de woordenschat uit te breiden. De leerprocessen op het gebied van NT2 worden ingebed in activiteiten die voor kinderen zinvol zijn (bijv. de verteltafel). Rapportage Zoals al eerder vermeld, zijn er veel verschillen tussen kinderen. We kunnen als leerkracht niet van één norm uitgaan. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -8-

11 De kwalificatie goed voor een toekomstige VWOleerling is een andere dan die voor een toekomstig VMBO-leerling. Er zijn 3 schriftelijke rapportages per jaar (evaluaties van de voorgaande periode) voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De schriftelijke rapportages worden mondeling met u doorgenomen. U ontvangt van de leerkracht voor aanvang van de rapportweken een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens de rapportweken wordt door alle leerkrachten één avond gepland voor het houden van gesprekken. Vanaf groep 6 mogen kinderen bij het gesprek aanwezig zijn. De rapportages zijn als volgt ingedeeld: groep 1/2 Voor de kinderen uit de groepen 1/2 geldt de volgende regel: Alleen de kinderen die naar groep 3 gaan krijgen een schriftelijke én mondelinge rapportage, voor de andere kinderen worden de gesprekken gepland tijdens de volgende rapportageweken: 1e rapportageweek voor de oudste kleuters en de kinderen die in voorgaand schooljaar vanaf 1 januari 4 jaar zijn geworden; 2e rapportageweek voor kleuters die tussen augustus en januari gestart zijn; 3e rapportageweek voor de oudste kleuters (schriftelijk) en de kinderen die na 1 januari zijn ingestroomd. groep 3 t/m 7: 2 keer tijdens de rapportweken, 3e keer op verzoek van ouders of leerkracht groep 8: 2 keer in samenhang met de advisering betreffende het voortgezet onderwijs. Kleuterverlenging Van kleuterverlenging is sprake wanneer een kleuter 5 jaar en 9 maanden is en hij/zij niet doorgaat naar groep 3. Als de leerling langer dan 8,5 jaar over de basisschool doet, is er sprake van verlenging. Vanuit de wet geredeneerd zouden scholen in beginsel leerlingen die voor 1 januari op school zijn gestart aan het eind van het schooljaar door moeten laten stromen naar het volgende leerjaar. Voor leerlingen die daarna komen, geldt dat zij tussen de 8 en 8,5 jaar over de basisschool doen. De leerlingen van vóór januari doen er tussen de 7,5 en 8 jaar over. De inspectie hanteert deze beleidslijn (verlenging vanaf 5 jaar en 9 maanden). De school neemt beargumenteerde besluiten tot een extra jaar verlenging en stelt voor deze leerlingen een handelingsplan op. Het zorgteam: van zorg op groepsniveau naar zorg op schoolniveau In sommige gevallen is het raadzaam hulp in te roepen van anderen die over specifieke deskundigheid beschikken op het gebied van zorgverbreding. In het zorgteam krijgt de intern begeleider meer mogelijkheden tot overleg en kan de verantwoordelijkheid gedeeld worden. De taken van het zorgteam aanscherpen van de hulpvraag vanuit verschillende disciplines advisering behandeling en vervolgtraject bewaken van de procedures van de uitvoering van het zorgtraject op schoolniveau (evaluatie en toezicht) vaststellen van de zorggrenzen van de school overzicht hebben over de zorgcapaciteit van de school en zorgen voor een efficiënte bewaking hiervan indien nodig advisering aan intern begeleider, leerkracht en/of ouders. Na signalering en bespreking van de didactische toetsen kan extra zorg in gang gezet worden. Als wij denken dat we het kind niet verder op onze school kunnen begeleiden, vindt aanmelding plaats bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Zo n aanmelding gebeurt middels een onderwijskundig rapport. Daarin wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van het kind. Er wordt geprobeerd zo duidelijk mogelijk weer te geven waarom onze school zich niet meer in staat acht dit kind verder te begeleiden. De invulling van dit onderwijskundig rapport met de formulering van de concrete hulpvraag wordt verzorgd door de intern begeleider met de leerkracht van het kind. (In het geval van aanmelding wordt het rapport gedragen door alle leden van het zorgteam.) Na advies en verklaring van toelaatbaarheid door de PCL zal de schoolloopbaan worden vervolgd op een school voor speciaal basisonderwijs of een andere basisschool. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -9-

12 Samenstelling van het zorgteam Directie verantwoordelijk voor het totale zorgbeleid op schoolniveau, schakel tussen zorgteam en de werkvloer Intern begeleider coördinator, observaties en p.d.o s, schoolinformatie, schakel tussen zorgteam en werkvloer Schoolbegeleider (O.B.D.) adviseur, orthopedagoog en psycholoog Dit betreft: 1. een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling 2. een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS 3. een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school Vervolgens wordt aan de hand van de onderwijskundige vragen bezien of onze school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in de beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Onze school zal bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheid die het samenwerkingsverband WSNS of VO-VSO biedt. Bij het besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er in principe van uit dat bij toelating de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. Regeling leerlinggebonden financiering Met ingang van 1 augustus 2003 is de Wet Leerling Gebonden Financiering (LGF) in werking getreden. Deze wet beschrijft de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen die: visueel gehandicapt zijn (cluster 1) doof/slechthorend zijn of ernstige spraakmoeilijkheden hebben (cluster 2) zeer moeilijk lerend, lichamelijk of meervoudig gehandicapt of langdurig ziek zijn (cluster 3) zeer moeilijk opvoedbaar zijn (cluster 4) Voor deze leerlingen zijn gespecialiseerde scholen beschikbaar, de zogenaamde Regionale Expertise Centra (REC-scholen). Deze scholen zijn goed toegerust voor de opvang van deze leerlingen. Om de integratie van de leerlingen en de keuzevrijheid van de ouders te bevorderen, maakt de Wet Leerling Gebonden Financiering het mogelijk om deze leerlingen onder voorwaarden op te vangen in het reguliere onderwijs. Op onze school worden bij aanmelding van een rugzakleerling (leerling met een persoonsgebonden budget) aan de hand van de onderwerpen die in het onderstaande schema zijn opgenomen, de onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen. Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: de leerkracht tijd krijgt voor zaken als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties de extra formatie die voor het betreffende kind wordt ontvangen zinvol en effectief ingezet kan worden de ouders gevraagd zal worden om in te springen indien nodig er afspraken gemaakt dienen te worden (planning speciale aandacht) er regelmatig geëvalueerd wordt of er op school voldoende mogelijkheden zijn om de leerling te kunnen blijven begeleiden de leerkracht (school) voldoende ondersteuning krijgt van het REC de school in voldoende materiële zin kan voldoen aan de hulpvraag Grenzen aan onze zorg Met als uitgangspunt dat de toelating van een rugzakleerling steeds individueel beoordeeld moet worden, stellen we de volgende grenzen aan de zorg vast gebrek aan opnamecapaciteit één kind met een handicap, zoals bedoeld in de wet, is per groep het maximum verstoring van het leerproces van andere leerlingen We zullen altijd afwegen of de extra aan- schoolgids o.b.s de Cocon pagina -10-

13 5. Het pedagogische klimaat van de school dacht die de leerling met een handicap nodig heeft in verhouding staat tot de aandacht van de overige leerlingen zorg/behandeling en onderwijs als de tijd die aan de speciale zorg en (medische) behandeling besteed moet worden aan de leerling duidelijk ten koste gaat van de onderwijstijd, moeten we ons afvragen of plaatsing bij ons wel zinvol is verstoring van rust en veiligheid met name bij ernstige gedragsproblemen zal het niet mogelijk zijn een zodanige leeromgeving te scheppen dat het kind verantwoord opgevangen kan worden Verwijzing voortgezet onderwijs In groep 7 en 8 (september/oktober) worden de ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst waar uitleg gegeven wordt over de wijze waarop de kinderen getoetst worden in verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs (zie overzicht methodeonafhankelijke toetsen). In oktober van groep 8 krijgen de kinderen hun eerste (voorlopig) advies voor het VO met de uitslag van de Cito-entreetoets. In januari worden die kinderen getoetst die in aanmerking komen voor LWOO (LeerWegOndersteunend Onderwijs). In februari is de Cito-eindtoets, in maart wordt het definitieve schooladvies gegeven en kunnen de ouders hun kind opgeven voor het voortgezet onderwijs. Een goede sociaal/emotionele ontwikkeling van een kind is een van de belangrijkste doelstellingen van ons onderwijs. Binnen onze school wordt daar veel aandacht aan geschonken. De doelen van OGO sluiten hierbij aan: wij schenken veel aandacht aan bijv. communiceren en taal, samen werken/spelen, plannen maken en initiatieven nemen. Kinderen worden actief betrokken bij veel situaties die hierom vragen. Kinderen leren op deze manier overleggen en ook omgaan met teleurstellingen en zelf ruzietjes en onenigheden op te lossen. Bekend is dat kinderen zich vrij en tevreden moeten voelen om te kunnen leren. Nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben zijn immers belangrijke pijlers, kinderen mogen en durven fouten te maken. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft te maken met de pedagogische waarden en is als zodanig een zaak voor de hele school. We gebruiken de methode Beter omgaan met jezelf en de ander. Deze methode gaat ervan uit dat de sociaal-emotionele vorming geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk. Op deze manier kunnen wij preventief in plaats van probleemgericht werken. Het komt helaas ook voor dat een kind zich al langere tijd ongelukkig voelt omdat hij of zij stelselmatig geconfronteerd wordt met vervelend of agressief gedrag, wordt geplaagd of buitengesloten van de groep, we spreken dan van pesten. Pesten is een vorm van conflict. Wij nemen conflicten serieus. Jarenlange ervaringen hebben ons geleerd dat het straffen van de pesters weinig oplevert. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de pestdeskundige Drs. Bob van der Meer dat de pester(s) en gepeste(n) veel aandacht krijgen, maar dat er meer participanten in het hele proces zijn (zwijgers, meelopers en verdedigers). Deze participanten hebben we nodig om tot een oplossing te komen. Wat we preventief doen Ter voorkoming van pestgedrag zijn de volgende punten van belang: We hebben schoolregels; bij de start van een schooljaar worden deze besproken en uitgelegd De leerkracht én de kinderen stellen ieder schooljaar samen de groepsregels vast In het huishoudelijk reglement ligt vast wat de schoolregels zijn waaraan iedereen, leerkracht én leerling zich dient te houden De methode Beter omgaan met jezelf en de ander is een belangrijk bronnenboek; er is een naslagmap met benodigde informatie over een goed pedagogisch klimaat De leerkrachten houden toezicht bij het binnenkomen en verlaten van de school en tijdens de speeltijden en pauzes We hebben preventief overleg met de schoolgids o.b.s de Cocon pagina -11-

14 ouders bij dreigend pestgedrag. Eventueel verwijzing naar Bureau Jeugdzorg of een weerbaarheidstraining kan daarbij aan de orde gesteld worden. De leerkrachten blijven zich scholen w.b. het pedagogisch klimaat d.m.v. cursussen, maar ook intern tijdens de pedagogsche vergaderingen Karin Donkers en Riet de Jong zijn de contactpersonen. (Regionale Instelling MAatschappelijke dienstverlening) Het RIMA kan eventueel tussen beide partijen bemiddelen. Rol managementteam en schoolbestuur Het management komt in beeld op het moment dat de problematiek a) door de leerkracht niet meer alleen afgehandeld kan worden. De problematiek blijkt dermate ingewikkeld dat de leerkracht om hulp vraagt b) het niet tot één groep beperkt blijft c) als er sprake is van onbegrensd gedrag Onbegrensd gedrag Wat we doen bij pesten De No-Blame methode is een aanpak om het pesten te laten ophouden. De methode werkt vanuit een niet-straffend model en is juist daarom zeer effectief. We kijken naar de pester met gevoelens van boosheid en frustratie en naar het slachtoffer (het gepeste kind) met medelijden. Er zijn echter altijd andere kinderen bij betrokken: de zwijgende kinderen, dit zijn de kinderen die er niets mee te maken willen hebben. De groep die meeloopt, de meelopers, zijn die kinderen die aanmoedigen of meedoen door als publiek te fungeren. De verdedigers zijn kinderen die het durven op te nemen voor de gepesten. Ze zijn populair, sociaal competent. Men is het erover eens dat pesten in wezen een groepsverschijnsel is waarin iedereen uit de groep wel een rol speelt zoals hier omschreven. Vaak bekrachtigen kinderen het gedrag van de daders door niet in te grijpen of door er niets van te zeggen of sterker nog door ze aan te moedigen. Als school maken we hier werk van door een groepsdynamische aanpak. Indien nodig onderzoeken we (op anonieme basis) met de hele groep wie welke rol heeft. Op deze manier kunnen we ingrijpen en de onevenwichtige machtsbalans aanpakken. Wat u als ouder kunt doen bij pesten buiten schooltijd Ouders kunnen te allen tijde de wijkagent bellen. Het telefoonnummer is De wijkagent inventariseert de klachten en geeft advies of zal indien nodig contact opnemen met het RIMA Als het gedrag van een kind na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school niet verbetert, gaat het volgende stappenplan in werking. De ouders worden altijd op de hoogte gebracht. 1) gesprek ouders, kind, leerkracht en één directielid 2) 1ste overtreding: uit de groep geplaatst, formulier invullen en contact met de ou - ders 3) 2de overtreding: zelfde als bij nummer 2, met dien verstande dat een directielid bij het gesprek aanwezig is 4) 3de overtreding, zelfde als bij nummer 2, met dien verstande dat het uitgebreid gaat worden met een time-out (de directie en de leerkracht bepalen samen wat de time-out zal inhouden) Verwijderingsprotocol Preventieve ronde gesprek leerkracht met de leerling bij herhaling: gesprek leerkracht met de leerling en ouders(s)/verzorger(s) vervolggesprek directie, leerkracht en ouder(s)/verzorger(s) De eerste stappen worden schriftelijk ter kennisgeving aan de schoolleiding gemeld, zodat deze een goed overzicht houdt. Sanctionerende ronde Waarschuwing aan de leerling: deze wordt schriftelijk vastgelegd aan de ouder(s)/verzorger(s). De directie wordt hiervan in kennis gesteld en de schriftelijke waarschuwing wordt door de directie gefiatteerd. Bedenktijd/time-out De leerling wordt voor de duur van 1 of 2 dagen de toegang tot de school ontzegd. Deze tijd wordt benut om zich te bezinnen en/of te beraden over schoolgids o.b.s de Cocon pagina -12-

15 6. Organisatie van de school eventueel nader te nemen stappen. De ouder(s)/ verzorger(s) worden direct op de hoogte gesteld van deze maatregel. De leerling zal gedurende deze dagen een opdracht mee naar huis krijgen die hij thuis zal moeten uitwerken. Schorsing In deze fase wordt de leerling formeel voor de duur van 1 tot 3 dagen geschorst. De school doet melding aan: De ouder(s)/verzorger(s) Het bevoegd gezag De leerplichtambtenaar De onderwijsinspectie Het team Naast de functie van groepsleerkracht onderscheiden wij nog de volgende functies: Managementteam Wij werken op de Cocon met een managementteam, bestaande uit de directie, bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Bouwcoördinator De school benadert de ouder(s)/verzorger(s) voor een gesprek, waarvan verslag gemaakt wordt. Verwijdering Dit is de laatste stap. De leerling wordt niet meer toegelaten tot de school. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk in kennis gesteld van de voorgenomen verwijdering, evenals het bevoegd gezag, leerplicht en de onderwijsinspectie. De school is verplicht binnen 8 weken de inspanning te leveren om de leerplichtige leerling onder te brengen bij een andere school. De schoolorganisatie bestaat uit twee bouwen: onderbouw (heterogene groepen1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Eén van de groepsleerkrachten uit iedere bouw kan opgeleid worden voor de wisselfunctie van bouwcoördinator. Deze coördinator is belast met het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de eigen bouw, het leiden van bouwvergaderingen en het behartigen van de belangen van de bouw in het managementteam. De coördinator van de onderbouw is tevens intern begeleider van deze groepen. Bij afwezigheid vervangt de coördinator de directie. Coördinator Informatie Communicatie Technologie (I.C.T.) Speciaal opgeleide collega die alles rond de computeractiviteiten voor zijn rekening neemt. Hij coördineert alle activiteiten rond dit vakgebied, coacht collega s en is vraagbaak voor ons allen, geeft informatie, zorgt voor een beleidsplan en houdt de hard- en software bij. Coördinator Cultuureducatie Een speciaal opgeleide leerkracht die de vertaling van het beleid op het gebied van cultuureducatie voor zijn rekening neemt. Hij coördineert alle activiteiten rond dit vakgebied en is een vraagbaak voor het team. De Cocon heeft jeugdliteratuur als speerpunt gekozen voor haar Cultuureducatie. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -13-

16 Werken met boeken en eigen teksten heeft heel veel aandacht. Coördinator Techniek Een speciaal opgeleide leerkracht die de vertaling van het beleid op het gebied van techniek voor haar rekening neemt. Zij maakt het beleidsplan en is degene die zorgt voor de vertaling van het beleid in betekenisvolle activiteiten voor leerlingen. Stagiaires De Cocon vindt het belangrijk dat studenten van opleidingen die een directe relatie hebben met het primair onderwijs de kans krijgen om praktijkervaring op te doen op basisscholen. Gedacht moet worden aan de reguliere vierjarige PABO, maar ook de verkorte tweejarige opleiding en de herintredercursus. Daarom stellen wij altijd plaatsen beschikbaar. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleid personeel. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. van nascholing. Ook daaraan zal zoveel mogelijk gehoor worden gegeven. Het is gebruikelijk, dat de BHV-ers (BedrijfsHulpVerlener) elk jaar een opfriscursus volgen. De andere cursussen die gevolgd gaan worden, zijn over het algemeen kortdurend. De groepen Groepsindeling De indeling in groepen op de Cocon is voor onderen bovenbouw verschillend. In de onderbouw kennen we allemaal heterogene groepen. Dit betekent dat de 4, 5 en 6 jarigen in 1/2, 2/3 en 3/4 groepen geplaatst worden. In de bovenbouw kent de school groepen gebaseerd op jaarklassen. Alleen als de school er door de leerlingenaantallen toe gedwongen wordt, zal overgegaan worden tot de vorming van combinatiegroepen. De eindverantwoording voor de groepsindeling ligt bij de directie van de school. Vervanging bij ziekte, ADV of anderszins Het is niet meer zo dat alle leerkrachten vijf dagen per week op onze school werken. Velen werken parttime. Verder heeft een ieder recht op ADV. Daarom zijn er vaak meerdere leerkrachten werkzaam voor een groep. In de praktijk komt het voor dat we een beroep moeten doen op een invaller. Invallers zijn echter schaars. In de groepen 3 t/m 8 hebben we de afspraak dat de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen als we geen invaller hebben. Mocht de periode, dat we zonder invaller moeten werken langer duren dan twee dagen, dan zal er middels een brief een beroep gedaan worden op ouders om hun kind op te vangen. In de groepen 1/2 wordt aan de ouders s morgens gevraagd om hun zoon/dochter weer mee naar huis te nemen. Mocht dit echter niet lukken, dan worden ook deze leerlingen verdeeld over de andere onderbouwgroepen. Nascholing van leerkrachten Inzet middelen groepsverkleining De middelen voor groepsverkleining worden evenredig ingezet in de groepen 1 t/m 8. Hierdoor kunnen we binnen de kleinere groepen gerichter differentiëren. Zowel de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, als de kinderen die gebaat zijn bij meer uitdaging, geven we daarbij gericht aandacht. Er gebeurt veel in het onderwijs in Nederland. Daarom is het heel belangrijk dat leerkrachten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Dit gebeurt door middel van het raadplegen van literatuur en door nascholing. Het is de school die aangeeft welke cursussen van belang zijn voor het team of individuele leerkrachten. Daarnaast hebben de teamleden zelf ook wensen ten aanzien schoolgids o.b.s de Cocon pagina -14-

17 7. Voortdurend het onderwijs verbeteren. Voortdurend het onderwijs verbeteren Op de Cocon wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie op kind, onderwijs en maatschappij. Vanaf de start van de school hebben wij beetje bij beetje onze ideeën over onderwijs vertaald in een visie (OntwikkelingsGericht Onderwijs). Centraal daarbij staat dat wij er vanuit gaan dat kinderen verschillen in talent en interesse. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat zij plezier beleven aan leren waarbij we voldoen aan de kerndoelen. We begeleiden kinderen bij het zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren. Door de belangstelling van de kinderen voor de wereld om hen heen te wekken, proberen we een optimaal leereffect te bereiken. Het is zeker niet zo dat deze visie niet aan veranderingen onderhevig is. Wij blijven ons bij- en nascholen om de doelstellingen en uitgangspunten bij te schaven om de kinderen datgene te bieden dat aansluit bij de wereld om hen heen. Schoolplan In school is er voor de periode een schoolplan vastgesteld. Hierin vindt u de stand van zaken aan het begin van deze periode en een meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaar. Dit beleidsplan wordt aan het einde van ieder schooljaar voor de komende jaren bijgewerkt en voor het nieuwe schooljaar uitgewerkt. Het schoolplan ligt op school ter inzage. Kwaliteitsmeting OPOA heeft deze tweejaarlijkse cyclus ingesteld om scholen in staat te stellen te komen tot een goed inzicht in de kwaliteit van de school. Ook stelt het de inspectie in staat zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van het onderwijs op de school. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn hierin bevraagd over de kwaliteit van het onderwijs op school. De uitkomsten leiden tot een aantal conclusies en een plan van aanpak. Inspectierapport De inspectie van het onderwijs onderzoekt sinds een aantal jaren hoe het staat met de kwaliteit van het basisonderwijs. Het Integraal School Toezicht (IST) concentreert zich op drie vragen: 1. Is het onderwijsleerproces in de groepen van voldoende kwaliteit? 2. Realiseert de school voldoende opbrengsten? 3. Zijn de condities op de school voldoende gunstig voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en voor het bereiken van voldoende opbrengsten? schoolgids o.b.s de Cocon pagina -15-

18 8. Contacten met ouders / verzorgers Wij stellen betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Op onderstaande manier houden wij u op de hoogte. Schoolgids Ouders die voor het eerst een kind hebben aangemeld op de Cocon, ouders die zich aan het orienteren zijn maar natuurlijk ook de ouders die al een kind hebben op de Cocon ontvangen deze gids met daarin achtergrondinformatie over o.a. onze onderwijsvisie en de wijze waarop wij werken. Mededelingen Via uw kind ontvangt u, waar nodig, informatie over zaken die specifiek zijn voor een groep of een bouw. Bijvoorbeeld over een excursie die de groep van uw kind gaat maken. Website De Cocon beschikt over een eigen website. Op de website vindt u o.a. de schoolgids, de nieuwsbrief, de jaarkalender, foto s van verschillende activiteiten etc. U kunt onze website vinden op Voorlichting tijdens groepsavonden Voor oktober houdt iedere groep een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders. Tijdens deze avond wordt o.a. ingegaan op de wijze waarop in deze groep gewerkt wordt en wordt informatie gegeven over het werken binnen thema s. Afspraken maken Schoolplan Het schoolplan is een beleidsdocument waarin elke school haar onderwijskundig- en personeelsbeleid beschrijft en de inrichting van de kwaliteitszorg weergeeft. Via het schoolplan legt de school verantwoording af aan haar omgeving. Dit plan kunt u, op verzoek, inlezen. Jaarkalender Op deze jaarkalender staan de vakanties en vrije dagen. Daarnaast worden de data van een groot aantal activiteiten en festiviteiten vermeld. De kalender bevat tevens gegevens die jaarlijks aangepast dienen te worden zoals; verantwoording lestijden, gymrooster, uitstroomgegevens en groepsbezetting. Nieuwsbrief Maandelijks verschijnt dit voor ouders bestemde mededelingenblad. U treft hier aanvullende actuele informatie aan over schoolzaken, zoals formatie, huisvesting, excursies maar ook nieuws van de Activiteiten Commissie en Medezeggenschapsraad. In de Nieuwsbrief die wordt meegegeven aan het oudste kind van ieder gezin dat op de Cocon zit, wordt ook altijd een agenda opgenomen. Wij stellen contacten met u als ouder bijzonder op prijs en willen daar ook de juiste aandacht aan kunnen schenken. Als u een teamlid wilt spreken, maak dan een afspraak na schooltijd. Hij/zij kan dan tijd voor u vrij maken om rustig met u te praten en bovendien kan hij/zij zich dan voorbereiden. Communicatie voor de les of tussen de middag kan nooit bevredigend zijn. Integendeel: op die tijden is de leerkracht vaak met andere dingen bezig en kan een boodschap totaal verkeerd overkomen. Vermijd daarom bij voorbaat het ontstaan van dit soort misverstanden en maak een afspraak op een tijd dat u beiden uitkomt. Heeft u het idee dat u er met de leerkracht niet uitkomt, maak dan een afspraak met de betreffende bouwcoördinator. Hij/zij heeft veel ervaring en zal zich altijd neutraal opstellen. Belangrijk is wel dat hij/zij zich kan voorbereiden op dit gesprek. Uit bovenstaande moet u niet opmaken dat een gesprek met de directie dus nauwelijks mogelijk is. Dat is zeker niet waar, de deur naar hun kantoor staat figuurlijk gesproken altijd open. Wel is het zo dat zij zich vooral richt op beleidstechnische zaken en door de interne taakverdeling wat verder van de groepsactiviteiten afstaat. In tegenstelling tot de groepsleerkrachten is het bij de directie wel mogelijk om tijdens schooltijd een afspraak te maken. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -16-

19 Informatieverstrekking gescheiden ouders Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. Wij zijn als school verplicht beide gezaghebbende ouders te informeren. Dus ook de niet-verzorgende ouder. De ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is dient geïnformeerd te worden door de gezaghebbende ouder. Alleen in het geval van zeer zwaarwegende argumenten kan in het belang van het kind van die richtlijn worden afgeweken. Om hierboven genoemde redenen zal in het vervolg het adres van de niet-verzorgende ouder of de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder ook in onze administratie worden opgenomen. Omdat de wet niet voorschrijft om welke informatie het precies gaat, geldt hiervoor ons schoolbeleid. Als de adresgegevens van de niet-verzorgende ouder (maar wél gezaghebbende ouder) bij ons bekend zijn, wordt hij / zij op de hoogte gesteld van: Algemene schoolinformatie Schoolgids Nieuwsbrief Kindgebonden informatie Schoolrapportage Verwijzing naar vervolgonderwijs Aanmelding bij externen Rapportage externen Met de gezaghebbende ouders wordt overlegd op welke wijze de informatievoorziening gerealiseerd wordt. Voor de ouderavonden en de rapportagegesprekken worden beide ouders uitgenodigd. De school biedt de mogelijkheid om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun kind willen praten, maar niet samen. In dit geval dienen beide ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directie. De school heeft als beleid dat deelname door ouders aan schoolactiviteiten alleen mogelijk is indien beide ouders én de kinderen akkoord gaan. Als verstrekking van bovenstaande informatie aan de niet-gezaghebbende ouder niet is toegestaan (bijv. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van de leerling toegevoegd. Het belang van de betrokkenheid van ouders bij de school woordelijk voor het helpen opgroeien van kinderen. Daarom is het goed dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de leerkrachten, waarbij afspraken nagekomen moeten worden. De ouders mogen altijd van de school verwachten dat zij goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind(eren), zeker als er problemen zijn. Daarnaast verwacht de school van de ouders, dat informatie die de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden, (eventueel in vertrouwen) gemeld wordt. Helpende ouders Wij proberen de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken. Eén van de zichtbare zaken daarvan is de assistentie van ouders aan de school bij lezen, taalleesspelletjes, bibliotheek enz. Ook kan het gebeuren dat er voor incidentele zaken zoals vervoer voor een bepaalde activiteit of hulp bij de Sinterklaasviering, sport- en speldag, excursies e.d. een beroep op u wordt gedaan. Zonder uw hulp kan een aantal van deze activiteiten niet gerealiseerd worden. Wij hopen ook dit schooljaar weer op uw hulp te kunnen rekenen. Voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders gelden wel een paar belangrijke regels: Als ouders in school helpen, zien wij graag dat zij de sfeer in school respecteren en onze visie onderschrijven Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht Bij verhindering verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht Wij vertrouwen erop dat u niet met andere ouders praat over de vorderingen van de kinderen die u begeleidt. Wij zien uw hulp graag tegemoet, bij voorkeur zonder uw eigen niet-schoolgaande kinderen. Indien een ouder tijdens een activiteit helpt, wordt deze ouder door de organisatie ingedeeld in een andere groep dan de groep van het eigen kind. Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verant schoolgids o.b.s de Cocon pagina -17-

20 Medezeggenschap De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur (Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar) te maken hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De leden van de MR worden benoemd via verkiezingen. De directie van de school kan gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken. Hierbij vertegenwoordigt de directie het bestuur. Indien de MR dit wenst kan zij rechtstreeks een bestuurslid raadplegen voor overleg. Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR wordt bezocht door een afgevaardigde van de MR. Hier worden zaken besproken die voor alle openbare scholen van belang zijn (vakanties, personeelsbeleid, etc.). Dat zal nooit vlak voor aanvang van de lessen zijn. Een leerkracht kan ervoor kiezen om een collega bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Als een ouder van mening is dat de communicatie tussen hem en de leerkracht verstoord is waardoor een gesprek niet mogelijk is, wordt verwezen naar de bouwcoördinator. Deze coördinator luistert en bemiddelt vervolgens. Indien dit niet naar tevredenheid verloopt, volgt er een gesprek met de directie. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt Activiteitencommissie De AC is samengesteld uit ouders. Eén leerkracht woont de vergaderingen bij. In de AC komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde. De AC is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals feesten, sportdag, etc. Eén van de vele activiteiten die de AC ontplooit is de deelname aan de Avondvierdaagse van Sint Pancras. Vier dagen lang wordt in schoolverband heerlijk gewandeld, onderweg is er wat te drinken en aan het einde van de week krijgen de deelnemers een herinneringsmedaille. De AC. int ook de vrijwillige schoolbijdrage. Met deze bijdrage worden allerlei activiteiten binnen de school betaald (o.a. schoolreis, kerstmaaltijd, Sint Nicolaasviering). De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld op de jaarvergadering van de ouderraad. Voor een eventuele betalingsregeling kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Activiteitencommissie. Informatie over de activiteiten waaraan het geld wordt besteed en verantwoording over de besteding vinden plaats op de jaarlijkse ouderavond in het najaar. Klachtenregeling Op onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is vastgelegd in een stappenplan dat het contact met ouders/verzorgers bij urgente bespreekpunten regelt. Op het moment dat een ouder behoefte heeft aan een gesprek wordt contact opgenomen met de leerkracht. De leerkracht maakt dan samen met de ouder een afspraak voor een tijdstip waarop het voor beiden uitkomt. inclusief eventueel gemaakte afspraken. Het verslag wordt vervolgens opgenomen in het dossier van de leerling. Bij gesprekken waarbij het gaat om een dagelijks probleem kan de leerkracht zelf bepalen of de directie wel of niet een kopie krijgt. Als het gaat om een leer- en/of gedragsprobleem krijgt de intern begeleider in ieder geval een kopie. Gaat het om zwaardere problemen dan ontvangt de directie ook een kopie. Bij zaken die betrekking hebben op seksuele intimidatie, religieuze zaken, vermeende mishandeling en/of ongewenste intimiteiten worden de vertrouwenspersoon en de directie altijd op de hoogte gebracht. Als een lid van de Medezeggenschapsraad of de Activiteitencommissie benaderd wordt door een ouder zal het betreffende lid, afhankelijk van de aard van de klacht, de klacht voorleggen in de AC of MR of adviseren contact op te nemen met de directie. Mocht er ondanks bovenstaande stappen geen oplossing gevonden worden, dan kan de voorzitter van de MR als bemiddelaar ingeroepen worden. Mocht er ook dan geen oplossing zijn, dan wordt het geschil voorgelegd aan het bestuur. Een laatste stap tenslotte is het inschakelen van de geschillencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend voor alle partijen. schoolgids o.b.s de Cocon pagina -18-

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Directie Bestuur Inspectie. Karin Donkers directeur Stichting Ronduit Vertouwensinspecteur Riet de Jong adjunct directeur Rubenslaan MB Alkmaar

Directie Bestuur Inspectie. Karin Donkers directeur Stichting Ronduit Vertouwensinspecteur Riet de Jong adjunct directeur Rubenslaan MB Alkmaar Directie Bestuur Inspectie Karin Donkers directeur Stichting Ronduit Vertouwensinspecteur Riet de Jong adjunct directeur Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs T.: 072-5147830

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering:

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Het aangeven wat een school kan is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat een school kan is van vele factoren afhankelijk. Geld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KLEINE KAPITEIN School : de Kleine Kapitein Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27YK Onderzoeksnummer : 70406 Datum schoolbezoek : 7 februari 2006 Datum vaststelling : 24 maart

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF INLEIDING Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en plezierig moet kunnen voelen. Dit betekent dat: op school niet gepest mag

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden.

Dit laatste werd niet alleen geconstateerd bij het taalonderwijs maar ook bij de vakken voor wereldoriëntatie. Daar moest dus aan gewerkt worden. Of zoals de inspectie telkens zei. De resultaten zijn prima, de gegevens in het leerlingvolgsysteem geven dit ook aan, maar de tussen- en einddoelen die je wilt halen in elk leerjaar zijn niet traceerbaar.!

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss, versie 15 november 2013 1 INHOUD Bladzijde: 1. Waarom hanteren wij een pestprotocol 3 2. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie