NIBE-SVV, januari Oefenexamen Personenschade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Personenschade"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Personenschade

2 1. Er zijn drie voorwaarden om als vorderingsgerechtigde bij overlijden (artikel 6:108 BW) te kunnen worden aangemerkt. Noem deze drie voorwaarden. 2. Naast de immateriële schade voor het slachtoffer zelf, kan er ook sprake zijn van immateriële schade van derden. 2a Hoe wordt deze immateriële schade van derden ook wel genoemd 2b Omschrijf het begrip immateriële schade. 3. Bij een vordering op grond van een onrechtmatige daad is voor een aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente NIET vereist dat de schuldeiser de schuldenaar in gebreke stelt. In welke situatie moet er bij een onrechtmatige daad wettelijke rente over de schade worden vergoed? 4. Lotte werkt al jaren als huishoudelijke hulp bij de familie Jansen. Ze ontvangt hiervoor EUR 8,50 per uur. Ze werkt vier uren per week. Lotte wordt ziek en kan GEEN huishoudelijk werk meer verrichten. Zij heeft recht op loondoorbetaling. 4a. Waarom is dit het geval? 4b. Van wie krijgt zij doorbetaald en voor hoe lang? 5. Klaas heeft, na het behalen van zijn schooldiploma, twee jaar lang als backpacker door Australie gereisd. Bij terugkomst vindt hij een baan bij een verzekeraar. Hij werkt daar sinds drie jaar, op basis van een arbeidscontract voor 32 uren per week. Door een fusie moeten er echter werknemers ontslagen worden. Klaas behoort tot de groep die ontslagen wordt. Heeft Klaas naast het recht op de WW-basisuitkering recht op een WW vervolguitkering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, januari

3 6. Hans en Marja hebben samen een inkomen van EUR ,- en twee kinderen van 8 en 11 jaar. Tinus en Moniek hebben samen een inkomen van EUR ,- en drie kinderen van 3, 5 en 7 jaar. 6a. Welke uitkering, die voorziet in het levensonderhoud van hun kinderen, krijgen de ouders van beide gezinnen en in welke wet ligt een en ander vastgelegd? 6b. Geef van de bovengenoemde casus aan welke factoren er wel of niet een rol spelen bij de hoogte van de uitkering en zo mogelijk waarom dit wel of niet het geval is? 7. Wat regelt de Zorgverzekeringswet (ZVW) met betrekking tot: a. de acceptatieplicht? b. de premiedifferentiatie? c. de dekking van de basisverzekering? d. de aanvullende verzekering? Motiveer uw antwoord. 8. Liesbeth staat aan de vooravond van haar pensioen. Vanaf haar tweeëntwintigste tot haar pensioen heeft zij als receptioniste fulltime bij één en dezelfde werkgever gewerkt. Van meet af aan is er pensioenpremie betaald. Zij vraagt zich af wat na haar pensionering haar pensioenrechten zijn. Zij weet niet te vertellen of het middelloon of eindloonsysteem is. Ze heeft GEEN pensioenbreuk. Wat zijn haar pensioenrechten op basis van middelloon- en eindloonsysteem en geef daarbij gemotiveerd aan welke regeling voor haar het voordeligst is. 9. Wim is gehuwd en heeft twee schoolgaande kinderen van 8 en 10 jaar oud. Hij werkt sinds 20 jaar als chauffeur van een Ministerie in overheidsdienst. Tijdens een dienstrit wordt hij door een NIET oplettende vrachtwagenchauffeur, terwijl hij voor een rood verkeerslicht staat te wachten, met grote snelheid van achteren aangereden. Hij overleeft het ongeval niet. De echtgenote van Wim heeft GEEN eigen inkomsten. Op welke uitkeringen kunnen de echtgenote van Wim en de kinderen na het overlijden aanspraak maken? 10. Een arbeidsdeskundige wordt door de WA-verzekeraar gevraagd de re-integratie ter hand te nemen van een vakkenvuller met zeer ernstig beenletsel, waardoor staand/lopend werk uitgesloten is. Vermeld welke twee stappen die arbeidsdeskundige als eerste moet ondernemen en geef daarbij aan over welke relevante gegevens hij moet beschikken. NIBE-SVV, januari

4 11. Tobias is 45 jaar. Hij is bij een verkeersongeval betrokken en raakt door de schuld van een derde blijvend arbeidsongeschikt. Tobias werkt reeds 18 jaar bij een groot verpakkingsbedrijf en is sinds drie jaar werkzaam als chef van de werkplaats. Op het moment van het ongeval is Tobias net weer vier weken aan het werk. Daarvoor is hij enige maanden thuis geweest op advies van zijn huisarts in verband met overspannenheid, dit mede in verband met een ophanden zijnde reorganisatie bij het verpakkingsbedrijf. Bij het vaststellen van het verlies aan arbeidsvermogen van Tobias moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkelingen in het arbeidsproces, die zich in de toekomst kunnen voordoen. 11a. Noem drie (en NIET meer dan drie) van deze toekomstige ontwikkelingen. 11b. Benoem per ontwikkeling één (en NIET meer dan één) factor bij de beoordeling van belang zijn. U hoeft de factoren NIET nader te verklaren. 12. Cor is 33 jaar. Hij is in loondienst bij een advocatenkantoor. Hij werkt drie dagen in de week. Hij verdient EUR 1.400,- per maand. De telefoonnota van Cor wordt door de werkgever volledig betaald. Cor moet in verband hiermee EUR 25,-- per maand bij zijn inkomen tellen. Cor krijgt verder een vaste onkostenvergoeding van EUR 100,- per maand, maar in feite maakt hij in verband met zijn werk maandelijks zo n EUR 20,- aan kosten. Als gevolg van een ongeval raakt Cor ernstig gewond, waardoor hij gedurende een jaar arbeidsongeschikt is. De werkgever kent geen van de wet afwijkende loondoorbetalingsverplichtingen. In de arbeidsovereenkomst is wel bepaald dat onkostenvergoedingen gedurende een jaar worden doorbetaald. Op welke wijze hebben de genoemde factoren voor Cor gevolgen voor de door hem in dat jaar geleden schade? 13. Als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, raakt Henk gewond en ontstaan beperkingen, die voor zover voorzienbaar tijdelijk zullen zijn. Henk heeft een reparatiewerkplaats voor motoren, het is een eenmanszaak. Henk denkt erover een vervangende kracht aan te trekken. Omdat het NIET mogelijk blijkt een gelijkwaardige vervanger te vinden, verwacht Henk een lagere winst en dus minder inkomsten. Deze lagere winst is schade voor Henk en die schade wil hij vergoed krijgen. Volgens de accountant van Henk moet er overigens wel rekening worden gehouden met het belastingvoordeel dat kan optreden. Tevens wijst de accountant Henk op het risico van belastbaarheid van tussentijdse uitkeringen. 13a. Leg uit om welke reden er rekening gehouden moet worden met het belastingvoordeel dat kan optreden. 13b. Hoe kan het risico van de belastbaarheid van tussentijdse uitkeringen worden beperkt? NIBE-SVV, januari

5 14. Mark raakt door een ongeval gewond aan beide armen, waardoor hij nooit meer kan klussen in en om zijn eigen huis. Om die klussen voortaan door derden te laten verrichten claimt hij EUR 2.500,- per jaar. Noem vier omstandigheden die bekend moeten zijn om deze claim te kunnen beoordelen. 15. Geef voor de volgende personen aan op wie de bewijslast rust voor de schade aan verlies van arbeidsvermogen en wat voor soort (licht of zwaar) bewijslast dit is. 15a. Evelien stelt dat zij in de toekomst promotie zou maken. 15b. Antoine werkt zwart bij als kapper. 15c. De verzekeringsmaatschappij stelt dat Frits in de toekomst arbeidsongeschikt zou zijn geworden. 16 De schadevergoeding die aan nabestaanden wordt verstrekt in verband met het wegvallen van het onderhoud door een overledene, kan NIET als belastbaar worden aangemerkt. Noem de drie redenen waarom dit NIET kan. Licht toe indien nodig. 17. Wim en Jorien zijn getrouwd. Ze hebben een zoon Bart (5 jaar). Wim is hoofd van de boekhoudafdeling bij de Technische Unie. Jorien verzorgt het huishouden. Op weg naar een zakelijke bespreking met de belastingdienst komt Wim door schuld van een automobilist om het leven. Kort na het overlijden wordt op grond van een door Wim gesloten ongevallenverzekering, die in een kapitaaluitkering voorziet bij overlijden, aan Jorien als begunstigde EUR ,-- uitbetaald. Jorien overweegt daarmee de hypotheek op de woning af te lossen. Drie jaar na Wims overlijden hertrouwt Jorien met Fred die weduwnaar is. 17a. Wat is het gevolg als de hypotheek NIET met het bedrag van EUR ,--wordt afgelost en leg uit welk verschil er is met de situatie waarin de hypotheek wel wordt afgelost. 17b. Waarom heeft het hertrouwen van Jorien wel direct gevolg voor haar aanspraak op schadevergoeding door het overlijden van Wim en NIET direct op die van haar zoon Bart? Betrek in uw antwoord de mogelijkheid als gevolg waarvan toch ook Bart zijn aanspraak verliest. NIBE-SVV, januari

6 18. Max is 36 jaar. Hij is getrouwd met Sandra. Sandra is 34 jaar. Max en Sandra hebben drie kinderen. Max doet al jaren het volledige huishouden. Max komt bij een verkeersongeval te overlijden. De advocaat van Sandra vordert kosten voor huishoudelijke hulp tot aan het 70e levensjaar van Sandra. Welke punten kan de aansprakelijke verzekeraar inbrengen tegen een dergelijke looptijd? 19. Er bestaan drie verschillende methoden die voor de afwikkeling van toekomstschade worden toegepast. Een van deze methoden wordt het minst toegepast. Welke methode wordt het minst gekozen? Motiveer uw antwoord. 20. Mark (32 jaar) is heftruckchauffeur. Hij heeft als gevolg van een ongeval zwaar blijvend letsel aan beide armen. De grootste schadepost, verlies van arbeidsvermogen, wordt in overleg met de aansprakelijke verzekeraar gewaardeerd op EUR ,- per jaar. Noem de drie methoden die toegepast worden om deze schade af te wikkelen. Motiveer uw antwoord. 21. Overlijdens- en letselschaden worden meestal geregeld door middel van een afkoopsom. Welke twee voordelen heeft een dergelijke wijze van afwikkelen voor de schadelijdende partijen? 22. Wat is het doel van de belastinggarantie? 23. Pieter raakt bij een ongeval gewond en heeft twee maanden lang klachten waardoor hij wel zijn werk kan doen, maar zijn neveninkomsten in de avonduren NIET kan verdienen. Om te bekijken of inkomsten anders dan uit dienstbetrekking, in dit geval de neveninkomsten, als zodanig moeten worden gekwalificeerd, wordt door de belastingdienst op drie factoren gelet. Noem deze drie factoren. 24. Wat is het gevolg van het feit dat de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten opgenomen is in het Burgerlijk Wetboek? NIBE-SVV, januari

7 25. Duncan is 29 jaar. Hij is bouwvakker in loondienst. Duncan heeft als gevolg van een auto-ongeval letsel. Hierdoor moet hij 14 dagen in het ziekenhuis liggen. Ook is hij drie maanden arbeidsongeschikt. Zijn salaris van EUR 2.000,-- per maand wordt volledig doorbetaald door zijn werkgever. Zijn zorgverzekeraar hanteert een eigen risico van EUR 1.000,--. Wie hebben er een vorderingsrecht op de aansprakelijke verzekeraar? Geef per persoon/instantie aan wat men kan vorderen, wat voor soort vorderingsrecht dit is en op basis waarvan zij dit vorderingsrecht kunnen uitoefenen. NIBE-SVV, januari

8 CORRECTIEMODEL 1. De vorderingsgerechtigde moet in een bepaalde relatie met de overledene hebben gestaan voor diens overlijden. (1 punt) De behoefte moet worden vastgesteld. (1 punt) Er moet sprake zijn van behoeftigheid. (1 punt) 2. Immateriële schade van derden wordt affectieschade genoemd. (1 punt) Hiermee wordt bedoeld immateriële schade die derden lijden door het verdriet om de verwondingen of het overlijden van een naaste. (1 punt) 3. Als de schade opeisbaar is (1 punt) en als de schadevergoedingsverplichting niet meteen wordt nagekomen. (1 punt) Ook goed is: als de schuldenaar in verzuim is, 1 punt toekennen. 4a. Er bestaat een arbeidsrelatie tussen {naam} en de familie Jansen. Aan alle vereisten van een arbeidsovereenkomst is voldaan (7:610, 7:610a BW). (2 punten) 4b. De familie Jansen moet {naam} loon doorbetalen, (1 punt) omdat het huishoudelijke hulp betreft, moeten ze zes weken doorbetalen (7:629 lid 2 BW). (1 punt) 5. Nee, (0 punten) Klaas voldoet niet aan de referte-eis inhoudende dat hij in de vijf jaren voorafgaand aan het jaar waarin de werkloosheid ingetreden is, tenminste vier jaar lang minimaal 52 dagen loon ontvangen heeft. Dit is de zogenoemde jareneis. (3 o f 0 punten) 6a. Zij krijgen kinderbijslag (1 punt) uit hoofde van de Algemene Kinderbijslagwet AKW. (1 punt) 6b. 1. Het inkomen speelt geen rol. (1 punt) Bepalend is slechts de mate waarin het kind door de ouders wordt onderhouden. (1 punt) 2. Het aantal kinderen speelt een rol. (1 punt) 3. De leeftijd van de kinderen speelt een rol. (1 punt) NIBE-SVV, januari

9 7a. De zorgverzekeraar moet iedereen die om de basisverzekering vraagt in de ZVWverzekering opnemen. (1 punt) 7b. Er is een verbod op premiedifferentiatie. (1 punt) 7c. De overheid bepaalt welke zorg de basisverzekering dekt. (1 punt) 7d. Niets. De verzekeraar kan zijn eigen premies bepalen en dekkingspakketten samenstellen. (1 punt) Ook goed is: als er wordt vermeld dat er een verplicht eigen risico is en dat men daarnaast kan kiezen voor aanvullend eigen risico. 8. Gelet op haar werkzame jaren waarover betaling van pensioenpremie heeft plaatsgevonden, heeft zij een pensioenaanspraak van 70%. (1 punt) Die aanspraak van 70% is gebaseerd op de pensioengrondslag, te weten het loon minus de AOW-franchise. (1 punt) Bij het middelloon geldt als grondslag het gemiddelde salaris dat Liesbeth gedurende haar werkzame leven heeft genoten. (1 punt) Bij het eindloon telt als grondslag het laatstverdiende salaris. (1 punt) Dit laatst levert voor Liesbeth het meeste op. (1 punt) 9. Echtgenote Een ANW-uitkering inclusief een halfwezenuitkering. (1 punt) Een driemaandsoverlijdensuitkering. (1 punt) Een ABP-weduwepensioen. (1 punt) Een toeslag (van 18%) op het weduwepensioen door een dienstongeval. (1 punt) Kinderen: Halve wezen hebben volgens de regelingen voor overheidswerknemers eveneens recht op een ABP-wezenpensioen. (1 punt) 10. De arbeidsdeskundige moet de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen voor het eigen of een ander beroep. (1 punt) Daartoe moet hij beschikken over een door een medicus opgesteld beperkingenprofiel. (1 punt) Nu een ambulant beroep niet langer mogelijk is, zal gekeken moeten worden naar bij- of omscholing naar een zittend beroep. (1 punt) Daartoe moet informatie over opleiding en capaciteiten van de getroffen vakkenvuller verkregen worden. (1 punt) NIBE-SVV, januari

10 11a. Let op: drie gevraagd! 3 x 1 punt - Promotiekansen; - risico van arbeidsongeschiktheid; - risico van werkloosheid; - overlijdenskans. 11b. Let op: drie keer één factor gevraagd! 3 x 1 punt Promotiekansen. Factoren: - opleiding; - bekwaamheden; - conduitestaat; - specifieke omstandigheden binnen het bedrijf. Risico van arbeidsongeschiktheid. Factor: - medische gegevens van Tobias. Risico van werkloosheid. Factoren: - arbeidsverleden van Tobias; - persoonlijkheid van Tobias - feiten die met een grote mate van zekerheid tot werkloosheid van Tobias zullen leiden. Overlijdenskans. Factoren: - statistische gegevens; - tenzij er gegronde reden is om aan te nemen dat Tobias eerder zal overlijden. 12. Cor ontvangt een loondoorbetaling van 70% van EUR 1400,-- en lijdt derhalve een maandelijkse schade van 30% van EUR 1400,--. (1 punt) In verband met de telefoon ontstaat voor- noch nadeel voor Cor. Zijn kosten blijven dezelfde, namelijk de belasting over de fiscale bijtelling. (1 punt) De doorbetaalde onkostenvergoeding veroorzaakt een voordeel van EUR 20,- aangezien Cor die kosten niet meer maakt, maar wel vergoed krijgt. (1 punt) 13a. De kosten van de vervanger kunnen namelijk in mindering worden gebracht op het brutobedrijfsresultaat, terwijl de vergoeding van het verlies van arbeidsvermogen, mits verstrekt in een som ineens, onbelast is. (2 punten) 13b. Het risico van de belastbaarheid van tussentijdse uitkeringen kan worden beperkt door voorschotten onder algemene titel te verstrekken. (2 punten) NIBE-SVV, januari

11 14. Was Mark ook zonder ongeval in staat zelf die klussen te doen. (1 punt) Heeft hij ook daadwerkelijk geklust. (1 punt) Er moet worden ingeschat hoe lang hij zonder ongeval in staat of bereid zou zijn geweest deze werkzaamheden zelf te doen. (1 punt) Is er een goedkopere oplossing mogelijk, bijvoorbeeld door middel van aanpassingen Mark zelf nog het nodige te laten doen. (1 punt) Ook goed is: Hoeveel kost het inhuren van een klusjesman normaal? 15a. Bewijslast bij de eisende partij. (1 punt) Aan dit bewijs mogen geen al te zware eisen worden gesteld. (1 punt) 15b. Bewijslast bij de eisende partij. (1 punt) Gezien het karakter van de inkomsten worden aan dit bewijs zware eisen gesteld. (1 punt) 15c. Bewijslast bij de verzekeringsmaatschappij). (1 punt) Dit betreft een zware bewijslast. (1 punt) 16. Door het overlijden van de kostwinner is de bron die aan de inkomsten ten grondslag lag vervallen. (1 punt) Compensatie voor het wegvallen van die bron is zelf geen in de fiscale wetten genoemde bron. (1 punt) De nabestaanden hebben een eigen recht, waaraan evenmin een fiscale bron ten grondslag ligt. (1 punt) 17a. Wordt de hypotheek niet afgelost dan wordt het bedrag van EUR ,-- bij Jorien als begunstigde in aanmerking genomen als behoeftebeperkend. Dit bedrag wordt op het totaal van Joriens eventuele onderhoudsschade volledig in mindering gebracht. (2 punten) Wordt de hypotheek wel afgelost dan betekent dat, dat de vaste lasten van de nabestaanden (met een bedrag gelijk aan de hypothecaire verplichting) afnemen. De omvang van behoefte aan levensonderhoud en daardoor van eventuele onderhoudsschade van zowel Jorien als van Bart neemt daardoor af. (2 punten) 17b. Bij hertrouw van een nabestaande vervalt zijn/haar aanspraak op schadevergoeding. Er ontstaat dan een onderhoudsverplichting van de nieuwe echtgenoot. (2 punten) Onderhoudsverplichtingen van de nieuwe (stief-)ouder zijn subsidiair. De aanspraak op schadevergoeding van het kind vervalt slechts als het door de nieuwe ouder wordt geadopteerd. (2 punten) 18. Op een gegeven moment zou voor de zwaardere hulp toch een hulp zijn ingeschakeld. (2 punten) Als de kinderen het huis uit zijn en/of Sandra met pensioen gaat vermindert de behoefte aan huishoudelijke hulp. (2 punten) Opmerking: elke reële andere motivering ook goed rekenen. NIBE-SVV, januari

12 19. De periodieke vergoeding van de schade. (1 punt) Voor de benadeelde vormt deze methode een psychische belasting, omdat hij voortdurend geconfronteerd wordt met de gevolgen van het ongeval. (1 punt) Voor de aansprakelijke verzekeraar brengt deze arbeidsintensieve schadeafhandeling extra kosten met zich mee vergeleken met de andere methoden. (1 punt) 20. Het betalen van een afkoopsom, namelijk een bedrag ineens voor alle toekomstige schade. (1 punt) Het betalen van de koopsom voor een lijfrenteverzekering, op grond waarvan een levensverzekeraar betalingen zal doen tot een bepaalde einddatum. (1 punt) Het periodiek vaststellen en vergoeden van de in de betreffende periode geleden schade. (1 punt) 21. De benadeelde heeft geen hinder meer van de terugkerende handelingen die nodig zijn om de schade jaar voor jaar vast te stellen. (1 punt) De benadeelde beschikt over een kapitaal ineens, waarover hij vrijelijk kan beschikken. (1 punt) 22. De schadeplichtige zal in geval van een aanslag verweer voeren. (1 punt) Als blijkt dat over de uitkering toch belasting verschuldigd is, dan neemt de schadeplichtige deze voor zijn rekening. (1 punt) 23. De bijkomstige aard en de omvang van de werkzaamheden gerelateerd aan inkomen in één van de boxen van de wet IB 2001; (1 punt) de afwezigheid van het element ondergeschiktheid; (1 punt) het aantal opdrachtgevers. (1 punt) 24. Regresnemers kunnen hun vordering uitsluitend baseren op artikel 6;162BW. (1 punt) Instanties kunnen hun schade derhalve alleen verhalen op een derde, als zij aantonen dat de schade valt toe te rekenen aan een onrechtmatig doen of nalaten van die derde. (1 punt) De verhalende instantie moet dus aantonen dat de door hem aangesproken derde schuld heeft. (1 punt) Duncan zelf voor het eigen risico, een eigen recht op grond van het BW. (2 of 0 punten) 2. De werkgever voor het netto doorbetaalde loon, dit is een regresrecht op grond van het BW. (2 of 0 punten) 3. De zorgverzekeraar voor de ziektekosten, een eigen recht op grond van het BW. (2 of 0 punten) NIBE-SVV, januari

Letselschade Theorie en praktijk

Letselschade Theorie en praktijk Workshop 2014 Letselschade Theorie en praktijk mr. Judith Pol mr. Tim Gmelig Meijling 3 Waar ga ik het over hebben? Wat is letselschade? Wanneer is letselschade verhaalbaar? Wie kan letselschade verhalen?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer

Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Vrijwillige financiële bijsluiter T@F Maandlastbeschermer Over de financiële bijsluiter Voor producten als de T@F Maandlastbeschermer is een financiële bijsluiter niet verplicht. We geven u toch graag

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Particulier. De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Particulier. De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Particulier De Vaste Lasten AOV beschermt uw huidige levensstijl bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De ideale lastenverzekering. U leeft een onbekommerd leven. U woont in een mooi huis, u heeft

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1 1. Frits is in 2012 65 jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal

Erfrente verdient nieuwe kans. Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal Erfrente verdient nieuwe kans Petra van der Ham - den Haan Productspecialist Leven bij Reaal 1 Een blik in onze verzekeringsportefeuille leert ons al snel dat de erfrente vroeger voornamelijk als aanvullende

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Checklist Overlijden Algemeen Naam overledene m/v Geboortedatum Adres Pcode: Plaats: e-mail adres

Checklist Overlijden Algemeen Naam overledene m/v Geboortedatum Adres Pcode: Plaats: e-mail adres Algemeen Naam overledene m/v Geboortedatum Pcode: Plaats: e-mail adres Datum ongeval Soort ongeval: Gehuwd Zo Ja, naam, geboortedatum geslacht, partner Vorderingsgerechtigden Zo ja, naam, geboortedatum,

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid mr. S.J.M. (Saskia) Stoop advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Wft Inkomen oefenexamen

Wft Inkomen oefenexamen Kennis Vraag 1 Een werknemer is door ziekte niet meer in staat om een fulltime werkweek te werken. Hij wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en kan zijn restverdiencapaciteit volledig bij

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Workshop Verhalen loonschade

Workshop Verhalen loonschade Workshop Verhalen loonschade 18 mei 2017 Capra Advocaten mr J.J. Blanken 070 36 48 102 / 06 18 50 10 59 j.blanken@capra.nl 1 1. Algemene bevoegdheid tot schadeverhaal: artikel 15:1:12 CAR/UWO - De ambtenaar

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag

Midden- en kleinbedrijf  Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg AL Den Haag Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL Den Haag Midden- en kleinbedrijf www.belastingdienst.nl Team Kennisgroep CAO

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

De positie van ZZP ers in letselschadetrajecten. Laurien Dufour en Nikolai Pott

De positie van ZZP ers in letselschadetrajecten. Laurien Dufour en Nikolai Pott De positie van ZZP ers in letselschadetrajecten Laurien Dufour en Nikolai Pott dufour@wijadvocaten.nl pott@pottexpertise.nl Te bespreken onderwerpen Wie of wat is een ZZP er? Grondslagen voor vergoeding

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer

Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer Informatieformulier Verlies van arbeidsvermogen werknemer Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen en tezamen met de benodigde stukken retourneren? 1. Algemeen Naam betrokkene. Straat...

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-245 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-245 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-245 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Klacht ontvangen op : 17 maart 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws Hoe werken wij? WUTHRICH werkt o.a. samen met: uw brancheorganisatie FOSAG en NOA

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie