NIBE-SVV, januari Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenpraktijk 1"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1

2 1. Frits is in jaar geworden. Frits is enige tijd geleden getrouwd met Barbara (62 jaar). Voor beiden was dit de tweede keer. Frits ontvangt een AOW voor gehuwden (EUR 650,- per maand) en partnertoeslag. Het brutominimumloon bedraagt EUR 1.300,- per maand. Barbara werkt als serveerster. Haar brutoloon bedraagt EUR 500,- per maand. Barbara ontvangt maandelijks EUR 120,- aan ouderdomspensioen. Deze reeds ingegane pensioenuitkering is haar via pensioenverevening bij een voorgaand huwelijk toegekend. Barbara heeft tussen en in het buitenland gewoond. Barbara heeft over die periode GEEN AOW-jaren ingekocht. Hoeveel bedraagt de partnertoeslag per maand waar Frits recht op heeft? Geef uw berekening. NB: Laat bij de beantwoording van de vraag eventuele vakantietoeslag bij het minimumloon buiten beschouwing. 2. Een werkgever kent de volgende pensioenregeling: Opbouwpercentage 2% per deelnemersjaar Partnerpensioen 2/3 van het ouderdomspensioen Pensioenleeftijd 65 jaar AOW-franchise EUR ,- Maximale pensioengrondslag EUR ,- Pensioensysteem eindloonregeling De heer Verberg treedt op 35-jarige leeftijd als medewerker op de postkamer in dienst van deze werkgever. Zijn salaris bedraagt EUR ,-. Na vijf jaar krijgt de heer Verberg de leiding van de postkamer. Als leidinggevende krijgt hij per direct een salarisverhoging van EUR ,-. 2a. Bereken het aan hem toegezegde ouderdomspensioen na deze salarisverhoging. Geef uw berekening. Op 45-jarige leeftijd van de heer Verberg wordt de pensioenregeling gewijzigd in een middelloonregeling. De opgebouwde aanspraken tot dat moment zijn geheel gerespecteerd. Voor het overige wijzigt de pensioenregeling NIET. Vijf jaar later (de heer Verberg is dan 50 jaar) wordt hij benoemd in de stafafdeling distributie. Als stafmedewerker wordt zijn salaris direct verhoogd tot EUR ,-. 2b, Bereken het aan hem toegezegde ouderdomspensioen na deze salarisverhoging. Geef uw berekening. Op 55-jarige leeftijd overlijdt de heer Verberg 2c. Bereken de hoogte van het partnerpensioen voor zijn echtgenote, met wie hij op 48-jarige leeftijd in het huwelijk was getreden. Geef uw berekening. NIBE-SVV, januari

3 3. Gerald en Marilou zijn vijf jaar getrouwd als hun eerste kind wordt geboren. Marilou is 27 jaar. Gerald en Marilou willen weten welk financiële gevolgen het overlijden van hun beiden heeft. Gerald werkt fulltime voor een bank. Zijn salaris bedraagt EUR ,- per jaar. Marilou werkt parttime en verdient EUR ,- per jaar. Het partnerpensioen dat Gerald opbouwt, bedraagt EUR ,- per jaar. Het totale partnerpensioen dat Marilou opbouwt, bedraagt EUR 3.000,- per jaar. 3a. Hoeveel bedraagt het totale inkomen van Marilou als Gerald overlijdt? Geef uw berekening. 3b. Hoeveel bedraagt het totale inkomen van Gerald als Marilou overlijdt? Geef uw berekening.. Gerald wil dat Marilou 80% van het gezamenlijke inkomen behoudt als hij overlijdt. 3c. Bereken het inkomen dat Marilou de eerste jaren tekort komt. Geef uw berekening. 4. Joost is op 30-jarige leeftijd opgenomen in de pensioenregeling van zijn werkgever. Zijn pensioengevend salaris bedroeg bij opname in de regeling EUR ,-. De pensioenregeling van Joost heeft o.a. de volgende kenmerken: Soort overeenkomst Eindloon AOW-franchise EUR ,- Opbouwpercentage 2% Pensioenleeftijd 65 jaar Toezegging van Ouderdomspensioen (OP) en nabestaandenpensioen (NP). NP is 70% van het OP 4a. Hoeveel bedraagt de pensioenpremie van Joost? Geef uw berekening. Als Joost 40 jaar is, krijgt hij een salarisverhoging van EUR ,-. 4b. Hoeveel bedraagt het nieuwe verzekerd kapitaal? Geef uw berekening. 4c. Hoeveel kapitaal moet bij de verhoging tegen koopsom worden gefinancierd? Geef uw berekening. 4d. Hoeveel bedraagt de totale premie na de verhoging? Geef uw berekening. NIBE-SVV, januari

4 5. Bij Export B.V. loopt de volgende pensioenregeling: - Ingangsleeftijd voor het ouderdomspensioen 65 jaar. - Eindloon/dienstjaren op basis van 2% per jaar. - De AOW-franchise is EUR ,-. - T Toetredingsleeftijd 21 jaar. - Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. - Onbepaaldepartnersysteem. Een werknemer komt op 37-jarige leeftijd in dienst. Zijn pensioengevend salaris bedraagt EUR ,-. De financiering vindt plaats door middel van koopsommen (inkoopsysteem). 5a. Geef de berekening van de totale inkoopsom bij aanvang van het eerste verzekeringsjaar. 5b. Geef voor deze werknemer de berekening van de jaarlijkse premie. Bij Export B.V. loopt de volgende pensioenregeling: - Ingangsleeftijd voor het ouderdomspensioen 65 jaar. - Eindloon/dienstjaren op basis van 2% per jaar. - De AOW-franchise is EUR ,-. - Toetredingsleeftijd 30 jaar. - Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. - Onbepaald-vrouw systeem. Een werknemer komt op 37-jarige leeftijd in dienst. Zijn pensioengevend salaris bedraagt EUR ,-. De financiering vindt plaats door middel van premiebetaling (premiesysteem). Na vijf jaar ontvangt de werknemer een salarisverhoging. Hierdoor wordt de aanspraak van het te bereiken ouderdomspensioen met EUR 2.800,- verhoogd. Bij Export B.V. is er verzekerd volgens het gelijkblijvende-premiesysteem met direct affinancieren van de backservice tegen koopsom. 5c. Geef de berekening van het totale bedrag dat de werkgever bij aanvang van het zesde verzekeringsjaar moet betalen. NIBE-SVV, januari

5 6. Ronald is dusdanig vermogend dat hij het zich kan veroorloven om op 61-jarige leeftijd te stoppen met werken. Ronald is gehuwd. Zijn pensioengrondslag bedraagt op 61-jarige leeftijd: EUR ,-. Ronald heeft een pensioenregeling. Gegevens: - Eindloonregeling - Pensioendatum 65 - Datum indiensttreding 25 - Opbouwpercentage: 1,75% - Partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. 6a. Bereken het pensioen dat op 61-jarige leeftijd is opgebouwd. Geef uw berekening. 6b. Bereken het bedrag van de pensioenuitkering als het ouderdomspensioen vervroegd op 60-jarige leeftijd direct ingaat. Geef uw berekening met behulp van de koopsomtabellen uit de bijlage. 7. Een bv. heeft aan het eind van het huidige boekjaar de volgende financiële feiten: Bedrijfswinst EUR ,- (= opbrengst minus kosten excl. afschrijvingen, pensioenlasten en belastingen) Afschrijvingen EUR ,- Backservice koopsom pensioen personeel EUR ,- Premie pensioen personeel EUR ,- Backservice boeking pensioen eigen beheer EUR ,- Toevoeging pensioen eigen beheer dit jaar EUR ,- Bereken de totale toename of afname van de liquiditeit in dit jaar. Geef uw berekening. 8. Leontien Hamersma heeft voor de geboorte van haar kinderen negen jaar als verpleegkundige gewerkt. Na negen deelnemingsjaren aan haar pensioenregeling, stopt Leontien met werken. Na een omscholingscursus gaat zij acht jaar later als secretaresse bij een grote bank aan de slag. Zij maakt gebruik van waardeoverdracht. Het aantal extra deelnemingsjaren bedraagt slechts zeven jaar en acht maanden. 8a. Geef twee mogelijke oorzaken voor het feit dat het aantal deelnemingsjaren minder is dan negen jaar. De pensioenregeling van Leontien Hamersma is op basis van middelloon. NIBE-SVV, januari

6 8b. Maakt het uit voor het aantal deelnemingsjaren dat wordt ingekocht, als er geen middelloon- maar een eindloonsysteem zou zijn afgesproken? Motiveer uw antwoord. Het huwelijk van Leontien Hamersma is, voor zij weer aan de slag ging, door een echtscheiding ontbonden. Op dat moment was zij 15 jaar gehuwd. Het partnerpensioen voor de pensioendatum is gefinancierd op risicobasis. 8c. Bepaal de hoogte van het bijzondere partnerpensioen waar de ex-echtgenoot van Leontien recht op heeft, als zij voor de pensioendatum overlijdt. Motiveer uw antwoord. 9. Van Gerard Braanker, 39 jaar, zijn de volgende gegevens bekend: - inkomensgrondslag EUR ,- - pensioengrondslag EUR ,-. - eindloonregeling 2% 9a. Bereken de jaarruimte van Gerard Braanker. Geef uw berekening. Stel dat de afgelopen jaren, de jaarruimte elk jaar EUR 1.500,- is geweest. Het enige wat Gerard aan lijfrente ooit heeft gesloten, is een lijfrentekoopsompolis van EUR 1.000,- van drie jaar geleden. 9b. Bereken de reserveringsruimte van Gerard. Geef uw berekening. 10. Floris is 100% aandeelhouder van Versloten B.V. Floris heeft bedrijfstechnisch gezien enkele fouten gemaakt waardoor de liquiditeitspositie van zijn bv. wat minder sterk is geworden. Hij hoopt door het creëren van een pensioenregeling in eigen beheer daar wat verbetering in te brengen. De pensioenregeling heeft de volgende kenmerken: Pensioengevend salaris: EUR ,-- AOW-franchise: EUR ,-- Diensttijd: 35 jaar Opbouwpercentage: 2% Pensioendatum: 65 jaar Verstreken dienstjaren: 10 Burgerlijke staat: gehuwd Het partnerpensioen vóór de pensioendatum wordt elders verzekerd. De bedrijfswinst (cash-flow) in het toezeggingsjaar bedraagt EUR ,--, evenals de afgelopen jaren. 10a. Bereken het bereikbare OP. Geef uw berekening. 10b. Bereken de backservice-aanspraak. Geef uw berekening. NIBE-SVV, januari

7 10c. Bereken het doelvermogen. Geef uw berekening. 10d. Bereken het bedrag waarmee de algemene reserve wijzigt aan het eind van het jaar van toezegging, rekening houdend met de volgende boekingen: Backservice: EUR ,-- Toevoeging eigen beheer: EUR ,-- Geef uw berekening. 10e. Met welk bedrag verandert de liquiditeitspositie van Versloten B.V. in het jaar van toezegging? Geef uw berekening. 11. Een 61-jarige krijgt een toezegging op ouderdomspensioen. Het pensioen gaat in op 65- jarige leeftijd. De aanbieding van de verzekeringsmaatschappij biedt de keuze uit financiering volgens het inkoopsysteem, dan wel het premiesysteem.. Bij welke van de twee mogelijkheden is de pensioenlast voor de werkgever het eerste jaar het hoogst? Motiveer uw antwoord. 12 Bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt er naar gestreefd om de regeling voor de hele bedrijfstak verplicht te stellen. Noem vier -en NIET meer dan vier- situaties, waarin vrijstelling van de verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds kan worden verkregen. 13. Op de regel dat het ouderdomspensioen NIET meer dan 100% van het eindloon mag bedragen, zijn enkele uitzonderingen gemaakt. Noem drie -en NIET meer dan drie- van deze uitzonderingen. NIBE-SVV, januari

8 NIBE-SVV, januari

9 CORRECTIEMODEL 1. AOW voor gehuwden 650 Loon uit dienstbetrekking % x brutominimumloon pt pt 1/3 vrij (1/3 x 305 = 102) 203 -/- 2 pt Af: OP 120 -/ pt x 0,78 = 255 toeslag Ook goed is: AOW voor gehuwden x 78% 507 Loon uit dienstbetrekking % x brutominimumloon pt pt 1/3 vrij (1/3 x 305 = 102) pt Af: OP pt toeslag 184 2a. Salaris AOW-franchise /- Pensioengrondslag pt 30 x 2% = 60% van b. 3 punten (3 of 0, met rekenfout 2 punten) Salaris AOW-franchise /- Pensioengrondslag nieuw Pensioengrondslag oud /- Toename pensioengrondslag x 2% = 30% van Reeds toegezegd OP pt Thans toegezegd OP Let op doorwerkfouten. 2c. 3 punten (3 punten of 0 punten, met rekenfout 2 punten) EUR ,-* x 2/3 = EUR 7.400,- NIBE-SVV, januari

10 3a. Brutoloon Marilou Vrijlating 50% x bruto minimumloon: 50% x / Vrijlating 1/3 van het meerdere 1/3 x /- Korting op de nabestaandenuitkering Maximale Anw-uitkering Korting op de nabestaandenuitkering /- 2 pt Nabestaandenuitkering Marilou Brutoloon Marilou Nabestaandenuitkering Marilou Halfwezentoeslag Partnerpensioen pt Totale inkomen Marilou na overlijden Gerald b. Brutoloon Gerald Halfwezentoeslag Partnerpensioen pt Totale inkomen Gerald na overlijden Marilou c = % = / * = punten * Let op doorwerkfout! 4a. Pensioengevend salaris EUR ,- AOW franchise EUR ,- Pensioengrondslag EUR Ouderdomspensioen 35 x 2% x EUR ,- * Partnerpensioen (70%) EUR ,- Verzekerd kapitaal 2 pt x EUR ,- (opm: komt uit CPO) 2 pt x (197/10.000) EUR 6.658,50 (opm: 197 komt uit CPO) 4b. Pensioengevend salaris EUR ,- AOW franchise EUR ,- Pensioengrondslag EUR ,- Ouderdomspensioen 35 x 2% x EUR ,- Partnerpensioen (70%) EUR ,- Verzekerd kapitaal 1 pt x EUR ,- NIBE-SVV, januari

11 4c. Nieuw kapitaal EUR ,- * Oude kapitaal EUR ,- * Verhoging EUR ,- 2 pt Backservice deel (10/35) x EUR ,- *) Let op doorrekenfout. 4d. Verhoging EUR ,- * Backservice deel EUR ,- * 2 pt Coming service deel EUR ,- 1 pt ,- x (340,-/10.000,-) EUR 2.736,15 * Oorspronkelijke premie EUR 6.658,50 * 1 pt Premie na verhoging EUR 9.394,65 *) Let op doorrekenfout. 5a. EUR ,- x 2% = EUR 600,- (OP) EUR 600,- x (5.273 : 1.000) = EUR 3.164,- 2 punten Let op: 2 of 0 punten, met rekenfout 1 punt. 5b x 2% x 28 = % x = punt x (239 : 1.000) = x (243 : 1.000) = punten (2 of 0 punten, met rekenfout 1 punt) c x 5/ % pt Koopsom backservice: 500 x (6.416 : 1.000) Gelijkblijvende premie: x 23/ pt 70% x (331 : 1.000) x (319 : 1.000) pt Tot. bedrag gelijkblijvende premie:6.873* ,89* Koopsom (*) pt Totaal * Let op: doorwerkfouten niet aanrekenen. 6a. 35 1,75% EUR ,- = EUR ,-. 2 punten Let op: 2 of 0 punten, met rekenfout 1 punt. NIBE-SVV, januari

12 6b. De contante waarde bedraagt: ,-* x /1.000 = EUR ,75. 3 punten Let op: 3 of 0 punten, met rekenfout 2 punten. *Attentie doorwerkfout. Een direct ingaand pensioen zou opleveren: EUR ,75 : /1.000 = EUR ,79. 2 punten Let op: 2 of 0 punten, met rekenfout 1 punt. 7. (in euro's) Fiscaal Kas Bedrijfswinst Afschrijvingen /- Backservice koopsom pensioen personeel / /- Premie pensioen personeel / /- Backservice eigen beheer /- Toevoeging eigen beheer /- 1 pt Vennootschapsbelasting over pt 25% /- 3 pt Liquiditeitstoename *) *) Let op doorrekenfout. 8a. Hogere pensioengrondslag. 1 punt Hoger opbouwpercentage. 1 punt 8b. Nee. 0 punten Bij aanvang van haar nieuwe contract worden de deelnemingsjaren ingekocht aan de hand van de pensioengrondslag en het opbouwpercentage. Het pensioensysteem speelt hierbij geen rol. 3 punten 8c. Omdat het partnerpensioen is gefinancierd op risicobasis is er voor de ex-echtgenoot geen aanspraak. (Hij ontvangt dus niets). 3 punten 9a. 4 punten (4 of 0 punten, met rekenfout 3) 17% x ( / ) ,5 x b. Inhaalruimte: totale niet benutte jaarruimte: (7 x EUR 1.500,-) -/- EUR 1.000,- = EUR 9.500,- 2 punten maximaal 17% x (EUR ,- -/- EUR ,-). De reserveringsruimte bedraagt EUR 4.760,-. 2 punten NIBE-SVV, januari

13 10a. Bereikbaar OP: 1 punt EUR ,- -/- EUR ,- 2% 35 = EUR ,-. 10b. Backservice-aanspraak: 2 punten EUR ,-* 10/35 = EUR ,-. *Let op: doorwerkfout! 10c. Doelvermogen: EUR ,-* EUR ,-/EUR 1.000,/ = EUR ,-. 2 punten EUR ,- 100/110 = EUR ,-. 1 punt * Let op: doorwerkfout! 10d. 4 punten (4 punten met rekenfout: 3 punten) Algemene reserve: Bedrijfswinst ,- Pensioenboekingen ,- -/- Verlies ,- Besparingen Vpb 25% ,- De algemene reserve neemt af met ,- 10e. De liquiditeitspositie neemt toe met: 2 punten Bedrijfswinst ,- Belastingrestitutie , ,- 11. Het premiesysteem. 0 punten Dit kent, ongeacht de aanvangsleeftijd, een gelijkblijvende pensioenlast tegenover het inkoopsysteem dat een stijgende pensioenlast kent. Omdat beide systemen bij een gelijke opbouwperiode leiden tot gelijke pensioenuitkeringen, zal het inkoopsysteem in het begin goedkoper zijn dan het gelijkblijvende premiesysteem. Daarom zal het premiesysteem in het eerste jaar de hoogste pensioenlast geven. 4 punten pt (4 x 1 punt) Let op: vier gevraagd! - Er bestaat ten minste zes maanden een pensioenregeling die minimaal gelijkwaardig is; - het bedrijf gaat deel uitmaken van een concern en - de CAO voor dat bedrijf wordt niet van toepassing verklaard; - het pensioenfonds heeft een periode een slechte beleggingsperformance laten zien. Ook goed is: gemoedsbezwaarde werkgevers. NIBE-SVV, januari

14 13. 3 punten (3 x 1 punt) Let op: drie gevraagd! - Indexatie van pensioenen van niet-actieven. - Variabele uitkering van 100:75. - Door waardeoverdracht. - Uitruil van partnerpensioen met ouderdomspensioen. - Conversie na echtscheiding. - Demotie. - Inbreng prepensioen. NIBE-SVV, januari

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenvoorzieningen

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Pensioenvoorzieningen NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Pensioenvoorzieningen De bijlage Pensioenvoorzieningen is op dit examen van toepassing. 1. Anne heeft een belastbaar inkomen van EUR 30.000,- per jaar. Zij betaalt jaarlijks

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Pensioenpraktijk NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Pensioenpraktijk 1. Welke van de onderstaande beweringen over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is JUIST? A. Na één jaar ziekte wordt een werknemer voor

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening Hierin wordt de fiscale berekening gemaakt voor een DGA geboren vóór 1 januari 1950, dus met een regeling die niet op de Wet VPL hoefde te worden aangepast. N.A.W. Gegevens Pensioengerechtigde

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2

UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP. 1. Wat is pensioen?... 2 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie

De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie De pensioenregeling voor de Baksteenindustrie Voor de werknemers in de baksteenindustrie die zijn geboren op of na 1 januari 1950 of vanaf 1 januari 2006 voor het eerst binnen de baksteenindustrie zijn

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. -*- Demonstration Powered by Exstream Dialogue 06/30/2010, Version 6.1.028 -*- Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3

2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 UW PENSIOEN IN EEN NOTEDOP 1. Wat is pensioen?... 2 2. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 2 2.1 AOW. 2 2.2 Pensioen via de werkgever... 3 2.3 Privé-voorzieningen 3 3. Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 We geven hier drie voorbeelden. Bij elk voorbeeld laten we zien wat de pensioenopbouw en het verzekerd partnerpensioen

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids Pensioengids Groep 3 Pensioengids Groep 3 Deel 2: Jouw pensioenregeling Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: voor alle deelnemers werkzaam bij: Aluland BV BIK Bouwprodukten

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel

PENSIOENREGELING. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Uw pensioen in de AGF-groothandel PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen in de AGF-groothandel 2 Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Informatiebijeenkomsten mei 2010 Stichting Pensioenfonds RBS Nederland 2010 Towers Watson. All rights reserved. De Pensioenregeling van RBS in vogelvlucht Een korte impressie van uw pensioenregeling door

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf

Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in het Particulier Kaaspakhuisbedrijf Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate INHOUD April 2006 Wij raden u aan deze pensioenkrant in uw pensioenmap te bewaren Uitleg over de nieuwe pensioenregeling 1 Begrippen 2 Belanghebbenden

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie