VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane Tinnemans en Jan Wouters, raadsleden Rob Van den Audenaerde, secretaris Verontschuldigd: Walter Witvrouwen, raadslid De zitting is geopend om uur 1. Goedkeuring verslag openbare zitting Gert Denollet onthoudt zich omdat hij vorige raadszitting niet aanwezig was. De overige raadsleden keuren het verslag zonder opmerkingen goed. 2. Dienstencentrum: gunning glaspartijen en Rf- deur loket FEITEN EN CONTEXT Zoals opgenomen in de meerjarenplanning, zal er in het dienstencentrum een loket worden geïnstalleerd en meteen zal het bureel van de medewerkers worden aangepast. Een architecte maakte hiervoor een plan. Dat werd door de voorzitter toegelicht op de OCMW-raad van juni De werken zullen voor het grootste deel door de eigen technische dienst worden uitgevoerd. Enkel de glaspartijen en een Rf-deur (zie hieronder) dienen door een externe firma te worden geleverd en geplaatst. Hiervoor werd prijs gevraagd bij volgende firma s Adb Finish, Hoboken Morel bvba, Boechout Bouwbedrijf Menbo nv, Essen Kaconstruct, Beerse Pagina 1 van 14

2 Baeten Vanes, Rumst Er werd prijs gevraagd voor een wand met glazen deur met daarnaast een schuifraam met loketfunctie een wand met een Rf deur met daarnaast een Rf-raam met hoogte van de deur tot tegen de vloer Alleen de firma Menbo bezorgde een offerte t.b.v ,75 euro (btw inclusief) ARGUMENTATIE De gemeente werkte al samen met de firma Menbo en is tevreden over het werk van deze firma. De prijs in de offerte van Menbo is lager dan hetgeen de architecte had geraamd. FINANCIËLE IMPLICATIE Er is een investeringsbudget voorzien van ,00 voor de installatie van een loket in het dienstencentrum. De prijs voor de glaspartijen en Rf-deur (levering en plaatsing) op basis van de offerte van Menbo bedraagt 3.357,75 (btw inclusief). BESLUIT: eenparig Enig artikel: Aan de firma Bouwbedrijf Menbo nv, Spijker 65, 2910 Essen wordt de opdracht gegeven voor het leveren en plaatsen van een wand met glazen deur met daarnaast een schuifraam met loketfunctie een wand met een Rf- deur met daarnaast een Rf-raam met hoogte van de deur tot tegen de vloer voor de prijs van 3.357,75 euro (btw inbegrepen), op basis van de offerte van Bouwbedrijf Menbo van 20 juni Sociale dienst: plaatsen zoldervloerisolatie woningen Kievitslaan Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende raadszitting. Er dienen eerst meerdere offertes worden opgevraagd. Pagina 2 van 14

3 4. Sociale dienst: bestek vernieuwing ramen noodwoning FEITEN EN CONTEXT In het meerjarenplan is voor 2014 volgende actie opgenomen: Doelstelling 5: Het OCMW werkt actief mee aan een sociaal lokaal woonbeleid en heeft hierbij uitdrukkelijk aandacht voor het aanbod betaalbare huurwoningen in Hove Actieplan 5.4. De woningen die het OCMW aanbiedt worden goed onderhouden, kwalitatief in orde gebracht en energiezuiniger Actie: Ramen noodwoning vernieuwen ARGUMENTATIE De ramen in de noodwoning in de Hortensialei zijn dringend aan vernieuwing toe. Ze zijn verouderd, isoleren slecht, wat een te grote energiekost betekent voor de bewoners van deze woning. De technische dienst van de gemeente maakte een bestek op basis waarvan de markt kan worden bevraagd. JURIDISCHE GROND Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. FINANCIËLE IMPLICATIE Er is een budget voorzien van ,00. BESLUIT eenparig Enig artikel: Het bestek in bijlage voor de vernieuwing van de ramen en rolluiken van de noodwoning Hortensialei 35 wordt goedgekeurd. Pagina 3 van 14

4 Pagina 4 van 14

5 5. Sociale dienst: energietraject bij cliënten FEITEN EN CONTEXT In het meerjarenplan is voor 2014 volgende actie opgenomen: Doelstelling 6: De sociale dienst zorgt voor een integrale ondersteuning en begeleiding van de cliënt Actie plan 6.4 Specifieke aandacht voor de woonkost van cliënten Actie 6.4.2: De V-test wordt gepromoot bij de cliënten Actie 6.4.3: Cliënten worden aangespoordrationeel om te gaan met energieverbruik ARGUMENTATIE De woonkost is voor vele cliënten van de sociale dienst niet in verhouding met het inkomen. Eén van de mogelijkheden om hierin verbetering te brengen is om rationeel om te gaan met energie(verbruik). De wooncoach deed een voorstel om cliënten hiervoor te sensibiliseren en hen te ondersteunen om de energiekost daadwerkelijk te verminderen. FINANCIËLE IMPLICATIE Het uitvoeren van dit energietraject heeft geen bijkomende financiële implicaties. BESLUIT: De OCMW-Raad neemt kennis van het energietraject zoals hieronder uiteen gezet: HET ENERGIETRAJECT Bedoeling is om alle cliënten Bewust te maken van het feit dat energie duur is en er mogelijkheden zijn om hier te besparen Een concreet aanbod te doen van maatregelen en initiatieven op maat die een positieve impact hebben op het energieverbruik of de kost daarvoor Te ondersteunen om deze maatregelen/initiatieven ook effectief toe te passen Het OCMW, in de persoon van de wooncoach Annemie Kempenaers, zal dit energietraject coördineren en hiervoor samenwerken met de gemeente, IGEAN Energielening, Natuurpunt (energiesnoeiers). Werkwijze: Het traject begint bij de intake van nieuwe cliënten. In het intakeformulier zal worden opgenomen of de cliënt: o Wel/niet in aanmerking komt voor een energiescan (de meeste cliënten zullen in aanmerking komen) o Wel/niet een energiescan willen laten uitvoeren o Al dan niet recent (afgelopen twee jaar) de prijzen van de energieleverancier nog hebben vergeleken met andere aanbieders (via b.v. groepsaankoop of V-test) Deze toetsing zal ook gebeuren bij LAC-cliënten, cliënten met een budgetmeter, cliënten die financiële steun vragen m.b.t. energie, cliënten in budgetbegeleiding, cliënten met RMI en gewaarborgd inkomen voor bejaarden, OMNIO-statuut en cliënten met verhoogde Pagina 5 van 14

6 tegemoetkoming. Ook klanten van poetsdienst en DGAT kunnen in dit traject stappen op voorstel van de medewerkers poets/dgat. De cliënt zal uitdrukkelijk worden gemotiveerd om een energiescan te laten uitvoeren. Als de energiescan is uitgevoerd o krijgt de cliënt een rapportje van Natuurpunt met aanbevelingen voor verbetering o krijgt het OCMW een bericht van Natuurpunt De wooncoach contacteert de cliënt en maakt een afspraak om samen het rapportje te bespreken en te bekijken hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd o op eigen initiatief van de cliënt o op initiatief van de verhuurder/eigenaar o door een vakman o i.s.m. de klusjesdienst o met/zonder financiële steun van het OCMW/Igean Energielening/energiepremies De wooncoach zal de cliënten hierbij waar nodig ondersteunen en begeleiden. Cliënten die recent de prijzen van hun energieleverancier niet vergeleken met die van andere aanbieders, worden aangemoedigd om (zo nodig samen met de wooncoach) de V- test uit te voeren of deel te nemen aan een groepsaankoop energie als er in de nabije toekomst één wordt gepland. De wooncoach bekijkt ook het gedrag van de cliënt m.b.t. energieverbruik en geeft concrete tips en aanbevelingen om dat gedrag te wijzigen. DE GROEPSAANKOPEN ENERGIE Geregeld worden er (door de provincie) groepsaankopen energie georganiseerd. De OCMWcliënten (zoals hierboven beschreven) zullen worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen. Het OCMW (de wooncoach) werkt hiervoor nauw samen met de gemeente (milieuambtenaar en huisvestingsambtenaar). Voor de groepsaankoop die gepland is najaar 2014 wordt er zo gewerkt: Publiciteit maken o via Info-Hove o Website OCMW o Affiches en folders in wachtzaal Een reeks cliënt waarvan wordt ingeschat dat deelname aan de groepsaankoop interessant is wordt persoonlijk aangeschreven om hen te motiveren om deel te nemen en indien gewenst gebruik te maken van het inschrijfmoment op het gemeentehuis. DE IGEAN ENERGIELENING Via het energietraject zal duidelijk worden welke cliënten baat kunnen hebben bij de Igean energielening. Waar nodig zal de wooncoach hier ook de verhuurder betrekken. Deze lening zal verder worden gepromoot via: Folders en affiches in OCMW-huis en dienstencentrum Artikel Info Hove Pagina 6 van 14

7 Website Via MA s sociale dienst Via medewerkers poets en DGAT 6. Algemeen bestuur: uitbreiding managementteam FEITEN EN CONTEXT Het OCMW-decreet stelt dat het managementteam (MAT) van het OCMW bestaat uit de financieel beheerder, de secretaris en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het MAT nuttig wordt geacht voor het OCMW. De voorzitter van het OCMW maakt met raadgevende stem deel uit van het MAT. Op de raadszitting van 2 augustus 2011 werden de dienstencentrumleider en de coördinator van de poetsdienst/gezinszorg toegevoegd aan het MAT. In de ontwikkeling van het MAT is het aangewezen om ook een afgevaardigde van de sociale dienst formeel in het MAT op te nemen. ARGUMENTATIE Voor de werking van het MAT en het OCMW is het aangewezen dat ook de sociale dienst is vertegenwoordigd in het MAT. De coördinator van het LOI is hiervoor best geplaatst. Zij is informeel al enkele maanden aanwezig op de vergaderingen van het MAT. Het is de OCMW-raad die de leden van het MAT dient aan te stellen. JURIDISCHE GROND In het OCMW-decreet van 19 december 2008 staat in artikel 95 en volgende de samenstelling en werking van het MAT toegelicht. ADVIES Het MAT geeft positief advies bij dit voorstel. BESLUIT: eenparig Enig artikel: Met onmiddellijke ingang wordt de LOI-coördinator van de sociale dienst toegevoegd aan het managementteam. 7. Algemeen bestuur: samenstelling welzijns- en gezondheidsoverleg De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te verdagen omdat er vanuit het College van burgemeester en schepenen een tegenvoorstel werd ontwikkeld om overleg m.b.t. gezondheid vorm te geven. Het voorstel is om professionele zorgverleners (b.v. huisartsen en kinesisten) samen te brengen. Daarnaast zal één keer per jaar het zogenaamde middenveld worden uitgenodigd om de realisaties en plannen van het OCMW te bespreken. De leden van de OCMW-raad gaan akkoord om dit agendapunt te verdagen en vinden het voorgestelde idee m.b.t. gezondheidsoverleg zinvol. Pagina 7 van 14

8 8. BBC: voortgangsmeting De Raad neemt kennis van het BBC-voortgangsrapport dat door de secretaris uitgebreid wordt toegelicht. 9. Algemeen bestuur: kwartaalrapportage De Raad neemt kennis van het kwartaalrapport. De voorzitter vestigt hierbij de aandacht op het toenemend aantal leefloners en de lagere ontvangsten van LOI-subsidie omwille van meer leegstand in het LOI ten gevolge van een lagere instroom asielzoekers in ons land. 10. Algemeen bestuur: de opdracht van het OCMW Agendapunt toegevoegd door de fractie van Hove Beweegt, conform art. 32 van het OCMWdecreet: Raadslid Gie Goyvaerts licht toe: De fractie Hove Beweegt vindt het een goed moment om dit thema te agenderen en te bespreken op de OCMW-raad. De discussie over de integratie OCMW-gemeente is immers erg actueel. Binnen deze discussie moeten we nadenken over de opdracht van het OCMW. De meeste aandacht gaat nu naar de beheers- en beleidsmatige aansturing van het OCMW: in welke vorm moet het OCMW worden gegoten? Maar onze fractie wil bewaken dat deze discussie de eigenlijke opdracht van het OCMW niet laat ondersneeuwen. We willen de essentiële opdrachten van het OCMW bovenhalen. Die opdracht zien we in drie hoofdlijnen: Kernbegrip is het recht een leven te leiden in waardigheid Dat is een niet altijd objectief te maken criterium. Het OCMW moet het mogelijk maken dat mensen die dit niet zelf kunnen realiseren hierbij worden ondersteund, vanuit een globale benadering. Die globale benadering vinden we essentieel. Maar je mag niet wachten tot iemand in onwaardigheid zit om pas dan in te grijpen. Het OCMW heeft dus ook een proactieve opdracht. Misschien zijn we daar niet altijd even systematisch mee bezig. Tweede hoofdlijn is dat dit een recht is en geen toevallig initiatief uit de hulpverlening. Het is een afdwingbaar recht met een aantal condities. De cliënten moeten de rechten kennen, weten hoe ze die moeten uitoefenen en hierbij ondersteund worden zodat ze dit aankunnen. Elke burger is wel verantwoordelijk voor zijn eigen leven, goedschiks en kwaadschiks. De cliënt is vrij om de aangeboden steun wel of niet aan te wenden. Laatste hoofdlijn is: Deze opdracht is toegekend aan een openbare dienst, ongeacht de structuur. Het is voor ons belangrijk dat dit een openbare opdracht blijft en niet b.v. naar een CAW of mutualiteit gaat. Dit moet een gemeentelijke, lokale opdracht blijven. Pagina 8 van 14

9 Dit alles is geen statisch gegeven. We moeten mee evolueren en de evoluerende context opvolgen en naar de toekomst kijken. Deze discussie moet niet enkel op lokaal vlak gebeuren, maar ook met andere lokale besturen, andere actoren, met Vlaanderen en mogelijk zelfs op federaal niveau. Deze tekst is een poging om een uitdrukkelijke achtergrond te maken voor de werking van het OCMW/bijzonder comité sociale dienst. Gert Denollet: Ik vind dat we wat in de tekst staat al in grote mate doen. Mogelijk leggen we wel teveel nadruk op ouderen. Er zijn toch aanwijzingen dat ouderen in Hove die welstellend zijn, minder gebruik maken van b.v. diensten van het dienstencentrum. Preventie is wel een aandachtspunt. Soms is het wel moeilijk te weten te komen wanneer iemand in de problemen dreigt te komen omdat dit tot de privésfeer behoort. Gie Goyvaerts: Met deze tekst willen we niet zeggen dat we het niet goed doen, maar willen we pleiten om te blijven doen wat we doen. Voorzitter: Het is zinvol om gezamenlijk een draagvlak te formuleren om hetgeen we nu doen te blijven uitdragen. Want dat staat allemaal wel ter discussie. Diane Tinnemans: Begrijpt niet waarom Hove Beweegt dit nu wil agenderen. Gie Goyvaerts We merken dat de opdracht van het OCMW nu ter discussie ligt. Ook in onze middens wordt gezegd dat het OCMW zich moet beperken tot individuele behoeften van mensen met een manifeste behoefte. Dat wil zeggen dat collectieve inspanningen niet meer zullen worden gebeuren, zoals bv m.b.t. huisvesting, maaltijden,... Onze tekst is een verdediging tegen de stemmen die opgaan om het OCMW te beperken tot enkel interventies bij individuen die het moeilijk hebben. We willen dus de huidige opdracht van het OCMW bestendigen. Maar we willen niet stilstaan. Een aantal zaken moeten nog evolueren, bv preventie. Het opzetten van nieuwe structuren mag er niet toe leiden dat bepaalde zaken tussen wal en schip dreigen verloren te gaan. Diane Tinnemans: Ik begrijp die angst m.b.t. de opdracht van het OCMW niet. Gie Goyvaerts: De komende jaren zal er een discussie zijn over de verhouding OCMW en gemeente. Die moeten we niet alleen ondergaan, we moeten hierover praten met op de achtergrond: wat willen we doen? We moeten de vrijheid die we hebben om dit vorm te geven invullen. Gert Denollet: Integratie betekent niet per definitie de dood van het OCMW. Integratie kan misschien wel drempelverlagend zijn en meer cliënten betekenen. Wij willen dat de huidige dienstverlening in de nieuwe structuur moet overeind blijven. Pagina 9 van 14

10 Voorzitter: Ik denk dat Vlaanderen veel vrijheid zal laten om die nieuwe structuur zelf lokaal in te vullen. Gie Goyvaerts: Onze stem moet gehoord worden in deze discussie, we moeten die niet ondergaan. Het lokaal sociaal beleid is een beleid van OCMW en gemeente. Voorzitter: Ik hoor van de fractie CD&V Open VLD dat er een overfocus zou zijn op de doelgroep ouderen. Ik volg dit niet helemaal. Diane Tinnemans: We spreken weinig over andere doelgroepen, bv alleenstaanden, waar een grotere nood is dan bij ouderen. Gie Goyvaerts roept de raadsleden op om de uitgangspunten van de tekst indachtig te zijn bij verdere discussies over de toekomst van het OCMW. Diane Tinnemans stelt dat ze noch het nut, noch de opportuniteit, noch de dringendheid inziet van deze bespreking, gezien deze opdrachten voor het OCMW decretaal omschreven zijn. Zij keurt de basisbeginselen persoonlijk dan ook niet mee goed. De andere raadsleden stellen dat ze de uitgangspunten uit deze tekst wel onderschrijven. Tekst fractie Hove Beweegt De opdracht van het OCMW Artikel 1 van de OCMW-wet van 8 juli 1976 stelt: Elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel, eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. vertrekkend vanuit deze wettelijke opdracht, houdt dit in : 1. Dat er een recht is voor iedereen, die op het grondgebied van de gemeente Hove verblijft, in de mogelijkheid te zijn, een leven te leiden, dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het centrale begrip hierin is 'menselijke waardigheid'. 'menselijke waardigheid' kan objectief worden omschreven, maar wordt natuurlijk ook subjectief 'beleefd': de objectieve component : een 'waardig bestaan' betekent: ** een lichamelijke en geestelijke gezondheid veiligheid en onschendbaarheid als persoon een relatie ontwikkelen met de materiële en natuurlijke omgeving een zinvolle relatie ontwikkelen met andere personen in staat zijn of worden gesteld, op volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving Pagina 10 van 14

11 in staat zijn om de eigen intellectuele en andere mogelijkheden en vaardigheden zowel in werk als recreatie te benutten en verder te ontwikkelen in staat zijn op deze vlakken een eigen levensplan te bepalen en uit te voeren ( dus de subjectieve component te realiseren ) het spreekt voor zich, dat dit geen statisch gegeven is, maar mee evolueert met het geheel van de samenleving; de subjectieve component betekent, dat een mens moet kunnen kiezen, welk leven hij of zij wil leiden, en daarin zijn / haar mogelijkheden maximaal moet kunnen benutten; dit kan dus niet door andere personen of instanties worden bepaald. Uiteraard moet iedereen daarbij rekening houden met het effect van zijn of haar keuzes op zijn/ haar omgeving. Dat het subjectief is, betekent ook niet, dat het grenzeloos is: het zal beperkt zijn door de context van het geheel van de samenleving. Het is evident, dat deze keuzes ook zullen veranderen, naarmate iemand ontwikkelt / evolueert. We stellen vast, dat ook niet iedereen in staat is, voor hem/haarzelf en zijn/haar omgeving een dergelijke visie, plan en uitvoering ervan te bepalen en/of te realiseren: dit is in vele gevallen net de opdracht van begeleiding en hulp. Waaruit blijkt, dat het niet voldoende is, er één aspect van het leven ( wonen, werken, ) uit te lichten, en enkel dat te viseren, als ook met betrekking tot andere aspecten van het bestaan de mogelijkheden ( al dan niet tijdelijk ) beperkt zijn: een globale benadering van de cliënt / burger is dan ook noodzakelijk. Breder dan het OCMW, ligt daar ook de opdracht van het 'Sociaal Huis', namelijk het verzekeren dat alle aspecten van het leven aan bod komen: het OCMW moet in dat kader samenwerken, om bvb voor huisvesting, arbeids(traject)begeleiding, etc... in te staan. Een menswaardig bestaan verzekeren mag en kan ook niet betekenen, dat gewacht moet worden, tot die waardigheid ( op het vlak van de hogergenoemde aspecten ** ) bedreigd wordt of in het gedrang is. Vandaar het belang van artikel 57 van de OCMW-wet: het OCMW verzekert niet alleen lenigende of curatieve, doch ook preventieve hulp. Dit houdt in, dat door het OCMW de maatschappelijke risico's ( eventueel van specifieke groepen ) worden ingeschat, omschreven, en dat daaraan een strategie van preventieve actie wordt gekoppeld: bvb het vermijden van schuldopbouw, van eenzaamheid, van dakloosheid, van bedreiging van de gezondheid, enz enz... Deze opdracht draagt het OCMW niet alleen, en de ervaring met 'Buitenspel' leert, dat het nodig is, samen te werken met onderwijsinstellingen, wat deze er dan niet van ontslaat, zelf ook deze opdracht op te nemen. Hetzelfde geldt voor begeleiding in problematische opvoedingssituaties. Op sommige domeinen kan en dient het OCMW dit ook collectief te verzekeren: toegang tot kwaliteitsvolle sociale huisvesting bvb, thuiszorg, enz. Het OCMW kan en mag zich dus niet beperken tot het ingaan op individuele noden en behoeften, wanneer die zich manifest stellen. Het begrip 'dienstverlening' houdt gezien het bovenstaande dan ook veel meer in dan het ingaan op acute noden, wanneer de cliënt er om vraagt. Het OCMW zal - in de context van het 'Sociaal Huis' - dus niet alleen geïntegreerd werken, maar ook pro-actief en preventief. Pagina 11 van 14

12 2. Dat elk persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening Het centrale begrip hierin is 'recht'. Dus geen gunst, of iets dat mits goodwill wordt toegezegd, maar een recht dat opeisbaar en afdwingbaar is. Over welke rechten het gaat, vloeit voort uit de omschrijving van de 'menselijke waardigheid' hierboven. Het OCMW van Antwerpen legde dit vast in een aantal 'grondrechten', die herkenbaar en operationaliseerbaar zijn, zowel aan de kant van de burger, als aan de kant van de organisatie: het recht op wonen, werken, welzijn, gezondheid, (participatie aan) cultuur, en op persoonlijke ontwikkeling. Het voordeel hiervan is, dat de realisatie van die rechten zowel voor de organisatie als voor de burger concreet kunnen worden omschreven, inclusief de wijze, waarop de rechte kunnen worden gerealiseerd. Elk OCMW werkt dit operationeel uit binnen de eigen context, maar volgende voorwaarden dienen absoluut vervuld te worden: de burgers / bewoners moeten hun rechten kennen: uiteraard wil dit zeggen, dat de burgers hierover uitdrukkelijk worden geïnformeerd; het is zeker niet voldoende te veronderstellen, dat ze gekend zijn. Dit betekent, dat bepaalde groepen op gerichte wijze dienen te worden aangesproken, niet omdat zij andere rechten zouden hebben, maar omdat er voor hen allicht andere modaliteiten ( van toegang, begeleiding, ondersteuning ) gelden. Het betekent ook, dat deze informatie permanent, duidelijk en begrijpelijk beschikbaar moet zijn. Alle mogelijkheden van communicatie dienen te worden benut, om dit te verzekeren. Ook hier speelt het 'Sociaal Huis' de rol, meer communicatiekanalen te benutten, en 'aanspreekbaarheid' te vergroten. de burger moet in staat zijn, deze rechten uit te oefenen. Voor sommige individuen en groepen betekent dit, dat hen de mogelijkheden worden geboden, hun rechten te laten gelden ( bvb door procedures voor toegang tot sociale huisvesting ). Voor anderen inzonderheid kansarmen is het uitoefenen van rechten niet evident, omdat zij er niet in slagen, de mogelijkheden die de samenleving biedt te benutten, of er zelfs geen toegang toe hebben. Vertaald naar het OCMW betekent dit dat het zijn taak is, voor kansarmen de mogelijkheid te scheppen waar en wanneer nodig met begeleiding uit hun situatie te geraken, zodat ze op eigen krachten toch toegang kunnen verwerven tot de mogelijkheden, die de samenleving biedt.!! Dit houdt dus in: onderzoeken wie in kansarmoede verkeert, waarom en op welke domeinen. En vooral: wat is nu juist nodig, om voor hen de mogelijkheden te creëren, er uit te geraken; proactief. Per definitie betekent dit, dat de opdracht van het OCMW steeds ( mee ) zal evolueren. Kansarmen hebben dus het recht, dat hen die kansen worden geboden. maar ook dat volstaat niet : elke burger moet in staat zijn, zijn of haar rechten ook te realiseren. Dit veronderstelt een dienstverlening, die daarop is ingesteld: toegankelijk, respectvol, behulpzaam, alert en efficiënt. Efficiëntie betekent in deze context: alle mogelijkheden benutten om de cliënt in staat te stellen, al zijn/ haar rechten te realiseren, en daar waar nodig en gewenst ondersteunend en begeleidend in optreden. Efficiëntie betekent ook, dat wordt opgevolgd, of de cliënt hierin slaagt. Pagina 12 van 14

13 Het kan ook nodig zijn, andere diensten voor de cliënt toegankelijk te maken, en hem of haar daarheen toe te leiden, in plaats van simpelweg te verwijzen. Dit alles doet geen afbreuk aan het feit, dat de burger / cliënt verantwoordelijk is en blijft - en waar nodig daarin moet worden ondersteund of begeleid - voor de eigen keuzen, het gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden, en dat mag worden verwacht dat hij of zij daar een actieve en bewuste rol in speelt. 3. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht, die tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. De wetgever legt uitdrukkelijk een belangrijke verantwoordelijkheid om het bovenstaande te organiseren en te verzekeren bij een lokale openbare instantie: het OCMW. Een lokale openbare instantie die zowel in haar leiding, beheer als organisatie een hoge mate van autonomie wordt toebedeeld. We mogen ervan uitgaan, dat deze relatief autonome organisatie er op gericht is, deze opdracht op de meest adequate wijze te vervullen, en hiertoe over de nodige middelen, mensen en organisatie beschikt. Het spreekt voor zich, dat deze organisatie moet beschikken over personeel, dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van hogergenoemde opdracht, en daartoe over de nodige deskundigheden en vaardigheden beschikt, én de mogelijkheden heeft, zich uitsluitend en adequaat toe te leggen op deze taak ( de sociale dienst is dus geen gemeentelijke activiteit ). Deze 'relatieve autonomie' sluit samenwerking(sverbanden) niet uit, wel integendeel: de opdracht mogelijkheden te scheppen voor iedereen, om een menswaardig leven te leiden is te zwaar, omvangrijk en belangrijk om door een kleine lokale dienstverlenende organisatie alleen te worden gedragen. Samenwerking met gemeentelijke diensten, andere OCMW's en andere dienstverlenende organisaties dient verder te worden ontwikkeld. Dit kan zich niet beperken tot goede contacten of onderlinge verwijzingen. Ook hiervoor biedt het 'Sociaal Huis' een kader en een structuur, om dergelijke samenwerking meer te laten zijn dan een formele 'overeenkomst', maar een meerwaarde te bieden naar de burger toe, zowel op het vlak van toegankelijkheid als op het vlak van efficiënte taakverdeling - én onderlinge communicatie. De opdracht van het OCMW uitvoeren vraagt van samenwerking(sverbanden) dat zij zich inschrijven in dezelfde opdracht, en dat deze instellingen en diensten zich ook aanpassen aan dit objectief, en hun werking er ook op afstellen. Dat vraagt structureel onderlinge afstemming, die dikwijls een bovenlokaal karakter zal krijgen ( bvb sociale huisvesting ). Als het OCMW in samenwerking met andere organisaties deze opdracht ernstig wil nemen, dan zal het : onderzoeken ( en niet alleen individuele situaties, maar ook systemen van uitsluiting ) alle burgers informeren ( bijzonder de kansarmen) over hun rechten en mogelijkheden betrekken ( bestrijden van uitsluiting betekent ook: verzekeren van participatie en integratie ) toegankelijkheid van diensten optimaliseren begeleiden en ondersteunen optreden opvolgen of de cliënt er in slaagt, zijn rechten waar te maken. Pagina 13 van 14

14 De grote uitdaging is, evoluties te zien, en dus ook toekomstige problemen te voorzien. Dat geldt breed maatschappelijk, maar ook op lokaal vlak. Bovendien moet gevolgd worden, welke de consequenties zijn van maatschappelijke evoluties, zoals werkloosheid van bepaalde groepen, vergrijzing, groeiende diversiteit en commercialisering van bepaalde dienstverlening. Van de 'voogdij-overheid' mag worden verwacht, dat zij het kader en een adequaat deel van de middelen verstrekt, om deze opdracht te vervullen, en dat de regelgeving ook voortdurend in functie hiervan evolueert. De hele sector van de publieke sociale dienstverlening zou in staat moeten zijn, met deze instanties in dialoog te treden, waarbij ook het signaleren van problemen en evoluties op het terrein tot de opdracht van het OCMW behoort. 11. Mededelingen van de voorzitter - Op 14 oktober a.s. is er om 20u00 de infoavond Armoede de wereld nog niet uit. Minister Homans werd uitgenodigd, maar kan niet aanwezig zijn. Parlementslid voor de N-VA Piet De Bruyn zal haar vervangen. De voorzitter rekent op een talrijke aanwezigheid. - Omwille van deze infoavond wordt de OCMW-raad van oktober verplaatst naar 15 oktober 20u00. - Op 24 september a.s. komt de werkgroep toekomst dienstencentrum voor de eerste keer samen. - Het seniorenfeest vindt plaats op 28 oktober a.s., iedereen van harte welkom. Aldus vastgesteld in de zitting van Voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn: Op last, Rob Van den Audenaerde Secretaris Goedele Breyne Voorzitter Pagina 14 van 14

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie