Kunststofinzameling in Nieuwegein Opties, afwegingen en keuze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunststofinzameling in Nieuwegein Opties, afwegingen en keuze"

Transcriptie

1 Duurzame Ontwikkeling Beheer Kunststofinzameling in Nieuwegein Opties, afwegingen en keuze Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum 18 mei 2008 Auteur Rena Heilema Versie definitief

2 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Uitgangspunten Gescheiden inzameling, systemen Keuze Communicatie Juridische aspecten Financieel Evaluatie Planning Conclusies Inleiding Sinds 1 januari 2006 is het 'Besluit beheer verpakkingen papier en karton' van kracht. Dit besluit houdt in dat alle bedrijven die in Nederland verpakte producten op de markt brengen, moeten betalen om hun afgedankte verpakkingen op te laten halen en te recyclen. Het gaat hierbij om alle denkbare verpakkingen voor het transport van goederen of verkoop aan consumenten. In dit voorstel gaat het alleen om kunststof verpakkingen uit huishoudens. Naast plastic flessen, flesjes en flacons moeten we daarbij denken aan tandpastatubes, groentezakken, plastic tassen, boterkuipjes, joghurtbekers, plantenpotten, plastic deksels van potten, enzovoort, enzovoort. Met ingang van 1 januari 2010 zijn de gemeenten verplicht zorg te dragen voor de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal uit huishoudens, net zoals dat al gebeurt voor bijvoorbeeld glas. Deze zorgplicht wordt vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). De gemeenten krijgen een vergoeding voor de inzameling. Op landelijk niveau zijn tussen Nedvang (vereniging van producenten en importeurs), VROM en de VNG afspraken gemaakt over de stimulering van de gescheiden inzameling van plastic afval. Eén van deze afspraken is dat gemeenten die in 2009 beginnen met een algehele inzameling van plastic afval, aanspraak kunnen maken op een opstartpremie ( 0,54 per inwoner) en een communicatievergoeding (in natura, ter hoogte van 0,43 per inwoner). Deze startpremies vervallen bij een start in Het loont daarom de moeite om de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval in 2009 te starten. 2 Achtergrond Op grond van de Europese Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval is Nederland verplicht een deel van het verpakkingsmateriaal te hergebruiken, met als doel besparing op grondstoffen en CO 2 uitstoot. De hergebruikdoelstellingen verschillen per verpakkingssoort: Glas: 90% hergebruik Hout: 25% hergebruik Papier en karton: 75% hergebruik Metalen verpakkingen: 85% hergebruik Kunststof: van 38% in 2010 naar 42% in

3 Deze laatste doelstelling (42% in 2012) resulteert in een jaarlijkse besparing van circa 210 kiloton CO 2, vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van huishoudens. Het genoemde scheidingspercentage voor kunststof geldt voor de huishoudelijke verpakkingen en de bedrijfsverpakkingen samen. Gemiddeld zouden de gemeenten in Nederland 15 kg kunststof per huishouden per jaar (hh/jr) gescheiden kunnen moeten zamelen. Om deze hergebruikdoelstelling te behalen zijn afspraken gemaakt tussen het verpakkende bedrijfsleven, de VNG en het ministerie van VROM. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen. De gemeenten worden geacht de inzamelstructuur op te zetten en de inzameling uit te voeren. De gemeenten krijgen hiervoor een vergoeding uit het afvalfonds. Om dit fonds te vullen betalen de producenten een verpakkingbelasting aan VROM. De verpakkingbelasting wordt, bij de aankoop van verpakte producten, doorberekend aan de consumenten. 3 Uitgangspunten Om het kunststof verpakkingsafval gescheiden te kunnen inzamelen moet in Nieuwegein een nieuwe inzamelstructuur worden opgezet. Bij de keuze voor de inzamelstructuur streven wij naar: - zo hoog mogelijke respons (scheidingsresultaat) - zo laag mogelijke kosten - zo veel mogelijk deelnemers (laagdrempelig systeem, geschikt voor hoog- en laagbouw) Om te kunnen bepalen welke inzamelmethode voor Nieuwegein het meest geschikt is, is een aantal methoden doorgerekend. Voor alle berekeningen en aannames baseren wij ons op: - het Onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen (KplusV, december 2008). Dit onderzoeksrapport geeft de resultaten weer van de praktijkproeven die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd met verschillende inzamelsystemen. Uit deze proeven bleek al snel dat de inzameling van alleen kunststof flessen en flacons (KFF) niet rendabel te maken is. De in te zamelen stroom moet daarom bestaan uit alle kunststof verpakkingen (brede fractie of KFF+); - de Adviesnota inzameling kunststof verpakkingsafval (RMN, januari 2009). Hierin doet RMN aanbevelingen voor de inzamelmethode aan de gemeenten Soest, Zeist en Nieuwegein; - Het rekenprogramma Plustic van KplusV. Dit programma is speciaal ontwikkeld in opdracht van de AVU en in samenwerking met RMN om verschillende varianten voor de kunststofinzameling te kunnen doorrekenen. De inzameling van de kunststof verpakkingen zal door RMN worden uitgevoerd. Kunststof verpakkingen behoren immers tot het huishoudelijk afval, hiervoor is in de dienstverleningsovereenkomst vastgelegd dat RMN en de gemeente een inspanningsverplichting hebben om deze dienst bij RMN onder te brengen. 4 Gescheiden inzameling, systemen Hieronder vindt u een korte beschrijving van de meest voor de hand liggende inzamelmethoden. In de bijlage zijn de meest haalbare inzamelmethoden meer uitgebreid beschreven (voor- en nadelen, te verwachten respons, kosten). Huis aan huis inzameling met zakken 3

4 De inwoners bewaren de kunststofverpakkingen in een speciale doorzichtige zak (ivm visuele inspectie van de inhoud van de zak). De zakken zijn verkrijgbaar bij distributiepunten. De zakken worden 1 x per maand ingezameld door RMN. Op de ophaaldag worden de zakken voor de deur of op clusterplaatsen aangeboden, daar waar men normaal gesproken de minicontaienr aanbiedt. Bij deze methode zijn de inzamelkosten relatief hoog. Daar staat tegenover dat met deze methode ook het beste inzamelresultaat en daarmee het beste milieurendement behaald kan worden. Bij een (reeel haalbaar) inzamelresultaat van 9 kg hh/jr is de methode budgetneutraal. Naar verwachting is na de gewenningsperiode het inzamelresultaat ± 12 kg en het structurele financiele resultaat daarmee positief (± ). Brengsysteem met bovengrondse containers Op verschillende locaties in Nieuwegein (bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholencomplexen, sporthallen) plaatsen we speciale verzamelcontainers voor het kunststof afval. In ieder geval wordt (onafhankelijk van de te kiezen inzamelmethode) een verzamelcontainer op het afvalbrengstation geplaatst. In de proefgemeenten is gebleken dat 1 container per 1000 huishoudens optomaal is. Voor Nieuwegein zou het dan om ± 27 containers gaan. Inwoners kunnen hier op elk moment van de dag het kunststof verpakkingsafval kwijt. Bij deze methode zijn de inzamelkosten veel minder hoog dan bij huis-aan-huis inzameling. Maar ook het inzamelresultaat (en het milieurendement) is aanmerkelijk lager. Deze methode is al bij een inzamelresultaat van 3 kg hh/jr budgetneutraal. Door het lagere inzamelresuttaal (de gewenningsperiode ± 5 kg) is het structurele financiele voordeel lager dan bij de huis-aan-huis inzameling (± ,-). Brengsysteem met aangepaste ondergrondse containers Bij deze methode gaan we er van uit dat ± 27 van de huidige 75 ondergrondse containers voor oud papier, verspreid door heel Nieuwegein, geschikt worden gemaakt voor de inzameling van kunststof. Daarvoor is een nieuwe inwerpzuil nodig. Inwoners kunnen hier op elk moment van de dag het kunststof verpakkingsafval kwijt. Bij deze methode onttrekken we een deel van de inzamelstructuur voor oud papier aan het systeem. Hiervoor moet een aanvulling op het inzamelsysteem worden gevonden. Dat kan bijvoorbeeld door de huidige inzameling van oud papier met de scholen te intensiveren, door brengpunten voor oud papier bij kerken en verenigingen te faciliteren of door laagbouwwoningen een minicontainer voor oud papier te geven. Het verbeteren van de gescheiden inzameling van oud papier is een van de acties uit het Actieplan Afval Apart en wordt in dat kader verder opgepakt. Bij deze methode gelden dezelfde kanttekeningen voor de investeringen als bij nieuwe ondergrondse containers (zie hieronder). De inzamelkosten van deze methode zijn, door het grotere volume van de containers, lager dan van de bovengrondse containers. Het inzamelresultaat is vergelijkbaar (± 5 kg). Het structurele financiele voordeel is hierdoor wat hoger dan bij bovengrondse inzameling (± ,-) Combinatie van halen en brengen Bij deze methode combineren we huis-aan-huis inzameling bij de laagbouw met een brengvoorziening voor de gestapelde bouw. De verzamelcontainers komen bij concentraties van hoogbouw en op op drukbezochte locaties te staan. In de proefgemeenten is gebleken dat huishoudens die het plastic verpakkingsafval goed scheiden ongeveer één huisvuilzak per week apart houden. Voor kleinbehuisden (laag- en hoogbouw) is het lastig deze zakken op te slaan tot aan ophaaldag van de huis-aan-huisinzameling. Er zullen ook 4

5 inwoners zijn die het afval niet zo lang wíllen bewaren. Ook deze inwoners kunnen de zakken dan tussentijds naar de verzamelcontainers brengen. Bij deze combinatie is het inzamelgebied voor de huis-aan-huis inzameling kleiner, bij de gestapelde bouw wordt immers niet meer opgehaald, en zijn daarmee de inzamelkosten voor de haalmethode lager. Daar moeten de kosten voor de brengmethode bij worden opgeteld. Daar staat tegenover dat het totale inzamelresultaat waarschijnlijk hoger is dan bij alleen een haalsysteem. We ramen het structurele financiele voordeel op ± ,-. Brengsysteem met nieuwe ondergrondse containers Op verschillende locaties in Nieuwegein worden speciale ondergrondse verzamelcontainers voor het kunststof afval geplaatst. Voor Nieuwegein zou het om ± 27 containers gaan. Inwoners kunnen hier op elk moment van de dag het kunststof verpakkingsafval kwijt. Voor het leveren en plaatsen van 27 ondergrondse containers is locatieonderzoek nodig, moet een Europese aanbesteding worden gestart en is een inspraakmogelijkheid voor de omwonenden gewenst. Deze procedure kost zoveel tijd dat niet meer in 2009 met de inzameling gestart kan worden. Bovendien is op dit moment nog niet duidelijk hoe de producentenverantwoordelijkheid er na 2012 uit gaat zien. Dit betekend dat investeringen na 2012 mogelijk niet gedekt worden en dus sprake kan zijn van kapitaalvernietiging. Het afvalfonds staat garant voor de kosten van de vervroegde afschrijving. Het afvalfonds gaat daarbij uit van een afschrijftermijn van 10 jaar en gaat er van uit dat de investering in 2009 is gedaan. Er wordt dus maximaal 60% van de investering vergoed. Bij later gedane investeringen is dit percentueel lager. Bij uitbetaling van een vergoeding gaat het eigendom van de container over naar het Afvalfonds. Vanwege bovenstaande overweging en is deze methode niet doorgerekend. Huis aan huis inzameling met minicontainers De inwoners krijgen een extra minicontainer voor het bewaren van de kunststofverpakkingen. Op de ophaaldag worden de minicontainers voor de deur of op clusterplaatsen aangeboden. Het nadeel van deze methode is dat bij het legen van de minicontainers de inhoud weg kan waaien. Bovendien zijn de aangeboden containers zo licht dat ze bij redelijke wind al om kunnen waaien en de inhoud over straat verspreidt. De aanschaf van extra minicontainers voor heel Nieuwegein moet europees worden aanbesteed en kan daardoor niet meer in 2009 worden ingevoerd. Vanwege bovenstaande overweging en is deze methode niet doorgerekend. Gecombineerde haalsystemen In sommige gemeenten zijn proeven gedaan met het gecombineerd ophalen van kunststof met glas, met papier of met drankenkartons. Bij inzameling in combinatie met oud papier gaat, door vervuiling, de kwaliteit van het oud papier te veel achteruit. Dit is ongewenst. Bij inzameling van kunststoffen in combinatie met andere afvalstromen is de nascheiding altijd technisch lastig en daardoor duur. Deze methode niet verder uitgewerkt. Nascheiden In het noorden van Nederland is een nascheidingsinstallatie gebouwd. Nascheiden is voor Nieuwegein geen optie. Het afval van Nieuwegein gaat naar de AVRI, de AVRI heeft geen scheidingsinstallatie en heeft ook geen plannen om deze te maken. De enige nascheidingsinstallatie staat in Heerenveen. Mócht de AVU bereid zijn het contract met de AVRI open te breken dan worden de transportkosten onevenredig hoog. Wij krijgen van Nedvang een vergoeding tot de dichtstbijzijnde verwerker (de AVR in Utrecht). De overige kilometers moeten we zelf betalen. Het 5

6 vervoer van plastic is voornamelijk vervoer van lucht. De prijs per ton wordt hierdoor onacceptabel hoog. Gescheiden inzameling bij evenementen, sportcomplexen en dergelijke Bij evenementen en in kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen komt veel plastic verpakkingsafval vrij, met name van frisdranken. Strikt gezien behoort dit afval niet tot het huishoudelijk afval. Toch willen we nagaan op welke manier we de gescheiden inzameling van deze afvalstroom kunnen stimuleren. Voor evenementen kan dit via het nieuwe evenementenbeleid, waarin duurzaamheid een plek krijgt. Voor de sport- en andere verenigingen moet nog naar een werkwijze worden gezocht. Dit onderdeel is in dit advies niet verder uitgewerkt. Conclusie: Een aantal van bovengenoemde methoden is niet geschikt voor Nieuwegein, vanwege de hoge investerings- of inzamelkosten, omdat de methode niet op korte termijn is in te voeren, vanwege technische en/of operationele problemen. Deze methoden zijn: - Brengsysteem met nieuwe ondergrondse containers - Huis aan huis inzameling met minicontainers - Gecombineerde haalsystemen - Nascheiden De andere methoden zijn in de bijlage verder uitgewerkt. Deze methoden zijn in 5 onderling vergeleken: - Huis aan huis inzameling met zakken - Brengsysteem met bovengrondse containers - Brengsysteem met aangepaste ondergrondse containers - Combinatie van halen en brengen 5 Keuze Om een keuze te kunnen maken zijn de vier meest geschikte inzamelmethoden uitgewerkt en doorgerekend voor de te verwachten respons na een gewenningsperiode (1 jaar) en voor een reële te behalen respons na langere tijd. In de bijlage vindt u per methode de voor- en nadelen, de kosten en opbrengsten en daarnaast een opsomming van de uitgangspunten op basis waarvan de berekeningen zijn gemaakt. De onderstaande overwegingen liggen aan de keuze ten grondslag. Beste scheidingsresultaat Uit de praktijkproeven blijkt dat bij (boven- en ondergrondse) brengsystemen 2 tot 5 kg hh/jr kan worden ingezameld en bij haalsystemen 10 tot 15 kg. Uitschieters naar boven en naar beneden komen ook voor. Voor een (stedelijke) gemeente als Nieuwegein is het reëel uit te gaan van 3 kg per bij een brengsysteem en 12 kg bij een haalsysteem. Daarbij moeten we wel rekening houden met een gewenningsperiode van 1 tot 2 jaar. Uit het oogpunt van het milieurendement heeft de methode met het beste scheidingsresultaat de voorkeur. Starten in

7 Het is gewenst om in 2009 te starten met de invoering, omdat we daardoor aanspraak maken op de startvergoeding van ± ,- ( 0,54 per inwoner). Deze vergoeding vervalt bij een start in 2010 of later. De huis-aan-huis inzameling met behulp van zakken is snel en eenvoudig in te voeren voor alle huishoudens in Nieuwegein. Zowel de laagbouw- als de hoogbouwwoningen kunnen hier gebruik van maken. Een brengsysteem met bovengrondse containers is minder snel in te voeren. De meest geschikte lokaties moeten worden bepaald en er is voorlichting aan de omwonenden nodig. Uiteraard moeten ook de containers worden besteld. De levertijd is op dit moment niet bekend. Een brengsysteem met ondergrondse containers kan, door debenodigde tijd voor de aanbesteding, niet op tijid worden gestart. Als we in 2009 willen starten heeft de huis-aan-huis methode de voorkleur. Deze methode kan dan op termijn eventueel worden uitgebreid met een brengsysteem. Laagdrempelige voorziening De huis-aan-huis inzameling met zakken is het meest laagdrempelige systeem. De zakken kunnen op dezelfde plaats als de minicontainers worden aangeboden. Voor bewoners van de gestapelde bouw moet per lokatie een aanbiedplaats worden bepaald. Bij de gestapelde bouw kunnen zich problemen gaan voordoen als de zakken niet alleen op de ophaaldag worden aangeboden. Dit risico is bij de laagbouw veel kleiner. Dit probleem kunnen we ondervangen door bij concentraties van gestapelde bouw een brengvoorziening te plaatsen en daar niet huis-aan-huis in te zamelen. Met het plaatsen van verzamelcontainers kunnen we ook tegemoet komen aan het opslagprobleem van huishoudens die het afval goed scheiden en van kleinbehuisden. Het is niet duidelijk welke invloed deze extra containers (naast de huis-aan-huis inzameling) hebben op het scheidingsresultaat: vindt er een verschuiving plaats van halen naar brengen of wordt er daadwerkelijk meer ingezameld? Is de locatie van de container van invloed? Wij stellen daarom voor om een proef te doen met de combinatie van huis-aan-huis inzameling en een brengvoorziening. In de proefperiode (1 jaar) proberen we antwoord te krijgen op bovengenomde vragen. De gegevens worden meegenomen in de evaluatie (zie verder 10). Laag financieel risico De huidige afspraken tussen VNG, VROM en Nedvang (namens de producenten) lopen tot Het is onzeker hoe de producentenverantwoordelijkheid ná 2012 wordt ingevuld. Het kan dus zijn dat eventuele investeringen (bijvoorbeeld voor verzamelcontainers) maar een paar jaar benut worden. Nedvang staat slechts garant voor een deel van de investeringskosten. Bovendien gaat, als de gemeente gebruik maakt van deze garantstelling, het eigendom over op Nedvang. De financiële risico s van de huis-aan-huis inzameling zijn laag, ze zijn matig hoog bij de inzameling met bovengrondse containers en hoog bij inzameling met ondergrondse containers Kosten en opbrengsten Bij het haalsysteem zijn de inzamelkosten per ton hoog ten opzichte van de brengmethoden. Daar staat tegenover dat, door de hogere respons, de totale opbrengsten ook hoger zijn. Als we de situatie na de gewenningsperiode bekijken is het uiteindelijke financiele voordeel bij de haalmethode het hoogst. Bij de berekeningen zijn we er van uitgegaan dat ook de bewoners van de hoogbouw de kunststof verpakkingen aanbieden via de haalmethode. Mochten de resultaten hiervan tegenvallen, dan is de combinatie van de haal- en de brengmethode waarschijnlijk de beste keuze. 7

8 Conclusie: Alles overwegende is het haalsysteem (inzameling met zakken) voor Nieuwegein het meest geschikt: de investeringskosten zijn laag en het milieurendement is hoog. Op basis van een (beperkte) pilot voor de combinatie van een haal- en brengsysteem kan worden beoordeeld of deze combinatie een nóg beter milieurendement en financieel resultaat geeft. 6 Communicatie Het bieden van inzamelfaciliteiten alléén is niet voldoende. De inwoners moeten er ook gebruik van (willen) maken. Daarvoor is voortdurend voorlichting nodig over nut en noodzaak, mogelijkheden en resultaten van de afvalscheiding. Bij een nieuwe afvalstroom is de communicatie extra belangrijk. Om de communicatie vorm te geven en te stroomlijnen is een communicatieplan opgesteld met een kosten- en urenraming (zie bijlage). Hieronder zijn de hoofdlijnen van het communicatieplan weergegeven. Doel - Boodschap - Strategie De communicatiecampagne heeft tot doel de kennis van inwoners over en hun houding en gedrag ten aanzien van het gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval positief te beïnvloeden. Op verschillende manieren worden nut en noodzaak van het gescheiden inzamelen herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Daarbij gaan we uit van een positieve insteek en een doelgroepgerichte benadering. Waar mogelijk en/of noodzakelijk zoeken we samenwerking met andere partijen, zoals wijknetwerken, scholen en woningcorporaties. Bovendien worden de resultaten regelmatig teruggekoppeld naar de inwoners. In het communicatieplan is, behalve aan de doelgroep inwoners, ook aandacht besteed aan de voorlichting van interne doelgroepen (collega s zoals van de servicelijn en de handhavers), en betrokken en niet betrokken externe doelgroepen. Communicatie-uitingen Voor de communicatie maken wij gebruik van de gangbare communicatie-uitingen zoals de website, driehoeksborden, de Molenkruier en de nieuwsbrief Milieu in Uitvoering. Daarnaast maken we gebruik van het beschikbare communicatiemateriaal van Nedvang (Plastic Heroes-campagne). Nedvang levert een gepersonaliseerd pakket voor de bewoners (brieven, afvalkalender, informatiefolder en een aantal speciale afvalzakken), posters, flyers en materiaal voor activiteiten (zoals opblaasbare plastic hero e.d.). Een lespakket voor het basisonderwijs is in ontwikkeling. Dit materiaal is het eerste jaar gratis. Om het scheidingsgedrag van inwoners zo veel mogelijk te stimuleren, zijn aanvullend de volgende communicatieve activiteiten / uitingen voorzien: - Bezoeken wijknetwerken. Doel: informeren, reactie peilen, vragen beantwoorden. - Informatie in de nieuwsbrieven van wijknetwerken en woningcorporaties. Doel: doelgroepgerichte benadering. - Feestelijke start van de gescheiden inzameling. - Ludieke acties, zoals wedstrijden (wie weet wat wel/niet bij plastic mag, foto-/ knutselwedstrijd voor kinderen/jongeren, containerloterij). Begroting Voor de communicatie rondom de gescheiden inzameling is jaarlijks 0,11 per inwoner beschikbaar. 8

9 Voor Nieuwegein is dit een bedrag van ± In het eerste jaar is, in natura, communicatiemateriaal van Nedvang beschikbaar. Zie verder het financiële overzicht in 8. 7 Juridische aspecten De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal is niet opgenomen in de uitvoeringsregels die behoren bij de Afvalstoffenverordening. De uitvoeringsregels moeten voor oktober worden aangepast en vastgesteld door B&W. In de bij de dienstverleningsovereenkomst met RMN bijbehorende productomschrijvingen is nog geen rekening gehouden met gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal. De productomschrijving wordt aangepast. De gemeente zal met Nedvang (namens het verpakkende bedrijfsleven) een modelovereenkomst moeten tekenen op grond waarvan de afzet van plastic afval is geregeld en de vergoeding voor het ingezamelde kunststof contractueel is vastgelegd. 8 Financieel De in 5 en bijlage 1 genoemde kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op de situatie na een gewenningsperiode. Naar verwachting wordt in de loop van 2011 het omslagpunt (van kosten naar opbrengsten) bereikt. In de periode daarvoor wordt nog niet het maximale inzamelresultaat behaald en zal er een negatief saldo zijn. Een deel van dit tekort kan worden gedekt uit de startvergoeding die wij (mits we in 2009 van start gaan) ontvangen. In het communicatieplan (bijlage 2) is een overzicht gegeven van de geraamde communicatieuren en -kosten. Van Nedvang ontvangen wij structureel per jaar een bijdrage in de communicatiekosten van 0,11 per inwoner. Daarnaast ontvangen we (mits we in 2009 van start gaan) een bijdrage in natura (folders, posters, bewonersbrieven en dergelijke). * Bij de berekeningen is uitgegaan van een inzamelperiode van drie maanden (oktober december) 9 Evaluatie Voor het doorrekenen van de methoden is een aantal aannames gedaan op basis van de proeven in andere gemeenten en de ervaringen van RMN, in diezelfde proefperiode, in Soest en Zeist. De proeven zijn uitgevoerd met verschillende (combinaties van) methoden, in verschillende soorten wijken, in verschillende typen gemeenten. Pas in de praktijk zal blijken of de aannames die we voor Nieuwegein hebben gedaan reëel zijn. 9

10 De kunststofinzameling is nieuw in Nederland. Op dit moment is de markt volop in beweging. Men ontwikkelt onder andere perscontainers voor kunststof, nascheidingsinstallaties, speciale inwerpzuilen voorde ondergrondse containers. De huidige afspraken tussen VNG, VROM en Nedvang (namens de producenten) lopen tot Het is onzeker hoe de producentenverantwoordelijkheid ná 2012 wordt ingevuld. Mogelijk heeft een wijziging in de afspraken ook een wijziging van de meest geschikte inzamelmethode tot gevolg. Het is daarom nodig om vanaf de start van de kunstofinzameling de vinger aan de pols te houden. We evalueren in ieder geval jaarlijks of de kosten, opbrengsten en respons overeen komen met de verwachtingen. Indien nodig wordt de inzamelmethode aangepast. 10 Planning Actie Planning Raadsbesluit 17 juni 2009 RMN start voorbereiden uitvoering Juni - september 2009 Communicatie starten Augustus 2009 Start gescheiden inzameling Oktober 2009 Evalueren en zo nodig bijstellen Conclusies 1. Huis-aan-huis inzamelen met behulp van de speciale zakken is de meest geschikte methode voor Nieuwegein: starten is op korte termijn mogelijk, het scheidingsresultaat is hoog, de kosten zijn op termijn lager dan de opbrengsten; 2. Aanbevolen wordt om een pilot te starten met de combinatrie van huis-aan-huis inzameling en bovengrondse brengvoorzieningen. Deze pilot is bedoeld om het effect op de inzamelresultaten bij hoogbouwconcentraties te beoordelen; 3. De inzameling van kunststof verpakkingen moet jaarlijks worden geevalueerd. Bij de evaluatie moeten de ontwikkelingen van de markt en de uitkomsten van de besprekingen tussen VNG en Nedvag worden betrokken. Zo nodig kan aanpassing van de inzamelmethode plaatsvinden. Bijlage: 1. Voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van de verschillende inzamelsystemen 2. Communicatieplan 10

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

VOOR- EN NADELEN, KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE VERSCHILLENDE INZAMEL- SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

VOOR- EN NADELEN, KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE VERSCHILLENDE INZAMEL- SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOF VERPAKKINGEN BIJLAGE 1 VOOR- EN NADELEN, KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE VERSCHILLENDE INZAMEL- SYSTEMEN VOOR KUNSTSTOF VERPAKKINGEN Uitgangspunten Gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 januari 2010 kunststof verpakkingen

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Inzameling plastic verpakkingsafval Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bijeenkomsten inzameling kunststofverpakkingen uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U200900024 Lbr. 09011 bijlage(n)

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Sytze van der Molen Behandelende afdeling: Ruimtelijk Beheer Datum: 06-10-2010

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Sytze van der Molen Behandelende afdeling: Ruimtelijk Beheer Datum: 06-10-2010 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Sytze van der Molen Behandelende afdeling: Ruimtelijk Beheer Datum: 06-10-2010 NR. TITEL: Evaluatie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval 2010 KORTE

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Evaluatie kunststof inzameling

Evaluatie kunststof inzameling Evaluatie kunststof inzameling Inleiding Afval wordt grondstof. Uit het oogpunt van duurzaamheid en vanwege de toenemende schaarste van grondstoffen is het wenselijk om meer afval te recyclen. Dit geldt

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Inzameling kunststof verpakkingsafval

Nota van B&W. Onderwerp Inzameling kunststof verpakkingsafval Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 16 april 2013 Inlichtingen M. van Munster (023-5674472) Registratienummer 2013.0023980 Inleiding Op 1 november 2011 hebben wij kennis

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Gemeenteraad Bezoekadres: Stadhuls Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.roteb.rotterdam.nl E-mail: marieke.klein@roteb.rolterdam.nl

Nadere informatie

Kunststofinzameling in Utrecht, werkt dat?

Kunststofinzameling in Utrecht, werkt dat? Kunststofinzameling in Utrecht, werkt dat? > over de aanpak in 2009 en de perspectieven < maart 2010 Magda Rouw Robbert van Duin Bureau B&G Samenvatting Onderzocht is welke resultaten vorig jaar zijn behaald

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Onderzoek naar gemeentelijk plastic recyclingbeleid; case study in gemeenten Utrecht en Nieuwegein.

Onderzoek naar gemeentelijk plastic recyclingbeleid; case study in gemeenten Utrecht en Nieuwegein. 2010 Onderzoek naar gemeentelijk plastic recyclingbeleid; case study in gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Bachelor Thesis Milieu- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Utrecht Auteur: Jurriaan Cohrs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden?

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden? Q&A kunststof Rotterdam Waarom komen er in Rotterdam nu wel ineens containers voor kunststof te staan? Rotterdam wil de best presterende grote gemeente worden op het gebied van afvalscheiding, hierin hoort

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7917

BIS BenW adviezen - 7917 Inmiddels is in enkele ambtelijke bijeenkomsten het contract verder uitgewerkt Deze contractuitwerking is bijgevoegd Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de ondertekening tzt door de directeur van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Invoering duurzaam afvalbeheer in Haarlem Reg.nummer: 2014/31014 1. Inleiding Het doel is voor Haarlem te komen tot ten minste 45% scheiding van huishoudelijk afval rond 2016. Op dit

Nadere informatie

Memo. Leden van deelraad Nieuw-West Els Verdonk, portefeuillehouder Afval. Meerjarenperspectief Investeringen Ondergrondse Afvalcontainers

Memo. Leden van deelraad Nieuw-West Els Verdonk, portefeuillehouder Afval. Meerjarenperspectief Investeringen Ondergrondse Afvalcontainers Memo Aan Van Leden van deelraad Nieuw-West Els Verdonk, portefeuillehouder Afval Datum 21 januari 2014 Onderwerp Meerjarenperspectief Investeringen Ondergrondse Afvalcontainers Bijlagen USI (Utrecht Sustainability

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen / Stichting Nedvang Arnhem: KplusV, 2008 Kenmerk 1010316-023.

Onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen / Stichting Nedvang Arnhem: KplusV, 2008 Kenmerk 1010316-023. Onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen / Stichting Nedvang Arnhem: KplusV, 2008 Kenmerk 1010316-023. Om praktische kennis en ervaring op te doen met de gescheiden inzameling van kunststof

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel

Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Veel gestelde vragen over de afvalinzameling in Krimpen aan den IJssel Algemeen Wat verandert er voor mij in het kort? Voor laagbouw geldt (op een paar uitzonderingen na) dat: De huidige groene bak straks

Nadere informatie

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Eerste stap richting 60% afvalscheiding in 2018 Definitief versie 1.0 dd 30-04-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

VOOR WELKE WIJZE VAN

VOOR WELKE WIJZE VAN VOOR WELKE WIJZE VAN (KUNSTSTOF)-INZAMELING KIEST U? Duo-presentatie Ryan Palmen & Huub Keijzers Donderdag 11 juni 2009 Besluit Verpakkingen Op 1 januari 2006 in werking getreden. Bedrijven verantwoordelijk

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Quick scan afvalbeleid

Quick scan afvalbeleid Quick scan afvalbeleid Doel Deze quick scan beoogt in hoofdlijnen in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, opdat zij richting kunnen

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp PVA duurzaam afvalbeheer Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Jaap Reelfs/ Fjodor molenaar Telefoon 0235113390 E-mail: jreelfs@haarlem.nl WZ/OGV-beleid Reg.nr. 2013/58510

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer. Onderwerp Beantwoording technische vragen bij Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer. Onderwerp Beantwoording technische vragen bij Huishoudelijk Afvalplan 2012-2015 Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.191

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 maart 2011 Onderwerp: Deelname praktijkproef droog en herbruikbaar huishoudelijk afval Voorgesteld besluit: Deel

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder

Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder Datum : december 2013 Opgesteld door : Waardlanden en Ocelot, advies & projecten Opgesteld in samenwerking met : de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden,

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem

haarlem.nl/ fcorvers@haarlem.nl Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haariem Raadsfractie ChristenUnie T.a.v. de heer F. Visser Datum 19 augustus 2014 Onskenmerk GOB/2014/305943 Contactpersoon Peter Tobben/ Frank

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2009-2013

Afvalbeleidsplan 2009-2013 cg-oooj^b Afvalbeleidsplan 29-213 Gemeente Nieuwkoop \ ' I' W/T ' 3 -'O/./ /? r~> zi> Vastgesteld door de raad op 28 april 29 pagina 3 Inhoudsopgave INLEIDING 5 1.1 ACHTERGROND 5 1.2 ORGANISATIE 5 1.3

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton Uitvoering Afvalbeheer wordt uitnevnfirrt in SenterA/ovem Stichting Duurzaam Verpakkingsglas t.a.v. de heer R.A.P. van Notten judana van Stobogfean 3 Postbus 38.-o- r,^ A1, i 4286 ZG Almkerk ÏÏ&^u 2509AC

Nadere informatie

Papendrecht gaat Van Afval Naar Grondstof

Papendrecht gaat Van Afval Naar Grondstof Startnotitie: Papendrecht gaat Van Afval Naar Grondstof VANG: onze bijdrage aan een circulaire economie Gemeente Papendrecht Maart 2016 Startnotitie VANG Papendrecht Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015 Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw Gijs Langeveld 1 mei 2015 Afvalinzameling hoogbouw: waarom en hoe dan? Waarom gft als voorbeeld? Ontwikkelingen en 4 kansen Vereniging Afvalbedrijven 2 Gft als

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Afval scheiden, gewoon apart! Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 2016 2020

Afval scheiden, gewoon apart! Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 2016 2020 Afval scheiden, gewoon apart! Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 2016 2020 November 2015 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1. Waarom een nieuw huishoudelijk afvalplan (HAP)?... 6 1.1 Wettelijke verplichtingen...

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG

Memo. aan. De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. van. College van B en W. 4 november 2015. Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Memo aan onderwerp van directie afdeling datum De raad Duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval College van B en W 4 november 2015 Memo GOUDA GOOIT NIETS MEER WEG Gouda wil tot de duurzaamste

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015 Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval Eindhoven, 8 september 2015 1 Inhoud 1. Producentenverantwoordelijkheid verpakkingen 2. De inzamel en hergebruikketen 3. Vergoedingen 4. Rapportage

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

"Samen houden wij afval gescheiden"

Samen houden wij afval gescheiden AFVALSTOFFENPLAN "Samen houden wij afval gescheiden" 1 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 5 1. INLEIDING 14 2. BELEIDSKADERS 15 2.1 Inleiding 15 2.2 Europees afvalbeleid 15 2.3 Nederlands afvalbeleid 18 2.4

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Met de uitgangspuntennotitie vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval, oktober 2011 werd u gevraagd om in te stemmen met:

Met de uitgangspuntennotitie vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval, oktober 2011 werd u gevraagd om in te stemmen met: Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: Willem Peeks Kenmerk: 2012-003923 Portefeuillehouder: T. de la Court Vergadering: 16 april 2012 Onderwerp: Krediet verzamelcontainers en flankerende maatregelen

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie