Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem"

Transcriptie

1 Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres Postbus EB ARNHEM Nederland T +31(0) F +31(0) Bezoekadres Westervoortsedijk AT ARNHEM Nederland KVK Haaglanden ING Bank Delft IBAN NL 63 ING B /BIC INGBNL2A MWH is ISO 9001:2008 en VCA** gecertificeerd

2 2

3 Samenvatting De gemeente Doetinchem heeft een sorteeranalyse uit laten voeren op het vrijkomende huishoudelijk restafval. Deze sorteeranalyse levert een beeld op van de samenstelling. De resultaten, in combinatie met de in Doetinchem behaalde scheidingsresultaten, maken het mogelijk de verhouding tussen gescheiden en ongescheiden aanbod van afvalcomponenten te bepalen. Deze verhouding, of inzamelrespons, maakt het scheidingspotentieel inzichtelijk. Door de eigen inzamelrespons voor de verschillende componenten te vergelijken met landelijke gemiddelden en doelstellingen weten we hoe Doetinchem presteert. Hoe goed de inwoners van Doetinchem het afval scheiden kan afhangen van meerdere factoren, zoals de bereidheid tot scheiden, inzamelvoorzieningen, afvalcommunicatie en ledigingfrequentie. De resultaten voor het voorjaar van 2009 staan in onderstaande tabel weergegeven. Tabel: Inzamelrespons Doetinchem en landelijke doelstellingen Component Inzamelrespons % Doetinchem 2009 Inzamelresultaat kg/inw/jr Cijfers 2008 Landelijke doelstelling Inzamelrespons % Richtlijn kg/inw/jr Papier/ karton 72,2 % 79,8 85 % 85 Glas 69,4 % 22,8 90 % 23 Textiel 29,8 % 3,9 50 % 5 gft-afval 64,5 % 106,6 55 % 105 KCA 94,4 % 1,0 90 % 2 Totaal bronscheiding 50,7 % 274,8 60 % In de gemeente Doetinchem moet de afvalscheiding over het algemeen nog verder toenemen om aan de landelijke doelstellingen te voldoen. De inzamelrespons voor het Gft-afval en het Klein Chemische Afval (KCA) is hoger dan de landelijke doelstelling. Voor de andere stromen geldt dat de inzamelrespons zich onder de landelijke doelstelling bevindt. Het grootste verbeterpotentieel in tonnages is te behalen in de papierstroom. 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Sorteeranalyse Steekproef Doetinchem Steekproefgrootte en monstername Sorteermethode Resultaten sorteeranalyse 10 3 Inzamelrespons Samenstelling restafval Inzamelrespons per wijk Inzamelrespons Doetinchem t.o.v. landelijke doelstellingen Resultaten Doetinchem t.o.v. de NVRD Benchmark Conclusies en aanbevelingen 17 5

6 6

7 1 Inleiding In toenemende mate hebben gemeenten behoefte aan informatie over de effectiviteit van de afvalinzameling en het scheidingsgedrag van de inwoners. Het is mogelijk uit de samenstelling van het restafval belangrijke informatie te halen. Deze informatie heeft betrekking op de inzamelresultaten van de te scheiden componenten. Voor het bepalen van het inzamelresultaat is inzicht in de hoeveelheid gescheiden aangeboden afval per component nodig. Daarnaast is informatie nodig over hoeveel van deze componenten nog in het restafval wordt aangeboden. Door het uitvoeren van sorteeranalyses van het restafval is het mogelijk deze hoeveelheden te bepalen. Met de resultaten van de sorteeranalyses, in combinatie met de scheidingsresultaten, kan de gemeente Doetinchem toetsen waar ze staat ten opzichte van andere gemeenten en ten opzichte van een aantal landelijke doelstellingen. Verder geven sorteeranalyses inzicht in de samenstelling van het restafval per inzamelgebied (wijk). Door het uitvoeren van meerdere sorteeranalyses is het mogelijk effecten, bijvoorbeeld veroorzaakt door wijzigingen in het inzamelsysteem, op langere termijn te meten. Doelstellingen De sorteeranalyse in de gemeente Doetinchem heeft een aantal doelen: Inzicht krijgen in de samenstelling van het huishoudelijk restafval voor de hele gemeente Doetinchem en voor verschillende wijken; Het verkrijgen van inzicht in de huidige inzamelrespons per fractie; Het verkrijgen van inzicht in het huidige scheidingspotentieel; Inzicht krijgen in de eventuele verbetering van de kca-inzameling. Leeswijzer In het tweede hoofdstuk van dit rapport beschrijven wij de wijze waarop de sorteeranalyse is uitgevoerd, waarbij we ingaan op de steekproefname en de sorteermethode. In het derde hoofdstuk worden de resultaten besproken, waarbij de samenstelling van het restafval en de inzamelrespons voor verschillende fracties aan bod komen. De conclusies en aanbevelingen volgen aan het eind van hoofdstuk 3. 7

8 8

9 2 Sorteeranalyse Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de sorteeranalyse in de gemeente Doetinchem heeft plaatsgevonden en wat de resultaten zijn. 2.1 Steekproef Doetinchem Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is Doetinchem verdeeld in vier gebieden, namelijk De Huet, Gaanderen, De Pas en Overstegen. Tijdens de afvalinzameling is uit elk van deze gebieden een steekproef van tussen de 1000 kg en 2000 kg genomen. Het totaal van de steekproeven geeft een representatief beeld van de gemiddelde samenstelling van het restafval binnen de gehele gemeente. Uitvoering van de sorteeranalyse heeft plaatsgevonden op de reguliere inzameldagen. 2.2 Steekproefgrootte en monstername Voor de sorteerproeven hebben wij in elke wijk een steekproef getrokken van ongeveer 1000 kg à 2000 kg restafval. Dit komt overeen met circa 250 huisvuilzakken, wat overeenkomt met het restafval van ongeveer 100 huishoudens. Omdat het gaat om een steekproef op wijkniveau, levert deze werkwijze een representatief beeld op van de samenstelling van het restafval per wijk. Per wijk hebben we tussen de 760 en 931 kg uitgesorteerd naar de volgende afvalcomponenten: gft-afval; gft-afval excl tuinafval; tuinafval; papier herbruikbaar; kunststoffen totaal; glas (glasbak); textiel textiel excl schoeisel; schoeisel; metaal; steen/puin; apparaten; KCA; zeef 0-20 mm; overig rest; oneigenlijk. 9

10 2.3 Sorteermethode Bij deze sorteerproef is het afval gesorteerd in een sorteerhal. In deze sorteerhal wordt het restafval op een grote transportband gesorteerd. Eureco heeft hiervoor een vaste ploeg medewerkers die dagelijks sorteerproeven uitvoeren. Hierdoor neemt de nauwkeurigheid van een sorteerproef toe. 2.4 Resultaten sorteeranalyse Tabel 1 toont, in percentages, de componenten die zich in het aangeboden restafval bevinden. Tabel 1: Samenstelling restafval per wijk in 2009 in procenten component De Huet Gaanderen De Pas Overstegen gemiddeld gft 29,4 14,5 21,0 29,1 23,5 gft excl tuinafval 11,8 9,4 11,4 17,1 12,4 tuinafval 17,5 5,1 9,6 12,0 11,1 papier herbruikbaar 7,6 8,6 23,2 9,9 12,3 kunststoffen totaal 22,1 32,0 19,2 23,0 24,1 glas (glasbak) 3,3 4,8 3,7 4,3 4,0 textiel 5,7 3,2 3,0 3,0 3,7 textiel excl schoeisel 5,1 2,4 2,1 2,9 3,1 schoeisel 0,6 0,8 0,9 0,1 0,6 metaal 4,1 3,4 2,9 2,8 3,3 hout 1,8 5,4 4,2 2,8 3,6 steen/puin 6,1 6,4 5,2 0,5 4,6 apparaten 0,6 0,4 0,5 0,9 0,6 KCA 0,05 0,02 0,01 0,02 0,0 zeef 0-20 mm 11,7 5,1 5,9 7,4 7,5 overig rest 7,7 16,2 11,2 16,4 12,9 oneigenlijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 totaal Uit de bovenstaande tabel 1 komen een aantal dingen naar voren: in de wijk De Huet bevatte het restafval erg veel tuinafval en bovendien veel textiel/schoeisel; in de wijk Gaanderen is relatief veel kunststof en hout aangetroffen en weinig gft-afval; in de wijk De Pas bevatte het afval opvallend veel herbruikbaar papier en minder kunststoffen dan gemiddeld; de wijk Overstegen bevatte erg veel tuinafval en weinig steen/puin. In Bijlage 3 is een gespecificeerd overzicht van de sorteeranalyses opgenomen. 10

11 3 Inzamelrespons 2009 Met behulp van de gemiddelde samenstelling van het restafval en de gegevens over de hoeveelheid gescheiden aangeboden afvalstoffen, is het mogelijk per component de inzamelrespons en het scheidingspotentieel te bepalen. Hiervoor gebruiken wij de inzamelcijfers van de gemeente Doetinchem over Samen met de gescheiden ingezamelde hoeveelheden afvalstromen vormt het restafval de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. De hoeveelheid die een inwoner gemiddeld scheidt, is het inzamelresultaat. Dit wordt uitgedrukt in kilogrammen per inwoner per jaar (kg/inw/jr). Bij de berekeningen zijn wij uitgegaan van inwoners, verdeeld over aansluitingen. Tabel 2 bevat de basisgegevens waarop onze berekeningen zijn gebaseerd. Tabel 2: Basisgegevens 2008 Aansluitingen Inwoners* Inwoners per aansluiting 2,44 Restafval 2007 (kg) *Het aantal inwoners is overgenomen uit de gegevens van NVRD Benchmark afvalinzameling 2008 peiljaar 2007 De inzamelrespons is de verhouding tussen de gescheiden ingezamelde hoeveelheid en de totale hoeveelheid van een afvalcomponent. Ter illustratie hieronder de berekeningswijze voor de deelstroom oud papier en karton: Uit de sorteeranalyse voor de gemeente Doetinchem blijkt dat het restafval gemiddeld uit 12,3% papier en karton bestaat; In 2008 is in totaal kilogram restafval ingezameld. Dit betekent dat er in dit restafval nog kilogram papier en karton zat (12,3% * ); Er is in kilogram papier gescheiden ingezameld. Deze hoeveelheid gescheiden ingezameld papier wordt gedeeld door de totale hoeveelheid papier (= gescheiden + ongescheiden). Dit percentage is de inzamelrespons; voor papier is deze 72,2%; Deze berekening van de inzamelrespons is in formulevorm als volgt: Gescheiden papier in 2008 / Totaal papier (= gescheiden + ongescheiden) x 100% 11

12 In tabel 3 staat de informatie over de ingezamelde hoeveelheden, de inzamelrespons en het inzamelresultaat van de gemeente Doetinchem over De inzamelrespons is alleen berekend en aangegeven voor de afvalcomponenten waarvoor een doelstelling is opgenomen in het eerste LAP (dit zijn papier, glas, textiel, gft-afval en KCA). Tabel 3: Inzamelrespons gemeente Doetinchem 2009 analyse Inzamelcijfers Doetinchem Inzamel percentage ongescheiden gescheiden totaal respons Inzamel resultaat Afvalfracties 2009 in % (kg) 2009 (kg) 2008 (kg) % kg/inw/jr. gft 23,5% ,5% 106,6 papier herbruikbaar 12,3% ,2% 79,8 kunststoffen totaal 24,1% glas (glasbak) 4,0% ,4% 22,8 textiel 3,7% ,8% 3,9 metaal 3,3% hout 3,6% steen/puin 4,6% apparaten 0,6% KCA 0,0% ,4% 1,0 zeef 0-20 mm 7,5% overig rest 12,9% oneigenlijk 0,0% 0 0 totaal 100,1% totaal huishoudelijk 106,9% ,7% 274,8 totaal grof huishoudelijk ,0% 8,3 totaal ,9% 283,1 Uit tabel 3 komt naar voren dat huishoudens 50,7% van hun huishoudelijk afval in 2008 gescheiden aanbieden. Reken we ook grof afval mee, dan is het 48,9%. 3.1 Samenstelling restafval In figuur 1 is een taartdiagram met de samenstelling van het restafval op basis van gewicht (%) weergegeven. Hierin zijn alleen de stromen opgenomen waarvoor een inzameldoelstelling geldt. Omdat KCA minder dan 0,03 % van het totaalgewicht inneemt is deze stroom niet apart opgenomen. 12

13 Figuur 1: Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht Uit deze figuur blijkt dat het restafval voor iets minder dan een kwart bestaat uit gft-afval. Een ander kwart van het restafval bestaat uit kunststoffen. Het aandeel herbruikbaar papier is 12%, glas en textiel vormen allebei 4% van het totaalgewicht van het restafval. 3.2 Inzamelrespons per wijk In deze paragraaf bespreken we de inzamelrespons voor de verschillende wijken. Hierbij geldt de volgende kanttekening. Om de inzamelrespons per wijk te kunnen bepalen zijn de volgende gegevens nodig: A. De hoeveelheden per afvalstroom die een huishouden in een wijk ongescheiden - dus in het restafval - aanbiedt; B. De hoeveelheid gescheiden ingezameld papier, glas, textiel, etc. per wijk; C. De hoeveelheid restafval, ingezameld per wijk. De uitkomsten van de sorteeranalyses voorzien in de gegevens onder punt A. Er zijn echter geen gegevens bekend over de hoeveelheden gescheiden ingezameld afval per wijk. Om een benadering te kunnen geven van de inzamelresultaten per wijk, hebben wij aangenomen dat elke aansluiting een gelijke hoeveelheid papier/karton, glas, textiel, gft-afval en KCA gescheiden aanbiedt. Dit betekent dat het inzamelresultaat per wijk (in kg/inw/jr) gelijk blijft aan het inzamelresultaat voor de gemeente Doetinchem als geheel. 13

14 Voorbeeld berekening papier: Aannames: Hoeveelheid restafval is voor elke wijk gemiddeld 255 kg/inwoner; Hoeveelheid gescheiden papier is voor elke wijk gemiddeld 79,8 kg/inwoner. In de wijk de Huet zit per inwoner nog (7,6% van 255 kg =) 19,38 kg in het restafval; De totale hoeveelheid vrijkomend papier is dan 19,38 kg + 79,8 kg = 99,18 kg De inzamelrespons is dus 79,8 kg / 99,18 kg *100% = 80,46 % Tabel 4: Inzamelrespons (%) per wijk Componenten De Huet Gaanderen De Pas Overstegen papier / karton 80% 78% 57% 76% glas 73% 65% 71% 68% textiel 21% 32% 34% 34% gft-afval 59% 74% 67% 59% KCA 89% 95% 98% 95% 3.3 Inzamelrespons Doetinchem t.o.v. landelijke doelstellingen In deze paragraaf vergelijken wij de inzamelresultaten van Doetinchem met de landelijke doelstellingen voor huishoudelijke afvalstoffen zoals deze zijn opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Op dit moment is het LAP II in voorbereiding. Tabel 5 bevat het inzamelresultaat en de inzamelrespons voor de verschillende afvalcomponenten binnen de gemeente Doetinchem. In de laatste kolom staat het scheidingspotentieel: dit is het (theoretische) inzamelresultaat wanneer een inzamelrespons van 100% zou worden gehaald. Tabel 5: Inzamelrespons, inzamelresultaat en de landelijke doelstellingen Componenten inzamelrespons en inzamelresultaat gemeente Doetinchem 2009 doelstelling (LAP) Nog aanwezig in het restafval scheidingspotentieel (bij inzamelrespons van 100%) kg/inw/jr % % kg/inw/jr kg/inw/jr papier /karton 79,8 72,2% 85% 30,8 110,6 glas 22,8 69,4% 90% 10 32,8 textiel 3,9 29,8% 50% 9,3 13,2 gft-afval 106,6 64,5% 55% 58,7 165,3 KCA 1,0 94,4% 90% 0,1 1,1 totaal excl. grofvuil 274,8 50, ,0 Totaal incl. grof vuil 283,1 48,9 56% - 578,9 14

15 Oud papier en karton De inzamelrespons van de gemeente Doetinchem voor papier en karton bedraagt in ,2%. Gemeente Doetinchem voldoet hiermee nog niet aan de doelstelling voor haar stedelijkheidsklasse van 85% voor droge fracties papier en karton. In gewicht bedraagt het inzamelresultaat 79,8 kg/inw/jr. Theoretisch gezien kan de gemeente Doetinchem bij 100% afvalscheiding 110,6 kg oud papier en karton per inwoner per jaar gescheiden inzamelen. Voor het behalen van de doelstelling van 85% zou de gemeente Doetinchem 94,0 kg/inw/jr aan oud papier karton moeten inzamelen, circa 14,2 kilo extra per inwoner. Glas De inzamelrespons voor glas in de gemeente Doetinchem is 69,4% en is daarmee een stuk lager dan de landelijke doelstelling van 90%. Het inzamelresultaat is 22,8 kg per inwoner per jaar. Dit is een gemiddelde hoeveelheid, vergeleken met andere gemeenten uit dezelfde stedelijkheidsklasse (gemiddeld 23 kg/inw/jr). Theoretisch gezien is de aanwezige hoeveelheid glas 32,8 kg/inw/jr. Om aan de landelijke doelstelling van 90% te voldoen zou de gemeente Doetinchem 29,5 kg/inw/jr moeten inzamelen, circa 6,7 kilo per inwoner meer dan nu wordt ingezameld. Textiel De inzamelrespons voor textiel is 29,8% en ligt daarmee onder de landelijke doelstelling van 50%. Het inzamelresultaat voor textiel in de gemeente Doetinchem is 3,9 kg/inw/jr. De theoretische hoeveelheid in te zamelen textiel in de gemeente Doetinchem is 13,2 kg/inw/jr. Voor het behalen van de landelijke doelstelling van 50% moet de gemeente Doetinchem 6,6 kg textiel per inwoner/jaar inzamelen. Dit is per inwoner 2,7 kilo bovenop de hoeveelheid die nu wordt ingezameld. Gft-afval De inzamelrespons voor gft-afval is 64,5%. De landelijke doelstelling is 55% en deze wordt dus ruim gehaald. In de gemeente Doetinchem wordt 106,6 kg/inw/jr aan gft-afval ingezameld. Dit is beduidend meer dan de ingezamelde hoeveelheid van vergelijkbare gemeenten (98 kg/inw/jr). De verklaring voor dit verschil ligt waarschijnlijk in het feit dat bewoners van Doetinchem landelijk wonen. Hierdoor wordt relatief veel t-fractie in de gft-container aangeboden. Theoretisch gezien komt er bij een inzamelrespons van 100% 165,3 kg/inw/jr aan gft-afval vrij. De gescheiden inzameling kan dus nog verder toenemen. Klein Chemisch Afval KCA is slechts een hele kleine fractie (afgerond 0,0% zie tabel 1) van de totale hoeveelheid gesorteerd restafval. Het inzamelresultaat in de gemeente Doetinchem voor KCA is 1,0 kg/inw/jr. De gemeente heeft hiermee een lager inzamelresultaat dan de vergelijkbare gemeenten (1,4 kg/inw/jr). Dat wil echter niet zeggen dat de gescheiden inzameling van KCA niet goed verloopt. Op basis van deze sorteeranalyse is de inzamelrespons voor KCA namelijk 94,4%. Hiermee loopt de gemeente voor op de landelijke doelstelling van 90%. In het restafval is dus een kleiner aandeel KCA aangetroffen dan verwacht mocht worden op basis van gemiddelden en de LAP-doelstellingen. Het Klein Chemisch Afval dat in het restafval is aangetroffen bestaat voor het overgrote deel uit batterijen. 15

16 Alleen in de wijk De Huet werd ook KCA uit het medicijnkastje aangetroffen. Het ging daarbij om twee astmaverstuivers. 3.4 Resultaten Doetinchem t.o.v. de NVRD Benchmark MWH verzorgt voor de NVRD (Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) jaarlijks de benchmark afvalinzameling. Ook de gemeente Doetinchem neemt deel aan deze benchmark. Hierdoor hebben wij zicht op de prestaties van andere overheidsgedomineerde afvalinzameldiensten. Met behulp van deze gegevens kunnen we een vergelijking maken tussen Doetinchem en een aantal benchmarkdeelnemers met goede scores op de afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Doetinchem is ondergebracht in klasse C, dit zijn de deelnemers met een matig stedelijk tot niet stedelijk verzorgingsgebied. Doetinchem is in deze klasse één van de meer stedelijke deelnemers. Over het algemeen is de afvalscheiding beter en de hoeveelheid restafval lager naarmate een gemeente minder stedelijk is. De gemiddelde afvalscheiding in klasse C is 51 % en de gemiddelde hoeveelheid restafval is 231 kg/inwoner. De afvalscheiding in Doetinchem zit hiermee op een gemiddeld niveau, de ongescheiden ingezamelde hoeveelheid restafval is met 255 kg/inw iets hoger dan gemiddeld. Deelnemers met een hoog scheidingspercentage zamelen over het algemeen vooral veel gft en papapier gescheiden in. Doordat dit omvangrijke stromen zijn heeft een verbeterde inzameling al snel invloed op het algemene scheidingspercentage. Bij het gft-afval haalt Doetinchem goede inzamelresultaten: er worden meer kilo s per inwoner ingezameld dan gemiddeld bij vergelijkbare gemeenten. De sorteeranalyse laat zien dat de gft inzameling nog wel kan toenemen: het restafval bestaat voor bijna een kwart uit gft-afval. Voor papier zit Doetinchem ook boven het gemiddelde aantal kilo s per inwoner in vergelijkbare gemeenten. Toch kan ook de papierinzameling nog toenemen. Vooral in de wijk De Pas zit nog opvallend veel papier in het restafval. De gemeente Doetinchem zou kunnen bekijken waar dit door veroorzaakt wordt. Zitten er verschillen in de aanwezigheid en bereikbaarheid van brengvoorzieningen in de wijk? Hebben bewoners in de verschillende wijken allemaal de beschikking over een container voor oud papier? Mogelijk is ook de verhouding hoogbouw laagbouw een van de factoren in de verklaring van de verschillen. Traditioneel worden de afvalstromen in de hoogbouw minder goed gescheiden. KCA Zoals gezegd is het inzamelresultaat voor KCA in de gemeente Doetinchem 1,0 kg/inw/jr. De gemeente heeft hiermee een lager inzamelresultaat dan de vergelijkbare gemeenten (1,4 kg/inw/jr). Op basis van deze sorteeranalyse is de inzamelrespons voor KCA 94,4%. Als we de resultaten van de best scorende Benchmark deelnemers (op KCA gebied) vergelijken met de gemeente Doetinchem zien we dat het belangrijkste verschil zit in de frequentie en de toegankelijkheid van de brengvoorziening. In Doetinchem staat de chemokar 2 tot 4 keer per jaar in de wijk, maar niet tijdens kantooruren. Bij de best scorende deelnemer staat de chemokar vaker in de wijk (>=6 keer per jaar) Echter het grootste deel van het KCA dat in het restafval verdwijnt zijn batterijen. Hiervoor is een separate retoursystematiek via de plaatselijke middenstand juist hele dagen bereikbaar voor de inwoners. 16

17 Diftar De benchmark laat zien dat voor het bereiken van scheidingsdoelen en lagere afvalhoeveelheden niet alleen gestuurd kan worden op de gescheiden stromen, maar juist ook op het restafval. De vier deelnemers met het hoogste scheidingspercentage hebben ook allemaal een erg lage hoeveelheid restafval. In de gemeente Doetinchem betalen alle huishoudens evenveel afvalstoffenheffing, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval. Een instrument om het scheidingspercentage te verhogen en de hoeveelheid restafval terug te brengen is het invoeren van gedifferentieerde tarieven (diftar) voor de afvalinzameling. Bij diftar wordt per huishouden geregistreerd hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing is. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op. Ervaringscijfers en inventarisaties van (onder anderen) SenterNovem laten steeds weer zien dat diftar, naast betere scheidingsresultaten, een reductie van het aanbod gft- en restafval tot gevolg heeft. Of de gemeente Doetinchem diftar wil invoeren zal van meerdere factoren afhangen. Voor veel burgers is het systeem van diftar rechtvaardiger ( de afvalscheider bespaart ) en het geeft een prikkel voor burgers om afval te scheiden (waarom zou je papier thuis scheiden of naar de papiercontainer brengen als het voor hetzelfde bedrag aan huis wordt opgehaald in de restafvalcontainer?). Invoer van diftar kan echter ook tot een aantal problemen leiden, zoals een toename van het illegaal dumpen van afval en allerlei 'creatieve' manieren om van het afval af te komen zonder er voor te hoeven betalen. Hoewel dit vaak een tijdelijke toename betreft, bepalen juist deze problemen in hoge mate het imago van diftar-implementaties. 3.5 Conclusies en aanbevelingen Uit de sorteeranalyse blijkt dat de totale inzamelrespons van het huishoudelijk afval onder de landelijke doelstellingen ligt. Er zijn een aantal afvalstromen waarbij een goede afvalscheiding bereikt wordt. Toch zijn er een aantal afvalstromen, zoals papier, glas en textiel die beter gescheiden ingezameld kunnen worden. Om deze afvalstromen beter gescheiden in te zamelen kan gemeente Doetinchem aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: Communicatie over afvalscheiding richting burgers; Om communicatie richting burgers te bevorderen kan gemeente Doetinchem zich afvragen of de communicatie over afvalscheiding en inzameling voldoet. Krijgt de burger informatie over afvalscheiding via de website en ontvang deze jaarlijks een afvalkalender? Kan de burger grof afval via de website aanmelden en worden de inzamelresultaten jaarlijks aan de burger teruggekoppeld? In de gemeente Doetinchem betalen alle huishoudens evenveel afvalstoffenheffing, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval. Het invoeren van diftar kan een instrument zijn om het scheidingspercentage te verhogen en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Of de gemeente Doetinchem diftar wil invoeren zal van meerdere factoren afhangen. De ervaring leert dat diftar, naast betere scheidingsresultaten, een reductie van het aanbod gft- en restafval tot gevolg heeft. 17

18 Wat betreft de KCA inzameling ligt het inzamelresultaat in kilo s per inwoner onder het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten. Uit de sorteeranalyse blijkt echter dat er ook niet veel KCA in het restafval zit. Dit zou kunnen betekenen dat er in Doetinchem in algemene zin minder dan gemiddeld Klein Chemisch Afval vrijkomt, of dat inwoners van Doetinchem zich langs andere wegen, die voor de gemeente niet inzichtelijk zijn, van hun klein chemisch afval ontdoen. Een voorbeeld is de inzameling van KCA door de middenstand. De gemeente kan proberen juist deze vorm te intensiveren door samen met de middenstand hiervoor bijvoorbeeld wedstrijden voor de afvalstroom uit te schrijven. Inventarisatie hoeveelheid en locaties bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers; Om de brengvoorzieningen voor droge componenten te optimaliseren kan gemeente Doetinchem bijvoorbeeld een locatieplan opstellen (voor papier-, glas- en textielbakken). Hierin kan worden bekeken of de afvalcontainers bijvoorbeeld zijn gelokaliseerd bij winkelcentra. Daarnaast kan Doetinchem de brengvoorzieningen monitoren op vullingsgraad of overloop. 18

19 Bijlagen Bijlage 1: Resultaten sorteeranalyse huishoudelijk afval gemeente Doetinchem, voorjaar 2009 Bijlage 2: Inzamelsystemen gemeente Doetinchem Bijlage 3: Inzamelresultaat en respons gemeente Doetinchem, vergeleken met landelijke cijfers en richtlijnen, voorjaar 2009

20 Bijlage 1: Resultaten sorteeranalyse, voorjaar 2009 Doetinchem, juli 2009 Afvalfracties De Huet Gaanderen De Pas Overstegen rekenkundig gemiddelde % % % % gft 29,4 14,5 21,0 29,1 24% gft excl tuinafval 11,8 9,4 11,4 17,1 12% tuinafval 17,5 5,1 9,6 12,0 11% papier herbruikbaar 7,6 8,6 23,2 9,9 12% kunststoffen totaal 22,1 32,0 19,2 23,0 24% glas (glasbak) 3,3 4,8 3,7 4,3 4% textiel 5,7 3,2 3,0 3,0 4% textiel excl schoeisel 5,1 2,4 2,1 2,9 3% schoeisel 0,6 0,8 0,9 0,1 1% metaal 4,1 3,4 2,9 2,8 3% hout 1,8 5,4 4,2 2,8 4% steen/puin 6,1 6,4 5,2 0,5 5% apparaten 0,6 0,4 0,5 0,9 1% KCA 0,05 0,02 0,01 0,02 0% zeef 0-20 mm 11,7 5,1 5,9 7,4 8% overig rest 7,7 16,2 11,2 16,4 13% oneigenlijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0% totaal %

21 Bijlage 2: Inzamelsystemen Restafval en gft-afval Doetinchem zamelt het rest- en gft-afval alternerend in. Voor de inzameling van restafval wordt een 240 liter minicontainer gebruikt, voor gft-afval een 140 liter minicontainer, voor oud papier en karton een 240 liter minicontainer en voor KCA een rode chemobox. De inzameling bij hoogbouw vindt plaats door middel van verzamelcontainers. Deze staan zowel buiten, binnen als ondergronds. Grofvuil De gemeente rijdt eenmaal per 2 weken een route voor het ophalen van grof afval. Grof afval kan na afspraak op woensdag in de even weken worden aangeboden. Inwoners van Doetinchem kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken via het Meldpunt onderhoud. Ook kan dit via internet gebeuren. Papier / karton Papier wordt eenmaal per 4 weken ingezameld aan huis door middel van de daarvoor bestemde rolemmer. Oud papier kan ook gebracht naar de daarvoor bestemde ondergrondse containers in de wijk of naar het afvalbrengpunt van de gemeente Doetinchem. Glas Glas kan gebracht worden naar de daarvoor bestemde ondergrondse containers of worden gebracht naar het afvalbrengpunt van de gemeente Doetinchem. Textiel Textiel kan gebracht worden naar Kringloop Aktief of meegegeven worden voor een goed doel. Ook kan textiel, verpakt in een plastic zak, gebracht worden naar een textielcontainer in de wijk. KCA-inzameling Inwoners kunnen KCA op de milieustraat aanbieden. Daarnaast wordt 4 maal per jaar een huis-aanhuis inzamelronde gereden. Afvalbrengpunt De gemeente Doetinchem beschikt over een afvalbrengpunt. Op het afvalbrengpunt kunnen burgers alle huishoudelijke afvalstoffen, inclusief KCA, aanbieden. Grof vuil kan tot een volume van 2 m 3 per keer gratis op de milieustraat worden gebracht. Voor andere afvalstromen moet vanaf ¼ m 3 deels betaald worden. Metalen, asbest, papier en karton, glas, frituurolie en kca kunnen gratis op het afvalbrengpunt gebracht worden. Tuinafval, grof afval en bouw- en sloopafval kunnen tegen betaling ingeleverd worden. Het tarief voor tuinafval, grof afval en bouw- en sloopafval tot 1 m 3 is 10,00. Tegen betaling van 32,50 per m 3 kan het afval aan huis opgehaald worden.

22 Bijlage 3: Inzamelresultaat en respons, vergeleken met landelijke cijfers, voorjaar 2009 papier herbruikbaar 12,3% ,2% 79,8 85,0% 85 73,5 110,6 94,0 kunststoffen totaal 24,1% ,0% 0, glas (glasbak) 4,0% ,4% 22,8 90,0% 23 22,8 32,8 29,5 textiel 3,7% ,8% 3,9 50,0% 5 4,7 13,2 6,6 textiel excl schoeisel 3,1% ,0% 0, schoeisel 0,6% ,0% 0,0 - - metaal 3,3% ,0% 1, hout 3,6% ,9% 10,8 - - steen/puin 4,6% ,2% 29, apparaten 0,6% ,7% 0,9 - - KCA 0,0% ,4% 1,0 90,0% 2 1,4 1,1 1,0 zeef 0-20 mm 7,5% ,0% 0,0 - - overig rest 12,9% ,0% 0,0 - - oneigenlijk 0,0% 0 0 0,0% 0,0 - - totaal 100,1% totaal huishoudelijk 106,9% ,7% 274,8 - totaal grof huishoudelijk ,0% 8,3 75,0% totaal ,9% 283,1 56,0% 301,5 579,42

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2014 Doss. no. 14A515 Tilburg, 16 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013 Monitor 2012 Gemeente Steenwijkerland Zwolle, 16 april 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Eerste stap richting 60% afvalscheiding in 2018 Definitief versie 1.0 dd 30-04-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave Sorteeranalyse 2016 Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Micro onderzoek 3. Macro ontwikkeling 3.1. Macro ontwikkeling restafval 3.2. Macro ontwikkeling Groente, Fruit en Tuinafval 3.2.1 GFT

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 Gemeente Tholen Doss. no. 16AA557 Tilburg, 1 november 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof

Van Afval naar Grondstof Van Afval naar Grondstof de Waterlandse keuze Pagina 1 van 10 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Stand van Zaken... 3 1.3 Doel... 3 1.4 Nascheiding... 3 1.5 Voorstel inzamelmodellen...

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen Gemeente Houten Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Proefwijk De Akker en Bermen Mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Straatselectie steekproefmonsters...

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2005 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

in opdracht van Nedvang rapport

in opdracht van Nedvang rapport in opdracht van Nedvang rapport Doss. no. : 14A557 Tilburg, 1 augustus 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

Evaluatie januari mei 2016

Evaluatie januari mei 2016 GOED SCHEIDEN LOONT Evaluatie januari mei 2016 Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Sorteeranalyses restafval...

Nadere informatie

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Notitie Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Versie 01092011 INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 2 Doel evaluatie 3 Wijziging afvalinzameling 3.1 Bestuurlijke besluitvorming 3.2 Beschrijving wijziging

Nadere informatie