Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling van huishoudelijk afval bij elk binnen het gemeentelijk grondgebied gelegen perceel. In de plaatselijke verordening (Afvalstoffenverordening) geven de gemeenten deze verplichting vorm, bijvoorbeeld door aan te geven welke stromen door huishoudens gescheiden moet worden gehouden. Gemeenten hebben eveneens op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor afvalstoffen van particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Gemeenten dienen hiervoor ten minste één brengvoorziening in de vorm van een milieustation of -straat ter beschikking te stellen. Bij dit brengpunt kunnen de grove delen van het huishoudelijk afval, zoals meubilair, grof tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval worden gescheiden om vervolgens nuttig te worden toegepast. Het algemene beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval is beschreven in hoofdstuk 14 Afvalscheiding van het beleidskader van het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan). In dit hoofdstuk is aangegeven en gemotiveerd dat gemeenten de stromen gft-afval, papier en karton, glas, textiel, wit- en bruingoed, klein chemisch afval en componenten uit grof huishoudelijk afval gescheiden dienen in te zamelen. In tabel 1a zijn voor enkele componenten uit (grof) huishoudelijk afval onder meer de doelstellingen voor gescheiden inzameling opgenomen. Tevens zijn de resultaten voor Simpelveld voor de jaren 2005 en 2006 in de tabel vermeld. Tabel 1a: Gescheiden inzameling huishoudelijk afval (afgeronde getallen); situatie in 2000 en doelstellingen voor 2006 Door consumenten te scheiden afvalstoffen Aanbod (2000, kton) landelijk Gescheiden ingezameld (2000, %) landelijk Doelstelling (2006, %) landelijk Doelstelling Simpelveld 2006 (kg per inwoner) Inzameling Simpelveld 2005 (kg per inwoner) Inzameling Simpelveld 2006 (kg per inwoner) gft-afval papier en ,1 75,7 karton Glas ,1 20,7 (eenmalig) Textiel ,2 4,2 wit- en ,1 3,9 bruingoed Klein chemisch afval ,9 1,3 1,3 1 Er wordt vanuit gegaan dat 85 tot 90% van al het papier en karton herbruikbaar is. De doelstelling is om 85 % van het herbruikbaar deel in te zamelen. Dat komt overeen met circa 75 % van al het papier en karton. Jaarlijks komt ruim 120 kg per inwoner vrij.

2 De in tabel 1a aangegeven hoeveelheden voor gft-afval betreffen de middels de minicontainer (inclusief de verzamelcontainers bij hoogbouw en gelaagde bouw) ingezamelde fractie. In tabel 1b zijn ter informatie ook de hoeveelheden afval weergegeven die op andere wijzen worden ingezameld, zoals het ophalen van grof vuil en snoeihout aan huis en het aanbieden van de burger van (gescheiden) afval op het milieupark. Tabel 1b: Afvalinzamelresultaten 2005 en 2006 voor gemeente Simpelveld 2005 ton Totaal 2005 ton 2005 kg/inwoner 2006 Ton Totaal 2006 ton 2006 kg/inwoner Restafval 2146,3 187,7 2132,7 188,6 - haalsysteem 1865, ondergronds 242,5 283,9 - milieupark 38,5 40,8 Grof huish.afv. 287,2 25,1 298,6 26,4 - haalsysteem 30,1 30,8 - milieupark 257,1 267,8 GFT-afval 1837,5 160,8 1749,4 154,7 - haalsysteem 1575,2 1494,9 - grof tuinafval 50,5 47,4 halen - grof tuinafval milieupark 211,8 207,1 Papier 835,7 73,1 855,9 75,7 - vereniging 797,4 818,7 - milieupark 38,3 37,2 Textiel 36,36 3,2 47,29 4,2 - Rd4+ch.inst. 19,36 20,69 - milieupark 17 23,9 - kringloopw. 2,7 Glas 229,5 20,1 234,2 20,7 Kca 14,7 1,3 15,2 1,3 - huis-aan-huis 2,3 2,2 - milieupark 12,4 13,0 Wit- en bruingoed 47,0 4,1 44,6 3,9 Aantal inwoners Simpelveld 2005: : 11307

3 Bij evaluaties van de resultaten van gescheiden inzameling door gemeenten is gebleken dat niet alle doelstellingen voor alle gemeenten of delen van gemeenten haalbaar zijn. Daarom zijn in het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie (STAP) gedifferentieerde taakstellingen geformuleerd. Dat betekent dat verschillende taakstellingen gelden voor verschillende stedelijkheidsklassen. Voor Simpelveld zijn de doelstellingen (stedelijkheidsklasse 4) en de inzamelresultaten over 2005 en 2006 in de laatste drie kolommen van tabel 1a weergegeven. Hieruit blijkt dat uitsluitend de doelstelling van gftafval wordt gehaald. Het streven is om de in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) genoemde doelstellingen te realiseren. De doelstelling voor Simpelveld (stedelijkheidsklasse 4) is hierbij om 60% gescheiden afval (gft, papier, textiel, glas) en 40% ongescheiden rest- en grof huishoudelijk afval in te zamelen. In tabel 1c zijn de scheidingspercentages voor droge componenten en restafval weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat het scheidingspercentage droge componenten voor 2005 en 2006 respectievelijk 55,2 en 54,8% bedraagt. Ook deze laatste doelstelling wordt zowel voor 2005 als voor 2006 niet gehaald. Tabel 1c: Scheidingspercentages Gemeente Simpelveld over 2005 en ton 2005 kg/inwoner kg/inwoner Rest- en grof afval 2433,5 212,9 2431,3 215,0 Droge componenten 3000,8 262,5 2946,6 260,6 Totaal afval 5434,3 5377,9 Scheidingspercentage 44,8 45,2 rest- en grof afval Scheidingspercentage droge componenten 55,2 54,8

4 Bijlage 2: Invoering en evaluatie basissysteem; sorteeranalyse Met het invoeren van het Basissysteem is tevens een eerste stap gezet naar het uniformeren van het afvalbeleid van de aan de Rd4 deelnemende gemeenten. In het betreffende raadsvoorstel van 15 juli 2004 is tevens aangegeven dat de besluitvorming over de invoering van het Vervolgsysteem in 2007 zal plaatsvinden, nadat een evaluatie van het Basissysteem heeft plaatsgevonden. Een diftarsysteem is een systeem waarbij de tariefstelling afhankelijk wordt van het afvalaanbod ( de vervuiler betaalt ). In het Afvalinzamelplan is gekozen voor een diftarsysteem gebaseerd op volume-frequentie. Bij dit systeem wordt de tariefstelling afhankelijk gemaakt van de grootte van het volume van de gebruikte containers en het aantal keren dat deze containers worden aangeboden. Simpelveld kent vanaf de invoering van de minicontainers feitelijk al een eenvoudige vorm van een diftarsyteem. Per adres worden één rest- en één gft-container van 140 liter ter beschikking gesteld. Het is momenteel niet mogelijk om een grotere 240 liter container aan te vragen. Wel kan gebruik worden gemaakt van één of meerder extra containers van 140 liter. In ongeveer 50 huishoudens staan extra containers. Het gebruik van deze extra containers wordt door de hoge tariefstelling ontmoedigd. Door de kleine containers in combinatie met de relatief hoge tarieven voor de extra containers scoort Simpelveld goed (ten opzichte van de overige gemeenten in de regio) met betrekking tot de inzamelresultaten en het bereiken van de milieudoelstellingen (vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheer Plan). In tabel 2a zijn de inzamelgegevens voor de belangrijkste afvalstromen binnen Simpelveld en de overige Rd4-gemeenten weergegeven. Tabel 2a: Inzamelgegevens voor de belangrijkste afvalstromen binnen Simpelveld en de overige Rd4-gemeenten weergegeven (resultaten in kg per inwoner) 2005 in kg Restafval GFT Papier 2006 % % in kg verschil in kg in kg verschil in kg in kg %- verschil Brunssum , , ,7 Heerlen , , ,5 Kerkrade , , ,5 Landgraaf , , ,6 Nuth , , ,0 Onderb n , , ,2 Simpelveld , , ,4 Voerendaal , , ,9 Vaals , , ,3 Gemiddeld , , ,2

5 Evaluatie Basissysteem Tijdens het bechippen van de minicontainers zijn 4947 adressen aangetroffen die afvalstoffen kunnen aanbieden, 36 adressen minder dan aanvankelijk bij de gemeente bekend was. Voor de volledigheid zijn 522 huisadressen aangesloten op verzamelsystemen en maken 4425 adressen gebruik van minicontainers. Voor GFT, papier en textiel (inzamelgegevens voor textiel zijn niet in tabel 2a opgenomen) benadert Simpelveld de landelijke inzameldoelstellingen (zie tabel 1a van bijlage 1). Uit tabel 2a blijkt verder dat Simpelveld een van de laagste hoeveelheden restafval per inwoner inzamelt, namelijk 183 kg per inwoner in 2006 (gemiddeld in de regio Parkstad is 247 kg per inwoner). De resultaten in tabel 2a betreffen voor restafval en gft de hoeveelheden die middels de minicontainer en de verzamelcontainers (bij hoogbouw en gelaagde bouw) zijn ingezameld. Het bechippen van de containers (eind 2005) heeft in 2006 geleid tot een afname met 0,7 % van het restafval en een afname van 5,1 % van het gft-afval. De hoeveelheid aan huis ingezameld grof vuil nam in 2006 met 2,3% toe. Het aantal bezoeken aan de milieuparken (7018 in 2005 en 7501 in 2006) nam eveneens met 6,9% toe. Sorteeranalyse In september 2005 en september 2006 is in alle Rd4 gemeenten een sorteeranalyse van het ingezamelde afval uitgevoerd. Hoewel dit een momentopname is waardoor er voorzichtig met conclusies moet worden omgesprongen, is één van de meest opvallende resultaten van de sorteeranalyse voor Simpelveld de nog relatief grote hoeveelheid GFT in het restafval, namelijk 48,6 en 48,0% (gewichtsprocenten) voor respectievelijk 2005 en In eerste instantie zou je op basis hiervan denken dat er slecht gescheiden wordt. Dit wordt echter door de inzamelresultaten ontkracht. Simpelveld zamelt namelijk 138 en 131 kg GFT per inwoner voor respectievelijk 2005 en 2006 in. Dit is ongeveer 60% van de totale vrijkomende hoeveelheid GFT. Simpelveld voldoet hiermee aan de landelijke scheidingsdoelstelling voor GFT, namelijk 55%. In de rapportage over de sorteeranalyses wordt gesteld dat de oorzaak van het relatief hoge aanbod van gft-afval in het restafval naar verwachting komt door het hoge aanbod van gft (de laagbouw met (grote) tuinen). Kunststoffen komen ook nog in belangrijke mate in het restafval voor, namelijk 13,6% in 2005 en 12,7% in In 2005 bevond zich nog 4,3 % oud papier in het restafval, in 2006 was dit nog 3,5%.

6 Bijlage 3: Beoogde doelen van de invoering van het Vervolgsysteem Stimuleren afvalpreventie en afvalscheiding. Door het toepassen van een individuele aanslagoplegging (financiële prikkel) in combinatie met een intensieve voorlichting, wordt de burger gestimuleerd daar waar mogelijk afval te vermijden of beter te scheiden. De mate van de financiële prikkel heeft hierbij invloed op de scheidingsresultaten. Afname van het totale afvalaanbod. De afname van het totale afvalaanbod is gedeeltelijk het resultaat van het afschermen van de verzamelcontainers voor restafval. Een financiële prikkel bij rest- en GFTafvalinzameling zal resulteren in verdere afname van het afvalaanbod. Toepassen individuele aanslagoplegging. Bij individuele aanslagoplegging geldt dat de afvalstoffenheffing is opgesplitst in een vast en een variabel gedeelte. De hoogte van het vaste gedeelte staat niet in relatie tot het afvalaanbod en wordt bij ieder belastingplichtig adres in rekening gebracht. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door de containergrootte én door het aantal keren dat de container wordt aangeboden. Uniformering van de (regionale) afvalinzameling Rekening houdend met de diversiteit van het inzamelgebied is het streven om te komen tot een geleidelijke uniformering van het afvalinzamelsysteem. Dit levert naast het voordeel van schaalgrootte ook een grotere mate van eenduidigheid naar de burger toe op en voorkomt zodoende afvaltoerisme tussen de onderlinge gemeenten. Behalen LAP-doelstelling. Het streven is om de in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) genoemde doelstellingen te realiseren. De doelstelling voor Simpelveld (stedelijkheidsklasse 4) is hierbij om 60% gescheiden afval (GFT, papier, textiel, glas) en 40% ongescheiden rest- en grof huishoudelijk afval in te zamelen. Afschermen verzamelcontainers. Om identificatie en registratie bij verzamelsystemen te kunnen toepassen worden de huidige systemen vervangen door ondergrondse inzamelsystemen welke voorzien zijn van toegangscontrole- en registratiefaciliteiten. Uit doelmatigheidsoogpunt is er voor gekozen om via verzamelsystemen alleen restafval in te zamelen. Het gescheiden inzamelen van GFT-afval via verzamelsystemen bij appartementcomplexen komt hiermee te vervallen (zie raadsbesluit van 15 juli 2004). Tijdens de invoering van het basissysteem is Rd4-gemeentebreed reeds actief beleid gevoerd voor het realiseren van toegangscontrolesystemen bij verzamelsystemen. Producentenverantwoordelijkheid Sinds 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en karton van kracht. Op dit moment vinden er nog onderhandelingen plaats tussen de VNG en een aantal collectieve organisaties van het bedrijfsleven over een principeakkoord en hieraan gerelateerde inzamelstructuur. Kern van het Besluit is dat de producent of importeur zorg moet dragen voor de gescheiden inname van de door hem in de markt gezette verpakkingsmaterialen (zoals papier en karton, kunststof, metaal en glas). De hieraan gerelateerde kosten worden door de consument betaald bij de aankoop van een product. De achterliggende gedachte hierbij is dat er een kostenverschuiving plaatsvindt van de burger naar de consument. Hierbij geldt het principe van de vervuiler (consument) betaalt. Willen we dat de burger niet dubbel betaalt voor het afvoeren van deze afvalstromen, is het van belang de burger te stimuleren om deze afvalstromen gescheiden te laten aanbieden en niet via het restafval te laten afvoeren. Het vervolgsysteem sluit hierop aan en stimuleert de burger om het verpakkingsafval gescheiden aan te bieden. Ook hier geldt het principe de vervuiler betaalt, indien de burger er bewust voor kiest om het verpakkingsafval via het restafval af te voeren.

7 Bijlage 4: Inzamelresultaten Limburgse gemeenten met volumefrequentiesysteem In onderstaande tabel 4a zijn de inzamelresultaten weergegeven van Limburgse gemeenten met een zelfde stedelijkheidsklasse als Simpelveld (klasse 4) en Voerendaal (klasse 5) voor het jaar 2005, waarbij reeds het volumefrequentiesysteem is ingevoerd. Tabel 4a: Inzamelresultaten Limburgse gemeenten voor het jaar 2005, waarbij reeds het volumefrequentiesysteem is ingevoerd (resultaten in kg per inwoner). Gemeente inwoner Stedelijkh. klasse gewest tariefsdiffe rentiatie Restafval in kg GFT-afval in kg Oud papier in kg Bergen N.Limburg Vol./freq Haelen M.Limburg Vol./freq Heel M.Limburg Vol./freq Heijthuizen M.Limburg Vol./freq Hunsel M.Limburg Vol./freq Kessel N.Limburg Vol./freq M.Wansum N.Limburg Vol./freq Meijel N.Limburg Vol./freq Rog.&Neer M.Limburg Vol./freq Sevenum N.Limburg Vol./freq Thorn M.Limburg Vol./freq Beesel N.Limburg Vol./freq Gennep N.Limburg Vol./freq Venray N.Limburg Vol./freq

8 Bijlage 5: Tarief opbouw Gemeente Simpelveld Begrippen Vaste kosten: alle Rd4-kosten exclusief: de kosten voor de verwerking van GFT- en restafval+ de door de gemeente doorbelaste kosten Vaste tarief: de vaste kosten gedeeld door het aantal belastbare aansluitingen wat resulteert in een tarief per aansluiting (vaste aanslag). Variabele kosten: de kosten voor de verwerking van alle aan huis ingezamelde rest- en gft afval. Variabel tarief: het tarief dat via de afvalstoffenheffing met de burger verrekend wordt voor het aanbieden van rest en gft-afval. Uitgangspunten: 1. Geen differentiatie in het variabel tarief voor het aanbieden van gft- of restafval. Hiervoor is gekozen om de vervuiling van het gft-afval te voorkomen. 2. De differentiatie in de variabele tarieven is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 ltr te stimuleren. Dit om maximaal voordeel te behalen uit het volume frequentie systeem en de hiermee te behalen besparing op de logistieke kosten. 3. Hoogte vaste tarief: kan per gemeente variëren. 4. Variabele tarief: uniform Rd4-gemeenten breed, dit om afvaltoerisme te voorkomen. Berekening vaste tarief (indicatief): Kosten Rd4, exclusief verwerkingskosten voor Rest en gft-afval Kosten inzameling aan huis ,00 Kosten milieuparken ,00 Kosten extra bezoeken milieupark (+/ extra wegens invoer diftar) ,00 Kosten gemeente: uitbesteding afvaltaken 3.375,00 zwerfvuil 9.530, Subtotaal (excl. BTW) ,00 BTW 19% , Totaal (incl. BTW) ,45 kapitaallasten 1.188,00 doorberekende secretariekosten (incl. ambt. app.) , Totaal (incl. BTW) ,45 Kosten GBRD aanslagoplegging (2 x 6,35 x 4953) (incl. BTW) , TOTALE KOSTEN (incl. BTW) ,55 Aantal aansluitingen: 4953 Vaste tarief = totale kosten/aantal aansluitingen = 149,87 incl. BTW Afgerond: VASTE TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING: 150,00

9 Berekening variabele tarieven: De variabele tarieven zijn Rd4-gemeentenbreed geldende tarieven waarbij rekening is gehouden met alle eerder genoemde beleidsuitgangspunten (geen differentiatie in aanbieden van gft en restafval, stimuleren gebruik 240 ltr enz). Uitgangspunten bij het tot stand komen van de tarieven zijn (gebaseerd op resultaten in de gemeente Onderbanken en Nuth): Aannames (begroting Rd4) totale hoeveelheid gft afval 1130 ton totale hoeveelheid restafval 1910 ton totale hoeveelheid afval bedraagt 3040 ton (totale verwerkingskosten incl. btw.). Aanbiedpercentage 140 ltr restcontainer 70% Aanbiedpercentage 240 ltr restcontainer 65% Aanbiedpercentage 140 ltr gft-container 35% Aanbiedpercentage 240 ltr gft-container 40% Aanbiedpercentage ondergrondse containers of zakken 1,6 keer per week Soortelijk gewicht gft afval 0,178 kg/liter Soortelijk gewicht rest afval 0,13 kg/liter Rekening houdend met de hierboven vermelde aannames resulteert dit in een tarief voor het aanbieden van een container met een inhoud van: 240 liter van 4.60 incl. btw. per aanbieding 140 liter van 3,40 incl. btw. per aanbieding. Voor het aanbieden van afval in het ondergrondse inzamelsysteem of gekenmerkte vuilniszak geldt een tarief van 1,00 per aanbieding.

10 Bijlage 6: Vergelijking huidige basissysteem met vervolgsysteem Inzameling volgens het basissysteem (2008) Middels mini- en verzamelcontainers ingezamelde hoeveelheid: restafval: 2070 ton gft-afval: 1480 ton Inzamel- en verwerkingskosten Rd4: ,06 Inzameling volgens het vervolgsysteem (2008) Middels mini- en verzamelcontainers ingezamelde hoeveelheid: restafval: 1910 ton gft-afval: 1130 ton Inzamel- en verwerkingskosten Rd4: ,50 Kosten GBRD aanslagoplegging: ,10 Totaal: ,60 Voordeel voor de burger: ,46 Alle bedragen incl. BTW.

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 21 Grondgebiedzaken 22 mei 2007 onderwerp Invoering van het Vervolgsysteem van het Afvalinzamelplan

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 21 Grondgebiedzaken 22 mei 2007 onderwerp Invoering van het Vervolgsysteem van het Afvalinzamelplan Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 21 Grondgebiedzaken 22 mei 2007 onderwerp Invoering van het Vervolgsysteem van het Afvalinzamelplan Inleiding De basis voor het huidige afvalinzamelsysteem

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Agenda 2e bijeenkomst Afvalpanel Afvalpanel Horst aan de Maas Tweede bijeenkomst 25 maart 2013 WELKOM! Terugkoppeling keukenafvalemmers» Afvalpanel: kleine 1. Welkom / mededelingen 2. Toelichting op kosten

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad.

Sector: Stad Kerkrade, 22 september Aanbiedingsbrief. aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Stad Kerkrade, 22 september 2010 Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 10it00474 Hierbij bieden wij u aan ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 10Rb039 inzake tarieven

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 Afvalbeheersplan Rd4-gemeenten 18881

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 Afvalbeheersplan Rd4-gemeenten 18881 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Dienstverlening 17 juli 2013 onderwerp Afvalbeheersplan 2014 2020 Rd4-gemeenten 18881 zaakkenmerk Inleiding Door de mondiaal toenemende welvaart en groei

Nadere informatie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie

Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie Tariefberekening diftar obv Volume en Frequentie KOSTEN aantal huishoudens 17.000 aantal huishoudens met 240 liter grijs 80% 12.880 aantal huishoudens met 140 liter grijs 20% 3.220 aantal huishoudens met

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

Invoering containermanagement in de gemeente Oegstgeest

Invoering containermanagement in de gemeente Oegstgeest Invoering containermanagement in de gemeente Oegstgeest Inleiding In het collegeprogramma 2010-2014 toekomstgericht hebben de coalitiepartijen afgesproken te onderzoeken op welke wijze het profijtbeginsel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010

GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 Reg.nr: FLO/2010/14550 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 14 december 2010 Agendapunt: RTG: 30 november 2010 AAN DE RAAD Onderwerp: Afvalinzameling i.c. verordening afvalstoffenheffing 2011 en beleidsregel

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2005 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten

-Zorg voor milieu en oog voor duurzaamheid -Eerlijke verdeling van kosten -Uiteindelijk besparen op de totale kosten Oplegnotitie Invoering van DifTar in de Gemeente Hengelo 20 april 2011 Op 27 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Hengelo ervoor gekozen om in te zamelen middels de diftar systematiek. Diftar gaat uit

Nadere informatie

Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum:

Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum: Gespreksnotitie Diftar Aan: de raadscommissie fysiek Van: het college van burgemeester en wethouders Datum: 23.12.2010 algemeen Deze korte notitie over de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden bij het

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Diftar

Veel gestelde vragen over Diftar Veel gestelde vragen over Diftar Algemeen Wat is diftar? Diftar staat voor gedifferentieerd tarieven voor afvalstoffenheffing. Bij diftar betaalt u per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt. Dit

Nadere informatie

Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud

Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof...1 1. Huidige situatie...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Huidige inzamelstructuur...2 1.3 Afvalstoffenheffing...2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Gemeente Someren en gemeente Asten

Gemeente Someren en gemeente Asten Afvalstoffenbeleidsplan Van Afval naar Grondstof Gemeente Someren en gemeente Asten De Jonge Milieu Advies Versie 8.0 Zeist, april 2015 1 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

Systematiek inzameling huishoudelijk afval

Systematiek inzameling huishoudelijk afval Onderwerpen: 1.Uitgangspunten; 2.Bestaande systemen; 3.Vergelijkingsmateriaal; 4.Suggesties; 5.Uitvoering. Afval (-inzameling en verwerking) is net als voetbal: iedereen heeft er verstand van Alle 430

Nadere informatie

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT Jaarrapportage Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen Inhoud 1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Afvalstoffenoverzicht ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017

Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 J. Nagel-Nijkamp Gemeente Woudenberg 11-10-2014 1 Afval scheiden loont! Uit de enquête over de afvalinzameling die we eind 2013 hebben gehouden blijkt dat

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017

Memo *17INT02679* Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017 Nr. 17INT02679 Memo Datum : woensdag 27 september 2017 Aan wie : Cie Grondgebied Kopie aan : Jelle Beintema, Paul van der Steen Behandeld door : Gerard Oonk (GOO) Onderwerp: Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 25-05-2010 Onderwerp: Afvalbeleidsplan 2010-2015 Conceptbesluit: - ter vaststelling aan de raad aanbieden van het afvalbeleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave

Titel : Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Datum : 30 augustus Inhoudsopgave Voortgangsrapportage Diftar Hengelo Kwartaal 1 & 2 2012 / 30 augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Grondstofstromen en restafval 4 2.1 Totaaloverzicht 4 2.2 Huishoudelijk restafval 5 2.3 GFT (huis-aan-huis

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Udens afval in beweging

Udens afval in beweging Nota Udens afval in beweging gemeente Uden Opgesteld door drs. H. Hoff Openbare werken Maart 2009 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Conclusies een aanbevelingen 3. Europese

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; 2013/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2030 gemeente Hof van Twente Afvalstoffenbeleidsplan 2015-2030 Van Afval naar Grondstof Gemeente Hof van Twente De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 4 Zeist, 28 april

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan 2012 2020

Afvalbeleidsplan 2012 2020 Afvalbeleidsplan 2012 2020 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Visie gemeente Meppel... 3 2. Inleiding... 4 3. Ambitie afvalscheiding reductie van het restafval... 5 4. De inwoner van Meppel als succesfactor...

Nadere informatie