Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014"

Transcriptie

1 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer Uitvoeringsprogramma 2014

2 Hoofdstukken Bladzijde 1. Inleiding en Bouwstenen 3 2. Uitvoeringsprogramma Werkgroep Jeugd en Veiligheid 6 Verkeersveiligheid 7 Beleidsgroep Oud en Nieuw 7 Horeca(overleg) 8 Evenementenbeleid 8 Huiselijk geweld 8 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 8 Externe Veiligheid 8 Crisismanagement 8 Brandweer 8 Ondernemers 8 Handhaving 8 Nazorg ex-gedetineerden 8 Burgernet Ten Boer 8 Veilig publieke Taak 8 3. Realisatie Uitkomsten en onderzoek 12 Reguliere taken 16 Werkgroep Jeugd en Veiligheid 16 Oud en Nieuw 13 Verwijsindex 13 Verkeerscommissie 14 Beleidsgroep Oud en Nieuw 14 Horecaoverleg 14 Handhaving brandveiligheid en openbare ruimte 14 Evenementen 14 Reclame- en Plakbeleid 14 Lichamelijke Integriteit / Huiselijk Geweld 14 Externe Veiligheid 14 Crisismanagement 16 Brandweerzorg 16 Nazorg ex-gedetineerden 16 Burgernet 16 Hondenpoepbeleid 16 Gevonden Voorwerpen 16 Witte voetjesactie 16 Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en bouwstenen Inleiding Veiligheid is niet louter een zaak van de overheid. De gemeente Ten Boer werkt in samenwerking met de verschillende partners aan veiligheid omdat de aanpak van veiligheid alleen succesvol kan zijn wanneer dat met alle betrokken partijen gebeurt. Dat betekent ook dat inwoners betrokken worden bij veiligheidsbeleid. Ook zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren bijvoorbeeld bij het voorkomen van problemen, het verkennen van de oplossingen en bij de aanpak ervan. Zo is het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB), in een of andere vorm, steeds onderwerp van de jaarlijkse dorpenronde van het college en/of de raad. Missie en visie De gemeente Ten Boer is een veilige gemeente, een gemeente met weinig criminaliteit, overlast en calamiteiten. Een gemeente waar de bevolking graag woont en verblijft en waar men zich veilig voelt. De bovenstaande tekst komt letterlijk uit het uitvoeringsprogramma van vde afgelopen twee jaren. We kunnen het met recht laten staan omdat er qua verantwoordelijkheid niets nieuws onder de zon is. Het stramien waarin integraal Veiligheidsbeleid is georganiseerd is sinds enige jaren ongewijzigd. Alleen de bemensing van de verschillende gremia is aan verandering onderhevig. Er kunnen accentverschillen optreden, maar in essentie staat de aansturing als een huis. De initiatie, coördinatie en aansturing van het IVB liggen in handen van de stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, zijnde de burgemeester, de wethouder Welzijn/Jeugd en de chef basisteam van Delfzijl. De stuurgroep maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma IVB. Het secretariaat is in handen van de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. De gemeente wil haar burgers stimuleren en bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen leefomgeving. Doelstelling van het IVB: het niveau van subjectieve en objectieve veiligheid van de inwoners op een aanvaardbaar peil houden door het voeren van een samenhangend veiligheidsbeleid. Leeswijzer: In hoofdstuk II wordt een uitwerking gegeven van de jaarschijf 2014 van het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid. In hoofdstuk III wordt een korte beschrijving gegeven van de activiteiten van de bestaande werkgroepen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid. Hiermee leggen we verantwoording af van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. De stuurgroep houdt zich niet bezig met casuïstiek, maar kijkt naar trends en ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid van het afgelopen jaar en stuurt daarop. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 3

4 De stuurgroep en de bestaande werkgroepen Jeugd en Veiligheid en Oud en Nieuw rapporteren regulier aan het college en via mededelingen van het college ook aan de raad. In de gemeente worden het college en de raad regulier eveneens geïnformeerd via de gespreksverslagen van het maandelijkse politieoverleg. Bouwstenen van de integrale veiligheid Bij het ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid wordt gebruik gemaakt van een aantal interne- en externe bronnen. Interne bronnen Naast de onderstaande politiebronnen wordt bij de inventarisatie en analyse van Openbare Orde en Veiligheidsproblemen ook gebruik gemaakt van diverse andere bronnen, zoals de leerplichtambtenaar, het centrum voor Jeugd en Gezin, het kernteamoverleg binnen de Deel (het voormalig OGGz-netwerk), het handhavingoverleg op het gebied van Milieu en Ruimte, het preventieoverleg met de brandweer en de Verkeerscommissie. Ook de diverse jaarverslagen van Halt, de provincie op het gebied van Jeugd en Gezondheid en het Rijk worden gebruikt. Externe bronnen De politie heeft continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de beleidsvorming. Zo werkt de politie met regionale beleidsplannen en daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma s. Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van de tweejaarlijkse Politiemonitor. In 2012 is de Veiligheidsmonitor gehouden. De uitkomsten worden beschreven in hoofdstuk 3 van deze notitie. Naast deze politiegerelateerde producten is ook gebruik gemaakt van enkele gemeentelijke beleidsplannen, zoals de nota Lokaal Gezondheidsbeleid en de nota Integraal Jeugdbeleid, en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma s daarvan. Politiezorg: robuuste basisteams Ommelanden Noord: Ten Boer, Loppersum, Bedum en Eemsmond, Appingedam en Delfzijl De regionale politie ontwikkelt jaarlijks, op basis van regionale afspraken tussen de korpsbeheerder en de minister van Binnenlandse Zaken, afspraken met het Openbaar Ministerie - én de gemeentelijke inbreng via de gemeentelijke beleidsprioriteiten: het onderhavige uitvoeringsprogramma - het politionele werkplan van de basisteam Ommelanden Noord. Bij de totstandkoming van het werkplan van de basiseenheid zijn de gemeenten via de ambtenaren integraal Veiligheidsbeleid - nauw betrokken. In de lokale driehoek (Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) wordt dit werkplan uiteindelijk vastgesteld. Regionaal, districtelijk en per basiseenheid is er een aantal ambtelijke werkgroepen opgericht die enerzijds initiatieven ontwikkelen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid en anderzijds de integraliteit van het lokale veiligheidsbeleid naar meer districtelijke of zelfs regionale veiligheid bewaken en benadrukken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis Groningen is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals de gemeenten, het Openbaar Ministerie, reclassering en politie die door nauwe samenwerking aan de verbetering van de veiligheid in de provincie werken. Het Veiligheidshuis is een knooppunt waar informatie over overlastplegers en plegers van criminele activiteiten samenkomt, waar beslissingen worden genomen en Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 4

5 vervolgactiviteiten in werking worden gesteld. Ook zit in het Veiligheidshuis het Justitiële Casusoverleg en het coördinatiepunt Ex-gedetineerden. In het bestuursakkoord van het huidige college wordt een aantal ambities geformuleerd voor de komende jaren: Ten Boer is een veilige gemeente. Toch voelt niet iedereen zich veilig. Hier blijft dus nog werk te doen. De gemeente moet nadrukkelijk de regie nemen. In overleg met de politie zullen duidelijke lijnen uitgezet worden. Verder zal er meer nadruk gelegd worden op handhaving van de afgesproken regels. We willen een veiligheidsplatform oprichten, waarin verschillende partijen met de gemeente kunnen meedenken op het gebied van veiligheid. Hierbij willen we bijvoorbeeld ondernemers, verenigingen en jeugd betrekken. (bron: bestuursakkoord gemeente Ten Boer , Zuinig op onze voorzieningen ). De ambities zijn vertaald in de volgende doelstellingen: - Laat burgers weten wat er met hun melding gebeurt; - Ouders nadrukkelijker verantwoordelijk stellen voor het gedrag van jeugd; - Oprichting van een veiligheidsplatform, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente; - Gemeente neemt nadrukkelijker regie bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid; - Meer nadruk op handhaving. In het afgelopen jaar zijn er geen ontwikkelingen geweest die aanleiding geven bovengenoemde doelstellingen te wijzigen met uitzondering van het installeren van een veiligheidsplatform. Hiervoor bleek geen draagvlak te zijn. Enkele belangrijke en kenmerkende cultuuraspecten van het IVB in de gemeente Ten Boer zijn a. de proactieve en preventie houding, b. kennen en gekend worden, c. de korte lijnen die men ervaart, d. En het continue delen van de informatie met anderen ( ontschotten van kennis ) Deze vier aspecten beschouwen wij als een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol IVB beleid. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 5

6 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsprogramma 2014 In het vorenstaande is aangegeven wat de werkwijze en cultuur is van de gemeente Ten Boer bij het ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid en van welke bronnen gebruik gemaakt wordt. Bij de analyse van het gevoerde beleid en de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van een aantal producten van de verschillende werkgroepen en van diverse producten van de Regiopolitie. In het hierna volgende wordt een beschrijving gegeven van een aantal projecten voor het komende jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de te ontwikkelen activiteiten die voortvloeien uit de veiligheidsenquête via andere beleidsterreinen worden afgehandeld. Het laatste hoofdstuk is een terugblik over 2012 en een deel van Werkgroep Jeugd en Veiligheid 1 Handhaving Gedragsregels/Protocol hangjongeren De gedragsregels worden gehandhaafd. Incidenten en meldingen worden besproken in de werkgroep Jeugd en Veiligheid. De politie brengt alle melders en hun ouders van overlast op de hoogte van de wijze van afdoening door de politie. De politie registreert structureel de namen van de jongeren die overlast veroorzaken. De ouders van de betrokken jongeren ontvangen een brief van de buurtagent die mede is ondertekend door de burgemeester. Met de politie is nader afgesproken dat jongeren die meer dan drie brieven hebben ontvangen in één jaar uitgenodigd worden voor een gesprek op het gemeentehuis. Ook worden meldingen doorgegeven aan de medewerkers van De Deel. 2 Contract Jeugd- en Jongerenwerk De jongerenwerker onderhoudt contact met jeugd in de leeftijd van met name 12 t/m 18 jaar voor wat betreft het stimuleren van zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren stimuleren; het tegengegaan van overlast en preventie hiervan, de (vroeg)signalering van problematiek bij de jongere of in zijn/haar leefomgeving en dit doorverwijzen en monitoren en het behartigen van belangen voor jeugd en jongeren. De oudere jeugd (18+) wordt waar mogelijk betrokken bij activiteiten voor de jongeren en bekleden taken als vrijwilliger in de organisatie en/of begeleiding van die activiteiten. In 2014 willen we de contacten tussen de dorpscoaches binnen De Deel en de jongerenwerker verder intensiveren. Binnen De Deel wordt specifiek op het gebied van de jeugd ter invulling van de CJG-taken een apart overleg ingesteld. Hieraan nemen de schoolverpleegkundige, consultatiebureau, jongerenwerker en De Deel aan deel. 3. MJD, werkzaamheden jeugd- en jongerenwerk In 2014 worden diverse activiteiten georganiseerd in Ten Boer, maar ook in de buitendorpen. Wat de positie wordt van de jeugdsoos is op dit moment in onderzoek. Een initiatiefgroep voert een verkenning uit naar de mogelijkheden om de jeugdsoos een bredere functie te geven op sociaal cultureel gebied. De verwachting is dat aan het eind van het voorjaar in 2014 nadere besluiten over genomen kunnen worden. In ieder geval heeft de Stichting Jeugdwerk Ten Boer aangegeven wel activiteiten te willen blijven organiseren in samenwerking met de jongerenwerker in Ten Boer. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 6

7 4 Alcohol en drugs In de notitie Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) en in de notitie Integraal Jeugdbeleid worden de thema s preventie van alcohol- en drugsgebruik benoemd en gekoppeld aan uitvoeringsprogramma s. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 van kracht geworden. Voor het einde van 2013 zal de gemeente een aparte verordening voor paracommerciële instellingen vaststellen. Daarmee kan steviger worden toegezien op de uitvoering en met name de handhaving van de Drank- en Horeca-verordening (zie ook integrale handhaving). Er zal uitvoering worden gegeven aan acties met betrekking tot alcoholpreventie en weerbaarheid die verwoord staan in het uitvoeringsprogramma LGB Dit uitvoeringsprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid die in september 2012 door de raad is vastgesteld. De acties richten zich voornamelijk op de jeugd en hun ouders. Partijen als scholen, welzijn en sport worden erbij betrokken. Er zal worden uitgegaan van en aangesloten bij lopende interventies. 5 HALT/ Reclassering Het convenant tussen het zwembad en HALT en tussen de Wijkpost en HALT zal gecontinueerd worden in Speelplekken/sportplekken In het kader van het speelruimtebeleid zijn er in de meeste dorpen speel- en sportplekken opnieuw ingericht. Het ingezette beleid van concentratie van speelplekken brengt het verdwijnen van kleine, bestaande speelplekken met zich mee. Deze speelplekken worden - wanneer de speeltoestellen zijn afgekeurd en weggehaald- een stuk openbaar groen. In 2014 gaan we afspraken maken over het gebruik c.q. invulling van de vrijgekomen speelplekken 7 Werkzaamheden jeugdagent Met de politie en vooral de medewerker, die als taakaccent jeugd heeft, worden afspraken gemaakt omtrent bezoek aan scholen en (jeugd)organisaties en andere gremia waar de jeugd aan de orde komt. 8 Veilige school In 2014 hebben alle scholen een schoolveiligheid plan en voert deze uit. Verkeersveiligheid In 2014 en verder adviseert de Verkeerscommissie gevraagd en ongevraagd aan het college. De gemeente subsidieert Veilig Verkeer Nederland (VVN) en faciliteert en coördineert daar waar mogelijk activiteiten van VVN via de Verkeerscommissie. De politie doet mee aan de fietscontroles bij de basisscholen Beleidsgroep Oud en Nieuw Voor het overgrote deel betekent de jaarwisseling continuering van de bestaande afspraken. We hebben afspraken met de politie voor twee auto s in de gemeente Ten Boer tijdens de jaarwisseling. We dragen zorg voor een snelle bekendmaking van de kosten van Oud en Nieuw. We zijn tevreden als de kosten van schade fors lager zijn dan de kosten van Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 7

8 Horeca(overleg) De politie komt op elke door de horecaondernemer gemaakte melding terug bij de horecaondernemer. Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. In het horecaoverleg zal de DHW aan de orde komen. We organiseren minimaal één Horecaoverleg per jaar. Integrale controles worden door de toezichthouder Horeca uitgevoerd in samenwerking met collega's van de brandweer. Evenementenbeleid Het bestaande evenementenbeleid zal enerzijds worden aangepast en anderzijds zullen de nieuwe DHW en het beleid voor alcohol en jongeren hierin verwerkt worden. In 2014 zal het evenementenbeleid geactualiseerd worden. De regionale handreiking evenementenbeleid zal hierbij betrokken worden. Het nieuwe beleid zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de huidige praktijk van vergunningverlening, gezien de positieve resultaten van het evaluatieonderzoek uit 2013 (zie resultaat evenementen , p. 14). Huiselijk geweld De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) regelt dat de uithuisgeplaatste en de achterblijvers voldoende nazorg aangeboden krijgen van de hulpverleningsdiensten. De burgemeester wordt in alle gevallen waarin sprake is van opleggen van het Huisverbod - of het besluit deze niet op te leggen - door de politie geïnformeerd. Het zorgtraject voor dader en slachtoffers - na het Huisverbod is blijvend belegd bij De Deel. OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidzorg) In 2013 is de OGGz belegd bij De Deel. Het bestaande netwerk is omgevormd tot een een kernteam. Dit team komt onder aansturing van De Deel regelmatig bijeen. Zonodig worden andere relevante ketenpartners uitgenodigd om casussen te bespreken. Daarnaast wordt een dorpscoaches structureel uitgenodigd voor het lokaal politieoverleg. Externe veiligheid Het project Externe Veiligheid (EV) van de Provincie zal eind 2014 stoppen en geborgd moeten worden in de gemeentelijke organisatie of de RUD. De Rijksmiddelen gaan per 1 januari 2015 over in het gemeentefonds. Via de gemeente Groningen wordt voldaan aan de RRGS-verplichtingen, zoals de aanpassing van de bestemmingsplannen met een EV-paragraaf en het opnemen van Externe Veiligheidparagrafen in (milieu)-vergunningverlening. De ISOR wordt gevuld en bijgehouden door een medewerker van het Steunpunt Externe Veiligheid. In 2014 hebben we een 100% ingevulde Risicokaart. Crisismanagement Regionaal crisisplan We hebben in 2014 een regionale crisisorganisatie voor Bevolkingszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de structuur zoals die landelijk is aangeboden in het referentiekader Regionaal Crisisplan. Deze organisatie vervangt de gemeentelijke deelplannen. In 2014 hebben we afspraken met de regionale Bevolkingszorgorganisatie over de samenwerking en de (beleidsmatige en repressieve) ondersteuning. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 8

9 Bereikbaarheid/Alarmering Minimaal 2 x per jaar wordt de bereikbaarheid van het Gemeentelijk Beleidsteam getest door de Hulpverleningdienst middels de zgn. Communicator. Daarnaast organiseert de V&GR enkele bereikbaarheidstesten per jaar via het noodnet. De gemeente is voor 100% bereikbaar. De gemeente blijft aangesloten op de Nood Communicatie Voorziening. Oefenen Zowel het gemeentelijke beleidsteam als geheel, als de leden afzonderlijk zullen ook in 2014 deelnemen aan de, door het Bureau Crisismanagement georganiseerde oefeningen en bijeenkomsten. Er wordt een gemeenschappelijke multidisciplinaire GBT-oefening gehouden. Leden van het RegisseursTeam nemen deel aan de GCC oefeningen van de gemeente Groningen. Leden van het gemeentelijk apparaat doen mee aan de rampendag van crisismanagement. Brandweer Er zal een nieuw integraal handhavingsprogramma WABO worden vastgesteld. Er wordt deelgenomen aan de brandweerpreventieweek. De gemeente Ten Boer zal zorgdragen voor een warme overdracht van het personeel naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarin de regionale brandweer is vormgegeven. Met de nieuwe commandant zullen afspraken gemaakt worden voor wat betreft de communicatie en overleggen. Ondernemers Er is een jaarlijks overleg met de ondernemers in de gemeente Ten Boer. In het reguliere overleg met de Ondernemersvereniging Ten Boer komt het handhavingsbeleid van de gemeente Ten Boer aan de orde. Handhaving In 2014 zal de gemeente Ten Boer een vierde integrale handhavingnotitie hebben waarin zowel bouw-, brand-, als milieuregelgeving zijn opgenomen. De politie (buurt- en jeugdagenten) zal regelmatig het zwembad bezoeken én daar waar nodig het personeel ondersteunen indien er sprake is van overlast. Er wordt structureel uitvoering gegeven aan het protocol Uiting van waardering aan getuigen Veilige Publieke Taak door afspraken te maken met politie omtrent de aanlevering van de persoonsgegevens. Ook op de Horeca-wetgeving en de zgn. kleine ergernissen zal worden gehandhaafd. Hiertoe worden afspraken gemaakt met de gemeente Groningen. Nazorg ex-gedetineerden In 2014 worden de afspraken met Veilighuis Groningen over de opvang van exgedetineerden gecontinueerd. Bij de terugkeer van de ex-gedetineerde naar de gemeente wordt de burgemeester geïnformeerd. Voor zover nodig worden de dorspcoaches ingezet voor de begeleiding van deze mensen. Burgernet Ten Boer In 2014 zal het aantal deelnemers uit de gemeente Ten Boer minimaal 9% burgers bedragen. Er wordt minimaal 1x gebruik gemaakt van de gemeentelijke pagina om Burgernet te promoten. De gemeente doet mee aan de regionale projecten van de politie. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 9

10 Veilige publieke taak In het regionale Beleidsplan is als speerpunt opgenomen het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Gemeenten hebben hierin een activerende rol naar de werkgevers van dienstverlenende werknemers en bij de politie ligt de taak deze aangiftes geoormerkt bij justitie aan te leveren. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 10

11 Hoofdstuk 3 Realisatie 2012 en 2013 Inleiding Elk jaar publiceren diverse instanties en media over de veiligheid in de provincie en/of gemeenten. Daarnaast rapporten diverse instanties door middel van hun jaarverslag aan de gemeente Ten Boer. Resultaten van deze onderzoeken komen terug in onderstaande rapportage. Uitkomsten en onderzoek Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Integrale Veiligheidsbeleid is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico s in de gemeente Ten Boer. Er wordt gebruik gemaakt van de maandelijkse rapportages van de basiseenheid. Verder is gebruik gemaakt van de wijkscan of de gebiedscan: informatie die 4 - maandelijks verstrekt wordt door de chef van de basiseenheid en de buurtagent in het zogenaamde politieoverleg. Gebiedscan Met de gebiedsscan Criminaliteit en Overlast (bijlage I) informeert de politie-eenheid het lokaal bestuur over de ontwikkelingen van criminaliteit en (on)veiligheid in de gemeente Ten Boer en adviseert het lokaal bestuur daaromtrent. Vanuit de scan wordt geconstateerd dat er sprake is van een grote stijging van diefstal van (brom)fietsen van 13 in 2011 naar 29 meldingen in Ook het aantal meldingen van ruzies en vechtpartijen is gestegen van 15 naar 35. Het aantal vernielingen (59 naar 42) en mishandelingen (16 naar 8) is stevig gedaald. De vernielingen vinden plaats op de gebruikelijke plekken: Koopmansplein, Lindenstraat en de Groene Zoom. De fietsendiefstallen vinden plaats bij de openbare fietsenstallingen nabij de N360. Het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2011 gedaald: van 18 naar 14 inbraken. De verwachting over 2013 is dat het gelijk blijft. De politie doet in de gebiedsscan een aantal aanbevelingen: 1. Er zijn een aantal hotspots op het gebied van overlast (jeugd) en criminaliteit. Het advies is om integraal in te steken op blijvende en nieuw opkomende hotspots en nieuwe opkomende groepen 2. Vanwege de toenemende schaalvergroting bij de politie en haar partners wordt geadviseerd de persoonlijke verbindingen te (onder)houden. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 11

12 2. Reguliere taken Onderstaand volgen de resultaten uit de reguliere taken. Werkgroep Jeugd en Veiligheid De werkgroep Jeugd en Veiligheid houdt zich bezig met ontwikkelen van beleid ter regulering van de diverse vormen van overlast waarbij de jeugd een belangrijke rol speelt. Er zijn veel raakvlakken met de nota Jeugdbeleid en de nota Gezondheidsbeleid. Gedragsregels In overleg met de gemeente krijgen de ouders van overlast veroorzakende jongeren een zgn overlastbrief. Hier wordt meestal positief op gereageerd door de betrokken ouders. Het aantal meldingen van jeudgoverlast in 2012 was 56 en tot op heden 33 in In 2012 zijn zo n 7 jongeren aangeschreven. In 2013 zijn nog geen brieven verstuurd maar de politie heeft in 10 gevallen rechtstreeks gesprekken gevoerd met de ouders van de aangetroffen jongeren. Alcohol en drugs De gemeenteraad heeft in 2011 een bijeenkomst georganiseerd voor intermediairs (politie, GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en MJD) over de thema s Jeugd en Gezondheid en Jeugd en Veiligheid. Voor wat betreft veiligheid is de algemene conclusie dat het wat betreft overlast van jeugdigen in de openbare ruimte wel meevalt. Er is geen aanleiding om het beleid hierop te intensiveren. Het programma Ik wait wat ik dou heeft een doorstart gekregen. Zeven scholen hebben toegezegd mee te doen aan het programma. Met hen zijn afspraken gemaakt over de afname van het product. In februari 2012 is een convenant inzake alcoholpreventie door alle portefeuillehouders ondertekend. Halt Resultaat in 2012: op drie scholen is vuurwerkvoorlichting gegeven, namelijk op: De Lessenaar in Ten Post, OBS Garmerwolde en de Huifkar te Ten Boert Halt- traject voor jongeren Resultaat in 2012: In 2012 is er 1 geval van delicten in de gemeente door de politie aangemeldt als HALT-waardig en 7 jeugdige inwoners van de gemeente zijn elders opgepakt Dit is in alle opzichten een daling ten opzichte van Er is in 2012 één Halt-cliënt actief geweest bij zwembad de Blinkerd. Er is geen inzet geweest vanuit de Wijkpost. Speelruimte Resultaat: Regelmatig komt de voortgang van de uitvoering van het speelruimtebeleid aan de orde. In bijna alle dorpen zijn nu één of meerdere speelplekken heringericht. Op de meeste nieuwe speel- en sportplekken plekken verloopt alles naar wens en wordt geen overlast gesignaleerd. Op sommige speelplekken is de overlast wat toegenomen. Met name op de buiten schooltijd toegankelijke schoolpleinen. Met de school, de buurt en de jongeren maken we afspraken over gedragsregels Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 12

13 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Resultaat: In 2012 zijn er twee klachten afgehandeld. Een klacht betrof een zgn. omstreden behandeling aangaande een collectieve voorziening in de eigen gemeente; de tweede is identiek, maar is ingediend bij een andere gemeente door een burger uit Ten Boer. Er is gerapporteerd conform de wetgeving aan de minister van BZK. Er is voorlichting gegeven aan stichting Jeugdwerk Ten Boer en aan leden van het PCOB. Oud en Nieuw In het kader van een integrale benadering is ook in dit gremium de problematiek van een verminderd horeca-aanbod ten tijde van de jaarwisseling aan de orde. De Tiggelhal heeft op verzoek van de gemeente voor de tweede keer het Oud en Nieuwfeest in Ten Boer georganiseerd. Er zijn ruim 400 bezoekers aanwezig geweest. Financieel is het geen succes en daarom heeft de organisatie aangegeven geen vervolg te willen organiseren. De kosten van Oud en Nieuw zijn naar beneden gegaan. We hebben dit jaar een schadepost van 2000,- Dat is ruim 2600,- minder dan vorig jaar. Verwijsindex Jeugd Resultaat: Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Het aantal signalementen (meldingen van intermediairs) in 2012 is 17 ketenregistraties ( met een hulpverleningsinterventie) en 15 lage signalen. Er is sprake van een groeiend aantal signalen. Als er een interventie moet plaatsvinden dan vindt deze plaats in overleg met de dorpscoaches. Verkeerscommissie Resultaat: In samenwerking met de VVN zijn ook in 2012 diverse acties uitgevoerd. Het jaarlijks terugkerende verkeersexamen en fietsencontrole voor basisscholen heeft ook in 2012 vervolg gekregen. In 2012 deden circa 110 leerlingen hieraan mee. Tevens is vervolg gegeven aan de scootmobielcursus aan de bewoners van Innersdijk en Bloemhof. Ook is de dodehoekspiegelcampagne opnieuw gehouden. Ongevallen De ongevallenregistratie blijft de laatste jaren achterwege. Niet elk ongeval wordt meer geregistreerd waardoor het feitelijk aantal ongevallen hoogstwaarschijnlijk hoger is dan geregistreerd is. Hierdoor is helaas geen goed beeld te krijgen van de recente ontwikkelingen op het gebied van verkeersonveiligheid. Daarom is de verkeersveiligheid beoordeeld op basis van de registratie tot Hoewel de gemeente Ten Boer vanaf 2004 structureel beter scoort op verkeersveiligheid in vergelijking met de overige gemeenten in de provincie Groningen, hebben in de periode 2007 t/m 2011 op de gemeentelijke wegen (daarbij zijn de provinciale wegen binnen de gemeente niet meegerekend) 65 ongevallen plaatsgevonden. Bij 50 ongevallen was alleen materiële schade, bij 15 ongevallen waren ook slachtoffers. De Hemertweg en de Gaykingastraat vallen op als wegen waar verhoudingswijs veel ongevallen plaatsvinden (beiden 6 ongevallen in 5 jaar). Op de Hemertwerg zijn éénzijdige ongevallen en ongevallen gebeurd met voertuigschade doordat te weinig afstand is gehouden tussen de voertuigen. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 13

14 De Gaykingastraat is met de relatief hoge verkeersintensiteit en gebruik door zowel fietsers, auto s en vrachtauto s een blijvend aandachtspunt. Op dit moment wordt onderzocht of het kruispunt met de Stadsweg veiliger kan worden vormgegeven. Horecaoverleg Resultaat: in 2013 hebben we naar aanleiding van de aanstaande inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet een vergadering georganiseerd voor de vergunninghouders. Er was een zeer grote opkomst. Horecahandhaving In 2012 en 2013 zijn vier drank- en horecavergunningen verleend. Voor de tweede helft van 2013 worden twee aanvragen horecavergunningen verwacht. In 2012 en 2013 zijn geen bezwaren tegen drank- en horecavergunningen ontvangen. In 2013 hebben we horecaondernemers verzocht om wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de horecavergunning. Dit zal leiden tot aanpassingen van enige horecavergunningen. Evenementen Resultaat: In 2013 is onderzocht of evenementenvergunningverlening door Groningen kan worden overgenomen en of dit gewenst is. Resultaat is dat vergunningaanvragen voor bijzondere grootschalige evenementen op verzoek van Ten Boer door Groningen kunnen worden afgehandeld. In 2013 heeft een afstudeerstudente een evaluatieonderzoek gedaan naar het evenementenbeleid en de uitvoering hiervan. Daaruit is ten eerste naar voren gekomen dat het beleidsdocument (evenementenbeleid 2003) verouderd is en geactualiseerd moet worden. Ten tweede werd geconstateerd dat het proces en de uitvoering van de vergunningverlening naar de mening van de primaire adviseurs (brandweer, politie en GHOR) bijzonder goed scoort. Zij zien de huidige werkwijze van Ten Boer graag gecontinueerd. Reclame- en Plakbeleid Resultaat: Er is een aantal brieven verstuurd naar grondeigenaren langs de N360 en N46. Dit vanwege illegaal geplaatste reclame Lichamelijke Integriteit / Huiselijk Geweld Resultaat: In 2012 is er slechts 1 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld in de gemeente Ten Boer; daarnaast zijn er 8 meldingen binnen de politie binnengekomen. Veelal is hier al weel reeds hulpverlening op gezet, soms is er angst voor escalatie of er zijn onvoldoende feiten om tot aangifte over te gaan In het jaar 2013 is er een beschikking ingevolge de Wet tijdelijke Huisverbod afgegeven en deze is eveneens verlengd. In 2013 is afgesproken dat een dorpscoach van de Deel structureel aanwezig is bij het politieoverleg. Externe Veiligheid (EV) De Wet Milieubeheer, Besluit Risico Zware Ongevallen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn voorbeelden van wetten die verplichtingen opleggen aan de gemeente en provincie. De eisen die hierin genoemd zijn, kunnen in het algemeen geduid worden gericht te zijn op de Externe Veiligheid (EV). In een aantal gevallen is de provincie Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 14

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie... 8 1.1 Wat is veiligheid?...8

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie