Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2014"

Transcriptie

1 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer Uitvoeringsprogramma 2014

2 Hoofdstukken Bladzijde 1. Inleiding en Bouwstenen 3 2. Uitvoeringsprogramma Werkgroep Jeugd en Veiligheid 6 Verkeersveiligheid 7 Beleidsgroep Oud en Nieuw 7 Horeca(overleg) 8 Evenementenbeleid 8 Huiselijk geweld 8 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 8 Externe Veiligheid 8 Crisismanagement 8 Brandweer 8 Ondernemers 8 Handhaving 8 Nazorg ex-gedetineerden 8 Burgernet Ten Boer 8 Veilig publieke Taak 8 3. Realisatie Uitkomsten en onderzoek 12 Reguliere taken 16 Werkgroep Jeugd en Veiligheid 16 Oud en Nieuw 13 Verwijsindex 13 Verkeerscommissie 14 Beleidsgroep Oud en Nieuw 14 Horecaoverleg 14 Handhaving brandveiligheid en openbare ruimte 14 Evenementen 14 Reclame- en Plakbeleid 14 Lichamelijke Integriteit / Huiselijk Geweld 14 Externe Veiligheid 14 Crisismanagement 16 Brandweerzorg 16 Nazorg ex-gedetineerden 16 Burgernet 16 Hondenpoepbeleid 16 Gevonden Voorwerpen 16 Witte voetjesactie 16 Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding en bouwstenen Inleiding Veiligheid is niet louter een zaak van de overheid. De gemeente Ten Boer werkt in samenwerking met de verschillende partners aan veiligheid omdat de aanpak van veiligheid alleen succesvol kan zijn wanneer dat met alle betrokken partijen gebeurt. Dat betekent ook dat inwoners betrokken worden bij veiligheidsbeleid. Ook zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren bijvoorbeeld bij het voorkomen van problemen, het verkennen van de oplossingen en bij de aanpak ervan. Zo is het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB), in een of andere vorm, steeds onderwerp van de jaarlijkse dorpenronde van het college en/of de raad. Missie en visie De gemeente Ten Boer is een veilige gemeente, een gemeente met weinig criminaliteit, overlast en calamiteiten. Een gemeente waar de bevolking graag woont en verblijft en waar men zich veilig voelt. De bovenstaande tekst komt letterlijk uit het uitvoeringsprogramma van vde afgelopen twee jaren. We kunnen het met recht laten staan omdat er qua verantwoordelijkheid niets nieuws onder de zon is. Het stramien waarin integraal Veiligheidsbeleid is georganiseerd is sinds enige jaren ongewijzigd. Alleen de bemensing van de verschillende gremia is aan verandering onderhevig. Er kunnen accentverschillen optreden, maar in essentie staat de aansturing als een huis. De initiatie, coördinatie en aansturing van het IVB liggen in handen van de stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, zijnde de burgemeester, de wethouder Welzijn/Jeugd en de chef basisteam van Delfzijl. De stuurgroep maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma IVB. Het secretariaat is in handen van de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. De gemeente wil haar burgers stimuleren en bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen leefomgeving. Doelstelling van het IVB: het niveau van subjectieve en objectieve veiligheid van de inwoners op een aanvaardbaar peil houden door het voeren van een samenhangend veiligheidsbeleid. Leeswijzer: In hoofdstuk II wordt een uitwerking gegeven van de jaarschijf 2014 van het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid. In hoofdstuk III wordt een korte beschrijving gegeven van de activiteiten van de bestaande werkgroepen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid. Hiermee leggen we verantwoording af van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. De stuurgroep houdt zich niet bezig met casuïstiek, maar kijkt naar trends en ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid van het afgelopen jaar en stuurt daarop. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 3

4 De stuurgroep en de bestaande werkgroepen Jeugd en Veiligheid en Oud en Nieuw rapporteren regulier aan het college en via mededelingen van het college ook aan de raad. In de gemeente worden het college en de raad regulier eveneens geïnformeerd via de gespreksverslagen van het maandelijkse politieoverleg. Bouwstenen van de integrale veiligheid Bij het ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid wordt gebruik gemaakt van een aantal interne- en externe bronnen. Interne bronnen Naast de onderstaande politiebronnen wordt bij de inventarisatie en analyse van Openbare Orde en Veiligheidsproblemen ook gebruik gemaakt van diverse andere bronnen, zoals de leerplichtambtenaar, het centrum voor Jeugd en Gezin, het kernteamoverleg binnen de Deel (het voormalig OGGz-netwerk), het handhavingoverleg op het gebied van Milieu en Ruimte, het preventieoverleg met de brandweer en de Verkeerscommissie. Ook de diverse jaarverslagen van Halt, de provincie op het gebied van Jeugd en Gezondheid en het Rijk worden gebruikt. Externe bronnen De politie heeft continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de beleidsvorming. Zo werkt de politie met regionale beleidsplannen en daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma s. Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van de tweejaarlijkse Politiemonitor. In 2012 is de Veiligheidsmonitor gehouden. De uitkomsten worden beschreven in hoofdstuk 3 van deze notitie. Naast deze politiegerelateerde producten is ook gebruik gemaakt van enkele gemeentelijke beleidsplannen, zoals de nota Lokaal Gezondheidsbeleid en de nota Integraal Jeugdbeleid, en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma s daarvan. Politiezorg: robuuste basisteams Ommelanden Noord: Ten Boer, Loppersum, Bedum en Eemsmond, Appingedam en Delfzijl De regionale politie ontwikkelt jaarlijks, op basis van regionale afspraken tussen de korpsbeheerder en de minister van Binnenlandse Zaken, afspraken met het Openbaar Ministerie - én de gemeentelijke inbreng via de gemeentelijke beleidsprioriteiten: het onderhavige uitvoeringsprogramma - het politionele werkplan van de basisteam Ommelanden Noord. Bij de totstandkoming van het werkplan van de basiseenheid zijn de gemeenten via de ambtenaren integraal Veiligheidsbeleid - nauw betrokken. In de lokale driehoek (Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) wordt dit werkplan uiteindelijk vastgesteld. Regionaal, districtelijk en per basiseenheid is er een aantal ambtelijke werkgroepen opgericht die enerzijds initiatieven ontwikkelen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid en anderzijds de integraliteit van het lokale veiligheidsbeleid naar meer districtelijke of zelfs regionale veiligheid bewaken en benadrukken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis Groningen is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals de gemeenten, het Openbaar Ministerie, reclassering en politie die door nauwe samenwerking aan de verbetering van de veiligheid in de provincie werken. Het Veiligheidshuis is een knooppunt waar informatie over overlastplegers en plegers van criminele activiteiten samenkomt, waar beslissingen worden genomen en Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 4

5 vervolgactiviteiten in werking worden gesteld. Ook zit in het Veiligheidshuis het Justitiële Casusoverleg en het coördinatiepunt Ex-gedetineerden. In het bestuursakkoord van het huidige college wordt een aantal ambities geformuleerd voor de komende jaren: Ten Boer is een veilige gemeente. Toch voelt niet iedereen zich veilig. Hier blijft dus nog werk te doen. De gemeente moet nadrukkelijk de regie nemen. In overleg met de politie zullen duidelijke lijnen uitgezet worden. Verder zal er meer nadruk gelegd worden op handhaving van de afgesproken regels. We willen een veiligheidsplatform oprichten, waarin verschillende partijen met de gemeente kunnen meedenken op het gebied van veiligheid. Hierbij willen we bijvoorbeeld ondernemers, verenigingen en jeugd betrekken. (bron: bestuursakkoord gemeente Ten Boer , Zuinig op onze voorzieningen ). De ambities zijn vertaald in de volgende doelstellingen: - Laat burgers weten wat er met hun melding gebeurt; - Ouders nadrukkelijker verantwoordelijk stellen voor het gedrag van jeugd; - Oprichting van een veiligheidsplatform, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente; - Gemeente neemt nadrukkelijker regie bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid; - Meer nadruk op handhaving. In het afgelopen jaar zijn er geen ontwikkelingen geweest die aanleiding geven bovengenoemde doelstellingen te wijzigen met uitzondering van het installeren van een veiligheidsplatform. Hiervoor bleek geen draagvlak te zijn. Enkele belangrijke en kenmerkende cultuuraspecten van het IVB in de gemeente Ten Boer zijn a. de proactieve en preventie houding, b. kennen en gekend worden, c. de korte lijnen die men ervaart, d. En het continue delen van de informatie met anderen ( ontschotten van kennis ) Deze vier aspecten beschouwen wij als een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol IVB beleid. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 5

6 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsprogramma 2014 In het vorenstaande is aangegeven wat de werkwijze en cultuur is van de gemeente Ten Boer bij het ontwikkelen van Integraal Veiligheidsbeleid en van welke bronnen gebruik gemaakt wordt. Bij de analyse van het gevoerde beleid en de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van een aantal producten van de verschillende werkgroepen en van diverse producten van de Regiopolitie. In het hierna volgende wordt een beschrijving gegeven van een aantal projecten voor het komende jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de te ontwikkelen activiteiten die voortvloeien uit de veiligheidsenquête via andere beleidsterreinen worden afgehandeld. Het laatste hoofdstuk is een terugblik over 2012 en een deel van Werkgroep Jeugd en Veiligheid 1 Handhaving Gedragsregels/Protocol hangjongeren De gedragsregels worden gehandhaafd. Incidenten en meldingen worden besproken in de werkgroep Jeugd en Veiligheid. De politie brengt alle melders en hun ouders van overlast op de hoogte van de wijze van afdoening door de politie. De politie registreert structureel de namen van de jongeren die overlast veroorzaken. De ouders van de betrokken jongeren ontvangen een brief van de buurtagent die mede is ondertekend door de burgemeester. Met de politie is nader afgesproken dat jongeren die meer dan drie brieven hebben ontvangen in één jaar uitgenodigd worden voor een gesprek op het gemeentehuis. Ook worden meldingen doorgegeven aan de medewerkers van De Deel. 2 Contract Jeugd- en Jongerenwerk De jongerenwerker onderhoudt contact met jeugd in de leeftijd van met name 12 t/m 18 jaar voor wat betreft het stimuleren van zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren stimuleren; het tegengegaan van overlast en preventie hiervan, de (vroeg)signalering van problematiek bij de jongere of in zijn/haar leefomgeving en dit doorverwijzen en monitoren en het behartigen van belangen voor jeugd en jongeren. De oudere jeugd (18+) wordt waar mogelijk betrokken bij activiteiten voor de jongeren en bekleden taken als vrijwilliger in de organisatie en/of begeleiding van die activiteiten. In 2014 willen we de contacten tussen de dorpscoaches binnen De Deel en de jongerenwerker verder intensiveren. Binnen De Deel wordt specifiek op het gebied van de jeugd ter invulling van de CJG-taken een apart overleg ingesteld. Hieraan nemen de schoolverpleegkundige, consultatiebureau, jongerenwerker en De Deel aan deel. 3. MJD, werkzaamheden jeugd- en jongerenwerk In 2014 worden diverse activiteiten georganiseerd in Ten Boer, maar ook in de buitendorpen. Wat de positie wordt van de jeugdsoos is op dit moment in onderzoek. Een initiatiefgroep voert een verkenning uit naar de mogelijkheden om de jeugdsoos een bredere functie te geven op sociaal cultureel gebied. De verwachting is dat aan het eind van het voorjaar in 2014 nadere besluiten over genomen kunnen worden. In ieder geval heeft de Stichting Jeugdwerk Ten Boer aangegeven wel activiteiten te willen blijven organiseren in samenwerking met de jongerenwerker in Ten Boer. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 6

7 4 Alcohol en drugs In de notitie Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) en in de notitie Integraal Jeugdbeleid worden de thema s preventie van alcohol- en drugsgebruik benoemd en gekoppeld aan uitvoeringsprogramma s. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 van kracht geworden. Voor het einde van 2013 zal de gemeente een aparte verordening voor paracommerciële instellingen vaststellen. Daarmee kan steviger worden toegezien op de uitvoering en met name de handhaving van de Drank- en Horeca-verordening (zie ook integrale handhaving). Er zal uitvoering worden gegeven aan acties met betrekking tot alcoholpreventie en weerbaarheid die verwoord staan in het uitvoeringsprogramma LGB Dit uitvoeringsprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid die in september 2012 door de raad is vastgesteld. De acties richten zich voornamelijk op de jeugd en hun ouders. Partijen als scholen, welzijn en sport worden erbij betrokken. Er zal worden uitgegaan van en aangesloten bij lopende interventies. 5 HALT/ Reclassering Het convenant tussen het zwembad en HALT en tussen de Wijkpost en HALT zal gecontinueerd worden in Speelplekken/sportplekken In het kader van het speelruimtebeleid zijn er in de meeste dorpen speel- en sportplekken opnieuw ingericht. Het ingezette beleid van concentratie van speelplekken brengt het verdwijnen van kleine, bestaande speelplekken met zich mee. Deze speelplekken worden - wanneer de speeltoestellen zijn afgekeurd en weggehaald- een stuk openbaar groen. In 2014 gaan we afspraken maken over het gebruik c.q. invulling van de vrijgekomen speelplekken 7 Werkzaamheden jeugdagent Met de politie en vooral de medewerker, die als taakaccent jeugd heeft, worden afspraken gemaakt omtrent bezoek aan scholen en (jeugd)organisaties en andere gremia waar de jeugd aan de orde komt. 8 Veilige school In 2014 hebben alle scholen een schoolveiligheid plan en voert deze uit. Verkeersveiligheid In 2014 en verder adviseert de Verkeerscommissie gevraagd en ongevraagd aan het college. De gemeente subsidieert Veilig Verkeer Nederland (VVN) en faciliteert en coördineert daar waar mogelijk activiteiten van VVN via de Verkeerscommissie. De politie doet mee aan de fietscontroles bij de basisscholen Beleidsgroep Oud en Nieuw Voor het overgrote deel betekent de jaarwisseling continuering van de bestaande afspraken. We hebben afspraken met de politie voor twee auto s in de gemeente Ten Boer tijdens de jaarwisseling. We dragen zorg voor een snelle bekendmaking van de kosten van Oud en Nieuw. We zijn tevreden als de kosten van schade fors lager zijn dan de kosten van Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 7

8 Horeca(overleg) De politie komt op elke door de horecaondernemer gemaakte melding terug bij de horecaondernemer. Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. In het horecaoverleg zal de DHW aan de orde komen. We organiseren minimaal één Horecaoverleg per jaar. Integrale controles worden door de toezichthouder Horeca uitgevoerd in samenwerking met collega's van de brandweer. Evenementenbeleid Het bestaande evenementenbeleid zal enerzijds worden aangepast en anderzijds zullen de nieuwe DHW en het beleid voor alcohol en jongeren hierin verwerkt worden. In 2014 zal het evenementenbeleid geactualiseerd worden. De regionale handreiking evenementenbeleid zal hierbij betrokken worden. Het nieuwe beleid zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de huidige praktijk van vergunningverlening, gezien de positieve resultaten van het evaluatieonderzoek uit 2013 (zie resultaat evenementen , p. 14). Huiselijk geweld De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) regelt dat de uithuisgeplaatste en de achterblijvers voldoende nazorg aangeboden krijgen van de hulpverleningsdiensten. De burgemeester wordt in alle gevallen waarin sprake is van opleggen van het Huisverbod - of het besluit deze niet op te leggen - door de politie geïnformeerd. Het zorgtraject voor dader en slachtoffers - na het Huisverbod is blijvend belegd bij De Deel. OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidzorg) In 2013 is de OGGz belegd bij De Deel. Het bestaande netwerk is omgevormd tot een een kernteam. Dit team komt onder aansturing van De Deel regelmatig bijeen. Zonodig worden andere relevante ketenpartners uitgenodigd om casussen te bespreken. Daarnaast wordt een dorpscoaches structureel uitgenodigd voor het lokaal politieoverleg. Externe veiligheid Het project Externe Veiligheid (EV) van de Provincie zal eind 2014 stoppen en geborgd moeten worden in de gemeentelijke organisatie of de RUD. De Rijksmiddelen gaan per 1 januari 2015 over in het gemeentefonds. Via de gemeente Groningen wordt voldaan aan de RRGS-verplichtingen, zoals de aanpassing van de bestemmingsplannen met een EV-paragraaf en het opnemen van Externe Veiligheidparagrafen in (milieu)-vergunningverlening. De ISOR wordt gevuld en bijgehouden door een medewerker van het Steunpunt Externe Veiligheid. In 2014 hebben we een 100% ingevulde Risicokaart. Crisismanagement Regionaal crisisplan We hebben in 2014 een regionale crisisorganisatie voor Bevolkingszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de structuur zoals die landelijk is aangeboden in het referentiekader Regionaal Crisisplan. Deze organisatie vervangt de gemeentelijke deelplannen. In 2014 hebben we afspraken met de regionale Bevolkingszorgorganisatie over de samenwerking en de (beleidsmatige en repressieve) ondersteuning. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 8

9 Bereikbaarheid/Alarmering Minimaal 2 x per jaar wordt de bereikbaarheid van het Gemeentelijk Beleidsteam getest door de Hulpverleningdienst middels de zgn. Communicator. Daarnaast organiseert de V&GR enkele bereikbaarheidstesten per jaar via het noodnet. De gemeente is voor 100% bereikbaar. De gemeente blijft aangesloten op de Nood Communicatie Voorziening. Oefenen Zowel het gemeentelijke beleidsteam als geheel, als de leden afzonderlijk zullen ook in 2014 deelnemen aan de, door het Bureau Crisismanagement georganiseerde oefeningen en bijeenkomsten. Er wordt een gemeenschappelijke multidisciplinaire GBT-oefening gehouden. Leden van het RegisseursTeam nemen deel aan de GCC oefeningen van de gemeente Groningen. Leden van het gemeentelijk apparaat doen mee aan de rampendag van crisismanagement. Brandweer Er zal een nieuw integraal handhavingsprogramma WABO worden vastgesteld. Er wordt deelgenomen aan de brandweerpreventieweek. De gemeente Ten Boer zal zorgdragen voor een warme overdracht van het personeel naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarin de regionale brandweer is vormgegeven. Met de nieuwe commandant zullen afspraken gemaakt worden voor wat betreft de communicatie en overleggen. Ondernemers Er is een jaarlijks overleg met de ondernemers in de gemeente Ten Boer. In het reguliere overleg met de Ondernemersvereniging Ten Boer komt het handhavingsbeleid van de gemeente Ten Boer aan de orde. Handhaving In 2014 zal de gemeente Ten Boer een vierde integrale handhavingnotitie hebben waarin zowel bouw-, brand-, als milieuregelgeving zijn opgenomen. De politie (buurt- en jeugdagenten) zal regelmatig het zwembad bezoeken én daar waar nodig het personeel ondersteunen indien er sprake is van overlast. Er wordt structureel uitvoering gegeven aan het protocol Uiting van waardering aan getuigen Veilige Publieke Taak door afspraken te maken met politie omtrent de aanlevering van de persoonsgegevens. Ook op de Horeca-wetgeving en de zgn. kleine ergernissen zal worden gehandhaafd. Hiertoe worden afspraken gemaakt met de gemeente Groningen. Nazorg ex-gedetineerden In 2014 worden de afspraken met Veilighuis Groningen over de opvang van exgedetineerden gecontinueerd. Bij de terugkeer van de ex-gedetineerde naar de gemeente wordt de burgemeester geïnformeerd. Voor zover nodig worden de dorspcoaches ingezet voor de begeleiding van deze mensen. Burgernet Ten Boer In 2014 zal het aantal deelnemers uit de gemeente Ten Boer minimaal 9% burgers bedragen. Er wordt minimaal 1x gebruik gemaakt van de gemeentelijke pagina om Burgernet te promoten. De gemeente doet mee aan de regionale projecten van de politie. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 9

10 Veilige publieke taak In het regionale Beleidsplan is als speerpunt opgenomen het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Gemeenten hebben hierin een activerende rol naar de werkgevers van dienstverlenende werknemers en bij de politie ligt de taak deze aangiftes geoormerkt bij justitie aan te leveren. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 10

11 Hoofdstuk 3 Realisatie 2012 en 2013 Inleiding Elk jaar publiceren diverse instanties en media over de veiligheid in de provincie en/of gemeenten. Daarnaast rapporten diverse instanties door middel van hun jaarverslag aan de gemeente Ten Boer. Resultaten van deze onderzoeken komen terug in onderstaande rapportage. Uitkomsten en onderzoek Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Integrale Veiligheidsbeleid is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico s in de gemeente Ten Boer. Er wordt gebruik gemaakt van de maandelijkse rapportages van de basiseenheid. Verder is gebruik gemaakt van de wijkscan of de gebiedscan: informatie die 4 - maandelijks verstrekt wordt door de chef van de basiseenheid en de buurtagent in het zogenaamde politieoverleg. Gebiedscan Met de gebiedsscan Criminaliteit en Overlast (bijlage I) informeert de politie-eenheid het lokaal bestuur over de ontwikkelingen van criminaliteit en (on)veiligheid in de gemeente Ten Boer en adviseert het lokaal bestuur daaromtrent. Vanuit de scan wordt geconstateerd dat er sprake is van een grote stijging van diefstal van (brom)fietsen van 13 in 2011 naar 29 meldingen in Ook het aantal meldingen van ruzies en vechtpartijen is gestegen van 15 naar 35. Het aantal vernielingen (59 naar 42) en mishandelingen (16 naar 8) is stevig gedaald. De vernielingen vinden plaats op de gebruikelijke plekken: Koopmansplein, Lindenstraat en de Groene Zoom. De fietsendiefstallen vinden plaats bij de openbare fietsenstallingen nabij de N360. Het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2011 gedaald: van 18 naar 14 inbraken. De verwachting over 2013 is dat het gelijk blijft. De politie doet in de gebiedsscan een aantal aanbevelingen: 1. Er zijn een aantal hotspots op het gebied van overlast (jeugd) en criminaliteit. Het advies is om integraal in te steken op blijvende en nieuw opkomende hotspots en nieuwe opkomende groepen 2. Vanwege de toenemende schaalvergroting bij de politie en haar partners wordt geadviseerd de persoonlijke verbindingen te (onder)houden. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 11

12 2. Reguliere taken Onderstaand volgen de resultaten uit de reguliere taken. Werkgroep Jeugd en Veiligheid De werkgroep Jeugd en Veiligheid houdt zich bezig met ontwikkelen van beleid ter regulering van de diverse vormen van overlast waarbij de jeugd een belangrijke rol speelt. Er zijn veel raakvlakken met de nota Jeugdbeleid en de nota Gezondheidsbeleid. Gedragsregels In overleg met de gemeente krijgen de ouders van overlast veroorzakende jongeren een zgn overlastbrief. Hier wordt meestal positief op gereageerd door de betrokken ouders. Het aantal meldingen van jeudgoverlast in 2012 was 56 en tot op heden 33 in In 2012 zijn zo n 7 jongeren aangeschreven. In 2013 zijn nog geen brieven verstuurd maar de politie heeft in 10 gevallen rechtstreeks gesprekken gevoerd met de ouders van de aangetroffen jongeren. Alcohol en drugs De gemeenteraad heeft in 2011 een bijeenkomst georganiseerd voor intermediairs (politie, GGD, Verslavingszorg Noord Nederland en MJD) over de thema s Jeugd en Gezondheid en Jeugd en Veiligheid. Voor wat betreft veiligheid is de algemene conclusie dat het wat betreft overlast van jeugdigen in de openbare ruimte wel meevalt. Er is geen aanleiding om het beleid hierop te intensiveren. Het programma Ik wait wat ik dou heeft een doorstart gekregen. Zeven scholen hebben toegezegd mee te doen aan het programma. Met hen zijn afspraken gemaakt over de afname van het product. In februari 2012 is een convenant inzake alcoholpreventie door alle portefeuillehouders ondertekend. Halt Resultaat in 2012: op drie scholen is vuurwerkvoorlichting gegeven, namelijk op: De Lessenaar in Ten Post, OBS Garmerwolde en de Huifkar te Ten Boert Halt- traject voor jongeren Resultaat in 2012: In 2012 is er 1 geval van delicten in de gemeente door de politie aangemeldt als HALT-waardig en 7 jeugdige inwoners van de gemeente zijn elders opgepakt Dit is in alle opzichten een daling ten opzichte van Er is in 2012 één Halt-cliënt actief geweest bij zwembad de Blinkerd. Er is geen inzet geweest vanuit de Wijkpost. Speelruimte Resultaat: Regelmatig komt de voortgang van de uitvoering van het speelruimtebeleid aan de orde. In bijna alle dorpen zijn nu één of meerdere speelplekken heringericht. Op de meeste nieuwe speel- en sportplekken plekken verloopt alles naar wens en wordt geen overlast gesignaleerd. Op sommige speelplekken is de overlast wat toegenomen. Met name op de buiten schooltijd toegankelijke schoolpleinen. Met de school, de buurt en de jongeren maken we afspraken over gedragsregels Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 12

13 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Resultaat: In 2012 zijn er twee klachten afgehandeld. Een klacht betrof een zgn. omstreden behandeling aangaande een collectieve voorziening in de eigen gemeente; de tweede is identiek, maar is ingediend bij een andere gemeente door een burger uit Ten Boer. Er is gerapporteerd conform de wetgeving aan de minister van BZK. Er is voorlichting gegeven aan stichting Jeugdwerk Ten Boer en aan leden van het PCOB. Oud en Nieuw In het kader van een integrale benadering is ook in dit gremium de problematiek van een verminderd horeca-aanbod ten tijde van de jaarwisseling aan de orde. De Tiggelhal heeft op verzoek van de gemeente voor de tweede keer het Oud en Nieuwfeest in Ten Boer georganiseerd. Er zijn ruim 400 bezoekers aanwezig geweest. Financieel is het geen succes en daarom heeft de organisatie aangegeven geen vervolg te willen organiseren. De kosten van Oud en Nieuw zijn naar beneden gegaan. We hebben dit jaar een schadepost van 2000,- Dat is ruim 2600,- minder dan vorig jaar. Verwijsindex Jeugd Resultaat: Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Het aantal signalementen (meldingen van intermediairs) in 2012 is 17 ketenregistraties ( met een hulpverleningsinterventie) en 15 lage signalen. Er is sprake van een groeiend aantal signalen. Als er een interventie moet plaatsvinden dan vindt deze plaats in overleg met de dorpscoaches. Verkeerscommissie Resultaat: In samenwerking met de VVN zijn ook in 2012 diverse acties uitgevoerd. Het jaarlijks terugkerende verkeersexamen en fietsencontrole voor basisscholen heeft ook in 2012 vervolg gekregen. In 2012 deden circa 110 leerlingen hieraan mee. Tevens is vervolg gegeven aan de scootmobielcursus aan de bewoners van Innersdijk en Bloemhof. Ook is de dodehoekspiegelcampagne opnieuw gehouden. Ongevallen De ongevallenregistratie blijft de laatste jaren achterwege. Niet elk ongeval wordt meer geregistreerd waardoor het feitelijk aantal ongevallen hoogstwaarschijnlijk hoger is dan geregistreerd is. Hierdoor is helaas geen goed beeld te krijgen van de recente ontwikkelingen op het gebied van verkeersonveiligheid. Daarom is de verkeersveiligheid beoordeeld op basis van de registratie tot Hoewel de gemeente Ten Boer vanaf 2004 structureel beter scoort op verkeersveiligheid in vergelijking met de overige gemeenten in de provincie Groningen, hebben in de periode 2007 t/m 2011 op de gemeentelijke wegen (daarbij zijn de provinciale wegen binnen de gemeente niet meegerekend) 65 ongevallen plaatsgevonden. Bij 50 ongevallen was alleen materiële schade, bij 15 ongevallen waren ook slachtoffers. De Hemertweg en de Gaykingastraat vallen op als wegen waar verhoudingswijs veel ongevallen plaatsvinden (beiden 6 ongevallen in 5 jaar). Op de Hemertwerg zijn éénzijdige ongevallen en ongevallen gebeurd met voertuigschade doordat te weinig afstand is gehouden tussen de voertuigen. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 13

14 De Gaykingastraat is met de relatief hoge verkeersintensiteit en gebruik door zowel fietsers, auto s en vrachtauto s een blijvend aandachtspunt. Op dit moment wordt onderzocht of het kruispunt met de Stadsweg veiliger kan worden vormgegeven. Horecaoverleg Resultaat: in 2013 hebben we naar aanleiding van de aanstaande inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet een vergadering georganiseerd voor de vergunninghouders. Er was een zeer grote opkomst. Horecahandhaving In 2012 en 2013 zijn vier drank- en horecavergunningen verleend. Voor de tweede helft van 2013 worden twee aanvragen horecavergunningen verwacht. In 2012 en 2013 zijn geen bezwaren tegen drank- en horecavergunningen ontvangen. In 2013 hebben we horecaondernemers verzocht om wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de horecavergunning. Dit zal leiden tot aanpassingen van enige horecavergunningen. Evenementen Resultaat: In 2013 is onderzocht of evenementenvergunningverlening door Groningen kan worden overgenomen en of dit gewenst is. Resultaat is dat vergunningaanvragen voor bijzondere grootschalige evenementen op verzoek van Ten Boer door Groningen kunnen worden afgehandeld. In 2013 heeft een afstudeerstudente een evaluatieonderzoek gedaan naar het evenementenbeleid en de uitvoering hiervan. Daaruit is ten eerste naar voren gekomen dat het beleidsdocument (evenementenbeleid 2003) verouderd is en geactualiseerd moet worden. Ten tweede werd geconstateerd dat het proces en de uitvoering van de vergunningverlening naar de mening van de primaire adviseurs (brandweer, politie en GHOR) bijzonder goed scoort. Zij zien de huidige werkwijze van Ten Boer graag gecontinueerd. Reclame- en Plakbeleid Resultaat: Er is een aantal brieven verstuurd naar grondeigenaren langs de N360 en N46. Dit vanwege illegaal geplaatste reclame Lichamelijke Integriteit / Huiselijk Geweld Resultaat: In 2012 is er slechts 1 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld in de gemeente Ten Boer; daarnaast zijn er 8 meldingen binnen de politie binnengekomen. Veelal is hier al weel reeds hulpverlening op gezet, soms is er angst voor escalatie of er zijn onvoldoende feiten om tot aangifte over te gaan In het jaar 2013 is er een beschikking ingevolge de Wet tijdelijke Huisverbod afgegeven en deze is eveneens verlengd. In 2013 is afgesproken dat een dorpscoach van de Deel structureel aanwezig is bij het politieoverleg. Externe Veiligheid (EV) De Wet Milieubeheer, Besluit Risico Zware Ongevallen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn voorbeelden van wetten die verplichtingen opleggen aan de gemeente en provincie. De eisen die hierin genoemd zijn, kunnen in het algemeen geduid worden gericht te zijn op de Externe Veiligheid (EV). In een aantal gevallen is de provincie Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 14

15 verantwoordelijk voor EV, maar in andere gevallen de gemeenten. EV kan gesplitst worden in een aantal thema s: De risico-inventarisatie: De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van de Provinciale Risicokaart, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de gegevens en actualiteit van de Risicokaart. Deze taak is meegenomen in de dienstverleningsovereenkomst met de Milieudienst van de gemeente Groningen en het Steunpunt Externe Veiligheid. Resultaat: Op dit moment is 100% van de gegevens actueel, juist en volledig en is er een procedure voor aanpassing van de gegevens. Er zijn 3 bedrijven opgenomen in de RRGS. De vergunningverlening en handhaving: De gemeente heeft één BEVI-bedrijf waarvoor zij bevoegd gezag hebben, zijnde het LPG-tankstation nabij Ten Boer. Als gevolg van de omgevingsvergunning is de handhavingprocedure geborgd bij de Milieudienst. Resultaat: Het LPG-tankstation is in 2012 tweemaal bezocht in samenwerking met de brandweer. De EV in ruimtelijke plannen: De implementatie van EV bij ruimtelijke plannen is neergelegd bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen en daar geborgd middels een intern draaiboek in de actualisatie van bestaande en voorbereiding van nieuwe ruimtelijke plannen. Risicocommunicatie: in regionaal verband is een vakgroep Risicocommunicatie opgericht o.l.v. de burgemeester van Delfzijl. Zij houdt zich bezig met het regionaal organiseren en implementeren van beleid. Resultaat: in 2013 heeft de werkgroep een nieuwe risicowijzer ontwikkeld en deze is verspreid onder alle inwoners van de gemeente Ten Boer. Daarnaast heeft de gemeente meegedaan aan het project je hebt meer in huis dan je denkt Crisismanagement Crisisplan Met de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio heeft de gemeente Ten Boer geen rampenplan meer, maar is er een regionaal crisisplan vastgesteld. Deze regelt de afspraken en inzet van de crisisorganisaties in de regio. Bereikbaarheid Minimaal 2 x per jaar wordt de bereikbaarheid van het Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) getest door de Hulpverleningsdienst Groningen middels de zogenaamde Communicator. Daarnaast wordt heeft de gemeente een zgn. noodnet. Deze wordt jaarlijks getest Resultaat: Beide tests kennen een goede resultaat: er worden voldoende mensen bereikt bij de alarmeringstesten. Oefeningen van gemeentelijke deelprocessen Jaarlijks wordt door het Bureau Crisismanagement van de Hulpverleningsdienst in opdracht van de Directie Gemeenten een oefen-uitvoeringsprogramma aangeboden aan de gemeenten in de regio Groningen. Resultaat: In 2013 heeft het GBT deelgenomen aan een multi-disciplinaire oefening. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 15

16 Brandweerzorg Door een organisatiewijziging van de regionale brandweer hebben we vanaf 1 maart 2013 afscheid genomen van de heer H. Foekens als commandant voor Ten Boer. Hij werd opgevolgd door dhr. D. de Vlieg. Overigens zal per 1 januari door diezelfde reorganisatie dhr. R de Wit tactisch commandant voor de gemeente Ten Boer worden en nemen we weer afscheid van dhr. D. de Vlieg. Resultaat: In 2012 is de brandweer zo n 33 keer ingezet. Voor de 11 keer was dat voor brandbestrijding en de 13 keer voor hulpverlening. Er was 9 keer een loos alarm. Tot halverwege 2013 is de brandweer 14 keer uitgerukt, waarbij het in 6 gevallen ging om het blussen van branden. Bij vijf keer ging het om het verlenen van hulp; er waren nu drie inzetten op een loos alarm. Het korps van Ten Boer is een enkele keer regionaal ingezet, dit gold voor een grote brand in Uithuizen en een viertal keren ingeroepen bij hulp bij een naburige gemeente. Nazorg ex-gedetineerden Het is een gezamenlijke ambitie van rijk en gemeenten om het hoge recidivecijfer (70% valt binnen afzienbare tijd terug in crimineel gedrag) terug te dringen. Resultaat: In 2012 is er slechts een ex-gedetineerde geweest die onder deze regeling viel. Ook is dit proces vanuit Sozawe overgedragen aan het Veiligheidshuis Groningen en wordt het daar vanuit georganiseerd. Burgernet Nadat de raad eind 2010 besloten heeft deel te nemen aan Burgernet is er een aantal, met name, digitale acties ondernomen om deelnemers te werven. Het aantal deelnemers staat nu op 8.7% van de totale bevolking. Hiermee staan we net boven het gemiddelde (8.1). In overleg met de deelnemende gemeenten is er een uitbreiding van taken geweest bij de meldkamer. Ook niet-urgente melding, de zgn alerteringsmeldingen: Wees gewaarschuwd voor.. werden uitgezonden. Resultaat: Voor 2012 is het gewenste resultaat van 8% gehaald. Gevonden Voorwerpen Vanaf 1 juli 2012 kan elke burger digitaal melden dan wel bij de gemeentelijke balie gevonden voorwerpen inleveren. Met de politie zijn afspraken gemaakt over de registratie en beheer van de voorwerpen en de wijze van afhandelen als gedacht wordt aan eventueel gestolen voorwerpen. Resultaat: In 2012 hebben we tot nu toe 15 meldingen gehad van gevonden voorwerpen en 12 aangifte van verloren voorwerpen. Twee voorwerpen hebben hun eigenaar teruggevonden. In 2013 hebben we tot nu toe 14 meldingen gehad van gevonden voorwerpen en 18 aangifte van verloren voorwerpen. Vijf voorwerpen hebben hun eigenaar teruggevonden. Het betreft vaak portemonnees, fietsen of sleutels. In het afgelopen jaar zijn ruim 28 fietsen ingebracht bij het fietsservicepunt. Witte voetjes actie In november 2012 heeft de gemeente Ten Boer meegedaan aan de zgn. witte voetjesactie. Deze actie was bedoeld om het aantal woninginbraken en insluipingen te verminderen of te voorkomen. In vier groepen gingen zeven politieagenten, ambtenaren en leden van LTO op pad om door de ogen van een inbreker naar woningen en boerderijen te kijken. Ruim 100 folders werden uitgereikt. Integraal veiligheidsbeleid Ten Boer 16

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2015

Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer. Uitvoeringsprogramma 2015 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Ten Boer Uitvoeringsprogramma 2015 Hoofdstukken Bladzijde 1. Inleiding en Bouwstenen 3 2. Uitvoeringsprogramma 2015 6 Welzijn en Jeugd 6 Verkeersveiligheid 7 Beleidsgroep

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan Nummer : B-6.14.2008 Onderwerp : Beleidsprioritering jaarplan politie 2009 Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan 2009. Uithuizen, 11 september 2008. AAN DE

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Februari 2014 Algemeen Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: B. Visser Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Strijen 2007-1 Regio Zuid-Holland-Zuid District Hoeksche Waard politie Hoeksche Waard en het Openbaar Ministerie Dordrecht. Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 3 Veiligheid Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 3.01 Integrale veiligheid & Handhaving Objectieve en

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie