Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG"

Transcriptie

1 Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg DT Gorredijk (0513) Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard Springerlaan 9 Postbus AL Groningen (050) Contactpersonen J.F.A. Hoekstra, MSc. Groningen, januari 2015

2 Voorwoord Voor u ligt de rapportage over de uitgevoerde CQI meting bij ZuidOostZorg, locatie Voltawerk. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index VV&T (PG) versie 4.1. De CQI is een landelijk verplichte vragenlijst in de zorg, CQI staat voor Customer Quality Index. De CQI is ondergebracht in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Zorginstellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn verplicht iedere twee jaar een CQI te laten uitvoeren door een daarvoor geaccrediteerd bureau. De meetresultaten van de CQI meting worden, na controle en opschoning, aangeleverd bij een daarvoor aangesteld bureau (Trusted Third Party) voor een landelijke benchmark. Van bewoners van psychogeriatrische afdelingen worden de eerste contactpersonen schriftelijk benaderd. Zij krijgen de vragenlijst met begeleidend schrijven en antwoordenvelop thuisgestuurd. Wanneer zij niet reageren krijgen zij een herinnering. Vervolgens wordt er nogmaals een brief met vragenlijst verstuurd en de vierde verzending bestaat uit een laatste herinnering. Ten allen tijde is er de mogelijkheid voor respondenten om af te zien van deelname en verdere correspondentie. De CQI meting wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een geaccrediteerd meetbureau, volgens de standaard van het Kwaliteitsinstituut (KI). Wij hopen met dit rapport inzicht te verschaffen in de cliënttevredenheid van de betreffende locatie. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij graag van u. Groningen, januari 2015 Jochem Hoekstra, MSc. Onderzoeksleider ZorgfocuZ Pagina 2 van 26

3 Inhoudsopgave Onderzoekt, adviseert en leidt op. Voorwoord... 2 Inhoudsopgave Inleiding Methode Vragenlijst Voorbereiding Exclusiecriteria PG Verzendschema Dataverwerking Analyses Responsanalyse Steekproeftrekking Representativiteit steekproef Representativiteit respons Responsanalyse Leeswijzer Vraagtypen Staafdiagrammen Resultaten Over de bewoner Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf Contact met de zorgverleners Professionaliteit van de zorgverleners Woon en leefomstandigheden van de bewoner Tot slot Verbeterscores Bijlage I. De vragenlijst Pagina 3 van 26

4 1. Inleiding Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in het kader van het CQI cliënttevredenheidsonderzoek bij ZuidOostZorg. Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ in de periode van november 2014 tot december Doel Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van de cliënten te meten en zodoende inzicht te krijgen in de beleving van de cliënten. Door contactpersonen van de cliënten te vragen naar hun ervaringen met de geboden zorg kan er voor verschillende aspecten van de zorg worden vastgesteld wat er goed gaat en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Opzet Onderstaande rapportage is het zogenaamde basisrapport, hierin staan per vraag de resultaten in zowel aantallen als percentages vermeld. Onderstaande rapportage voldoet aan de vastgestelde normen voor de CQI en kan daarmee gebruikt worden voor externe verantwoording. In eventuele aanvullende rapportages worden de resultaten door middel van statistische datareductie overzichtelijk weergegeven en geduid. In deze aanvullende rapportage worden de analyses uitgevoerd zoals die in het voortraject zijn bepaald. Pagina 4 van 26

5 2. Methode 2.1 Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting is gebruik gemaakt van de laatste versie van de CQI voor contactpersonen van bewoners, CQI VV&T (PG) 4.1. Deze vragenlijst bestaat uit 35 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de cliënt en de contactpersoon. Daarna volgen vragen over de communicatie, de zorgverleners, de woon- en leefomstandigheden en de activiteiten. Tot slot is de respondenten gevraagd of zij de betreffende zorginstelling zouden aanbevelen bij vrienden en familie en worden zij gevraagd naar de sterke- en verbeterpunten van de zorginstelling. 2.2 Voorbereiding Ter voorbereiding van de meting zijn de verantwoordelijkheden verdeeld. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen. ZuidOostZorg Opstellen populatiebestand aan de hand van de exclusiecriteria (zie 2.3) ZorgfocuZ Steekproeftrekking Opstellen steekproefbestand Opstellen vragenlijst inclusief unieke code Drukwerk vragenlijsten Verzending vragenlijsten Verwerken binnengekomen vragenlijsten 2.3 Exclusiecriteria PG In de richtlijnen voor de CQI zijn de volgende exclusiecriteria vastgelegd, cliënten die aan een of meerdere van deze criteria voldoen worden niet meegenomen in de steekproeftrekking. Cliënten die korter dan 1 maand in zorg zijn Cliënten die langer dan 12 maanden zijn uitgeschreven Cliënten die geen naaste, maar alleen een wettelijke vertegenwoordiger hebben Als er sprake is van kortdurend verblijf Als er sprake is van terminale zorg of verblijf op palliatieve zorgunit Cliënten die de afgelopen 12 maanden al mee hebben gedaan aan een CQI-meting Andere zwaarwegende factoren Pagina 5 van 26

6 2.4 Verzendschema Week 0: Versturen brief met inlogcode voor online enquêtetool Week 1: Versturen herinneringskaart aan non-respons Week 4: Versturen vragenlijst, herinneringsbrief, antwoordenvelop en afmeldkaart aan nonrespons Week 5: Versturen herinneringskaart aan non-respons Week 7: Sluiting meting op vrijdag Conform het protocol voor het werken met de CQ-Index hebben de verzendingen in bovenstaand schema op de donderdag plaatsgevonden. 2.5 Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld kunnen worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. 2.6 Analyses Op de data uit de database is met behulp van SPSS een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd. Deze zijn vervolgens overzichtelijk weergegeven in onderstaande rapportage. Pagina 6 van 26

7 3. Responsanalyse 3.1 Steekproeftrekking De richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut (KI) schrijven voor dat voor PG-locaties 70 respondenten dienen te worden aangeschreven. Wanneer een locatie minder dan 70 bewoners heeft, worden alle contactpersonen aangeschreven. Wanneer er meer dan 70 bewoners zijn wordt er een steekproef getrokken. Bij het trekken van de steekproef dient gecontroleerd te worden of de steekproef representatief is voor de populatie wat betreft geslacht en leeftijd. In onderstaande tabel zijn de steekproefgegevens van de locatie Voltawerk weergegeven. Wanneer er minder dan 70 bewoners overblijven na opschoning door middel van de exclusiecriteria zullen de steekproefgegevens gelijk zijn aan de populatiegegevens. 3.2 Representativiteit steekproef Toetsing van representativiteit gebeurt door middel van het 95% betrouwbaarheidsinterval (BHI). Het BHI geeft een marge rondom het gemiddelde waarbinnen met 95% zekerheid kan worden gesteld dat de steekproef niet afwijkt van het gemiddelde. Wanneer het gemiddelde van de steekproef binnen deze marge valt wordt er gesproken van een correcte steekproef. Mocht er wel een afwijking zijn geconstateerd, dan is eerst gekeken waardoor de afwijking kan worden veroorzaakt. Wanneer er geen aanwijsbare reden is gevonden wordt de steekproef opnieuw getrokken net zo lang tot een geldige steekproef is getrokken. Totale populatie % Steekproef % Man 12 34, ,3 Vrouw 23 65, ,7 Totale populatie BHI Steekproef Gemiddelde leeftijd 84,34 n.v.t. 84,34 Verhouding geslacht (1=man, 2=vrouw) 1,66 n.v.t. 1,66 Pagina 7 van 26

8 3.3 Representativiteit respons Totale populatie Steekproef Gemiddelde leeftijd 84,34 84, Responsanalyse (1) aantal vertegenwoordigers aangeschreven 36 (2) vertegenwoordigers die ten onrechte aangeschreven zijn omdat: de cliënt overleden is 0 de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen 0 hij/zij geen vertegenwoordiger is 0 de reden van het verblijf van de cliënt in een verzorgingshuis is niet ingevuld 1 de cliënt terminaal is 0 cliënt is jonger dan 18 jaar of de ingevulde leeftijd is onwaarschijnlijk 0 1 (3) aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 35 (4) non-respons aantal lege vragenlijsten. 0 invuller geen vertegenwoordiger 0 aantal vertegenwoordigers dat niet mee wil doen 0 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd (5) bruto respons (5=3-4) 17 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: de vertegenwoordiger heeft de vragen niet zelf beantwoord (of het is onduidelijk welke hulp de vertegenwoordiger ontvangen heeft) Exclusie door ontbreken van geldige casemix adjuster 1 minder dan 50% van de sleutelvragen is ingevuld 0 (7) netto respons (7=5-6) (8) bruto responspercentage (8=5/3) 48,6% (9) netto responspercentage (9=7/3) 45,7% Pagina 8 van 26

9 4. Leeswijzer 4.1 Vraagtypen In de vragenlijst komen twee soorten vragen voor, ervaringsvragen en achtergrondvragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorgverlening. Een voorbeeld hiervan is: Is er genoeg personeel in huis? Achtergrondvragen zijn vragen over de cliënt, deze worden gebruikt om verschillende zorginstellingen met elkaar te vergelijken. Ook kunnen deze in aanvullende analyses gebruikt worden om verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Voorbeelden van achtergrondvragen zijn vragen over de leeftijd en de gezondheid van de respondent. 4.2 Staafdiagrammen De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onder het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Dit zijn meestal de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Bij ervaringsvragen staan de negatieve ervaringen (kleur paars) altijd links in het staafdiagram. Hieronder vindt u een voorbeeld. 12. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond (zie voorbeeld hieronder). 22. Kan de bewoner zelf bepalen hoe de eigen kamer of woonruimte is ingericht? (met eigen spullen, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Pagina 9 van 26

10 De antwoordcategorieën voor een screenervraag zijn eveneens nee en ja. Echter in het geval van een screenervraag krijgt het antwoord nee de kleur lichtblauw en het antwoord ja de kleur rood (zie voorbeeld hieronder). 1. Bent u een vertegenwoordiger of contactpersoon van iemand die in een verpleeghuis of verzorgingshuis woont? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Onder het staafdiagram wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar staan wel vermeld in de tabel. Pagina 10 van 26

11 5. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten per thema besproken. De resultaten worden gerapporteerd in dezelfde volgorde als waarin zij worden bevraagd. Over de bewoner (vraag 1 t/m 5) Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling (vraag 6 en 7) Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf (vraag 8 t/m 12) Contact met de zorgverleners (vraag 13 t/m 15) Professionaliteit van de zorgverlening (vraag 16 t/m 19) Woon en leefomstandigheden van de bewoner (vraag 20 t/m 22) Activiteiten en dagbesteding voor bewoner (vraag 23 t/m 26) Maaltijden voor de bewoner (vraag 27 t/m 29) Aanbevelen (vraag 30) Over uzelf (vraag 31 t/m 34) 5.1 Over de bewoner 1. Bent u een vertegenwoordiger of contactpersoon van iemand die in een verpleeghuis of verzorgingshuis woont? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Nee einde vragenlijst % Ja % V ,0% ,0% 2. Wat is uw relatie met de betrokken bewoner? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% echtgeno(o)te/partner zoon/dochter familie, anders dan partner of kind anders, geen familie V. 02 Aantal % Echtgeno(o)t(e)/Partner 1 6,3% Zoon/Dochter 12 75,0% Familie, anders dan partner of kind 3 18,8% Anders, geen familie 0 0,0% Pagina 11 van 26

12 V. 03 Aantal %* Omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen 9 56,3% Vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 15 93,8% Vanwege gedragsproblemen 0 0,0% Vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) 3 18,8% Vanwege chronische ziekte(n) 0 0,0% Na een ziekenhuisopname of operatie 0 0,0% Na een ongeval 0 0,0% Voor herstel of revalidatie 0 0,0% Vanwege zintuigelijke handicap(s) 1 6,3% Vanwege verstandelijke beperkingen of handicaps(s) 0 0,0% Vanwege psychosociale problemen 1 6,3% Vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening 0 0,0% Anders 0 0,0% *Als percentage van het totaal aantal respondenten (n=16). 4. Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% minder dan een half jaar 6 maanden tot minder dan 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar meer dan 5 jaar V.04 Aantal % Minder dan een half jaar 0 0,0% 6 maanden tot 1 jaar 2 12,5% 1 tot 2 jaar 4 25,0% 2 tot 5 jaar 8 50,0% Meer dan 5 jaar 2 12,5% V.05 Gemiddelde leeftijd Wat is zijn/haar leeftijd? 85,3 Pagina 12 van 26

13 5.2 Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? (n=16) 7. Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging na behandeling van de bewoner goed na? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % nvt % V % 1 6% 6 38% 9 56% V % 0 0% 6 38% 10 63% 0 0% 5.3 Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf 8. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen? (n=16) 9. Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of per makkelijk bereiken? (n=15) 10. Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld? (n=16) 11. Staat de zorginstelling open voor uw wensen? (n=16) 12. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % nvt % V % 0 0% 1 6% 15 94% V % 0 0% 3 19% 12 75% 1 6% V % 0 0% 3 19% 13 81% 0 0% V % 0 0% 5 31% 11 69% 0 0% V % 0 0% 8 23% 8 23% 0 0% Pagina 13 van 26

14 5.4 Contact met de zorgverleners 13. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner? (n=16) 14. Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? (n=16) 15. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik niet % V % 4 25% 7 44% 5 31% 0 0% V % 1 6% 5 31% 10 63% 0 0% V % 0 0% 4 25% 12 75% 0 0% Professionaliteit van de zorgverleners 16. Is er genoeg personeel in huis? (n=16) 17. Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners? (n=16) 18. Nemen de zorgverleners de gezondsheidsklachten van de bewoner serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz (n=15) 19. Werken de zorgverleners vakkundig? (n=15) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altij % Weet ik niet % V % 3 19% 10 63% d 3 19% 0 0% V % 0 0% 7 44% 9 56% 0 0% V % 0 0% 3 19% 12 75% 1 6% V % 0 0% 5 31% 10 63% 1 6% Pagina 14 van 26

15 5.6 Woon en leefomstandigheden van de bewoner 20. Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer, het toilet, en de badkamer (n=16) 21. Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? (n=16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % V % 0 0% 2 13% 14 88% V % 0 0% 0 0% % 22. Kan de bewoner zelf bepalen hoe de eigen kamer of woonruimte is ingericht? (met eigen spullen, enz.) n=(16) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nee ja Nee % Ja % Weet ik niet % V % % 0 0% 23. Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? (n=16) 24. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? (n=15) 25. Organiseert het huis genoeg activiteiten? (n=16) 26. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoners leuk vinden? (n=15) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik niet % V % 1 6% 6 38% 9 56% 0 0% V % 1 6% 12 75% 1 6% 1 6% V % 1 6% 6 38% 9 56% 0 0% V % 1 6% 9 56% 5 31% 6 38% Pagina 15 van 26

16 27. Zien de maaltijden er verzorgd uit? (n=14) 28. Is er genoeg tijd om te eten? (n=13) 29. Is er genoeg hulp bij het eten? (n=12) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik niet % V % 0 0% 4 25% 10 63% 2 13% V % 0 0% 3 19% 9 56% 3 19% V % 2 13% 3 19% 7 44% 4 25% 5.7 Tot slot 30. Zou u ZuidOostZorg bij uw vrienden en familie aanbevelen? (n=14) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 t/m 6 (criticasters) 7 t/m 8 (passieven) 9 t/m 10 (promotors) V. 30 Aantal % 0 Zeer waarschijnlijk niet 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 1 7% 6 1 7% % % % 10 Zeer waarschijnlijk wel 5 36% Gemiddelde 8,36 Net Promotor Score (NPS)* 36 *De NPS bestaat uit het percentage promotors (9-10) min het percentage afvalligen (0-6). Daarmee loopt de schaal van -100 tot 100. Pagina 16 van 26

17 V.31 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (n=16) Aantal % Geen opleiding 0 0,0 Lager onderwijs 0 0,0 Lager beroepsonderwijs 3 18,8 Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 6 37,5 Middelbaar Beroepsonderwijs / Beroepsbegeleidend onderwijs 0 0,0 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 3 18,8 Hoger Beroepsonderwijs 3 18,8 Wetenschappelijk onderwijs 1 6,3 Anders 0 0,0 V.32 (n=16) Gemiddelde leeftijd vertegenwoordiger 59,25 V.33 Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=16) Aantal % Slecht 0 0,0 Matig 4 25,0 Goed 9 56,3 Zeer goed 3 18,8 Uitstekend 0 0,0 V 34. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die de bewoner nu krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan het huis veranderen, of moeten de medewerkers anders werken?) Administratieve werkzaamheden nemen kostbare tijd en zorg in beslag. Extra personeel bij het eten en smorgens vroeg bij het wassen of douchen. Geen mogelijkheid tot douchen, bewoner is volledig hulpbehoevend. Douchetafel?!Wassen met geprepareerde washandjes is verschrikkelijk. Absoluut ontevreden. Bij ontstoken ogen te laat gebruik maken van juiste zalf. Bewoner kan er aan wennen is het advies. Pijn voor bewoner is voor ons niet acceptabel. Gezien de psycho problemen van de bewoners lijkt mij de zorg optimaal. Graag zou ik savonds wat meer begeleiding zien in de zin van activiteit, de mensen die nog goed ter been zijn vallen savonds in een leeg gat. Meer personeel op een groep. Bij het sorteren van de was er goed opletten dat het in de goede kast komt en niet in de kast van de medewbewoner. meerverzorgenden op de werkvloer Niets niets, het is prima voor elkaar Pagina 17 van 26

18 NVT Toch nog meer stimuleren. Uitdagen.Het zijn eigenlijk nog teveel hele lieve verzorgenden Verpleeg personeel zit vaak achter de pc in de gang, ziet dus niet wat er in de huiskamer gebeurt. Wij zijn heel erg tevreden over de zorg die mijn moeder krijgt in Voltawerk in Gorredijk. Zoals het nu gaat is prima. Zou ik zo niet weten, nooit klachten. V 35. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die de bewoner nu krijgt? Dat er goed geluisterd wordt naar de client. Deze zoveel als mogelijk is in maar waard wordt gelaten. Het mogelijk is om eigen bioritme te volgen. Zeer tevreden over het feit dat mijn moeder happy is. Dat het kleinschalig wonen leuk voor de bewoners is. Dat het personeel vriendelijk is en veel humor heeft. Dat er altijd een gezellige en open zweer hangt. De aandacht en genegenheid die ze krijgen. De gemeende aandacht en liefdevolle omgang met alle bewoners. De persoonlijke aandacht en zorg voor mijn moeder en de hartelijkheid naar ons als familie toe. Erg oplettend bij doorligplekken en hoe ligt bewoner in bed. Drukwissel matras, kamelenkussen, comfortabele rolstoel met hulpmotor. Zorgzaam. Meedenken in een oplossing voor vreselijke aangezichtspijnen. gastvrijheidverzorgingbegeleidingliefdevolle benadering Het gaat uitstekend. Kleinschalig Voltawerk Gorredijk krijgt van mij een tien plus omda tik om gezondheid reden niet meer voor mamma kan zorgen en het moest overlaten, top.. Over de gang van zaken, zoals he tnu gaat. Zie hier boven. Zorg is prima, altijd lief tegen de bewoners. Pagina 18 van 26

19 6. Verbeterscores Bij de ontwikkeling van de CQI-vragenlijsten is voor iedere vraag vastgesteld van hoe groot belang deze is voor respondenten. Deze zogenaamde belangscore is vastgesteld op een schaal van 0 tot 4, waarbij 0 van geen enkel belang betekent en 4 van het grootste belang. Om tot de verbeterscore te komen wordt de verbeterscore vermenigvuldigd met het percentage negatieve antwoorden (nooit/soms, nee). Bij een hoog belang en een hoog percentage negatieve antwoorden zal de verbeterscore dan ook hoog uitvallen (max. 4). Bij een laag percentage negatieve antwoorden zal de verbeterscore laag zijn (min. 0). De verbeterscore kan dan ook gezien worden als de mate van prioriteit die een onderwerp verdient. Hier onder zijn de verbeterscores per vraag weergegeven, gesorteerd van hoog naar laag. Belang Percentage negatief Verbeterscore v24 3,60 25% 0,90 v6 3,67 19% 0,69 v12 3,36 13% 0,42 v16 3,04 13% 0,38 v13 3,50 6% 0,22 v20 3,33 6% 0,21 v14 3,12 6% 0,20 v9 3,07 6% 0,19 v8 2,93 6% 0,18 v19 2,95 0% 0,00 v7 3,58 0% 0,00 v15 3,05 0% 0,00 v11 3,03 0% 0,00 v10 3,58 0% 0,00 v29 3,36 0% 0,00 v28 3,18 0% 0,00 v27 3,10 0% 0,00 v21 3,67 0% 0,00 v25 3,25 0% 0,00 v23 3,13 0% 0,00 v22 2,85 0% 0,00 v17 3,64 0% 0,00 v18 3,53 0% 0,00 Pagina 19 van 26

20 Bijlage I. De vragenlijst Pagina 20 van 26

21 Pagina 21 van 26

22 Pagina 22 van 26

23 Pagina 23 van 26

24 Pagina 24 van 26

25 Pagina 25 van 26

26 Pagina 26 van 26

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 PG4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden Werkinstructies voor het meten met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De geeft informatie over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting. Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek. Klinische GGZ en VZ. juli 2012. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Groot Batelaar Kliniek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Klinische GGZ en VZ Leger des Heils - Minesota de Wending Versie 0.0.1 Drs. J.J. Laninga juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG) Werkinstructies voor CQI Vertegenwoordigers van Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Vertegenwoordigers van Bewoners bedoeld? De CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Nijmegen Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Gemeten met de CQ-Index Januari 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting (officieus) Leger des Heils (De Wending) juli 2012. Kortdurende ambulante GGZ. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting (officieus) Kortdurende ambulante GGZ Leger des Heils (De Wending) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde Werkinstructies voor de CQI 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI Eerstelijns verloskunde is bedoeld om de kwaliteit van eerstelijns verloskundige zorg (van verloskundigen èn van verloskundig

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils. Juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Begeleid Zelfstandig geeft informatie over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen gezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ

Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ. Werkinstructies voor de CQI Kortdurende ambulante GGZ &VZ Werkinstructies voor de ambulante GGZ &VZ 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kortdurende ambulante GGZ & VZ is bedoeld om de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie