Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis"

Transcriptie

1 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage:

2 Voorwoord Voor een goede kwaliteit van zorg zijn de ervaringen van cliënten van groot belang. Om kwalitatief goede zorg te verlenen dient rekening gehouden te worden met de wensen, verwachtingen en behoeften van cliënten. Ervaringen van cliënten geven een goed beeld van hoe de zorgverlening ervoor staat en of deze (nog) beter kan. Dit rapport bevat de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek over meetjaar 2012 voor Rijn en Valleizorg. Het rapport brengt de ervaringen en verwachtingen van cliënten met de zorg- en dienstverlening in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis (versie 4.1) van het Centrum Klantervaring Zorg. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index, het betreft een gestandaardiseerde methodiek voor het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. De CQI-meting is onafhankelijk en anoniem uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans in opdracht van Rijn en Valleizorg. De resultaten van de meting kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening (verder) te verbeteren. In het kader van de landelijke benchmark zal Kleemans de data die dit cliënttevredenheidsonderzoek heeft opgeleverd aanleveren bij de landelijke database ( Zorg voor Kwaliteit is vervolgens verantwoordelijk voor verwerking van de aangeleverde kwaliteitsinformatie. Bij het verwerken van de data in de landelijke benchmark wordt gecorrigeerd voor casemix adjusters. Dit wil zeggen dat gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken van respondenten (zoals leeftijd en ervaren gezondheid), met als doel om te komen tot een eerlijke vergelijking van de prestaties van zorgaanbieders. Door deze casemix-correctie kunnen de resultaten zoals weergegeven in dit rapport verschillen met de resultaten in het prestatieoverzicht van de landelijke benchmark. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 2 van 34

3 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina. Inleiding 4 Populatie 4 Onderzoeksopzet 4 Dataverzameling 4 Rapportage en verantwoording 5 Responsanalyse 5 Onderdeel 1 Introductie 6 Onderdeel 2 Afspraken over uw thuiszorg 7 Onderdeel 3 Communicatie met de zorginstelling 9 Onderdeel 4 De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 11 Onderdeel 5 Professionaliteit van uw zorgverleners 12 Onderdeel 6 Uw verzorging en gezondheid 16 Onderdeel 7 Uw zelfstandigheid en activiteiten 17 Onderdeel 8 Aanbevelen 18 Onderdeel 9 Over uzelf 19 Indicatorscores en spiegelinformatie 22 Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? 24 Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? 24 Algemene conclusie 25 Bijlage A Vragenlijst 26 Bijlage B Begeleidende brief 32 Bijlage C Dank- / herinneringsbrief 33 Bijlage D Herinneringsbrief 34 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 3 van 34

4 Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van de CQI-meting uitgevoerd onder cliënten van Rijn en Valleizorg die persoonlijke of verpleegkundige verzorging krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans onder verantwoording van de onderzoeksleider. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis (versie4.1). In bijlage A is de betreffende vragenlijst opgenomen. Populatie Cliënten die minimaal 6 maanden persoonlijke of verpleegkundige verzorging ontvangen, ouder zijn dan 18 jaar, en in de afgelopen 12 maanden niet al aangeschreven zijn voor een andere CQI-meting, kwamen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. Het door Rijn en Vallei gereed gemaakte Cliëntenbestand (N=10) is gebruikt als basis voor de exclusie en steekproeftrekking. Alle 10 de cliënten in het Cliëntenbestand voldeden aan de in- en exclusiecriteria van de meting en kwamen, conform de Vragenlijst Specifieke Werkinstructies van het Centrum Klantervaring Zorg, in aanmerking voor deelname aan de CQI-meting. Aangezien de steekproefomvang conform de geldende richtlijnen 110 cliënten bedraagt, was het trekken een steekproef niet nodig en zijn alle 10 de cliënten benaderd voor deelname aan het onderzoek. Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals opgenomen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen alsmede de Vragenlijst Specifieke Werkinstructies van het Centrum Klantervaring Zorg. Gezien de aard van het onderzoek is er conform richtlijnen geen onderzoeksplan opgesteld. De steekproefgrootte (110) is bij de ontwikkeling van het CQI-instrument bepaald. Bij het versturen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van de Dillman-methodiek. De retour ontvangen vragenlijsten zijn beoordeeld op juistheid en volledigheid (missing vermeld) en via SPSS gedigitaliseerd samengebracht. Van de resultaten is een aanleverbestand opgesteld. Dataverzameling Cliënten zijn schriftelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal ontvingen 10 cliënten per post een vragenlijst, begeleidende brief en retourenvelop. De begeleidende brief is opgenomen in Bijlage B. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 4 van 34

5 Één week na het versturen van de vragenlijst hebben alle genodigden een dank-/ herinneringsbrief ontvangen, zie Bijlage C. Aangezien alle 10 de cliënten voor de vragenlijst geretourneerd hadden, hebben de derde en vierde verzending niet plaatsgevonden. Normaliter zouden de nonrespondenten drie weken na het versturen van de vragenlijsten nogmaals een vragenlijst met herinneringsbrief en retourenvelop toegestuurd krijgen en 5 weken na de eerste verzending voor de laatste maal een herinneringsbrief. De herinneringsbrief is opgenomen in Bijlage D. Onderstaand een overzicht van de dataverzamelingsperiode: Genomen actie Datum Versturen vragenlijsten + begeleidende brief Versturen dank- en herinneringsbrieven Versturen herinneringsbrieven + vragenlijsten (overbodig, verzending niet doorgegaan) Versturen herinneringsbrieven (overbodig, verzending niet doorgegaan) Rapportage en verantwoording In dit rapport zijn de resultaten van de CQI-meting uiteengezet. Om de resultaten zo duidelijk mogelijk weer te geven is de rapportage op dezelfde wijze opgebouwd als de vragenlijst. Per vraag zijn de gezamenlijke antwoorden weergegeven in een grafiek. Het rapport eindigt met een algemene conclusie en aanbevelingen. De resultaten in dit rapport kunnen verschillen met de resultaten voor de landelijke analyse. Aangezien de landelijke database strengere eisen hanteert voor het goedkeuren van vragenlijsten voor de landelijke analyse, is het mogelijk dat in dit rapport meer vragenlijsten worden geanalyseerd dan in de landelijke analyse. De resultaten in dit rapport kunnen dus verschillen met de resultaten in het prestatieoverzicht naar aanleiding van de landelijke case-mix correctie. Responsanalyse Alle 10 de verstuurde vragenlijsten zijn geretourneerd, 100 % van de cliënten heeft de vragenlijst teruggestuurd. Alle vragenlijsten waren ingevuld en voldeden aan de criteria om in aanmerking te komen voor analyse. Het netto responspercentage van de meting is hiermee 100%. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van 10 respondenten van Rijn en Valleizorg. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 5 van 34

6 Onderdeel 1: Introductie Onderstaande vragen gaan over de zorg die cliënten in de afgelopen 12 maanden thuis kregen en mogelijk nog steeds ontvangen van Rijn en Valleizorg. 1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden thuiszorg van de in de brief vermelde zorginstelling? 2. Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 6 van 34

7 Onderdeel 2: Afspraken over uw thuiszorg Onderstaande vragen gaan over de afspraken en het overleg met Rijn en Valleizorg, in de afgelopen 12 maanden. 3. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over het soort taken en werkzaamheden) 4. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg die u krijgt? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 7 van 34

8 5. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) N 8 Missing 2 Helaas mogen wij als meetbureau geen resultaten weergeven die gebaseerd zijn op de ervaringen van minder dan 10 respondenten. Dit i.v.m. met de privacy van cliënten. 6. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? N 9 Missing 1 Helaas mogen wij als meetbureau geen resultaten weergeven die gebaseerd zijn op de ervaringen van minder dan 10 respondenten. Dit i.v.m. met de privacy van cliënten. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 8 van 34

9 Onderdeel 3: Communicatie met de zorginstelling Onderstaande vragen gaan over de communicatie met Rijn en Valleizorg in de afgelopen 12 maanden. 7. Weet u bij wie u met vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling? 8. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 9 van 34

10 9. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? 10. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 10 van 34

11 Onderdeel 4: De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie Onderstaande vragen gaan over de telefonische bereikbaarheid van Rijn en Valleizorg in de afgelopen 12 maanden. 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) 12. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 11 van 34

12 Onderdeel 5: Professionaliteit van uw zorgverleners Onderstaande vragen gaan over de ervaringen van cliënten met de zorgverleners van Rijn en Valleizorg in de afgelopen 12 maanden. 13. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? 14. Vertrouw u de zorgverleners? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 12 van 34

13 15. Werken de zorgverleners vakkundig? 16. Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut of diëtiste. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 13 van 34

14 17. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? 18. Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 14 van 34

15 19. Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 15 van 34

16 Onderdeel 6: Uw verzorging en gezondheid Onderstaande vragen gaan over de verzorging en de zorg voor de gezondheid van cliënten in de afgelopen 12 maanden. 20. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? 21. Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 16 van 34

17 Onderdeel 7: Uw zelfstandigheid en activiteiten Onderstaande vragen gaan over de zelfstandigheid en dagelijkse bezigheden van cliënten in de afgelopen 12 maanden. 22. Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? 23. Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 17 van 34

18 Onderdeel 8: Aanbevelen Onderstaande vraag geeft aan in hoeverre cliënten Rijn en Valleizorg aan zouden bevelen. 24. Zou u Rijn en Valleizorg bij uw vrienden en familie aanbevelen? Rapportcijfer van 0 t/m 10: 0 = zeer waarschijnlijk niet 10 = zeer waarschijnlijk wel Cijfer N Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 18 van 34

19 Onderdeel 9: Over uzelf Onderstaande vragen gaan over de cliënten zelf. 25. Wat is uw leeftijd? 26. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 19 van 34

20 27. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? 28. Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? Ja 6 Nee 4 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 20 van 34

21 29. Door wie bent u geholpen bij het invullen van de vragenlijst? Door mijn familie-/gezinslid 2 Door mijn partner 2 Door mijn zorgverlener 1 Door een andere hulpverlener 1 Door iemand anders Hoe heeft deze persoon u geholpen? Heeft de vragen voorgelezen 6 Heeft mijn antwoorden aangekruist 6 Heeft de vragen voor me beantwoord 0 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 0 Heeft op een andere manier geholpen 0 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 21 van 34

22 Indicatorscores en spiegelinformatie De vragen uit de CQ-index kunnen verdeeld worden over verschillende dimensies van kwaliteit van zorg (indicatoren). Bij de ontwikkeling van de CQ-index is onderzocht hoe vragen onderverdeeld kunnen worden over de verschillende kwaliteitsdimensies. Deze kwaliteitsdimensies worden landelijk gemeten om vergelijkend onderzoek te kunnen doen naar de prestaties van thuiszorginstellingen. Met behulp van de CQ-index Ervaringen met de zorg thuis worden 6 kwaliteitsdimensies gemeten. Deze indicatoren zijn tevens terug te vinden in het Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, Verzorging en Zorg thuis. Onderstaand een overzicht van de 6 vastgestelde indicatoren: Kwaliteitsdimensie / indicator Vragen 4.3 Respect voor mensen: bejegening Effect van zorg op iemands leven: ervaringen met (lichamelijke) verzorging 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag 24 Bij het berekenen van de scores per kwaliteitsdimensie zijn de volgende scores toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën: Antwoordcategorie Score Nooit 1 Soms 2 Meestal 3 Altijd 4 Nee 1 Ja 4 Weet ik niet / n.v.t. Missing value Voor het berekenen van de score van indicator 6.3 (de aanbevelingsvraag) zijn de scores gelijk aan de antwoordmogelijkheden: 0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6, 7=7, 8=8, 9=9 en 10=10. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 22 van 34

23 In onderstaande tabel zijn de indicatorscores voor de kwaliteitsdimensies weergegeven: Indicator Indicatorscore 4.3 Respect voor mensen: bejegening 3, Effect van zorg op iemands leven: ervaringen met (lichamelijke) verzorging 3, Ervaren kwaliteit personeel 3, Ervaren inspraak 3, Ervaren informatie 3, Aanbevelingsvraag 9,10 Aangezien 2012 het eerste meetjaar is waarin deze nieuwe indicatoren worden gemeten, kan nog geen spiegelinformatie opgenomen worden in dit rapport. In het prestatieoverzicht dat u te zijner tijd ontvangt van Zorg voor Kwaliteit is wel spiegelinformatie opgenomen, in de vorm van landelijk gemiddelde indicatorscores. Bij het verwerken van de data in de landelijke benchmark wordt bij het berekenen van de indicatorscores gecorrigeerd voor casemix adjusters. Dit wil zeggen dat gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken van respondenten (zoals leeftijd en ervaren gezondheid), met als doel om te komen tot een eerlijke vergelijking van de prestaties van verschillende zorgaanbieders. Door deze casemix-correctie kunnen de scores zoals weergegeven in dit rapport verschillen met de scores in het prestatieoverzicht van de landelijke benchmark. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 23 van 34

24 Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? Aangezien slechts 3 respondenten deze vraag hebben beantwoord, kunnen wij i.v.m. de privacy van cliënten de antwoorden niet letterlijk overnemen in dit rapport. In plaats daarvan wordt hieronder weergegeven waar de verbeterpunten betrekking op hebben: - Verhoging van het aantal uren zorg. - Het mee kunnen beslissen over welke zorgverlener de zorg verleend. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? - Het adequaat inspelen op mijn zorgmomenten aanvraag. - Respect voor privacy. - Geen betutteling, prettige mensen. - Zorgverleners zijn altijd op tijd en nemen de tijd voor mij. - De vriendelijkheid, zorgzaamheid, altijd een praatje. - Over alles tevreden. - Mijn ochtend zorg ben ik erg tevreden over. - De bereikbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit. - Ik ben zeer tevreden want ze doen meer dan waarvoor ze er zijn. - Ik ben zeer tevreden om de zorg die ik krijg, altijd behulpzaam en altijd op tijd. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 24 van 34

25 Algemene conclusie In dit onderdeel van het rapport worden aan de hand van de resultaten van het onderzoek een conclusie weergegeven. De conclusie zoals deze hieronder weergegeven wordt, valt buiten de accreditatie van Kleemans als meetbureau. Het merendeel van de onderdelen van de vragenlijst heeft positieve resultaten opgeleverd. Op de aanbevelingsvraag (vraag 24) wordt met een gemiddelde van een 9,1 hoog gescoord. Daarnaast blijkt ook uit de opmerkingen bij vraag 32 (Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt?) dat respondenten positieve ervaringen hebben met de dienstverlening van Rijn en Valleizorg. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van 10 cliënten die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg ontvangen van Rijn en Valleizorg. 5 respondenten ontvangen 6 maanden tot 1 jaar thuiszorg, en eveneens 5 respondenten ontvangen 1 tot 5 jaar thuiszorg. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 64 jaar. De jongste respondent is 45 jaar oud en de oudste 82. Het merendeel van de respondenten lijkt niet tevreden te zijn met de eigen gezondheid. 8 respondenten beoordelen de eigen gezondheid als matig. Slechts 2 respondenten beoordelen hun gezondheid als goed. Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 25 van 34

26 Bijlage A: CQ-index Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 26 van 34

27 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 27 van 34

28 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 28 van 34

29 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 29 van 34

30 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 30 van 34

31 Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 31 van 34

32 Bijlage B: Begeleidende brief BETREFT: VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte heer / mevrouw., De ervaringen van cliënten met de zorgverlening zijn van groot belang als het gaat om goede kwaliteit van zorg. Wij vinden het belangrijk dat u uw mening kunt geven over uw ervaringen met onze dienstverlening. Hierbij vragen wij u dan ook om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende thuiszorg door Rijn & Valleizorg. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans. Met dit onderzoek krijgen wij een goed beeld van uw ervaringen met de geleverde zorg en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Wat vragen wij van u? U kunt aan dit onderzoek meedoen door de vragenlijst, eventueel met hulp, in te vullen en uiterlijk vrijdag 7 december a.s. in de bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. Een postzegel is niet nodig. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met onze zorginstelling en zorgverleners. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! Verdere informatie Kleemans zal zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Uw antwoorden zullen strikt anoniem behandeld worden, zodat u altijd vrijuit uw mening kunt geven. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet, deze keuze is natuurlijk niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Als u ervoor kiest om niet mee te werken, kunt u de vragenlijst oningevuld (liefst met vermelding van de reden) terugsturen in de antwoordenvelop. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden en u krijgt geen herinneringen meer toegestuurd. Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met mevrouw Lieuwen, via het telefoonnummer Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, F. Lieuwen Bestuur Rijn & Valleizorg Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 32 van 34

33 Bijlage C: Dank-/herinneringsbrief BETREFT: VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte meneer / mevrouw, Onlangs hebben wij u een vragenlijst toegestuurd, met het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende zorg door Rijn en Valleizorg. Hebt u deze vragenlijst al ingevuld en teruggestuurd? Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw deelname! Hebt u de vragenlijst nog niet teruggestuurd? Dan willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Met het onderzoek krijgen wij namelijk een goed beeld van uw ervaringen met de zorgverlening en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. U kunt de ingevulde vragenlijst eenvoudig terugsturen in de antwoordenvelop die u eerder hebt ontvangen. Wij garanderen dat alle gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk worden behandeld. Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met mevrouw Lieuwen, via het telefoonnummer Wij danken u nogmaals voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Corné Adriaansen Teamleider Zorg Kleemans BV Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 33 van 34

34 Bijlage D: Herinneringsbrief BETREFT: HERINNERING INVULLEN VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte mevrouw / meneer, Ruim twee weken geleden hebben wij u een vragenlijst toegestuurd, met het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende thuiszorg door Rijn & Valleizorg. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans. Met het onderzoek krijgen wij een goed beeld van uw ervaringen met de geleverde zorg en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Uw ingevulde vragenlijst hebben wij helaas nog niet retour ontvangen. Mocht u nog geen tijd hebben gehad of om een andere reden de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Wat vragen wij van u? U kunt aan dit onderzoek meedoen door de vragenlijst, eventueel met hulp, in te vullen en vóór maandag 31 december in de bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. Een postzegel is niet nodig. Verdere informatie Kleemans zal zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Uw antwoorden zullen strikt anoniem behandeld worden, zodat u altijd vrijuit uw mening kunt geven. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet, deze keuze is natuurlijk niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Als u ervoor kiest om niet mee te werken, kunt u de vragenlijst oningevuld (liefst met vermelding van de reden) terugsturen in de antwoordenvelop. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden en u krijgt geen herinneringen meer toegestuurd. Het kan zijn, dat u uw enquête reeds heeft teruggestuurd. Uiteraard kunt u deze brief dan als niet verzonden beschouwen en ontvangt u bij deze onze dank voor uw medewerking! Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met mevrouw Lieuwen, via het telefoonnummer Met vriendelijke groet, Corné Adriaansen Teamleider Zorg Kleemans BV Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg, februari 2013 pagina 34 van 34

35

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans Organisatieadvies Onderzoeksperiode: Oktober december 2014

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Stichting Thuiszorg De Sleutel

Rapportage CQI-meting. Stichting Thuiszorg De Sleutel Rapportage CQI-meting Stichting Thuiszorg De Sleutel Ervaringen met huishoudelijke zorg Meetjaar 2017 Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans Organisatieadvies B.V. Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens

Rapportage. CQI-meting Thuiszorg. Zorg Intens Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg Intens December 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding voor de meting... 2 1.2 Aanpak onderzoek... 2 1.3 Responsanalyse... 4 1.4 Rapportage... 4 2 Resultaten...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg

04 Uitkomsten meting. 1 Inleiding. 2 De ontvangen zorg 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Leystroom Gemeten met de CQI index Februari 2016 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Open Waard Alerimus Oud-Beijerland Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index

Thuiszorg Cliënten. Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark. Meting Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten Van Ommerenpark Meting 2017 Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2018 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 3.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co

Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Ervaringen met zorg van cliënten die thuiszorg ontvangen van Zorg&Co Gemeten met de CQI index Versie: December Alle rechten voorbehouden Zorg&Co Parallelweg 42 6221 BD Maastricht Tel. 088-0405900 info@zorgenco.nl

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Thuiszorg Utrecht West Versie 2.0 drs.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool BV Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Huize St. Franciscus. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Huize St. Franciscus. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Huize St. Franciscus Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Winschoten Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Winschoten Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Winschoten Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout

Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Ervaringen thuiszorgcliënten Volckaert-Oosterhout Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen

Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Ervaringen van personen die individuele begeleiding thuis ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten HVP Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapportage Thuiszorgmeting

Rapportage Thuiszorgmeting Rapportage Thuiszorgmeting Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde thuiszorgmeting. Deze rapportage bevat

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Amsterdam

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Amsterdam Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Amsterdam Versie 1.0.0 September 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Ervaringen thuiszorgcliënten V&V t Derkshoes Westerbork Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Tilburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Tilburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) AYA Thuiszorg Tilburg Versie 1.0.0 September 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Jozef, Meijel maart - mei 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Middin Rubroek augustus/september 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC Zorgcomfort

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC Zorgcomfort Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorgcomfort juli - augustus 2018 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot een landelijk werkend

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Pekela Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Pekela Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Pekela Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Bellingwedde Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Bellingwedde Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Bellingwedde Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn locatie De Beekwal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn locatie De Beekwal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn locatie De Beekwal Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek RAPPORTAGE Zorg Intens februari 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aanleiding en doel... 1 Aanpak onderzoek... 1 Leeswijzer... 2 Resultaten... 3 Introductie... 3 Afspraken over uw thuiszorg en/of begeleiding...

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis. De Zorgcirkel. mei juni 2017

Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis. De Zorgcirkel. mei juni 2017 Rapportage cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorg Thuis De Zorgcirkel mei juni 2017 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland en is uitgegroeid tot

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga September 20157 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Shiva Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Shiva Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie