Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis"

Transcriptie

1 Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

2 Voorwoord Voor een goede kwaliteit van zorg zijn de ervaringen van cliënten van groot belang. Om kwalitatief goede zorg te verlenen dient rekening gehouden te worden met de wensen, verwachtingen en behoeften van cliënten. Ervaringen van cliënten geven een goed beeld van hoe de zorgverlening ervoor staat en of deze (nog) beter kan. Dit rapport bevat de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek over meetjaar 2012 voor Thuiszorg Zorg voor Mensen. Het rapport brengt de ervaringen en verwachtingen van cliënten met de zorg- en dienstverlening in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis (versie 4.1) van het Centrum Klantervaring Zorg. CQ-Index staat voor Consumer Quality Index, het betreft een gestandaardiseerde methodiek voor het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. De CQI-meting is onafhankelijk en anoniem uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans in opdracht van Thuiszorg Zorg voor Mensen. De resultaten van de meting kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening (verder) te verbeteren. In het kader van de landelijke benchmark zal Kleemans de data die dit cliënttevredenheidsonderzoek heeft opgeleverd aanleveren bij de landelijke database ( Zorg voor Kwaliteit is vervolgens verantwoordelijk voor verwerking van de aangeleverde kwaliteitsinformatie. Bij het verwerken van de data in de landelijke benchmark wordt gecorrigeerd voor casemix adjusters. Dit wil zeggen dat gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken van respondenten (zoals leeftijd en ervaren gezondheid), met als doel om te komen tot een eerlijke vergelijking van de prestaties van zorgaanbieders. Door deze casemix-correctie kunnen de resultaten zoals weergegeven in dit rapport verschillen met de resultaten in het prestatieoverzicht van de landelijke benchmark. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 2 van 34

3 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina. Inleiding 4 Populatie 4 Onderzoeksopzet 4 Dataverzameling 4 Rapportage en verantwoording 5 Responsanalyse 5 Onderdeel 1 Introductie 6 Onderdeel 2 Afspraken over uw thuiszorg 7 Onderdeel 3 Communicatie met de zorginstelling 9 Onderdeel 4 De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 11 Onderdeel 5 Professionaliteit van uw zorgverleners 12 Onderdeel 6 Uw verzorging en gezondheid 16 Onderdeel 7 Uw zelfstandigheid en activiteiten 17 Onderdeel 8 Aanbevelen 18 Onderdeel 9 Over uzelf 19 Indicatorscores en spiegelinformatie 22 Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? 24 Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? 24 Algemene conclusie en aanbevelingen 25 Bijlage A Vragenlijst 26 Bijlage B Begeleidende brief 32 Bijlage C Dank- / herinneringsbrief 33 Bijlage D Herinneringsbrief 34 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 3 van 34

4 Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van de CQI-meting uitgevoerd onder cliënten van Thuiszorg Zorg voor Mensen die persoonlijke of verpleegkundige verzorging krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans onder verantwoording van de onderzoeksleider. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de CQ-Index Ervaringen met de zorg thuis (versie4.1). In bijlage A is de betreffende vragenlijst opgenomen. Populatie Cliënten die minimaal 6 maanden persoonlijke of verpleegkundige verzorging ontvangen, ouder zijn dan 18 jaar, en in de afgelopen 12 maanden niet al aangeschreven zijn voor een andere CQI-meting, kwamen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. Het door Zorg voor Mensen gereed gemaakte Cliëntenbestand (N=53) is gebruikt als basis voor de steekproeftrekking. 16 van de 53 cliënten kwamen niet in aanmerking voor deelname aan de meting vanwege een zorgduur korter dan 6 maanden. 37 cliënten in het Cliëntenbestand voldeden aan de inen exclusiecriteria van de meting en kwamen, conform de Vragenlijst Specifieke Werkinstructies van het Centrum Klantervaring Zorg, wel in aanmerking voor deelname aan de CQI-meting. Aangezien de steekproefomvang conform de geldende richtlijnen 110 cliënten bedraagt, was het trekken een steekproef niet nodig en zijn alle 37 cliënten benaderd voor deelname aan het onderzoek. Onderzoeksopzet Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals opgenomen in het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen alsmede de Vragenlijst Specifieke Werkinstructies van het Centrum Klantervaring Zorg. Gezien de aard van het onderzoek is er conform richtlijnen geen onderzoeksplan opgesteld. De steekproefgrootte (110) is bij de ontwikkeling van het CQI-instrument bepaald. Bij het versturen van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van de Dillman-methodiek. De retour ontvangen vragenlijsten zijn beoordeeld op juistheid en volledigheid (missing vermeld) en via SPSS gedigitaliseerd samengebracht. Van de resultaten is een aanleverbestand opgesteld. Dataverzameling Cliënten zijn schriftelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek. In totaal ontvingen 37 cliënten per post een vragenlijst, begeleidende brief en retourenvelop. De begeleidende brief is opgenomen in Bijlage B. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 4 van 34

5 Één week na het versturen van de vragenlijst hebben alle genodigden een dank-/ herinneringsbrief ontvangen, zie Bijlage C. Drie weken na het versturen van de vragenlijsten hebben alle nonrespondenten nogmaals een vragenlijst met herinneringsbrief en retourenvelop toegestuurd gekregen. De herinneringsbrief is opgenomen in Bijlage D. Ten slotte is vijf weken na de eerste verzending voor de laatste maal een herinneringsbrief verstuurd naar de non-respondenten. Onderstaand een overzicht van de dataverzamelingsperiode: Genomen actie Datum Versturen vragenlijsten + begeleidende brief Versturen dank- en herinneringsbrieven Versturen herinneringsbrieven + vragenlijsten Versturen herinneringsbrieven Rapportage en verantwoording In dit rapport zijn de respons en de resultaten van de CQI-meting uiteengezet. Om de resultaten zo duidelijk mogelijk weer te geven is de rapportage op dezelfde wijze opgebouwd als de vragenlijst. Per vraag zijn de gezamenlijke antwoorden weergegeven in een grafiek. Het rapport eindigt met een algemene conclusie en aanbevelingen. De resultaten in dit rapport kunnen verschillen met de resultaten voor de landelijke analyse. Aangezien de landelijke database strengere eisen hanteert voor het goedkeuren van vragenlijsten voor de landelijke analyse, is het mogelijk dat in dit rapport meer vragenlijsten worden geanalyseerd dan in de landelijke analyse. De resultaten in dit rapport kunnen dus verschillen met de resultaten in het prestatieoverzicht naar aanleiding van de landelijke case-mix correctie. Responsanalyse Van de 37 verstuurde vragenlijsten zijn er 33 geretourneerd, 89.2% van de cliënten heeft de vragenlijst teruggestuurd. 4 zijn niet geretourneerd en eveneens 4 vragenlijsten zijn oningevuld geretourneerd, het bruto responspercentage ligt hiermee op 78.4%. Na het uitvoeren van de opschoonstappen vielen nog 6 van de 29 ingevulde vragenlijsten af, omdat ze niet voldeden aan de criteria om in aanmerking te komen voor analyse. Alle 6 de vragenlijsten vielen af omdat de vragen niet door de cliënt zelf beantwoord waren. Het netto responspercentage van de meting is hiermee 62.2%. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van 23 respondenten. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 5 van 34

6 Onderdeel 1: Introductie Onderstaande vragen gaan over de zorg die cliënten in de afgelopen 12 maanden thuis kregen en mogelijk nog steeds ontvangen van Thuiszorg Zorg voor Mensen. 1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden thuiszorg van de in de brief vermelde zorginstelling? N 23 Missing 0 2. Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 6 van 34

7 Onderdeel 2: Afspraken over uw thuiszorg Onderstaande vragen gaan over de afspraken en het overleg met Zorg voor Mensen, in de afgelopen 12 maanden. 3. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over het soort taken en werkzaamheden) N 22 Missing 1 4. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg die u krijgt? N 22 Missing 1 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 7 van 34

8 5. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) N 21 Missing 2 6. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 8 van 34

9 Onderdeel 3: Communicatie met de zorginstelling Onderstaande vragen gaan over de communicatie met Zorg voor Mensen in de afgelopen 12 maanden. 7. Weet u bij wie u met vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling? N 22 Missing 1 8. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? N 21 Missing 2 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 9 van 34

10 9. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? N 19 Missing Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 10 van 34

11 Onderdeel 4: De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie Onderstaande vragen gaan over de telefonische bereikbaarheid van Zorg voor Mensen in de afgelopen 12 maanden. 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) N 22 Missing Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is? N 21 Missing 2 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 11 van 34

12 Onderdeel 5: Professionaliteit van uw zorgverleners Onderstaande vragen gaan over de ervaringen van cliënten met de zorgverleners van Zorg voor Mensen in de afgelopen 12 maanden. 13. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? N 22 Missing Vertrouw u de zorgverleners? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 12 van 34

13 15. Werken de zorgverleners vakkundig? N 23 Missing Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut of diëtiste. N 22 Missing 1 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 13 van 34

14 17. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? N 22 Missing Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 14 van 34

15 19. Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 15 van 34

16 Onderdeel 6: Uw verzorging en gezondheid Onderstaande vragen gaan over de verzorging en de zorg voor de gezondheid van cliënten in de afgelopen 12 maanden. 20. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? N 22 Missing Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 16 van 34

17 Onderdeel 7: Uw zelfstandigheid en activiteiten Onderstaande vragen gaan over de zelfstandigheid en dagelijkse bezigheden van cliënten in de afgelopen 12 maanden. 22. Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? N 23 Missing Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? N 23 Missing 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 17 van 34

18 Onderdeel 8: Aanbevelen Onderstaande vraag geeft aan in hoeverre cliënten Zorg voor Mensen aan zouden bevelen. 24. Zou u Thuiszorg Zorg voor Mensen bij uw vrienden en familie aanbevelen? N 22 Missing 1 Rapportcijfer van 0 t/m 10: 0 = zeer waarschijnlijk niet 10 = zeer waarschijnlijk wel Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 18 van 34

19 Onderdeel 9: Over uzelf Onderstaande vragen gaan over de cliënten zelf. 25. Wat is uw leeftijd? N 23 Missing Wat is uw hoogst voltooide opleiding? N 20 Missing 3 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 19 van 34

20 27. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? N 23 Missing Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? N 23 Missing 0 Ja 12 Nee 11 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 20 van 34

21 29. Door wie bent u geholpen bij het invullen van de vragenlijst? Door mijn familie-/gezinslid 9 Door mijn partner 2 Door mijn zorgverlener 0 Door een andere hulpverlener 0 Door iemand anders Hoe heeft deze persoon u geholpen? Heeft de vragen voorgelezen 10 Heeft mijn antwoorden aangekruist 9 Heeft de vragen voor me beantwoord 0 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 2 Heeft op een andere manier geholpen 0 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 21 van 34

22 Indicatorscores en spiegelinformatie De vragen uit de CQ-index kunnen verdeeld worden over verschillende dimensies van kwaliteit van zorg (indicatoren). Bij de ontwikkeling van de CQ-index is onderzocht hoe vragen onderverdeeld kunnen worden over de verschillende kwaliteitsdimensies. Deze kwaliteitsdimensies worden landelijk gemeten om vergelijkend onderzoek te kunnen doen naar de prestaties van thuiszorginstellingen. Met behulp van de CQ-index Ervaringen met de zorg thuis worden 6 kwaliteitsdimensies gemeten. Deze indicatoren zijn tevens terug te vinden in het Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, Verzorging en Zorg thuis. Onderstaand een overzicht van de 6 vastgestelde indicatoren: Kwaliteitsdimensie / indicator Vragen 4.3 Respect voor mensen: bejegening Effect van zorg op iemands leven: ervaringen met (lichamelijke) verzorging 5.4 Ervaren kwaliteit personeel Ervaren inspraak Ervaren informatie Aanbevelingsvraag 24 Bij het berekenen van de scores per kwaliteitsdimensie zijn de volgende scores toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën: Antwoordcategorie Score Nooit 1 Soms 2 Meestal 3 Altijd 4 Nee 1 Ja 4 Weet ik niet / n.v.t. Missing value Voor het berekenen van de score van indicator 6.3 (de aanbevelingsvraag) zijn de scores gelijk aan de antwoordmogelijkheden: 0=0, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6, 7=7, 8=8, 9=9 en 10=10. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 22 van 34

23 In onderstaande tabel zijn de indicatorscores voor de kwaliteitsdimensies weergegeven: Indicator Indicatorscore 4.3 Respect voor mensen: bejegening 3, Effect van zorg op iemands leven: ervaringen met (lichamelijke) verzorging 3, Ervaren kwaliteit personeel 3, Ervaren inspraak 3, Ervaren informatie 3, Aanbevelingsvraag 8,73 Aangezien 2012 het eerste meetjaar is waarin deze nieuwe indicatoren worden gemeten, kan nog geen spiegelinformatie opgenomen worden in dit rapport. In het prestatieoverzicht dat u te zijner tijd ontvangt van Zorg voor Kwaliteit is wel spiegelinformatie opgenomen, in de vorm van landelijk gemiddelde indicatorscores. Bij het verwerken van de data in de landelijke benchmark wordt bij het berekenen van de indicatorscores gecorrigeerd voor casemix adjusters. Dit wil zeggen dat gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken van respondenten (zoals leeftijd en ervaren gezondheid), met als doel om te komen tot een eerlijke vergelijking van de prestaties van verschillende zorgaanbieders. Door deze casemix-correctie kunnen de scores zoals weergegeven in dit rapport verschillen met de scores in het prestatieoverzicht van de landelijke benchmark. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 23 van 34

24 Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? Ik zou graag een paar dagen van tevoren een overzicht willen krijgen van welke verzorger wanneer komt, nu is dit steeds een verassing. Er mag wat meer tijd bij komen. Er wordt door sommige mensen veel te snel gewerkt. Graag zo vroeg mogelijk verzorgd, laatste tijd gebeurt dit steeds dus dit vind ik fijn. Ik wil graag middagzorg. Zou het wel op prijs stellen als ik steeds dezelfde zusters zou krijgen die mij beter aanvoelt. Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? De verzorgers hebben echt een luisterend oor. Persoonlijke aandacht. Ik ben tevreden over alles. Behulpzaamheid en aardig. Vakmanschap en betrokkenheid. Betrokkenheid van mensen bij hun werk, ze proberen het zo goed mogelijk te doen. Zorgverlening vriendelijk en behulpzaam. Nette mensen Het vakkundig toedienen van, thuisbezoeken en opbeurende gesprekken, medewerkers bellen voor inname pillen en vragen naar gezondheid. Zorgverleners zijn vriendelijk. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 24 van 34

25 Algemene conclusie en aanbevelingen In dit onderdeel van het rapport worden aan de hand van de resultaten van het onderzoek conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. In hoeverre de aanbevelingen verbetermogelijkheden weergeven hangt onder andere af van het beleid, de doelstellingen en de behoeften van de doelgroep van Thuiszorg Zorg voor Mensen. De interpretaties, conclusies en aanbevelingen zoals deze hieronder weergegeven worden, vallen buiten de accreditatie van Kleemans als meetbureau. Het merendeel van de onderdelen van de vragenlijst heeft positieve resultaten opgeleverd. Op de aanbevelingsvraag (vraag 24) wordt met een gemiddelde van een 8,7 hoog gescoord. Daarnaast blijkt ook uit de opmerkingen bij vraag 32 (Waar bent u tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt?) dat respondenten positieve ervaringen hebben met de dienstverlening van Zorg voor Mensen. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van 23 cliënten die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg ontvangen van Zorg voor Mensen. Bijna de helft van de respondenten (n=10) ontvangt tussen de 2 en 5 jaar thuiszorg, 13 cliënten ontvangen een half jaar tot 2 jaar thuiszorg. Wat betreft de leeftijd van de respondenten kan geconcludeerd worden dat bijna de helft (n=10) tussen de 80 en 85 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 79,04. Het merendeel van de respondenten lijkt niet tevreden te zijn met de eigen gezondheid. 15 cliënten beoordelen de eigen gezondheid als matig en 4 als slecht. 4 respondenten beoordelen hun gezondheid als goed. Naast de overwegend positieve resultaten die deze meting heeft opgeleverd, zijn er op basis van de resultaten ook een paar aandachtspunten naar voren gekomen. Één van de aandachtspunten heeft betrekking op de ervaring van cliënten om mee te kunnen beslissen welke zorgverlener ze krijgen. Bijna een kwart van de respondenten (n=5) geeft aan nooit of slechts soms mee te kunnen beslissen welke zorgverlener ze krijgen. Ook uit de opmerkingen bij vraag 31 (wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt?) blijkt dat dit een aandachtspunt is. Twee respondenten geven bijvoorbeeld aan Ik zou graag een paar dagen van tevoren een overzicht willen krijgen van welke verzorger wanneer komt, nu is dit steeds een verassing en Ik zou het wel op prijs stellen als ik steeds dezelfde zusters zou krijgen die mij beter aanvoelen. Een andere vraag waar relatief gezien wat minder goed op gescoord wordt is vraag 18: Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen?. 4 respondenten geven aan dat zorgverleners slechts soms goed antwoord geven op hun vragen. Wellicht dat dit dus ook een aandachtspunt is voor Zorg voor Mensen. Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 25 van 34

26 Bijlage A: CQ-index Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 26 van 34

27 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 27 van 34

28 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 28 van 34

29 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 29 van 34

30 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 30 van 34

31 Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 31 van 34

32 Bijlage B: Begeleidende brief BETREFT: VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte heer / mevrouw., De ervaringen van cliënten met de zorgverlening zijn van groot belang als het gaat om goede kwaliteit van zorg. Wij vinden het belangrijk dat u uw mening kunt geven over uw ervaringen met onze dienstverlening. Hierbij vragen wij u dan ook om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende zorg door Thuiszorg Zorg voor Mensen. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans. Met dit onderzoek krijgen wij een goed beeld van uw ervaringen met de geleverde zorg en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Wat vragen wij van u? U kunt aan dit onderzoek meedoen door de vragenlijst, eventueel met hulp, in te vullen en vóór vrijdag 28 september a.s. in de bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. Een postzegel is niet nodig. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met onze zorginstelling en zorgverleners. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! Verdere informatie Kleemans zal zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Uw antwoorden zullen strikt anoniem behandeld worden, zodat u altijd vrijuit uw mening kunt geven. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet, deze keuze is natuurlijk niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Als u ervoor kiest om niet mee te werken, kunt u de vragenlijst oningevuld (liefst met vermelding van de reden) terugsturen in de antwoordenvelop. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden en u krijgt geen herinneringen meer toegestuurd. Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur contact opnemen met Mandy Florax op ons algemene telefoonnummer: Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Mw. C.M. Mos Directeur Zorg voor Mensen Mw. M. Hanssen Voorzitter Cliëntenraad Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 32 van 34

33 Bijlage C: Dank-/herinneringsbrief BETREFT: VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte meneer / mevrouw, Onlangs hebben wij u een vragenlijst toegestuurd, met het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende zorg door Thuiszorg Zorg voor Mensen. Hebt u deze vragenlijst al ingevuld en teruggestuurd? Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw deelname! Hebt u de vragenlijst nog niet teruggestuurd? Dan willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Met het onderzoek krijgen wij namelijk een goed beeld van uw ervaringen met de zorgverlening en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. U kunt de ingevulde vragenlijst eenvoudig terugsturen in de antwoordenvelop die u eerder hebt ontvangen. Wij garanderen dat alle gegevens die u verstrekt strikt vertrouwelijk worden behandeld. Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur contact opnemen met Mandy Florax op ons algemene telefoonnummer: Wij danken u nogmaals voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Corné Adriaansen Teamleider Zorg Kleemans BV Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 33 van 34

34 Bijlage D: Herinneringsbrief BETREFT: HERINNERING INVULLEN VRAGENLIJST ERVARINGEN MET DE ZORG THUIS Geachte mevrouw / meneer, Halverwege september hebben wij u een vragenlijst toegestuurd, met het verzoek om deel te nemen aan een onderzoek naar ervaringen met de verleende zorg door Thuiszorg Zorg voor Mensen. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Kleemans. Met het onderzoek krijgen wij een goed beeld van uw ervaringen met de geleverde zorg en kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Uw ingevulde vragenlijst hebben wij helaas nog niet retour ontvangen. Mocht u nog geen tijd hebben gehad of om een andere reden de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Wat vragen wij van u? U kunt aan dit onderzoek meedoen door de vragenlijst, eventueel met hulp, in te vullen en vóór 22 oktober in de bijgevoegde antwoordenvelop terug te sturen. Een postzegel is niet nodig. Verdere informatie Kleemans zal zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan. Uw antwoorden zullen strikt anoniem behandeld worden, zodat u altijd vrijuit uw mening kunt geven. U kunt ervoor kiezen om deze vragenlijst in te vullen of niet, deze keuze is natuurlijk niet van invloed op de zorg die u ontvangt. Als u ervoor kiest om niet mee te werken, kunt u de vragenlijst oningevuld (liefst met vermelding van de reden) terugsturen in de antwoordenvelop. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden en u krijgt geen herinneringen meer toegestuurd. Het kan zijn, dat u uw enquête reeds heeft teruggestuurd. Uiteraard kunt u deze brief dan als niet verzonden beschouwen en ontvangt u bij deze onze dank voor uw medewerking! Vragen? Als u nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur contact opnemen met Mandy Florax op het algemene telefoonnummer van Zorg voor Mensen: Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Corné Adriaansen Teamleider Zorg Kleemans BV Rapportage CQI-meting Zorg voor Mensen, november 2012 pagina 34 van 34

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting ZVM Verzorging en Verpleging B.V. Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans Organisatieadvies Onderzoeksperiode: Oktober december 2014

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de rapportage aan van de cliëntenraadpleging

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Thuiszorg Utrecht West Versie 2.0 drs.

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV Versie 1.0.0 Juni 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ABC-Zorgcomfort Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis -Zorgcomfort april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis De Woonmensen maart april Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg januari maart 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Lentis-Dignis Lentis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Lentis-Dignis ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis QuaRijn

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis QuaRijn Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis QuaRijn juni - september 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie