Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg"

Transcriptie

1 Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg KP Drachten (0800) Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard Springerlaan 9 Postbus AL Groningen (050) Contactpersonen J. Hoekstra, MSc. Groningen, januari 2015

2 Voorwoord Voor u ligt de rapportage over de uitgevoerde CQI meting bij ZuidOostZorg, Thuiszorg. Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index VV&T (TZ) versie 4.1. De CQI is een landelijk verplichte vragenlijst in de zorg. CQI staat voor Customer Quality Index. De CQI is ondergebracht in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Zorginstellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn verplicht iedere twee jaar een CQI te laten uitvoeren door een daarvoor geaccrediteerd bureau. In de werkinstructies van de CQI staat dat cliënten van de thuiszorg schriftelijk moeten worden benaderd. De cliënten krijgen de vragenlijst met begeleidend schrijven en antwoordenvelop thuisgestuurd. Wanneer zij niet reageren krijgen zij een herinnering. Vervolgens wordt er nogmaals een brief met vragenlijst verstuurd. De vierde verzending bestaat uit een laatste herinnering. Ten allen tijde is er de mogelijkheid voor respondenten om af te zien van deelname en verdere correspondentie. De CQI-meting wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een geaccrediteerd meetbureau, volgens de standaard van het ZorgInstituut (ZI). Wij hopen met dit rapport inzicht te verschaffen in de cliënttevredenheid van de betreffende locatie. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij graag van u. Groningen, januari 2015 Jochem Hoekstra, MSc. Onderzoeksleider ZorgfocuZ Pagina 2 van 24

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave Inleiding Methode Vragenlijst Voorbereiding Exclusiecriteria Thuiszorg Verzendschema Dataverwerking Analyses Responsanalyse Steekproeftrekking Representativiteit steekproef Representativiteit respons Responsanalyse Leeswijzer Vraagtypen Staafdiagrammen Resultaten De ontvangen zorg Afspraken over uw thuiszorg Communicatie met de zorginstelling De bereikbaarheid van uw thuiszorgorganisatie Professionaliteit van uw zorgverleners Uw verzorging en gezondheid Uw zelfstandigheid en activiteiten Aanbevelingsscore Over uzelf Bijlage 1. De vragenlijst Pagina 3 van 24

4 1. Inleiding Aanleiding voor de meting Deze meting is uitgevoerd in het kader van het CQI cliënttevredenheidsonderzoek bij ZuidOostZorg. Het onderzoek is uitgevoerd door ZorgfocuZ in de periode van november 2014 tot december Doel Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van de cliënten te meten en zodoende inzicht te krijgen in de beleving van de cliënten. Door cliënten te vragen naar hun ervaringen met de geboden zorg kan er voor verschillende aspecten van de zorg worden vastgesteld wat er goed gaat en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Opzet Onderstaande rapportage is het zogenaamde basisrapport, hierin staan per vraag de resultaten in zowel aantallen als percentages vermeld. Onderstaande rapportage voldoet aan de vastgestelde normen voor de CQI. In eventuele aanvullende rapportages worden de resultaten door middel van statistische datareductie overzichtelijk weergegeven en geduid. In deze aanvullende rapportage worden de analyses uitgevoerd zoals die in het voortraject zijn bepaald. Pagina 4 van 24

5 2. Methode 2.1 Vragenlijst Voor de cliënttevredenheidsmeting wordt gebruik gemaakt van de laatste versie van de CQI voor gebruikers van thuiszorg, VV&T (TZ) versie 4.1. Deze vragenlijst bestaat uit 32 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst begint met een aantal vragen over de afspraken over de thuiszorg. Daarna volgen vragen over de communicatie, de bereikbaarheid en de professionaliteit. Tot slot wordt de respondent gevraagd of zij de betreffende zorginstelling zouden aanbevelen bij vrienden en familie en worden zij gevraagd naar de sterke en verbeterpunten van de zorginstelling. 2.2 Voorbereiding Ter voorbereiding van de meting zijn de verantwoordelijkheden verdeeld. Onderstaand een overzicht van de getroffen voorbereidingen. ZuidOostZorg Opstellen populatiebestand aan de hand van de exclusiecriteria (zie 2.3) ZorgfocuZ Steekproeftrekking Opstellen steekproefbestand Opstellen vragenlijst inclusief unieke code Drukwerk vragenlijsten Verzending vragenlijsten Verwerken binnengekomen vragenlijsten Pagina 5 van 24

6 2.3 Exclusiecriteria Thuiszorg In de richtlijnen voor de CQI zijn een aantal exclusiecriteria vastgelegd, cliënten die aan een of meerdere van deze criteria voldoen worden niet meegenomen in de steekproeftrekking. De volgende cliënten worden niet meegenomen in de steekproeftrekking: Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek; Cliënten die korter dan 6 maanden thuiszorg hebben ontvangen; Cliënten die geen verpleegkundige of persoonlijk verzorging hebben ontvangen; Cliënten die jonger zijn dan 18; Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting; Andere zwaarwegende factoren. 2.4 Verzendschema Week 0: Versturen vragenlijsten met begeleidend schrijven, antwoordenvelop en afmeldkaart. Week 1: Versturen herinneringskaart aan alle non-respondenten Week 4: Versturen vragenlijst, herinneringsbrief, antwoordenvelop en afmeldkaart aan nonrespons Week 5: Versturen bedank/herinneringskaart aan alle genodigden uit laatste verzending Week 7: Sluiting meting op vrijdag Conform het protocol voor het werken met de CQ-Index vinden de verzendingen in bovenstaand schema op de donderdag plaats. 2.5 Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten worden, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld kunnen worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. 2.6 Analyses Op de data uit de database is met behulp van SPSS een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd. Deze zijn vervolgens overzichtelijk weergegeven in onderstaande rapportage. Pagina 6 van 24

7 3. Responsanalyse 3.1 Steekproeftrekking De richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut (KI) schrijven voor dat voor thuiszorgeenheden 110 respondenten dienen te worden aangeschreven. Wanneer een eenheid minder dan 110 cliënten heeft, worden alle cliënten aangeschreven. Wanneer er meer dan 110 cliënten zijn wordt er een steekproef getrokken. Bij het trekken van de steekproef dient gecontroleerd te worden of de steekproef representatief is voor de populatie wat betreft geslacht en leeftijd. In onderstaande tabel zijn de steekproefgegevens weergegeven. Wanneer er minder dan 110 cliënten overblijven na opschoning door middel van de exclusiecriteria zullen de steekproefgegevens gelijk zijn aan de populatiegegevens. 3.2 Representativiteit steekproef Toetsing van representativiteit gebeurt door middel van het 95% betrouwbaarheidsinterval (BHI). Het BHI geeft een marge rondom het gemiddelde waarbinnen met 95% zekerheid kan worden gesteld dat de steekproef niet afwijkt van het gemiddelde. Wanneer het gemiddelde van de steekproef binnen deze marge valt wordt er gesproken van een correcte steekproef. Mocht er wel een afwijking zijn geconstateerd, dan is eerst gekeken waardoor de afwijking kan worden veroorzaakt. Wanneer er geen aanwijsbare reden is gevonden wordt de steekproef opnieuw getrokken net zo lang tot een geldige steekproef is getrokken. Totale populatie % Steekproef % Man Vrouw Totale populatie BHI Steekproef Gemiddelde leeftijd 80,54 79,23 81,85 80,92 Verhouding geslacht (1=man, 2=vrouw) 1,7 1,61 1,79 1,63 Pagina 7 van 24

8 3.3 Representativiteit respons Onderzoekt, adviseert en leidt op. Totale populatie Steekproef Respons Gemiddelde leeftijd 80,54 80,92 80, Responsanalyse (1) aantal cliënten aangeschreven 110 (2) cliënten die ten onrechte aangeschreven zijn omdat: de cliënt overleden is 0 de vragenlijst onbestelbaar retour is gekomen 0 hij/zij korter dan zes maanden geleden thuiszorg heeft ontvangen 0 hij/zij geen zorgt heeft ontvangen van de zorgaanbieder 5 hij/zij jonger is dan 16 jaar 0 andere zwaarwegende factoren 0 5 (3) aantal cliënten terecht aangeschreven (3=1-2) 105 (4) non-respons aantal lege vragenlijsten. 14 invuller geen cliënt 0 aantal cliënten dat niet mee wil doen 1 aantal cliënten dat niet heeft gereageerd (5) bruto respons (5=3-4) 56 (6) aantal vragenlijsten verwijderd omdat ze onvoldoende of niet juist zijn ingevuld: de cliënt heeft de vragen niet zelf beantwoord (of het is onduidelijk welke hulp de 7 vertegenwoordiger ontvangen heeft) Exclusie door ontbreken van geldige casemix adjuster 9 minder dan 50% van de sleutelvragen is ingevuld 2 18 (7) netto respons (7=5-6) 38 (8) bruto responspercentage (8=5/3) 53,3% (9) netto responspercentage (9=7/3) 36,2% Pagina 8 van 24

9 4. Leeswijzer 4.1 Vraagtypen In de vragenlijst komen twee soorten vragen voor, ervaringsvragen en achtergrondvragen. Ervaringsvragen bevragen de ervaringen van cliënten met het desbetreffende onderdeel van de zorgverlening. Een voorbeeld hiervan is: Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? Achtergrondvragen zijn vragen over de cliënt, deze worden gebruikt om verschillende zorginstellingen met elkaar te vergelijken. Ook kunnen deze in aanvullende analyses gebruikt worden om verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Voorbeelden van achtergrondvragen zijn vragen over de leeftijd en de gezondheid van de respondent. 4.2 Staafdiagrammen De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onder het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. De ervaringsvragen uit de gebruikte vragenlijst kennen verschillende antwoordcategorieën. Dit zijn de categorieën nooit, soms, meestal en altijd. In het staafdiagram worden de categorieën nooit en soms samengevoegd omdat deze categorieën (en met name de categorie nooit ) weinig aangevinkt worden door cliënten. Bij ervaringsvragen staan de negatieve ervaringen (kleur paars) altijd links in het staafdiagram. 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) (n=33) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Ook zijn er ervaringsvragen met de antwoordmogelijkheden ja en nee. Hierbij is nee paars en ja groen, waarbij de negatieve score ( nee ) wederom links in het staafdiagram wordt getoond. Onder de staafdiagram wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorieën niet van toepassing en weet ik niet zijn niet meegenomen in het staafdiagram, maar staan wel vermeld in de tabel. Pagina 9 van 24

10 5. Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten per thema besproken. gerapporteerd in dezelfde volgorde als waarin zij zijn bevraagd. De resultaten worden De ontvangen zorg (vraag 1 en 2) Afspraken over uw thuiszorg (vraag 3 t/m 6) Communicatie met de zorginstelling (vraag 7 t/m 10) De bereikbaarheid van uw thuiszorgorganisatie (vraag 11 en 12) Professionaliteit van uw zorgverleners (vraag 13 t/m 19) Uw verzorging en gezondheid (vraag 20 en 21) Uw zelfstandigheid en activiteiten (vraag 22 en 23) Aanbevelen (vraag 24) Over uzelf (vraag 25 t/m 31) 5.1 De ontvangen zorg 1. Kreeg u in de afgelopen 12 maanden thuiszorg van de in de brief vermelde zorginstelling? (n=38) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nee ja Nee einde vragenlijst % Ja % V ,0% ,0% 2. Hoe lang krijgt u al thuiszorg van deze instelling? (n=38) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% minder dan een half jaar 6 maanden tot minder dan 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar meer dan 5 jaar V.02 Aantal % Minder dan een half jaar 0 0,0% 6 maanden tot 1 jaar 1 2,6% 1 tot 2 jaar 14 36,8% 2 tot 5 jaar 18 47,4% Meer dan 5 jaar 5 13,2% Pagina 10 van 24

11 5.2 Afspraken over uw thuiszorg 3. Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt? (over de soort taken en werkzaamheden) (n=38) 4. Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? (n=38) 5. Kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt? (welke zorgverlener) (n=38) 6. Komt de zorginstelling de afspraken over de zorg goed na? (n=37) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % V % 6 15% 16 42% 16 42% V % 3 7% 17 44% 17 44% V % 7 18% 7 18% 10 26% V % 3 8% 11 29% 22 59% 5.3 Communicatie met de zorginstelling 7. Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling? (n=38) 8. Staat de zorginstelling voldoende open voor uw wensen? (n=35) 9. Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties? (n=28) 10. Hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie? (n=37) 0% 20% 40% 60% 80% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet niet % V % 4 11% 11 29% 20 53% V % 2 5% 16 42% 17 45% 3 8% V % 5 13% 15 39% 8 21% 10 26% V % 4 11% 11 29% 19 50% 1 3% Pagina 11 van 24

12 5.4 De bereikbaarheid van uw thuiszorgorganisatie 11. Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) (n=33) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meest % Altijd % Weet niet % V % 2 5% al 6 16% 25 66% 5 13% 12. Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling telefonisch bereikbaar is?(n=33) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nee ja Nee % Ja % Niet van toepassing % V % 21 57% 4 11% Pagina 12 van 24

13 5.5 Professionaliteit van uw zorgverleners 13. Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? (n=38) 14. Vertrouwt u de zorgverleners? (n=36) 15. Werken de zorgverleners vakkundig? (n=37) 16. Werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut, of dietiste. (n=35) 17. Luisteren de zorgverleners aandachtig naar u? (n=37) 18. Geven uw zorgverleners goed antwoord op uw vragen? (n=37) 19. Heeft uw zorgverlener voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? (n=37) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Weet ik % niet V % 2 5% 20 53% 16 42% V % 0 0% 11 31% 25 69% V % 2 5% 15 41% 20 54% V % 4 11% 16 46% 12 34% V % 0 0% 15 41% 22 59% V % 2 5% 19 51% 16 43% V % 0 0% 8 22% 29 78% 0 0% Pagina 13 van 24

14 5.6 Uw verzorging en gezondheid 20. Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? (n=36) 21. Krijgt u uw persoonlijke verzorging op de momenten waarop u dat wilt? (bijvoorbeeld hulp bij douchen/wassen, aankleden, haren kammen, enz.) (n=31) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % Nvt/niet nodig % V % 0 0% 16 42% 20 53% 2 5% V % 1 3% 10 26% 20 53% 7 18% 5.7 Uw zelfstandigheid en activiteiten 22. Kunt u de dingen doen die u belangrijk vindt? (n=37) 23. Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? (n=37) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nooit/soms meestal altijd Nooit % Soms % Meestal % Altijd % V % 16 43% 14 38% 3 8% V % 2 5% 23 62% 12 32% Pagina 14 van 24

15 5.8 Aanbevelingsscore 24. Zou u de instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen? (n=37) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Criticasters Passieven Promotors V.24 Aantal % 0 Zeer waarschijnlijk niet 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% 6 1 3% % % 9 2 5% 10 Zeer waarschijnlijk wel 19 51% Gemiddelde 8,86 NPS* 53 *De NPS bestaat uit het percentage promotors (9-10) min het percentage criticasters (0-6). Daarmee loopt de schaal van -100 tot Over uzelf 25. Wat is uw leeftijd (n=38) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% V.25 Aantal % % % % % % Gemiddelde 80,89 Pagina 15 van 24

16 26. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) (n=38) Geen opleiding 0% 50% 100% Lager onderwijs Lager beroepsonderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs / Beroepsbegeleidend onderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Hoger Beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Anders V. 26 Aantal % Geen opleiding 5 13% Lager onderwijs 13 34% Lager beroepsonderwijs 13 34% Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 4 11% Middelbaar Beroepsonderwijs / Beroepsbegeleidend onderwijs 2 5% Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend Wetenschappelijk 0 0% Onderwijs Hoger Beroepsonderwijs 0 0% Wetenschappelijk onderwijs 1 3% Anders 0 0% 27. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? (n=38) 0% 20% 40% 60% 80% 100% slecht matig goed zeer goed uitstekend V. 27 Aantal % Slecht 2 5% Matig 20 53% Goed 15 39% Zeer goed 1 3% Uitstekend 0 0% Pagina 16 van 24

17 V. 31 Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu thuis krijgt? (Wat kan beter, zijn er dingen die u mist, wat kan de zorginstelling veranderen, of moeten de medewerkers anders werken) Ben tevreden met zoals het nu gaat, hoop dat alles blijft in tweeduizendvijtien zoals he tnu is. Ben zeer tevreden hoe ik nu zorg krijg. Gaat goed Gaat prima. Graag altijd dezelfde zorgverleners Heb slechte ogen, vandaar het slecht schrijven. ik zou de tijden graag veranderd zien. Meer overleg, wat meer tijd besteden aan de mens, meer luisteren. Niets NVT Onvaste tijden van douchen, de ene keer omstreek half negen en dan weer omstreeks tien uur. Uitbreiding hulp ivm ouderdomskwalen. V. 32 Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu thuis krijgt? Alles Altijd hartelijk Betrokkenheid. Dames zijn allemaal heel lief en zorgzaam. Dat het vaak dezelde personen,gezichten zijn. Dat ze alle dagen goed komen en overal aandacht voor hebben. De betrokkenheid De hulpen zijn altijd vriendelijk en behulpzaam. De werkster, jammer dat zij bij ziekte niet wordt vervangen en ik haar wel moet betalen. Goede aandacht en belangstelling. Heel vriendelijke medewerkers. Ik ben zeer tevreden over afspraken die gemaakt worden met de zorg als ik naar het ziekenhuis of elders heen moet, van mij een tien. Ik ben zeer tevreden over de zorg die ik thuis krijg. Normaal komt de zorg twee keer dag bij mij, maar als ik ziek ben komen ze zonder dat daar om hoef te vragen, meerdere keren. Dit vind ik erg prettig. Om ook eens even een praatje te maken. Over alles wat ze bij ons doen kan niet beter. Over het geheel genomen, tevreden. Persoonlijk benadering Persoonlijk benadering en zorg. Pagina 17 van 24

18 Verder wel goed. Vriendelijkheid. Zeer tevreden, in het algemeen. Als ik eens iets vraag om voor mij te doen, wat niet onder de zorg valt, is dat helemaal geen probleem. Ik ben zeer tevreden. Pagina 18 van 24

19 Bijlage 1. De vragenlijst Pagina 19 van 24

20 Pagina 20 van 24

21 Pagina 21 van 24

22 Pagina 22 van 24

23 Pagina 23 van 24

24 Pagina 24 van 24

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk www.zuidoostzorg.nl (0513) 521400 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Riwis Zorg & Welzijn - Locatie Eerbeek Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Evital Versie 1.0.0 Augustus 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leven & Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) DuoZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Actief Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Dagbesteding Utrecht Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga November 2015 CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Marente Versie 1.0.0 Juni 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed

Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant. Lievegoed Rapport CQI-meting Gehandicaptenzorg - Ambulant Lievegoed Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga VGA01 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep

Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis King Arthur Groep Rapportage CQI-meting VV&T Individuele Begeleiding Thuis Versie 1.0.0 November 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Antroz - Huize Valkenbosch Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden Werkinstructies voor het meten met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De geeft informatie over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg januari maart 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ Momentum GGZ Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015 Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg Versie 2.0.0 December 2015 www.triqs.nl Drs. J.J. Laninga 1-meting Regio Rivierenland - Culemborg Klantbelevingsonderzoek 2015 rapportage

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Thuiszorg Utrecht West Versie 2.0 drs.

Nadere informatie