JAARVERSLAG School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015

2 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat uit School s cool Gouda en School s cool Waddinxveen. School s cool Gouda is in 2014 mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland, de gemeente Gouda, de Brede School Gouda, de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject. School s cool Waddinxveen is in 2014 mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de gemeente Waddinxveen, het Oranjefonds en met bijdrage in persona van het Coenecoop College. Het drukken van het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door Multicopy Gouda.

3 Pagina 3 Inhoud Voorwoord Wat is School s cool? Brugklassers kansen geven Belang van mentoring Effecten van School s cool Mentoren geven aandacht en structuur Goede koppeling is belangrijk School s cool landelijk School s cool Gouda Welke leerlingen Leerlingen naar de brugklas Thuismentoren Training en begeleiding mentoren Totaal 60 mentorkoppels actief in Op andere wijze actief Effecten Schoolresultaten Evaluatie van mentoraten Meerwaarde voor leerlingen Meerwaarde voor ouders Belang mentoraat vanuit mentoren Meerwaarde mentoraat voor mentoren Overige effecten Beweging in Gouda School s cool Waddinxveen Stichting Vrienden Brede School Mentorproject Financiering Gouda Waddinxveen Uitdagingen Ter afsluiting... 46

4 Pagina 4 Voorwoord School s cool Het programma School s cool biedt leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van groep 8 naar de brugklas. School s cool draait in Gouda al 8 jaar en is bekend onder de naam Brede School Mentorproject. Verdeeld over 8 lichtingen zijn in Gouda in totaal ruim 200 aankomende brugklassers aan een thuismentor gekoppeld. School s cool is in 2014 ook in Waddinxveen gestart en valt net als Gouda onder de Brede School Gouda. School s cool past binnen de pedagogische visie van de Brede School. Positief benaderen Positieve aandacht is het kernwoord bij School s cool. De thuismentor probeert daarmee de leerling op het goede spoor te houden en schooluitval te voorkomen. Deze extra ondersteuning helpt jongeren hun kwaliteiten beter te ontwikkelen. We gaan in dit verslag nader in op de achtergronden van de leerlingen, hun thuismentoren, de ondernomen activiteiten en de resultaten van de begeleiding. Mooie resultaten De leerlingen in het project scoren vergelijkbaar of zelfs beter dan de gemiddelde scholier in Nederland, ondanks de aanwezige risicofactoren bij deze leerlingen. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zitten beter in hun vel op school. De leerlingen zijn tijdens hun mentoraat allemaal overgegaan naar de tweede klas. Leerlingen van de eerste lichtingen in Gouda hebben inmiddels eindexamen gedaan. Hiervan heeft 89% het einddiploma gehaald. In dit jaarverslag gaan we nader in op deze mooie resultaten. Tijdens onze activiteiten is fantastisch te zien hoe de diversiteit binnen School s cool leidt tot mooie ontmoetingen tussen verschillende culturen en leeftijdsgroepen. Zo dragen de thuismentoren een belangrijk steentje bij aan een positieve beweging in de stad. Uitbreiding naar randgemeenten We zijn oriënterend in gesprek met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

5 Pagina 5 School s cool en Passend Onderwijs School s cool is bedoeld om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te overbruggen. In die zin is School s cool te zien als een voorbeeld van een overgangsarrangement naar het voortgezet onderwijs en daarmee een preventief aanbod om afstroom van leerlingen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. U leest hierover meer in dit jaarverslag Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Projectleiding

6 Pagina 6 1. Wat is School s cool? 1.1. Brugklassers kansen geven School s cool biedt leerlingen extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger als thuismentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met alles wat aan school en vrije tijd raakt. De basisscholen dragen de kinderen voor. De bezoeken aan huis starten eind groep 8 en lopen door tot in de tweede klas van de middelbare school. Het project wordt uitgevoerd als een van de activiteiten van de Brede School Gouda. Preventieve insteek Bij leerlingen in het mentorproject is sprake van één of meer risicofactoren. De leerlingen vallen daarmee onder de groep overbelaste jongeren 1. Hierbij heeft het wekelijkse bezoek aan huis een grote meerwaarde, omdat meer inzicht ontstaat in de (dagelijkse) problemen waar de leerlingen tegenaan lopen, waar de knelpunten liggen in het contact tussen school en de ouders en op welke manier dat contact bevorderd kan worden. Daarmee heeft School s cool een preventieve werking. School s cool selecteert leerlingen op risicokenmerken en minder aan de hand van daadwerkelijke problemen. Zo proberen we vanuit preventief oogpunt een positieve bijdrage te leveren aan de schoolloopbaan en de toekomst van de jongere, de 1 Kohnstammlezing 2008: Niemand houdt van ze, door P. Winsemius c.s., Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid.

7 Pagina 7 omgeving positief te beïnvloeden en een steentje bij te dragen aan een positieve sfeer in gemeenten Belang van mentoring Het kabinet Rutte II zet stevig in op het tegengaan van voortijdig schooluitval (vsv). Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal zijn. Zoveel mogelijk jongeren en startkwalificatie: dat is in de eerste plaats goed voor de jongere zelf. Jongeren met een startkwalificatie komen vijf keer minder vaak voor in criminaliteitscijfers. Ze vinden ook beter hun weg op de arbeidsmarkt: de kans op werkloosheid is voor jongeren zonder startkwalificatie twee keer zo hoog. Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie is ook gunstig voor ons allemaal: goed opgeleide arbeidskrachten dragen immers bij aan economisch herstel 2. Voortijdig schoolverlaten (vsv) komt relatief vaak voor bij leerlingen uit de lagere sociale milieus (laag opleidingsniveau ouders), leerlingen uit eenoudergezinnen, leerlingen die met een achterstand naar het voortgezet onderwijs gaan (lage Citoeindscores), allochtone leerlingen en leerlingen uit de grote steden. Als sprake is van een cumulatie van deze factoren neemt de kans op vsv sterk toe 3. Ook kinderen uit gezinnen waarvan de ouders geen betaald werk hebben lopen een groter risico op schooluitval. Binnen het voortgezet onderwijs komt vsv voornamelijk voor in het vmbo en veel minder in havo en vwo. Binnen het vmbo komt vsv het meest voor in het leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo) en vooral op het laagste niveau, dat van de basisberoepsgerichte leerweg 4. Onderzoek van Traag 5 toont aan dat achterblijvende schoolprestaties in de brugklas de belangrijkste risicofactor is van voortijdig schoolverlaten naast het gebrek aan motivatie, de school niet leuk vinden en het behoren tot de lagere sociaal economische klassen. Tevens blijkt uit haar onderzoek dat het tonen van interesse door ouders in de schoolactiviteiten van hun kind een preventieve werking heeft op het voorkomen van schooluitval Effecten van School s cool Het Nederlands Jeugdinstituut noemt mentoring een van de preventieve interventies om voortijdig schooluitval te voorkomen 6. Uit landelijk onderzoek 7 blijkt dat 2 Ministerie van OCW, Aanval op Schooluitval 3 Zie voetnoot 2. 4 Vertrouwen in de school, over de uitval van overbelaste jongeren. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Amsterdam University Press, Amsterdam Traag, T, Early school-leaving in the Netherlands. A multidisciplinary study of risk and protective factors explaining early schoolleaving, NJI databank: wat werkt bij voortijdig schoolverlaten

8 Pagina 8 mentoring leidt tot minder voortijdig schooluitval op latere leeftijd 8 en daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt 9. Ook onderzoek in opdracht van het Oranje Fonds 10 naar de effecten van mentoring toont aan dat jongeren die kampen met problemen thuis of op school baat hebben bij deze preventieve interventie. Een thuismentor vergroot het zelfvertrouwen en de schoolvaardigheden van de jongeren. Sociaal-emotionele ondersteuning leidt tot positieve verandering in enerzijds zelfvertrouwen en anderzijds sociale vaardigheden. Doelgerichte meer praktische ondersteuning is van belang voor het bereiken van veranderingen op cognitief vlak. Het onderzoek concludeert verder dat een goede match niet alleen belangrijk is voor de leerling maar ook voor de thuismentor. Thuismentoren die de jongere centraal stellen in hun begeleiding, maar ook oog hebben voor hun eigen leeropbrengsten, zijn succesvoller in het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere. Leerlingen krijgen door een thuismentoraat meer zelfvertrouwen (48%), hebben meer vertrouwen in de toekomst (57%), hebben verbeterde schoolcijfers (41%), ontmoeten nieuwe mensen in andere netwerken (50%) en hebben betere sociale vaardigheden (48%). Zo blijkt uit specifiek onderzoek naar de effecten van School s cool Amsterdam 11. Uit onderzoek naar de effecten van School s cool Utrecht 12 blijkt dat leerlingen die meedoen aan School s cool voor een groter deel op hetzelfde onderwijsniveau blijven als waarop ze begonnen zijn (67%) dan de controlegroep die niet meedoet aan School s cool. Naar verhouding volgen meer leerlingen een hoger onderwijsniveau dan de controlegroep Mentoren geven aandacht en structuur Bij inschrijving van de thuismentoren letten we vooral op persoonlijkheid: zijn de thuismentoren in staat zich te verplaatsen in de leefwereld van brugklassers? Kan de thuismentor de positieve aandacht en begeleiding bieden die deze jongeren nodig hebben? 7 Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van mentoring onderzocht, Movisie Effecten van School`s cool op de middellange termijn, Sardes Steeg, M. van der, en D. Webbink, 2006, Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten, CPB Document 107, 10 ISW, Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid, Met mentoring naar de TOP! Toekomst, Ontwikkeling en Perspectief, Evaluatie Stimuleringsprogramma Mentorprojecten, Dr. Menno Vos, Effecten van School`s cool op de middellange termijn, Sardes Noorda, J., Draaisma, A. en Dijk, A. van (2013), One small step for mentors, one giant step for mentees. Effectevaluatie van mentorproject School s cool Utrecht. Amsterdam, Noorda en Co

9 Pagina 9 De thuismentoren - helpen hun leerling zelfstandig huiswerk te maken - motiveren hun leerling voor schoolzaken - praten met hun leerling over school en situaties die zich daar voordoen - praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind - bevorderen het contact tussen ouders en school - gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school. De begeleiding is dus nadrukkelijk breder dan het huiswerk en het aanreiken van leervaardigheden. Dit is overigens wel de belangrijkste reden voor basisscholen om kinderen voor te dragen (zie H. 4). De begeleiding door de thuismentor vindt bij de leerling thuis plaats. Hierdoor krijgen de thuismentoren beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar leerlingen en ouders tegenaan lopen. Op deze manier vindt ook makkelijker een gesprek plaats met ouders van leerlingen. De thuismentoren van School s cool worden nadrukkelijk als vrijwilliger ingezet en niet als professionals, ook al hebben sommige mentoren die bagage zeker in huis.

10 Pagina Goede koppeling is belangrijk Een goede koppeling tussen gezin en thuismentor is belangrijk om een mentoraat tot een goed einde te brengen. Hoe beter de thuismentor bij de leerling past, des te groter de kans dat beiden hieruit voordeel en voldoening halen. Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek (zie H. 2). Op basis van de gesprekken met leerlingen en hun ouders zoeken we een geschikte thuismentor bij de leerling. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met eventuele voorkeuren van de leerling en ouders als van de thuismentoren. Persoonlijkheid, bepaalde karaktereigenschappen zoals het openstaan voor de leerling en ervaring van de thuismentoren zijn hierbij leidend. Bij de koppeling worden behalve de voorkeuren van alle betrokkenen ook factoren meegewogen als leeftijd, geslacht, etniciteit, persoonlijkheid, werkervaring en interessegebieden van de thuismentor. Verder spelen ook praktische zaken een rol zoals de reisafstand (het is handig als thuismentor en leerling niet te ver uit elkaar wonen), tijd (sluiten de tijdschema s van beiden zodanig op elkaar aan dat ze wekelijks kunnen afspreken) en het aantal beschikbare thuismentoren in relatie tot het aantal aangemelde leerlingen. Alle aspecten meewegend vindt de koppeling uiteindelijk voor het grootste deel plaats op basis van de ervaring die inmiddels is opgedaan én het juiste gevoel bij de projectleiding.

11 Pagina School s cool landelijk Amsterdam was de eerste stad waar School's cool van start ging. Gouda volgde als derde stad. Vanaf eind 2014 treden we naar buiten onder de landelijke naam School s cool. Wij zijn als School s cool Gouda met 14 vestigingen aangesloten bij Stichting School s cool Nederland en nemen actief deel aan het landelijk platform. Deze stichting is in maart 2012 opgericht om de krachten te bundelen en School s cool landelijk beter op de kaart te zetten én te houden. Dit streven begint zijn vruchten af te werpen. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse School s cool is een effectieve, relatief goedkope en renderende interventie om onderwijskansen te vergroten en schooluitval te verminderen. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) die het economisch adviesbureau LPBL op verzoek van School s cool Nederland heeft uitgevoerd. Dit onderzoek - mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Kinderpostzegels Nederland - laat zien dat iedere geïnvesteerde euro ruimschoots meer dan 1 euro op aan baten oplevert. De baten stijgen wanneer leerlingen niet terugvallen naar een lager onderwijsniveau waar dat zonder de inzet van de mentor wel was gebeurd. De baten stijgen ook naarmate meer leerlingen een startkwalificatie halen. Belangrijk voor een positief batig saldo is dat School s cool zich richt op leerlingen in een risicosituatie. Voor de MKBA zijn de gegevens gebruikt van School s cool Gouda, School s cool Utrecht en School s cool IJmond. 4 Young People Deze jongerenafdeling van ICM Opleidingen & trainingen heeft interessant scholingsaanbod voor onze jongere thuismentoren (< 35 jaar). Zij kunnen tegen lage prijzen en vaak met extra korting deelnemen aan het scholingsaanbod. Deze mogelijkheid kan het voor jongere mentoren aantrekkelijker maken om thuismentor te worden. Samenwerking met Rabobank Foundation School s cool Nederland is een samenwerking aangegaan met de Rabobank Foundation voor de komende 3 jaar. Dankzij een donatie van dit fonds kunnen we landelijk groeien van 15 naar 25 vestigingen en de professionaliseringsslag maken die daarvoor nodig is.

12 Pagina School s cool Gouda 3.1. Welke leerlingen Voordracht vanuit basisscholen De leerkrachten van groep 8 of de intern begeleiders van de basisscholen dragen de leerlingen voor die in aanmerking komen voor School s cool. Criteria voor selectie zijn moeite met leervaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of weinig weerbaar, taalachterstand, gezinsomstandigheden en/of zwakke integratie in de Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren hebben ook Bureau Jeugdzorg, Stek, Kwadraad en de GGD contact gezocht met School s cool Gouda om leerlingen voor te dragen. Na aanmelding schrijft de projectleiding de leerling op school in met gebruik van een standaard vragenlijst. Bij dit gesprek zijn naast de intern begeleider en/of de leerkracht ook de ouder(s) en de leerling aanwezig. Vervolgens beoordeelt de projectleiding of de leerling in aanmerking komt voor het project. Daarna zoekt de projectleiding een thuismentor die bij deze specifieke leerling past. Met dit programma bereiken we een diverse groep van jongeren over heel Gouda (tabel 1). Van de deelnemers heeft 78% een niet-westerse achtergrond 13 : 55% heeft een Marokkaanse achtergrond en 23% een andere niet-westerse achtergrond. Van de deelnemers is 56% jongen en 44% meisje. De meeste leerlingen wonen in Gouda Oost (21%) en Goverwelle (19%). 13 Beide ouders of een van de ouders geboren in niet-westers land

13 Pagina 13 Tabel 1: Achtergrond leerlingen Achtergrond Aantal leerlingen 2007 t/m Totaal % 14 Culturele achtergrond (1 of beide ouders) Marokkaans Ander niet W-E land Nederlands Ander W-E land Totaal Meisje/Jongen Meisje Jongen Totaal Verdeling over stad Gouda Oost Goverwelle Bloemendaal Plaswijck Korte Akkeren Gouda Noord Kort Haarlem Achterwillens Binnenstad Overig Totaal Reden van aanmelding Bij de leerlingen die worden voorgedragen is vaak sprake van meerdere risicofactoren. In de meeste gevallen noemen de basisscholen een combinatie van de risicofactoren zoals leren, thuissituatie, gedrag en straat. Het hebben van leerproblemen wordt het meest genoemd als risicofactor en het feit dat de ouders om diverse redenen onvoldoende begeleiding kunnen. De ouders zien een extra ondersteuning van hun dochter of zoon als een welkome aanvulling. Regelmatig wordt de thuissituatie en iets minder vaak het gedrag van de leerling als risicofactor genoemd. Voor een aantal leerlingen vormt de aantrekkingskracht van andere kinderen op straat een probleem. Leerlingen bij School s cool Gouda hebben vaak problemen met het leren van taal (zie tabel 2). 14 Afgerond op gehele getallen. 15 Ander niet W-E land = Ander niet West-Europees land, te weten Afghanistan, Algerije, Angola, Antillen, Burundi, China/Vietnam, Egypte, Ghana, Irak, Israël, Kosovo, Litouwen, Marokko, Somalië, Suriname, Sri Lanka, Thailand en Turkije. 16 Ander W-E land= Ander West-Europees land, te weten België, Frankrijk en Duitsland. 17 Waddinxveen, Moordrecht, Reeuwijk.

14 Pagina 14 Tabel 2: Achtergrond leerlingen in project Achtergrond leerling 2014 Totaal t/m 2014 Accent mentoraat - leervaardigheden sociale vaardigheden algemene ontwikkeling wegwijs maken op school Tweetalig opgevoed Eenouder gezin Geen van ouders werkt Dyslexie ADD of ADHD Autisme Andere hulp aanwezig in gezin % Zo wordt 69% tweetalig opgevoed. Bij een aanzienlijk deel daarvan spreken de ouders thuis geen of gebrekkig Nederlands. Van de leerlingen heeft 6% dyslexie. Gemiddeld ligt dit percentage in Nederland voor kinderen van deze leeftijd op 3,6% 19. Deze factoren kunnen mede oorzaak zijn voor de vaak grote taalachterstand (1 tot 2 leerjaren), die veel leerlingen volgens opgave van de basisscholen bij aanvang van het project hebben. Thuismentoren merken regelmatig dat de leerlingen moeite hebben met begrijpend lezen. Van de leerlingen komt 19% uit een eenoudergezin (vader of moeder overleden of geen contact (meer) met vader of moeder. In 14% van de gezinnen hebben beide ouders geen werk, hetgeen vaak gepaard gaat met een slechte financiële situatie. Bij 16% van de leerlingen is sprake van aanvullende professionele ondersteuning in het gezin of voor de leerling via onder meer Bureau Jeugdzorg. Nadruk mentoraat De nadruk van het mentoraat moet volgens de basisscholen meestal gericht zijn op het ondersteunen van leervaardigheden (zie tabel 2). Het ondersteunen bij sociale vaardigheden (faalangst, te weinig zelfvertrouwen, pestgedrag) wordt bij de helft van de leerlingen genoemd. Bij een kleiner deel van de leerlingen wordt ook het helpen bij de algemene ontwikkeling en/of het wegwijs maken bij het Nederlandse onderwijssysteem als reden genoemd. Vaak gaat het om een combinatie van vaardigheden. 18 Professionele hulp als Jeugdzorg, Stek, maatschappelijk werk. 19 Steunpunt Dyslexie

15 Pagina 15 Deelname basisscholen Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Gouda aangeschreven om leerlingen voor te dragen. Inmiddels hebben 22 van de 27 basisscholen in Gouda ervaring met School s cool Gouda (tabel 3). Ook leerlingen op het speciaal basisonderwijs (SBO) die uitstromen naar het voortgezet onderwijs op minimaal Vmbo niveau kunnen in aanmerking komen voor een thuismentor. In 2014 zijn geen leerlingen aangemeld vanuit het SBO. Soms trekt het voortgezet onderwijs aan de bel, omdat in de brugklas blijkt dat een leerling baat zou kunnen hebben bij een thuismentor. In 2014 zijn geen leerlingen aangemeld vanuit het voortgezet onderwijs. Tabel 3: Aanmeldingen leerlingen vanuit basisscholen Basisschool Grondslag 20 Aantal 2014 Totaal 2007 t/m 2014 Al Qalam ISL Casimir N-BZ 1 3 De Bijenkorf RK 4 14 De Carrousel BZ 0 5 De Kas OB 2 8 De Oostvogel SBO 0 4 De Ridderslag VS 3 12 De Triangel IC 1 6 Goejanverwelleschool PC 1 33 Goudakker 21 RK 1 7 Het Avontuur SBO 0 1 Het Vlot OB 1 8 Julianaschool PC 2 3 Kon. Wilhelminaschool PC 0 3 Livingstoneschool PC 3 8 Plaswijckschool PC 1 11 St. Aloysiusschool RK 0 3 t Carillon RK 0 10 t Palet OB 0 24 Wereldwijs 22 OB 2 13 Westerschool PC 0 1 Weth. Luidensschool OB 2 6 Overig 23 RK en OB 0 5 Totaal RK = Rooms Katholiek, PC = Protestants Christelijk, ISL = Islamitisch, OB = Openbaar, BZ = Bijzonder onderwijs, N-BZ = Neutraal Bijzonder onderwijs, REF = Reformatisch, IC = Interconfessioneel, VS = Vrije School, SBO = Speciaal Basisonderwijs 21 Voorheen De Kindervriend 22 Inclusief leerlingen van de voormalige Nieuw Burgvlietschool 23 De Venen Reeuwijk (OB); St. Jozefschool Moordrecht (RK); De Meander Internationale Schakelklas

16 Pagina 16 De gemiddelde Cito-score van leerlingen in het project is aanzienlijk lager dan gemiddeld in Nederland (tabel 4). Tabel 4: Gemiddelde citoscore project tov landelijk Jaar Gemiddelde citoscore project Gemiddelde landelijke citoscore ,7 535, , ,5 535, , , , , , De meeste leerlingen van School s cool Gouda (56%) hebben een Cito-score tussen de 511 en 530 (tabel 6). Enkele leerlingen hebben een lagere of een hogere score. Van de leerlingen doet 16% niet mee aan de Cito-toets. Een enkele school kiest voor de NIO-toets in plaats van de Cito-toets. Doorgaans doorlopen leerlingen de NIO-toets om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een lwoo-indicatie. Tabel 6: Citoscore leerlingen in het project Citoscore Aantal leerlingen in 2014 Totaal t/m 2014 % 25 Geen cito Totaal Cito-rapport: Terugblik en resultaten Afgerond op gehele getallen.

17 Pagina Leerlingen naar de brugklas Het project bereikt leerlingen op alle niveaus (grafiek 2). Van de School s cool leerlingen gaat 54% naar het Vmbo-b/k (incl lwoo), 31% naar Vmbo-t/Havo en 14% naar Havo/VWO. Grafiek 2: Verdeling leerlingen over typen voortgezet onderwijs School s cool leerlingen gaan naar vrijwel alle middelbare scholen in Gouda (tabel 7 en grafiek 3). De meeste leerlingen gaan naar de Vmbo-locatie van de Goudse Waarden en De Meander. Tabel 7: Aantal School s cool leerlingen op VO scholen Middelbare scholen 2014 Totaal t/m % 2014 Goudse Waarden De Meander GSG Leo Vroman Antonius College Wellant college t Coornhert Gymnasium Driestar Overig Totaal Coenecoop College Boskoop en Waddinxveen, Tobiasschool Den Haag, de Piloot (cluster IV school) Rotterdam

18 Pagina 18 Percentage School's cool leerlingen Goudse Waarden De Meander Antonius College GSG Leo Vroman Wellant college t Coornhert Gymnasium Overig Grafiek 3: Percentage School s cool leerlingen op VO-scholen 3.3. Thuismentoren In 2014 hebben zich in Gouda 17 en in Waddinxveen 4 nieuwe vrijwilligers aangemeld om thuismentor te worden. Na een kennismakingsgesprek hebben we in Gouda 12 en in Waddinxveen 3 nieuwe mentoren ingeschreven. De belangrijkste reden voor vrijwilligers om zich aan te melden is dat ze jongeren een extra kans willen geven op een goede schoolloopbaan en een positieve bijdrage willen leveren aan de Goudse samenleving. Sommige vrijwilligers vinden het prettig om dit in een afgebakende periode van bijna 2 jaar te kunnen doen. De groep thuismentoren is zeer gevarieerd: de jongste thuismentor is 23 jaar 27 en de oudste thuismentor is 74 jaar. Van de thuismentoren is 69% vrouw en 31% man (tabel 8). De meeste thuismentoren hebben werk (van ambtenaar tot ondernemer). Sommige thuismentoren zoeken (ander) werk en zien hun mentoraat als een goede mogelijkheid om ervaring op te doen met coaching. Enkele thuismentoren kunnen niet meer werken vanwege ziekte of een arbeidshandicap of zijn met pensioen. Er zijn thuismentoren zonder kinderen, thuismentoren met jonge kinderen of met kinderen die het huis al uit zijn. Het aantal thuismentoren met een niet-westerse achtergrond neemt iets toe (nu 6,7%). Thuismentoren komen uit bijna alle wijken in Gouda. Enkele thuismentoren komen uit omringende gemeenten. 27 In principe gaan we uit van een minimale leeftijd van 18 jaar. Hiervan wijken we in specifieke situaties af, mede bij maatschappelijke stages.

19 Pagina 19 Tabel 8: Gegevens thuismentoren Aantal Kenmerken Totaal t/m 2014 % 28 Vrouw/Man Vrouwen Mannen Totaal Verdeling over stad Bloemendaal Goverwelle Binnenstad Plaswijck Kort Haarlem 20 9 Gouda Noord 16 7 Korte Akkeren 14 6 Achterwillens 12 6 Nieuwe Park 7 3 Gouda Oost 3 1 Overig Totaal Training en begeleiding mentoren Training Basisvaardigheden Nieuwe thuismentoren krijgen een basistraining van twee avonden. De eerste avond staat in het teken van vertrouwen bouwen en communicatie. De tweede avond gaat over motiveren en activeren en omgaan met weerstand. In totaal hebben 16 nieuwe thuismentoren meegedaan aan de basistraining. Verder zijn er 29 intervisiebijeenkomsten geweest verdeeld over 8 groepen van 7 tot 9 thuismentoren per groep. Bij deze bijeenkomsten wisselen de thuismentoren en de mentorcoördinator ervaringen uit en geven elkaar tips. Na afsluiting van hun mentoraat is er nog een slotbijeenkomst voor de thuismentoren waarbij zij terugblikken op hun begeleiding. 28 Afgerond op ronde getallen. 29 Haastrecht, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Oudewater, Reeuwijk, Rotterdam en Waddinxveen.

20 Pagina 20 Themabijeenkomsten Per jaar organiseren we twee themabijeenkomsten waaraan alle ingeschreven thuismentoren kunnen deelnemen. In 2014 ging het om: 1. Motiveren van je leerling. Motivatie is binnen ons project een terugkerend onderwerp bij intervisiebijeenkomsten. Zeggen dat je iets wil doen en het vervolgens ook uitvoeren, hangen niet vanzelfsprekend met elkaar samen. Rita Blaak - orthopedagoge van JSO Expertisecentrum voor Jeugd, samenleving en ontwikkeling - vertrok vanuit de stelling dat je motiveren kunt leren. Ze gaf daarbij het belang aan om uit te gaan van de kwaliteiten die je als mentor kan en wil inzetten. Maar daagde ons ook uit na te denken over de kwaliteiten die onze leerlingen goed kunnen gebruiken. Alle veranderingen in de puberteit bij de leerling zelf en de invloeden van de omgeving maken deze periode verre van simpel. Het verklaart de wisselende motivatie, concentratieproblemen, lichamelijke onrust en de moeite met planning op de korte en langere termijn. Wat dit betekent voor de begeleiding? Goed contact houden, in gesprek blijven, luisteren, belonen, kleine stapjes in het hier en nu en het versterken van zelfvertrouwen en zelfstandigheid! Dat waren de adviezen waarmee alle mentoren gemotiveerd naar huis gingen. 2. In veilige handen Annemarie Stomphorst en Rita Clement van Veilig thuis, het voormalig advies- en meldpunt kindermishandeling, verzorgden dit jaar de tweede themabijeenkomst. Aanleiding was de verplichting die ook School s cool heeft om een meldcode te hebben voor het geval mentoren een niet-pluis gevoel hebben bij een leerling. Dat komt gelukkig zelden voor. De preventieve insteek van het mentorproject past dan ook mooi binnen de benadering die Veilig thuis hanteert: bespreek je zorgen en blijf er niet mee rondlopen. Als mentoren zich zorgen maken over het gezin waar zij komen, kunnen zij die zorg delen tijdens de intervisiebijeenkomsten of met de projectleider. Als er meer nodig is, kan de mentor al dan niet samen met de projectleider de zorg met de ouders bespreken. Als we er zelf niet uitkomen, kunnen we advies vragen bij Veilig thuis. Een zinvolle avond die tot een geanimeerde discussie leidde. Workshop Toolkit Huiswerkbegeleiding Marleen Esmeijer van Studiekring Gouda verzorgde dit najaar voor de tweede maal kosteloos de workshop Toolkit Huiswerkbegeleiding. Daarbij kregen de mentoren een eigen toolkit met tips en trucs over planning, structuur, motivatie en discipline.

21 Pagina 21 Zo kunnen zij hun brugklasser nog beter begeleiden bij alles wat aan school raakt. Omdat Marleen zelf ook thuismentor is geweest, kon zij goed aansluiten op de situatie van de thuismentoren. Meldcode Sinds 1 juli 2013 is de Brede School en daarmee ook School s cool verplicht een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Met behulp van de toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een eerste versie 30 ontwikkeld in In 2014 is de meldcode in relatie tot het mentoraat (mentoren en projectleiding) uitgewerkt en in gebruik genomen Totaal 60 mentorkoppels actief in 2014 De mentoraten duren normaal gesproken ruim 1,5 jaar. In het schooljaar 2013/2014 hadden 26 brugklassers een thuismentor. Daarvan hebben 22 mentorkoppels hun mentoraat eind 2014 met succes afgerond. In 2014 zijn 34 nieuwe mentorkoppels gestart. 30 We hebben daarbij tevens gebruik gemaakt van het materiaal dat reeds door School s cool Breda was ontwikkeld.

22 Pagina 22 Over de afgelopen 8 jaar hebben we inmiddels 217 leerlingen aan een thuismentor gekoppeld. Er zijn inmiddels 183 mentoraten afgesloten. Bij 5 leerlingen (circa 3%) duurde het mentoraat korter, omdat zij aan die begeleiding voldoende hadden om goed zelfstandig verder te gaan. Circa 15% van de leerlingen is voortijdig gestopt (zie grafiek 4). Gebrek aan steun vanuit ouders en gebrek aan motivatie bij leerlingen zijn belangrijke redenen voor het voortijdig stoppen. Aantal mentoraten Onvoldoende steun vanuit ouders Onvoldoende motivatie bij leerling Verhuizing leerling naar andere woonplaats Grafiek 4: Redenen voortijdig stoppen mentoraten Leerling had professionele hulp nodig. Problematiek te zwaar voor vrijwillige thuismentor Mentor moest wegens omstandigheden stoppen. Nieuwe mentor niet meer wenselijk De meeste huisbezoeken vinden wekelijks plaats en duren gemiddeld 1,5 uur. Soms heeft een leerling voldoende aan 1 uur (beperkte concentratieboog, meestal Vmbolwoo leerlingen) of is 2 uur nodig (meer tijd nodig voor huiswerk, meestal Vmbot/havo/vwo leerlingen) Op andere wijze actief Naast de mentoraten zijn we ook op andere wijze actief binnen en met School s cool Gouda. Deze extra activiteiten bieden de leerlingen de mogelijkheid hun blik te verruimen. Dit kan hen stimuleren bij hun schoolopleiding. De leerlingen maken op deze wijze kennis met een bredere leefwereld dan ze doorgaans gewend zijn. En leerlingen en thuismentoren komen zo onderling met elkaar in contact. Winterhappening In 2014 vonden de voorbereidingen plaats voor de winterhappening op woensdag 21 januari 2015 voor de 7 e en 8 e lichting, ook dit jaar bij het ROC ID college Gouda. Tijdens deze avond namen we afscheid van alle koppels van de 7 e lichting. Daarvan zitten de leerlingen inmiddels in de 2 e klas. De koppels konden kiezen uit diverse

23 Pagina 23 workshops: Koken met Hetty Bos en Corrie Lammers, schermen met Symke Haverkamp en Andre van de Kuit en tafeltennissen bij tafeltennisvereniging Vriendenschaar. Bovendien zette een aantal docenten van het ROC ID college zich actief in: bij Monique Messing konden leerlingen een feestkapsel maken, bij Kirby Brinkman nagels en handen verzorgen en bij Marieke Moerkerk deelnemen aan de workshop geluk. Ook gaf Francis Frionnet van Kunstpunt Gouda vanwege het grote succes 2 jaar geleden opnieuw een workshop fotografie, We hebben daarna samen een voortreffelijke maaltijd gegeten die tijdens de kookworkshop was klaargemaakt. Deze winterhappening vereerde Daphne Bergman ons met een bezoek. Een van de leerlingen stelde haar een aantal vragen. Vervolgens deelde zij certificaten uit aan de afscheidnemende koppels. Jan Hogendoorn, directeur van de Meander en Dick Mol, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen, deelden de koppels onze nieuwe tasjes met een fietsbel uit. Opnieuw waren ook veel ouders en broertjes en zusjes aanwezig bij het officiële gedeelte. Veel ouders hadden iets lekkers gebakken, waarvan we allemaal heerlijk gegeten hebben.

24 Pagina 24 Geluksroute Eind maart deden we mee met de Geluksroute in Gouda. De Geluksroute wordt in diverse plaatsen in het land georganiseerd en vond in Gouda plaats op 29 maart De Geluksroute houdt in dat er door de stad een route loopt waar op diverse plaatsen geluksbrengers en gelukplukkers elkaar ontmoeten. Je deelt met elkaar waar je gelukkig van wordt en verspreidt zo geluk. Wij mochten op de prachtige locatie van het Centrum voor Media en Gezondheid aan de Peperstraat voor de camera uitspreken waar we als mentor, leerling of als koppel gelukkig van worden. En natuurlijk kwamen er ook geluksplukkers langs om in ons geluk te delen. Het was een mooie dag waarop veel genetwerkt werd. Stadswandeling Een van onze mentoren Pieter Verhage weet veel af van de geschiedenis van Gouda. Hij deelde zijn kennis en enthousiasme tijdens een historische stadswandeling door het centrum van Gouda. Een klein groepje van mentoren en leerlingen kwam tijdens deze wandeling veel te weten over hun eigen stad.

25 Pagina 25 Zomeractiviteit De zomeractiviteit vond dit jaar plaats bij golfbaan IJsselweide waar we een golfclinic kregen. Er waren ruim 40 mentorkoppels aanwezig. Zij kregen eerst instructie en konden vervolgens met elkaar aan de slag, eerst met afslaan en vervolgens met putten. Vervolgens hebben we met elkaar geluncht bij de fraaie moestuintjes van de Brede School.

26 Pagina Effecten 4.1. Schoolresultaten Tot nu toe gaan alle leerlingen die in het project meedoen over naar de 2 e klas. Van de 183 leerlingen over de afgelopen vijf jaren hebben 150 leerlingen het traject afgemaakt. Daarvan is 13% een onderwijsniveau hoger gaan volgen dan waarop zij gestart zijn, 9% volgt het hoogste niveau van het dakpanadvies 31 van de basisschool, 72% zit op hetzelfde onderwijsniveau als waarop zij gestart zijn en 6% volgt in de 2 e klas een lager onderwijsniveau (tabel 9). Ondanks de bijzondere achtergrond van de leerlingen scoren de leerlingen in het project vergelijkbaar met of zelfs beter dan de gemiddelde scholier in Nederland. Uit landelijke gegevens blijkt dat in het 3 e leerjaar van het voortgezet onderwijs gemiddeld 4% van de leerlingen boven het onderwijsniveau zit waarop zij gestart zijn, 88% zit op hetzelfde niveau en 7% zit onder dit niveau 32. Tabel 9: Schoolniveau in 2 e klas voortgezet onderwijs Aantal leerlingen Totaal 2007 t/m 2014 Percentage project Percentage Niveau hoger Niveau hoogste dakpanadvies 14 9 Niveau zelfde Niveau lager Overig 34 2 Totaal aantal NL 33 Van de leerlingen waarvan dit bekend is, heeft 89% van lichting 1 t/m 4 een diploma behaald: 87% heeft een Vmbo-diploma en 2% een Havo-diploma (tabel 10). Van deze leerlingen heeft 11% geen diploma gehaald. Een deel daarvan probeert via de Vavo 35 alsnog een diploma te halen. Van 10% van de leerlingen is de verdere schoolloopbaan niet bekend. 31 Dakpanadvies is een gecombineerd advies van twee niveaus. 32 Studievoortgang in het voortgezet onderwijs 33 Studievoortgang in het voortgezet onderwijs, afgerond op ronde getallen 34 Gemengde op- en afstroom of overige doorstroom 35 Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen

27 Pagina 27 Tabel 10: Diploma voortgezet onderwijs School s cool leerlingen Niveau Aantal Percentage Vmbo b Vmbo k Vmbo t/mavo Havo 1 2 VWO geen diploma 5 11 Totaal aantal Evaluatie van mentoraten Na afloop van het mentoraat vragen we alle leerlingen, hun ouders en thuismentoren een vragenlijst in te vullen over de begeleiding. In 2014 hadden we een gemiddelde respons van 91% (thuismentoren 100%, leerlingen en ouders 82%). Uit de voor deze doelgroep zeer hoge respons blijkt de betrokkenheid van leerlingen, ouders en thuismentoren bij dit project. Zo krijgen we goed inzicht in de effecten van het project. De reacties op de vragenlijsten zijn zeer positief. De meeste ouders en leerlingen vullen op de vragenlijsten in dat het goed of beter gaat op de middelbare school dan op de basisschool. Er is meer contact tussen ouders en school (vaker aanwezig op ouderavonden). In bijna alle gevallen spelen thuismentoren een rol bij oudergesprekken op school: voorbespreken met leerling en ouders, meegaan en/of nabespreken met leerling en ouders. Van de leerlingen zou 94% en van de ouders zou zelfs 100% anderen aanraden om met dit project mee te doen! Daaruit blijkt dat zowel ouders als leerlingen de aanwezigheid van de thuismentor zeer waarderen Meerwaarde voor leerlingen De leerlingen gaven aan vooral geleerd te hebben van hun thuismentor bij: het omgaan met moeilijke situaties en het plannen van huiswerk, het huiswerk maken, het gebruiken van hun agenda, het geloven in jezelf en het doorzetten (zie grafiek 5). 36 VWO leerlingen pas in 2016 aan de orde

28 Pagina 28 Grafiek 5: Wat heb je van je thuismentor geleerd?

29 Pagina 29 De leerlingen hebben vooral veel aan hun thuismentor gehad bij: iemand hebben om mee te praten, meer zelfvertrouwen krijgen en hulp bij huiswerk (grafiek 6). Grafiek 6: Wat heb je aan je thuismentor gehad?

30 Pagina 30 Waardering voor mentoraat Grafiek 7 geeft weer wat leerlingen invullen op een schaal van 1 tot 10 op de vraag hoe belangrijk de thuismentor voor hen was. Daarbij gaven de leerlingen de volgende rapportcijfers: - hoe belangrijk was de thuismentor voor je? 8,0 - hoe vond je het om een thuismentor te hebben? 8, Hoe belangrijk was je thuismentor voor je? Hoe belangrijk was je thuismentor voor je?

31 Pagina 31 8 Hoe vond je het om een thuismentor te hebben? Hoe vond je het om een thuismentor te hebben? Grafiek 7: Waardering leerlingen voor thuismentor Leerlingen over het belang van hun thuismentor: Eerst had ik er moeite mee hoe ik huiswerk moest doen, maar mijn mentor heeft me erg goed geleerd om het onder controle te houden. Mijn mentor heeft mij geleerd hoe ik huiswerk moet maken. Als ik iets niet snapte op school dan hielp mijn mentor me daarmee. Mijn mentor kon me elke keer uitleggen hoe ik mijn huiswerk moest doen als ik het niet begreep. Voor een probleem met mijn huiswerk kon ik altijd bij mijn mentor terecht. Mijn mentor kon saaie dingen leuk en gezellig maken. Ik vond het fijn om te leren plannen, want dat vind ik heel erg lastig! Mijn mentor heeft mij geleerd hoe ik het beste kon leren. Mijn mentor hielp me met wiskunde en soms deden we een spelletje. Nu weet ik hoe ik dingen moet oplossen als ik iets niet begrijp. Wat ik leuk vond: ik ben op het werk van mijn mentor geweest (EHBO) en kwam met een gipspols thuis. We gingen een dagje naar Amsterdam naar het Rijksmuseum. Ik heb dus die dag ook veel geleerd en lol gehad. Samen schaatsen Wiskunde opdrachten maken Samen naar thuiswedstrijd Ajax-Az

32 Pagina Meerwaarde voor ouders Grafiek 8 geeft weer wat ouders invullen op een schaal van 1 tot 10 op de vraag hoe belangrijk de thuismentor voor hen was. Volgens de meeste ouders gaat het heel goed of beter met hun zoon of dochter op de middelbare school dan op de basisschool. Daarbij gaven de ouders de volgende rapportcijfers: - hoe belangrijk was de thuismentor voor uw zoon of dochter? 8,4 - hoe belangrijk was de thuismentor voor u? 8,2 Grafiek 8: Waardering ouders voor thuismentor 4.4. Belang mentoraat vanuit mentoren De thuismentoren geven aan dat hun mentorschap vooral zinvol was bij het plannen van huiswerk, het maken van huiswerk en het stimuleren van taalontwikkeling en het verbeteren van schoolprestaties (zie grafiek 9). Daarnaast geven thuismentoren aan dat persoonlijke aandacht een belangrijke rol speelt bij hun begeleiding, evenals de interactie tussen thuismentor en leerling, praktische hulp en stimuleren van een positief zelfbeeld.

33 Pagina 33 Grafiek 9: Belang mentoraat volgens thuismentoren

34 Pagina 34 Vervolg grafiek 9: Belang mentoraat volgens thuismentoren Als succesfactoren van het mentorschap noemen de thuismentoren zowel het houden aan afspraken, als het kennen van de thuissituatie als de persoonlijke aandacht (grafiek 10). Grafiek 10: Succesfactoren bij mentoraat

35 Pagina 35 Vervolg grafiek 10: Succesfactoren bij mentoraat Mentoren over hun mentoraat: Mijn leerling heeft beter leren plannen en organiseren. Mijn leerling kan zich beter voorbereiden op schooltoetsen. Mijn leerling kan beter opdrachten lezen. Mijn leerling heeft betere cijfers en rustiger gedrag. Mijn leerling durft meer voor zichzelf op te komen en om hulp te vragen als iets niet lukt. De moeder van mijn leerling zei: ik heb zo veel van jou geleerd! Mijn leerling is een zelfstandige stoere meid geworden met een positieve blik. Ik laat mijn leerling met een goed gevoel zelfstandig verder gaan. Mijn leerling gebruikt het dagboek dat ik gegeven heb heel actief om haar gedachten en activiteiten op te schrijven. Ze is er ook trots op. De moeder van mijn leerling vindt dat het goed voor haar is om te leren en gaat verder met de cursus Nederlands. Ik vond het mentoraat erg leerzaam en leuk. Mijn leerling ging van de basisschool met lage cijfers en heeft nu een prachtig rapport. Ook haar lees- en taalniveau is goed gegroeid. Ik vond het heel leuk om eerst even met moeder te praten die slecht Nederlands sprak. Zij kon daardoor onze moedertaal goed oefenen! We hebben hard gewerkt aan een grotere woordenschat van mijn leerling.

36 Pagina Meerwaarde mentoraat voor mentoren Het mentoraat kan ook voor thuismentoren een meerwaarde hebben. In grafiek 11 staat weergegeven wat mentoren zelf aan hun mentorschap gehad hebben. Dit varieert van een bredere blik, een andere kijk op andere cultuur, ervaring met pubers, ervaring met overdracht kennis tot meer contact met mensen van een andere cultuur. Vooral deze laatste twee springen eruit. Grafiek 11: Meerwaarde mentoraat voor thuismentoren

37 Pagina 37 Goede begeleiding Thuismentoren zijn tevreden over de ondersteuning vanuit de projectleiding tijdens hun mentoraat (grafiek 12). Grafiek 12: Begeleiding tijdens mentoraat 4.5. Overige effecten Meer dialoog tussen culturen in Gouda Veel allochtone gezinnen krijgen zelden of nooit mensen van autochtone afkomst over de vloer (en andersom). Uit grafiek 11 blijkt dat thuismentoren via School s cool Gouda meer contact hebben gekregen met mensen van een andere cultuur. De mentoraten hebben een positieve invloed op verdere integratie van allochtone gezinnen en de dialoog tussen culturen en generaties in Gouda. Om die reden nodigen we ook jaarlijks de ouders van de leerlingen uit om aanwezig te zijn bij de winterhappening. Meerdere thuismentoren blijven na afloop van hun mentoraat contact houden met hun oud-leerling of het gezin. Vrijwilligersmarkt, werkzoekenden en nieuwe banen School s cool Gouda nam samen met de Vriendenstichting deel aan de Vrijwilligersmarkt die de gemeente Gouda in 2014 organiseerde. De dag richtte zich vooral op werkzoekenden. Er was veel belangstelling voor onze kraam waar ook een mentorkoppel aanwezig was om te vertellen over hun mentoraat. De vrijwilligersmarkt was voor ons een goede ingang: in totaal hebben zich 15 mensen ingeschreven als belangstellende mentor! Daarvan zijn er 7 daadwerkelijk mentor geworden. Vrijwilligerswerk kan voor werkzoekenden een middel zijn om ervaring op te doen, hun curriculum vitae aan te vullen en hun netwerk te vergroten. Minimaal 2 mensen hebben een baan gevonden door hun ervaring als thuismentor bij School s cool Gouda Beweging in Gouda Het mentorschap biedt leerlingen de steun die zijn/haar ouders (nog) niet kunnen bieden bij de overgang naar de middelbare school. Heel belangrijk is dat thuismentoren de leerlingen op een positieve manier benaderen met aandacht voor

38 Pagina 38 zijn of haar mogelijkheden en kansen. Dit leidt tot meer positieve resultaten op school en daarmee meer uitdaging en plezier op school. Gouda en Waddinxveen kennen beiden een grote diversiteit aan culturen. Mede hierdoor is soms sprake van onbegrip en (ernstige) overlast, veelal met jongeren. Beide gemeenten zijn dan ook net als ieder andere gemeente - gebaat bij een positieve en preventieve insteek vanuit het programma School s cool om problemen met jongeren en schooluitval tegen te gaan. De mentoraten leiden mede doordat de mentoren thuis bij de leerling komen ook tot meer dialoog tussen de verschillende culturen in deze gemeenten. Het project staat in Gouda inmiddels goed op de kaart. De bewoners van Gouda kozen School s cool Gouda in 2013 als mooiste sociaal initiatief in de categorie jeugd. Wij voelen ons ook in 2014 onverminderd Kroonappel jeugd van Gouda! Goudse ster Ook dit jaar ontving een van onze mentoren een Goudse Ster! Dat is het jeugdlintje dat de gemeente uitreikt aan jonge inwoners die zich inzetten voor anderen. We zijn heel trots op Samira Hamdaoui! Netwerken We vinden het belangrijk dat we vanuit School s cool goed contact houden met de scholen en dat het project goed is ingebed in de Goudse samenleving. Ook in 2014 is actief contact gezocht met diverse organisaties in Gouda om te zorgen voor goede afstemming en een (nog) betere bekendheid om de samenwerking rond de

39 Pagina 39 mentoraten goed te stroomlijnen. Opnieuw hadden we contact met de intern begeleiders van basisscholen, de locatieleiders en brugklascoördinatoren van middelbare scholen. Afstemming in de samenwerking staat hier als onderwerp centraal. Stichting Meedoen Gouda biedt hulp aan gezinnen waar kinderen vanwege financiële problemen niet mee kunnen doen aan sportclubs, muziekles of niet de benodigde schoolspullen kunnen kopen. Thuismentoren wijzen zonodig de ouders van hun leerling op deze Stichting. Via School s cool Gouda werd mede geworven voor leerlingen van de Zomeracademie die de Brede School in de zomer organiseert voor aankomende brugklassers. Deals maatschappelijke beursvloer In 2014 deden we weer mee aan de derde maatschappelijke beursvloer die het Vrijwilligersinformatiepunt van de gemeente Gouda organiseerde. We ruilden voor de derde maal met gesloten beurzen verschillende diensten met maatschappelijke organisaties en bedrijven uit. We hebben formele deals gesloten met Centric, Randstad en het Groene Hartziekenhuis om een oproep voor mentoren op hun website te plaatsen dan wel een presentatie voor onze leerlingen over hun organisatie te krijgen. Ook met de ANBO sloten we een deal om een advertentie te mogen plaatsen met als tegenprestatie een presentatie voor de ANBO-leden over het mentorproject. Naar deze formele deals stond het netwerken tijdens de beursvloer helemaal centraal. Spontaan kwamen er mooie afspraken tot stand met diverse maatschappelijke organisaties. Zo mag opnieuw een groep leerlingen en mentoraten achter de schermen kijken van de Ruiterclub Bloemendaal, kunnen we gebruik maken van sportactiviteiten via Sportpunt Gouda en ontvingen we fraaie kleurdozen voor onze leerlingen van de Goudse verzekeringen die tijdens de winterhappening gretig aftrek hadden. Platform Sociaal Mentoraten School s cool Gouda neemt deel aan het Platform Sociaal Mentoraten. Dit is een overleg van organisaties die allen vrijwilligers als maatjes, mentoren, coaches etc. inzetten voor diverse doeleinden. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte om bekend te zijn met ieders aanbod en onderlinge uitwisseling en afstemming. Doel van het platform is om gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten vooralsnog door middel van het uitruilen van elkaars diensten. Het platform heeft een netwerkfunctie.

40 Pagina 40 Publiciteit Het project laat regelmatig van zich horen: - via de bedrijfspagina op facebook brengen we activiteiten van het mentorproject onder een breder publiek onder de aandacht: - via het twitteren we volop - we hebben diverse interviews gegeven (Gouwestad TV, RTV West en Gouwestad Radio) en er zijn diverse krantenberichten in de Goudse media verschenen. Zie ; - we hebben 2 nieuwsbrieven in 2014 uitgebracht; - het project heeft in maart en november 2014 weer meegedaan aan de landelijke wervingscampagne voor maatjes van het Oranje Fonds - er zijn berichten verschenen in nieuwsbrieven van basisscholen en middelbare scholen en in nieuwsbrieven en op websites van wijkteams; - diverse wijkteams in Gouda hebben oproepen voor thuismentoren geplaatst op hun intranet of website; - foldermateriaal is breed verspreid in Gouda. Comité van aanbeveling In het najaar van 2014 is een comité van aanbeveling gevormd voor School s cool Gouda. Het comité bestaat uit Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda; Dick Mol, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen en Jan Hogendoorn, locatiedirecteur De Meander Gouda. Zij zullen daar waar relevant het project promoten en de positieve effecten daarvan onder de aandacht brengen.

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda @ JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2014 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2013 mede

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2009 Brede School Mentorproject Gouda - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Maart 2010 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2011 Brede School Mentorproject Gouda School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2012 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2011 mede

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2010 Brede School Mentorproject Gouda School s Cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2011 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2010 mede

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland 2012-2014

Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Mentor Sila in de schoolboeken met haar leerling Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Onderzoeksmethode... 3 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU?... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Januari 2015. Zomeractiviteit 2014. Kinderburgemeester over het Mentorproject

Januari 2015. Zomeractiviteit 2014. Kinderburgemeester over het Mentorproject Nieuwsbrief 1501 Januari 2015 Zomeractiviteit 2014 Kinderburgemeester over het Mentorproject In Inhoudsopgave Voorwoord 4 Zomeractiviteit 6 Comité van aanbeveling 8 Kennismaking met Dick Mol 10 Even voorstellen:

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010

Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010 Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010 Welkom en inleiding Otger Meuwissen, penningmeester van ouderplatform Gooi & Omstreken, heet de aanwezigen welkom bij deze 10 e themabijeenkomst

Nadere informatie

School s cool Velsen

School s cool Velsen Jaarverslag 2012 School s cool Velsen Een preventieproject van de Stichting Jeugdprojecten Velsen Stichting Jeugdprojecten Velsen Vastgesteld op X april 2013. Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Resultaten...

Nadere informatie

Enquête ouderbetrokkenheid

Enquête ouderbetrokkenheid Enquête ouderbetrokkenheid Hiervoor u ziet u de resultaten van de enquête over ouderbetrokkenheid. Wij willen graag de ouderbetrokkenheid in school vergroten. Hiervoor moeten wij goed in kaart hebben wat

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Effectiviteit van mentortrajecten

Effectiviteit van mentortrajecten Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma Mentoring Effectiviteit van mentortrajecten Werkt mentoring en waarom werkt het? Dr. Menno Vos Hanneke Pot Dr. Aafje Dotinga Evaluatieonderzoek Stimuleringsprogramma

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014 Nummer8 Jaargang 5 - februari 2014 Nieuwsbrief Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Hoe gaat het nu met Adrika in de brugklas? Adrika is een van de leerlingen die, samen met haar ouders,

Nadere informatie

Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs

Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs Mentoraat werkt bij risicoleerling in voortgezet onderwijs Effecten en adviezen voor lokaal jeugdbeleid 12 december 2013 Jaap Noorda, Aniek Draaisma, Janina Werinussa-Sybesma, Annelieke van Dijk Mentoraat

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Effecten van School s cool op de middellange termijn

Effecten van School s cool op de middellange termijn Effecten van School s cool op de middellange termijn onderzoek naar de schoolloopbaan van oud-deelnemers aan School s cool en de meerwaarde van de mentor eindrapportage Karin Vaessen Anne Luc van der Vegt

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success

SAMENVATTING onderzoek. Playing for Success SAMENVATTING onderzoek SAMENVATTING onderzoek is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool die (tijdelijk) minder goed functioneren op school dan zij zouden kunnen.

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Notitie voortijdig schoolverlaters Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Spirit4you, december 2013 1. Voortijdig schoolverlaters 1.1. Doel van dit document In het convenant

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Leerlingenpopulatie Op Maat 2016

Leerlingenpopulatie Op Maat 2016 School voor speciaal basisonderwijs Leerlingenpopulatie Op Maat 2016 1. Leerlingenaantallen Op Maat Leerlingenaantallen Op Maat meetmoment 1 oktober 2015. Dit jaar is er sprake van een toename van het

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VOOR OUDERS VAN USG LEERLINGEN OUDERRAAD FEB. 2016

RESULTATEN ENQUÊTE VOOR OUDERS VAN USG LEERLINGEN OUDERRAAD FEB. 2016 RESULTATEN ENQUÊTE VOOR OUDERS VAN USG LEERLINGEN OUDERRAAD FEB. 2016 2 VEEL OUDERS ZIJN (ZEER) TEVREDEN Ouders zijn (zeer) tevreden over de school: het USG wordt gezien als fijne, prettige, veilige school.

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Verlegen om woorden Handleiding ouderbijeenkomst

Verlegen om woorden Handleiding ouderbijeenkomst Verlegen om woorden Handleiding ouderbijeenkomst Tips voor het organiseren van een bijeenkomst over ouderbetrokkenheid en het belang van taal. Verlegen om woorden is een pakket met tips en handvatten om

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers.

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers. JAARPLAN 2013 Meerjarenbeleid In klein bestuur zal in 2013 de laatste hand worden gelegd aan visie en missie van B&SHO. Daarnaast wordt het sponsorplan herzien en een lidmaatschap ingesteld voor bedrijven

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan Studeren met een Specifieke Hulpvraag André Bartels Studentendecaan Kader / achtergrond 2007: start maatjesproject voor studenten met ASS (subsidie OC&W) 2009: presentatie projectresultaten + uitbreidingsplannen,

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders Ieder jaar krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met de scheiding van één van hun ouders. De conflicten, stress en communicatieproblemen die bij een

Nadere informatie

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis

Samenvatting van het projectverslag. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Samenvatting van het projectverslag Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis Op basisschool D n Heiakker in Deurne i.s.m. Triade Ambulante

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Instaptoets Entreeopleiding

Instaptoets Entreeopleiding Instaptoets Entreeopleiding Naam: Femke van Hattem Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 10 juli 2013 heeft Femke van Hattem in het kader

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie