JAARVERSLAG Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 Brede School Mentorproject Gouda School s Cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2011

2 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2010 mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland, het Oranje Fonds, de gemeente Gouda, de Brede School Gouda en de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject.

3 P a g i n a 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Brugklassers kansen geven 6 2. Ruim 50 mentorkoppels 7 3. Voordracht vanuit basisscholen Mentoren geven aandacht en structuur Goede koppeling is belangrijk Naar de brugklas Positief resultaat: evaluatie Successen Plek in Gouda Maatjesontwikkelplan Landelijke inbedding Op andere wijze actief Financiers, sponsors en donateurs Uitdagingen 36 Ter afsluiting 37

4 P a g i n a 4 Voorwoord Het mentorproject Het Brede School Mentorproject in Gouda heeft het 4 e jaar achter de rug. Dit project biedt leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van groep 8 naar de brugklas. De leerlingen die aangemeld worden bij het mentorproject krijgen een mentor die hen thuis helpt met alles wat aan school en vrije tijd raakt. Het project richt zich op leerlingen die door omstandigheden thuis of in hun directe omgeving baat hebben bij deze extra ondersteuning. Veel vrijwilligers actief Zo langzamerhand is het mentorproject toegegroeid naar een flinke vrijwilligersorganisatie. Het afgelopen jaar hebben ruim 20 mensen zich aangemeld als nieuwe mentor. In 2010 heeft het project 29 nieuwe leerlingen aan een mentor kunnen koppelen. Op de peildatum 1 september 2010 waren 54 mentorkoppels actief binnen het project. Van de 28 mentorkoppels die het jaar ervoor gestart zijn, hebben 26 koppels eind 2010 het mentoraat afgerond. We gaan in dit verslag nader in op de achtergronden van de leerlingen, hun mentoren, de activiteiten die ondernomen zijn en de resultaten van de begeleiding.

5 P a g i n a 5 Mooie resultaten Nu het project 4 jaar in Gouda draait, hebben we meer inzicht in de effecten van het project. Positieve aandacht is het kernwoord binnen het mentorproject. De mentor probeert met positieve aandacht de pupil op het goede spoor te houden en schooluitval te voorkomen. Deze extra ondersteuning helpt jongeren hun kwaliteiten meer kans te geven zich te ontwikkelen. Na afloop van ieder mentoraat vragen we zowel de leerlingen als hun ouders als de mentoren een aantal vragen in te vullen zodat we het project kunnen evalueren. In dit jaarverslag gaan we nader in op de resultaten van deze evaluatie. We gaan ook in op een aantal kwantitatieve resultaten van het project. Ondanks de bijzondere achtergrond van de pupillen scoren de pupillen in het project vergelijkbaar of zelfs beter dan de gemiddelde scholier in Nederland (par. 7). De leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen, ze zitten beter in hun vel op school en er ontstaan meer contacten tussen diverse culturen in Gouda. Onze conclusie is dat dit project een waardevolle bijdrage levert aan de Goudse samenleving. Op deze manier dragen we er een steentje aan bij dat iedereen kan meedoen in Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Projectleiding Brede School Mentorproject

6 P a g i n a 6 1. Brugklassers kansen geven Het Brede School Mentorproject biedt leerlingen die dit nodig hebben extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger als mentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling hun pupil - thuis helpt met schoolzaken. De basisscholen dragen de kinderen voor. De bezoeken aan huis starten eind groep 8 en lopen door tot in de 2 e klas van de middelbare school. Het project wordt uitgevoerd als een van de activiteiten van de Brede School Gouda. Het mentorschap heeft als doel de leerling de steun te geven, die zijn/haar ouders (nog) niet kunnen bieden bij de overgang naar de middelbare school. Heel belangrijk is dat de mentoren de leerlingen op een positieve manier benaderen met aandacht voor zijn/haar kansen. Dit leidt tot meer positieve resultaten op school en daarmee meer uitdaging en plezier op school. Uit landelijk onderzoek blijkt dat dit uiteindelijk leidt tot minder voortijdig schooluitval op latere leeftijd 1 en daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt 2. De overgang van groep 8 naar de brugklas is niet zonder risico. Zeer recent dossieronderzoek 3 onder thuiszitters 4 laat zien dat dit in sterke mate speelt bij jongeren in de leeftijd van 13 jaar vlak na de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook in dit verband heeft het mentorproject een preventieve werking. 1 Effecten van School`s cool op de middellange termijn, Sardes Steeg, M. van der, en D. Webbink, 2006, Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten, CPB Document 107. Zie ook 3 Thuiszitters, sneller terug naar school; Bevindingen dossieronderzoek thuiszitters 2010, Ingrado, december Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen 5 en 18 jaar die zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 4 weken verzuimt.

7 P a g i n a 7 2. Ruim 50 mentorkoppels Het mentorproject is gestart in Verdeeld over de afgelopen 4 jaar hebben we 80 leerlingen begeleid bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (zie tabel 1). Het mentoraat loopt ruim 1,5 jaar, maar enkele koppels zijn eerder afgerond. Op 1 september 2010 (peildatum) waren 54 mentorkoppels actief. De komende jaren zullen we min of meer stabiliseren op 50 mentorkoppels per jaar: 25 oude en 25 nieuwe koppels. Pupillen Met dit project bereiken we een diverse groep van jongeren over heel Gouda (zie tabel 1). Het grootste deel van de pupillen woont in oostelijk Gouda (56%). Van de pupillen heeft 78% een niet-westerse achtergrond 5 : 50% heeft een Marokkaanse achtergrond en 28% een andere nietwesterse achtergrond. Van de deelnemers is 57% jongen en 43% meisje. De meeste pupillen wonen in Goverwelle en Gouda Oost. Het aantal pupillen uit andere wijken groeit gestaag. 5 Ouders geboren in niet-westers land

8 P a g i n a 8 Tabel 1: Achtergrond pupillen Brede School Mentorproject Gouda Aantal Kenmerken Totaal % 6 Culturele achtergrond (1 of beide ouders) Marokkaans Ander niet W-Europees land Nederlands Ander W-Europees land Totaal Jongen/meisje Jongen Meisje Totaal Verdeling over stad Gouda Oost Goverwelle Plaswijck Gouda Noord Kort Haarlem Korte Akkeren Bloemendaal Achterwillens Waddinxveen Binnenstad Totaal Afgerond op hele getallen. 7 Afghanistan, Algerije, Angola, Antillen, Burundi, China/Vietnam, Irak, Litouwen, Marokko, Somalië, Suriname, Thailand en Turkije. 8 België en Duitsland

9 P a g i n a 9 Mentoren Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich als mentor heeft aangemeld en het totaal aantal ingeschreven mentoren. Een enkele mentor begeleidde 2 kinderen uit het project. De meeste mentoren wonen in de wijk Bloemendaal (24), Goverwelle (19) is een goede tweede, daarna volgen Kort Haarlem (12), Plaswijck (10), Gouda Noord (9), de Binnenstad (7), Korte Akkeren (7) en Nieuwe Park (6). Er zijn inmiddels ook enkele mentoren ingeschreven van omringende plaatsen: Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk, Oudewater en Waddinxveen. In de loop van de tijd zijn enkele mentoren afgevallen vanwege verhuizing, een andere baan, ziekte of privé-omstandigheden. De projectleiding heeft de afgelopen 4 jaar in totaal 93 gesprekken gevoerd met belangstellende mentoren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 73 ingeschreven mentoren, die ook daadwerkelijk een leerling zijn gaan begeleiden. De groep mentoren is zeer gevarieerd: de jongste mentor is 21 jaar en de oudste mentor is 68 jaar, vrouwen (72%) en mannen (28%), mentoren met werk (van ambtenaar tot ondernemer), maar ook mentoren die werk zoeken en het mentoraat zien in het kader van hun loopbaanontwikkeling, met pensioen zijn of niet meer kunnen werken vanwege ziekte of een arbeidshandicap. In 2009 zijn ook enkele mentoren met een niet-westerse achtergrond (4%) aan de slag gegaan. Figuur 1: Aantal inschrijvingen mentoren Nieuwe mentoren Totaal aantal mentoren

10 P a g i n a Voordracht vanuit basisscholen De leerkrachten van groep acht of de intern begeleiders van de basisscholen dragen de leerlingen voor het project voor. Criteria voor selectie zijn o.a. gezinsomstandigheden, zwakke integratie in de Nederlandse samenleving, psychiatrische problematiek of verslaving in de familie, tweetaligheid of een oudere broer of zus met ongewenst voorbeeldgedrag. Het afgelopen jaar hebben ook Bureau Jeugdzorg en Stek contact gezocht met het mentorproject om leerlingen voor te dragen. Na aanmelding schrijft de projectleider de leerling op school in met gebruik van een standaard vragenlijst. Bij dit gesprek zijn naast de intern begeleider en/of de leerkracht zowel de ouder(s) als de leerling aanwezig. Vervolgens beoordeelt de projectleider of de leerling in aanmerking komt voor het project. Daarna zoekt de projectleider een mentor die bij deze specifieke leerling past. Bij de leerlingen in het project is vaak sprake van meerdere risicofactoren. Uit tabel 2 blijkt dat 79% van de leerlingen in het project tweetalig wordt opgevoed. Bij een aanzienlijk deel daarvan spreken de ouders thuis geen of gebrekkig Nederlands. Van de leerlingen in het project heeft 6% dyslexie. Gemiddeld ligt dit percentage in Nederland voor kinderen van deze leeftijd op 3% 9. Deze factoren kunnen oorzaak zijn voor de vaak grote taalachterstand (1 tot 2 leerjaren), die veel leerlingen volgens opgave van de basisscholen bij aanvang van het project hebben. Van de 80 kinderen over de afgelopen 4 jaar komen er 13 (16%) uit een eenoudergezin (vader of moeder overleden of geen contact (meer) met vader). In 10% van de gezinnen hebben zowel vader als moeder geen werk. 9 Gezondheidsraad, 1995

11 P a g i n a 11 Tabel 2: Achtergrond pupillen Totaal aantal Aantal pupillen pupillen Eén- of Tweetalig Eéntalig tweetalig opgevoed Eén- of tweeouder gezin Eénouder gezin Tweeouder gezin Hebben ouders werk? Vader of moeder werkt Beiden werken Geen van beiden werkt Risicofactor Combinatie Leren Thuis Gedrag Straat volgens basisschool van factoren Accent Combinatie Leer- Algemene Wegwijs Sociale mentorschap van vaardigheden vaardigheden ontwikkeling maken op school vaardigheden In de meeste gevallen noemen de basisscholen een combinatie van de risicofactoren leren, thuis, gedrag en straat (tabel 2). Het hebben van leerproblemen wordt het meest genoemd als risicofactor. Daarbij kunnen de ouders om diverse redenen onvoldoende begeleiding geven aan de betreffende leerlingen. De ouders zien een extra ondersteuning van hun dochter of zoon als een welkome aanvulling. In enkele gevallen wordt de thuissituatie of het gedrag van de leerling specifiek als risicofactor genoemd.

12 P a g i n a 12 Voor een aantal leerlingen vormt de aantrekkingskracht van andere kinderen op straat of het eigen gedrag een probleem. Bij 20% van de leerlingen is aanvullende professionele ondersteuning via Bureau Jeugdzorg nodig. De nadruk van het mentoraat moet volgens de basisscholen in de meeste gevallen gericht zijn op het ondersteunen van leervaardigheden. Vaak gaat het om een combinatie van vaardigheden. Het helpen bij de algemene ontwikkeling en/of het wegwijs maken bij het Nederlandse onderwijssysteem is bij een kwart een belangrijke reden om een leerling voor te dragen voor een mentor. In enkele gevallen geven de basisscholen aan dat de nadruk van het mentoraat vooral gericht moet zijn op het ondersteunen van sociale vaardigheden (faalangst, te weinig zelfvertrouwen, pestgedrag). Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Gouda aangeschreven om leerlingen voor te dragen. Inmiddels hebben 19 van de 25 basisscholen (speciaal onderwijs niet meegerekend) in Gouda ervaring met het mentorproject (tabel 3). De overige basisscholen zijn bekend met het project, maar hebben vooralsnog geen leerlingen gehad die voor dit project in aanmerking kwamen. Het speciaal basisonderwijs is in het najaar van 2010 benaderd met de vraag om leerlingen voor te dragen die met behulp van een mentor in staat worden geacht om door te stromen naar het regulier voortgezet onderwijs.

13 P a g i n a 13 Vrijwillige mentoren van het Brede School Mentorproject worden nadrukkelijk niet ingezet als professionals. Er is in 2009 contact gezocht met MEE Midden- Holland, een organisatie die ondersteuning biedt bij het leven met een beperking en in 2010 ook een maatjesproject is gestart. Wederzijds is nadrukkelijk de intentie uitgesproken om samen te werken en af te stemmen bij leerlingen die in het grijze gebied vallen tussen beide projecten in. Een derde van de leerlingen is afkomstig uit het openbaar basisonderwijs. En eveneens een derde uit het christelijk (rooms-katholiek en protestantschristelijk) basisonderwijs (figuur 2). Figuur 2: Aantal pupillen op basisscholen Totaal Openbaar Christelijk Bijzonder Islamitisch Totaal

14 P a g i n a 14 Tabel 3: Aantal aanmeldingen pupillen vanuit basisscholen Basisschool 10 Grondslag Aantal pupillen Al Qalam islamitisch Casimir neutraal-bijzonder De Bijenkorf R.K De Carrousel algemeen-bijz De Cirkel R.K De Kas openbaar De Kindervriend R.K De Oosterweide openbaar De Ridderslag vrije school De Triangel interconfessioneel De Westerschool prot. chr Goejanverwelleschool prot. chr Graaf Jan v Nassauschool reformatorisch Het Schateiland openbaar Johannes Calvijnschool prot. chr Kon. Wilhelminaschool prot. chr Leonardoschool bijzonder nvt nvt 0 0 Livingstoneschool prot. chr Nieuw Burgvliet openbaar Plaswijckschool prot. chr Prinses Julianaschool prot. Chr St. Aloysiusschool R.K t Carillon R.K t Palet openbaar Wethouder Luidensschool openbaar Totaal aantal nieuwe pupillen Speciaal basisonderwijs niet meegenomen

15 P a g i n a Mentoren geven aandacht en structuur Bij inschrijving van de mentoren letten we vooral op persoonlijkheid: zijn de mentoren in staat zich te verplaatsen in de leefwereld van brugklassers? Kan de mentor de positieve aandacht en begeleiding bieden die deze jongeren nodig hebben? De mentoren - helpen hun pupil zelfstandig huiswerk maken - motiveren hun pupil voor schoolzaken - praten met hun pupil over school en situaties die zich daar voordoen - praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind - bevorderen het contact tussen ouders en school en gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school. De begeleiding vanuit de mentor vindt bij de leerling thuis plaats. Hierdoor krijgen de mentoren een beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar de leerlingen en ouders tegenaan lopen. Op deze manier vindt ook makkelijker een gesprek plaats met de ouders van de leerling. De mentoren krijgen in het voorjaar voordat zij met hun mentoraat starten een basistraining van 2 avonden. In 2010 hebben 16 mentoren hieraan deelgenomen. Daarnaast zijn er 24 intervisiebijeenkomsten geweest verdeeld over 7 groepen van circa 8 mentoren. Bij deze bijeenkomsten wisselen de mentoren ervaringen uit en geven elkaar tips. Verder zijn er 4 themabijeenkomsten voor alle mentoren georganiseerd: - Bureau Jeugdzorg op 12 april 2010 verzorgd door Bureau Jeugdzorg;

16 P a g i n a 16 - Workshop Mindmapping op 31 mei 2010 verzorgd door Claire Boissevain; - Workshop Voortgezet Onderwijs in Gouda op 26 mei 2010 met een bijdrage van Jan Hogendoorn van De Meander en Hans Schreuder van het Antoniuscollege; - Communiceren met je pupil op 19 oktober 2010 verzorgd door Tineke Vermeulen van het Opvoedbureau. Het aantal deelnemers per bijeenkomst varieerde van 17 tot 27. De meeste mentoraten duren 1,5 jaar. Van de inmiddels 44 afgeronde mentoraten zijn er 5 voortijdig met hun mentoraat gestopt. De redenen voor het voortijdig stoppen waren verschillend: - Mentor vond na 6 maanden begeleiding een betaalde baan. De inmiddels ontvangen ondersteuning bleek voldoende voor ouders en leerling; - Onvoldoende steun vanuit ouders voor mentoraat (tweemaal); - Onvoldoende motivatie vanuit leerling voor mentoraat (tweemaal). De meeste huisbezoeken vinden wekelijks plaats. Gemiddeld duren de huisbezoeken 1,5 uur. In enkele gevallen heeft de pupil voldoende aan 1 uur (beperkte concentratieboog, meestal vmbo-lwoo leerlingen) of is 2 uur nodig (meer tijd nodig voor huiswerk, meestal vmbo-t/havo leerlingen).

17 P a g i n a Goede koppeling is belangrijk Op basis van de gesprekken met leerlingen en hun ouders zoeken de projectleiders een geschikte mentor bij de betreffende leerling. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met eventuele voorkeuren van de leerling en ouders als van de mentoren. Persoonlijkheid, bepaalde karaktereigenschappen zoals het openstaan voor de pupil en ervaring van de mentoren zijn hierbij leidend. Een goede koppeling tussen gezin en mentor is belangrijk om een mentoraat tot een goed einde te brengen. Hoe beter de mentor bij de leerling past, hoe groter de kans dat beiden hier voordeel en voldoening uit halen. Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek naar het succes van mentorprojecten 11. Bij de koppeling worden behalve de voorkeuren van alle betrokkenen ook factoren meegewogen als leeftijd, geslacht, etniciteit, persoonlijkheid, werkervaring en interessegebieden van de mentor. Verder spelen ook praktische zaken een rol zoals de reisafstand (het is handig als mentor en leerling niet te ver uit elkaar wonen), tijd (sluiten de tijdschema s van beiden zodanig op elkaar aan dat ze wekelijks kunnen afspreken) en het aantal beschikbare mentoren in relatie tot het aantal aangemelde leerlingen. Alle aspecten meewegend vindt de koppeling uiteindelijk voor het grootste deel plaats op basis van de ervaring die inmiddels is opgedaan én het juiste gevoel van de projectleiders. 11 Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van mentoring onderzocht, MOVISIE 2009

18 P a g i n a Naar de brugklas Het grootste deel van de pupillen (57%) heeft een Cito-score tussen de 511 en 530 (tabel 4). Dit is aanmerkelijk lager dan de gemiddelde Cito-score in Nederland in 2010: 535,8 12. Er zijn ook enkele pupillen met een hele lage en enkele met een hogere score. Circa 15% van de pupillen doet niet mee aan de Cito-toets. Een enkele school kiest voor de NIO-toets in plaats van de Cito-toets, maar doorgaans doorlopen pupillen de NIO-toets om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een lwoo-indicatie. Tabel 4: Citoscore pupillen Citoscore Aantal pupillen % 13 Geen cito Totaal Ongeveer 86% van de pupillen in het mentorproject gaat naar het vmbolwoo, vmbo-b/k of vmbo-t. Van de 80 leerlingen over de afgelopen 4 jaar hebben 18 leerlingen een lwoo-advies, 51 heeft een Vmbo-b/k of Vmbo-t advies, 8 heeft een Vmbo-t/Havo advies, 3 heeft Havo of hoger (figuur 3). 12 Cito:

19 P a g i n a 19 Figuur 3: Verdeling pupillen over type voortgezet onderwijs Totaal Praktijkonderwijs Vmbo-lwoo Vmbo b/k Vmbo t/havo Vwo overig Op vrijwel alle middelbare scholen in Gouda zitten pupillen uit het project (tabel 5). De meeste leerlingen zitten op de Goudse Waarden, locatie Winterdijk (figuur 4). Twee leerlingen zitten op het Coenecoopcollege Waddinxveen/Boskoop. Tabel 5: Aantal pupillen op middelbare scholen in Gouda Middelbare scholen Totaal % 14 Goudse Waarden De Meander Antonius College Wellant college GSG Leo Vroman Coornhert gymnasium Driestar Overig Totaal Afgerond op hele getallen. 14 Afgerond op hele getallen. 15 Groep 7 basisschool 16 Coenecoop College Waddinxveen en Groep 8 basisschool 17 Coenecoop College Boskoop

20 P a g i n a 20 Figuur 4: Aantal leerlingen per middelbare school Goudse Waarden De Meander Wellant college Antonius College GSG Leo Vroman Coornhert Overig 28

21 P a g i n a Positief resultaat: evaluatie Overbelaste jongeren Voortijdig schoolverlaten komt relatief vaak voor bij leerlingen uit de lagere sociale milieus (laag opleidingsniveau ouders), leerlingen uit eenoudergezinnen, leerlingen die met een achterstand het voortgezet onderwijs betreden (lage Cito-eindscores), allochtone leerlingen en leerlingen uit de grote steden. Vooral als sprake is van een cumulatie van deze factoren neemt de kans op voortijdig schoolverlaten sterk toe 18. Kinderen uit gezinnen waarvan de ouders geen betaald werk hebben lopen ook een groot risico op schooluitval. De uitval van leerlingen uit achterstandswijken (met veel arme gezinnen, gezinnen zonder inkomsten uit betaalde arbeid, en met een hoog percentage etnische minderheden) is twee keer zo hoog als die van leerlingen en deelnemers uit andere wijken 19. Binnen het voortgezet onderwijs komt voortijdig schoolverlaten voornamelijk voor in het vmbo en veel minder in havo en vwo. Binnen het vmbo komt voortijdig schoolverlaten relatief het meest voor in het leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo) en vooral op het laagste niveau, dat van de basisberoepsgerichte leerweg 20. Bij pupillen in het mentorproject is sprake van één of meer van bovengenoemde risicofactoren. De pupillen vallen daarmee onder de groep overbelaste jongeren 21. Hierbij heeft het wekelijkse bezoek aan huis 18 Steeg, M. van der, en D. Webbink, 2006, Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten, CPB Document 107. Zie ook 19 Herweijer L. Gestruikeld voor de start: De school verlaten zonder startkwalificatie. Den Haag, SCP-publicatie 2008/10 20 Vertrouwen in de school, over de uitval van overbelaste jongeren. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Amsterdam University Press, Amsterdam Kohnstammlezing 2008: Niemand houdt van ze, door P. Winsemius c.s., Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid.

22 P a g i n a 22 een grote meerwaarde, omdat meer inzicht ontstaat in de (dagelijkse) problemen waar de pupillen tegenaan lopen, waar de knelpunten liggen in het contact tussen school en de ouders en op welke manier dat contact bevorderd kan worden. Na afloop van het mentoraat zijn alle pupillen, hun ouders en de mentoren gevraagd een vragenlijst in te vullen over de begeleiding. De respons van pupillen en ouders op deze vragenlijsten was 50% (14 van de 28). De respons van mentoren was 68% (19 van de 28). De resultaten van de eerste drie lichtingen laten een positief beeld zien. Na 4 jaar kunnen we concluderen dat de mentoren een zinvolle bijdrage leveren aan de overgang van hun pupil van basisschool naar middelbare school. De meeste ouders en pupillen vullen op de vragenlijsten in dat het goed of beter gaat op de middelbare school dan op de basisschool. Er is meer contact tussen ouders en school (vaker aanwezig op ouderavonden). Goed resultaat overgang naar 2 e klas Alle leerlingen die deelnamen zijn overgegaan naar de 2e klas. Van de 44 leerlingen over de afgelopen twee jaren is 18,2% een leerniveau hoger gaan volgen, 6,8% zit in de 2 e klas een leerniveau lager en 75% zit op hetzelfde leerniveau (tabel 6). Ondanks de bijzondere achtergrond van de pupillen scoren de pupillen in het project vergelijkbaar of zelfs beter dan de gemiddelde scholier in Nederland. Gemiddeld stroomt 3% van de scholieren in Nederland op (hoger leerniveau), 54% stroomt af (lager leerniveau) en 43% blijft op hetzelfde niveau 22 ; 23. In diezelfde rapporten wordt gemeld dat 3-4% van de leerlingen in de leerjaren 1 en 2 doubleert. 22 Opbrengstenkaarten van onderwijsinspectie: rendement onderbouw.

23 P a g i n a 23 Tabel 6: Schoolniveau in 2 e klas voortgezet onderwijs Aantal pupillen Niveau hoger Niveau zelfde Niveau lager Totaal aantal Totaal Procent , , , De pupillen gaven aan vooral geleerd te hebben van hun mentor bij: het omgaan met moeilijke situaties, het maken van huiswerk, het geloven in jezelf, het doorzetten, het praten over school en het praten over wat je leuk vindt. Als voordelen van het hebben van een mentor noemden zij: iemand hebben om mee te praten, meer zelfvertrouwen krijgen en het makkelijker met anderen omgaan. Volgens de meeste ouders gaat het heel goed met hun zoon of dochter op de middelbare school of beter dan op de basisschool. Van de pupillen en hun ouders reageerde 87% positief op de vraag of zij hun vrienden of kennissen zouden aanraden om met dit project mee te doen. Waardering voor mentoraat Figuur 5 geeft weer wat pupillen en hun ouders invulden op een schaal van 1 tot 10 op de vraag hoe belangrijk de mentor voor hen was. Op de vraag hoe belangrijk de mentor voor hen was, vulden de pupillen het vaakst een 8 in. Op de vraag hoe belangrijk de mentor voor hun zoon of dochter was, vulden ook de ouders het vaakst een 8 in. En op de vraag hoe belangrijk de mentor voor henzelf was, vulden de ouders zelfs het 23 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig, SCP 2002: blz. 114

24 P a g i n a 24 vaakst een 10 in! Een ouderpaar vond het voor zichzelf niet belangrijk (score 1), maar wel voor wel hun zoon/dochter (score 8). Hieruit blijkt dat zowel ouders als pupillen de aanwezigheid van de mentor zeer waardeerden. Figuur 5: Waardering pupillen en ouders voor mentor (schaal 1 tot 10) Hoe belangrijk was de mentor voor je (pupil)? Hoe belangrijk was de mentor voor uw zoon of dochter (ouders)? Hoe belangrijk was de mentor voor u (ouders)? De mentoren gaven aan dat hun mentorschap vooral zinvol was bij het plannen van huiswerk, het maken van huiswerk, taalontwikkeling en het verbeteren van de schoolprestaties. Daarnaast geven de mentoren aan dat hun begeleiding zinvol was bij het geven van persoonlijke aandacht, interactie tussen mentor en pupil, vriendschap, emotionele hulp, praktische hulp, het stimuleren van een positief zelfbeeld, het opkomen voor jezelf, het verruimen van kijk van leerling op maatschappij, de leerling verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen leven en uitleg van het schoolsysteem. Als succesfactoren van het mentorschap noemen de mentoren zowel de persoonlijke aandacht, als het houden aan afspraken, als het kennen van de thuissituatie.

25 P a g i n a 25 De resultaten uit de evaluatie van het mentorproject komen overeen met landelijke onderzoeksresultaten 24 naar de effecten van mentoring. Mentees krijgen door hun mentoraat meer zelfvertrouwen (48%), hebben meer vertrouwen in de toekomst (57%), hebben verbeterde schoolcijfers (41%), ontmoeten nieuwe mensen in andere netwerken (50%) en hebben betere sociale vaardigheden (48%). Contacten verschillende culturen Het bezoek aan huis leidt ertoe dat er meer contact ontstaat tussen de verschillende culturen in Gouda. Dit heeft een positieve invloed op verdere integratie van allochtone gezinnen in Gouda. We merken dat het helpen van deze leerlingen bij hun schoolzaken niet alleen bijdraagt aan het beter functioneren op school. De positieve aandacht van de mentor voor wat ze motiveert, voor wat ze nodig hebben en voor wat ze in zich hebben, lijkt ook een gunstige invloed te hebben op het gedrag van deze leerlingen. Veel allochtone gezinnen krijgen zelden of nooit mensen van autochtone afkomst over de vloer (en andersom). We zien dat dit project langzaam maar zeker leidt tot meer contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in Gouda. Om die reden organiseren we ook jaarlijks een activiteit waar de ouders van de pupillen bij aanwezig zijn. Sommige mentoren blijven na afloop van hun mentoraat contact houden met hun oudpupil of het gezin. 24 Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van mentoring onderzocht, Movisie 2009.

26 P a g i n a Successen Naast de resultaten genoemd in paragraaf 7 zijn er ook andere successen geweest. Hieronder een greep uit enkele voorbeelden waaruit blijkt dat de pupillen door het project in beweging gezet zijn dankzij de inspanningen van de mentor. Daarmee zijn het successen voor zowel de leerlingen als de mentoren: - Een pupil heeft een eigen moestuin aangelegd ter grootte van 30 m2 met aardbeien, bessen, bietjes, sla, boontjes en zonnebloemen; - Een pupil heeft onder stimulans van zijn mentor 3 zwemdiploma s gehaald; - Een mentorkoppel ging vaak samen kanoën op de Reeuwijkse plassen; - Een mentor speelde bij het huisbezoek iedere week samen met haar pupil toneel. Haar pupil leefde daarbij helemaal op. - Een mentor kreeg voor elkaar dat de computer van haar pupil gerepareerd werd, zodat haar pupil hierop huiswerk kon maken. - Op advies van haar mentor mocht een pupil van haar ouders engelstalige tv-programma s gaan kijken om haar taalgevoel voor engels te ontwikkelen. - Een mentor kreeg voor elkaar dat zijn pupil heeft deelgenomen aan een weerbaarheidstraining van het opvoedbureau. - Naast de wekelijkse contacten maken mentoren en leerlingen soms ook educatieve uitstapjes naar musea of andere steden. - Een pupil heeft van zijn mentor geleerd om klok te kijken en leest nu boeken! - Drie pupillen zijn met hulp van hun mentor op een sportclub gegaan. En ook voor mentoren zelf waren er leuke successen te melden: - 2 mentoren kregen uit handen van de burgemeester een Goudse Ster, het jeugdlintje van de gemeente Gouda.

27 P a g i n a Plek in Gouda Het project staat inmiddels goed op de kaart in Gouda: Tijdens de voorjaarsbegroting 2009 heeft de gemeenteraad er bij het college van burgemeester en wethouders op aangedrongen uitvoering te geven aan de motie om het mentorproject in 2009 én daarna financieel mogelijk te blijven maken. Er is contact gezocht met diverse organisaties in Gouda om te zorgen voor goede afstemming. We hebben regelmatig contact met de intern begeleiders van basisscholen, de locatieleiders en brugklascoördinatoren van middelbare scholen. Daarnaast lopen er contacten met het Opvoedbureau, Bureau Jeugdzorg, Stek, Kwadraad, MEE Midden- Holland (maatjesproject), Stichting Acceptus, Stichting Sociale Activering Gouda en Stichting Leergeld Gouda. Concreet hebben we ideeën aangedragen voor de inhoudelijke invulling van de cursus voor vrijwilligers van het ROC ID College in Gouda. Het ID College zal in 2011 invulling geven aan deze cursus voor vrijwilligers van o.a. Factor G (organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in het Groene Hart), MEE 2 (maatjes project van MEE), Taalcoaches, Vluchtelingenwerk en het Brede School Mentorproject. Naar verwachting zullen 15 mentoren vanuit ons project deelnemen aan de cursus van 6 avonden. Onderwerpen zijn de presentietheorie, motiverende gespreksvoering en de verschillende culturen waarmee mentoren te maken hebben. Verder hebben we een overleg gehad met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Korte Akkeren, de gemeente Gouda, MEE en de Brede School over afstemming en aanknopingspunten voor nauwere samenwerking.

28 P a g i n a 28 Het project laat regelmatig van zich horen in de lokale media: - de website is geactualiseerd (zie - er zijn interviews en krantenberichten in de Goudse media verschenen (zie - er zijn 2 nieuwsbrieven in 2010 uitgebracht; - in maart en november 2010 is meegedaan met de regionale wervingscampagne voor maatjes van het Oranje Fonds (zie - er zijn berichten verschenen in nieuwsbrieven van basisscholen en middelbare scholen en in nieuwsbrieven en op websites van wijkteams; - foldermateriaal is breed verspreid in Gouda.

29 P a g i n a Maatjesontwikkelplan Het Brede School Mentorproject werkt bewust met vrijwillige mentoren. Deze mentoren zijn over het algemeen goed opgeleid, maar beschikken niet per definitie over bagage op gebied van leermethoden waarmee zij hun pupil goed/beter kunnen begeleiden. Ook kan het mentoren ontbreken aan specifieke kennis over culturele achtergronden van hun pupil. Ten slotte kunnen mentoren bij het huisbezoek tegen diverse problemen aanlopen, waarvoor ze informatie nodig hebben om (ouders van) hun pupil goed te kunnen begeleiden. Daarom hebben we in 2010 extra geïnvesteerd in het versterken en faciliteren van de mentoren bij het begeleiden van hun pupil. We ontvingen daartoe in 2010 van het Oranje Fonds een financiële bijdrage voor een Maatjesontwikkelplan (MOP). Deze subsidie was bedoeld voor activiteiten om mentoren te faciliteren bij het begeleiden van hun pupil. Met deze subsidie hebben we in 2010 de volgende activiteiten kunnen ondernemen: 1. het organiseren van bijeenkomsten gericht op onderwijssystemen op middelbare scholen in Gouda; 2. het organiseren van bijeenkomsten gericht op leermethodieken; 3. het organiseren van bijeenkomsten gericht op culturele achtergronden van pupillen in het mentorproject; 4. de aanschaf van educatief materiaal dat mentoren kunnen gebruiken bij ondersteunen van hun pupil; 5. het ontwikkelen van een mentorwijzer Onderwijssystemen in Gouda Twee docenten vanuit het Voortgezet onderwijs gaven de mentoren een overzicht van de verschillende soort onderwijs in Gouda en de

30 P a g i n a 30 doorstroommogelijkheden. Er ontstond een levendige discussie over de verschillende niveaus b.v. het verschil tussen Vmbo basis en Vmbo kader en het Leerweg ondersteunend onderwijs, de ervaringen van de mentoren met hun pupillen en de rol die de mentor kan hebben Leermethodieken De workshop Mindmapping werd gepresenteerd door een docente die vanuit haar huiswerkinstituut veel ervaring heeft met deze techniek. Mindmapping kan de pupil helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt de pupil nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Na een korte uitleg daagde de docente de mentoren uit om zelf met papier en stiften aan de gang te gaan met een mindmap en zich zo de techniek eigen te maken Culturen in Gouda Toneelvoorstelling Echte Bloemen Vrouwen uit de Goudse wijk Oosterwei verzorgden op maandag 15 november de theatervoorstelling Echte Bloemen voor het Brede School Mentorproject. Nadine Chatoui docent theater, sinds kort actief als mentor bij het project en woonachtig in Oosterwei - interviewde vrouwen uit zeer uiteenlopende culturen en sprak vrouwen op inloopochtenden in de buurthuizen. Ze verzamelde hun mooie, verschrikkelijke, ontroerende, moeilijke en opbeurende verhalen met als doel een gesprek op gang te brengen en meer vrouwen een stem te geven. Want de wijk Oosterwei is vooral een gewone buurt, waar moeders uit allerlei culturen, niets liever willen dan een gelukkige toekomst voor hun kinderen. Moeders die vaak met hun handen in hun haar zitten, omdat opvoeden niet meer zo vanzelfsprekend is, als het voor hùn moeders was. Moeders die ieder een heel ander idee hebben over opvoeding. En van elkaars opvoeding

31 P a g i n a 31 begrijpen ze soms niks. Dit is vertaald in de theatervoorstelling Echte Bloemen, die gespeeld werd door 5 vrouwen, allemaal moeder, allemaal uit de wijk Oosterwei. Na deze bloemrijke voorstelling gingen de acteurs met mentoren en ouders van pupillen in gesprek over alles wat aan opvoeding raakt. Er ontstond een geanimeerde discussie over opvoeden. Islam in Gouda Een tweede bijeenkomst in dit verband staat nog op stapel: we bereiden een themabijeenkomst voor, waarbij de mentoren in gesprek gaan met een moskeevoorzitter en enkele ervaringsdeskundigen over de Islam en de Islamitische cultuur in Gouda Educatief materiaal We hebben didactische oefenprogramma's voor Nederlands aangeschaft waarmee pupillen op een toegankelijke wijze en op verschillende niveaus kunnen oefenen met tekstbegrip en woordenschat. De programma s kunnen door middel van een CD-rom worden geïnstalleerd bij de pupil thuis, zodat de pupil ook zelfstandig aan de slag kan gaan Mentorwijzer We hebben een digitale mentorwijzer ontwikkeld die een vraagbaak vormt voor mentoren. In deze mentorwijzer kunnen mentoren informatie vinden die ze kunnen gebruiken bij het begeleiden van zijn of haar pupil. Het gaat hierbij om het aanbod in Gouda op het gebied van professionele hulpverlening, sport, huiswerkbegeleiding en financieringsregelingen. Mentoren kunnen via deze mentorwijzer ook onderling allerlei informatie uitwisselen over tips en ideeën in relatie tot hun mentoraat.

32 P a g i n a Landelijke inbedding We zijn vanuit dit project actief in het landelijk platform School s Cool. Er zijn inmiddels 10 projecten in andere steden met in totaal ruim 600 vrijwilligers. Zij werken allemaal volgens de methode School s Cool, die we binnen het Brede School Mentorproject hanteren. Deze projecten hebben op 30 oktober 2009 een landelijk platform opgericht. Doel van het platform is voornamelijk het delen van kennis en ervaring, zodat de projecten sterker kunnen opereren. De plannen van het platform zijn te komen tot het gezamenlijk: - opzetten van een database, website, evaluatie en onderzoek; - bewaken van de kwaliteit en verder ontwikkelen van de formule; - realiseren van publiciteit, fondsenwerving en mentorwerving; - bevorderen van deskundigheid.

33 P a g i n a Op andere wijze actief Naast de mentoraten zijn we ook op andere wijze actief binnen en met het mentorproject. Deze extra activiteiten bieden de pupillen de mogelijkheid hun blik te verruimen en te proeven wat voor mogelijke beroepen er zijn. Dit kan hen stimuleren bij hun schoolopleiding. De leerlingen maken op deze wijze kennis met een bredere leefwereld dan ze doorgaans gewend zijn. En leerlingen en mentoren komen zo onderling met elkaar in contact. Winterhappening Op donderdag 13 januari 2011 vond de winterhappening plaats voor alle mentorkoppels van de 2 e en 3 e lichting. Tijdens deze avond namen alle koppels van de 3 e lichting afscheid. Daarvan zitten de leerlingen inmiddels in de tweede klas. De koppels konden die avond kiezen uit maar liefst vier activiteiten: streetdancen met Maud Beurskens, thaiboksen met Erik Roukens, toneel spelen met Nadine Chatoui en koken met Marjan Koopmans van de Meander. De sessies werden enthousiast gegeven en de deelnemers deden zo mogelijk nog enthousiaster mee. Tijdens het officiële gedeelte ontvingen de afscheidnemende koppels uit handen van Marion Suijker een certificaat. Marion Suijker - wethouder Jeugd en Onderwijs (PvdA) van de gemeente Gouda - prees de jongeren en mentoren voor hun inzet. Ze zag veel talent aan het werk bij de winterhappening. Of je nu goed bent in lekker koken, toneel spelen, streetdance of thai boksen. Er is voor ieder wat wils dus iedereen kan meedoen! En dat is precies wat ik zo belangrijk vind. Iedereen moet mee kunnen doen in Gouda. Naar school gaan is daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar soms is dat best lastig. En dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen bij het maken van jouw keuzes en de stappen die je moet nemen. Tijdens dit gedeelte waren ook sponsors van het mentorproject

34 P a g i n a 34 en ouders aanwezig. En er waren meerdere oud-pupillen aanwezig om te helpen bij deze avond! Zomeractiviteit Met dank aan Centric werd Duinrell de bestemming van de zomeractiviteit van het Mentorproject. Centric, een IT-bedrijf met hoofdkantoor in Gouda, zorgde voor vrijkaartjes en een heerlijke lunch. Voordat we het park in gingen werden de pupillen eerst verdeeld over de mentoren. Dat ging niet zonder protest van de kinderen, maar al snel waren de aanvankelijke voorkeuren vergeten. Van een vorig uitje hadden we geleerd om in kleine groepjes op pad te gaan. Zo werd de verantwoordelijkheid gedeeld en dat gaf rust bij iedereen. Voor veel van de kinderen een bijzondere ervaring en een mooie gelegenheid om de wereld buiten Gouda te ontdekken. En voor de mentoren een manier om hun pupil eens mee te maken in een groep. Jongerenacademie Ook dit jaar zijn bij Kunstpunt Gouda weer twee workshops gehouden voor de pupillen van het mentorproject onder de naam Jongerenacademie. Hiervoor was nog een klein budget beschikbaar uit voorgaande jaren. De jongeren gingen deels samen met hun mentor fotograferen (portretfotografie) en illustreren (leren tekenen over sport, mode en collages). Samen bowlen Enkele mentoren organiseerden een paar keer een bowlingavond samen met hun pupillen. Zo komen de jongeren en de mentoren elkaar ook tegen in een speelsere omgeving waardoor het contact onderling gemakkelijker verloopt.

35 P a g i n a Financiers, sponsors en donateurs In 2010 zorgden de Brede School Gouda, de Gemeente Gouda en het Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek gezamenlijk voor de basisfinanciering van het mentorproject. Het Oranje Fonds heeft in 2010 nog een eenmalige overbruggingssubsidie verstrekt onder de voorwaarde dat het project in het vervolg regionaal/lokaal gefinancierd wordt. Dit leverde in totaal aan inkomsten op. De Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject (SVBSM) heeft als doel het werven van extra fondsen en financiële ondersteuning van het Brede School Mentorproject. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Jan de Wild vanuit de Brede School (voorzitter), Laetitia Kuijpers (secretaris), Hugo Gastkemper (penningmeester), Ben Peters vanuit Mozaïek Wonen (bestuurslid) en Sjaak Kuijer (bestuurslid). De Stichting heeft in 2010 van diverse kanten hulp en bijdragen ontvangen voor extra mentorkoppels en activiteiten voor dit project. In 2010 heeft de Stichting bijgedragen aan de Brede School voor de kosten van het mentorproject. Dank gaat uit naar: Financiële bijdragen: - Woningcorporatie Mozaïek Wonen - Woningcorporatie Woonpartners - Wijkteam Achterwillens - Wijkteam Gouda Oost - Rabobank - Giften van particulieren.

36 P a g i n a 36 Bijdragen in natura: - Multicopy verzorgde tegen een sterk gereduceerd tarief het drukwerk voor onze nieuwsbrief. - De Meander, de Vmbo afdeling van het Carmelcollege in Gouda, stelde hun schoolgebouw beschikbaar voor de afsluitende winterhappenings en heeft met personeel en leerlingen bijzonder gastvrij geholpen bij deze bijeenkomst. - Basisschool t Carillon stelde ruimte beschikbaar voor intervisie- en themabijeenkomsten. - Gouda ontmoet leverde een financiële bijdrage voor de afsluitende winterhappening. - Albert Heijn Bloemendaal en C1000 Oskam Gouda leverden de boodschappen voor de afsluitende winterhappening. - 7Days - weekkrant voor jong Nederland - verstrekte abonnementen voor het weekblad 7-days voor alle pupillen. - Centric verstrekte vrijkaartjes voor Duinrell voor de zomeractiviteit. - Marktgroenteman Hassan leverde fruit voor de zomeractiviteit.

37 P a g i n a Uitdagingen Voor het komende jaar hebben we enkele uitdagingen om het project nog steviger neer te zetten: Jongerenacademie We zien dat veel van onze pupillen een beperkte leefwereld hebben en vanuit huis weinig meekrijgen. De pupillen doen weinig aan hobby's, sport of cultuur. Uit eerdere jaren bleek dat het aanbieden van enkele laagdrempelige culturele en educatieve activiteiten in de vorm van een Jongerenacademie belangrijk is om de jongeren over de streep te trekken om iets te gaan ondernemen. De jongerenacademie bestaat uit meerdere korte workshops van een dagdeel, waaronder het ontwerpen van een logo, edelsmeden, theater maken, illustreren, digitaal fotograferen en dans. De jongerenacademie behoort niet tot ons basisaanbod, maar we hechten wel aan deze plusactiviteit: zo kunnen we het blikveld van deze leerlingen vergroten, hen laten zien dat het leuk is om iets in hun vrije tijd te doen en hen mogelijk enthousiasmeren hun talenten te ontplooien. De uitdaging is de jongerenacademie te realiseren ondanks het vooralsnog ontbreken van een budget hiervoor. De SVBSM heeft in 2010 een subsidieverzoek ingediend bij het SNS Reaal Cultuurfonds om de jongerenacademie ook de komende jaren te kunnen aanbieden. Daarnaast treden we hierover in contact met organisaties, bedrijven en particulieren in Gouda.

38 P a g i n a 38 Leerlingen vanuit het SBO Het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het reguliere basisonderwijs streven dezelfde doelen na voor kennis en vaardigheden van een leerling aan het eind van de basisschool. Een leerling op het SBO krijgt meer intensieve begeleiding om het doel op een andere, meer bij de leerling passende manier te bereiken. De praktijk wijst uit dat dit voor een groot percentage lukt. Van de uitstroom 25 van de SBO leerlingen uit groep 8 gaat ongeveer 60% naar het Voortgezet Onderwijs op het niveau Vmbo en Havo en 40 % naar het Praktijkonderwijs. De leerlingen die uitstromen naar het Praktijkonderwijs kunnen terecht bij het maatjesproject van MEE. Voor de 60% die uitstroomt naar het Voortgezet Onderwijs op minimaal Vmbo niveau wil het Brede School Mentorproject een steuntje in de rug gaan bieden. Voor de eerste vier lichtingen is deze groep niet benaderd. Dit betekent dat de SBO-groep tot nog toe geen beroep kon doen op een mentoraat, terwijl de stap naar het Voortgezet Onderwijs extra groot is. Voor de nieuwe lichting hebben we contact gezocht met het SBO om na te gaan of leerkrachten leerlingen voor ogen hebben die gebaat zijn bij een mentor. Het jaar 2011 zal uitwijzen of en in welke mate vanuit deze leerlingen behoefte is aan een mentor en of we ook voor deze leerlingen mentoren hebben die een steuntje in de rug kunnen bieden. Leerlingen vanuit het VO In de praktijk merken we dat sommige leerlingen in de brugklas alsnog worden aangemeld voor een mentor. Het kan zijn dat ondanks het advies van de leerkracht in groep 8, leerling en ouders de noodzaak van een mentoraat niet inzagen en in de brugklas tot andere inzichten komen. De verwachting bij het leerwegondersteunend onderwijs is doorgaans dat de extra begeleiding op school in de kleinere groepen voldoende is. In de praktijk blijkt bij nader inzien een steuntje in de rug met individuele aandacht

39 P a g i n a 39 voor de leerling in de thuissituatie toch zinvol. Het komt ook voor dat de leerkracht in groep 8 een mentor niet direct noodzakelijk vond terwijl in de brugklas juist het tegenovergestelde blijkt. Tot op heden hebben we deze groep niet voorzien van een mentor omdat we conform School s Cool principe wilden starten aan het eind van groep 8. Immers dat geeft leerling en mentor de tijd om elkaar te leren kennen. Toch worden we geconfronteerd met de vraag vanuit het voortgezet onderwijs naar het thuismentoraat zoals we dat binnen het Brede School Mentorproject vormgeven. Vanuit deze context willen we onze doelgroep uitbreiden, waarbij de verwachting is dat we door de latere start meer tijd moeten besteden aan het opstarten. Ook verwachten wij dat we meer tijd moeten investeren in de leerlingen die inmiddels al gestart zijn en alsnog worden geconfronteerd met het mentoraat. Mogelijk moeten we meer overleg hebben in de aanloopfase met betrokken partijen zoals de ouders en de school, in het bijzonder met de brugklasmentor, om de leerling te motiveren. Of we dit aanbod ook kunnen waarmaken hangt uiteraard sterk af van het aantal mentoren dat we kunnen vinden en de financiering. De SVBSM heeft in 2010 voor uitbreiding van de doelgroep naar leerlingen vanuit het SBO en vanuit het VO een subsidieverzoek ingediend bij de Stichting Kinderpostzegels Nederland. 25 Cijfers naar aanleiding van peiling bij scholen voor Speciaal Basis Onderwijs in Gouda, najaar 2010.

40 P a g i n a 40 Ter afsluiting Het mentorproject heeft een plaats veroverd binnen Gouda. De politieke en maatschappelijke belangstelling is groot. Driekwart van de basisscholen doet inmiddels mee. Maar het allerbelangrijkste is dat we de kinderen die dit nodig hebben en hun ouders weten te bereiken. De zekerheid dat er iemand voor hen is, bij wie ze met vragen of problemen terecht kunnen, die ze kunnen vertrouwen en bij wie ze zichzelf kunnen zijn werkt bij deze leerlingen bevorderlijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen geven zelf aan door het mentortraject meer zelfvertrouwen gekregen te hebben en meer vertrouwen in de toekomst. Deze kinderen krijgen hierdoor mogelijkheden aangereikt om hun kwaliteiten te ontdekken en beter te ontwikkelen waardoor de kans op een goede schoolloopbaan toeneemt. Kern van het mentorproject is aandacht voor elkaar en voor de ander. Met deze aandacht en daarmee gepaard gaande betrokkenheid denken we een actieve bijdrage te leveren aan een positief leefklimaat in Gouda.

JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA

JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA - Schools Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2009 - 1 - Colofon Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Oranjefonds,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2009 Brede School Mentorproject Gouda - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Maart 2010 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2011 Brede School Mentorproject Gouda School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2012 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2011 mede

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda @ JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2014 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2013 mede

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG School s cool Gouda en Waddinxveen. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG School s cool Gouda en Waddinxveen. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2015 School s cool Gouda en Waddinxveen Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2016 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School

Nadere informatie

JAARVERSLAG School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2016 School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Programmaleiding Februari 2017 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft,

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1002 December 2010

Nieuwsbrief 1002 December 2010 Nieuwsbrief 1002 December 2010 Soufyane op koers voor zijn zwem-abc Marleen Esmeijer over intervisie Inhoudsopgave Voorwoord Verslag over zwemmen van Soufyane MOP: Maatjesontwikkelplan Themabijeenkomst:

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland 2012-2014

Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Mentor Sila in de schoolboeken met haar leerling Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland

Resultaten School s cool Westland Resultaten School s cool Westland 2011-2013 Mentor Nina met haar leerling Kewin Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007

Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Afdeling Onderwijs Team Monitoring & Bedrijfsvoering Basisschooladviezen en etniciteit Onderzoeksverslag, 29 januari 2007 Verwijderd: Bassischooladv iezen Vraagstelling Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Agenda Workshops Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Woensdag 16 maart, 19.30 21.30 uur. Praktijk Karnemelksloot 55. Kosten: 15,00. Aanmelden: stuur een

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

School s cool Delft nieuwe stijl. Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff

School s cool Delft nieuwe stijl. Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff Nummer 13 Jaargang 7 - juni 2016 XS XL Nieuwsbrief School s cool Delft nieuwe stijl Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff Verder in dit nummer Kort nieuws: We want you!! We zijn DRINGEND

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1101 Juni 2011

Nieuwsbrief 1101 Juni 2011 Nieuwsbrief 1101 Juni 2011 Themabijeenkomst Islam in Gouda Bilal wil straks de havo doen! Pagina 2 Inhoudsopgave Voorwoord Ayman over het mentorproject Haying bezoekt de spoedeisende hulp Themabijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014 Nummer8 Jaargang 5 - februari 2014 Nieuwsbrief Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Hoe gaat het nu met Adrika in de brugklas? Adrika is een van de leerlingen die, samen met haar ouders,

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem

Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem Nieuwsbrief VoorleesExpress Haarlem maart 2017 Webapplicatie goede monitor Door het gebruik van de webapplicatie houden we beter zicht op hoe het voorleestraject verloopt. p. 2 VoorleesExpress Haarlem

Nadere informatie

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier Bulletin Kath Basisschool De Triangel Gerard Terborghstraat 1 \ 7545 BV Enschede \ telefoon 053 483 70 60 E-mail info-triangel@skoe.nl \ Internet www.skoe.nl/detriangel \ Directeur: Mevr. A.A.M. Frieser-Scholten

Nadere informatie

Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel.

Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering Boekstart uit de Aboutaleb middelen en het onderwijs

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Gouda is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2017 Gemeente Gouda Verantwoordingsperiode 1-1-2017

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Onderzoeksmethode... 3 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU?... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

B&B + Ik hou van mij Jongens Be A Man! Kennisoverdracht Jongeren weten wanneer seksueel gedrag V V V V grensoverschrijdend is en wanneer niet.

B&B + Ik hou van mij Jongens Be A Man! Kennisoverdracht Jongeren weten wanneer seksueel gedrag V V V V grensoverschrijdend is en wanneer niet. Checklist VIMP4Youth Aan de slag met preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren: welke interventie is geschikt? In deze checklist zijn drie interventies opgenomen: de theatervoorstelling

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie