Liquidatieverslag in liquidatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liquidatieverslag 2014. in liquidatie"

Transcriptie

1 Liquidatieverslag 2014 in liquidatie

2 Postbus LM Tilburg Telefoon: (013) Internetsite:

3 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het fonds 10 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 13 E Verslag van de vereffenaars 17 Verslag van de vereffenaars 18 Pensioenparagraaf 28 Beleggingenparagraaf 29 Risicoparagraaf 30 LIQUIDATIEREKENING 1 Balans per 31 december 34 2 Staat van baten en lasten 35 3 Kasstroomoverzicht 36 4 Toelichting behorende bij de liquidatierekening 37 5 Toelichting op de balans 44 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 50 OVERIGE GEGEVENS 1 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 56 2 Actuariële verklaring 57 3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 59 BIJLAGEN 1 Verloopstaat deelnemers 62 3

4 A VOORWOORD 4

5 VOORWOORD Reeds in de zomer van 2010 hebben de werkgevers van Johnson & Johnson het bestuur van Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland (de "Stichting") geïnformeerd over de start van een onderzoek naar de mogelijkheden om een pan-europees Pensioenfonds op te zetten en de Nederlandse pensioenovereenkomst daarin onder te brengen. Uit het onderzoek bleek dat het opzetten van een pan-europees fonds voor alle betrokkenen voordelen had. Meer specifiek kwam hieruit bovendien naar voren dat het Belgische pensioenfonds uit de groep, J & J Pension Fund OFP, een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (de "IORP") als dergelijk vehikel zou kunnen fungeren. Het bestuur van de Stichting stond in beginsel positief tegenover een overgang naar een pan-europees pensioenfonds vanuit de ervaring dat over de jaren heen het besturen van een pensioenfonds meer en meer tijdrovend was geworden. Het werd voor het Pensioenfonds steeds lastiger om geschikte bestuurders te vinden die bereid waren voor hun taken voldoende tijd en aandacht voor vrij te maken naast hun andere werk. Dit probleem werd over de jaren steeds acuter en maakte het noodzakelijk naar een duurzame oplossing voor de toekomst op zoek te gaan. Bovendien zouden via een pan-europees pensioenfonds schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Vanaf dat moment hebben het bestuur van de Stichting en de werkgevers van Johnson & Johnson samen verder de mogelijkheden voor een overgang naar de IORP onderzocht. In dit kader werd in 2012 een werkgroep gevormd door vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting, de deelnemersraad van de Stichting (later: het verantwoordingsorgaan),de werkgevers van Johnson & Johnson en hun ondernemingsraden. In deze werkgroep zijn alle aspecten van een Europees fonds planmatig besproken en vormgegeven. Toen de werkgevers van Johnson & Johnson uiteindelijk medio 2013 het besluit namen om de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds te beëindigen en vanaf 1 januari 2014 de pensioenovereenkomst onder te brengen bij de IORP voor de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken en -rechten waren het bestuur van de Stichting en deelnemersraad (later: verantwoordingsorgaan) goed in staat om op hun beurt een gedegen afweging te maken over de toekomst van het Pensioenfonds in Nederland. Het bestuur heeft na een evenwichtige belangenafweging en gedetailleerde risico-analyse het besluit genomen de in Nederland opgebouwde waarde per 31 december 2014 over te dragen aan de IORP en de Stichting te liquideren. Het verantwoordingsorgaan heeft in de tweede helft van 2014 ingestemd met de voorgenomen liquidatie en positief geadviseerd over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht. Tot slot is het hele dossier voorgelegd aan De Nederlandsche Bank die aan de waardeoverdracht van de Stichting naar de IORP haar medewerking heeft verleend. Het bestuur van de Stichting heeft bij deze besluiten steeds het belang van alle deelnemers (medewerkers, slapers en pensioengerechtigden) vooropgesteld. Minutieus zijn alle belangen afgewogen en zijn de diverse scenario's bekeken vanuit verschillende perspectieven. Ter ondersteuning van dit proces zijn afwegingen uitgewerkt in twee omvangrijke memo's, een memo vanuit het perspectief van alle deelnemers, en een memo vanuit het perspectief van de werkgever. De discussie hierover is vastgelegd en na te lezen in de notulen. Uiteindelijk heeft op 31 december 2014 de collectieve waardeoverdracht naar de IORP plaatsgevonden. De Stichting is per diezelfde datum in liquidatie gegaan. Het hele traject heeft uiteindelijk ruim drie jaar in beslag genomen. Per 31 december 2014 is het gehele bestuur als vereffenaars van de Stichting aangewezen en heeft de taken van het bestuur overgenomen. De doelstelling van de vereffenaars was de liquidatie op een efficiënte en snelle wijze af te ronden. In dit liquidatierapport leggen de vereffenaars rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid, de realisatie van de liquidatie en de bijbehorende financiële afwikkeling. Leiden, 12 juni Wijnand de Valk Voorzitter. 5

6 B KERNCIJFERS 6

7 KERNCIJFERS Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Deelnemers (incl. AO-ers) , , , , ,9 Gewezen deelnemers , , , , ,0 Pensioengerechtigden 363 9, , , , , , , , , ,0 Per 1 januari 2010 is Mentor Medical Systems B.V., met in totaal 207 deelnemers, tot het fonds toegetreden. De deelnemers aantallen voor 2014 zijn een weergave direct voor de collectieve waardeoverdracht van 31 december 2014 naar J&J Pension Fund OFP. Premiebijdragen, saldo waardeoverdrachten, pensioenuitkeringen en pensioenuitvoerings- en administratiekosten (x 1.000) Premiebijdragen van werkgevers en werknemers Premiebijdragen voor risico deelnemers Saldo overdrachten van rechten risico pensioenfonds Saldo overdrachten van rechten risico deelnemers Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten

8 Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves, belegd vermogen (x 1.000) en dekkingsgraad (%) Technische voorzieningen - voor risico pensioenfonds voor risico deelnemers Stichtingskapitaal en reserves Beleggingen - voor risico pensioenfonds voor risico deelnemers Overige activa Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Saldo overige activa en passiva Totaal vermogen Aanwezige dekkingsgraad - 122,5 110,0 92,5 96,1 Minimaal vereiste dekkingsgraad - 104,3 104,4 104,3 104,3 Vereiste dekkingsgraad - 111,9 132,3 136,1 144,9 Verdeling beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds (x 1.000) % % % % Aandelen , , , ,1 Vastrentende waarden , , , ,8 Derivaten , Overige beleggingen 607 0,1 95 0, , , , , , ,0 Bij: Derivaten met een negatieve waarde De beleggingenstand per 31 december 2014 voor de overdracht naar J&J Pension Fund OFP zijn; Beleggingen voor risico pensioenfonds Aandelen : Vastrentende waarden : Derivaten : Overige beleggingen : 133 Totaal : Beleggingen voor risico deelnemers Robeco kapitaal :

9 Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico pensioenfonds (x 1.000) Directe beleggingsopbrengsten Indirecte opbrengsten Kosten vermogensbeheer Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer risico deelnemers (x 1.000) Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Beleggingsrendement voor risico pensioenfonds % % % % % Totaal rendement 29,1 8,0 16,1-3,4 20,3 Benchmark rendement 13,2 12,2 13,6-0,5 14,2 Pensioengegevens (x 1) Franchise Verleende toeslag boekjaar - actieve deelnemers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. - inactieve deelnemers 0% 0% 0% 0% 0% 9

10 C KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS 10

11 KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS Profiel Juridische structuur en inschrijving (verder te noemen "het fonds") is het ondernemingspensioenfonds van Johnson & Johnson in Nederland. Het fonds is opgericht in 1998, statutair gevestigd in Amersfoort en houdt kantoor in Leiden op het adres: Einsteinweg 92, Postbus 251, 2300 AG Leiden (tel.: ). Het fonds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 30 juni Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de koepelorganisatie OPF (Pensioenfederatie). Het fonds is in liquidatie per 31 december Statutaire doelstelling Het fonds heeft ten doel rechten op pensioenen toe te kennen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, danwel werkzaamheden uit te voeren die daarmee verband houden. Het fonds handelt daarbij met inachtneming van het bij of krachtens artikel 116 van de Pensioenwet (Verbod van nevenactiviteiten) bepaalde. Vereffenaars Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de vereffenaars als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur Wijnand de Valk voorzitter werkgevers Gerard Elsinghorst vice-voorzitter werknemers Sjaak Bloem secretaris werknemers Paul Korte vice-secretaris werkgevers Kariem El Haddad bestuurslid werkgevers Jos Boon bestuurslid werknemers Henno Meijerink Bestuurslid werkgevers Tom Mouchaers bestuurslid werknemers Anthon Verbree bestuurslid werkgevers Theo Elsendoorn bestuurslid pensioengerechtigden Vanaf 31 december 2014 treden de bestuurders op als vereffenaars van het fonds. Taken en verantwoordelijkheden De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van het pensioenfonds. De vereffenaars hebben bevoegdheden, krachtens de statuten en reglementen alsmede de hiermee verbonden uitvoeringsbesluiten en de uitvoeringsovereenkomst, tot het verrichten van betalingen en het aangaan van contractuele verplichtingen met derden. In 2014 hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Katrien van Meenen heeft het pensioenfonds per 15 september 2014 verlaten. Zij is opgevolgd door Tom Mouchaers. Per 15 september 2014 is Theo Elsendoorn namens de pensioengerechtigden toegetreden tot het bestuur van het pensioenfonds. Hiermee is de laatste vacature opgevuld en is het bestuur weer compleet. 11

12 Over het gevoerde beleid wordt Verantwoording afgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt de werkwijze, het beleid en de keuzes van de vereffenaars. Het verantwoordingsorgaan geeft een schriftelijk en beargumenteerd oordeel over het handelen van de vereffenaars aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie. Het intern toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Het intern toezicht rapporteert aan de vereffenaars en bespreekt de rapportage en de eventuele daarop voorgenomen bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden in het liquidatieverslag vermeld. Het fonds had tot 1 juli 2014 een deelnemersraad, welke het bestuur gevraagd of uit eigen beweging adviseert over aangelegenheden die het fonds betreffen. De meeste leden van de deelnemersraad zijn overgegaan naar het, per 1 juli 2014, nieuw gevormde verantwoordingsorgaan. 12

13 D VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 13

14 VERANTWOORDINGSORGAAN Verslag van het verantwoordingsorgaan Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: a Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening of liquidatieverslag en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie. b Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. c Beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Wijziging samenstelling verantwoordingsorgaan als gevolg van Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen Op 1 juli 2014 werd de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen van kracht. Deze wet hield onder meer in dat deelnemersraden worden opgeheven en bestaande verantwoordingsorganen kunnen worden versterkt. Op 12 juni heeft de deelnemersraad van het SPJJNL schriftelijk positief gereageerd op het verzoek van het pensioenfondsbestuur het bestaande verantwoordingsorgaan per 30 juni 2014 te discontinueren en per 1 juli 2014 een nieuw, versterkt verantwoordingsorgaan (VO) in te stellen. Ter versterking van het VO, zouden nieuwe leden tot het VO moeten toetreden. Hiervoor zouden formeel verkiezingen moeten worden gehouden. Het Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland bevond zich in 2014 in een overgangssituatie door een op handen zijnde Collectieve Waardeoverdracht (CWO) naar de Belgische OFP. Daarom is besloten de leden van de deelnemersraad plaats te laten nemen in het nieuwe VO. Er zou anders te veel tijd verloren gaan tussen het instellen van verkiezingen en de feitelijke installatie. Tevens zou het risico bestaan dat de opgebouwde expertise verloren gaat. Dit zou niet verantwoord zijn. VO van 1 januari tot en met 30 juni 2014 Van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 bestond het VO uit de volgende leden: Lisette van Kraay, vertegenwoordiger deelnemers Anneke Middag, vertegenwoordiger gepensioneerden Erwin Tuinier, vertegenwoordiger werkgevers Activiteiten 1 januari tot en met 30 juni 2014 Na intern beraad heeft het VO, op basis van de gemaakte afwegingen, ingestemd met de handhaving van het paritaire bestuursmodel, met voorgestelde vervanging van een werknemersbestuurslid door een afgevaardigde van de pensioengerechtigden. Het VO steunt het voorgenomen besluit van het Bestuur tot collectieve waardeoverdracht naar het J&J Pension Fund (OFP) en de liquidatie van SPJJNL. Bij de onderbouwing van het VO standpunt heeft het VO de evaluatie gebruikt waarin een vergelijking is gemaakt tussen een gesloten fonds, een verzekeraar en een OFP, op basis van de 4 criteria nl. Uitkeringszekerheid, Governance, Eenvoud Pensioenregeling en Evenwichtige verdeling buffer en de door het bestuur ter beschikking gestelde memo Vergelijking pensioenuitvoering in Nederland en België. Daaruit kwam overduidelijk naar voren dat collectieve waardeoverdracht naar de OFP en de liquidatie van SPJJNL als beste scenario voor de toekomst moet worden gezien. Op 1 juli 2014 is de nieuwe bestuursstructuur ingegaan van het Pensioenfonds. Daarbij is de deelnemersraad opgeheven en het verantwoordingsorgaan versterkt. In het licht van deze ontwikkelingen is besloten het VO in de oorspronkelijke opzet (van kracht t/m 30-Jun-14) niet te continueren, maar een nieuw versterkt verantwoordingsorgaan in te stellen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde statuten en reglementen. 14

15 VO van 1 juli tot en met 31 december 2014 Per 1 juli 2014 bestaat het VO uit de volgende leden: Wilko Janssen (voorzitter), vertegenwoordiger deelnemers Paul Bergmans (Secretaris), vertegenwoordiger deelnemers Erwin Gerlof (Bestuurslid), vertegenwoordiger deelnemers Anneke Middag, vertegenwoordiger gepensioneerden Lex van Ginkel, vertegenwoordiger gepensioneerden Martin Mulder, vertegenwoordiger deelnemers Joop ter Laak, vertegenwoordiger deelnemers Activiteiten 1 juli tot en met 31 december 2014 Collectieve Waardeoverdracht In een brief van 29 augustus 2014 heeft het VO positief gereageerd op het voornemen van het bestuur van SPJJNL voor een Collectieve Waardeoverdracht naar het Belgische OFP en het pensioenfonds in Nederland te liquideren. De SPJJNL heeft op 15 september De Nederlandsche Bank (DNB) formeel verzocht in te stemmen met een collectieve waardeoverdracht naar het Belgische OFP. Begin december had DNB vragen die zij nog beantwoord wilde hebben. Eén daarvan betreft de discrepantie tussen het negatieve advies van de DNR begin 2014 en het positieve advies van de VO in augustus Discussiepunt was o.a. het voorstel om de buffer die zou ontstaan als gevolg van de CWO, deels te gebruiken voor indexatie van de slapers en gepensioneerden. Tijdens discussies tussen het VO en SPJJNL heeft het bestuur van het fonds het VO ervan weten te overtuigen dat het toekennen van een indexatie aan de slapers en gepensioneerden een onevenwichtige belangenafweging creëert t.o.v. de actieve deelnemers. Op 18 december heeft DNB schriftelijk aan gegeven geen bezwaar te hebben tegen de CWO. Maandelijks overleg Bestuur VO en de pensioenfondsmanager Gedurende 2014 heeft regelmatig maandelijks telefonisch overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg werd het bestuur van het VO op de hoogte gesteld van de dekkingsgraad en de renteontwikkeling en de stand van zaken m.b.t. CWO en liquidatie van de SPJJNL. Deze notulen zijn, wat het VO betreft, gearchiveerd op het VO Sharepoint. Uitkomsten FIRM Assessment 2014 Het VO heeft ingestemd om de uitkomst van het FIRM assessment van 2013 onveranderd mee te nemen naar Voorwaarde was dat in het geval de CWO niet doorgaat, het assessment alsnog zou moeten plaatsvinden. Het VO wil tenslotte zijn waardering uitspreken over de inhoud van de regelmatig verstrekte documenten en correspondentie, de verstrekte toelichtingen en de verkregen antwoorden op aanvullende vragen gedurende de periode Jan t/m Dec Samenvatting Samengevat is het VO van oordeel dat het bestuur in 2014 de aan haar toebedeelde taken naar behoren heeft uitgevoerd en daarbij een evenwichtig beleid heeft gevoerd. Het VO is voorts van oordeel dat het bestuur de principes voor goed pensioenfondsbestuur correct naleeft. Namens het verantwoordingsorgaan Tilburg, 21 mei 2015 E. Tuinier J.H.A. ter Laak 15

16 Reactie van de vereffenaars op het verslag van het verantwoordingsorgaan Het bestuur heeft kennis genomen van het verslag van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft alle stukken, die het verantwoordingsorgaan voor de uitoefening van zijn taken redelijkerwijs nodig heeft, ter beschikking gesteld. Het bestuur waardeert de inzet van het verantwoordingsorgaan in een tijd dat er veel wijzigingen op de pensioenwereld afkomen. Leiden, 12 juni 2015 De vereffenaars 16

17 E VERSLAG VAN DE VEREFFENAARS 17

18 VERSLAG VAN DE VEREFFENAARS Algemeen Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders vermeld. Liquidatie proces Hoofdlijnen Dit verslag is het laatste verslag waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van de Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland (het Fonds) in liquidatie. Dit verslag staat in het teken van de overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten en de bijbehorende beleggingen aan J&J Pension Fund OFP, een Europees pensioenfonds (een Institution for Occupational Retirement Provision (IORP)), gevestigd in België. Na opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgevers is het Fonds met ingang van 1 januari 2014 een slapend fonds. Dit was voor de vereffenaars reden zich te beraden over de toekomst van het slapend fonds. Na een eerste analyse van de mogelijkheden bleven er drie alternatieven over welke in detail zijn onderzocht: doorgaan als slapend fonds collectieve waardeoverdracht naar een verzekeraar in combinatie met liquidatie van het fonds collectieve waardeoverdracht naar de IORP in combinatie met liquidatie van het fonds Er is met name gekeken naar: evenwichtige belangenafweging risico's besluitvormingsproces en medezeggenschap uitlegbaarheid en communicatie De volgende belangen bij het beheer van het Opgebouwde Pensioen en het daarbij behorende pensioenvermogen zijn besproken: Deskundig beheer van het Opgebouwde Pensioen; Efficiënt beheer van het Opgebouwde Pensioen; Medezeggenschap bij het beheer van het Opgebouwde Pensioen; Behoud hoogte van het Opgebouwde Pensioen; Vermogensscheiding (ring fencing) Zekerheid uitkering van het Opgebouwde Pensioen; Indexatie van het Opgebouwde Pensioen; Per belang beschrijven wij de belangrijkste verschillen bij pensioenuitvoering door het Fonds en door de IORP. Aan de hand van de geïdentificeerde verschillen, kan het bestuur van het Fonds bepalen in hoeverre een collectieve waardeoverdracht naar de IORP in het belang is van de belanghebbenden van het Fonds. Deskundig beheer van het Opgebouwde Pensioen De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben belang bij het deskundig beheer van het Opgebouwde Pensioen. Hun belangen lopen op dit punt parallel. Net als in Nederland dienen de leden van de operationele organen van de IORP deskundig te zijn op het gebied van pensioenuitvoering. De FSMA houdt toezicht op de deskundigheid van de leden van operationele organen van de IORP. 18

19 Efficiënt beheer van het Opgebouwde Pensioen Voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is vooral van belang dat kosten voor het beheer van het Opgebouwde Pensioen het pensioenvermogen niet aantasten. De belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden lopen op dit punt parallel. Indien het Fonds door was gegaan als gesloten pensioenfonds moeten kosten in verband met het beheer van het Opgebouwde Pensioen worden voldaan uit het beleggingsrendement en het pensioenvermogen. Indien het beleggingsrendement onvoldoende is, zullen de kosten van het Fonds uiteindelijk ten laste komen van het pensioenvermogen waarmee het Opgebouwde Pensioen moet worden uitgekeerd. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat het Opgebouwde Pensioen gekort moet worden. Nu het Opgebouwde Pensioen wordt ondergebracht bij de IORP staan de Nederlandse bijdragende ondernemingen er voor in dat kosten van de IORP niet zullen leiden tot onderfinanciering. Medezeggenschap bij het beheer van het Opgebouwde Pensioen Nu de werkgevers de Nederlandse pensioenregeling onderbrengen bij de IORP, wordt de medezeggenschap van de deelnemers en pensioengerechtigden op het niveau van de pensioenuitvoerder minder: de raad van bestuur van de IORP is niet paritair samengesteld; en de IORP kent geen deelnemersraad of verantwoordingsorgaan. Voor het Nederlandse luik van de IORP is een Pensioenraad worden ingesteld. De Pensioenraad heeft twee hoofdtaken: de Pensioenraad is het expertise centrum op het gebied van pensioenen voor de IORP en de Nederlandse bijdragende ondernemingen; en de Pensioenraad kan zowel de IORP als de Nederlandse bijdragende ondernemingen desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over aangelegenheden die de Nederlandse pensioenregeling betreffen. Indien het advies van de Pensioenraad niet wordt opgevolgd, heeft de Pensioenraad echter geen beroepsmogelijkheden. De IORP kan echter enkel met unanimiteit in de Raad van Bestuur afwijken van een advies van de Pensioenraad. De medezeggenschap over pensioenaangelegenheden op het niveau van de werkgever neemt toe als de pensioenregeling in België wordt uitgevoerd. Dat past ook in het Belgische systeem waarbij de uitvoerder een meer uitvoerende rol vervult. In een overeenkomst tussen de betrokken Nederlandse werkgevers en hun ondernemingsraden is vastgelegd dat de Nederlandse pensioenregeling pas gewijzigd kan worden nadat de ondernemingsraden met de voorgenomen wijziging hebben ingestemd. Behoud hoogte van het Opgebouwde Pensioen (Gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben er belang bij dat zij bij een collectieve waardeoverdracht naar de IORP in België een opgebouwd pensioen verwerven dat ten minste even hoog is als het Opgebouwde Pensioen in het Fonds in Nederland. De belangen lopen op dit punt parallel. Aan het belang wordt volledig tegemoet gekomen, doordat de IORP het gehele Opgebouwde Pensioen over heeft genomen. Eventuele tekorten zullen worden aangevuld door de Nederlandse bijdragende ondernemingen. Het overgedragen vermogen van het Fonds is ruim voldoende voor de inkoop van het Opgebouwde Pensioen bij de IORP. Het liquidatieoverschot is toegevoegd aan de reserves van het Nederlandse luik in de IORP. Vermogensscheiding (ring fencing) De Nederlandse (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben belang bij een bepaalde mate van vermogensscheiding omdat: (i) de pensioenregelingen die door de IORP zullen worden uitgevoerd niet gelijk zijn; en (ii) na de collectieve waardeoverdracht van het Fonds naar de IORP er sprake is van een overschot. 19

20 De IORP houdt geen juridisch afgescheiden vermogen aan voor het Nederlandse pensioenvermogen. Voor administratieve en toezicht rechtelijke doeleinden is wel een soortgelijk effect bereikt doordat in de financiële administratie van de IORP per land verschillende luiken worden aangehouden (de zogeheten "administrative ring-fencing"). De effecten daarvan zijn de volgende: De IORP beoordeelt het financieringsniveau zowel op niveau van de IORP als op niveau van de afzonderlijke luiken. De bijstortverplichtingen van de Nederlandse bijdragende ondernemingen zijn beperkt tot het Nederlandse luik. De FSMA houdt toezicht op het financieringsniveau van zowel de IORP als de afzonderlijke luiken. Er worden geen activa getransfereerd van het ene luik naar het andere luik. Omdat de IORP geen juridisch afgescheiden vermogens heeft ingesteld, is er geen sprake van vermogensrechtelijke vermogensscheiding. Crediteuren van de IORP kunnen zich dus verhalen op het gehele vermogen van de IORP. Omdat er geen sprake is van afgescheiden vermogens kan besmettingsgevaar tussen de luiken in geval van faillissement van bijdragende ondernemingen niet helemaal worden uitgesloten. Contractueel (via de beheersovereenkomst) wordt het besmettingsgevaar evenwel zoveel als mogelijk ingeperkt. Zekerheid uitkering van het Opgebouwde Pensioen De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hebben belang bij een zo groot mogelijke mate van zekerheid dat het Opgebouwde Pensioen ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd (uitkeringszekerheid). Voor de vergelijking van de uitkeringszekerheid bij het Fonds als gesloten pensioenfonds en bij de IORP hebben wij gekeken naar de vermogenseisen en naar de ter beschikking staande herstelmiddelen. Een belangrijk verschil tussen het Fonds en de IORP is dat de kapitaalseisen die op het Fonds van toepassing zijn ervan uitgaan dat het Fonds zelfstandig zijn verplichtingen moet kunnen nakomen. De IORP is een zogenaamde sponsorbacked IORP. In geval van een financieringstekort zijn de bijdragende ondernemingen verplicht bij te storten. Vanwege de bijstortverplichting, hoeft de IORP minder kapitaal aan te houden ter nakoming van het Opgebouwde Pensioen. Concreet betekent dit dat de omvang van de technische voorzieningen voor het Nederlandse luik van de IORP ongeveer even groot is als die van het Fonds. Het Nederlandse luik van de IORP hoeft, in tegenstelling tot het Fonds, bovenop de technische voorzieningen evenwel geen solvabiliteitsbuffer aan te houden. Hoewel de IORP minder vermogen hoeft aan te houden dan het Fonds, beschikt de IORP over krachtigere herstelmiddelen dan het Fonds als gesloten pensioenfonds. Indien het Fonds als gesloten pensioenfonds in onderdekking raakt, is de kans groot dat het Fonds het Opgebouwde Pensioen moet korten om op de vereiste dekkingsgraad te komen. Voor de IORP geldt dat de bijdragende ondernemingen verplicht zijn eventuele financieringstekorten aan te vullen. De bijstortverplichting van de bijdragende ondernemingen van de IORP waarborgt de uitkeringszekerheid van het Opgebouwd Pensioen zolang de bijdragende ondernemingen bij de IORP blijven en niet failliet gaan. In geval van faillissement kan de bijstortingsverplichting overgenomen worden door de andere bijdragende ondernemingen van het Nederlandse luik. Indexatie van het Opgebouwde Pensioen Zowel het Fonds als de IORP hebben geen formele indexatieambitie. De kans dat er desondanks toch toeslag wordt verleend, lijkt op het eerste gezicht groter in de IORP omdat de IORP zal beleggen met een hoger verwacht rendement dan het Fonds. Daar staat tegenover dat in geval van pensioenuitvoering door de IORP de Nederlandse bijdragende ondernemingen zullen besluiten of er toeslag wordt verleend. 20

21 Risicoparagraaf mbt collectieve waardeoverdracht De beleggingsportefeuille van het Fonds is één op één over gegaan naar J&J Pension Fund OFP, inclusief de lopende valutatermijncontracten (currency hedge). De portefeuille bestaat voor circa 23% uit beleggingen die niet in euro luiden. Deze valutatermijncontracten zijn afgesloten om het valutarisico dat hiermee samenhangt, gedeeltelijk af te dekken. Het zal afhangen van de koers op het moment dat de lopende valutatermijncontracten worden afgewikkeld of de IORP hierop winst of verlies maakt. De impact van een eventueel winst of verlies zal beperkt zijn omdat de valutatermijncontracten slechts een beperkt deel van de portefeuille bestrijken. Het risico in verband met de transitie is vrijwel nihil. De beleggingsportefeuille is, zoals hierboven werd opgemerkt, vrijwel integraal overgenomen door J&J Pension Fund OFP. Nu DNB geen verbod tot collectieve waardeoverdracht heeft opgelegd en de collectieve waardeoverdracht is geëffectueerd, heeft het bestuur van het Fonds per de overdrachtsdatum de lopende overeenkomsten met BlackRock (vermogensbeheer), Syntrus Achmea (pensioenadministratie), Robeco (Flexioen-beleggingsrekeningen) en Capital Group (deelnemingen in CIPEF V + VI-fondsen) laten overnemen door J&J Pension Fund OFP. Met de huidige contractspartijen van het Fonds is hierover uitvoerig gesproken. Zij hebben allen ingestemd met contractsovername door J&J Pension Fund OFP en daar geen voorwaarden aan verbonden die wezenlijk afwijken van de huidige voorwaarden. Eventuele afwijkingen hebben in elk geval geen financiële gevolgen voor de portefeuille van het Fonds. Na advies van het Verantwoordingsorgaan is op 22 december 2014 besloten tot collectieve waardeoverdracht naar de IORP in combinatie met liquidatie van het fonds per 31 december De bestuursleden die in functie zijn op het tijdstip van ontbinding van het Fonds worden aangewezen als vereffenaars. Het fonds verkeerd vanaf dat moment formeel in liquidatie. De belangrijkste taak van de vereffenaars is de financiële afwikkeling van het fonds. Het voormalig bestuur van het fonds heeft in 2014 zes maal vergaderd. Naast de reguliere operationele onderwerpen zijn het voortbestaan van de Stichting en later de collectieve waardeoverdracht en liquidatie uitgebreid aan de orde geweest. Daarnaast is de IORP werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het pensioenfondsbestuur, de deelnemersraad, het Verantwoordingsorgaan en de OR-en van de aangesloten ondernemingen gecontinueerd om de collectieve waarde overdracht en liquidatie van het Fonds in detail te bespreken. In dit verslag wordt behalve over de beëindiging van het fonds ook rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde (financiële) beleid. De vereffenaars zijn alle betrokkenen, de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraden en de adviseurs buitengewoon erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Communicatie over de collectieve waarde overdracht en liquidatie Het fonds heeft een gedetailleerd communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. De pensioenregeling is als gevolg van de overgang naar een IORP niet veranderd. Alle deelnemers zijn regelmatig via brief of geïnformeerd over de stand van zaken, de gevolgen en de risico's. Er zijn verspreid over de diverse locaties van de aangesloten ondernemingen diverse info sessies gehouden met ruimte voor vragen. In één van de brieven zijn gewezen deelnemers en pensioengerechtigden uitgenodigd voor een info sessie in het midden van het land. Nieuwsbrieven, de presentatie gebruikt in de info sessies en een video opname van één van de roadshows zijn te bekijken op de intranet site van het fonds. Overdracht beleggingsportefeuille In het vierde kwartaal van 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen om het vermogen per 31 december 2014 over te dragen naar de IORP. Direct na ontvangst van geen bezwaar van DNB en het bestuursbesluit betreffende collectieve waarde overdracht en liquidatie is het vermogen daadwerkelijk per 31 december overgedragen naar de IORP. 21

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 90170 5000 LM Tilburg datum 14 september 2016 onderwerp Voorgenomen besluit over toekomst pensioenfonds

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 Geachte heer / mevrouw, In de nieuwsbrief die u begin april 2017 van ons hebt ontvangen wordt verwezen naar een document met meer

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting crossborder project

Toelichting crossborder project Toelichting crossborder project Informatie sessies januari februari 2016 Ton van der Linden Business Services Manager & Treasurer Gerda Shultz Pension & Benefit Finance Manager Introductie Voorstellen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering 30 mei Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 30 mei Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 30 mei 2017 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Communicatie Joost Muffels

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Deelnemerspresentatie

Deelnemerspresentatie Deelnemerspresentatie Paul van Driessen (plv voorzitter pensioenfonds) Ronald Doornbos (Focus Orange adviseur Stuurgroep) Erno Kleijnenberg (voorzitter bestuur Stap) Koos Guis ( bestuurder pensioenfonds)

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016

onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 onderwerp Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. informatiebrief september 2016 Geachte heer / mevrouw, Naar aanleiding van de in september 2016 verzonden nieuwsbrief zijn er een aantal vragen binnengekomen.

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

124 De Pensioenwereld in 2015

124 De Pensioenwereld in 2015 13 124 De Pensioenwereld in 2015 Verslaggeving & communicatie 125 Meer consistentie nodig in verslaggeving premiepensioeninstellingen Auteurs: Frans Glorie en Kees Voorburg Op 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Toekomst Stichting Pensioenfonds SMIT

Toekomst Stichting Pensioenfonds SMIT Toekomst Stichting Pensioenfonds SMIT informatiebijeenkomst 7 maart 2013 1 Agenda Toelichting verlaging pensioen per 1 april 2013 Toekomst pensioenfonds SMIT 2 1 Herstelbeleid 2009 Behoudend beleggingsbeleid

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Een Crossborder in Pensioenfonds in België Vragen & Antwoorden Informatief hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.

Een Crossborder in Pensioenfonds in België Vragen & Antwoorden Informatief hieruit kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Wat is een Crossborder IORP? Een Crossborder in Pensioenfonds in België Sedert 2003 staan Europese richtlijnen toe dat grensoverschrijdende pensioenfondsen worden opgericht binnen de Europese Unie.

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota

FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota FINANCIEEL CRISISPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Versie 19 april 2012 Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel

Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Samenvatting van het Financieel crisisplan van Bpf Meubel Wat is een crisisplan? In een crisisplan legt het bestuur van Bpf Meubel vast hoe het handelt als het fonds in een crisissituatie komt. Een financieel

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen.

Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. LCP Netherlands Werk in uitvoering bij pensioenfondsen 2013 Jeroen Koopmans 1 oktober 2013 Grotere kostentransparantie en dalende uitvoeringskosten bij pensioenfondsen. Even voorstellen drs. Jeroen Koopmans

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2006

Verkort Jaarverslag 2006 Verkort Jaarverslag 2006 Pensioenfonds Achmea Stichting Pensioenfonds Achmea Personeel Jouw pensioen in beeld 2006 Met dit verslag brengt het bestuur je graag op de hoogte van het 2 e jaar van Stichting

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie