Overhead in control. Vanaf het begin van de economische crisis zijn MANAGEMENT ACCOUNTING & CONTROL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overhead in control. Vanaf het begin van de economische crisis zijn MANAGEMENT ACCOUNTING & CONTROL"

Transcriptie

1 CM_08_2010.indd Sec1:34 10/4/2010 3:02:04 PM Overhead in control De afgelopen twee jaar zijn organisaties, als gevolg van het verslechterde economische klimaat, op zoek naar manieren om bedrijfsresultaten te verbeteren. Het uitvoeren van een overhead value analysis geeft deze organisaties een handvat om indirecte kosten stapsgewijs te reduceren en structureel te beheersen. Auteurs zijn drs. Jeroen nsen, partner bij JMS Advies, en mr. Ebe van der Spek MBA, partner bij VBMResultants. Vanaf het begin van de economische crisis zijn organisaties in vrijwel alle sectoren naarstig op zoek naar mogelijkheden om teruglopende rendementen te compenseren. Een aantal specifieke sectoren is dermate zwaar getroffen dat organisaties met hun voortbestaan worden bedreigd, of reeds zijn gefailleerd. Oplossingen om de marktpositie te verbeteren, hebben vaak een langere doorlooptijd nodig om resultaat op te leveren. Kostenmaatregelen daarentegen leveren vaak direct een bijdrage aan het rendement mits op een verstandige wijze doorgevoerd. In dit artikel willen wij ons richten op deze kostenmaatregelen en daarbij in het bijzonder de reductie van indirecte kosten met behulp van de overhead value analysis (OVA). 1 Deze indirecte kosten groeien bij vrijwel iedere organisatie harder dan de directe, aan het primaire proces gerelateerde kosten. De belangrijkste reden hiervoor is dat indirecte kosten lastig te managen zijn doordat: de toegevoegde waarde lastig is vast te stellen; er veelal geen eenduidige klant-leverancierrelatie aanwezig is; het aan duidelijke costdrivers ontbreekt; deze kosten tot stand komen binnen steeds complexere organisaties, diverse processen en verschillende afdelingen. Indirecte kosten hebben daardoor de natuurlijke neiging tot groei, maar zijn in minder goede tijden lastig af te bouwen. 2 Vervolg op ABC De afgelopen decennia zijn er management (accounting)technieken ontwikkeld voor het beheersen en managen van indirecte kosten, zoals activity based costing. 3 Ook in Nederland is ABC, op succesvolle en minder succesvolle wijze, geïntroduceerd. De gedachte achter ABC is dat de extra (indirecte) kosten van toenemende complexiteit moeten worden toegerekend aan de producten/diensten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Indirecte kosten worden daarbij verdeeld over de verschillende activiteiten die in de organisatie plaatsvinden. Vervolgens wordt vastgesteld welke kostendragers, zoals afdelingen of producten, van welke activiteiten gebruikmaken. In deze methode blijft het lastig een verband te leggen tussen de kostendrager en activiteit waardoor integrale kostprijsbepaling arbitrair blijft. Het grote voordeel van ABC is in onze ogen dat de activiteitenanalyse, voor het bepalen van de integrale kostprijs, een eerste inzicht geeft in de overheadactiviteiten en de mogelijkheden tot kostenbeheersing daarvan. Een vervolg- of aanvullende stap op ABC is de overhead value analysis. Met behulp van de OVA-aanpak is het mogelijk om snel en effectief forse kostenbesparingen blijvend te realiseren. Het nadeel van een OVA kan zijn dat veel onrust binnen de organisatie wordt gecreëerd. Reguliere waardeanalyse In de kern verschilt de OVA niet veel van een reguliere waardeanalyse, alleen nu toegepast op overheadactiviteiten en de gerelateerde kosten. Op een juiste wijze uitgevoerd is de OVA een efficiënte methode om de enorme hoeveelheid van overheadactiviteiten in kaart te brengen, te analyseren en te bepalen waar in de kosten kan worden gesneden zonder dat dit direct te grote risico s met zich meebrengt. Tijdens de OVA staan twee basisvragen centraal: 1. Worden de juiste diensten (activiteiten) uitgevoerd, met andere woorden voldoen ze aan het verwachtingspatroon van de interne afnemers of zijn er mogelijkheden om activiteiten te verminderen dan wel te elimineren? 2. Worden de activiteiten efficiënt uitgevoerd, met andere woorden welke mogelijkheden voor verdere optimalisatie en kostenbesparing zijn er mogelijk bij gelijkblijvende kwaliteit van de activiteit? Deze vragen worden beantwoord door zowel de leverancier (dienstverlener) alsook de ontvanger van de 34 oktober 2010

2 CM_08_2010.indd Sec1:35 10/4/2010 3:02:04 PM Tabel 1 Totaal overzicht opties om kosten te besparen Minder Minder Lagere Activiteit Schrappen Uitstellen kwaliteit aantallen frequentie Rapport Vervangen Formulier Analyse Advies Beslissing overheadactiviteit. Vervolgens kan het gezamenlijke totaalbeeld van de activiteiten en de daarbij behorende opties worden uitgewerkt (zie tabel 1). Om te bepalen welke opties kunnen worden geïmplementeerd zal per optie (kostenbesparing) een implementatierisico moeten worden ingeschat. Opties waar de voorziene kostenbesparing opweegt tegen het implementatierisico komen direct in aanmerking voor implementatie (zie tabel 2). Eenvoudig en snel Uit een OVA zullen vele kostenvoorstellen met een laag risicoprofiel voortkomen. Als deze tegelijk kunnen worden geïmplementeerd, zal dat een aanzienlijke besparing kunnen opleveren. Mocht in een latere fase, vanwege de financiële noodzaak daartoe, verdere Tabel 2 Afweging kostenbesparing en risico Kostenbesparing Hoog Gemiddeld Laag Beslissingsafwegingen Risico Geen/Laag Gemiddeld Hoog??? kostenbesparingen nodig zijn, dan kan altijd worden gekozen voor het implementeren van meer risicovolle opties. Het grote voordeel van de OVA is dat deze betrekkelijk eenvoudig en snel is uit te voeren. In korte tijd is het mogelijk besparingen tot wel 40 procent op de indirecte overheadkosten te realiseren zonder dat dit een merkbaar effect heeft op de kwaliteit van de interne dienstverlening. Voor een succesvolle OVA is committent van het hoogste management nodig. De uitkomsten van de OVA geven hun een objectief en transparant inzicht in de overheadkosten. Ook in latere fasen kan dit van onschatbare waarde zijn en de onderneming een blijvend concurrentievoordeel opleveren. Praktijkcase De Operations & IT-divisie van een grootbank (verder te noemen: OIG ) is verantwoordelijk voor het leveren van producten, diensten en kanalen voor zowel de operatie als de ondersteunende technologie. In de praktijk is OIG een zogenaamd shared service centre waarin de operationele processen en het IT-beheer van de hele bank zijn ondergebracht. OIG beheert ongeveer 20 miljoen rekeningen, verwerkt hypotheekaanvragen en 4 miljard transacties per jaar. De divisie beheert onder andere 2100 applicaties, desktops/laptops en biedt bescherming tegen meer dan virusaanvallen per maand. In Nederland werken ongeveerd fte en de totale kostenbase van OIG is 2,2 miljard. De visie van OIG ligt ten grondslag aan de doelstelling om een A-bank te ondersteunen; Biedt businesspartners een strategisch voordeel door het efficiënt en effectief inzetten van mensen, processen en technologie. >> oktober 2010 ControllersMagazine 35

3 CM_08_2010.indd Sec1:36 10/4/2010 3:02:04 PM BSM-activiteiten zijn gegroepeerd in 3 gebieden: Generieke Data, Planning & Reporting Process & Improvement De BSM rol concentreert zich op: Regie CoÖrdinatie Consolidatie Generieke Support for BU-directie Organiseren van Workshops en Events Facility CoÖrdinatie Desk voor Autorisatieverzoeken en Externe Procuratie Desk voor Operationele ondersteuning t.a.v.: Tijdschrijven Goedkeuren facturen Inhuur externen Figuur 1 BSM-activiteiten Data, Planning & Reporting Catalogus Support voor Level process Dashboard/ Information External reporting (indien van toepassing) Planningprocess (kwalitatief, non-finance aspecten) Afstemming met Controller (over data) Process & Improvement Process & Process Improvement; aanspreekpunt voor centrale stafadelingen (over inhoud) Coördineren van implementatie van standaardprocessen binnen BU Specifieke BU-activiteiten: Operational benchmarking Knowledge management Externe Benchmarking De situatie Het realiseren van OIG s strategische ambities blijkt geen eenvoudige opgave. Een grootschalig onderzoek onder de interne klanten van OIG laat een onbevredigende score op klanttevredenheid zien: er is een sterke behoefte aan het versneld doorvoeren van verbeteringen in serviceverlening, aan het reduceren van het aantal applicaties en niet in de laatste plaats aan het inzichtelijk maken en verminderen van de doorbelaste kosten. Daarnaast zijn zowel systemen als interne procedures gecompliceerd en belemmert het groot aantal managementlagen een snelle en adequate besluitvorming. Het management van OIG start daarom een verbeterprogramma met als centrale thema versimpeling met als belangrijkste doel het tegengaan van bureaucratie door het vereenvoudigen van processen en het reduceren van managementlagen, zowel binnen de twaalf businessunits als de verschillende supportfuncties. Binnen OIG wordt de functie van (BSM) vormgegeven door een groep van afdelingen die ondersteunende diensten verleent aan het management van de twaalf businessunits (zie figuur 1). Elke businessunit heeft een eigen BSM. De BSM vervult daarbij een coördinerende rol tussen de centrale stafafdelingen van Finance, Risk & Communicatie en het BU-management (zie figuur 2). De afzonderlijke BSM-afdelingen vallen in tegenstelling tot de centrale stafafdelingen hiërarchisch binnen de businessunits en worden daarmee niet centraal aangestuurd. De gehele BSM-functie bestaat uit een kleine 200 fte. Waarom een OVA? OIG start een overhead value analysis op de BSMfunctie met als primaire doelstelling te onderzoeken op welke gebieden eenduidigheid en efficiëntie in de BSM-activiteiten gerealiseerd kan worden. Het management verwacht met deze OVA concreet inzicht te krijgen in de verschillende diensten die de BSM levert en de mate waarin deze diensten door hun afnemers worden gewaardeerd. Antwoord op deze vragen maken het voor OIG mogelijk om de BSM-organisatie te optimaliseren en een beoogde kostenreductie van 60 fte te realiseren. Plan van aanpak Het management van OIG stelt een externe projectleider aan die rapporteert aan een stuurgroep die bestaat uit BSM-hoofden. Uit het voorstel van de projectleider blijkt dat in een periode van ongeveer drie maanden duidelijk wordt waar verbeterpotentieel aanwezig is en hoe die gerealiseerd kan worden. De aanpak van de OVA bestaat grofweg uit een drietal fasen: Inventariseren van huidige BSM-activiteiten: identificeren van afnemers, definities en afbakening van activiteiten, opsommen van bestaande knelpunten. Analyseren van huidige activiteiten: factfinding, aantal fte s per activiteit, internal benchmarken van BSM-afdelingen, vaststellen gepercipieerde waarde door klanten. Verbeteringen identificeren; definiëren en evalueren van verbeteringen, prioriteren van verbeteringen, organisatorische implicaties vaststellen en evalueren. 36 oktober 2010

4 CM_08_2010.indd Sec1:37 10/4/2010 3:02:04 PM Central Support Staff: Finance Risk Communication OIG BU 1 BU 2 BU Center A Figuur 2 binnen OIG Resultaten Na drie maanden bestaat er een integraal en gedeeld beeld van de ondersteunende diensten die door de twaalf BSM-afdelingen worden uitgevoerd, inclusief relevante kenmerken als frequentie, output en interne klanten voor alle BSM-activiteiten in scope. De analysefase gaf inzicht in de door klanten gepercipieerde waarde van BSM-diensten en vormde daarmee uitgangspunt voor het doorvoeren van verbeteringen of juist voor het elimineren van activiteiten. Daarnaast is inzicht verkregen in de kosten van diensten in termen van fte s en de verschillen daarin tussen de afzonderlijke BSM-afdelingen. Het vormde de basis voor constructieve discussies over de balans tussen gewenst kwaliteitsniveau van diensten en de input die daartoe geleverd moet worden. Het transitieplan dat uiteindelijk is opgesteld, beschrijft hoe de voorgestelde verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Nadat het plan is geaccordeerd door stuurgroep en de BSM-hoofden wordt het overgedragen naar de lijn. Het besparingspotentieel in het plan bedraagt circa 25 fte. De out of pocket-projectkosten bedragen zo n euro. De oorspronkelijke doelstelling van 60 fte is niet gehaald vanwege de verschillende interpretaties van de activiteiten in scope en de veronderstelde risico s samenhangend met de implementatie. Observatie en leerpunten Hoewel de casus van OIG specifieke karakteristieken kent, zijn er toch algemene observaties en lessen te leren: Eenduidige interpretaties van activiteiten zijn essentieel Tijdens de inventarisatie bleek al snel dat elk van de twaalf BSM-afdelingen haar eigen interpretatie van specifieke producten had. Zo hield voor de ene BSM-afdeling het product Catalogus in dat zij periodiek het verzoek uitzette voor het updaten van de catalogus door de businessunits zelf. Een andere BSM-afdeling ging echter zover dat zij zelf de catalogus onderhield en veranderingen dan ook zelf doorvoerde. Het moge duidelijk zijn dat beide afdelingen een groot verschil in de benodigde fte s laten zien in het voortbrengen van dit product. Inzicht in dit soort verschillende interpretaties is een absolute voorwaarde voor het maken van een gedegen efficiencyanalyse, al dan niet met behulp van een benchmark. Duidelijke scopeafbakening vóóraf is cruciaal Veel BSM-managers maakten er zich tijdens de inventarisatiefase hard voor om bepaalde producten en daarmee de inspanning die daarvoor nodig is buiten scope van de OVA te houden. Daarbij deden zij steevast een beroep op de uniekheid en daarmee onvergelijkbaarheid van deze producten. Het OVA-project liep door deze terugkerende discussies onnodig veel vertraging op, met als grootste risico het verliezen van het momentum. Een duidelijke scopeafbakening voorafgaand aan het project is cruciaal gebleken voor het project. Daarbij is het essentieel dat alle stakeholders zich committeren aan de vastgestelde projectscope. OVA helpt het Target Operating Model aanscherpen Tijdens de inventarisatiefase bleek dat bepaalde activiteiten vanuit de historie voor andere klanten dan het BU-management werden uitgevoerd. Daarnaast werden er activiteiten geïdentificeerd die niet binnen de formele BSM-verantwoordelijkheid vielen. De OVA verschafte inzicht in deze oneigenlijke activiteiten en zorgde >> oktober 2010 ControllersMagazine 37

5 CM_08_2010.indd Sec1:38 10/4/2010 3:02:04 PM voor een discussie die refereerde aan het Target Operating Model van OIG en de rol van BSM daarin; een essentiële discussie op basis waarvan verbeteringen daadwerkelijk organisatorisch geborgd kunnen worden. MT-betrokkenheid is fundamenteel voor realisatie van verbeteringen Uit de analysefase werd duidelijk dat de BSMafdelingen veel tijd spendeerden aan de hiervoor genoemde oneigenlijke activiteiten. De BSMafdelingen bleken noodgedwongen de gaten te vullen die de centrale stafafdelingen lieten vallen. Omdat de OVA-stuurgroep alleen bestond uit BSM-vertegenwoordigers bleek bij de stafafdelingen geen draagvlak te bestaan voor de uitkomsten van de OVA. Zij herkende zich niet in de bevindingen en stonden niet open voor het overnemen van de betreffende producten. Het is essentieel (gebleken) dat draagvlak voor en goedkeuring van het verbeterplan op een zo hoog mogelijk niveau binnen de organisatie plaatsvindt, in dit geval door het MT OIG. De beslissingsbevoegdheid van de OVA-stuurgroep bleek vanuit organisatorisch oogpunt te klein om het verbeterplan adequaat te implementeren. Een goede projectgovernance is daarbij het sleutelwoord. Zonder ambitieuze targets, geen drastische verbeteringen De kostenreductie van 60 fte is nooit binnen de BSM-afdelingen gecommuniceerd. Tijdens de OVA resulteerde het ontbreken van de nodige sense of urgency ertoe dat BU s de mening waren toegedaan dat efficiënties maar bij andere BU s gerealiseerd moesten worden. Een kostenreductie van 30 procent binnen de BSM-functie wordt echter niet gerealiseerd zonder dat iedere BU kritisch naar het functioneren van haar eigen BSM-organisatie kijkt. Ambitieuze targets zorgen ervoor dat afdelingen zich blijven inspannen bij de zoektocht naar besparingspotentieel en verschaffen een basis om serieus naar de balans te zoeken tussen nodige resources en geleverde kwaliteit. Hoewel de OVA wel degelijk tot verbeteringen leidde, is de beoogde kostenreductie niet gerealiseerd. Conclusies en aanbevelingen De huidige economische omstandigheden vragen van organisaties om teruglopende rendementen te compenseren. In dit artikel hebben wij de methodiek van de OVA besproken voor het in kaart brengen, analyseren en identificeren van opties die bijdragen aan een reductie van de (indirecte) overhead kosten van organisaties. De OVA-methodiek is een krachtig instrument om de indirecte overheadkosten te managen. Het dwingt de organisatie om op een kritische manier te kijken naar alle overheadactiviteiten en te bepalen waar de strategische meerwaarde voor de interne afnemer ligt in relatie tot de kostprijs. Voor iedere activiteit wordt de vraag gesteld of deze wel effectief is, dan wel efficiënt wordt uitgevoerd. De beoordeling hiervan gebeurt door zowel klant als leverancier. Op de juiste wijze uitgevoerd kan met een OVA tot wel 40 procent besparing op de indirecte overhead worden gerealiseerd. De meeste organisaties voeren deze analyse alleen uit in financieel slechte tijden. In onze visie is de OVA juist een instrument om periodiek in te zetten, in aanvulling op bestaande kostenbeheersing modellen, zoals ABC. De meerwaarde van de OVA ligt dan in de waardering van de interne afnemer van de afgenomen diensten, in relatie tot de verrekenprijs. De bestaande kostenmodellen schieten daarin tekort. Door de OVA periodiek uit te voeren, kan daardoor een structureel strategisch kostenvoordeel worden gecreëerd. Resultaten uit een OVA kunnen vervolgens worden gebruikt bij het verder optimaliseren van de gebruikte kostenallocatie- en transfer pricing-modellen. Binnen een internationaal concern, met grensoverschrijdende diensten, is daarmee ook een beter onderbouwde kostprijs te verklaren naar de fiscale autoriteiten. Vanuit onze ervaringen willen wij tenslotte een aantal praktische handleidingen geven alvorens een OVA te starten: stel vooraf ambitieuze, maar realistische targets. Deze liggen bijna altijd hoger dan aanvankelijk gedacht. Communiceer deze targets vooraf duidelijk binnen de betrokken afdelingen; gezien de impact op de organisatie en medewerkers is draagvlak van het topmanagement essentieel; laat een onafhankelijk projectteam de analyse coordineren en maak daarbij gebruik van de bestaande kennis in de organisatie bij zowel de klant als leverancier; betrek de belangrijkste stakeholders in de fasen van onderzoek en afstemming om latere discussies te voorkomen; zorg voor een duidelijke scopeafbakening vooraf. Noten 1. Harvard Business Review. Make Overhead Cuts that last, John L. Neuman. Mei-juni Harvard Business Review. Make Overhead Cuts that last, John L. Neuman. Mei-juni Accounting and : A Field Study Perspective, R. Kaplan en W. Bruns oktober 2010

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

BETER TEN HALVE GEKEERD DE PROGRAMMA REVIEW ALS HULPMIDDEL VOOR HET BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN COMPLEXE PROGRAMMA S EXECUTION

BETER TEN HALVE GEKEERD DE PROGRAMMA REVIEW ALS HULPMIDDEL VOOR HET BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN COMPLEXE PROGRAMMA S EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION BETER TEN HALVE GEKEERD DE PROGRAMMA REVIEW ALS HULPMIDDEL VOOR HET BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN COMPLEXE PROGRAMMA S WHITE PAPER, FEBRUARI 2010

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema:

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema: Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2006 thema: CRSA 1 2 Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze In control met CSA? TeamMate,

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie